https://picasion.com/
https://picasion.com/

668.000€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
668.000€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
 
 
Ο Δήμος Φιλιατών διακηρύττει ότι στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φιλιατών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν.2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176451 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά-καθαιρέσεις, β) κατηγορία Επενδύσεις-επιστρώσεις, γ) κατηγορία Τοιχοποιίες-επιχρίσματα, δ) κατηγορία Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, ε) κατηγορία Σκυροδέματα, στ) κατηγορία Εγκατάσταση πρασίνου, και ζ) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Εργολαβικό αντικείμενο 530.034,63 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη 7/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 530.034,63 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 668.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες), μέχρι τις 12/3/2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 10.862,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ: 2012ΣΕ2820132).

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ, αρμόδιος υπάλληλος κα Άρτεμις Ταφέκη (τηλ.: 2664360165 Φαξ:2664022989), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Read More »
668.000€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 668.000€ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από διαμέρισμα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από διαμέρισμαΑπό αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, εξιχνιάσθηκε άμεσα υπόθεση κλοπής, με τη μέθοδο της απασχόλησης, η οποία διαπράχθηκε το μεσημέρι της 16-02-2015, σε διαμέρισμα ηλικιωμένης στα Ιωάννινα.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη χθες (17-02-2015) το απόγευμα στα Ιωάννινα, μία 30χρονη ημεδαπή Ρομά, σε βάρος της οποίας καθώς και μίας ακόμη 24χρονης συνεργού της, σχηματίσθηκε δικογραφία με την κατηγορία της κλοπής.

Σύμφωνα με τα καταγγελθέντα, μεσημβρινές ώρες της 16-02-2015, οι δύο γυναίκες εισήλθαν σε διαμέρισμα 71χρονης ημεδαπής και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από το χώρο του υπνοδωματίου το χρηματικό ποσό των 21.500 ευρώ και 550.000 λεκ Αλβανίας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των δύο γυναικών Ρομά, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, βρέθηκε μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συμμετοχή τους και σε άλλα αδικήματα.
Read More »
Εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από διαμέρισμα Εξιχνιάσθηκε κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από διαμέρισμα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» αφιερώνεται στα Ηπειρώτικα Γεφύρια

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» αφιερώνεται στα Ηπειρώτικα Γεφύρια
 

 Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος φορέας της Ηπειρώτικης Αποδημίας στον κόσμο, μας προσκαλεί στη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, των φίλων της Ηπείρου και της παράδοσης, την «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 10 π.μ., στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» είναι το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο αντάμωμα στην Ελλάδα, η κορυφαία συνάντηση Αποδήμων κάθε χρόνο στην Αθήνα. 
Με τη συμμετοχή ογδόντα χορευτικών ομίλων με πάνω από δύο χιλιάδες χορευτές, πλήθους κομπανιών, χορωδίας και πολυφωνικών ομίλων, η εκδήλωση αποτελεί ένα πλουσιότατο γιορταστικό πολυθέαμα, μοναδικό στην εποχή μας. 

Οι Ηπειρώτες τολμούν και μπορούν να πέμπουν εγερτήρια μηνύματα και τεκμήρια συλλογικής έκφρασης, δημιουργίας και αγώνα, τόσο σημαντικά και απαραίτητα στους δύσκολους καιρούς μας. 
Η «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι αφιερωμένη φέτος στα Ηπειρώτικα Γεφύρια. 
Το κορυφαίο Ηπειρώτικο αντάμωμα διοργανώνεται ένα μήνα ακριβώς μετά από την κατάρρευση του Γεφυριού της Πλάκας, ενός ανεκτίμητου συμβόλου της Ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου. 

Η Π.Σ.Ε. η οποία αγωνίστηκε χρόνια για την προστασία του, συμμετέχει σήμερα στον αγώνα για την αναστύλωσή του και για την προστασία της ευρύτερης πολιτιστικής κλοηρονομιάς που μετεωρίζεται ανάμεσα στην αδιαφορία και την εγκατάλειψη. Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια είναι οι Ακροπόλεις της Ηπείρου και στον αγώνα για την προστασία και την ανάδειξή τους είναι αφιερωμένο το κορυφαίο Ηπειρώτικο αντάμωμα φέτος. 

Οι Ηπειρώτικες κομπανίες των Θοδωρή Γεωργόπουλου, Λευτέρη Γκιώκα, Δημήτρη Ζιάγκα, Τάσου Μαγκλάρα, Ηλία Πλαστήρα, “Λαλητάδες”, ο πρωτομάστορας της Ηπειρώτικης Παράδοσης Ναπολέων Δάμος, σειρά καταξωμένων τραγουδιστών, η Παραδοσιακή Χορωδία και το Εργαστήρι Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού της Π.Σ.Ε., τα πολυφωνικά σχήματα του Άνω Πωγωνίου και του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών συμμετέχουν στο πλουσιότατο μουσικό πρόγραμμα που, διανθισμένο από ποιητικό αναλόγιο, παρουσιάζουν η ηθοποιός Τάνια Παλαιολόγου και ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Έφορος Πολιτισμού της Π.Σ.Ε. 

Ξεχωριστή στιγμή κι αλλιώτικη νότα αποτελούν οι “Ηπειρώτικες Γέφυρες στην Ελλάδα και τον κόσμο” που εδώ και τέσσερα χρόνια ενσωματώθηκαν στην ¨Πίτα του Ηπειρώτη", αναδεικνύοντας τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με άλλες περιφέρειες και αποδήμους. Φέτος οι Ηπειρώτες καλωσορίζουν την Όλυμπο Καρπάθου, αυτή τη μονάκριβη κιβωτό της ζώσας παράδοσης από την άλλη άκρη της Ελλάδας. 

Η Αδελφότητα Ολυμπιτών «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» θα παρουσιάσει ένα δείγμα του Ολυμπίτικου γλεντιού και της απαράμιλλης μουσικοχορευτικής παράδοσης που αναδεικνύουν παγκόσμια τη μοναδικότητα της Ολύμπου. 
Η «Πίτα του Ηπειρώτη» διοργανώνεται φέτος την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Και κορφολογεί μερικούς από τους ομορφότερους ανθούς της Ηπειρώτικης Παράδοσης. 

Η Π.Σ.Ε. φιλοδοξεί φέτος να συσπειρώσει ακόμα περισσότερους Ηπειρώτες, φίλους της Ηπείρου και του Λαϊκού Πολιτισμού, στο πιο όμορφο καλωσόρισμα της Άνοιξης. 
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» αποτελεί μια τρίωρη πανδαισία της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ηπείρου και όχι μόνο, συνιστώντας μια εξαιρετική πολιτιστική πρόταση. 

Η ελεύθερη είσοδος στην εκδήλωση, με την αξιέπαινη εθελοντική προσφορά όλων των συμμετεχόντων, αποτελεί το καλύτερο ανοιχτό κάλεσμα για όλους. Την Κυριακή 1 Μαρτίου η θέση όλων είναι στην “Πίτα του Ηπειρώτη”. 
Στην εκδήλωση συμμετέχει το σύνολο των φορέων της Ηπειρώτικης Αποδημίας και παρευρίσκονται εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. 
Εκεί, στην κορύφωση της γιορτής, οι θεατές γίνονται πρωταγωνιστές, χορεύοντας στον ίδιο, μεγάλο κύκλο των Ηπειρώτικων χορών που, όπως και η εποχή μας, μας θέλουν όλους μαζί. 

 «Πίτα του Ηπειρώτη», Κυριακή 1 Μαρτίου, Σ.Ε.Φ. Με ελεύθερη είσοδο! 
Οι Ηπειρώτες ανταμώνουν, αγωνίζονται και δημιουργούν με τον ανθό της Παράδοσης και της Νεολαίας. 
Στο ομορφότερο, στο μεγαλύτερο ηπειρώτικο αντάμωμα φέτος στην Αθήνα. 

Ας είμαστε όλοι εκεί!
Read More »
Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» αφιερώνεται στα Ηπειρώτικα Γεφύρια Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2015» αφιερώνεται στα Ηπειρώτικα Γεφύρια Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Θεσπρωτία: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Θεσπρωτία: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου


Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-
2010).

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/27-12-2010) Οργανισμός της
Περιφέρειας Ηπείρου

2. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/τΑ/10-04-2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4199/13 [Φ.Ε.Κ 216/Α

4.Την αριθ. 8/36/2012 (ΦΕΚ/2393/Β/28-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου με την οποία καθορίσθηκαν οι έδρες- διοικητικές μονάδες ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 (Α82) στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την 31-3-2015. Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα

Η επεξεργασία των αιτήσεων και η έκδοση της απόφασης του κ.Περιφερειάρχη με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ΕΔΧ αυτοκινήτων [ΤΑΧΙ και ΕΙΔ . ΜΙΣΘ] θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας, στα ΚΕΠ των Δήμων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Θεσπρωτίας (www.thesprotia.gr) και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 703Π7Λ9-1Ρ5.
Read More »
Θεσπρωτία: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου Θεσπρωτία: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ)


Read More »
Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ Live την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Μπουάτ Σταυροδρόμι

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ Live την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Μπουάτ Σταυροδρόμι


Ο Γιώργος Γελαράκης την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 22.30, στη Μπουάτ Σταυροδρόμι, σ' ένα μουσικό ταξίδι μέσα από ρυθμικά μονοπάτια, με αγαπημένα τραγούδια διασκευασμένα με swing, rock 'n' roll και reggae διάθεση, ακυκλοφόρητα τραγούδια από το επερχόμενο νέο album του, καθώς και τραγούδια από το album ''Ονειροποιός''

Μια βραδιά όπου η αλληλεπίδραση με το κοινό κρίνεται απαραίτητη στη διαμόρφωση του playlist, καθώς αισιοδοξία και θετική ενέργεια θα είναι τα κύρια συστατικά!

 
Μαζί του οι εξαίρετοι :
Ζωή Στεφανίδου - φωνή
Κων/νος Γκιβίσης - πλήκτρα
Bruno Semanjaku – καχόν,κρουστά


You Tube: https://www.youtube.com/gelarakisgiorgos

Facebook page : Γιώργος Γελαράκης
https://www.facebook.com/pages/Γιώργος-Γελαράκης/300582770114005

Προφίλ : https://www.facebook.com/gelarakis

Βιογραφικό http://www.jumpingfish.gr/gelarakisgiorgos
Read More »
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ Live την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Μπουάτ Σταυροδρόμι Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΡΑΚΗΣ Live την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Μπουάτ Σταυροδρόμι Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5

Μία σύλληψη το πρωί στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015
Μία σύλληψη το πρωί στην ΗγουμενίτσαΈνας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός εντοπίστηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω επιχειρούσε να κρυφτεί σε Φ/Γ όχημα το οποίο θα επιβιβαζόταν σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Μία σύλληψη το πρωί στην Ηγουμενίτσα Μία σύλληψη το πρωί στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 19, 2015 Rating: 5