Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2016.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση Δημοτικού Ακινήτου στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ).
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση μίσθωσης μετά από δημοπράτηση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ).
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ακαθάριστων εσόδων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την ομάδα ΣΤ΄- Είδη Αρτοποιείου και συνέχιση της διαδικασίας ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση και των υπόλοιπων ομάδων, για τις οποίες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού απέβη άγονο.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Επανασύσταση ή μη Δημοτικής Αστυνομίας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας – Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και Ο.Λ.ΗΓ.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Απρίλιο 2016, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση σύναψης παροχής υπηρεσιών κατόπιν διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την αποκομιδή απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Συβότων – Πέρδικας και μεταφορά στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τον καθαρισμό οδών και κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Συβότων – Πέρδικας.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Χορήγηση παράτασης στους δικαιούχους οικοπέδων της περιοχής Βουνίστρας στην πρώην Κοινότητα Πέρδικας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.4368/2016.
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1174,00τ.μ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Διαμάντη του Γεώργιου με ισάξια έκταση από το τεμάχιο 1643 της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Λήψη απόφασης επί του αιτήματος κ. Τσομπόλη Νικόλαου, κατοίκου Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, για εκποίηση οικοπέδου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Έκφραση γνώμης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες του Δήμου και κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της ΔΚ Πέρδικας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή – Αντιστήριξη δρόμου από τη βρύση του ΣΟΛΟΥ έως όρια Μαυρουδίου (οικία Παππά)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Αναστασίου σε Δεξαμενή” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου Αποπεράτωση Αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας και λήψη απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου» προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση των εκδηλώσεων «Υποδοχή Ολυμπιακής Φλόγας».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο Πανελλήνιο Συνέδριο αιρετών γυναικών της ΚΕΔΕ που θα γίνει στην Καβάλα 1-2 Απριλίου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.2), με τίτλο “Fishing Waste Management in Adrionic Area” (Ακρωνύμιο: FIWAMA), ως επικεφαλής εταίρος (LP).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 3, Θεματικός Στόχος 3.1), με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter - Connect), ως επικεφαλής εταίρος (LP).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.1), με τίτλο “Promote the sustainable valorization and preservation of natural and cultural heritages as growth assets in the Adriatic – Ionian area” (Ακρωνύμιο: URANUS), ως εταίρος (Επικεφαλής εταίρος (LP): Comune di Cesenatico, Italy).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.1), με τίτλο “EU TRAVEL”, ως εταίρος (Επικεφαλής εταίρος (LP): Regione Puglia – Assessorato alla Formazione e lavoro, Italy).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1), με τίτλο ““Innovation Systems in Yachting Sector – INNOVACHTING”, ως εταίρος (Επικεφαλής εταίρος (LP): Universita di Udine, Italy).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικός Στόχος 1.1), με τίτλο “Ports as driving Wheels of Entrepreneurial Realm” (Ακρωνύμιο: PoWER), ως associate partner (Επικεφαλής εταίρος (LP): CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE, Italy).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG V ADRION 2014 – 2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2, Θεματικός Στόχος 2.1), με τίτλο “Linking Sustainable Adrion routes in Natural and Cultural heritage” (Ακρωνύμιο: AdrionLinks), ως associate partner (Επικεφαλής εταίρος (LP): Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, Ελλάδα).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 (Call: H2020-SCC-2016-2017, SMART AND SUSTAINABLE CITIES), με τίτλο “Highly re-naturing methods for citiES in SusTaInAble development ” (Ακρωνύμιο: HESTIA).
-Εισηγητής: Δήμαρχος.
Read More »
Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ποταμο Καλαμα μελετώντας τα βακτήρια κατά μήκος της ροής του;

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 20160 ποταμός Καλαμάς είναι ένας απο τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ηπείρου αποτελώντας ένα οικοσύστημα μοναδικής οικολογικής και βιολογικής αξίας. Διατρέχει περιοχές αναψυχής αλλά και προστατευόμενες περιοχές από το πρόγραμμα NATURA 2000. Ταυτόχρονα, ο Καλαμάς αποτελεί και τον αποδέκτη βιομηχανικών και αστικών λυμάτων από το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων μέσω της τάφρου της Λαψίστας αλλά και μικρών αγροκτηνοτροφικών μονάδων στις παραποτάμιες περιοχές, προκαλώντας ανησυχίες για την υποβάθμιση του οικοσύστηματος.

Σε πρόσφατη έρευνα’* που παραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Επιστημονικώς υπεύθυνος, Λέκτορας Ήρα Καραγιάννη), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Georgia Institute of Technology (Η.Π.Α.), μελετήθηκαν, με την χρήση σύγχρονων, μοριακών τεχνικών αλληλούχισης DNA, οι εποχικές αλλαγές της βακτηριακής ταξινομικής και λειτουργικής ποικιλότητας, δηλ. ‘ποιος βρίσκεται εκεί' και 'τι διεργασίες επιτελούνται' κατά μήκος του Καλαμά. Στόχος ήταν η παρακολούθηση του ενδιαιτήματος και η ανίχνευση των παραγόντων που καθορίζουν την ποικιλότητα των μικροοργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικροοργανισμοί σε ποτάμια οικοσυστήματα, αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της βιόσφαιρας, εντοπίζονται σε αφθονία που φτάνει το ένα δισεκατομμύριο κύτταρα ανά λίτρο και επιτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ανακύκλωσης του οργανικού υλικού και της αποικοδόμησης σύνθετων οργανικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων και οργανικών ρύπων.

Από την ανάλυση δειγμάτων από τρία διαφορετικά σημεία κατά μήκος του Καλαμά (Σουλόπουλο, Ράγιο και Σαγιάδα) σε τρεις διαφορετικές εποχές (φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη], εντοπίστηκαν βακτήρια με πιθανότερη προέλευση από απόβλητα βιολογικών καθαρισμών, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων αλλά και το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα. Αυτά τα σήματα εντοπίστηκαν σε όλα τα δείγματα, με ενισχυμένη παρουσία στην έξοδο της Λαψίστας το φθινόπωρο και συνοδεύτηκαν από γονίδια που σχετίζονται με αναερόβιες διεργασίες. Την άνοιξη, στο φράγμα του Ράγιου, εντοπίστηκαν κυρίως βακτήρια χερσαίας προέλευσης. Η μεταφορά φερτού υλικού από τη χέρσο είναι συνηθισμένη στα ποτάμια οικοσυστήματα, αλλά η ανάλυση των συγκέκριμενων βακτηρίων, έδειξε ενισχυμένη παρουσία γονιδίων που σχετίζονται με την αποικοδόμηση σύνθετων οργανικών ενώσεων, πιθανής βιομηχανικής προέλευσης. Επιπλέον, στα δείγματα της άνοιξης και κυρίως στην έξοδο της Λαψίστας παρατηρήθηκαν τα υψηλότερα σήματα από γονίδια που συνδέονται με τοξικότητα των βακτηρίων, όπως γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Οι συγκεντρώσεις των παραπάνω δεικτών μειώθηκαν σταδιακά μέχρι το σταθμό της Σαγιάδας αλλά παρέμειναν ανιχνεύσιμοι, υποδηλώνοντας ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορεί να μεταφερθούν μέχρι και την εκβολή του
ποταμού. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν το χειμώνα ήταν τα μοναδικά στα οποία εντοπίστηκαν κατά πλειοψηφία βακτήρια, χαρακτηριστικά για οικοσυστήματα γλυκού νερού (λίμνες, ποτάμια). Συνολικά, φάνηκε ότι η βακτηριακή ποικιλότητα, επηρεάζεται από τη ροή στον Ποταμό Καλαμά, εφόσον το χειμώνα, οπότε και παρατηρείται η μεγίστη ροή, όλοι οι σταθμοί παρουσίασαν παρόμοια βακτηριακή ποικιλότητα.

Οι μοριακές μελέτες της βακτηριακής ποικιλότητας με βάση την αλληλούχιση του DNA δεν μπορούν να δώσουν στοιχεία για την ενεργότητα και των ακριβή αριθμό των μικροοργανισμών, αλλά αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανίχνευση και την παρακολούθηση της παρουσίας των άφθονων αλλά και των σπάνιων βακτηριακών ειδών. Συνολικά, όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν ένδειξη για το είδος των ανθρωπογενών επιδράσεων στον Ποταμό Καλαμά αλλά και για τις πιθανές τους επιπτώσεις στην ποιότητα του οικοσυστήματος. Καταστήθηκε σαφές ότι περισσότερες και πιο συστηματικές μελέτες χρειάζονται οι οποίες θα συνδυάζουν διαφορετικές ειδικότητες και αναλύσεις (χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στο νερό, στο ίζημα και σε εκπροσώπους της ιχθυοπανίδας) οι οποίες θα μπορούν να παρακολουθήσουν πιο ολοκληρωμένα τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών επιδράσεων στην ποιότητα του οικοσυστήματος. Σημαντικό είναι οι μελέτες αυτές να έχουν τη δυνατότητα εμπεριστατωμενου εντοπισμού και παρακολούθησης των παραγόντων που επηρεάζουν το οικοσύστημα, ώστε να γίνουν αποτελεσματικές προσπάθειες για τον περιορισμό τους.


Μεζίτη Αλεξανδρα
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, 
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Read More »
Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ποταμο Καλαμα μελετώντας τα βακτήρια κατά μήκος της ροής του; Τι μπορούμε να μάθουμε για τον Ποταμο Καλαμα μελετώντας τα βακτήρια κατά μήκος της ροής του; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μέσα στα σκουπίδια και τη βρωμιά και χωρίς άδεια η κεντρική παιδική χαρά

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016


Λένε πως η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.

Και εάν ισχύει αυτό, τότε οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής Ηγουμενίτσας, μόνο ως άρχοντες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Οι εικόνες που μας έστειλε αγανακτισμένος γονέας, που προσπάθησε να διασκεδάσει με τα παιδιά του, στην κεντρική παιδική χαρά Ηγουμενίτσας, μιλάνε από μόνες τους.

Η παιδική χαρά και τα παιχνίδια της είναι παρατημένα, ελλοχεύοντας κινδύνους για τη σωματική ασφάλεια των μικρών παιδιών.

Τα δε σκουπίδια είναι διάσπαρτα σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς.

Δεν φτάνει που η παιδική χαρά Ηγουμενίτσας δεν έχει άδεια και θα έπρεπε να είναι σφραγισμένη, η αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής Λώλου, προκαλεί και τον πιο καλοπροαίρετο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Ηλίας Λώλης, αντί να κάνει τη δουλειά του, για την οποία τον πληρώνει ο δημότης της Ηγουμενίτσας, ασχολείται με τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματός του.

Και το άκρον άωτον της υποκρισίας είναι πως ο κ. αντιδήμαρχος είναι υποψήφιος για τομεάρχης Πολιτισμού της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας.

Τόσο πολιτισμό δεν θα τον αντέξουμε Ηλία.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Μέσα στα σκουπίδια και τη βρωμιά και χωρίς άδεια η κεντρική παιδική χαρά Ηγουμενίτσα: Μέσα στα σκουπίδια και τη βρωμιά και χωρίς άδεια η κεντρική παιδική χαρά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Θεσπρωτία: Οι υποψήφιοι για τους θεματικούς τομείς της Νέας Δημοκρατίας

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016

Αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας των υποψήφιων για τους θεματικούς τομείς της Νέας Δημοκρατίας, για τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές. 


Τομέας Δικαιοσύνης
 1. Αναστασίου Βασίλειος
 2. Δηλαβέρη Ρεγγίνα
Τομέας Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών
 1. Χανδρινός Ανέστης
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
 1. Γκαμπρέλας Δημήτριος
 2. Μπάζιου Νικολέτα
Τομέας Μισθωτών
 1. Βιρβίλης Κωνσταντίνος
 2. Γκαμπρέλας Νικόλαος
Τομέας Παιδείας
 1. Τζέλλου Χριστίνα
 2. Τσόδουλος Κυριάκος
Τομέας Πολιτισμού
 1. Λώλης Ηλίας
 2. Ρέβης Κωνσταντίνος
Τομέας Υγείας
 1. Δημάκος Δημήτριος
Τομέας Αγροτικού
 1. Στεργίου Ιωάννης
 2. Φερεντίνος Μιλτιάδης
Τομέας Οικονομίας
 1. Τάτσης Ευαγγελίνα
Τομέας Υποδομών και Δικτύων
 1. Αθανασίου Χρήστος
 2. Διαμάντης Βασίλειος
Read More »
Θεσπρωτία: Οι υποψήφιοι για τους θεματικούς τομείς της Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτία: Οι υποψήφιοι για τους θεματικούς τομείς της Νέας Δημοκρατίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016
 

Αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας των υποψήφιων για πρόεδροι και μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, για τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές. 

Οι υποψήφιοι για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας είναι οι εξής:


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 1. Δήμου Χρήστος (Μπαλής)
 2. Μπάρμπας Αντώνιος
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
 1. Βεζδρεβάνη Αμαλία - Παραπόταμος
 2. Γεωργίου Σπυρίδων - Σύβοτα
 3. Δακούκη Σταυρούλα - Ηγουμενίτσα
 4. Καρακίτσος Γεώργιος - Παραπόταμος
 5. Μήτσης Σωτήριος - Σύβοτα
 6. Μπιστιώλη Αικατερίνη - Σύβοτα
 7. Μπότος Σωκράτης - Σύβοτα
 8. Μυριούνης Ευάγγελος - Ηγουμενίτσα
 9. Μώκος Θεόδωρος - Σύβοτα
 10. Νικολάου Θεόδωρος - Μαργαρίτι
 11. Ντρίτσος Θωμάς - Μαργαρίτι
 12. Πανταζής Παντελής - Παραπόταμος
Read More »
Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016
 

Αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας των υποψήφιων για πρόεδροι και μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, για τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές. 

Οι υποψήφιοι για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου είναι οι εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 1. Βέρμπη Βέρα
 2. Μπολώτσης Ανδρέας

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
 1. Γκόγκος Δημήτρης - Παραμυθιά
 2. Ιωάννου Σωτήρης - Αχέροντα
 3. Κώτσης Θεόδωρος - Παραμυθιά
 4. Μπάλλας Φώτης - Αχέροντα
 5. Ντάγκας Γεώργιος - Παραμυθιά
 6. Ντάνη Σοφία - Παραμυθιά
 7. Ντούμα Ερρικα - Παραμυθιά
 8. Πάκος Γιώργος - Παραμυθιά
 9. Παππάς Γεώργιος - Παραμυθιά
 10. Σουλάκης Αναστάσιος - Αχέροντα
 11. Στεργίου Ανδρέας - Αχέροντα
 12. Τσιώτα Αναστασία - Παραμυθιά
 13. Τσούλας Χρήστος - Αχέροντα
 14. Φιλίππου Αγγελική - Παραμυθιά
 15. Χρήστου Αλέξανδρος - Αχέροντα
 16. Χρήστου Δημήτρης - Αχέροντα
Read More »
Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Φιλιατών

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016


Αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας των υποψήφιων για πρόεδροι και μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, για τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές. 

Οι υποψήφιοι για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Φιλιατών είναι οι εξής:


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 1. Νέτης Χρήστος
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ
 1. Γκίκας Αγιομαμαντος - Σαγιάδα
 2. Γκίκας Κωνσταντίνος - Σαγιάδα
 3. Μποροδήμος Ηλίας - Φιλιάτες 
 4. Καίσαρη - Σκεύη Παρασκευή - Φιλιάτες
 5.  Κωνσταντίνου Θεοφάνης - Φιλιάτες
 6. Παπαδόπουλος Ιωάννης - Φιλιάτες
 7. Σιάκος Φώτιος - Σαγιάδα
 8. Φερεντίνος Στέφανος - Σαγιάδα
 9. Φωτιάδη Βασιλική - Φιλιάτες
 10. Χαλαστρή Ασημίνα - Φιλιάτες
 11. Χασακής Ιωάννης - Σαγιάδα
Read More »
Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Φιλιατών Οι υποψήφιοι της ΝΔ για τη ΔΗΜ.Τ.Ο. Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Στο παρα-πέντε από τον Σταυρό Βέλλιανης

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016

  
Την Κυριακή, οι καιρικές συνθήκες ήταν κατάλληλες για ανάβαση στο Σταυρό Βέλλιανης, στην περίφημη κορυφογραμμή του Γκορίλα Παραμυθιάς. 

Το πανέμορφο μονοπάτι ξεκινά λίγο πιο πάνω από την Αρχαία Ελέα και συνεχίζει φιδογυρίζοντας μέχρι τα 1200 μέτρα του αλπικού όρους, ανάμεσα από επιβλητικά δάση, σβάρες και απόκρημνες πλαγιές. 
 

Η διαδρομή περίπου 1,5 ώρας χαρακτηρίζεται σχετικά εύκολη ακόμα και για αρχάριους του είδους και σίγουρα το μοναδικό τοπίο αποζημιώνει τον επίδοξο επισκέπτη. 
 

Το μονοπάτι το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση χρησιμοποιούνταν από αρχαιοτάτων χρόνων ως πέρασμα των Σουλιωτών για πρόσβαση στον κάμπο της Παραμυθιάς. 
 

Η σίγουρη ιστορική αξία του αλλά και οι διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρει ( μονοπάτια Αγίου Αρσενίου, παραπέντε) η περιοχή, μαγνητίζουν καθημερινά και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο πολύ κόσμο από την περιοχή και από όλη την Ελλάδα.

Read More »
Στο παρα-πέντε από τον Σταυρό Βέλλιανης Στο παρα-πέντε από τον Σταυρό Βέλλιανης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ "ΣΟΥΣΑΜΙ"

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ "ΣΟΥΣΑΜΙ" ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ "ΣΟΥΣΑΜΙ" Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016

Συνδημότισσες – Συνδημότες

Στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σουλίου που θυμήθηκε να κάνει μετά από αρκετό καιρό η Δήμαρχος (υπενθυμίζουμε ότι ο προηγούμενος έγινε πριν τριάμισι χρόνια) η κυρία Μπότση – Μπαΐμη ¨αγόρευε¨ επί ενενήντα επτά λεπτά (ίσως διεκδικεί να γραφεί στο βιβλίο Γκίνες) επειδή προφανώς πιστεύει ότι όσο πιο πολλά πει τόσο πιο πιθανόν είναι να πείσει για το έργο της, που δυστυχώς για αυτήν οι Δημότες δεν βλέπουν γιατί απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΟ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ όμως από την άλλη η ΑΥΞΗΣΗ των Δημοτικών Τελών και οι νέοι ΦΟΡΟΙ, οι ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, οι απευθείας ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ με ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ εκπτώσεις σε ακόμα και μη ΝΤΟΠΙΟΥΣ εργολάβους και τα ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ μικροέργα, ενώ την ίδια στιγμή ιστορικά κτήρια π.χ. Σχολείο Βούλγαρη, κρήνη Κρυσταλλοπηγής, Εκκλησία Αυλοτόπου εγκαταλείπονται θαρρείς με σκοπό να δούμε πόσο θα είναι η αντοχή τους στην φθορά του χρόνου και επιπροσθέτως Δημοτική περιουσία π.χ. Τυροκομείο Σουλίου, Ελαιώνας Παγκρατίου, αγροί σε Κρυσταλλοπηγή κ.λ.π. ή αφήνονται να καταρρεύσουν (το πρώτο) ή γίνονται θύμα του κάθε είδους καταπατητή χωρίς κανένα όφελος για τον Δήμο (τα υπόλοιπα).

Σύσσωμη η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ επιχειρηματολογώντας επί πενήντα λεπτά όχι μόνο κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Δημάρχου και μετέτρεψε την προσπάθεια δημιουργικής φιέστας σε ΒΑΤΕΡΛΟ της, αλλά ακόμη της υπενθύμισε ότι η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι επιτυχία της ιδίας αλλά καθήκον απέναντι στους Δημότες και υποχρέωση από τον Νόμο.

Βλέποντας η Δήμαρχος τους Συμβούλους της που μιλώντας είκοσι λεπτά επιδίωξαν να ενισχύσουν τα λεγόμενα της και διαπιστώνοντας ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τα επιχειρήματα και τις καταγγελίες της Αντιπολίτευσης, επιχείρησε κατά παράβαση του Κανονισμού με την ανοχή του προεδρείου αντί να κάνει κλείσιμο της συζήτησης -ως όφειλε- να ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΕΙ με σκοπό λειτουργώντας για άλλη μια φορά ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ, να μαζέψει τα ΑΣΗΜΑΖΕΥΤΑ. Στο Σημείο αυτό η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ αισθανόμενη την ευθύνη της έναντι των ΔΗΜΟΤΩΝ και θέλοντας να διαφυλάξει το κύρος του θεσμού, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ από την συνεδρίαση υπενθυμίζοντας στη Δήμαρχο για πολλοστή φορά ότι οι Δημότες μας είναι ¨χορτάτοι¨ από ΛΟΓΙΑ. Αυτό που τους λείπει είναι τα ΕΡΓΑ.

Read More »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Μήνυμα του Χρήστου Δήμου (Μπαλής), υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο,

Η κάθοδός μου στις εσωκομματικές εκλογές γίνεται από αγάπη και προσφορά προς την παράταξη όπως έκανα πάντα.

Υπηρετώ την Νέα Δημοκρατία όχι μόνο όταν γίνεται κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση.

Είμαι λαγοκυνηγός και δεν γίνομαι λαγός όπως κάνουν ορισμένοι όταν είμαστε αντιπολίτευση και επιστρέφουν μόλις μυρίζουν εξουσία.

Σ΄ αυτές τις κρίσιμες μέρες που διανύει η χώρα, θεωρώ ότι η εμπειρία μου είναι απαραίτητη.

Μαζί με τα εκλεκτά μέλη που πλαισιώνουν τη τοπική οργάνωση πιστεύω πως θα ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο μας.

Ας μου επιτραπεί να κλέψω τρεις λέξεις από έναν φίλο: «Ήμουν, είμαι και θα είμαι με την Νεά Δημοκρατία».

Αυτήν θα υπηρετώ με τον εκάστοτε αρχηγό που αναδεικνύεται με την ψήφο των αγαπητών ψηφοφόρων με αρχές και αξίες.

Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την ψήφο σας.

Δήμου Χρήστος (Μπαλής)
Read More »
Μήνυμα του Χρήστου Δήμου (Μπαλής), υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας Μήνυμα του Χρήστου Δήμου (Μπαλής), υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Μήνυμα - ανακοίνωση του Ανδρέα Χ. Μπολότση, υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου

Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016


Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισες, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες. 

Αποφάσισα μετά από ώριμη σκέψη και πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μου, να θέσω εκ’νέου υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου στις προσεχής εσωκομματικές εκλογές. 

Το ενδιαφέρον μου πηγάζει από την αδήριτη ανάγκη για τη ριζική αναγέννηση και αναδιοργάνωση της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, σε όλες τις δομές, τα όργανα και την ιεραρχία, αρχή που ενσαρκώνει και επαγγέλθηκε από το νεοεκλεγέν αρχηγό του κόμματός μας Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα και με το μήνυμα της βάσης. 

Γνωριζόμαστε καλά όλοι σ’αυτόν το μικρό τόπο και μας συνδέουν κοινή πολιτική και κοινωνικοί αγώνες. 

Θεωρώ οτι η συνέπεια, η σταθερότητα και η εμπειρία μου, με την ενασχόληση μου με τα κομματικά όργανα σε περιόδους χαλεπούς για το κόμμα ενώ κάποιοι περιθωριοποιήθηκαν και εξαφανίστηκαν, αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την αξιολόγηση μου και την επανεκλογή μου ως πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο που θήτευσα. 

Εξάλλου, ποτέ δεν έκρυψα τις κομματικές μου επιλογές, αλλά με παρρησία τις δημοσιοποίησα, όπως έπραξα και πρόσφατα στο θέμα του αρχηγού της εκλογής της παράταξης μας. 

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι θεώρησαν σκόπιμο να δοξαστούν αμφιταλαντευόμενοι. 

Τέλος σας καλώ όλες και όλους να συμμετάσχετε ενεργά στις εσωκομματικές εκλογές των οργάνων του κόμματός μας, τιμώντας με την ψήφο εμπιστοσύνης σας και επανεκλέγονάς με στο αξίωμα του προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., για να σφυρηλατήσουμε όλοι μαζί συντεταγμένα την ενότητα της παράταξης και να καταστήσουμε τη Νέα Δημοκρατία πραγματική πολιτική δύναμη δημιουργικής προοπτικής για το καλό της πατρίδας μας, με την διαβεβαίωση οτι θα ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου και θα τιμήσω την ψήφο σας λειτουργώντας ως πρόεδρος όλων, ανεξάρτητα. 

Σας απευθύνω αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Ανδρέας Χ. Μπολότσης
Read More »
Μήνυμα - ανακοίνωση του Ανδρέα Χ. Μπολότση, υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου Μήνυμα - ανακοίνωση του Ανδρέα Χ. Μπολότση, υποψήφιου προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 24, 2016 Rating: 5

Σελίδες