Αναρμόδιος δηλώνει και ο Υπουργός Εσωτερικών για το πτυχίο Πορφύρη

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021

Αναρμόδιος δηλώνει και ο Υπουργός Εσωτερικών για το πτυχίο Πορφύρη

Με από τον Υπουργό Ναυτιλία κ. Πλακιωτάκη, ο οποίος είχε δηλώσει αναρμόδιος να απαντήσει στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή είκοσι επτά Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ (δείτε ΕΔΩ), ήρθε η σειρά του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη να απαντήσει.

Ο κ. Βορίδης αναφέρει πως η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών εξαντλείται στην έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

"Η προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία αποτελείται από: α) έναν Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους, γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης."

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο κ. Βορίδης τονίζει ότι "Η ως άνω διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται για τις θέσεις που κενώνονται από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι από 12.10.2020. Ως εκ τούτου, για τις θέσεις που πληρώθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου κατ΄ εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων, όπως εν προκειμένω οι διατάξεις του ν.2932//2001 και για τον έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεων και κωλυμάτων, αρμόδιοι είναι οι συνερωτώμενοι Υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής"¨.

Όπως δηλαδή στην περίπτωση της επιλογής του κ. Πορφύρη στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, τον Οκτώμβρη του 2019.

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση του κ. Βορίδη:

Σε απάντηση της 7998/13-7-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή είκοσι επτά (27) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπε πίνακας αποδεκτών, με θέμα: «Χωρίς μια συγκεκριμένη απάντηση, η Κυβέρνηση είναι έκθετη απέναντι στα δημοσιεύματα σχετικά με τα προσόντα του διορισθέντα Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας», σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα του Υπουργείου μας εξαντλείται στην έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 20-23) του ν.4735/2020 (Α΄197) ρυθμίστηκε η επιλογή Διοικήσεων στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα η πλήρωση των θέσεων των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΚ46ΜΤΛ6-ΙΟ4) εγκύκλιος). 

Η προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία αποτελείται από: α) έναν Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, β) έναν νομικό σύμβουλο του Κράτους, γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, για την προεπιλογή των προσώπων της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4735/2020 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, (β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας και (γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. 

Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 23 του ν.4735/2020, η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό και στη συνέχεια με απόφαση του οικείου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων του ως άνω πίνακα. 

Η ως άνω διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται για τις θέσεις που κενώνονται από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι από 12.10.2020. Ως εκ τούτου, για τις θέσεις που πληρώθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου κατ΄ εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων, όπως εν προκειμένω οι διατάξεις του ν.2932//2001, και για τον έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεων και κωλυμάτων, αρμόδιοι είναι οι συνερωτώμενοι Υπουργοί Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. H πρόσληψη των Διευθύνοντων Συμβούλων εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, καθόσον πρόκειται για μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης. 

Ο Υπουργός 

 Μαυρουδής Βορίδης

Read More »
Αναρμόδιος δηλώνει και ο Υπουργός Εσωτερικών για το πτυχίο Πορφύρη Αναρμόδιος δηλώνει και ο Υπουργός Εσωτερικών για το πτυχίο Πορφύρη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

Και νέα αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσπρωτία - 95 σε όλη την Ήπειρο

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021
Και νέα αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσπρωτία - 95 σε όλη την ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 11
ΠΕ Θεσπρωτίας 33
ΠΕ Ιωαννίνων 22
ΠΕ Πρέβεζας 29


Read More »
Και νέα αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσπρωτία - 95 σε όλη την Ήπειρο Και νέα αύξηση των κρουσμάτων στη Θεσπρωτία - 95 σε όλη την Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Μαργιόλα» στην Αρχαία Ελέα

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021
Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Μαργιόλα» στην Αρχαία Ελέα Η θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαργιόλα» που ήταν προγραμματισμένη να δοθεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 στην Αρχαία Ελέα του Δήμου Σουλίου, αναβάλλεται λόγω της παράτασης των μέτρων που ισχύουν για απαγόρευση της μετακίνησης, διέλευσης, παραμονής σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές NATURA και άλση.
Για κάθε νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΕΡ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ
Read More »
Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Μαργιόλα» στην Αρχαία Ελέα Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Μαργιόλα» στην Αρχαία Ελέα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

10 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021
10 θετικά rapid tests στην ΗγουμενίτσαΤην Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν 139 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 65 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 37.743 rapid test και ανευρέθηκαν 697 θετικά (1.85%). Από τις 697 περιπτώσεις, οι 365 αφορούν άνδρες και οι 332 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 30.56 έτη.

ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
54 αρνητικά rapid test

ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ”, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
291 rapid test με 10 θετικά (3.44%) αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη
Read More »
10 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα 10 θετικά rapid tests στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

Στο νοσοκομείο Φιλιατών μεταφέρθηκε ναυτικός που τραυματίστηκε στο πλοίο

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021
Στο νοσοκομείο Φιλιατών μεταφέρθηκε ναυτικός που τραυματίστηκε στο πλοίοΕνημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, ότι 50χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ “SUPERFAST II” Ν.Π. 11930, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι Ιταλίας, τραυματίστηκε εντός του πλοίου και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το εν λόγω πλοίο κατέπλευσε στον λιμένα Ηγουμενίτσας, όπου παρελήφθη ο 50χρονος από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
Read More »
Στο νοσοκομείο Φιλιατών μεταφέρθηκε ναυτικός που τραυματίστηκε στο πλοίο Στο νοσοκομείο Φιλιατών μεταφέρθηκε ναυτικός που τραυματίστηκε στο πλοίο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα στο Δρέπανο

Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021
Τροχαίο ατύχημα στο ΔρέπανοΤροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, πρωινές ώρες χθες, στην παραλιακή οδό Δρεπάνου Ηγουμενίτσας, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό έναν 61χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό του οδηγού του δίκυκλου.

Ο 61χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κ.Υ. Ηγουμενίτσας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, για περαιτέρω εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.
Read More »
Τροχαίο ατύχημα στο Δρέπανο Τροχαίο ατύχημα στο Δρέπανο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Αυγούστου 13, 2021 Rating: 5

Σελίδες