Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019


Η εν Σέλιανη συμπλοκή, καθώς αργότερα απεδείχθη, υπήρξε σπουδαιοτέρα παρ’ όσον κατ’ αρχάς υπετέθη. 

Οι ανδρείοι Σελιανίται 18 μόνον όντες τον αριθμόν (διότι οι λοιποί εφύλασσον εις άλλας επικαίρους θέσεις και δεν έφθασαν εν καιρώ) αντεστάθησαν ερρωμένως κατά των 150 επελθόντων Τσάμηδων και εφόνευσαν εκ τούτων 13, πληγώσαντες υπέρ τους 15, ενώ εκ των γενναίων Σελιανιτών δύο μόνον εφονεύθησαν. 

Ήδη οι δυστυχείς Σελιανίται, απειλούμενοι υπό των εξαγριωθέντων Τσάμηδων, διατελούσιν ως εν καταστάσει πολιορκίας εν τω χωρίω των, μη τολμώντες να εξέλθωσι μηδέ προς καλλιέργειαν των αγρών των και διατρέχοντες τον κίνδυνον να πάθωσιν εκ της πείνης. 

Συνεπεία τούτου έρανοι ενεργούνται παρά των ενταύθα χριστιανών, όπως αποσταλώσιν αυτοίς τα χρειώδη προς διατροφήν των.

Εφημερίδα "ΩΡΑ", 17-8- 1879
Για την αντιγραφή - Αντώνης Βενέτης
Για την εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ 


Read More »
Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879 Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλίαΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Σεπτέμβρη του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αίτημα εννέα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για συζήτηση σχετικά με το θέμα των πεταμένων Βιβλίων .
Εισηγητής: Σκεύης Δημήτριος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Read More »
Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου
 

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 29 θέματα στην ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Σύσταση επιτροπής «Λαμπόβου 2019».

ΘΕΜΑ 3o: Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 4o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός μελών για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 14o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 17o: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Δήμο.

ΘΕΜΑ 18o: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στην Υποδράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» , του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοκ)»του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και δράσεις ασφάλειας μαθητών.

ΘΕΜΑ 20o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση Αγωγών Παντοροϊκού Δικτύου Πόλης Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 21o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 22o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 23o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 24o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 25o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 26o:Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 27o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 28o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 29o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ)
 


Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους επισήμων και παρευρισκομένων κορυφώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο σημείο εκτέλεσης, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 49 Προκρίτους της Παραμυθιάς που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα και τους μουσουλμάνους Τσάμηδες, σαν σήμερα πριν από 76 χρόνια.

Στην αρχιερατική θεία λειτουργία που προηγήθηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ.κ Δημήτριου (ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς κ.κ Τιτος, απουσίαζε λόγω των εργασιών της Ιεράς Συνόδου) το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν:

Οι βουλευτές Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και Μάριος Κάτσης ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι δήμαρχοι Σουλίου, Φιλιατών, Πάργας και Διστόμου, Γιάννης Καραγιάννης, Σπύρος Παππάς, Νίκος Ζαχαριάς και Ιωάννης Σπαθάς αντίστοιχα, η αντιπεριφερειάρχης εμπορίου και περιβάλλοντος Σταυρούλα Μπραίμη, ο διοικητής της Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού ταξίαρχος Δημήτριος Μπολομύτης, ο διοικητής της 3ης περιφερειακής διοίκησης λιμενικού σώματος Αρχιπλίαρχος Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, ο διοικητής του 628 τάγματος πεζικού Ταγματάρχης Πεζικού Γεώργιος Εξαρχόπουλος, ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας Αστυνομικός Διευθυντής Παππας Ιωάννης, ο λιμενάρχης Ηγουμενίτσας Αντιπλοίαρχος Αντώνης Μάζης, ο διοικητής της πυροσβεστικής Θεσπρωτίας Αντιπύραρχος Λεωνίδας Γκιόκας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Παραμυθιάς Αστυνομικός Υποδευθυντής Χρήστος Γρίβας, ο προϊστάμενος της πυροσβεστικής Παραμυθιάς Επιπυραγός Ευάγγελος Μπέλλος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου.

Για την ανάγκη διατήρησης της επώδυνης άλλα ταυτόχρονα διδακτικής μνήμης, έκανε λόγο στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των 49 και εμπνεόμαστε από τα μηνύματα της θυσίας τους που είναι ο πατριωτισμός και τα ιδανικά της ελευθερίας καθώς και η καταδίκη του ναζισμού και του κάθε μορφής ολοκληρωτισμού». Ο δήμαρχος Σουλίου αναφέρθηκε και στις Γερμανικές αποζημιώσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το αίτημα αναζητά δικαίωση για λόγους όχι μόνο υλικούς αλλά κυρίως ηθικούς.

Ιδιαιτέρα συγκινητική η ομιλία της Αγνής Δρίμτζια (εγγονή εκτελεσθέντος), η οποία περιέγραψε γλαφυρά πως βίωσε οι οικογένεια της εκείνες τις τραγικές ημέρες.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, χαρακτηριστικές εικόνες από το τι συνέβη το πρωί της Κυριακής, στην Παραμυθιά
 
Read More »
Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ) Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON 
 
 

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να συμβάλλει θετικά ποικιλοτρόπως στις πόλεις που τις φιλοξενούν. Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη οργάνωση καθώς και ο επιδέξιος σχεδιασμός αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας.

Τα οφέλη των αγώνων του Τριάθλου που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας την 5η και 6η Οκτωβρίου 2019, από την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας με συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μπορούν σε γενικές γραμμές να ομαδοποιηθούν σε: οικονομικά, εμπορικά, τουριστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και ψυχολογικά.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων από τις δαπάνες των επισκεπτών, η διοργάνωση δημιουργεί ευκαιρίες για τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής της Ηγουμενίτσας ως ενός ελκυστικού και αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρονται ακόμα νέες ευκαιρίες για πιθανούς επενδυτές, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας της διοργανώτριας κοινότητας.

Ενισχύονται οι αξίες και οι παραδόσεις της περιοχής μας σε πολιτιστικό επίπεδο, ενώ ο τοπικός πληθυσμός, μέσω των εθελοντικών δράσεων και της γενικότερης παρακολούθησης της οργάνωσης, αφυπνίζεται όσον αφορά την υγεία και τα καθημερινά οφέλη της άσκησης. Αναπτύσσει το αθλητικό ιδεώδες, το ομαδικό πνεύμα και συνειδητοποιείται η ισχύς και η αξία του «ευ αγωνίζεσθαι».

Για τους λόγους αυτούς απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή όλων μας. Η συλλογική δράση θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Κάθε πολίτης οφείλει να επιδείξει τον ανάλογο σεβασμό τόσο στη διοργάνωση, ιδίως όσον αφορά το χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες, όσο και στην υποδοχή των φιλοξενούμενων αθλητών και των οικογενειών τους που έρχονται από όλη την Ελλάδα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του IL PORTO TRIATHLON

Read More »
Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα
 


Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες της Κυριακής, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της οικείας Λιμενικής Αρχής εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.
Read More »
Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Σελίδες