Συγκροτήθηκε επιτέλους το Υπηρεσιακό Συµβουλίο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Συγκροτήθηκε επιτέλους το Υπηρεσιακό Συµβουλίο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας αποφασίζει 

Συγκροτούµε το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νοµού Θεσπρωτίας, θητείας 2019-2020, αποτελούµενο από τους κάτωθι: 
-Λουκά Ανθίππη, Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
-Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου και 
-Καπνίση Σουσάνα, Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
Με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι: 
-Παππά Γρηγόριο, Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σουλίου 
-∆εµερτζή Όλγα, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών 
-Θεοδώρου Ευάγγελο, Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών 

και 
-Γκόγκου-Μάντζιου Παρασκευή, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετή εκπρόσωπο των εργαζοµένων 
-Θεοδώρου Θωµά, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων, 
Με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι: 
-Χρήστου Αλεξάνδρα, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων 
-Κατσιµάνη Ελένη, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων. 

Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει θέµατα προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των δύο ανωτέρω οριζόµενων αιρετών εκπροσώπων των µόνιµων Υπαλλήλων, θα µετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 
-Υφαντής Σπυρίδων, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
-Νικολάου Γεώργιος, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι: 
-Στεργίου Μαρία, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
-Κώτση Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΟΚΠΠΠΑ ∆ήµου Φιλιατών 

Πρόεδρος του Συµβουλίου, η οποία θα προεδρεύει επί όλων των υπηρεσιακών θεµάτων, ορίζεται η Λουκά Ανθίππη µε αναπληρώτρια αυτής την Καπνίση Σουσάνα 

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η Ντόκου Βασιλική του Αναστασίου, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αναπληρώτρια αυτής την Βασιλείου Γεωργία του Βασιλείου, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ∆ιεκπ/σης Υποθ. Πολιτών µε βαθµό Β΄. 

Εισηγητές του Συµβουλίου ορίζονται: 
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Ηγουµενίτσας η Στολάκη Αναστασία του Μιχαήλ, Αν. Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε αναπληρωτή αυτής τον Παππά Ιωάννη του Θεοφίλου, Υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης 
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισµός ∆ήµου Ηγουµενίτσας» η Κυβράνογλου Μελανή του Γεωργίου, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ν.Π. 
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Σουλίου και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΑΡΩΓΗ» η Λιάκου Ζωίτσα του Κωνσταντίνου, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου, µε αναπληρωτή αυτής τον Μαραζόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου, αν. Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ίδιου ∆ήµου 
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Φιλιατών ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών, µε αναπληρώτρια αυτού τη ∆εµερτζή Όλγα του Ιωάννη, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου ∆ήµου και 
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.∆Η.Φ.)» η Ζήκου ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε αναπληρώτρια αυτής τη Νάστα Αλεξάνδρα, ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 

Η θητεία των τακτικών -µη αιρετών- µελών λήγει µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), οπότε θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συµβούλια του άρθρου 5 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 1α και 1β του άρθρου 51 του ν. 4407/2016. 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης 
Read More »
Συγκροτήθηκε επιτέλους το Υπηρεσιακό Συµβουλίο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας Συγκροτήθηκε επιτέλους το Υπηρεσιακό Συµβουλίο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Στην Ηγουμενίτσα ένα από 5άρια του τζόκερ - Κερδίζει 37.209,68 ευρώ

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Στην Ηγουμενίτσα ένα από 5άρια του τζόκερ - Κερδίζει 37.209,68 ευρώ


Στην Αλόννησο και την περιοχή Πατητήρι παίχτηκε το τυχερό δελτίο του Τζόκερ που κερδίζει τα 9,2 εκατομμύρια ευρώ!

Μετά την διαλογή της πρώτης κλήρωσης για το 2020, ο τυχερός που κερδίζει το μεγάλο χρηματικό ποσό, μετά τα εννέα συνεχόμενα τζακ ποτ, έπαιξε το δελτίο του στο πρακτορείο του νησιού των Σποράδων.

Ο υπερτυχερός κέρδισε το ποσό των 9.208.522,85 παίζοντας τυποποιημένο σύστημα, ενώ ακόμη βρέθηκαν εννέα 5αρια, τα οποία θα πάρουν από 37.209,68 ευρώ. Τα δελτία που έφεραν κέρδη στην δεύτερη κατηγορία, παίχτηκαν στη Καρδίτσα, τη Λαμία, την Ηγουμενίτσα, την Αθήνα, την Κερατέα, το Χαλάνδρι, τις Συκεές, την Μεταμόρφωση Αττικής και τα Φάρσαλα.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής:
3, 6, 30, 40, 43 και αριθμός Τζόκερ το 18.
Read More »
Στην Ηγουμενίτσα ένα από 5άρια του τζόκερ - Κερδίζει 37.209,68 ευρώ Στην Ηγουμενίτσα ένα από 5άρια του τζόκερ - Κερδίζει 37.209,68 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας: Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής (+ΦΩΤΟ)

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας: Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής (+ΦΩΤΟ)
 

Τελετή παράδοσης - παραλαβής, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

6 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Λιμενάρχης Ηγουμενίτσας, ο αρχιπλοίαρχος Αντώνης Μάζης παρέδωσε τη σκυτάλη στον αντικαταστάτη του, πλωτάρχη, Στέφανο Σουρβίνο, που υπηρετούσε έως σήμερα ως υπολιμενάρχης Ηγουμενίτσας. 


Ο Αντώνης Μάζης, κατά τη διάρκεια της πολυετής θητείας του, στο τιμόνι του λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, αντιμετώπισε τα ζητήματα που προέκυψαν, με σύνεση και αποτελεσματικότητα, με σημαντικότερο γεγονός, το τραγικό περιστατικό με το Norman Atlantic. 

Ο κ. Μάζης θα παραμείνει στην Ηγουμενίτσα ως Περιφερειακός Διοικητής της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα την Ηγουμενίτσα και περιοχή δικαιοδοσίας αυτήν των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας επί των ακτών της βορείως της άκρας Πετηνάρι, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 


Η τελετή παραλαβής της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη στις 11:30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, όπου ο κ. Μάζης θα παραλάβει τη διοίκηση από τον Υποναύαρχο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει την 1η Περιφερειακή Διοίκηση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με έδρα τον Πειραιά.
Read More »
Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας: Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής (+ΦΩΤΟ) Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας: Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Πρόστιμο 2.000€ στον Δήμο Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Πρόστιμο 2.000€ στον Δήμο Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια


Με ένα πρόστιμο που καλείται πλέον να πληρώσει έκλεισε το 2019 για τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Το πρόστιμο έχει υποβληθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και αφορά στην πλημμελή λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Μπορεί το ποσό να μην είναι μεγάλο για τα δεδομένα ενός δήμου, καθώς ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ευρώ, ωστόσο είναι ενδεικτικό για την πολύ δουλειά που απαιτείται ακόμη στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιστορία του συγκεκριμένου ΣΜΑ πάντως δεν είναι καινούρια. Η πλημμελής λειτουργία φαίνεται ότι είναι… σταθερή αξία για την περιοχή της Πλαταριάς και τον Δήμο Ηγουμενίτσας!

Όλα ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο περίπου όταν η Περιφέρεια Ηπείρου έγινε αποδέκτης καταγγελίας για απόθεση απορριμμάτων στον οικισμό Πολυνέρι της Πλαταριάς.

Κλιμάκιο της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι υπήρχε τοποθετημένο κοντέινερ από το οποίο ξεχείλιζαν τα σκουπίδια, δεν πραγματοποιούνταν εργασίες μεταφοράς, δεν υπήρχε καμία περίφραξη του χώρου ενώ σε μία απόσταση εκατό μέτρων υπήρχαν διάσπαρτα σκουπίδια.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας ο οποίος με την σειρά του απευθύνθηκε στην εταιρία που είχε αναθέσει την διαχείριση ζητώντας να προβαίνει σε πιο τακτική μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Τον περασμένο Ιούλιο ακολούθησε νέα αυτοψία από κλιμάκιο της Περιφέρειας, το οποίο διαπίστωσε ότι το κοντέινερ είχε απομακρυνθεί, στη θέση του υπήρχε ένας σωρός από οικιακά απορρίμματα, υπήρχαν διάσπαρτα απόβλητα, απουσίαζε η περίφραξη και ανάμεσα στον σκουπιδότοπο έβοσκαν ζώα!

Έτσι επιβλήθηκε το πρόστιμο των δύο χιλιάδων ευρώ!

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι οργανωμένος ΣΜΑ αλλά προσωρινός και κυρίως για ανακυκλώσιμα υλικά που δεν ενοχλούν περιβαλλοντικά, δεν μολύνουν και δεν προσβάλλουν το υπερβάλλον! Υποστήριζε ακόμη ότι η λειτουργία του χώρου τηρεί τις προδιαγραφές για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Σταθμού Μεταφόρτωση και τα απορρίμματα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου ζήτησε και πήρε όλο τον φάκελο, μελέτησε διεξοδικά τα στοιχεία, διαπίστωσε ότι πρόκειται για μη αδειοδοτημένο ΣΜΑ και απέρριψε τις προσφυγές του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος πλέον καλείται να πληρώσει το πρόστιμο.

Το γεγονός αυτό και κυρίως η επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο Δήμος Ηγουμενίτσας δείχνει ότι ακόμη στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κυριαρχούν λογικές προχειρότητας στη διαχείριση των απορριμμάτων κάτι που δεν συνάδει με τις αυξημένες ευθύνες των Δήμων για το ίδιο θέμα…
Read More »
Πρόστιμο 2.000€ στον Δήμο Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια Πρόστιμο 2.000€ στον Δήμο Ηγουμενίτσας από την Περιφέρεια Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Η Θεσπρωτία μέσα από τα πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Η Θεσπρωτία μέσα από τα πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου


Τα πρακτικά του πρώτου αρχαιολογικού και ιστορικού συνεδρίου για την Θεσπρωτία, πρόκειται να παρουσιαστούν το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, 8:30 το απόγευμα στην αίθουσα «Κώστας Κατσάρης» της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών.

Θα μιλήσουν ο επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Ζάχος, ο ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και ο διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δόκτωρ Αρχειονομίας, Χρήστος Ζαμπακόλας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κατερίνη Λιάμπη.

Την επιμέλεια των πρακτικών υπογράφουν ο Ιωάννης Χουλιαράς και η Γεωργία Πλιάκου.
Read More »
Η Θεσπρωτία μέσα από τα πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου Η Θεσπρωτία μέσα από τα πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

"Χάσαμε τον Άη Βασίλη" - Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πλαταριάς

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
"Χάσαμε τον Άη Βασίλη" - Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πλαταριάς


Μια χριστουγενιάτικη θεατρική παράσταση στον απόηχο των γιορτών για μικρούς και μεγάλους από το Θεατρικό Εργαστήρι Πλαταριάς υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου Πλαταριάς.

"....Ελάτε να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο! Λίγες μέρες πριν ένα καταστροφικό συμβάν παραλίγο να διαλύσει τα φετινά Χριστούγεννα....."

Κείμενο-σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανασίου
Κατασκευή σκηνικών: Ευγενία Γρατσούνα
Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστοφοράτου Μαρία

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Αντωνία Γρατσούνα........: Ηρακλής Πουμαρώ
Ευγενία Γρατσούνα.........: Εμέλεια
Αντωνία Ζύλη...................:Μπόμπος Ποδοσφαιρίδης,
Νταίζη Αστραπομπουμπούνα
Βικτωρία Καραλή.............: Ελεονόρα Μοντελάκη, Ρούντολφ
Μαρία Χριστοφοράτου......: Ολίβια Ξυνίδου, Μολυβένιος Στρατιώτης 
Ελένη Καίσαρη................: Τζίτζης
Μαρία Καραλή................: Αρης Μαρτυριάρης, Ρούλης ο Σίφουνας
Αρετή Θώμου.................: Λόλα Κουτσομπόλα,
Κοριτσάκι με τα σπίρτα
Ιωάννα Καρρά................: Βασίλισσα του Χιονιού
Μαρία Γιαννούλη.............: Σκρούτζ
Άρτεμις Αναστασίου........: Μπαλαρίνα
Άννα Γιαρματζίδου...........: Τζίνι
Read More »
"Χάσαμε τον Άη Βασίλη" - Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πλαταριάς "Χάσαμε τον Άη Βασίλη" - Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πλαταριάς Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Η Δημοτική Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020
Η Δημοτική Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας 


Το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας επισκέφθηκε την Πέμπτη ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. Γιάννης Κ. Γόγολος, συνοδευόμενος από Δημοτικούς Συμβούλους και στελέχη της ομάδος που την απαρτίζουν, προσφέροντας εδέσματα στους ηλικιωμένους και στο προσωπικό του Ιδρύματος. 

Ευχήθηκε υγεία και δύναμη σε όλους και εξέφρασε την ανάγκη στήριξης της υπάρχουσας δομής. " Όλοι εμείς, οφείλουμε πολλά στους ηλικιωμένους που βρίσκονται δίπλα μας..."

Πολλές ευχές αντηλλάγησαν με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους, τους οποίους συνεχάρηκε για το έργο που επιτελούν και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει στην εκτέλεση του καθήκοντός τους.
Read More »
Η Δημοτική Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας Η Δημοτική Παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 03, 2020 Rating: 5

Σελίδες