Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας


ΑΠ.ΕΞ. 31/2022
22/1/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
2. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ
3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Καταγγελία ενδεχόμενης αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος σε ανάθεση κρατικής ανώνυμης εταιρείας
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:
2. Σύμφωνα με το α, 1 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων:
"Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.

2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή."

3. Σύμφωνα με το α. 9 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος."

3. Σύμφωνα με το α. 49 παρ. 1, 3, 6, 8 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. . Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία (στο εξής η «Δικηγορική Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων (στο εξής οι «Εταίροι») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή αποκλειστικά μεταξύ των Εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
3. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το Καταστατικό στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ένας από τους Εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο εταιρειών), που τηρείται για το σκοπό αυτόν από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
6. Η Δικηγορική Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50.

...............................................................................................................................................................................................

8. Η εταιρική επωνυμία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα ονοματεπώνυμα ή μόνο τα επώνυμα ενός ή περισσοτέρων Εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυμία της εταιρείας διατηρείται και μετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του Εταίρου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην επωνυμία. Σε περίπτωση που ο Εταίρος, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία, τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, θα πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναστολής, κάτω από την εταιρική επωνυμία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υπό αναστολή Εταίρου με τη σημείωση ότι τελεί σε αναστολή."4. Στο παρόν έγγραφό μας, επισυνάπτεται πρόσφατη σύμβαση ανάμεσα στον κ. Αθανάσιο Πορφυρή, (Δείτε ΕΔΩ) νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ και τον κ. Γ. Π. Σ., νόμιμο εκπρόσωπο της εδρεύουσας στο Αμαρούσιο Αττικής Ιδιωτικής κεφαλαιουχικές Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η συγκεκριμένη ΙΚΕ έχει ρητά αναλάβει πράξεις, που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι ανέλαβε να παρέχει προς τον προαναφερόμενο Οργανισμό και τα εξής μεταξύ άλλων:
-"συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες"
-"σύνταξη διακήρυξης"
-"ολοκλήρωση της σύμβασης".

Είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για άσκηση δικηγορικού έργου από ΜΗ Δικηγόρο.
Συγκεκριμένα, όπως επίσης προκύπτει από το επισυναπτόμενο στην παρούσα καταστατικό της D.S. CITY, δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο α. 49 Κώδικα Δικηγόρων, δεδομένου ότι:
-δεν έχει συσταθεί μόνο μεταξύ Δικηγόρων, δεδομένου ότι εταίροι της είναι η κ. Δ. Σ., Δικηγόρος Π., η κ. Μ. Κ., άνεργη, και ο κ. Γ. Σ., επιχειρηματίας
-δεν εδρεύει στην Περιφέρεια του Δικηγόρου Εταίρου αυτής
-από την προαναφερόμενη σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας δεν προκύπτει εγγραφή της σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου
-στην επωνυμία δεν περιλαμβάνεται ο τίτλος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5. Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτουν τουλάχιστον απλές υπόνοιες παράβασης του α. 175 ΠΚ, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

6. Επειδή τα ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα, αλλά και μείζον δεοντολογικό θέμα, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κ. Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδο.

7. Επειδή παραμένει αρνητικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια εποχή δύσκολη για εμάς τους μάχιμους Δικηγόρους, το ΓΕΜΗ καταχωρεί ΙΚΕ με απαγορευμένο καταστατικό σκοπό, ήτοι με σκοπό αντιποιούμενο το δικηγορικό λειτούργημα. Θεωρούμε αναγκαίο η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας να μεριμνήσει, ώστε να απαγορευτεί η ίδρυση τέτοιων εταιρειών, με σκοπό ευθέως αντίθετο στα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων.

8. Τέλος, ποινικής αξιολόγησης πρέπει να τύχουν και οι πράξεις και οι παραλείψεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας κ. Αθανασίου Πορφυρή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έκρινε ως δήθεν συμφερότερη για τον εν λόγω Οργανισμό την οικονομική προσφορά μιας εταιρείας, για την οποία, δυνάμει των ανωτέρω, γεννώνται τουλάχιστον απλές υπόνοιες διάπραξης ποινικού αδικήματος, αποκλείοντας από την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, τους μόνους, που δικαιούνται να τις παράσχουν, ήτοι συναδέλφους Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες. Εκ Περισσού, γίνεται μνεία ότι άγνοια νόμου από τον κ Πορφυρή δε συγχωρείται, όπως δε συγχωρείται για κανέναν άλλον.

9. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας 
Λιμενικού Συστήματος
Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρη η καταγγελία σε pdf:
Read More »
Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
522 νέα κρούσματα στην ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 142
ΠΕ Θεσπρωτίας 81
ΠΕ Ιωαννίνων 236
ΠΕ Πρέβεζας 63

Read More »
522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο 522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα


Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 148 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 67 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 33.186 rapid test και ανευρέθηκαν 2704 θετικά (8.15%). Από τις 2704 περιπτώσεις, οι 1337 αφορούν άνδρες και οι 1367 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 29.66 έτη.

ΦΙΛΙΑΤΕΣ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
69 rapid test με 2 θετικά (2.9%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΣΥΒΟΤΑ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
116 rapid test με 18 θετικά (15.52%) αφορούν σε 8 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ”- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
399 rapid test με 32 θετικά (8.02%) αφορούν σε 14 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη
Read More »
52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα 52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον ΗρακλήΔίχως πρόσθετα προβλήματα ο Θεσπρωτός θα υποδεχτεί αύριο, Κυριακή 23 Ιανουαρίου (ώρα 14.45) τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα κάλεσε στην αποστολή όλους τους ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές. Εκτός είναι οι τραυματίες Κολτσίδας, Πατσέκο και Μπίκας.

Η ομάδας της Ηγουμενίτσας θα διεκδικήσει την επιστροφή στις νίκες.
Read More »
Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Σύλληψη ενός 41χρονου στην ΗγουμενίτσαΣτη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο στερούνταν σφραγίδας και θεώρησης εισόδου σε έδαφος SCHENGEN, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας..
Read More »
Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Μ. Κάτσης: «Η κυβέρνηση έχει ραγδαία φθορά από την ακρίβεια και την υγειονομική τραγωδία»

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Μ. Κάτσης: «Η κυβέρνηση έχει ραγδαία φθορά από την ακρίβεια και την υγειονομική τραγωδία»


Συνέντευξη στο τηλεοπτικό σταθμό «KONTRA» στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, παραχώρησε ο τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του νομού Θεσπρωτίας, Μάριος Κάτσης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τοποθετήθηκε για τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αμφισβήτησε την δυνατότητα τους να αποτυπώσουν την πρόθεση ψήφου παραθέτοντας μια φράση του αντιπροέδρου του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων ο οποίος στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής είπε πως «οι δημοσκοπήσεις είναι ακριβείς 2 μέρες πριν τις εκλογές». Ο Μάριος Κάτσης είπε πως παρόλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι κόλαφος για την κυβέρνηση και φθορά είναι ραγδαία και αυτό φαίνεται από την οργή των πολιτών και της νέας γενιάς.

Εν συνεχεία άσκησε έντονη κριτική στην ΝΔ για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας λέγοντας με νόημα «δεν μπορεί να ισχυρίζονται τα στελέχη της ότι όλα πάνε καλά υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών που βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα»

Ειδική αναφορά έκανε στις άδειες ειδικού σκοπού λέγοντας ότι «δεν υπήρχε καμία πρόνοια για τους γονείς που νοσούν τα παιδιά τους που έτρωγαν την κανονική τους άδεια. Το 5νθημερο της νόσησης έστω και με θετικό rapid έγινε γιατί λόγω των τραγικών λαθών νόσησε μεγάλο μέρος του εργαζόμενου πληθυσμού. Πλέον θεσπίσαν άδεια ειδικού σκοπού με αποζημίωση στο 50% ρίχνοτας πάλι την ευθύνη στον κόσμο».

Σκληρή κριτική άσκησε και για την διαχείριση της οικονομίας λέγοντας πως «έγινε πάρτι 5δις€ σε απευθείας αναθέσεις και τώρα αφήνουν χωρίς στήριξη στον προϋπολογισμό νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην πανδημία και στην ακρίβεια. Κατέθεσαν προϋπολογισμό θεωρόντας ότι η πανδημία έχει λήξει και ότι η ακρίβεια είναι παροδική και τώρα ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρήματα ούτε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ούτε να μειώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και η στήριξη του ενεργειακού κόστος αλλά και η ρύθμιση του πανδημικού χρέους είναι όρος επιβίωσης της κοινωνίας και μπορεί να γίνουν μόνο με πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορεί να στηρίξει την κοινωνία αλλά σχεδιάζει και νέα μέτρα λιτότητας για την μείωση των ελλειμάτων.»

Ακολουθεί video με τα κυριότερα σημεία:

Read More »
Μ. Κάτσης: «Η κυβέρνηση έχει ραγδαία φθορά από την ακρίβεια και την υγειονομική τραγωδία» Μ. Κάτσης: «Η κυβέρνηση έχει ραγδαία φθορά από την ακρίβεια και την υγειονομική τραγωδία» Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Κάλεσμα του δήμου Ηγουμενίτσας για τη Γ’ Φάση της απογραφής του πληθυσμού

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Κάλεσμα του δήμου Ηγουμενίτσας για τη Γ’ Φάση της απογραφής του πληθυσμούΜε αφορμή την Απογραφή Πληθυσμού 2021, η οποία συνεχίζεται στην τρίτη φάση της πλέον, καλούμε να συμμετάσχουν στη διαδικασία, από 19/01/2022 έως 28/01/2022, όσους δημότες δεν έχουν ακόμη απογραφεί και είτε διαμένουν μόνιμα στο Δήμο μας, είτε έλκουν την καταγωγή τους από τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Η απογραφή πραγματοποιείται ανά δεκαετία και από αυτήν καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης από την Πολιτεία, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τον τόπο μας καθώς και δράσεις για την υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη διαδικασία, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε, καθότι με βάση τον πληθυσμό διαμορφώνονται οι πόροι που λαμβάνει ο Δήμος για την ανάπτυξη περισσότερων υποδομών στα δημοτικά του διαμερίσματα.

Τα χρήματα που έρχονται επομένως στον Δήμο, έχουν άμεση σχέση και με τον πληθυσμό του, ο οποίος προκύπτει από την απογραφή. Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος μας να έχει ικανές χρηματοδοτήσεις για έργα που είναι αναγκαία, θα πρέπει όλοι να απογραφούμε.

Με τη συμμετοχή μας στην απογραφή δίνουμε τη δυνατότητα στον Δήμο Ηγουμενίτσας, για τα επόμενα δέκα χρόνια και με βάση το αποτέλεσμα που θα προκύψει, να διεκδικήσει τα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που του αναλογούν και που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Για την απογραφή σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ):
Διεύθυνση: Αγ. Αποστόλων 7–9 (3ος όροφος), Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 26650 29048 και 26650 22230
Read More »
Κάλεσμα του δήμου Ηγουμενίτσας για τη Γ’ Φάση της απογραφής του πληθυσμού Κάλεσμα του δήμου Ηγουμενίτσας για τη Γ’ Φάση της απογραφής του πληθυσμού Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε κατάστημα

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε κατάστημα


Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (21-01-2022) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (33) παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

(25) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους -300- ευρώ, ως εξής:
-5- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-6- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-10- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(8) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, με την επιβολή των παρακάτω προστίμων:

· (6) πρόστιμα των -300- ευρώ σε πελάτες και εργαζόμενο καταστημάτων για μη χρήση μάσκας, ως εξής:
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-2- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

· (1) Πρόστιμο ύψους -5.000- ευρώ και αναστολή λειτουργίας για -15- ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για παραμονή πελάτη στον εσωτερικό χώρο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού / νόσησης καθώς και -300- ευρώ πρόστιμο στον πελάτη.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Read More »
Πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε κατάστημα Πρόστιμο ύψους 5.000€ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες σε κατάστημα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Σημαντικό ποσοστό πολιτών του δήμου Σουλίου δεν έχουν συμμετάσχει στην απογραφή

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Σημαντικό ποσοστό πολιτών του δήμου Σουλίου δεν έχουν συμμετάσχει στην απογραφή


Ή στατιστική υπηρεσία γνωστοποίησε στο δήμο Σουλίου, πώς ένα σημαντικό ποσοστό των δημοτών, δεν έχει απογραφεί.

Για το λόγο αυτό διατίθεται, να δώσει την δυνατότητα απογραφής σε όλους όσους δεν το έχουν πράξει.

Έτσι για το χρονικό διάστημα από 19/01 22 έως και τής 25/01/22 και ώρες 09 -13 θα βρίσκεται στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στην Παραμυθιά, αρμόδιος υπάλληλος της στατιστικής υπηρεσίας έτσι ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία της απογραφής.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο στατιστικής υπηρεσίας Θεσπρωτίας, στο τηλέφωνο 2665029048.
Read More »
Σημαντικό ποσοστό πολιτών του δήμου Σουλίου δεν έχουν συμμετάσχει στην απογραφή Σημαντικό ποσοστό πολιτών του δήμου Σουλίου δεν έχουν συμμετάσχει στην απογραφή Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Σελίδες