Θεσπρωτία: Φίλαθλος έχασε την ζωή του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Δόξας Γαρδικίου – Αστέρα Πετριτή

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

Ένα τραγικό γεγονός σημάδεψε το νικηφόρο ματς των μπαράζ για την Γ’ Εθνική μεταξύ Δόξας Γαρδικίου – Αστέρα Πετριτή.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ενας 66χρονος κάτοικος Γαρδικίου που κινούταν πεζός προς το Γαρδίκι και μολις λίγα μέτρα από το γήπεδο, υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ Παραμυθιάς στο κέντρο υγείας της πόλης, με τους ιατρούς να καταβάλλουν για αρκετή ώρα υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στην ζωή.

Δυστυχώς όμως ο άτυχος 66χρονος, έχασε την μάχη για την ζωή του, λίγα λεπτά μετά τις 20:00

Το γεγονός αυτό ξαναφέρνει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια την αναγκαιότητα ύπαρξης απινιδωτών σε δημοσιους χώρους.
Read More »
Θεσπρωτία: Φίλαθλος έχασε την ζωή του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Δόξας Γαρδικίου – Αστέρα Πετριτή Θεσπρωτία: Φίλαθλος έχασε την ζωή του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Δόξας Γαρδικίου – Αστέρα Πετριτή Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

99.630,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου διακηρύσσει ότι στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 178 –αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα , σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) Χωματουργικά, αντιστηρίξεις, προστασία, οδοποιία 3.723,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγαν/σεις, οικοδομικά 75.343,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη 64/2015 μελέτη του Δήμου Σουλίου, ανέρχεται στο ποσό των 79.066,96 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων τριάντα ευρώ (99.630,00 ΕΥΡΩ) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.620,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουλίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μήνες και τριάντα ημέρες , από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον έξι μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Σουλίου

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 09/06/2016 ημέρα Πέμπτη.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου: www.dimossouliou.gov.gr όπου και έχουν αναρτηθεί

Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται στους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου [τηλ. 2666360129 και 2666360131].

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παππάς Γρηγόριος .
Read More »
99.630,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 99.630,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Τη Δευτέρα 30/05/2016 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων, που αποτελεί την ολοκλήρωση του προγράμματος Μαθητής- Ενεργός Πολίτης για τη φετινή χρονιά.

Το Πρόγραμμα που διενεργήθηκε παράλληλα σε 10 διαφορετικά Τμήματα, από 5 διαφορετικά Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας, αφορούσε τα παιδιά της Πέμπτης και Έκτης Τάξης Δημοτικού. 
 
Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των δασκάλων τους προχώρησαν σε δράσεις, μάθανε για την έννοια της αντιπροσώπευσης, της συνεργασίας, την αξία της συμμετοχικότητας και τον εθελοντισμό με τρόπο βιωματικό.

Το Πρόγραμμα διενεργήθηκε για δεύτερη χρονιά υπό την Εποπτεία του ΚΠ «ΑΡΙΑΔΝΗ» με τη Συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων οι μικροί μαθητές - εκπρόσωποι, με παρούσα τη Δημοτική Αρχή, σε μια προσομοίωση κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου, θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά ολόκληρης της χρονιάς, το πώς ονειρεύονται την Πόλη και το Σχολείο τους αλλά και τα αιτήματά τους.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Ηγουμενίτσα: Τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Δύο μόνο Γαλάζιες Σημαίες και φέτος στις παραλίες του δήμου Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Δελτίο τύπου εξέδωσε σήμερα το πρωί ο Δήμος Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τη βράβευση 2 παραλιών του Δήμου, με γαλάζιες σημαίες.
 


Στο δελτίο τύπου αναφέρεται πως οι παραλίες βραβεύθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, ενώ ο Δήμαρχος δήλωσε χαρούμενος και τόνισε πως  συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε σε κάθε παραλία του Δήμου μας να κυματίζει Γαλάζια σημαία.

Οι παραλίες που βραβεύθηκαν φέτος με γαλάζια σημαία, είναι αυτές του Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα και της Μέγα Άμμου στα Σύβοτα.

Οι ίδιες δύο δηλαδή που είχαν βραβευθεί και πέρυσι,  με τον Δήμαρχο να δήλωνε τότε, στις 5 Ιουνίου 2015, πως θα ξεκινούσαν άμεσα οι διαδικασίες προετοιμασίας των φακέλων υποψηφιότητας και για άλλες παραλίες του Δήμου μας.

Την ίδια ώρα, συνολικά 7 σημαίες, θα κυματίζουν σε παραλίες του Νομού Πρεβέζης και συγκεκριμένα στην Κυανή Ακτή, το Μονολίθι, την παραλία Τσούκες, την παραλία Πλατάνια και την Μέγα Άμμο (περιοχή Βράχου) του Δήμου Πρέβεζας και Δύο Γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν στην Πάργα και συγκεκριμένα στη Λούτσα και τον Βάλτο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το διάστημα της θητείας του κ. Κάτσινου, καμία παραλία δεν είχε βραβευθεί, πλην της παραλίας Μέγα Άμμος το 2011, ενώ από το 2008 μέχρι και το 2010 βραβευόντουσαν 3 παραλίες του σημερινού Δήμου Ηγουμενίτσας, οι παραλίες Δρέπανο, Μακρυγιάλι, Μέγα Άμμος αλλά και 1 στον τότε Δήμο Σαγιάδας, η παραλία Κεραμίδι .

Μπράβο στη Δημοτική Αρχή και στον κ. Λώλο για τις 2 παραλίες οι οποίες βραβεύθηκαν, αλλά  για  ποιόν ακριβώς λόγο πανηγυρίζει;

Που δεν κατάφερε να υλοποιήσει την περσινή υπόσχεσή του, να βραβευθούν δηλαδή όλες (ή έστω οι περισσότερες) παραλίες του Δήμου;

Ετοίμασε, η Δημοτική Αρχή, φάκελο και για άλλες παραλίες (και ποιες;) και απορρίφθηκαν από  την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), τον Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας;

Ή απλά ξανάστειλε τους 2 φακέλους που είχε έτοιμους από πέρσι;

Μερίμνησε η Δημοτική Αρχή ώστε οι δύο παραλίες που βραβεύθηκαν να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους λουομένους και να πληρούν τα κριτήρια που θέτει η ΕΕΠΦ κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής σεζόν;


Για να κερδίσει μια ακτή Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληρεί αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με: 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 • Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
 • Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 • Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή.
 • Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
Ποιότητα νερών κολύμβησης
 • Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
 • Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 • Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία
Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 • Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
 • Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
 • Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
 • Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 • Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 • Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην ακτή
 • Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
 • Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες - ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο - σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
 • Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
 • Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Read More »
Δύο μόνο Γαλάζιες Σημαίες και φέτος στις παραλίες του δήμου Ηγουμενίτσας Δύο μόνο Γαλάζιες Σημαίες και φέτος στις παραλίες του δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Συνελήφθη 82χρονος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Συνελήφθη, χθες (24-05-2016) αργά το απόγευμα στη Λούτσα Πρέβεζας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, ένας 82χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στη Λούτσα Πρέβεζας, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 82χρονο καθώς και σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω:
ένα πιστόλι, διαμετρήματος 7,65 mm, με δύο γεμιστήρες με δεκατρία φυσίγγια
ένα πιστόλι κρότου, διαμετρήματος 8mm, με ενσωματωμένη γεμιστήρα
ογδόντα εννέα (89) φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm
έξι (6) αβολίδωτα φυσίγγια των 8 mm

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.

Read More »
Συνελήφθη 82χρονος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία Συνελήφθη 82χρονος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Ζημιές σε μελίσσια από επιδρομή αρκούδας στην Αγία Κυριακή (Πόποβο) Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

Εικόνα καταστροφής αντίκρισε σήμερα το πρωί, μελισσοκόμος από τα Γιάννενα, όταν πήγε να ελέγξει τα μελίσσια που έχει τοποθετημένα περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωριό Αγία Κυριακή (Πόποβο) Θεσπρωτίας.

Περίπου 10 από τις κυψέλες του, ήταν κατεστραμμένες και διαλυμένες σε κομμάτια από επίθεση αρκούδας.

Είναι η δεύτερη επίθεση αρκούδας, αφού την περασμένη Παρασκευή, στο ίδιο σημείο και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων, είχε σημειωθεί μία ακόμα επιδρομή, καταστρέφοντας 13 κυψέλες.

Το υψόμετρο του χωριού είναι σχετικά χαμηλό (1000 μέτρα) και είναι σπάνιες οι εμφανίσεις καφέ αρκούδας.

Τα τελευταία χρόνια όμως, ο αριθμός των αρκούδων έχει αυξηθεί, με τα πανέμορφα ζώα να κατεβαίνουν όλο και σε πιο χαμηλά μέρη, για αναζήτηση τροφής, προκαλώντας όμως ζημιές κυρίως σε μελισσοκόμους.

Η μόνη προστασία που μπορεί να έχει κάποιος παραγωγός, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στα ζώα,  είναι η ηλεκτρική περίφραξη του μελισσοκομείου το οποίο δεν μπορεί να διαπεράσει η αρκούδα.
Read More »
Ζημιές σε μελίσσια από επιδρομή αρκούδας στην Αγία Κυριακή (Πόποβο) Θεσπρωτίας Ζημιές σε μελίσσια από επιδρομή αρκούδας στην Αγία Κυριακή (Πόποβο) Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

18.070 ευρώ για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Θεσπρωτία

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε ανάδοχο έργου ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 18.070,67 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα.

Read More »
18.070 ευρώ για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Θεσπρωτία 18.070 ευρώ για τη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Συνελήφθησαν 2 Αλβανοί για κλοπή μηχανής

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, σε βάρος δύο υπηκόων Αλβανίας, ενός 29χρονου άνδρα και μίας 24χρονης γυναίκας, για κλοπή τροχοφόρου.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ιωαννίνων κατελήφθησαν οι δύο δράστες να έχουν στην κατοχή τους δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 16-01-2016 στο Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών Αττικής.

Επίσης, από τον έλεγχο των στοιχείων των δραστών προέκυψε ότι σε βάρος του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη, εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, συνολικής ποινής φυλάκισης έξι μηνών και χρηματικής ποινςή (300) ευρώ, για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα κατασχέθηκε προκειμένου αποδοθεί στον ιδιοκτήτη της.

Ο 29χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθησαν 2 Αλβανοί για κλοπή μηχανής Συνελήφθησαν 2 Αλβανοί για κλοπή μηχανής Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Συνελήφθη 57χρονος ημεδαπός, για παράνομη οπλοκατοχή – οπλοφορία, άσκοπους πυροβολισμούς, παρακώλυση συγκοινωνιών, απειλή και εξύβριση

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Συνελήφθη, χθες (24-05-2016) το βράδυ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ιωαννίνων, ένας 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή – οπλοφορία, άσκοπους πυροβολισμούς, παρακώλυση συγκοινωνιών, απειλή και εξύβριση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 57χρονος χθες το απόγευμα στο χωριό Καραδήμας Ιωαννίνων, προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς και παρεμπόδισε την κυκλοφορία οχημάτων σε κοινοτική οδό.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 57χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ένα αεροβόλο όπλο και

· ένα πιστόλι απομίμηση ( replica )

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθη 57χρονος ημεδαπός, για παράνομη οπλοκατοχή – οπλοφορία, άσκοπους πυροβολισμούς, παρακώλυση συγκοινωνιών, απειλή και εξύβριση Συνελήφθη 57χρονος ημεδαπός, για παράνομη οπλοκατοχή – οπλοφορία, άσκοπους πυροβολισμούς, παρακώλυση συγκοινωνιών, απειλή και εξύβριση Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Καμπάνια για τις φόλες σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

 
Καμπάνια σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας ,προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με το φαινόμενο των δηλητηριάσεων αδέσποτων και μη ζώων . 
 
Παρατηρείται στον Νομό μας ,λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου η συστηματική δολοφονία αδέσποτων ζώων ,ιδιαίτερα στην περιοχή του Λιμένα εξωτερικού.
 
Το Φιλοζωικό σωματείο Θεσπρωτίας ,όχι μόνο καταδικάζει ,άλλα συλλέγει συνεχώς στοιχεία και πληροφορίες για την αντιμετώπιση του φαινόμενου . Παρακαλούμε όποιος έχει κάποια υπόνοια ή έχει δει ή υποψιάζεται κάτι ,να επικοινωνήσει στο 6941577680 ή στο facebook: Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας
Read More »
Καμπάνια για τις φόλες σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας Καμπάνια για τις φόλες σε όλο τον νομό ξεκίνησε το Φιλοζωικό Σωματείο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Την Τετάρτη η τοποθέτηση του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Η Περιφέρεια Ηπείρου σας προσκαλεί την 1η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη στις 12 μμ στην εκδήλωση τοποθέτησης του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα (Αγίων Αποστόλων 5).
 
Ο απινιδωτής είναι ευγενική δωρεά του Συνδέσμου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας.
Read More »
Την Τετάρτη η τοποθέτηση του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας Την Τετάρτη η τοποθέτηση του πρώτου αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Σημαντική η συμβολή του Νικόλα Κάτσιου στην τοποθέτηση των ειδικών ραμπών στις παραλίες για τα ΑμΕΑ

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την κατασκευή υποδομών για τη τοποθέτηση των ειδικών ραμπών για τα ΑμΕΑ, σε δύο παραλίες της Ηπείρου
 
Το εγχείρημα με αθόρυβο και ουσιαστικό τρόπο έτρεξε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Θεσπρωτός Αντιπεριφερειάρχης, Νίκος Κάτσιος, ο οποίος αρκετές φορές επισκέφτηκε το εργαστήριο του Έλληνα εφευρέτη της σχετικής πατέντας, Ιγνάτιου Φωτίου, ο οποίος μέσα στη δίνη της κρίσης παράγει ιδέες, εξάγει τεχνογνωσία και δίνει λύσεις για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας.
 
Πρόθεση της Περιφέρειας είναι φέτος να τοποθετηθούν από μία ράμπα στις παραλίες της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας (συγκεκριμένα στην παραλία Καραβοστάσι και σε μία από τις παραλίες της Πάργας), ενώ η τελική απόφαση για τις παραλίες που θα τοποθετηθούν θα ληφθεί μετά από συνεννόηση με τις ενώσεις αναπήρων.
 
Στόχος της Περιφέρειας Ηπείρου είναι κάθε χρόνο να προστίθενται και νέες ράμπες, ώστε σε λίγα χρόνια, κάθε πολυσύχναστη παραλία της Ηπείρου, να προσφέρει απρόσκοπτη πρόσβαση των συνανθρώπων μας με Ειδικές Ανάγκες, προς τη θάλασσα.
Read More »
Σημαντική η συμβολή του Νικόλα Κάτσιου στην τοποθέτηση των ειδικών ραμπών στις παραλίες για τα ΑμΕΑ Σημαντική η συμβολή του Νικόλα Κάτσιου στην τοποθέτηση των ειδικών ραμπών στις παραλίες για τα ΑμΕΑ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Ένας Κρητικός και μία Ηγουμενιτσιώτισσα δημιουργούν στις Βρυξέλλες και πήραν Χρυσό Σκούφο

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Ότι οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι... Ότι καταφέρνουν να διακρίνονται είναι επίσης κάτι που συμβαίνει συχνά.

Όταν γευστικά παντρεύεται η Ήπειρος και η Κρήτη... στις Βρυξέλλες... ε, το αποτέλεσμα είναι ένας Χρυσός Σκούφος, η ανώτερη διάκριση για ένα εστιατόριο και τους σεφ που δημιουργούν σε αυτό...

Τη διάκριση αυτή έλαβε, το ελληνικό εστιατόριο Philema που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και ως βάση του έχει την ελληνική και την μεσογειακή κουζίνα!

Κι εμείς έχουμε έναν παραπάνω λόγο να νοιώθουμε υπερήφανοι καθώς σεφ του εστιατορίου αυτού είναι ο Μάνος Μακρυγιαννάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης και η δικιά μας, Αντιγόνη Παπαβασιλείου από την Ηγουμενίτσα.

Δυο νέα παιδιά που η πατρίδα δεν μπόρεσε να τα κρατήσει κοντά της.. Έφυγαν, βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης, μαγειρεύουν ελληνικά και γίνονται σημείο αναφοράς..

Και ο χρυσός σκούφος είναι απλά η επιβράβευση για το μεράκι που δείχνουν και για τις δημιουργίες που σερβίρουν δίνοντας στις Βρυξέλλες γεύση από Κρήτη και Ήπειρο!
Read More »
Ένας Κρητικός και μία Ηγουμενιτσιώτισσα δημιουργούν στις Βρυξέλλες και πήραν Χρυσό Σκούφο Ένας Κρητικός και μία Ηγουμενιτσιώτισσα δημιουργούν στις Βρυξέλλες και πήραν Χρυσό Σκούφο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας η Θεσπρωτία

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016

 
Η Θεσπρωτία είναι από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας, καθώς φιλοξενεί λιγότερους από 45.000 κατοίκους, σε μια έκταση που αγγίζει τα 1525 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. 
 
Οι βασικοί δείκτες δημογραφικής εξέλιξης (δείκτες γονιμότητας, γήρανση του πληθυσμού, μετανάστευση), για τον νομό της Θεσπρωτίας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, έχουν αρνητικές τάσεις. 
 
Η Θεσπρωτία άλλωστε, ήταν και παραμένει στην τελευταία γραμμή του καταλόγου των αναπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Read More »
Από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας η Θεσπρωτία Από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας η Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Επιχειρούν την αποδόμηση της ιστορίας των ηρωικών Σουλιωτών (+ΒΙΝΤΕΟ)

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Με διαστρεβλώσεις και αναλήθειες, επιχειρείται η αποδόμησης της ιστορία των ηρωικών Σουλιωτών! Βιάζονται τα ιστορικά στοιχεία, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αμφισβητηθεί, χωρίς μάλιστα καμία σοβαρή αντένδειξη, και ο χορός του θανάτου του Ζαλόγγου. Επειδή το Κούγκι, ο Σαμουήλ, οι Τζαβελαίοι, το Ζάλογγο, η Δέσπω και ο πύργος του Δημουλά αποτελούν λέξεις ορόσημα, που ταυτίζονται με την αγωνιστική διάσταση, όχι μόνο του Σουλίου, αλλά της νεώτερης ελληνικής συνείδησης γενικά, επιδιώκεται να αμαυρωθούν τα γεγονότα και ο ηρωικός χαρα­κτήρας ατόμων και πράξεων.

Ο γνωστός δημοσιογράφος-συγγραφέας Γιώργος Καραμπελιάς στο βιβλίο του "Συνωστισμένες στο Ζάλογγο, Οι Σουλιώτες, ο Αλή πασάς, και η αποδόμηση της ιστορίας", επισημαίνει σχετικά:

"Δεν μπορεί να παρασιωπηθεί ή να υποβαθμιστεί το στοιχείο της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας και του ηρωισμού των Σουλιωτών, ή οι μέθοδοι και τα στρατηγήματα που χρησιμοποιούσαν κατά τις αναρίθμητες συγκρούσεις τους. 
Και αυτό όχι μόνο, ή κυρίως, για λόγους εθνικού φρονηματισμού, αλλά διότι αυτό το στοιχείο είναι συστατικό της σουλιώτικης κοινότητας. 
Αυτή δεν θα μπορούσε καν να υπάρξει χωρίς το αγωνιστικό/ηρωικό στοιχείο που σφραγίζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά μιας πολεμικής ομοσπονδίας. 
Και είναι κρίμα το ότι πιο πρόσφατα έργα για το Σούλι σε μία εποχή που εκπονούνται ελάχιστες σχετικές μελέτες γράφτηκαν με στόχο τους Σουλιώτες, δηλαδή την αποδόμησή τους. 
Κατ’ αρχάς, διότι, υποβαθμίζοντας το Ζάλογγο και τη Δέσπω, «ξεχνώντας» τη Λένη Μπότσαρη, αμφισβητώντας την αυτοπυρπόληση του Σαμουήλ, μεταβάλλοντας σε κυριολεκτικό θήραμα μιας δήθεν αντικειμενικής ιστοριογραφίας τον Φώτο Τζαβέλα, αποτυγχάνουν στην ίδια την αναπαράσταση της σουλιώτικης κοινότητας, για την οποία ανάλογες πράξεις ηρωισμού αποτελούσαν προϋπόθεση της επιβίωσής της και κομβικό στοιχείο της «ιδιοπροσωπίας» της. 
Για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν πως οι Σουλιώτες δεν διέθεταν αναπτυγμένη «εθνική συνείδηση», θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η εθνική συνείδηση, πριν την επανάσταση του ’21 και τη δημιουργία εθνικού κράτους, αποτελεί για τους Έλληνες και τους Σουλιώτες πολεμιστές μια συνείδηση γένους, μια συνείδηση σχεδόν ταυτισμένη με τη θρησκευτική ταυτότητα και τις παραδόσεις, μια συνείδηση της ρωμιοσύνης.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, η εθνική συνοχή και συνείδηση των Σουλιωτών είναι ήδη εξαιρετικά υψηλή και ξεπερνάει κατά πολύ τον μέσο όρο της εποχής και της περιοχής. Και αυτό διότι η κύρια πλευρά της σχέσης τους με την οθωμανική εξουσία παρέμενε η αντιπαράθεση, πράγμα που δεν παρατηρείται στην καθημερινότητα των εμπόρων, των λογίων ή ακόμα και τη συντριπτική πλειοψηφία των αρματολών, που θα πρωτοστατήσουν αργότερα στην Επανάσταση"

Θυμηθείτε τι είχε πει στην κάμερα της paramythia-online.gr ο Γιώργος Καραμπελιάς, κατά την διάρκεια εορτών Σουλίου:
 
Read More »
Επιχειρούν την αποδόμηση της ιστορίας των ηρωικών Σουλιωτών (+ΒΙΝΤΕΟ) Επιχειρούν την αποδόμηση της ιστορίας των ηρωικών Σουλιωτών (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Ταφόπλακα για τα χωριά μας η άρση της ασφαλιστικής προστασίας Εν βρασμώ ψυχής οι τοπικές κοινωνίες - Του Πέτρου Μίντζα

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016Κενό γράμμα για μια φορά ακόμη αποδείχτηκαν οι δεσμεύσεις του Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Κατρούγκαλου, ότι το νέο ασφαλιστικό προστατεύει το 90% των ασφαλισμένων, καθώς οι διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα, πλήττουν ακόμα και τα ακριτικά χωριά με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων. Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο, αίρεται το άτυπο καθεστώς ασφαλιστικής προστασίας για αυτά τα χωριά, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονταν έως τώρα στον ΟΓΑ, ακολουθούν τους αγρότες στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Δηλαδή, θα υπαχθούν σε ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2022 και έπειτα θα πληρώνουν εισφορές στο 20% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Τι πρακτικά σημαίνει αυτό; Ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν οι μικροεπαγγελματίες όπως οι ιδιοκτήτες καφεπαντοπωλείων, σε χωριά μέχρι 2.000 κατοίκους επιβαρύνονται με μεγάλη αύξηση, που ουσιαστικά τους οδηγεί σε κλείσιμο!

Υπενθυμίζεται πως, η κατάργηση της ασφαλιστικής προστασίας αυτών των μικρών ελληνικών χωριών είχε απαιτηθεί από την τρόικα και το 2013, η οποία ζητούσε την υποχρεωτική υπαγωγή των μικροεπαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων στον ΟΑΕΕ, αλλά δεν έγινε αποδεκτό από την τότε συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Όπως λένε οι καφεπαντοπώληδες της ορεινής και άγονης Θεσπρωτίας, «με την υπαγωγή μας στο νέο ενιαίο ταμείο και την δυσβάστακτη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά ανοιχτά. Θα βάλουμε σίγουρα λουκέτο». Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα λιγοστά παραδοσιακά καφενεία που βρίσκονται ακόμη εν λειτουργία στα ορεινά και ημιορεινά χωριά της Θεσπρωτίας, εκτός από λίγες περιπτώσεις τα «κρατούν» άνθρωποι μίας κάποιας ηλικίας, περισσότερο για να υπάρχει ζωή στο χωριό και για να ασχολούνται και οι ίδιοι με κάτι για να περνά η ώρα τους… Είναι προφανές πως, οι ανίδεοι καρεκλοκένταυροι Υπουργοί της κυβερνητικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που διαπραγματεύτηκαν με τους δανειστές και ψηφίσαν το ασφαλιστικό, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει σήμερα στα μικρά ακριτικά χωριά της Θεσπρωτίας και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ύπαρξης ενός καφενείου, όχι μόνο για αυτούς που ζούνε μόνιμα εκεί, αλλά και για τους επισκέπτες.
 
Αντί να βοηθούνται από το κράτος που καταφέρνουν -παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση- να κρατάνε ακόμα ανοιχτά αυτά τα μαγαζάκια, που ουσιαστικά προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο στην τοπική κοινωνία, επιδιώκουν την εξαφάνισή τους.
 
Επισημαίνω για πολλοστή φορά, πως, το καφενείο είναι ένα κομμάτι της τοπικής μας παράδοσης, είναι η ψυχή του χωριού, είναι το κέντρο συναντήσεων, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, είναι ο χώρος ενημέρωσής για όλα τα νέα του χωριού και της ευρύτερης περιοχής. Τα καφεπαντοπωλεία στα χωριά της Ηπείρου, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και δίνουν ζωή στα χωριά, πρέπει πάση θυσία να κρατήσουν τις πόρτες τους ανοιχτές!!! 
 
Χωριό χωρίς καφενείο είναι νεκρό!!!
 
Read More »
Ταφόπλακα για τα χωριά μας η άρση της ασφαλιστικής προστασίας Εν βρασμώ ψυχής οι τοπικές κοινωνίες - Του Πέτρου Μίντζα Ταφόπλακα για τα χωριά μας η άρση της ασφαλιστικής προστασίας Εν βρασμώ ψυχής οι τοπικές κοινωνίες - Του Πέτρου Μίντζα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Σύλληψη τριών ημεδαπών για κατοχή ναρκωτικών

Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016


Συνελήφθησαν, εχτές (24-05-2016) μετά τα μεσάνυκτα στα Ιωάννινα, από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 34, 37 και 30 ετών, διότι στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία που περιείχε ηρωίνη, βάρους (2,5) γραμμαρίων.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.
Read More »
Σύλληψη τριών ημεδαπών για κατοχή ναρκωτικών Σύλληψη τριών ημεδαπών για κατοχή ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 25, 2016 Rating: 5

Σελίδες