Πέντε μετανάστες ξετρύπωσε ο σκύλος του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Πέντε μετανάστες ξετρύπωσε ο σκύλος του Λιμεναρχείου ΗγουμενίτσαςΤρεις (03) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν από υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και μετά από ένδειξη σκύλου βιοανίχνευσης, κάτω από φορτηγό όχημα το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.


Δύο (02) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες σήμερα, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν από υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και μετά από ένδειξη σκύλου βιοανίχνευσης, κάτω από γερανοφόρο όχημα το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Πέντε μετανάστες ξετρύπωσε ο σκύλος του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας Πέντε μετανάστες ξετρύπωσε ο σκύλος του Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

220.000€ για αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
220.000€ για αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών


. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 27- 05 - 2015 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών» με προϋπολογισμό 220.000,00€ (με ΦΠΑ)

2. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 178.861,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση.)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665 3 60131, FAX 2665 3 60227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Φερεντίνος Λάμπρος), μέχρι την Πέμπτη 11 - 06 - 2015.

4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 - 06 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα:

Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα :

1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.577,24 € (2% επί του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.) και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, σύμφωνα με την με αριθμό 7564/250/20-01-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου).
Read More »
220.000€ για αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών 220.000€ για αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Νέα καταδίκη του Θωμά Δήμα σε 36 μήνες φυλάκιση

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Νέα καταδίκη του Θωμά Δήμα σε 36 μήνες φυλάκιση

Για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση δικάστηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, ο πρώην αντιδήμαρχος, πρώην αντινομάρχης και πρώην πρόεδρος ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτίας Θωμάς Δήμας.

Η δίκη είχε να κάνει με τη γνωστή υπόθεση που ο κ. Δήμας κατηγορούσε τον πρώην Νομάρχη και νυν βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, για μη άσκηση χρηστής διοίκησης και χρηματισμό.
Αν και στην έδρα ήταν τέσσερις δικηγόροι υπεράσπισης (δύο Αθηναίοι, ένας Γιαννιώτης και ένας Πρεβεζάνος) ο κ. Δήμας καταδικάστηκε για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες σε 18 μήνες φυλάκιση

Τον κ. Γιόγιακα υπερασπίστηκε ο δικηγόρος Θεσπρωτίας Θωμάς Οικονόμου 

Η συνολική κατά συγχώνευση ποινή του κ. Δήμα ορίστηκε σε 36 μήνες με αναστολή 

Ο κ Δήμας άσκησε έφεση και συνέχεια θα δοθεί στο εφετείο Κέρκυρας
Read More »
Νέα καταδίκη του Θωμά Δήμα σε 36 μήνες φυλάκιση Νέα καταδίκη του Θωμά Δήμα σε 36 μήνες φυλάκιση Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθούν στον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου του χωριού την Κυριακή 31 Μαΐου μετά το πέρας του πανηγυρικού εσπερινού και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Αγίας Τριάδος, σε εκδήλωση όπου θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου και θα παρατεθεί παραδοσιακό φαγητό.
Read More »
Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση και 81 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση και 81 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ


Ερώτηση κατατέθηκε από τον Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριο Κάτση κι από 81 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφορμή στάθηκαν οι δίκαιες διαμαρτυρίες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, για τις υπέρογκες αυξήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είδαν στους λογαριασμούς τους, λόγω της εφαρμοζόμενης τιμολόγησης.

Όπως οι περισσότεροι έχουμε ήδη ενημερωθεί, καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα μια διαμάχη ανάμεσα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ - ανεξάρτητος ρυθμιστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) και τον αρμόδιο Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, με αφορμή την απόφαση της ΡΑΕ προεκλογικά, στις 31/12/2014, για αύξηση του τέλους (ΕΤΜΕΑΡ) για μια μέση οικιακή κατανάλωση.

Η ΡΑΕ «φρόντισε» να μετακυλήσει χρονικά την εφαρμογή της αύξησης μετεκλογικά, ώστε να τη χρεωθεί πολιτικά η νέα ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα το ΦΕΚ ώστε να δοθεί η εντολή στη ΔΕΗ να αυξήσει το ρεύμα δημοσιοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα είναι αναδρομικές από 1η Ιανουαρίου.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωσή του, όπως αποδεικνύεται και από τη χρονική παράθεση των γεγονότων, ορθά κατηγορεί τη ΡΑΕ για «συμπαιγνία» με την προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να μην προκληθούν δυσμενείς εντυπώσεις σε βάρος της και πως γι' αυτό η απόφαση έμεινε αδικαιολόγητα και προκλητικά στο συρτάρι και δημοσιοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Υπάρχει όμως η ανάγκη με αφορμή τους πρόσφατους «φουσκωμένους» λογαριασμούς που λάβαμε οι περισσότεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, να αποτυπωθεί με στοιχεία το τι έκανε η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ, κατόπιν εισηγήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης και έχουμε οδηγηθεί σήμερα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Read More »
Ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση και 81 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Ερώτηση του Βουλευτή Θεσπρωτίας Μάριου Κάτση και 81 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Σκουπιδότοπος η παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα, ενώ έχει πάρει Γαλάζια σημαία

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Σκουπιδότοπος η παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα, ενώ έχει πάρει Γαλάζια σημαία


Στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, με λύπη πληροφορηθήκαμε από τα μέλη της Συντονιστικής επιτροπής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων της Θεσπρωτίας, ότι η παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα, έχει κατακλυσθεί από σκουπίδια.

Και παρότι, όπως μας πληροφόρησαν, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός στις 26/04/2015 από διαφόρους φορείς, συλλόγους και εθελοντές, που εκτελέστηκε με επιτυχία, εν τούτοις, ο δήμος δεν είχε την ίδια ευαισθητοποίηση, όπως οι πολίτες που συμμετείχαν στον καθαρισμό. Aποτέλεσμα είναι, σήμερα, ένα μόλις μήνα αργότερα, η παραλία να έχει περιέλθει ξανά σε οικτρή κατάσταση.

Οι κάδοι ξεχειλίζουν από σκουπίδια σε εμφανή σημεία αλλά και στο camping, τα οποία έχουν διασκορπιστεί στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ σε άλλο σημείο του Δρεπάνου και συγκεκριμένα, δίπλα από τις τουαλέτες του 1ου αναψυκτηρίου («soho»), η «pelorus» απομάκρυνε από την λιμνοθάλασσα, παλέτες, λαμαρίνες, καδρόνια κλπ. Η όλη διαδικασία, όμως, έχει μείνει σε αδράνεια, καθώς η αποκομιδή, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Επειδή το Δρέπανο για φέτος έχει πάρει Γαλάζια σημαία και είναι ντροπή να επικρατεί τέτοια κατάσταση.

Ερωτάσθε:

1. Έχετε ενημερωθεί για τα προβλήματα ρύπων, που αντιμετωπίζει η παραλιακή περιοχή του Δρεπάνου Ηγουμενίτσας;

2. Προτίθεσθε να λάβετε μέτρα στην παραλιακή ζώνη της περιοχής, τόσο για την εικόνα της περιοχής, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των λουόμενων;

Ο ερωτών βουλευτής της κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
Read More »
Σκουπιδότοπος η παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα, ενώ έχει πάρει Γαλάζια σημαία Σκουπιδότοπος η παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα, ενώ έχει πάρει Γαλάζια σημαία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Διαγωνισμός για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης, με προϋπολογισμό 708.393,90€

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Διαγωνισμός για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης, με προϋπολογισμό 708.393,90€


1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης», με προϋπολογισμό 708.393,90 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 23%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 461.983,02 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

β) κατηγορία Η-Μ, με προϋπολογισμό 110.945,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 11/06/2015, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μαρία Νάκα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

i. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

ii. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

iii. Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων i, ii και iii σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. (Κοινοπραξίες Εργ. Επ. εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με Εργ. Επ. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ).

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).


5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.520,00 € με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 16/01/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ».
Read More »
Διαγωνισμός για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης, με προϋπολογισμό 708.393,90€ Διαγωνισμός για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης, με προϋπολογισμό 708.393,90€ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Πολλά κλικ μπροστά...

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Πολλά κλικ μπροστά...

 
"Ενώνουμε τις δυνάμεις μας προσπαθώντας να δημιουργήσουμε υψηλής αισθητικής εικόνες γεμάτες συναισθήματα με άποψη και σεβασμό στην τέχνη"
Αυτό είναι το σλόγκαν της συνεργασίας των δύο κορυφαίων φωτογράφων του τόπου μας, με πολλές διακρίσεις και αναγνώριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τον Χρήστο Μασούρα και τον Βασίλη Σακαρελη .


Επισκεφθήκαμε τον πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο του κυρίου Μασουρα και σας παραθέτουμε τις φωτογραφίες 

 

Ένας χώρος μοναδικής αισθητικής με μινιμαλιστική άποψη 

 

Η δημιουργικότητα και η φαντασία των δύο αυτών φωτογράφων είμαστε σίγουροι ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον

Read More »
Πολλά κλικ μπροστά... Πολλά κλικ μπροστά... Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Καλά τα μαθήματα δημοσιογραφίας από την ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά ... δάσκαλε που δίδασκες...

Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015
Καλά τα μαθήματα δημοσιογραφίας από την ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά ... δάσκαλε που δίδασκες...


Μαθήματα δημοσιογραφίας, προσπάθησε να δώσει το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ηγουμενίτσας "ΑΡΙΑΔΝΗ", με πρόσκληση που απέστειλε στα τοπικά ΜΜΕ, με τον τίτλο "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ".

Αφού μας καλεί, τα τοπικά ΜΜΕ, "στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας όπου οι εκπρόσωποι μαθητών 13ών Τάξεων από 7 διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία θα εκφράσουν τους προβληματισμούς, τα αιτήματα και τα οράματά τους για ένα καλύτερο αύριο του Δήμου μας" μας ενημερώνει με ύφος Κωνσταντοπούλου, πως "με βάση το Νόμο περί προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση/ φωτογράφηση ανηλίκων και η δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Εάν το επιθυμείτε με τη λήξη της εκδήλωσης θα απευθυνθείτε στο Κέντρο Πρόληψης για την παροχή φωτογραφιών με σβησμένα τα πρόσωπα των μαθητών."

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί τους, αλλά λίγο αργά σκέφθηκαν οι υπεύθυνοι της ΑΡΙΑΔΝΗ, να μας κάνουν μαθήματα στην δουλεία μας και στους νόμους τους οποίους σεβόμαστε πάντα.

Εμείς ξέρουμε τη νομοθεσία, και εάς μην διοριστήκαμε στο δημόσιο με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ως παιδιά του αριστερού κομματικού σωλήνα.

Και για να μην το παίζεται τιμωροί, δείτε τι έχετε αναρτήσει εσείς, στην σελίδα του Κέντρου Πρόληψης στο Facebook.


Όχι μόνο δεν καλύψατε τα πρόσωπα ανηλίκων, (στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε από το σελίδα του Κέντρου Πρόληψης, ΕΜΕΙΣ έχουμε θολώσει τα πρόσωπα των ανηλίκων), αλλά σε εκδήλωσή σας με έφηβους, τους δείχνετε στην πράξη τη σημαίνει πρόληψη, ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΜΠΥΡΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.
Read More »
Καλά τα μαθήματα δημοσιογραφίας από την ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά ... δάσκαλε που δίδασκες... Καλά τα μαθήματα δημοσιογραφίας από την ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά ... δάσκαλε που δίδασκες... Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαΐου 28, 2015 Rating: 5

Σελίδες