Ανακοινώθηκαν επίσημα οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Ανακοινώθηκαν επίσημα οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου


Τους αντιδημάρχους με θητεία μέχρι 3 Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης.

Πρόκειται για τους:
Ανδρέας Καγκιούζης
Γεώργιος Χειμώνας
Αντιγόνη Φίλη:
Αλέξης Κοντός
Δημήτριος Χρήστου

H απόφαση

Ο Δημάρχος Σουλίου, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Τον κ. Καγκιούζη Ανδρέα του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει το Δήμαρχο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και θα υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, ο ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο κατά την απουσία του Δημάρχου, θα υπογράφει και τα έγγραφα-βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές.

Τον κ. Χειμώνα Γεώργιο του Αποστόλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Την κα. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη – Βασιλική του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (εκτός των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων

Τον κ. Χρήστου Δημήτριο του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (εκτός των αρμοδιοτήτων σε θέματα Τουρισμού – Αρ.13.α 7-10) και
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αχέροντα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός των εγγράφων-βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας (π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές),
ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περ

Τον κ. Κοντό Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού),
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού), Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Σουλίου, όρισε τους κατωτέρω ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, χωρίς αμοιβή και αναθέτει σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Στον κ. Μπάλλα Φώτιο του Χρήστου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές δράσεις της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου.
Στον κ. Αναστασίου Αναστάσιο του Ευαγγέλου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε ζητήματα που σχετίζονται με δράσεις του γεωκτηνοτροφικού τομέα.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι θα αναπληρώνονται μεταξύ τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά ορισμού τους.
Read More »
Ανακοινώθηκαν επίσημα οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου Ανακοινώθηκαν επίσημα οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο επίκεντρο της συνάντησης Υπουργού Κλιματικής Κρίσης με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο επίκεντρο της συνάντησης Υπουργού Κλιματικής Κρίσης με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου επισκέφθηκαν σήμερα τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, με τον οποίο είχαν εκτενή συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων κ.α.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις τους αναφέρθηκαν συνοπτικά στα θέματα που συζήτησαν.

Ο Περιφερειάρχης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είχαμε σοβαρή συζήτηση για τα χιόνια, για τις πλημμύρες, για τις πυρκαγιές. Τόνισα ότι εδώ στην Ήπειρο {…} η συνεργασία ήταν άψογη και με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και από την πλευρά μας με την Πολιτική Προστασία. Συζητήσαμε όλες τις περιπτώσεις και πρακτικά πως κάνουμε εδώ για διάφορα θέματα. Όλα είναι θέμα συνεργασίας, θέμα δουλειάς γιατί μπορεί να συμβεί κάτι, το οποίο, όπως έγινε στη Θεσσαλία, που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Ευχαριστώ για τη συνεργασία, ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση και θα συνεχίσουμε την επαφή σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις και κεντρικά με την Κυβέρνηση και τοπικά με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής μαζί με την Πολιτική Προστασία».

Ο Υπουργός, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση για ο, τιδήποτε έκτακτο να μη συνεργαστούμε με την Περιφέρεια, με τους Δήμους». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πρόληψη είναι ανώτερη της αντιμετώπισης, για να προσθέσει ότι «η Κλιματική Κρίση είναι εδώ, γεννά πολλές φορές ανυπέρβλητες συνθήκες και εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να πάμε νωρίς και να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο, το έχει κάνει πολλά χρόνια εδώ ο Περιφερειάρχης με επιτυχία, η ισχύς είναι εν τη ενώσει».


Read More »
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο επίκεντρο της συνάντησης Υπουργού Κλιματικής Κρίσης με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο επίκεντρο της συνάντησης Υπουργού Κλιματικής Κρίσης με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα του ιστορικού Σουλίου ο Δημήτρης Γκαμπρέλας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα του ιστορικού Σουλίου ο Δημήτρης Γκαμπρέλας


Πέρα από τους 15 αντιπεριφερειάρχες, 11 θεματικούς και τέσσερις χωρικούς, ο Περιφερειάρχης προχώρησε και στον ορισμό Εντεταλμένων Συμβούλων.
Έτσι άλλοι επτά περιφερειακοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν… ευθύνες και καθήκοντα!

Αναλυτικά
-Γκαμπρέλας Δημήτριος με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την ιστορική περιοχή του Σουλίου και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στην ίδια περιοχή.
-Γκογκάκη Μαργαρίτα με αρμοδιότητες για θέματα των Κοινωνικής Πρόνοιας και συνοχής,
-Κατέρης Ιωάννης με αρμοδιότητα τα θέματα Ανάπτυξης Προστατευόμενης Περιοχής Αμβρακικού.
-Τσοβίλης Ευάγγελος με αρμοδιότητες για θέματα που αφορούν την τουριστική παράκτια περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και την ανάπτυξή της.
-Παπαρούσης Χριστόδουλος με αρμοδιότητες για θέματα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας
-Σπύρου Νικόλαος για θέματα λειτουργίας και εκσυγχρονισμού Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
-Μητροκώστα Παναγιώτα με αρμοδιότητες για θέματα Παραμεθορίων Περιοχών και συνεργασίας με τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Σώματα Ασφαλείας.
Read More »
Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα του ιστορικού Σουλίου ο Δημήτρης Γκαμπρέλας Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα του ιστορικού Σουλίου ο Δημήτρης Γκαμπρέλας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Λαϊκή Συσπείρωση: Η απένταξη του Πάρκου σημαίνει ότι ο λαός δεν θα χρεωθεί 50 εκατομμύρια

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Λαϊκή Συσπείρωση: Η απένταξη του Πάρκου σημαίνει ότι ο λαός δεν θα χρεωθεί 50 εκατομμύρια
 Η απένταξη του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας σημαίνει για το λαό ότι δεν θα χρεωθεί 50 εκατομμύρια ευρώ από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που τα πληρώνει με προαπαιτούμενα και από χρήματα δανείων τραπεζών που θα αφαιρούσαν χρήματα από άλλα έργα. Τίποτα άλλο.

Το έργο που απεντάχθηκε δεν θα το χρησιμοποιούσε ο λαός, αλλά οι 5 πολυεθνικές του κλάδου της πληροφορικής που ούτως ή άλλως έχουν τα χρήματα να αγοράσουν «τα μισά Γιάννενα» για να στεγαστούν.

Οι κατασκευαστικοί όμιλοι που θα έφτιαχναν το έργο των 50 εκατομμυρίων προφανώς και θα στενοχωριούνται από τα κέρδη που έχασαν και γι αυτό θορυβήθηκε και το πολιτικό τους προσωπικό δηλαδή ο κ.Περιφερειάρχης της ΝΔ που καλεί τον πρωθυπουργό να σώσει την κατάσταση, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας, οι παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που στήριζαν τόσο καιρό το έργο.

Αντίθετα, όταν ρωτήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης για την απένταξη του νέου αγωγού ύδρευσης Άρτας-Πρέβεζας-Λευκάδας, ούτε λίγο ούτε πολύ απάντησε ότι «το έλεγε ότι έχει πρόβλημα η μελέτη» και όχι μόνο τον πρωθυπουργό δεν κάλεσε αλλά δικαιολόγησε και την απένταξη ενός έργου που θα έδινε νερό σε 3 νομούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα το καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα όμως, ποτέ δεν απάντησε γιατί με αυτά τα 50 εκατομμύρια δεν πρότεινε τη δημιουργία φοιτητικών εστιών ώστε να στεγαστούν εκατοντάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στέγασης και εγκαταλείπουν την πόλη και τις σπουδές τους όπως επανειλημμένα ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση, αλλά επέλεξε τη δημιουργία ενός κτιρίου για να στεγάσει 5 πολυεθνικές πληροφορικής.

Ο κ. Περιφερειάρχης μπορεί κάθε φορά που «τα βρίσκει σκούρα» να υπενθυμίζει ότι τον στηρίζει το 54% του Ηπειρώτικου λαού, ωστόσο σε αυτό το 54% οφείλει καταρχήν να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Read More »
Λαϊκή Συσπείρωση: Η απένταξη του Πάρκου σημαίνει ότι ο λαός δεν θα χρεωθεί 50 εκατομμύρια Λαϊκή Συσπείρωση: Η απένταξη του Πάρκου σημαίνει ότι ο λαός δεν θα χρεωθεί 50 εκατομμύρια Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Δεκέμβριο 2023 στην Ήπειρο

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Δεκέμβριο 2023 στην Ήπειρο

Με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά-συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τροχαία ατυχήματα και παραβάσεις για τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

α. Τροχαία Ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Ηπείρου, σημειώθηκαν -9- τροχαία ατυχήματα (έναντι -11- το 2022). Ειδικότερα, σημειώθηκαν:

 -3- θανατηφόρα τροχαία (έναντι -1- το 2022)

 -1- τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ατόμου (έναντι -3- το 2022)

 -5- τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμου (έναντι -7- το 2022)

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των νομών, καταγράφηκαν συνολικά -16- παθόντες (έναντι -17- το 2022). 

Ειδικότερα, καταγράφηκαν:

 -3- νεκροί (έναντι -1- το 2022)

 -1- σοβαρά τραυματίας (έναντι -3- το 2022)

 -12- ελαφρά τραυματίες (έναντι -13- το 2022)

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων – δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:
 
υπερβολική ταχύτητα
 
παραβίαση πινακίδας STOP
 
ολισθηρότητα δρόμου
 
μη ρύθμιση ταχύτητας με βάση τις επικρατούσες συνθήκες

β. Δράσεις Τροχονομικής αστυνόμευσης

Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα να βεβαιωθούν συνολικά (7.865) παραβάσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι επικίνδυνες καθώς οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα ή επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμά του.

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.755

501

451

254


209

123

80

22    

για υπερβολική ταχύτητα

για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας/αντικανονικό προσπέρασμα/αντικανονικό ελιγμό 

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)

για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

για φθαρμένα ελαστικά


Σημειώνεται επίσης ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν (183) παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, (63) παραβάσεις που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και (451) παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων.

Read More »
Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Δεκέμβριο 2023 στην Ήπειρο Απολογισμός Οδικής Ασφάλειας για τον Δεκέμβριο 2023 στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Αυτοί θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σουλίου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Αυτοί θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σουλίου


Τους νέους αντιδημάρχους αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, ο δήμαρχος Σουλίου κ. Θανάσης Ντάνης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, αυτοί θα είναι οι εξής:

Έμμισθοι
  1. Καγκιούζης Ανδρέας - Υδρεσης Καθαριότητας 
  2. Χειμώνας Γεώργιος - Έργων
  3. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη - Κοινωνική πολιτική
  4. Χρήστου Δημήτριος - Πολιτική προστασία, εμπόριο κλπ

Άμισθος
  1. Κοντός Αλέξανδρος - Αθλητισμός, Πολιτισμός, Τουρισμός

Στον κ. Μπάλλα Φώτιο την εποπτεία και το συντονισμό σε ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές δράσεις της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου.

Στον κ. Αναστασίου Αναστάσιο  την εποπτεία και το συντονισμό σε ζητήματα που σχετίζονται με δράσεις του γεωκτηνοτροφικού τομέα.
Read More »
Αυτοί θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σουλίου Αυτοί θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Δείτε την 1η συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Δείτε την 1η συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας


Read More »
Δείτε την 1η συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας Δείτε την 1η συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Ο τρόπος συγχώνευσης του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Ο τρόπος συγχώνευσης του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στο Δήμο Ηγουμενίτσας 


Για το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Προσχολική Αγωγή , Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός -Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας αποφασίζουμε:
Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην συστατική του πράξη ( ΦΕΚ 1132/Β΄/3-6-11/Β’) και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα ασκούνται ως εξής: 
Α) Η Άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου στους τομείς Προσχολικής Αγωγής , Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ασκούνταν από οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήμου, οι μονάδες αυτές θα υπάγονται απευθείας στον αρμόδιο καθ΄ υλην Αντιδήμαρχο που θα οριστεί και οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης. 

Β) Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με αντίστοιχες αρμοδιότητες του Δήμου, ιδίως διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, (εκκαθάριση δαπανών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), θα ασκούνται μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας- από τις αντίστοιχες καθ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (Τμήματα) των κάτωθι Διευθύνσεων του Δήμου: 
1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
2) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση του καταργούμενου νομικού προσώπου (προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, ταμίας, εκδότης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κ.ά.) – εντάσσονται στην αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου, ήτοι :στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Γ) Προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση 
Το προσωπικό που υπηρετεί με μετακίνηση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4257/2014, στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο, και το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εν γένει οικονομική διοίκηση και διαχείριση του καταργούμενου νομικού προσώπου ( οικονομικών υπηρεσιών, ταμίας, εκδότης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κ.ά.) συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον δήμο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.– στην αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου, ήτοι :στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Με νεότερη απόφαση θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Ο Δήμαρχος 
Παναγιώτης Νταής
Read More »
Ο τρόπος συγχώνευσης του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στο Δήμο Ηγουμενίτσας Ο τρόπος συγχώνευσης του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ στο Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου μέχρι και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου μέχρι και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου


Σύμφωνα με ενημέρωση απο το Δήμο Σουλίου και λόγω μεταφοράς των οικονομικών στοιχείων στο νέο έτος, η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα παραμείνει κλειστή για το κοινό μέχρι και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Ημέρα επαναλειτουργίας Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024.
Read More »
Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου μέχρι και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου Κλειστή η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου μέχρι και την Τρίτη 9 Ιανουαρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Θεοφάνεια | To πρόγραμμα αγιασμού των μυθικών υδάτων του Αχέροντα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Θεοφάνεια | To πρόγραμμα αγιασμού των μυθικών υδάτων του Αχέροντα


Ποταμός θρύλων και δοξασιών ο Αχέροντας. Με νερά μυθικά, μυστηριακά, που τα ακολουθούν οι πιο θρυλικές αναφορές για τον διάπλου προς τον άλλο κόσμο.

Και προφανώς είναι το πιο κατάλληλο μέρος στον πλανήτη για τον αγιασμό των υδάτων και τον εορτασμό των Θεοφανείων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Ιανουαρίου.

Το προγραμμα περιλαμβάνει θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Γλυκή στις 07:30 ενώ μετά το τέλος της θείας λειτουργίας, στις 11:00, έχει προγραμματιστεί η τελετή ρίψης του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Αχέροντα.
Read More »
Θεοφάνεια | To πρόγραμμα αγιασμού των μυθικών υδάτων του Αχέροντα Θεοφάνεια | To πρόγραμμα αγιασμού των μυθικών υδάτων του Αχέροντα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου


Στον ορισμό των Θεματικών αντιπεριφερειάρχων προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Ορίζουμε Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου τους παρακάτω Περιφερειακούς Συμβούλους :
• Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 277565 )
• Περιστέρη Ελένη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 259936)
• Γαϊτανίδη Πρόδρομο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΡ 341065 )
• Σίμου Αναστασία του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 832643) 
• Παπαγρηγορίου Νικόλαο του Αχιλλέα (Α.Δ.Τ. ΑΙ 252913)
• Δράκο Αναστάσιο του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 263994)
• Γκαρτζονίκα Ηλία του Χρήστου(Α.Δ.Τ. ΑΖ740739 )
• Λαζάνη Χαρίλαο του Αλκιβιάδη (Α.Δ.Τ. ΑΝ839988)

B. . Ορίζουμε Αμμισθους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου τους παρακάτω Περιφερειακούς Συμβούλους σύμφωνα με το 160 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/τ. Α΄/22-12-2023):
• Τσιάρα Σταυρούλα του Ναπολέοντα (Α.Δ.Τ. Ξ 679420 )
• Κίτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου(Α.Δ.Τ. 248002037 )
• Αρλέτου Αικατερίνη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 250739 )

Γ. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου:
1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γοργόλη Βασίλειο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα του Τομέα Περιβάλλοντος.
2. Στην Αντιπεριφερειάρχη Περιστέρη Ελένη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα του Τομέα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γαϊτανίδη Πρόδρομο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.
4. Στην Αντιπεριφερειάρχη Σίμου Αναστασία την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Προώθησης Τοπικών Προϊόντων.
5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Παπαγρηγορίου Νικόλαο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών.
6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δράκο Αναστάσιο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εμπορίου και Απασχόλησης
7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Γκαρτζονίκα Ηλία την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Πολιτισμού.
8. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαζάνη Χαρίλαο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον τομέα Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
9. Στην Αντιπεριφερειάρχη Τσιάρα Σταυρούλα την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Δημόσιας Υγείας και Διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .
10. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κίτσιο Κωνσταντίνο την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης.
11. Στην Αντιπεριφερειάρχη Αρλέτου Αικατερίνη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα του Τομέα Ανάπτυξης των Ορεινών Όγκων.

Η θητεία των ανωτέρω αναφερομένων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται από 01η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Read More »
Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Ο Θωμάς Πιτούλης και πάλι χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Ο Θωμάς Πιτούλης και πάλι χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας


Στον ορισμό των χωρικών αντιπεριφερειάρχων προχώρησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης.
1. Ψαθά Βασίλειο του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΚ387409) Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
2. Πιτούλη Θωμά του Γερασίμου, (ΑΔΤ ΑΕ771124) Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
3. Κωνσταντίνο Σιαράβα του Γεωργίου, (ΑΔΤΑΒ806054) Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιο του Χρήστου, (ΑΔΤ ΑΒ622720) Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Η θητεία των ανωτέρω αναφερομένων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Read More »
Ο Θωμάς Πιτούλης και πάλι χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Ο Θωμάς Πιτούλης και πάλι χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Μοναδικές τιμές σε εργαλεία και μηχανήματα από το Elektrostore24

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Μοναδικές τιμές σε εργαλεία και μηχανήματα από το Elektrostore24


Εργαλεία-μηχανήματα όλων των ειδών!
Άμεσα διαθέσιμα
Καλύτερες τιμές
Σερβις

Ανοιχτά καθημερινά
09:00-16:00
26 χλμ Ηγουμενιτσας - Πρεβεζας!!!


Read More »
Μοναδικές τιμές σε εργαλεία και μηχανήματα από το Elektrostore24 Μοναδικές τιμές σε εργαλεία και μηχανήματα από το Elektrostore24 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Σεφταλιές με σαλμονέλα – Άμεση ανάκληση του προϊόντος από τον ΕΦΕΤ

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024


Σεφταλιές με σαλμονέλα – Άμεση ανάκληση του προϊόντος από τον ΕΦΕΤ


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ανακαλεί κατεψυγμένες σεφταλιές.

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2023, προέβη σε δειγματοληψία του προϊόντος, «ΣΕΦΤΑΛΙΕΣ ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ», με αριθ. παρτίδας: 202314511 και ημ. ανάλωσης έως: 14.09.24, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ» στη Θέση Κανάλι, Υψηλάντη Βοιωτίας.

Μετά από την εργαστηριακή εξέταση του ανωτέρω δείγματος από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου, διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένηςπαρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
Read More »
Σεφταλιές με σαλμονέλα – Άμεση ανάκληση του προϊόντος από τον ΕΦΕΤ Σεφταλιές με σαλμονέλα – Άμεση ανάκληση του προϊόντος από τον ΕΦΕΤ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Συνεχείς έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Συνεχείς έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσειςΟι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν από τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις ξεκινούν και αυστηροί έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και παρατηρητικοί και ειδικά όταν έχουν εντοπίσει από νωρίς το προϊόν που τους ενδιαφέρει να έχουν εντοπίσει και την τιμή προ έκπτωσης ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν αν όντως η έκπτωση είναι πραγματική.

Χρειάζεται προσοχή στην περίπτωση όπου αναγράφεται «Έκπτωση έως 50%» καθώς πολλές φορές διαπιστώνεται ότι αυτή αφορά μία μικρή γκάμα προϊόντων.

Αν οι εκπτώσεις, προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές τόσο ως προς τις τιμές όσο και ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ.

Αν επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, τότε το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Read More »
Συνεχείς έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις Συνεχείς έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Μπορεί να νοσώ συγχρόνως από COVID-19 και γρίπη; Τι λένε οι ειδικοί

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Μπορεί να νοσώ συγχρόνως από COVID-19 και γρίπη; Τι λένε οι ειδικοί

Η γρίπη, ο COVID-19, το κοινό κρυολόγημα και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι μεταξύ των αναπνευστικών ιών που θα κυκλοφορήσουν σε μεγάλο βαθμό φέτος το χειμώνα. Αυτοί οι εξαιρετικά μεταδοτικοί ιοί προκαλούν παρόμοια συμπτώματα, καθιστώντας δύσκολη τη διαφοροποίηση μεταξύ τους.

Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- Πυρετό
- Βήχα
- Πονόλαιμο
- Καταρροή
- Πόνους σώματος

"Έχουμε δει ασθενείς που είναι αρκετά άτυχοι ώστε να προσβληθούν από COVID-19 και γρίπη συγχρόνως", λέει ο Matthew Binnicker, Ph.D./Laboratory Medicine and Pathology/Mayo Clinic. "Υπάρχουν ασθενείς που έχουν COVID-19 και άλλους αναπνευστικούς ιούς επίσης, αλλά δεν έχουν μολυνθεί από γρίπη. Συνήθως έχουν παρόμοια συμπτώματα. Ορισμένες από τις περιπτώσεις ήταν πιο σοβαρές επειδή είχαν μολυνθεί από πολλούς ιούς. Δεν ανήκει στις συνήθεις περιπτώσεις, αλλά συμβαίνει".

Η συλλοίμωξη από κορωνοϊό SARS-CoV-2 και ιούς της γρίπης αυξάνει πάνω από τέσσερις φορές την πιθανότητα διασωλήνωσης του ασθενούς και κατά δυόμισι φορές την πιθανότητα θανάτου του, σε σύγκριση με όσους νοσούν μόνο από COVID-19. Η έρευνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δείχνει την ανάγκη να γίνεται στο νοσοκομείο συχνότερα έλεγχος για γρίπη στους ασθενείς με κορονοϊό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη χρησιμότητα του πλήρους εμβολιασμού τόσο κατά της COVID-19 όσο και κατά της γρίπης.

Οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια Εδιμβούργου, Λίβερπουλ και Imperial College Λονδίνου, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 7.000 ασθενείς με COVID-19, από τους οποίους οι 227 είχαν παράλληλα γρίπη και είχαν νοσηλευθεί σε βρετανικά νοσοκομεία έως τον Δεκέμβριο του 2021.

"Βρήκαμε ότι ο συνδυασμός covid-19 COVID-19 και ιών της γρίπης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς πολλές χώρες μειώνουν τη χρήση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και ανάσχεσης του κορονοϊού. Αναμένουμε ότι η covid-19 θα κυκλοφορεί μαζί με τη γρίπη, αυξάνοντας την πιθανότητα συλλοιμώξεων. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας για τους ασθενείς με COVID-19 στα νοσοκομεία και να τους ελέγχουμε για γρίπη πολύ πιο συστηματικά", δήλωσε ο καθηγητής Πειραματικής Ιατρικής Κένεθ Μπέιλι του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. "Η μόλυνση με περισσότερους από έναν ιό δεν είναι πολύ συχνή, όμως είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση ότι τέτοιες συλλοιμώξεις όντως συμβαίνουν. Τα εμβόλια που προστατεύουν έναντι της COVID-19 και της γρίπης είναι διαφορετικά και οι άνθρωποι χρειάζονται και τα δύο. Ο τρόπος που αυτές οι δύο λοιμώξεις αντιμετωπίζονται, είναι επίσης διαφορετικός, γι' αυτό είναι σημαντικό να εξετάζουμε για άλλους ιούς ακόμη και όταν έχει γίνει διάγνωση σε έναν ασθενή που νοσηλεύεται με αναπνευστική λοίμωξη".


Read More »
Μπορεί να νοσώ συγχρόνως από COVID-19 και γρίπη; Τι λένε οι ειδικοί Μπορεί να νοσώ συγχρόνως από COVID-19 και γρίπη; Τι λένε οι ειδικοί Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Εργασία την Κυριακή και σε αργίες: Πώς θα πληρωθεί

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Εργασία την Κυριακή και σε αργίες: Πώς θα πληρωθεί

Η απασχόληση των εργαζομένων κατά την Κυριακή είναι επιτρεπτή για έναν εξαιρετικά μακρύ κατάλογο περιπτώσεων και αμοίβεται με προσαύξηση.

Ο εργαζόμενος που θα κληθεί να εργαστεί την 6η ημέρα και εφόσον είναι Κυριακή ή αργία θα λάβει προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου ή ωρομισθίου και ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Την προσαύξηση λαμβάνουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επιτρέπεται -δια νόμου- να ανοίξουν την Κυριακή και να εφαρμόσουν την εξαήμερη εργασία.

«Τις Κυριακές μπορούν να δουλεύουν μόνο αυτές οι επιχειρήσεις που έχουμε προβλέψει ότι δικαιούνται να δουλεύουν. Κάποιες επιχειρήσεις από τη φύση τους δεν μπορούν να μην δουλεύουν την Κυριακή. Πρώτα από όλα ένα εστιατόριο δεν μπορεί να μην δουλεύει την Κυριακή. Ένα ξενοδοχείο δεν μπορεί να μην δουλεύει την Κυριακή. Υπάρχουν βιομηχανίες που δεν μπορούν να μην δουλεύουν την Κυριακή, είναι 7ημερης λειτουργίας. Αν σταματήσουν θα έχουμε ζημιά» δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος προέβη στην προσθήκη μιας, ακόμα, σειράς εξαιρέσεων για την δυνατότητα 6ήμερης απασχόλησης:

Εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων, πληρώματα και τεχνικοί αεροσκαφών, καθώς και εκπαιδευτικά κέντρα προσωπικού επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες ημερησίως και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

Βιομηχανία τροφίμων.
Εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγή αναψυκτικών με παρασκευή προϊόντων εμφιάλωσής τους.
Οργάνωση συνεδρίων.
Καλλιέργεια θερμοκηπίων με παρασκευή και συσκευασία προϊόντων θερμοκηπίου.
Όσον αφορά τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η απασχόληση εργαζομένων κατά την Κυριακή καθίσταται δυνατή χωρίς υποχρέωση τήρησης άλλων διατυπώσεων.
Read More »
Εργασία την Κυριακή και σε αργίες: Πώς θα πληρωθεί Εργασία την Κυριακή και σε αργίες: Πώς θα πληρωθεί Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Νέο πρόγραμμα: Έρχεται 7μηνη επιδότηση 100% μισθού – εισφορών για 20.000 νέους στον ιδιωτικό τομέα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024
Νέο πρόγραμμα: Έρχεται 7μηνη επιδότηση 100% μισθού – εισφορών για 20.000 νέους στον ιδιωτικό τομέα


Πρόγραμμα 7μηνης επιδότησης 100% για την απασχόληση 20.000 νέων στον ιδιωτικό τομέα ετοιμάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το β΄τρίμηνο του 2024 – με πόρους του ΕΣΠΑ

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω πρόγραμμα επιδότησης μισθών και εισφορών από πλευράς ΔΥΠΑ , το οποίο αναμένεται να «ανοίξει» μεταξύ Απριλίου – Ιουνίου 2024 (και είναι το μεγαλύτερο μετά την λήξη του προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης του 2022-23) και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Θα αφορά νέους άνεργους 19 – 30 ετών.

– Θα προβλέπει επιδότηση 100% στις αμοιβές (στο ύψος του κατώτατου μισθού) και στις εισφορές κάθε απασχολούμενου.

– Θα προβλέπει επιδότηση για 7 μήνες.

– Θα αφορά θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.


Read More »
Νέο πρόγραμμα: Έρχεται 7μηνη επιδότηση 100% μισθού – εισφορών για 20.000 νέους στον ιδιωτικό τομέα Νέο πρόγραμμα: Έρχεται 7μηνη επιδότηση 100% μισθού – εισφορών για 20.000 νέους στον ιδιωτικό τομέα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 04, 2024 Rating: 5

Σελίδες