Νεκρός Ιταλός κυνηγός στην Παραμυθιά

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Νεκρός μεταφέρθηκε, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, κυνηγός Ιταλικής καταγωγής, που βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ομοεθνείς του για κυνήγι πουλιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.


Read More »
Νεκρός Ιταλός κυνηγός στην Παραμυθιά Νεκρός Ιταλός κυνηγός στην Παραμυθιά Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Δύο συλλήψεις από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας για τη μεταφορά 37,5 κιλών χασίς

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Στα χέρια των αντρών της Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας έπεσαν σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Καναλακίου, δύο νεαροί Αλβανικής καταγωγής 24 και 26 χρονών.

Οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται στην χθεσινή υπόθεση μεταφοράς 37,5 κιλών κάνναβης.

Μάλιστα, όταν τους δόθηκε σήμα για έλεγχο, πραγματοποίησαν αναστροφή και διέφυγαν, εγκαταλείποντας το όχημα, φορτωμένο με τα ναρκωτικά.Read More »
Δύο συλλήψεις από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας για τη μεταφορά 37,5 κιλών χασίς Δύο συλλήψεις από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας για τη μεταφορά 37,5 κιλών χασίς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Η "Δημοκρατική Ευθύνη" συστήνεται στους πολίτες της Ηπείρου - Εκδήλωση με τον Αλ. Παπαδόπουλο στα Γιάννενα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
Η "Δημοκρατική Ευθύνη", στο δρόμο για την ιδρυτική συνδιάσκεψη τον Απρίλιο, διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση γνωριμίας με τους πολίτες της Ηπείρου.

Η εκδήλωση θα γίνει στα Ιωάννινα την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο du Lac (λεωφ. Κάρολου Παπούλια & Ίκκου).

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και απευθύνει χαιρετισμό-παρέμβαση ο πρώην υπουργός κος Αλέκος Παπαδόπουλος.


 
Read More »
Η "Δημοκρατική Ευθύνη" συστήνεται στους πολίτες της Ηπείρου - Εκδήλωση με τον Αλ. Παπαδόπουλο στα Γιάννενα Η "Δημοκρατική Ευθύνη" συστήνεται στους πολίτες της Ηπείρου - Εκδήλωση με τον Αλ. Παπαδόπουλο στα Γιάννενα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

800.000 € για τις συνδέσεις και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
O Δήμος Σουλίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: Kατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς –Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς , εκτιμώμενης αξίας 785.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη.

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή, Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου www.dimossouliou.gov.gr

Ειδικά το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται υποχρεωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και τις 09-02-2017 ημέρα Πέμπτη και από 08.00π.μ έως 14.00μ.μ (Δ/νση Τ.Υ-Πολ/μίας και Περιβ/ντος 2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά) και για την έγκυρη συμμετοχή κάθε οικονομικού φορέα στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σφραγισμένο από την υπηρεσία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παππάς Γρηγόριος .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016 και τις οδηγίες της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 περίπτωση α’ παραγ.2 του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 ήτοι Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 15.720,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σουλίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα μήνες και τριάντα ημέρες (14-12-2017) , από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τουλάχιστον εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου.Read More »
800.000 € για τις συνδέσεις και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς 800.000 € για τις συνδέσεις και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δώρισε φωτοτυπικό μηχάνημα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
 Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι σήμερα ήμερα Πέμπτη 19/01/2017 και ώρα 11.00 π.μ. παραδόθηκε παρουσία της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου εξοπλισμός (πολυμηχάνημα) στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας το οποίο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του.Read More »
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δώρισε φωτοτυπικό μηχάνημα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δώρισε φωτοτυπικό μηχάνημα στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: GREEKLISH σήμερα στο SOCIAL all day cafe bar

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: GREEKLISH σήμερα στο SOCIAL all day cafe bar Ηγουμενίτσα: GREEKLISH σήμερα στο SOCIAL all day cafe bar Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ομάδες γονέων με παιδιά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Το Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει έναν κύκλο 5 συναντήσεων με γονείς οι οποίοι θα μπορέσουν να ακούσουν και να θέσουν προβληματισμούς που αφορούν το μεγάλωμα των παιδιών τους. 

Στόχος είναι να ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν στον ρόλο τους ως γονείς. 

Η θεματολογία θα αφορά την επικοινωνία, τα συναισθήματα, την εικόνα του εαυτού, τα αποθέματα και τις πηγές δύναμης του γονέα. 

Συντονίζει η ψυχολόγος και στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Κωνσταντίνα Ζιάγκου. 

Έναρξη σεμιναρίου στις 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.00- 13.00 
Ημερομηνίες: 02/02, 09/02, 16/02, 23/02 και 02/03. 
Χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου: Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ|», Κυρά-Βασιλικής 10 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.2665025140 μέχρι τις 27/02/2017. 

Εξαιτίας του βιωματικού χαρακτήρα του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τα 15 άτομα ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ομάδες γονέων με παιδιά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Ηγουμενίτσα: Ομάδες γονέων με παιδιά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για τη διοργάνωση στην Ήπειρο του 2ου Forum της “EUSAIR”

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Η Περιφέρεια Ηπείρου με το από 07.06.2016, σχετικό έγγραφο της προς τον Πρωθυπουργό αιτήθηκε την ανάληψη της διοργάνωσης του 2ου Forum της “EUSAIR” στην Ήπειρο. 

Με έγγραφο (18.01.2017) του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται γνωστό ότι το αίτημα της Περιφέρειας έγινε δεκτό. 

Η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει οικονομικό και πολιτικό γεγονός ευρωπαϊκής κλίμακας με προσδοκώμενα αποτελέσματα που είναι δυνατόν να καθορίσουν ταχύτατες εξελίξεις στην προώθηση της υλοποίησης έργων διευρωπαϊκών δικτύων που συστηματικά διεκδικεί και στοχεύει η Περιφέρεια μας από την αρχή της θητείας της. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Περιφερειακή Αρχή ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργού Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την θετική ανταπόκριση στο αίτημα της.


Read More »
Δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για τη διοργάνωση στην Ήπειρο του 2ου Forum της “EUSAIR” Δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας για τη διοργάνωση στην Ήπειρο του 2ου Forum της “EUSAIR” Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΣΤΟΡΓΗ”

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
Ο Σύλλογος «Στοργή» ευχαριστεί θερμά τα μέλη και τους φίλους που προσήλθαν μαζικά να ψηφίσουν στην εκλογική διαδικασία της 18ης Ιανουαρίου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των εκπροσώπων στα όργανα των Α.με.Α. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. που προέκυψε μετά το πέρας των αρχαιρεσιών έχει ως εξής:

ΚΑΣΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (82 ψήφοι)
ΚΑΤΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (74 ψήφοι)
ΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ (62 ψήφοι)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ (52 ψήφοι)
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ (50 ψήφοι)
ΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (43 ψήφοι)
ΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (36 ψήφοι)

Το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επόμενων ημερών.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και υποσχόμαστε καλή συνεργασία και πολλή δράση σε όλους τους τομείς του Συλλόγου μας!


 
Read More »
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΣΤΟΡΓΗ” ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΣΤΟΡΓΗ” Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Την απαλλαγή από τα διόδια για τους δασκάλους που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, κύριο Χρήστο Σπίρτζη

ΚΟΙΝ.: Εγνατία Οδός, Περιφερειάρχη Ηπείρου, Βουλευτές Θεσπρωτίας, ΜΜΕ, Μέλη Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στο σταθμό της Τύριας

Κύριε Υπουργέ,

Στην υπ’ αριθμόν Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα τον “Καθορισμό τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου − Πρεβέζης” προσδιορίζεται στο άρθρο 1 το ειδικό τέλος για ελαφρά οχήματα που διέρχονται από τα διόδια της Εγνατίας Οδού στα 2,40 € και καθορίζονται στο άρθρο 4 τα οχήματα τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων, ως εξής:

“α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα.

β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Ασθενοφόρα.

δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού» [...].

ε. Οχήματα Eταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμοποιούνται [...] να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.

στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά [...].

ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας [...].

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο”.

Ωστόσο, τόσο στην εν λόγω ΚΥΑ, όπως και σε όλες τις άλλες αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εγνατίας οδού, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων όσων διέρχονται συχνά ή/και διαβιούν σε όμορους νομούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητάμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στα σχολεία της Θεσπρωτίας και καθημερινά περνούν από τα διόδια της Τύριας. Στην εξέταση του αιτήματός μας σας ζητούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα εξής:

α. Το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων δεν επιτρέπει τη χρήση μέσων συγκοινωνίας για τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών.

Β. Καθημερινά διανύουν τη συγκεκριμένη απόσταση 150 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Η συνολική επιβάρυνσή τους για την καταβολή τελών διοδίων φτάνει τα 96 € μηνιαίως.

δ. Η απόσταση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διανύουν καθημερινά, για να πάνε στο σχολείο τους και να επιστρέψουν από αυτό, ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα κατ’ ελάχιστον, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει τα 240 χιλιόμετρα.

ε. Με τις συνεχείς αυξήσεις της τιμής των καυσίμων η πρόσθετη επιβάρυνση για καύσιμα είναι κατ’ ελάχιστον 80 €, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει τα 400 € μηνιαίως!

στ. Την ως άνω περιγραφόμενη κατάσταση επιδεινώνουν σημαντικά οι συνεχείς περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών.

ζ. Το πρόβλημα ενέτεινε ειδικά φέτος η μείωση του αριθμού των αποσπάσεων και μεταθέσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εκπαιδευτικώ,ν οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικό νομό από αυτόν που εργάζονται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε:

α. Να απαλλάξετε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία της Θεσπρωτίας και κατοικούν στα Ιωάννινα από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στο σταθμό της Τύριας τις καθημερινές ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7:00 έως τις 17:00.

β. Να εξετάσετε το ενδεχόμενο για περαιτέρω διευκολύνσεις, οι οποίες θα συντελέσουν στην επιπλέον μείωση του κόστους μετακίνησής των εκπαιδευτικών. Η αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης ή/και η επιβολή ειδικής έκπτωσης στο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσους συναδέλφους μας μετακινούνται καθημερινά, θα συνέβαλε αποφασιστικά στον περιορισμό των μισθολογικών τους απωλειών και στη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣRead More »
Την απαλλαγή από τα διόδια για τους δασκάλους που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Την απαλλαγή από τα διόδια για τους δασκάλους που κατοικούν στα Ιωάννινα και εργάζονται στη Θεσπρωτία, ζητάει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Συνέντευξη Μάριου Κάτση στον τηλεοπτικό σταθμό SBC (ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Read More »
Συνέντευξη Μάριου Κάτση στον τηλεοπτικό σταθμό SBC (ΒΙΝΤΕΟ) Συνέντευξη Μάριου Κάτση στον τηλεοπτικό σταθμό SBC (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου συνάντησε ο Β. Γιόγιακας στη Βουλή

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017


Τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου συνάντησε ο Βασίλης Γιόγιακας στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στη Βουλή. 
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και συνομίλησε μαζί τους κατά την ξενάγησή τους στο κτίριο της Βουλής. 
 
Τα σχολεία περιηγήθηκαν μεταξύ άλλων στην αίθουσα της Ολομέλειας καθώς και σε έκθεση αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια ενώ παρακολούθησαν ενημερωτική προβολή για την ιστορία του κτιρίου και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. 


 
Read More »
Τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου συνάντησε ο Β. Γιόγιακας στη Βουλή Τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαργαριτίου συνάντησε ο Β. Γιόγιακας στη Βουλή Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Πλαίσιο Φιλιατών: Τους έπιασαν οι αστυνομικοί, μέσα στο σπίτι που είχαν διαρρήξει

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017
Συνελήφθησαν, χθες (18-01- 2017) το βράδυ στο Πλαίσιο Φιλιατών Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Αλλοδαπών. 

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ΄ αυτοφώρω μέσα σε σπίτι στο Πλαίσιο Φιλιατών, το οποίο είχαν προηγουμένως διαρρήξει. 

 Επίσης, σημειώνεται ότι οι δράστες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα ενώ σε βάρος του 21χρονου εκκρεμεί επιπρόσθετα μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. 

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών.


Read More »
Πλαίσιο Φιλιατών: Τους έπιασαν οι αστυνομικοί, μέσα στο σπίτι που είχαν διαρρήξει Πλαίσιο Φιλιατών: Τους έπιασαν οι αστυνομικοί, μέσα στο σπίτι που είχαν  διαρρήξει Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Δείτε ποιοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ της Ηπείρου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Στην Ήπειρο, ανά Δ.ΙΕΚ (Δημόσιο ΙΕΚ) αποσπάστηκαν οι εξής εκπαιδευτικοί:

Δ. ΙΕΚ Ηγουμενίτσας, Λιάκα Ουρανία του Γεωργίου, Ειδικότητα: ΠΕ 20, από τη Δ.Ε. Θεσπρωτίας
Δ. ΙΕΚ Ηγουμενίτσας, Πουλιάσης Ματθαίος του Γεράσιμου, Ειδικότητα: ΠΕ 17.07, από τη Δ.Ε. Θεσπρωτίας

Δ. ΙΕΚ Ιωαννίνων, Κούκιας Θεόδωρος του Πέτρου, Ειδικότητα: ΠΕ 18.03, από τη Δ.Ε. Χίου
Δ. ΙΕΚ Ιωαννίνων, Σούρλας Γεώργιος του Κων/νου, Ειδικότητα: ΠΕ 12.04, από τη Δ.Ε. Θεσπρωτίας
Δ. ΙΕΚ Άρτας, Καλαμπόκης Βασίλειος του Γεωργίου, Ειδικότητα: ΠΕ 19, από τη Δ.Ε. Πρέβεζας
Δ. ΙΕΚ Πρέβεζας, Σταμάτη Λαμπρινή του Βασιλείου, Ειδικότητα: ΠΕ 19, από τη Δ.Ε. Κυκλάδων


Read More »
Δείτε ποιοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ της Ηπείρου Δείτε ποιοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια ΙΕΚ της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά... Η μαρτυρία του π. Ηλία Μάκου, που απέσπασε πανελλήνιο βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017(Σ.Σ.: Δημοσιεύται του χρονικό-μαρτυρία του π. Ηλία Μάκου με τίτλο: Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά... Κατά τον πανελλήνιο και παγκύπριο διαγωνισμό του 2016 κέρδισε το Β΄ βραβείο. Ανοίγεται η ψυχή ενός ανθρώπου και μεταφέρει στο χαρτί τα αποθησαυρισμένα βιώματά του, ποιος δεν έχει τέτοια, για τον παππού και τη γιαγιά του).
***

Κοιτώ, εδώ, στον τόσο γνώριμο και αγαπημένο χώρο του σπιτιού τους, ψάχνοντας τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Κι μερικές φορές νομίζω (ψευδαίσθηση
νάναι;) πως τους βλέπω με τα μάτια μου. Λεπτούς, με ρυτιδιασμένα πρόσωπα και άσπρα μαλλιά. Άλλες φορές μου έρχονται στο μυαλό οι ατέλειωτες εκείνες ώρες, που έζησα μαζί τους. Πόσο μου λείπουν αυτές οι στιγμές...

Ας ξεκινήσω από τον παππού μου, με αφορμή ένα προσκύνημά μου στον τάφο του, μια ημέρα, που η βροχή είχε υγράνει τη γη και ανασάλευαν τα σκουλήκια πάνω στο χώμα. Νοτισμένο ανέδινε την γνώριμη μυρωδιά, που μεθάει τους θνητούς.

Συλλογίζομαι την μορφή του παππού μου και λυγίζω. Αναλογίζομαι τις τελευταίες μαρτυρικές στιγμές του, όταν μου έσφιγγε το χέρι και με κοίταζε στοργικά στα μάτια, και βουρκώνω.

Άκουγα με προσοχή τις ώριμες σκέψεις του, δεχόμουν ακίνητος την αυστηρή κριτική του, ένιωθα την ευαισθησία του, με καθήλωνε και με συνάρπαζε το φωτεινό βλέμμα του, που με αχόρταγο πάθος έκλεβε ζωή μέχρι λίγο πριν ξεψυχήσει. Θαύμαζα τη στάση του απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους . Την ευθύτητα και την ειλικρίνειά του. Τη δύναμη και τη λεβεντιά του.

Άφησε μεγάλο κενό ο παππούς. Ωστόσο τον σκέπτομαι αμέτρητες φορές. Σκέπτομαι την επιρροή του πάνω μου... Σκέπτομαι την τρυφερότητά του. Αλλά και τους ξαφνικούς θυμούς του, την φιλοσοφημένη σιωπή του και τη διαπεραστική ματιά του. Τον παρατηρούσα στις συναναστροφές του και διαπίστωνα ότι η τακτική του και η τεχνική του ήταν να ακούει όταν μιλούσαν oι άλλοι, λέγοντας κάπου κάπου και μια φράση, και όταν όλοι θα είχαν πει τη γνώμη τους, κατέπληττε με τη δική του χαριστική βολή.

Με στιγμάτισε ό,τι μοιράστηκα μαζί του. Ποτέ, όμως, δεν του έδειξα πόσο τον αγαπούσα. Τώρα, από εκεί ψηλά, που αναπαύεται και με κοιτάζει, θέλω να πιστεύω ότι έχει καταλάβει πλέον τα αισθήματά μου.

Κοιτώντας τις φωτογραφίες του βυθίζομαι με συγκίνηση στην κοπιαστική και στερημένη ζωή του και αφουγκράζομαι το μήνυμά του πως ο βίος ο θνητός είναι μια προετοιμασία για το μοιραίο... Ανθρώπινες μακάβριες σκιές, περιμένουν την κλαγγή στο δρόμο της προσμονής...

Στο κοιμητήρι κοιμάται ο παππούς. Και όμως χθες μου φαίνεται πως ήταν, που μου συμπαραστεκόταν, που με χαμογελούσε, που μου μιλούσε. Χθες ήταν, που με προστάτευε. Χθες ήταν που... Αξεθώριαστη η μνήμη του παππού, λιτό το μνήμα του, αθόρυβος ο περίγυρος. Ξαφνικά ξεσπά σαν βροντή η φωνή του στην πονεμένη καρδιά μου. «Είμαι κοντά σου...». Ευχαριστώ, ευχαριστώ παππού. Θα σε κουβαλάω πάντοτε μέσα μου, ως ακριβή κληρονομιά μου.

Παραδίπλα του η λατρεμένη γιαγιά μου. Πάνω στον τάφο της άφησα ένα γράμμα, για να ταξιδέψουν οι λέξεις στ’ άπειρο και να χαθούν πίσω από τους συννεφένιους σχηματισμούς.

Αγαπημένη μου γιαγιούλα. Σου γράφει, σου μιλάει αυτός, που ανέθρεψες και μεγάλωσες με μεγάλες δυσκολίες.

Λίγες ώρες πριν φύγεις, σταθήκαμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είπαμε τίποτα... Και, όμως, είπαμε τόσα πολλά... Όχι με τα χείλη... Αλλά με της καρδιάς το πύρωμα...

Θυμήθηκα να τρώμε μπροστά στο τζάκι εσύ, ο παππούς κι εγώ. Και να τυλίγω τα χέρια μου ολόγυρά σου και να ακουμπώ με περισσή λατρεία το παιδιάτικο πρόσωπό μου στο σκαμμένο, αυλακωμένο δικό σου. Και ήταν σκαμμένο, αυλακωμένο το πρόσωπό σου, γιατί πάνω του ξεσπούσαν μανιασμένα ο χρόνος, ο πόνος, ο κάματος, τα ξεροβόρια και τα λιοπύρια. Τι αγαλλίαση, τι πρωτόγνωρη ζεστασιά με περιτύλιγε βουτηγμένο στην αγκαλιά σου.

Θυμήθηκα τα χέρια σου να με χαϊδεύουν. Ω, αυτά τα χέρια δεν τα λησμονώ ποτέ. Ήξεραν ν’ απλώνουν ακούραστα την αγάπη ολόγυρα και να μαγειρεύουν το ωραιότερο φαγητό, που μπόρεσα να γευτώ ποτέ.

Θυμήθηκα, που με περίμενες ευδιάθετη και με στρωμένο το τραπέζι, όταν γύριζα από το σχολείο. Σε κοίταζα και έβλεπα σε σένα κάτι από την αγιοσύνη της Παναγιάς.

Θυμήθηκα πως μου έδινες με χαρά, όχι χωρίς προβλήματα από το οικογενειακό περιβάλλον, ολόκληρη την αγροτική σου σύνταξη, που τόσο την χρειαζόταν το σπιτικό, για να εκδίδω, όταν ήμουν μαθητής στο Γυμνάσιο, μια εφημεριδούλα.

Θυμήθηκα τις καθημερινές ανθρώπινες περιπέτειές σου. Την αντίστασή σου στις αντιξοότητες. Τη γενναιότητά σου, μέσα στη φουρτούνα της ένδειας και της αγωνίας. Τα βάσανα αντί να σε σκληραίνουν, σε έκαναν όλο και πιο ισχυρή όλο και πιο ευαίσθητη.

Αξέχαστη είσαι, αγαπημένη μου γιαγιά, γιατί, ζώντας δίπλα σου, βρήκα τον αλύγιστο στυλοβάτη στα δύσβατα μονοπάτια της ζωής.

Αξέχαστη είσαι, γιατί σήκωσες αδιαμαρτύρητα το φορτίο των παθών και των ιδιοτροπιών μου. Πληγώθηκες από τα λάθη μου. Έκλαψες για τις πτώσεις μου. Έγινες μάρτυρας των αναστεναγμών μου. Άκουσες τους πόθους μου και συμμερίστηκες τα όνειρά μου. Έσταξες το βάλσαμο της παρηγοριάς μέσα μου.

Η αναπόληση της γλυκιάς θωριάς σου κάνει μια νοσταλγία να αργοκυλάει στο αίμα μου και το είναι μου να σπαράσσει. Δυναμώνει το πνεύμα μου και με βυθίζει στο βάθος του ατέρμονος κόσμου σου, όπου ακτινοβολεί η φεγγοβολή της αθανασίας. 


 
Read More »
Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά... Η μαρτυρία του π. Ηλία Μάκου, που απέσπασε πανελλήνιο βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών  Γυρεύοντας τον παππού και τη γιαγιά...  Η μαρτυρία του π. Ηλία Μάκου, που απέσπασε πανελλήνιο βραβείο από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη άγνωστου, μέχρι στιγμής δράστη, που διέπραξε ληστεία, χθες (18.01.2017) και ώρα 20:50 σε σούπερ μάρκετ στα Ιωάννινα. 

 Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε σούπερ μάρκετ και αφού απείλησε με όπλο τους υπαλλήλους, αφαίρεσε από το ταμείο χρηματικό ποσό. 

Την προανάκριση διενεργεί την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.


Read More »
Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

9 συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017Στη σύλληψη οκτώ (08) αλλοδαπών καθώς και του 47χρονου αλλοδαπού διακινητή τους προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της οικείας Λιμενικής Αρχής και προσωπικού εταιρείας παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, σε φορτηγό όχημα με συρόμενο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν εντός του φορτίου (groupage) οκτώ (08) αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και ο ανωτέρω οδηγός είχε σκοπό να τους μεταφέρει λάθρα στο εξωτερικό.
Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. 


Read More »
9 συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα 9 συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 19, 2017 Rating: 5

Σελίδες