https://picasion.com/
https://picasion.com/

Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες

Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015
Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες


Το ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένο. Το ότι μοιάζει να είναι ανεφάρμοστη η οδηγία, είναι κάτι που ουδείς μπορεί να το παραγνωρίσει. Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους και απαγορεύσει τα beach party στις παραλίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους, σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και το Λιμενικό Σώμα της χώρας με την οποία τους απαγορεύει κάθε είδους Beach parties, συναυλίες και μουσική στη διαπασών στις παραλίες και τους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού.

Μάλιστα, το Υπουργείο υποχρεώνει τους δήμους όταν διαπιστώνουν εργασίες προετοιμασίας εκδηλώσεων να προχωρούν σε καταγγελίες, να ενημερώνουν τις ελεγκτικές αρχές και να στέλνουν ακόμη και ...φωτογραφίες από την καταπάτηση. Επίσης επιβάλλεται χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στις ακτές, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στις παραλίες, παρά μόνο με χαμηλή ένταση που δεν υπερβαίνει τα 50 ντεσιμπέλ.
Read More »
Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. Το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους των φορέων και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των ετών 2016 και 2017. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 804.955,20 χωρίς το ΦΠΑ και 990.094,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Α’ - ΚΑΥΣΙΜΑ :


Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας : CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 16.400 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 393.000 λίτρα, CPV 09132100-4 - Αμόλυβδη Βενζίνη: 78.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 567.854,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. Σύνολο: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 38.000 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 600 λίτρα, CPV 09132100-4 - Αμόλυβδη Βενζίνη: 16.800 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 53.616,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο: (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 120.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 93.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο: (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 98.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 76.636,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Β’ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :


Προμήθεια λιπαντικών του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας: CPV 09211100-2 – Λάδια μηχανής W15/40: 820 λίτρα, CPV 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων: 820 λίτρα, CPV 09211820-5 – Βαλβολίνη 80/90: 300 λίτρα, CPV 09211800-9 – Γράσο: 260 λίτρα, CPV 09211610-0 - Υγρά μπαταρίας: 104 λίτρα, CPV 09211610-0 – ADBLUE: 800 λίτρα, CPV 09211800-9 – Λάδια μίξης του ενός κιλού με δοσομετρητή: 132 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 13.008,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε ομάδα και για κάθε φορέα.

Οι συμβάσεις θα ισχύουν για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων Συμβουλίων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) κάθε Φορέα και ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 01/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, στις προβλεπόμενες ελληνικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr . Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, Γρίβα Ειρήνη, τηλ. Επικ. 26653 61213.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Αντί να προσφέρει δροσιά, σκορπάει τη βρώμα, το συντριβάνι στα Πλατάνια (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015
Ηγουμενίτσα: Αντί να προσφέρει δροσιά, σκορπάει τη βρώμα, το συντριβάνι στα Πλατάνια  (+ΒΙΝΤΕΟ)
 


Η θερμοκρασία έχει πάρει και σήμερα την άνοδο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν στην Ηγουμενίτσα τους 40 βαθμούς κελσίου.

Οι κάτοικοι αναζητούν σημεία στη πόλη για να δροσιστούν με τον Δήμο Ηγουμενίτσας να έχει ανοιχτό, μόνο τον κλιματιζόμενο χώρο του ΠΑΝΘΕΟΝ.

Και ενώ έχουν δαπανηθεί χρήματα από τους φόρους του Έλληνα πολίτη, για να κατασκευαστούν συντριβάνια που θα μπορούσαν να είναι πόλος έλξης και δροσιάς, το συγκεκριμένο συντριβάνι, στα Πλατάνια Ηγουμενίτσας, αντί για νερό, είναι γεμάτο με σκουπίδια.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, στο εσωτερικό του υπάρχουν κάθε λογής σκουπίδια, ακόμα και ένα στρώμα κρεβατιού, το οποίο είναι εκεί εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Κανένας από τους υπεύθυνους του Δήμου Ηγουμενίτσας δεν έχει δει ή έχει πληροφορηθεί για αυτή τη κατάσταση;

Και από εκεί ντρέπεται να περάσει ο Δήμαρχος;

 

Και για να προλάβουμε τυχόν απάντηση του Δήμου, πως ο χώρος δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του, του υπενθυμίζουμε πως αυτός είναι που νοικιάζει τον χώρο σε καταστήματα, χρεώνοντάς τα μάλιστα με 25€ το τετραγωνικό.

Καλά τα γλέντια και τα πανηγύρια Δήμαρχε, αλλά ο κόσμος σας ψήφισε και δυστυχώς πλέον θα σας υποστεί για άλλα 4 χρόνια, για να δίνετε λύσεις και όχι να στρουθοκαμηλίζετε.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Αντί να προσφέρει δροσιά, σκορπάει τη βρώμα, το συντριβάνι στα Πλατάνια (+ΒΙΝΤΕΟ) Ηγουμενίτσα: Αντί να προσφέρει δροσιά, σκορπάει τη βρώμα, το συντριβάνι στα Πλατάνια  (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 21χρονου για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί αλλοδαπών»

Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015
Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 21χρονου για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί αλλοδαπών»

Από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, συνελήφθη χθες (29-07-2015) το βράδυ στην Ηγουμενίτσα, ένας 21χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, διότι κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου κατείχε και επέδειξε γνήσιο διαβατήριο Σουηδικών Αρχών το οποίο είχε εκδοθεί για άλλο πρόσωπο.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, ο 21χρονος είχε παραβιάσει τους όρους διαμονής στη χώρα μας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας.

Read More »
Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 21χρονου για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί αλλοδαπών» Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 21χρονου για παραβάσεις της Νομοθεσίας «περί αλλοδαπών» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015 Rating: 5

Έτσι εννοεί τη νομιμότητα και την ισονομία ο Δήμος Ηγουμενίτσας;

Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015
Έτσι εννοεί τη νομιμότητα και την ισονομία ο Δήμος Ηγουμενίτσας;
 

Στολισμός με αφίσες στο ΠΑΝΘΕΟΝ
Πάλι καλά , αφού δεν κατέβασαν τις Σημαίες για να ανεβάσουν αφίσες της ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑΣ 

Την ώρα που ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ΟΡΘΑ, απαγορεύει στους τοπικούς επιχειρηματίες να πραγματοποιούν αφισοκολλήσεις για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν, επιτρέπει σε ξένους, τις εκδηλώσεις των οποίων μάλιστα τις ονοματίζει πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις εντάσσει στο πρόγραμμα του Δήμου, να προχωρούν σε εκτεταμένη αφισορύπανση.

Έτσι φαίνεται πως εννοεί τη νομιμότητα και την ισονομία ο Δήμος Ηγουμενίτσας.


 Το δελτίο τύπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, γιατί εύκολα μας βγάζουν τρελούς
Read More »
Έτσι εννοεί τη νομιμότητα και την ισονομία ο Δήμος Ηγουμενίτσας; Έτσι εννοεί τη νομιμότητα και την ισονομία ο Δήμος Ηγουμενίτσας; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουλίου 30, 2015 Rating: 5