https://picasion.com/

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ
 
 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Φιλιατών Προϋπολογισμού: πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00 €) με Φ.Π.Α 23%.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 7/4/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας (Ελ. Βενιζέλου 8 Φιλιάτες).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Χωματουργικά, β) Τεχνικά έργα, ποσού 41.606,57 € (χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.).Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για αντίστοιχα έργα

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους (οι επιχειρήσεις γραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπόλοιπων τριών περιπτώσεων αρθρ. 106 παρ.1 του ΚΔΕ), υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας..

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 846,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 8) στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 2/4/2015 ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2664360165, FAX επικοινωνίας 2664022989, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Άρτεμις Ταφέκη.
Read More »
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΧΛΑΔΕΑ – ΦΟΙΝΙΚΙ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … »
Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ ΗπείρουΣτην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή και ανάδειξη νέου προέδρου του κόμματος. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, ενώ η εκλογή του προέδρου θα γίνει αμέσως μετά το συνέδριο από τη βάση.

Η κα. Φώφη Γεννηματά όπως και στο προηγούμενο πολιτικό συμβούλιο ζήτησε να ξεκαθαρίσει το θέμα της ηγεσίας πριν από το συνέδριο και πρότεινε πρώτα εθνική συνδιάσκεψη, στη συνέχεια εκλογή προέδρου από τη βάση και στο τέλος συνέδριο. Ωστόσο η πρότασή της απορρίφθηκε. Ήδη ο κ. Βενιζέλος από το προηγούμενο διάστημα είχε δηλώσει πως θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος έως το συνέδριο ώστε να εγγυηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο πολιτικό που θα καθορίσει το στίγμα και τη στρατηγική της παράταξης, ενώ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις στην κούρσα της διαδοχής αναμένεται να μπουν οι Ανδρέας Λοβέρδος, Φώφη Γεννηματά, και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ τις δυνάμεις τους μετρούν και τα νέα σχετικά στελέχη Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Πιερακκάκης.


Ήδη στο ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το χειρότερο στην ιστορία του, καθώς ήρθε έβδομο και τελευταίο κόμμα. Πάγια θέση της Χαριλάου Τρικούπη είναι πως το κόμμα πλήρωσε τις «επιλογές εθνικής ευθύνης» που έκανε αλλά και τη διάσπαση που προκάλεσε το Κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Ωστόσο οι τρεις μήνες μέχρι το συνέδριο είναι αρκετοί ώστε να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες της πολιτικής διολίσθησης του κόμματος. Μας πυροβόλησαν, μας προπηλάκισαν ότι παραδώσαμε τη χώρα στους δανειστές. Τώρα έρχονται όλοι στα λόγια μας. Ο Σαμαράς μετά τα Ζάππεια και την μεγάλη κυβίστηση απλώς υλοποίησε αυτά που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Παπαδήμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αφού έσκισε το Μνημόνιο, το κατήργησε με ένα άρθρο, τώρα λέει πως ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί με άλλο όνομα . Αρχίζουν και τα μασάνε, ακολουθώντας με ταχύτητα φωτός τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει η ΝΔ . Σήμερα δεν μπορεί κανένας να κουνάει το δάχτυλο στο ΠΑΣΟΚ. Όμως σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η ενότητα στο ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχει ανάγκη να ξαναχτίσουμε το ΠΑΣΟΚ, που είναι ταυτισμένο με τη χώρα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις και πορείες. Μπορεί να έχουμε συγκρουστεί. Αλλά όλοι αυτή τη στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα για ενότητα . Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές σε πολιτικό, δομικό και ιδεολογικό επίπεδο. Κάποιοι που από το ‘74 είναι στο κόμμα και είχαν αποσυρθεί, τώρα στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά. Δίνουμε καθημερινά την μάχη μας για την χώρα .

Η κυβέρνηση έλαβε από τους εταίρους, έπειτα από αίτημα της, τετράμηνη παράταση του προγράμματος χωρίς διασφάλιση και της αναγκαίας χρηματοδότησης της χώρας και κυρίως χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή. Βεβαίως τα προβλήματα που έχουν να λυθούν είναι πολλά με κυρίαρχο το χρηματοδοτικό κενό. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί η συμφωνία έχει και πολλές πολιτικές προεκτάσεις.

Από την πρώτη Μαρτίου ξεκινάει ένα κολασμένο διάστημα για την ελληνική κυβέρνηση, καθώς θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια σειρά από μέτρα. Την ίδια ώρα τα κομματικά επιτελεία βράζουν. Σε κατάσταση βρασμού βρίσκεται και η Χαριλάου Τρικούπη. Οσοι όμως παρατηρούν καλά τις επόμενες κινήσεις πιστεύουν πως οι εσωκομματικές διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ θα αναβληθούν καθώς πιστεύουν πως δεν είναι δυνατό η χώρα να βρίσκεται στο κόκκινο και στο ΠΑΣΟΚ να κάνουν συνέδρια και εσωκομματικές διαδικασίες για να βγάλουν αρχηγό.Έτσι η παράταση του κυρίου Βαρουφάκη εκτιμώ ότι είναι πιθανόν να δώσει παράταση παραμονής στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου.Στη Χαριλάου Τρικούπη​ απαντούν πως ισχύουν «όσα έχει πει ο Πρόεδρος» αλλά φαντάζει απίθανο έως και καταστροφικό το ΠΑΣΟΚ να έχει μπει σε κύκλο εσωκομματικών διαδικασιών και η χώρα να «καίγεται» στα οικονομικά της. Αν αυτό συμβεί τότε οι διαδικασίες πιθανόν να μετατεθούν για το Σεπτέμβριο και αναμένεται να υπάρξουν αντιδράσεις και από τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ και κυρίως από την πλευρά της κυρίας Φώφη Γεννηματά. Προσωπικά δεν συμφωνώ σε καμία αναβολή και επαναφέρω τις θέσεις πολλών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ηπείρου ότι το συνέδριο θάπρεπε να είχε γίνει χθές . Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση πως στο μεσοδιάστημα δε θα υπάρξουν πολιτικές ανακατατάξεις στο γενικό πολιτικό πεδίο, με δεδομένες τις αντιδράσεις που θα προκύψουν στο ΣΥΡΙΖΑ από ενδεχόμενη νέα συμφωνία με τους δανειστές τον Ιούνιο.

Η Ελλάδα χρειάζεται 10 δισ. ευρώ τον Μάρτιο για να πληρώσει έντοκα γραμμάτια, δόση προς το ΔΝΤ, ομόλογα που δεν κουρεύτηκαν, μισθούς και ασφαλιστικά ταμεία.

Αλλά αυτή την εβδομάδα τελειώνουν τα χρήματα. Και αυτό δεν είναι απειλή. Είναι η αλήθεια. Και ορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνει η συζήτηση με τους εταίρους για τη λίστα των μεταρρυθμίσεων.Ουσιαστικά μεγάλη συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει αυτήν την εβδομάδα, εκτός και αν στη λίστα υπάρχει σημείο που πρόδηλα παραβιάζει τα συμφωνημένα της Παρασκευής. Η Αθήνα κάνει προσπάθεια να μην συμβεί αυτό.Και λογικά, τους επόμενους δύο μήνες θα υπάρξει μία συζήτηση με τους «θεσμούς», που θα αποκτήσουν άμεση εικόνα της κατάστασης που άφησε πίσω της η προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με συγκρατημένες εκτιμήσεις και αν υπολογιστεί η φυγή καταθέσεων, οι εκλογές μας κόστισαν περί τα 15 δισ. ευρώ.

Δεν είναι αδιάφορος αυτός ο λογαριασμός. Έχει σχέση με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις τράπεζες (κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμούς) και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Έχει σχέση ακόμα και με τον τρόπο και τον ρυθμό που θα εφαρμοσθούν κάποια λίγα από το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Στο τέλος Απριλίου θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πάρουμε -αν θα πάρουμε- τα 7.5 δισ. του τρέχοντος προγράμματος (μνημονίου ) .Χωρίς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή χωρίς μέτρα λιτότητας, δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Μπροστά μας θα έχουμε δύο επιλογές η μία χειρότερη από την άλλη : είτε η κυβέρνηση θα τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις που μας οδηγούν στη χρεοκοπία, είτε θα φανεί συνεπής προς τους δανειστές. Και τα δύο είναι άσχημα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός χωρίς υφεσιακά μέτρα, που λένε και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να υπάρξει. Πολύ περισσότερο δε, αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να δώσει αριστερά δείγματα αναδιανομής βαρών και πλούτου. Και όλα αυτά μέσα στο τετράμηνο της παράτασης .Ίσως το διάστημα αυτό να φανεί αρκετό για να πειστεί το 40% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ ότι όχι, δεν είναι τα πάντα στη ζωή θέμα τσαμπουκά. Ότι δεν γίνεται να φταίνε για όλα οι ξένοι. Ότι τα προβλήματά μας δεν ξεκίνησαν τον Μάιο του 2010. 'Οτι η ευθύνη των προηγουμένων κυβερνήσεων δεν είναι ότι υπέγραψαν τα μνημόνια, αλλά ότι άφησαν τα πράγματα να φτάσουν στη χρεοκοπία που έφερε τα μνημόνια. Και ότι στη συνέχεια δεν μπόρεσαν (ή μάλλον δεν θέλησαν) να αλλάξουν τα τόσα και τόσα στραβά αυτής της χώρας, ούτε να προστατεύσουν τους πιο αδύναμους. Ότι προτίμησαν να πορευθούν σαν να μη είχε συμβεί τίποτε, προστατεύοντας απλώς τις εκλογικές τους πελατείες: δικαστές, φαρμακοποιούς, αστυνομικούς, υπαλλήλους ΔΕΚΟ, αγρότες, και τις υπόλοιπες όχι και τόσο «ευπαθείς ομάδες».

Πίσω στο 2010, λοιπόν. Με τα ίδια ζητούμενα: δίκαιη λιτότητα (ή «λιτός βίος», δεν θα τα χαλάσουμε εκεί), συν μεταρρυθμίσεις παντού, μήπως καταφέρουμε να γίνει η Ελλάδα μια χώρα μοντέρνα, δημιουργική - με δυο λόγια, ευρωπαϊκή.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα τα καταφέρει καλύτερα από τις προηγούμενες.

Θα μου επιτρέψετε όμως να κρατήσω μερικές επιφυλάξεις :Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται βαπτίζοντας το κρέας ψάρι. Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται βαπτίζοντας το μνημόνιο πρόγραμμα , την τρόικα θεσμούς , την παράταση του μνημονίου πρόγραμμα γέφυρα κ.ο.κ Αριστερή Πολιτική δεν γίνεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και αντιφατικές δηλώσεις στα media . Οι περισσότεροι υπουργοί της νέας κυβέρνησης τη λέξη «μεταρρύθμιση» τη θυμούνται από τα φοιτητικά αμφιθέατρα συνδυασμένη με την έννοια της επαναστατικής γυμναστικής . Η αναπληρώτρια Υπουργός, που θα πρέπει τώρα να αυξήσει τα έσοδα, είναι η μέχρι χθες πασιονάρια του κινήματος «Δεν πληρώνω». Ο Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δ. Τσουκαλάς, είναι ο συνδικαλιστής του 1 εκατομμυρίου εφάπαξ. Η αναγκαία επανεκκίνηση της εκπαίδευσης -να μην ξεχνάμε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ!- προς το παρόν συνίσταται στην κατάργηση των προτύπων και στην επιστροφή των πανεπιστημίων στο 1982. Και τα μοναδικά μέχρι τώρα δείγματα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης στη ΔΕΗ και η αναστολή της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που εφάρμοσε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -ΝΔ.

Και μετά τις βαρύγδουπες «επαναστατικώ δικαίω» ανακοινώσεις και δηλώσεις των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα της εκλογής τους και πρίν ακόμη και από τις προγραμματικές δηλώσεις , ξάφνου « όλα τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά » και συγκεκριμένα :

Παραπομπή στις καλένδες της κατάργησης και αντικατάστασης του ΕΝΦΙΑ , του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ, της σεισάχθειας για τα κόκκινα δάνεια , της αύξησης του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ ,της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ , της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών , της ρύθμισης οφειλών , των ρυθμίσεων για τις ομαδικές απολύσεις , της διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας , της κατάργησης του Καλλικράτη στην Αυτοδιοίκηση , της αύξησης των πόρων της Αυτοδιοίκησης και πολλά άλλα ωραία και προεκλογικά.

«Τα παιδία παίζει » & « εάν δεν ήταν για κλάματα, θα ήταν για γέλια ».
Read More »
«ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου «ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ … ΣΤΟΝ ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙ ; … » Άρθρο του Ερρίκου Μητσιώνη , Δικηγόρου Θεσπρωτίας , Γραμματέα της Π.Ε ΠΑΣΟΚ Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after Τους ευχαριστούμε

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after
Τους ευχαριστούμεRead More »
Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after Τους ευχαριστούμε Συνεχίζει να μας κλέβει το thesprotia after  Τους ευχαριστούμε Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Μαργαριτίου


Σοκ έπαθαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Λύκειο Μαργαριτίου, όταν μία μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει το κορίτσι. Αρχικά η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μαθήτρια είναι εκτός κινδύνου, παραμένει όμως για νοσηλεία κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η κοπέλα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, όμως όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε ατύχημα.
Read More »
Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Μαθήτρια έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ)


Read More »
Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ) Στην εκπομπή του ΣΚΑΙ "ΤΩΡΑ" βρέθηκε σήμερα ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας"

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας"


Read More »
Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας" Μαθήματα ραπτικής από το "Σπίτι της Ρένας" Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας
 
 
Συνελήφθη, προχθές (25-2-2015) το μεσημέρι, στον Άγιο Δημήτριο Άρτας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ένας 51χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά παράνομης μετανάστριας στη χώρα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν
προχθές το μεσημέρι, τον 51χρονο στον Άγιο Δημήτριο να κινείται με το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του και σε έλεγχο που του πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι μετέφερε έναντι κομίστρου μία 57χρονη υπήκοο Αλβανίας, η οποία στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, ενώ το αυτοκίνητο του 51χρονου κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Άρτας.
Read More »
Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας Συνελήφθη 51χρονος για μεταφορά παράνομης μετανάστριας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας


Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου:

"Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων"

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 ενημέρωση των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού του 1ου, 2ου, 3ου , 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου. 


Ομάδα επιστημόνων παρουσίασε στους μαθητές:
  • Την διαδικασία ανακύκλωσης- κομποστοποίησης
  • Βίντεο κομποστοποίησης
  • Βιωματικό εργαστήρι με παρουσίαση λειτουργίας κομποστοποιητή.
Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρουσίασης παραδόθηκε σε κάθε σχολείο ένας κομποστοποιητής.
Επίσης στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 δωρεάν ξενάγηση στον ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Ιωαννίνων και στο ΚΔΑΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) Ιωαννίνων στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ). Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο του ΚΤΕΛ (δωρεάν στο πλαίσιο του παραπάνω έργου) και θα συμμετέχουν, έπειτα από κλήρωση, εννέα (9) μαθητές και ένας (1) συνοδός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο που πήρε μέρος στο πρόγραμμα.
Read More »
Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας Για θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ενημερώθηκαν μαθητές Δημοτικών της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα


Στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, πέντε (5) άτομα, για διάφορα αδικήματα.
Αναλυτικότερα:
  • Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας ημεδαπός, ηλικίας 73 ετών, τη στιγμή που αποβιβαζόταν από λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Άρτα. Συγκεκριμένα, ο 73χρονος συνελήφθη διότι στην κατοχή του βρέθηκε ηρωίνη, σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους (49,5) γραμμαρίων, την οποία προόριζε για εμπορία.
  • Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Πρέβεζας, στην Κυψέλη Πρέβεζας, ένας 22χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα λαθραίου καπνού, (820) γραμμαρίων.
  • Συνελήφθη στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, ένας 31χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή 3000 ευρώ, για παράβαση της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών.
  • Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ελέγχων, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί, ηλικίας 36 και 33 ετών, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν (0,5) γραμμάρια ηρωίνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Read More »
Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα Αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5

Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015
Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα


Ένας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, εντός του επιβατηγού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από τα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, σε διενεργηθέντα έλεγχο, 24χρονος αλλοδαπός κατείχε και επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο έφερε πλαστή άδεια διαμονής Ελλάδας, ενώ ο 28χρονος αλλοδαπός κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο δεν έφερε θεώρηση εισόδου σε έδαφος Schengen, με σκοπό να μεταβούν λάθρα στο εξωτερικό.


 
Επίσης, δύο (02) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί, συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να επιχειρούν να κρυφτούν σε Φ/Γ όχημα το οποίο επρόκειτο να φορτωθεί σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί τις προανάκρισης, κατασχέθηκε το ανωτέρω έγγραφο.
Read More »
Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα Τρεις συλλήψεις στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 27, 2015 Rating: 5