ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016Το ημερολόγιο “Θερμοπύλες” εξεδίδετο στη Νέα Υόρκη και το δημοσιευόμενο κείμενο του έτους 1904 είναι μία επιστολή του μεγίστου των Ελλήνων της Αμερικής κατά τον 19ο αιώνα, Ηπειρώτη Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου (+1906), ο οποίος μετέβη στις ΗΠΑ το 1867, προσκεκλημένος του πασίγνωστου Αμερικανού φιλέλληνα γιατρού Σάμουελ Χάου (+1876).

Το ημερολόγιο του Κ.Φ. Σκόκου εξεδίδετο στην Αθήνα και μνημονεύει, το 1904, δύο διαπρεπείς Ηπειρώτες της διασποράς.

Τις περισσότερες από τις άλλες “ειδήσεις” αλιεύσαμε από την ελληνική εφημερίδα της Νέας Υόρκης “Ατλαντίς” του έτους 1909, και οι οποίες αναφέρονται στην τύχη των πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών, που βρέθηκαν από τα βουνά ή νησιά της Ελλάδος στην απεραντοσύνη της υπερατλαντικής δημοκρατίας. Η ίδια εφημερίδα όμως καίτοι, ως προελέχθη εξεδίδετο στην Ν. Υόρκη από τον Σόλωνα Βλαστό (1852-1927) έχχει και πολλές “ειδήσεις” είτε από τον ελλαδικό χώρο είτε από τα υπόδουλα τμήματα του ελληνισμού.

Έτσι η “είδηση” της 14.7.1909 αναφέρεται στους μετανάστες στην Αμερική από το χωριό Σωτήρα της Β. Ηπείρου, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της ελληνικής Μουργκάνας, το χωριό της μητέρας της Ελληνοαμερικανίδας Ρίτας Γουΐλσον, συζύγου του διασήμου Αμερικανικού ηθοποιού Τομ Χανκς.

Η μοναδική “είδηση” του 1871 αναφέρεται στο Φαναριώτη Αλέξανδρο Καραθεοδωρή Πασά (1833-1906) και στο διορισμό του ως υφυπουργού των Εξωτερικών της απέραντης Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Λίγα χρόνια μετά, ο ίδιος διετέλεσε Υπουργός των Εξωτερικών, Ανεψιός ήταν ο διάσημος Μαθηματικός Κων/νος Καραθεοδωρής (1873-1950), για τον οποίον ο περιώνυμος Αλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955) είχε είπη: “Δάσκαλος μου υπήρξε ο αξεπέραστος Κ. Καραθεοδωρής”.

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως των “ειδήσεων” της “Ατλαντίδος” είναι ο Ιωακείμ Γ’ (1834-1912), για τον οποίον ο εκ Κωνσταντινουπόλεως έγκριτος δημοσιογράφος Κ. Σπανούδης, έγραφε στο “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ” της 30.1.1934. “...Ο Ιωακείμ ο Γ’ χωρίς υπερβολήν, υπήρξεν ο επιφανέστερος των μετά την άλωσιν Πατριαρχών. Μόνον ο Κύριλλος Λούκαρις εμφανίζεται κατά το διάστημα αυτό με ισχυρά δικαιώματα μεγάλης κληρικής προσωπικότητας...”.

Οι δύο τελευταίες “ειδήσεις” του “ΒΗΜΑτος” του 1954 αναφέρονται στην επιστροφή Ελλήνων ομήρων, τους οποίους είχαν οδηγήσει βιαίως στη “Λαϊκή Δημοκρατία” της Ουγγαρίας, οι αντάρτες του λεγόμενου Δ.Σ.Ε., κυρίως από τα παραμεθόρια χωριά της Ηπείρου, μεταξύ των οποίων και ο υποσημειούμενος, ηλικίας τότε 10 ετών.

Η παράδοση των 1300 περίπου ομήρων των ανταρτών έγινε από τις Ουγγρικές αρχές στον μεθοριακό σταθμό Χεγκνεσάλλου και εκτός από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, παρίστατο και ο γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας της Βιέννης, ο πρόωρα χαμένος διπλωμάτης και συγγραφέας Ρόδος Ρούφος-Κανακάρης (1924-1972), συνοδευόμενος από τη νεαρή τότε σύζυγό του, Αριέτα Σκαναβή.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις σχετικές “ειδήσεις”.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ “ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ”, 1904.
NEW YORK.

Κύριον Κωνσταντίνον Φασουλαρίδη
συντάκτην των “Θερμοπυλών” Νέα Υόρκην
Βοστώνη τη 11 Απριλίου 1903
Αγαπητέ μοι Φασουλαρίδη,

Ασμενος έλαβον τα της ΚΕης Μαρτίου φύλλα των “Θερμοπυλών”, άτινα ευηρεστήθητε να μοι πέμψητε και εφ’ οις ευχαριστώ εγκαρδίως. Η εκλογή της ύλης ήν αρίστη και πολύς οφείλετε τω κ. Μπούρη και υμίν έπαινος επί ταις ακαμάτοις προσπαθείαις, τας οποίας καταβάλλετε προς ανάφλεξιν και ανύψωσιν του σβεννυμένου και καταπεπτωκότος αισθήματος της φιλοπατρίας. Λυπούμαι, ότι ένεκα ασθενείας εξ ής μόλις ανέρρωσα, δεν ηδυνήθην να πέμψω υμίν ολίγους στίχους δια το πανηγυρικόν φύλλον. Επωφελούμαι την ευκαιρίαν να συγχαρώ υμίν ειλικρινώς επί τη ανεξαρτήτω και όντος εθνική και ελληνοπρεπεί πορεία των “Θερμοπυλών”.

Είναι τω όντι παρήγορον, ότι υπάρχει εν Αμερική δημοσιογραφικόν όργανον, όπερ αγωνίζεται ερρωμένως και αξιοπρεπώς τον εθνικόν αγώνα μετά της “Νέας Ημέρας” της Τεργέστης, της “Πατρίδος” του Βουκουρεστίου και του “Αγώνος” των Αθηνών.

Ερρωσθε,
Ο φίλος σας
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κ.Φ. Σκόκου, ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1904
Φυσιογνωμίαι εκ του έξω Ελληνισμού
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόξενος της Ελλάδος εν Κατάνη της Σικελίας, Ελκων εξ Ηπείρου την καταγωγήν, εγκατέστη αυτόθι παιδιόθεν, κατορθώσας δια μόνης της φιλοπονίας, της ευφυΐας και της ικανότητος αυτού να καταλάβη περίβλεπτον θέσιν εν τη πόλει εκείνη, τιμών το ελληνικόν όνομα... αποτελών αληθώς το σέμνωμα της ευαρίθμου εν Κατάνη ελλην. παροικίας [...]. Ο κ. Παντελής είναι ο μόνος επικρατήσας έλλην εις τα μέρη εκείνα της Ιταλίας και ειδικώτερον εν Σικελία [...]

ΨΑΛΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Ο διαπρεπής και πεφημισμένος εν Κωνσταντινουπόλει ιατρός και αρχιχειρούργος εν τω Νοσοκομείω Ιερεμία... Γόνος αρχαίας και ιστορικής οικογενείας, του πολλού εν Ιωαννίνοις ποτέ διδασκάλου του Γένους Αθανασίου Ψαλίδα, υιός δε αξιωματικού του ελλην. στρατού και στρατιώτου του Ιερού λόχου κατά την εν Δραγατσανίω μάχην, εξεπαιδεύθη εν τω Εθν. Πανεπιστημίω συνεπλήρωσε δε τας σπουδάς του εν Γαλλία και Αγγλία [...] και νυν τυγχάνει Πρόεδρος του ονομαστού εν Κων/πόλει Ελλην. Φιλολογικού Συλλόγου.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 14.7.1909-Από την Worcester της Μασσαχουσέτης ελήφθησαν παρά του εκεί Αλληνοβοηθητικού Συλλόγου των Σωτηριωτών δολ. 10. Ο αυτός σύλλογος μας έπεμψε χθες 10 δολ. δια την Κρήτην.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 2.7.1909-ΘΕΡΜΩΣ παρακαλείται ο γνωρίζων την διεύθυνσιν το Λάμπρου Δ. Χρήστου εκ του χωρίου Βοϊνίκου, επαρχίας Παραμυθίας, Ηπείρου, να την αποστείλη προς τον Αθ. Γκιάταν... Philadelphia.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 28.7.1909-Ο ΓΝΩΡΙΖΩΝ την διεύθυνσιν του Γεωργίου Μανέκα εκ του χωρίου Αρτσίστης Ζαγορίου της Ηπείρου, παρακαλείται να την αποστείλη εις τον Παναγ. Νικολόπουλον,... Boston, Mass.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 12.8.1909-Παρακαλείται ο γνωρίζων την διεύθυνσιν του Ευσταθίου Πετσάλη εκ Πάργας της Ηπείρου, να την αποστείλη εις τον Κωνστ. Ντούνγκαν ....Lowell, Mass.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 14.10.1909-Γράφουσιν ημίν εκ Φιλιατών. Η ενταύθα έλευσις του νέου μητροπολίτου Παραμυθίας Πανιερ. Νεοφύτου εχαιρετίσθη δι’ αισίου γεγονότος. Γνωστή η πολύμηνος μονομαχία των δύο παρά τους Φιλιάτας χωρίων Πλησιβίτσης και Κότσικας (του μεν χριστιανικού του δε μουσουλμανικού). Η έχθρα των κατοίκων των παρατεινομένη, κατέστη κακόν δυσίατον και επέδρα επιβλαβώς... Τη συνεννοήσει της Διοικήσεως και της Μητροπόλεως προσεκλήθησαν εις φιλιάτας τελευταίον αντιπρόσωποι εξ όλων σχεδόν των χωρίων του καζά, οίτινες έχοντες επικεφαλής τον Καϊμακάμην και τον Μητροπολίτην μετέβησαν εν σώματι εις τα δύο προειρημένα χωρία. Δόντες δ’ αφθόνους συμβουλάς περί ειρήνης, ομονοίας και συναδελφώσεως, κατώρθσαν να συμφιλιώσωσι τα διαπληκτιζόμενα μέρη και να επιφέρωσι γαλήνην [...]

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 1.7.1909-Ο ΓΝΩΡΙΖΩΝ την διεύθυνσιν του εκ Πάτμου της Τουρκίας Βασιλείου Καρύδα, παρακαλείται να την αποστείλη προς τον αδελφόν του Νικόλαον Καρύδαν, ....San Francisco.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 8.7.1909-Ο εν Βασιγκτώνι ιατρός Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος αγγέλεται ότι διωρίσθη υφηγητής της Ανατομίας εν τω Πανεπιστημίω της Georgetown. Ο κ. Κωνσταντακόπουλος είναι εις εκ των άριστων Ελλήνων εν Αμερική επιστημόνων.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 20.12.1909-Αγγέλεται εξ Οδησσού ο θάνατος καλού και γενναίου πατριώτου, του Γεωργ. Μοροχάρτζη, μετασχόντος εις πλείστας μάχας κατά τον Κριμαϊκόν πόλεμον και μάλιστα εις την άμυναν της Σεβαστουπόλεως. Υπήρξεν μέλος της υπό το όνομα του Νικολάου του Α’ ελληνικής λεγεώνος της αγωνισθείσης παρά το πλευρόν των Ρώσων. Διο κ’ εξετιμήθη προσηκόντως, απονεμηθέντος εις αυτόν αργυρού μεταλλίου [...] ο μακαρίτης κατήγετο εκ Κρανιδίου, αλλ’ εκ μικράς ηλικίας μετέβη εις Ρουμανίαν, κατόπιν εις Ρωσίαν όπου και εγκατεστάθη [...].

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 14.8.1909-Εν Σέρραις τη 28.6.1909 Αι Σέρραι πανηγυρικώς υπεδέχθησαν τον νέον αυτών Μητροπολίτην Αθανάσιον Πιπέραν. Τριμελής επιτροπή εκ των προκρίτων της πόλεως εκλεγείσα και αποτελουμένη εκ των κ.κ. Αθανασίου Νασιότζη καπνεμπόρου. Κ. Δεσποτίδου ιατρού και Γεωργίου Ελευθερίου φαρμακοποιού, εξέδραμε μέχρις Δράμας προς προϋπάντησιν της Α. Πανιερότητος [...]

Εφημερίς των Συζητήσεων, 22.9.1871-Ο Αλέξανδρος Εφέντης Καραθεοδωρή σύμβουλος του υπουργείου του Εμπορίου, διωρίσθη υφυπουργός των Εξωτερικών. Ουδείς μέχρι τούδε χριστιανός ομολογητέον τούτο, έλαβε θέσιν τοιαύτης σπουδαιότητος [...]. Το ελληνικόν στοιχείον δικαίως θεωρούν τον διορισμόν τούτων ως τιμήν αντανακλωμένη εις άπαν το έθνος [...].

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 3.8.1909-Η Α.Θ.Π. ανήγγειλε κατά το εν τη Θεολ. Σχολή γεύμα, ότι ο διευθυντής της “Ατλαντίδος” Σ. Βλαστός ετηλεγράφησε εκ Ν. Υόρκης, ότι αποστέλλει ετέρας 500 λίρας εξ εράνων των εν τη Αμερική ομογενών, δια τας ανάγκας του εθνικού στόλου εντός μηνός οι εν Αμερική ομογενείς αποστέλλουσιν εν όλω λ. αγγλ. 1.300. Η Α.Θ.Π. πλέξας πανηγυρικόν της φιλοπρατίας των, ηυχήθη όπως πλουτούντες εν τη ξένη μη λησμονούσι του λοιπού και την εκκλησίαν και το Έθνος.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 19.7.1909-Παρακαλείται ο γνωρίζων τας διευθύνσεις των κ.κ. Σάββα Γκιέκα, Εμμ. Γκιέκα και Κωνστ. Τρουμπούση εκ Ρόδου της Τουρκίας, χωρίον Μανώλα, να τας αποστείλη προς τον Παύλον Χατζή Σπύρου... Lowell, Mass.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 7.8.1909-ΖΗΤΕΙΤΑΙ η διεύθυνσις του εκ Ρόδου της Τουρκίας Βασ. Νικολαΐδου. Ο γνωρίζων αυτήν παρακαλείται να την αποστείλη εις το ξενοδοχείον το Γαλαξείδιον... New York.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 19.2.1954-Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι κατόπιν συνεννοήσεων διεξαχθεισών μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού συνεφωνήθη όπως σήμερον 19 Φεβρουαρίου παραδοθούν εις αντιπροσωπείαν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρά τα Αυστροουγγρικά σύνορα 1218 έλληνες όμηροι κρατούμενοι εις Ουγγαρίαν.

Βάσει του διαβιβασθέντος καταλόγου διαπιστούται ότι πρόκειται περί βιαίως απαχθέντων, καταγομένων κατά το πλείστον εκ των χωρίων της Θεσπρωτίας. Οι επαναπατριζόμενοι θα μεταφερθούν σιδηροδρομικώς εις Βενετίαν όπου θα επιβασθούν των ατμοπλοίων “Μιαούλης” και “Αιγαίον” προκειμένου να επιστρέψουν εις τας εστίας των.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 27.3.1954-Επανήλθεν εξ Ηπείρου ο υπουργός της Προνοίας κ. Αδαμόπουλος, ο οποίος μεταβάς εις Θεσπρωτίαν και την περιοχήν Κονίτσης εξήτασε τας ανάγκας των επαναπατρισθέντων εξ Ουγγαρίας ομήρων. Ομιλών σχετικώς ο κ. Υπουργός εδήλωσεν ότι διατιθεμένης πιστώσεως 4 δισεκατομμυρίων δρχ. θα πραγματοποιηθή η οριστική στέγασις 1.000 περίου ομήρων καταγομένων κυρίως εκ των χωρίων Λιά, Βαβούρι και Ασπροκλήσι δια του συστήματος της αυτοστεγάσεως [...]


ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΩΡΙΔΟΣ
Read More »
ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΗΠΕΙΡΟΣ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικο STEP σε 10.000 αντίτυπα. Δείτε τα περιεχόμενα

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

 
 
Το νέο Step είναι έτοιμο για να διαβαστεί με πλούσια ύλη. Και από αυτό το τεύχος χωρίς κόστος για τον αναγνώστη, καθώς τυπώθηκε σε 10 χιλιάδες αντίτυπα και θα διατεθεί ΔΩΡΕΑΝ.

Στο τεύχος Μαΐου – Ιουνίου θα διαβάσουμε για τα Σύβοτα αλλά και για παραλίες της Πρέβεζας, ένα αφιέρωμα στην Φιλαρμονική Φιλιατών, συνεντεύξεις του Ιωάννη Χεκίμογλου και των λιλιπούτειων συγγραφέων της Πρέβεζας, φωτογραφίες από την στέψη πρωταθλήματος της Δόξας Γαρδικίου κ.α. 
 
Αναλυτικά τα περιεχόμενα
Σελ 4: Φιλαρμονική Φιλιατών
Σελ 6: Η ανατίναξη στο Κούγκι
Σελ 8: Συνέντευξη. Ιωάννης Χεκίμογλου: Το ψάρι της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένα υψηλής διατροφικής αξίας προϊόν
Σελ 10: Δόξα Γαρδικίου – Είμαστε (ξανά) πρωταθλητές!!!!
Σελ 12: Fanari Press – Η δική μας σελίδα: H κοιλάδα με τις παιώνιες στην Άνω Σκαφιδωτή Πρέβεζας
Σελ 13: Η Παράδοση Συναντήθηκε Στο Λιμανάκι Του Αγίου Θωμά Στην Παγκόσμια Ημέρα Χορού
Σελ 14: Πρέβεζα: Μαθητές με συγγραφικό ταλέντο
Σελ 16: Το τουρνουά ποδοσφαίρου στην Πλαταριά
Σελ 18: Σημαντικά και ασήμαντα
Σελ 19: Σύβοτα: εξωτική ομορφιά
Σελ 22: Πάμε σαν άλλοτε!!!
Σελ 24: Το Μέγα Λεξικόν της Μαγκιάς
Σελ 26: Αγροτικές υποθέσεις
Σελ 28: Βότανα & Υγεία
Σελ 30: Παραλίες της Πρέβεζας
Σελ 31: Περί λεϊσμανίωσης
Σελ 32: Μύθοι & Αλήθειες
Σελ 33: Παράδοση στην γεύση
Σελ 34: Τα νέα της τεχνολογίας και των social media
Σελ 35: Γυναικεία θέματα
Σελ 36: Η ώρα της χαλάρωσης
Read More »
ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικο STEP σε 10.000 αντίτυπα. Δείτε τα περιεχόμενα ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικο STEP σε 10.000 αντίτυπα. Δείτε τα περιεχόμενα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Δήμος Σουλίου: Aδιαμφισβήτητη η κυριότητα του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

 
 
Ανακοινωση εξεδωσε ο δήμος Σουλίου με αφορμή την ακατανοητη συμμετοχή του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς στο υπερταμειο αξιοποίησης ακινήτων. 
 
Σε σχετική ανακοινωση ο δήμος ειναι ξεκαθαρος, " Aδιαμφισβήτητη η κυριότητα του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς":

Με βάση το υπ'αριθμ. 12.272/31/10/2015 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κας Μαρίνας Σταυριανού , το οποίο και μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς πουλήθηκε και μεταβιβάστηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε, στον Δήμο Σουλίου ένα οικόπεδο επί του οποίου υφίστανται διώροφο κτίριο (πρωήν Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς ) υπό τον όρο της μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου με την αναβλητική αίρεση της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως του πιστωθέντος τιμήματος.

Περαιτέρω , με βάση την υπ'αριθμ. 12.440/ 1-4-2016 πράξη ολοσχερούς εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου και άρσης αναβλητικής αίρεσης , της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η οποία και μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς, αποκλειστικός κύριος , νομέας και κάτοχος του ανωτέρω ακινήτου ( πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς ) μετά την ανάκληση και κατάργηση του όρου της αναβλητικής αίρεσης , είναι ο Δήμος Σουλίου χωρίς κανένα όρο, αίρεση, προθεσμία και δέσμευση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει η αδιαμφισβήτητη κυριότητα , κατοχή και νομή του Δήμου Σουλίου στο ανωτέρω ακίνητο και ήδη έχει ενημερωθεί το ΤΑΙΠΕΔ να προβεί στην άμεση διόρθωση της λίστας των υπό αξιοποίηση ακινήτων που περνούν στο νέο Υπερταμείο του, στην οποία προφανώς εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε και το ακίνητο του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς.
Read More »
Δήμος Σουλίου: Aδιαμφισβήτητη η κυριότητα του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς Δήμος Σουλίου: Aδιαμφισβήτητη η κυριότητα του Ειρηνοδικείου Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Δίπλωσε νταλίκα την Εθνική Οδό

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

 
 
Μικρό μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Αθηνών, στο ύψος της Κανέτας.
 
Στο σημείο έχει «διπλώσει» νταλίκα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.
 
Ο οδηγός της νταλίκας ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί, ενώ το βαρύ όχημα αναμένεται να απομακρυνθεί τις επόμενες ώρες από το σημείο.

Read More »
Δίπλωσε νταλίκα την Εθνική Οδό Δίπλωσε νταλίκα την Εθνική Οδό Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στη παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ Δημοτικής Κοινότητας ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες). Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ .


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:30΄ μέχρι 12:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).

4. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, τρείς χιλιάδες € (3.000,00 € Χ10%=300 (τριακόσια ευρώ).

5. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

7. Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των τριώνχιλιάδων ων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ  Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΑΡΙΛΛΑ»

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στη παραλία «ΑΡΙΛΛΑ» της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες). Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Τηλ.: 26653-61265, Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου: 26653-61100)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00΄ μέχρι 10:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, χιλίων διακοσίων € (1.200,00 € Χ10%=120 (εκατόν είκοσι ευρώ).
Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
 
Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΑΡΙΛΛΑ»  Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΑΡΙΛΛΑ» Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ο κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στην Δ.Κ. Ηγ/τσας όπως αυτός αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, ψησταριές κλπ.),ήτοι:Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00΄ μέχρι 12:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30/04/2017, οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο. 
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο.

3. Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντος.

4. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία και έγγραφο νομιμοποίησης του συμμετέχοντα.

5. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 € Χ 10% = 200,00 € για κάθε πόστο).Μετά την υπογραφή της συμβάσεως η ανωτέρω εγγυητική αντικαθίσταται με νέα σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος.

6. Δημοτική ενημερότητα. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας , περί μη οφειλής του συμμετέχοντος, (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

7. Φορολογική ενημερότητα. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το αντίτιμο χρήσεως για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως του χώρου ορίζεται ξεχωριστά για κάθε πόστο το ποσό των (2.000,00 €)

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια φορά σε Τοπική εφημερίδα . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Τηλ.: 26653-61265, Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου: 26653-61100).

Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ηγουμενίτσα  Διακήρυξη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΖΑΒΙΑ»

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στη παραλία «ΖΑΒΙΑ » της Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες). Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στο τοπογραφικό διάγραμμα.

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3, Τηλ.: 26653-61265, Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου: 26653-61100)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα τρίτη και από ώρα 13:00΄ μέχρι 13:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, χιλίων διακοσίων € (3.000,00 € Χ10%=300 (τριακόσια ευρώ).
Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.


Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΖΑΒΙΑ»  Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία «ΖΑΒΙΑ» Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες) στη παραλία ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (ξαπλώστρες – ομπρέλες). Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ.


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30΄ μέχρι 11:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

2. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).

4. Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, τρείς χιλιάδες € (3.000,00 € Χ10%=300 (τριακόσια ευρώ), εκτός από το έκτο (6) και έβδομο (7) πόστο (300μ2χ6€ το μ2=1.800,00 € χ 10% =180 ) εκατόν ογδόντα ευρώ. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως η ανωτέρω εγγυητική αντικαθίσταται με νέα σε ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος.

5. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

6. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

7. Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των τριώνχιλιάδων ων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο εκτός από το έκτο (6) και (7)που ορίζεται χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.


Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ  Διακήρυξη για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στη παραλία ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Διακήρυξη για την τοποθέτηση τροχήλατης «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στην παραλία ΖΑΒΙΑ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατης «ΚΑΝΤΙΝΑΣ». στη παραλία ΖΑΒΙΑ Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση τροχήλατης ΚΑΝΤΙΝΑΣ .


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:30΄ μέχρι 13:00΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή εγγυητή ο οποίος υπογράφει τα πρακτικά και αναλαμβάνει αξιόχρεως την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πλειοδότη και να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
1.Άδεια πλανόδιου εμπορίου (Άδεια κινητής καντίνας) σε ισχύ .

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.

3. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).

4.Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).

5.Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, χίλια € (1.000,00 € Χ10%=100 (εκατό ευρώ).

6. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

7. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

8. Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
Read More »
Διακήρυξη για την τοποθέτηση τροχήλατης «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στην παραλία ΖΑΒΙΑ  Διακήρυξη για την τοποθέτηση τροχήλατης «ΚΑΝΤΙΝΑΣ» στην παραλία ΖΑΒΙΑ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Διακήρυξη για την τοποθέτηση 4 τροχήλατων καντινών στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση τροχήλατων ΚΑΝΤΙΝΩΝ στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, όπως περιγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση τροχήλατων ΚΑΝΤΙΝΩΝ. Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά, όπως απεικονίζονται επακριβώς στον Ορθοφορτοχάρτη.


Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 31-05-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00΄ μέχρι 11:30΄ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Άδεια τροχήλατης καντίνας ,αυτοκινούμενη ή μη, μεγίστων διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί πέντε (5) μέτρων .
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία.
Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία).
Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί μη οφειλής του συμμετέχοντος για χρέη προς το δημόσιο, καθώς και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία (φορολογική ενημερότητα).
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τραπέζης δια την συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού δέκα της εκατό (10%) επί του ορίου της τιμής εκκίνησης, ήτοι, χιλίων € (1.000,00 € Χ10%=100€ (εκατό ευρώ).
Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Πληρεξούσιο, σε περίπτωση εκπροσώπησης έναντι άλλου.

Τιμή εκκίνησης για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για κάθε θέση – πόστο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
Πληροφορίες : Θ. Θεοδώρου
Τηλέφωνο : 2665361265 
 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Διακήρυξη για την τοποθέτηση 4 τροχήλατων καντινών στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Ηγουμενίτσα: Διακήρυξη για την τοποθέτηση 4 τροχήλατων καντινών στη θέση ΔΡΕΠΑΝΟ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Read More »
Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Ζητούνται χωράφια προς ενοικίαση

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Ζητούνται χωράφια προς ενοικίαση στον κάμπο Ραγίου Θεσπρωτίας, ανεξαρτήτως στρεμμάτων.
Προτεινόμενη τιμή 180€ / στρέμμα.
Πληροφορίες: 6946957219
Read More »
Ζητούνται χωράφια προς ενοικίαση Ζητούνται χωράφια προς ενοικίαση Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, δύο περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη χθες (19-05-2016) το μεσημέρι στην Άρτα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Άρτας, ένας 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 22χρονος, κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 19-05-2016, διέρρηξε δύο φορές τα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και τριάντα οκτώ (38) δωροεπιταγές.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Read More »
Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις κλοπών - διαρρήξεων στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Άρτα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Συλλήψεις τριών ατόμων στην Κακαβιά Ιωαννίνων και στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας, για καταδικαστικές αποφάσεις και παραβίαση δικαστικής απόφασης

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο στην Κακαβιά Ιωαννίνων και στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, τρία άτομα, για καταδικαστικές αποφάσεις και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:

· Σήμερα (20-05-2016) τα ξημερώματα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κακαβιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, ένας 30χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων, με συνολική ποινή φυλάκισης έξι μηνών και χρηματική ποινή (800) ευρώ, για παραβάσεις του ΚΟΚ.

· Σήμερα (20-05-2016) τα ξημερώματα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κακαβιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, ένας 28χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και χρηματική ποινή (3.000) ευρώ, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

· Xθες (19-05-2016) το πρωί στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών, ένας 64χρονος ημεδαπός, για παραβίαση δικαστικής απόφασης που αφορά παύση λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

Read More »
Συλλήψεις τριών ατόμων στην Κακαβιά Ιωαννίνων και στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας, για καταδικαστικές αποφάσεις και παραβίαση δικαστικής απόφασης Συλλήψεις τριών ατόμων στην Κακαβιά Ιωαννίνων και στην Κοκκινιά Θεσπρωτίας, για καταδικαστικές αποφάσεις και παραβίαση δικαστικής απόφασης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Έκθεση του Θεσπρωτού ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα με τίτλο "Θαλάσσια Ξύλα"

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016
 
 
Στο ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας και Μέρλιν 1), στην Αθήνα, την 25-05-2016 και στις 8.00 μ.μ εγκαινιάζεται η έκθεση του Θεσπρωτού ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα με τίτλο "Θαλάσσια Ξύλα".

Από τους κορυφαίους εν ζωή ζωγράφους της εποχής μας ο Σωτήρης Σορόγκας κατάγεται από τον αείμνηστο πατέρα του Σπύρο Σορόγκα από το χωριό Κωστάνα (Μηλέα) της ακριτικής Μουργκάνας.

Η έκθεση της οποίας επιμελητής είναι ο Τάκης Μαυρωτάς θα διαρκέσει μέχρι 25-09-2016, ως δε ελέχθη "Η ζωγραφική του Σόρογκα είναι μια χαμηλόφωνη ρητορική των ερειπίων".
Read More »
Έκθεση του Θεσπρωτού ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα με τίτλο "Θαλάσσια Ξύλα" Έκθεση του Θεσπρωτού ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα με τίτλο "Θαλάσσια Ξύλα" Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Την Τετάρτη 1η Ιουνίου η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέστιανης

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ,σύμφωνα με το καταστατικό του , προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας « ΠΑΝΘΕΟΝ » στις 01/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις του Συλλόγου.
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής , αρχαιρεσίες.
 
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ( και είναι οικονομικά ενήμεροι ) θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30 / 06 / 2016 και 13 : 30 μ.μ. να καταθέσουν Αίτηση υποψηφιότητας , στο Κατάστημα του μέλους Σπυρίδωνος Θωμά (Κρεοπωλείο) επί της οδού Αγ. Αποστόλων 39 - 41 .

Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες και ιδιαίτερα στους νέους που έχουν διάθεση για να πλαισιώσουν το Δ.Σ . όχι μόνο με τη συμμετοχή στις δραστηριότητές μας αλλά και με την υποβολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες.

Το Δ.Σ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
« ΠΕΣΤΑΝΗΣ»

Read More »
Την Τετάρτη 1η Ιουνίου η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέστιανης Την Τετάρτη 1η Ιουνίου η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πέστιανης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Νεκρή εντοπίστηκε η 75χρονη που αγνοούνταν

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

Στην περιοχή Τοπ Αλτί της Ελεούσας στην Άρτα, βρέθηκε νεκρή η Αικατερίνη Σερέτη από τις Κιρκιζάτες. 
 
Το άψυχο σώμα της 75χρονης που είχε εξαφανιστεί την Παρασκευή 13 Μαΐου και αναζητούνταν, εντόπισαν υπάλληλοι του ΤΟΕΒ Άρτας οι οιποίοι και ενημέρωσαν την αστυνομία.
Read More »
Νεκρή εντοπίστηκε η 75χρονη που αγνοούνταν Νεκρή εντοπίστηκε η 75χρονη που αγνοούνταν Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Θεσπρωτία: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, ματαίωση δράσης λόγω καιρικών συνθηκών

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας σας ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη, για το Σάββατο 21 Μαΐου 2016 και ώρα 9:00, δράση «Γνωριμία με τον αρχαίο Θύαμι», σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας – «ΑΡΙΑΔΝΗ» και τον Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, ματαιώνεται λόγω προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι υπόλοιπες δράσεις της πανελλήνιας εκστρατείας «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» θα υλοποιηθούν κανονικά, όπως έχουν προγραμματιστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665.0.28539, 21417 και 29177 (Γκάνια Χριστίνα, αρχαιολόγος, Βασιλειάδης Στέφανος, αρχαιολόγος) ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις efathe@culture.gr, amig@culture.gr.

Read More »
Θεσπρωτία: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, ματαίωση δράσης λόγω καιρικών συνθηκών Θεσπρωτία: Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, ματαίωση δράσης λόγω καιρικών συνθηκών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016Υπό την Αιγίδα του Δήμου Φιλιατών και την συνεργασία των Αθλητικών Σωματείων ΆΡΗΣ & ΗΡΑΚΛΗΣ Φιλιατών, της ομάδας Μπάσκετ ΗΡΑΚΛΗΣ 2006 και του Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Ασπροκκλησίου διοργανώνεται, η διεξαγωγή Μικρού Μαραθωνίου, διαδρομής 9,55 χιλιομέτρων, που  θα ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Πλαισίου και θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία της πόλης των Φιλιατών, στις 19/06/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π. μ.

Καλούνται όσοι πολίτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Μαραθώνιο να δηλώσουν συμμετοχή στην αρμόδια υπάλληλο κ. Σταματία Σιούτη   στο τηλέφωνο (2664360108) από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες από 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  ή στο email: katsarisPetros@gmail.com

Στο Μαραθώνιο μπορούν να συμμετέχουν και ανήλικοι με ευθύνη των γονιών τους. 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται στο Πλαίσιο το αργότερο στις 9:45 π.μ. στην προαναφερόμενη ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην προαναφερόμενη υπάλληλο.
Read More »
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαΐου 20, 2016 Rating: 5

Σελίδες