Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές από την ακριτική και έρημη Μουργκάνα...

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017
Κατά την κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας Μουργκάνας στην Αθήνα βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές από τα χωριά της ακριτικής και σχεδόν έρημης Μουργκάνας. 

Οι Πέρσα Πανταζίδη-Βενέτη, Ευάγγελος Δημ. Στεργίου, Νίκος Δημ. Στεργίου, παρέλαβαν τους επαίνους τους, ενώ για λογαρισμό των φοιτητών από την Λεπτοκαρυά, που απουσίαζαν, ο πρόεδρος της αδελφότητας. 

Πρόκειται για μια καλή ενέργεια εκ μέρους της Ομοσπονδίας Μουργκάνας για δύο κυρίως λόγους. 

Πρώτον, αναγνωρίζει και επιβραβεύει, σε μια δύσκολη εποχή, την προσπάθεια νέων παιδιών να αποκτήσουν παιδεία και μόρφωση. 

Και δεύτερον, αυτά τα παιδιά, τα κρατάει σε επαφή με τον τόπο τους, ώστε να μην ξεκόψουν από τις ρίζες τους και να μην ξεχάσουν την καταγωγή τους.


 
Read More »
Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές από την ακριτική και έρημη Μουργκάνα...  Βραβεύτηκαν νέοι φοιτητές από την ακριτική και έρημη Μουργκάνα... Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

300.000€ για έργα υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 20171. Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα Υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 24%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι και τις 13/02/2017 ημέρα Δευτέρα . Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Μαρία Νάκα, καθώς και από τον ιστότοπο του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00π.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

4.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία) 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.840,00 € με ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 15/12/2017. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εννέα (9) μήνες. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.


Read More »
300.000€ για έργα υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας 300.000€ για έργα υποδομής στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Κεντροαριστερά και άλλοι μύθοι - Του Φώτη Ζγούρη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017
Στο ρευστό πολιτικό τοπίο που διανύουμε, ένα φαίνεται να είναι το δεδομένο: η απογοήτευση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και η δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται, οι ψηφοφόροι του φαίνεται να του έχουν γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα, όχι πάντα για τον σωστό λόγο - υπάρχουν ακόμα αυτοί που πιστεύουν ότι τα μνημόνια σκίζονται με ένα άρθρο, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται με έναν νόμο κ.ο.κ., απλά οδεύουν πλέον προς τους κομματικούς σχηματισμούς του Λαφαζάνη και της Κωνσταντοπούλου…

Δεδομένο όμως είναι και το ότι όλη αυτή η απογοήτευση δεν μεταφράζεται σε θετικό κλίμα για την ΝΔ. Δημοσκοπικά βεβαίως είναι πρώτη, αλλά φαίνεται ότι κερδίζει ψήφους από κόσμο που απλά θέλει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ… Κυριαρχεί και πάλι δηλαδή η λογική του «ανάμεσα στους τυφλούς, κυριαρχεί ο μονόφθαλμος». Ο μεταρρυθμιστικός ενθουσιασμός που υπήρξε με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, φαίνεται να καταλαγιάζει – ειδικά μετά τις τελευταίες επιλογές του αρχηγού της ΝΔ. Και ο ενδιάμεσος χώρος, που τόση κουβέντα έχει γίνει γι αυτόν, η δημιουργία ενός τρίτου πόλου, φαίνεται να πελαγοδρομεί.

Είμαι πεπεισμένος περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι η διαχωριστική γραμμή του κρατισμού με τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις είναι αυτή που πρέπει να προκαλέσει τις εξελίξεις. Αυτή η γραμμή διαπερνά όλους τους κομματικούς σχηματισμούς, και η παραδοχή αυτής της πραγματικότητας μπορεί να οδηγήσει σε κάτι νέο. Όχι σε κάτι «κεντροαριστερό», αλλά σε κάτι νέο. Και το Ποτάμι, ίσως είναι ο πρώτος σχηματισμός που το έχει επισημάνει – όσοι επιμένουν να μιλάνε για σαφή τοποθέτηση στον άξονα αριστερά-δεξιά μάλλον έχουν μείνει πίσω από τις εξελίξεις…

Ίσως και γι’ αυτό ο κόσμος του κέντρου – οι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και τώρα κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ – παρ’ όλο που ενδεχομένως να ψηφίσουν Κυριάκο «για να φύγουν αυτοί, και μετά βλέπουμε» - είναι τόσο μουδιασμένος. Αν βάλουμε στην εξίσωση και την γενική απαξίωση προς την πολιτική, και ειδικά προς το «παλιό» σύστημα, έχουμε μια σφαιρική εικόνα της παρούσας κατάστασης.
Ο κόσμος λοιπόν απογοητεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γυρίζει όμως μαζικά στους «παλιούς» και προτιμά μάλλον την αποχή. Και όσο βλέπει διάφορους πρωταγωνιστές της χρεοκοπίας της χώρας μας, να εμφανίζονται και πάλι ως σωτήρες, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. Και όλοι αναρωτιούνται το γιατί.

Πρόσφατα, το ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι προτιμά την ολική επαναφορά όλων των παλαιών στελεχών, και καλεί όλον τον κόσμο της κεντροαριστεράς να συμπράξει μαζί τους με στόχο το…νέο ξεκίνημα! Νέο ξεκίνημα βέβαια που άρχισε με την «ποδοσφαιρική» μεταγραφή ενός βουλευτή του Ποταμιού, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζει παρασκηνιακά και άλλους, εκβιάζοντάς τους με το «τώρα ή ποτέ» (φυσικά, φταίνε και οι προσεγγιζόμενοι εδώ, αφού μπαίνουν στην διαδικασία της συζήτησης αυτής). Και ένας ολόκληρος χώρος, «τσακώνεται» για το αν η Φώφη είναι άξια, αν η επιστροφή του ΓΑΠ στο Πασόκ, είναι λόγος επανασυσπείρωσης ή θα διαλύσει το ίδιο το Πασόκ, αν ο Βενιζέλος είναι ο ηγέτης της παράταξης, αν η κίνηση των τριών (Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Ραγκούσης) είναι το καινούριο… Τσακωμός χωρίς λόγο, αφού σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ δεν ενδιαφέρεται… Η κοινωνία εκεί έξω έχει άλλα προβλήματα. Φυσικά όλοι αυτοί, σε πλήρη αρμονία με κάποιους δημοσιογράφους «γνώμης», φωνάζουν στο Ποτάμι να αυτοδιαλυθεί και να προσχωρήσει στην Δημοκρατική Συμπαράταξη!

Επειδή όμως η μνήμη μας δεν είναι μνήμη χρυσόψαρου, ας θυμηθούμε κάποια πράγματα:
-Ποιος είπε πρώτος στην τρόικα ένα μεγαλοπρεπές «go back»; Μην βιαστείτε να απαντήσετε «ο Βαρουφάκης»! Ήταν ο Βενιζέλος, ως υπουργός οικονομικών, που έδειξε την πόρτα της εξόδου στην τρόικα, λέγοντάς τους, το 2011, ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχη χώρα και αποφασίζει μόνη της τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Το αποτέλεσμα το θυμόμαστε όλοι μας: ήταν το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ…

-Ποιος σήκωσε το λάβαρο του αντιμνημονιακού αγώνα; Ο Τσίπρας; Ο Καμμένος; Όχι, βέβαια, ήταν η ΝΔ και ο Σαμαράς, που έλεγαν στον κόσμο ότι υπάρχει και άλλη λύση, τα «Ζάππεια»! Μέχρι φυσικά που έγινε κυβέρνηση…

-Ποιος είπε «λεφτά υπάρχουν»; Και για να είμαστε δίκαιοι, είπε «λεφτά υπάρχουν» αν τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις (μειωθεί η διαφθορά, μειωθεί η φοροδιαφυγή, μειωθεί το σπάταλο κράτος κτλ). Αλλά δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Και οι λίγες, πραγματικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν (Διαύγεια, opengov), πολεμήθηκαν πρώτα από όλα από το ίδιο το κόμμα του, το οποίο στο τέλος τον… έριξε κιόλας από την κυβέρνηση.

- Ποιοι έβαλαν το κομματικό κράτος, τις σπατάλες έξω από κάθε κουβέντα μεταρρύθμισης και επέλεξαν την δημοσιονομική προσαρμογή μόνο με αυξήσεις φόρων και περικοπές μισθών/συντάξεων; ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ!

Και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ο καλύτερος μαθητής τους! Γιατί τελικά, όλα έγιναν για την υφαρπαγή της εξουσίας μέσω της ψήφου. Την στιγμή που η χώρα διαλυόταν, που έπρεπε μόνοι μας να βρούμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, τα κόμματα επέλεξαν απλά να βρουν έναν τρόπο να πάρουν την εξουσία, και «μετά, βλέπουμε»…

Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ο στόχος είναι ο ίδιος: η νομή της εξουσίας. Η ΝΔ και ο αρχηγός της, δεν φαίνεται να τολμούν να προτείνουν τις δύσκολες λύσεις που χρειάζεται ο τόπος μας. Το ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας στην επιστροφή των ψηφοφόρων του που πήγαν στον Σύριζα, έχει βγάλει απ την φαρέτρα του όλα τα παλαιοκομματικά κόλπα για να ενσωματώσει τους πάντες κάτω από την σκέπη του.

Και το Ποτάμι; Το Ποτάμι ήταν ο πρώτος σχηματισμός, που τόλμησε να πει τα πράγματα με το όνομά τους – και αυτό ποτέ δεν ήταν δημοφιλές. Μιλήσαμε για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου φορέα, πέρα απ’ τις παλιές διαχωριστικές γραμμές «δεξιά-αριστερά», με σκοπό τις αληθινές μεταρρυθμίσεις – μια λέξη που τόσο ταλαιπωρήθηκε στα χρόνια της κρίσης. Δεχτήκαμε ακόμα και εμείς, που είμαστε καινούριοι στην πολιτική, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, που θα φέρει νέο αίμα στο προσκήνιο. Και ναι, ας συμμετέχουν σε αυτό το νέο και κάποιοι παλαιοί πολιτικοί, που ΄χουν δώσει δείγματα γραφής, τουλάχιστον στις προθέσεις τους για εφαρμογή νέων πολιτικών. Και επειδή ο κόσμος δεν θέλει επιστροφή στα παλιά, ας κάτσουν αυτοί στην 2η σειρά. Ας τολμήσουν να πουν ότι το μόνο που θέλουν να προσφέρουν είναι η εμπειρία τους, το μόνο που ζητούν είναι η έξοδος από την κρίση, και όχι να στρογγυλοκαθίσουν και πάλι στις καρέκλες της εξουσίας. Μόνο έτσι θα πείσουν για το καλό των προθέσεών τους.

Φαίνεται όμως ότι, τελικά, μάλλον χαλάμε την σούπα, ειδικά σε αυτό που λένε «κεντροαριστερά». Γιατί, κανείς τους δεν θέλει τις λύσεις, την φυγή προς τα εμπρός, αλλά μόνο την εξουσία. Και οι κινήσεις τους, τα λόγια τους, δείχνουν ότι ενοχλούνται από το Ποτάμι. Θέλουν απλά να το εξαφανίσουν, και από δεξιά και από αριστερά…

Το Ποτάμι δεν μίλησε ποτέ για κεντροαριστερά! Μίλησε για το καινούριο που χρειάζεται η χώρα, η κοινωνία, για να βγούμε από την κρίση. Το καινούριο που χωράει όλους όσους θέλουν το ίδιο - κεντροαριστερού, κεντροδεξιούς. Γιατί, είπαμε, η διαχωριστική γραμμή είναι «κρατισμός ή μεταρρυθμίσεις», «ευρωπαϊκή χώρα ή βενεζουελοποίηση».

Και προτείνω στον κ. Θεοδωράκη, στον Σταύρο μας, να σταματήσει να ελπίζει ότι σε αυτούς, που του σκάβουν τον λάκκο σχεδόν από την πρώτη στιγμή, θα βρει ευήκοα ώτα για την δημιουργία της συνομωσίας του καλού. Δεν θέλουν, δεν μπορούν! Εδώ είμαστε ακόμα όλοι μας, σε έναν καινούριο φορέα, και όποιος πιστεύει στις απαραίτητες αλλαγές, καλώς να μας έρθει. Οι υπόλοιποι, ας μας εξηγήσουν πρώτα πως θα μας σώσουν, όταν τα ίδια τα κόμματά τους χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ – χρήματα που δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ας μας πουν ένα συγνώμη για αυτά που ΔΕΝ έκαναν όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, και ας μας εξηγήσουν γιατί δεν τα έκαναν. Ας μας δικαιολογήσουν, πως μπορούσαν να κυβερνούν μαζί, αφού τους χωρίζει άβυσσος. Ο Σύριζα, έχει αποτύχει, προσπαθεί μάλιστα να ελέγξει τα ΜΜΕ, το κράτος, τα πάντα, αλλά σε τι διαφέρει με τους άλλους; Στο ότι τα κάνει πιο «άγαρμπα»; Και στο τέλος τέλος, αν ο κόσμος προτιμήσει όλους τους άλλους, και εμάς μας αφήσει στα αζήτητα, έχουμε τις δουλειές μας να συνεχίσουμε. Δεν ζούμε από την πολιτική.

Ξέρω, ή μάλλον ανακάλυψα στην πορεία και έμαθα, ότι η πολιτική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Πρέπει να συζητάς, πρέπει να συμβιβάζεσαι για το γενικότερο καλό… Αλλά όλα έχουν ένα όριο. 
Δεν αντέχω άλλο να βλέπω, «σοβαρούς» ανθρώπους – καθηγητές, δημοσιογράφους, αναλυτές – οι οποίοι είναι ηλίου φαεινότερο ότι έχουν επιλέξει να συνταχθούν με όποιον είναι κοντά στην εξουσία, οι οποίοι πάντα έτσι ήταν τελικά και απλά είδαν στο Ποτάμι μια πιθανή νέα δίοδο προς τα εκεί και δεν τους βγήκε, να μας κουνάν το δάκτυλο για το τι πρέπει να κάνουμε.

Και κάτι τελευταίο – αλλά όχι ασήμαντο: παρατηρώ τον τελευταίο ειδικά χρόνο, πολλά από τα στελέχη του δημοκρατικού τόξου, να απευθύνονται σε αυτούς που πίστεψαν τον Τσίπρα και τον ψήφισαν, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς – και φυσικά να κουνάν το δάκτυλο, λέγοντας μάλιστα ότι όλοι αυτοί «δεν δικαιούνται να μιλάνε»! 
Το ξέρω και εγώ, πολλοί ψήφισαν Σύριζα γιατί πίστεψαν στα μεγάλα λόγια (αφέλεια), άλλοι γιατί έτσι τους συνέφερε (καιροσκόποι), άλλοι γιατί σκέφτηκαν «εντάξει, λέει ψέματα ότι θα κάνει όλα αυτά που υπόσχεται, αλλά αν καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ; Αν δώσει αύξηση σε εμένα;» (συμφεροντολόγοι). Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν έχει σημασία αυτό. 
Για όποιον λόγο και να το έκαναν, ακόμη και αν το μετάνιωσαν ή όχι, ακόμη και αν έχουν πιστέψει την όποια θεωρία συνομωσίας, δεν παύουν να είναι αδέλφια μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, συνάδελφοί μας. 
Κι αν παλιότερα μας χαρακτήριζαν εμάς ως «αφελείς, προδότες, γερμανόδουλους» (η ποικιλία χαρακτηρισμών ήταν ατελείωτη), δεν χρειάζεται να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο. Τα ίδια βάρη και τα ίδια προβλήματα σηκώνουμε όλοι μας. 
Και η λύση δεν είναι να χτυπάμε τον πεσμένο, τον προδομένο, ακόμα και τον ευνοημένο. Κατηγορούμε τους Συριζανέλ ως διχαστές της κοινωνίας, μην απαντάμε στο πρόβλημα με έναν ακόμη διχασμό. Μην οδηγούμε τα πράγματα στα άκρα, γιατί τα άκρα θα προκύψουν ως κυβέρνηση αύριο. 
Η επιθυμητή έξοδος από την κρίση θα ωφελήσει όλους μας, και θα απομακρύνει τον θυμό και την απογοήτευση (που όπως ξέρουμε δεν είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι) από όλους! 
Σταματήστε λοιπόν να λέτε πόσο καλύτεροι και εξυπνότεροι είστε – ειδικά τώρα που αποδεικνύεται κάθε μέρα το ψέμα των Συριζανέλ. 
Τα γεγονότα επαληθεύουν ποιος είχε προβλέψει σωστά τις εξελίξεις, όχι οι κραυγές. Δεν ξέρετε πόσο αντιπαθητικό και ελιτίστικο φαίνεται όταν κουνάτε το δάκτυλο - «σας τα έλεγα εγώ, τα είχα πει, τα είχα προβλέψει, μας καταστρέψατε». 
Επιβεβαίωση χρειάζεται ο ανεπαρκής…
Α! και μην ξεχνάτε, αυτός που θα μας κυβερνήσει αύριο πρέπει, εκτός από επαρκής, να είναι και συμπαθής. Αλλιώς δεν τον επιλέγει κανένας…

* Ο Φώτιος Ζγούρης είναι μέλος της ΜΕΣΥΑ και πολιτευτής του Ποταμιού στο Νομό Θεσπρωτίας.Read More »
Κεντροαριστερά και άλλοι μύθοι - Του Φώτη Ζγούρη Κεντροαριστερά και άλλοι μύθοι - Του Φώτη Ζγούρη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μετέφεραν με το ΚΤΕΛ 21,7 κιλά κάνναβης, αλλά πιάστηκαν στο Μορφάτι (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Συνελήφθησαν, σήμερα (23-01-2017) το μεσημέρι στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και ελέγχων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 29 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για εισαγωγή στη χώρα, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα. 

Συγκεκριμένα, η αυτόφωρη σύλληψη τους πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, μετά από έλεγχο που έγινε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα - Αθήνα. 

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οι δύο δράστες μετέφεραν στις αποσκευές τους, δεκαοκτώ δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (21.708) γραμμάριων. 

Επίσης, στην κατοχή των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. 

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι επιπρόσθετα στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Μετέφεραν με το ΚΤΕΛ 21,7 κιλά κάνναβης, αλλά πιάστηκαν στο Μορφάτι (+ΦΩΤΟ) Ηγουμενίτσα: Μετέφεραν με το ΚΤΕΛ 21,7 κιλά κάνναβης, αλλά πιάστηκαν στο Μορφάτι (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Παραμένει με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Α.Δ. Θεσπρωτίας Ηλίας Ντόντης

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και του Προϊσταμένου του Επιτελείου, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη.­ 
Ο μέχρι σήμερα Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας, παραμένει με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, και μένει μόνο να δούμε και τις τοποθετήσεις για το εάν θα παραμείνει στη Θεσπρωτία ή θα μετακινηθεί.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα ένας (31) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων:

1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος

2. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Βασίλειος

3. ΑΓΑΚΟΣ Γεώργιος

4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

5. ΦΟΥΤΑΚΗΣ Αριστείδης

6. ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ηλίας

7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος

8. ΓΚΡΑΝΑΣ Γεώργιος

9. ΝΤΕΛΗΣ Στυλιανός

10. ΣΑΝΙΔΑΣ Παρασκευάς

11. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος

12. ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Παναγιώτης

13. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος

14. ΛΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

15. ΡΟΥΤΖΑΚΗΣ Αντώνιος

16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης

17. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος

18. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος

19. ΤΖΕΦΕΡΗΣ Πέτρος

20. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αθανάσιος

21. ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος

22. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Νικόλαος

23. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος

24. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ηλίας

25. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Γεώργιος

26. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Ιωσήφ

27. ΦΕΥΓΑΣ Θωμάς

28. ΚΟΤΛΙΔΑΣ Χρήστος

29. ΣΔΟΥΚΟΣ Μιχαήλ

30. ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος

31. ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος

Προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων σαράντα επτά (47) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες :

1. ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ιωάννης

2. ΓΑΛΛΟΣ Λάζαρος

3. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Ιωάννης

4. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Απόστολος

5. ΧΗΡΑΣ Δημήτριος

6. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Ιωσήφ

7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Απόστολος

8. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Αθανάσιος

9. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

10. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ Γεώργιος

11. ΜΠΑΖΑΚΟΣ Σταύρος

12. ΣΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος

13. ΚΙΟΥΣΗΣ Γεώργιος

14. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

15. ΑΓΑΘΟΣ Γεώργιος

16. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ Φώτιος

17. ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗΣ Μάρκος

18. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων

19. ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ιωάννης

20. ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος

21. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

22. ΜΠΟΛΟΣ Ηλίας

23. ΤΣΙΡΙΓΟΣ Ευάγγελος

24. ΒΑΚΡΙΝΟΣ Κωνσταντίνος

25. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

26. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Νικόλαος

27. ΖΑΜΑΝΗΣ Άγγελος

28. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασίλειος

29. ΤΟΥΛΙΚΑΣ Γεώργιος

30. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Γεώργιος

31. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος

32. ΝΤΕΛΕΖΟΣ Κωνσταντίνος

33. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης

34. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

35. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτριος

36. ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος

37. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Ευάγγελος

38. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

39. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Αθανάσιος

40. ΖΑΧΑΡΗΣ Θωμάς

41. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αθανάσιος

42. ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑΣ Παναγιώτης

43. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Δημήτριος

44. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Πέτρος

45. ΖΗΚΟΣ Νικόλαος

46. ΒΑΛΣΑΜΑΣ Βασίλειος

47. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ Αριστείδης 


Read More »
Παραμένει με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Α.Δ. Θεσπρωτίας Ηλίας Ντόντης Παραμένει με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Α.Δ. Θεσπρωτίας Ηλίας Ντόντης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Πτήση με drone πάνω από τα πέτρινα γεφύρια

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Όμορφα πλάνα πάνω από τα πέτρινα γεφύρια της Θεσπρωτίας κατέγραψε κάμερα τοποθετημένη σε drone, το οποίο πραγματοποίησε πτήση πάνω από την περιοχή.

Διασχίζοντας για περίπου 20 λεπτά το παλιό και κατεστραμμένο πλέον Πάρκο της Πέρδικας στη Θεσπρωτία, συναντά κανείς το Γεφύρι του Αη Θανάση να στέκει επιβλητικό πάνω από τον μικρό ποταμό Παραμυθιώτη, ανάμεσα στα δέντρα και τους θάμνους. Η κατασκευή της γέφυρας εκτιμάται πως έγινε προ 1.000 ετών.

Μετά από ένα ξέφωτο και ένα μονοπάτι καλυμμένο από φύλλα βελανιδιάς, στέκεται το Γεφύρι της Γκούρας στην κοινότητα Λιά Θεσπρωτίας. Χτίστηκε το 1940, ενώ διπλά από το γεφύρι υπάρχει η βρύση Γκούρα και στέκεται επιβλητικός ένας πλάτανος.

Το Γεφύρι της Εκκλησίας βρίσκεται στην περιοχή της Μουργκάνας, στο χωριό Τσαμαντάς και λίγο πριν από την κεντρική πλατεία, «κρυμμένο» μέσα στις φυλλωσιές της περιοχής.

Μέσα στο χωριό Άγιοι Πάντες, βρίσκεται το Γεφύρι της Καβάλας. Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού, κατασκευάστηκε πριν από περίπου 100 χρόνια και ανακαινίστηκε το 2004.

Στην περιοχή της Ελαίας Θεσπρωτίας, κάτω από τους Φιλιάτες και αφού διασχίσει κανείς ένα χωμάτινο δρόμο ανάμεσα στους αγρούς, συναντά το Καλπακιώτικο Γεφύρι. Το γεφύρι κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και βρίσκεται 300 μέτρα έξω από το χωριό Ελαία. 


 
 
Read More »
Θεσπρωτία: Πτήση με drone πάνω από τα πέτρινα γεφύρια Θεσπρωτία: Πτήση με drone πάνω από τα πέτρινα γεφύρια Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Μία θέση καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/ριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/02/2017 έως 30/06/2017, για το Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007, (ΦΕΚ 130/2007 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3699/02-10-2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Α΄), την υπ’ αριθ. 2/18254/0022/03-04-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 672/17-04-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) για τον καθορισμό της αμοιβής των καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου, το Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4407 (Φ.Ε.Κ. 134/27-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α’) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ», την υπ’ αριθ. 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β’), την υπ’ αριθ. Κ1/138816/30-08-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2759/01-09-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β’) με θέμα «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών» και την υπ’ αριθ. 1/19-01-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 20/01/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 30/01/2017 και ώρα 14:00’ μμ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

3) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

6) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2015.

Για την κατάταξη των υποψηφίων ισχύει κατά προτεραιότητα το κριτήριο της εντοπιότητας. Στις περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, η μοριοδότηση αφορά μόνο όσους θεωρούνται ακόμη προστατευόμενα μέλη. Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.

Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου.


 
Read More »
Μία θέση καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου Μία θέση καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Μία θέση καθαρίστριας για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Συβότων

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/ριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/02/2017 έως 30/06/2017, για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Συβότων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007, (ΦΕΚ 130/2007 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3699/02-10-2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Α΄), την υπ’ αριθ. 2/18254/0022/03-04-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 672/17-04-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) για τον καθορισμό της αμοιβής των καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου, το Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4407 (Φ.Ε.Κ. 134/27-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α’) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ», την υπ’ αριθ. 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β’), την υπ’ αριθ. Κ1/138816/30-08-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2759/01-09-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β’) με θέμα «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών» και την υπ’ αριθ. 2/19-01-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 20/01/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 30/01/2017 και ώρα 14:00’ μμ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

3) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

6) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2015.

Για την κατάταξη των υποψηφίων ισχύει κατά προτεραιότητα το κριτήριο της εντοπιότητας. Στις περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, η μοριοδότηση αφορά μόνο όσους θεωρούνται ακόμη προστατευόμενα μέλη. Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.

Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο site του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Συβότων.


 
Read More »
Μία θέση καθαρίστριας για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Συβότων Μία θέση καθαρίστριας για το Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Συβότων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Μία βραδιά στη Λιόψη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το απολαμβάνεις βραδιές σαν την προχθεσινή (21-01-2017) μαζί με αδερφικούς φίλους, σε άλλο ένα από τα πολλά αξιοθέατα της Θεσπρωτίας, στην μυστηριακή Λιόψη. 
Οι λήψεις έγιναν στο υψηλότερο σημείου του εγκαταλελειμμένου χωριού, μεσα στο "Σαράι του Μπέη". 
Το αρχοντικό θωρεί από ψηλά τον κάμπο και προσφέρει απεριόριστη θέα προς τις εκβολές του Καλαμά, το ψαροχώρι της Σαγιάδας αλλά και την Κέρκυρα λιγο πιο πέρα. 
Ο φωτισμός του περίγυρου έγινε με μικρά φαναράκια και κατευθυντικούς φακούς.
Γιώργος Μαλαμίδης - Κώστας Τσέκας - Τάσος Γκάνιας 


 
Read More »
Θεσπρωτία: Μία βραδιά στη Λιόψη Θεσπρωτία: Μία βραδιά στη Λιόψη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Νομού Θεσπρωτίας (+ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017

Πραγματοποιήθηκε εχτές Κυριακή, η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του νεοσύστατου "Συλλόγου Στήριξης και Αλληλεγγύης ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας" Νομού Θεσπρωτίας στην καφετερία «Ο ΣΕΑΣ» στην διασταύρωση της Νέας Σελεύκειας στην Ηγουμενίτσα.
Read More »
Έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Νομού Θεσπρωτίας (+ΦΩΤΟ) Έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Νομού Θεσπρωτίας (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017
Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ΒόρειοΔυτικής Ελλάδος σας προσκαλεί, Λιμενικούς και Πολίτες, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την 27/01/2017 στο κέντρο" ΠΡΑΣΙΑ" στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας.
Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα του ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΑΛΛΟΥ, στο τραγούδι τον ΚΩΣΤΑ ΤΖΙΜΑ και με το μαγικό σόου για μικρούς και μεγάλους του ΜΑΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Τιμή πρόσκλησης 15€
Παιδική 6€
Στην τιμή περιλαμβάνεται φαγητό και άφθονο πότο και αναψυκτικά για τους μικρούς μας φίλους.
Θα διεξαχθεί και λαχειοφόρος με πλούσια δώρα.
Τιμή λαχνού 1€.
Προσκλήσεις θα διατίθονται στο γραφείο της Ένωσης.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2665099435-6955861102-6937433105

Fill out my online form.
There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Προήχθη σε υποστράτηγος και παραμένει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, ο Κώστας Σκούμας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Σε υποστράτηγος προήχθη ο ταξίαρχος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Κώστας Σκούμας, στο πλαίσιο των κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για μία έμπρακτη αναγνώριση του έργου του στην Ήπειρο, την οποία τον τελευταίο ένα χρόνο υπηρετεί από την συγκεκριμένη θέση.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των υποστρατήγων και ο Κώστας Σκούμας παραμένει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής στην Ήπειρο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και την περιοχή γνωρίζει πολύ καλά και τις ανάγκες που υπάρχουν , αλλά και τους ανθρώπους.


 
Read More »
Προήχθη σε υποστράτηγος και παραμένει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, ο Κώστας Σκούμας  Προήχθη σε υποστράτηγος και παραμένει Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, ο Κώστας Σκούμας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Ένα διαζύγιο από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς το 1872

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017


 


Παραστάσα ενώπιων της ημών ταπεινότητος, η Βασίλω Σωτήρη από χωρίον Χόϊκα, ανέφερε δεινοπαθώς, ότι συζευχθεισα προ οκτώ ετών εις γάμων Βασίλειον Αθανασίου, εκ του χωρίου Στάνοβον, της θεοσώστου ημών επισκοπής, μόλις τον πρώτον έτος μετ’ αυτού εν ειρήνη και ομόνοια. Ύστερων δε ο ανήρ της ήρξατο φέρεσθαι προς αυτήν λίαν απηνώς και τελευταίον απεδίοξεν αυτήν εκ της οικίας του, περιπλανώμενη δε τήδε κακείσαι ανηνέχθη τότε ενώπιων του προκατόχου ημών, υστις όπως επαναφέρεη τον άνδρα της, ει το καθήκον του , υπέβαλεν αυτόν υπό πολλάς ποινάς, εκκλιστιαστικάς τε και εξωτερικάς.

Τουτων δε πάντων αποβάτων ανοφελων, η ειρημένη γυνή Βασίλω, ενεφανίσθη και προς ημάς άπαξ, δις και πολλάκις και επανειλημμένος, εζητει όπως δοθη εν τέρμα εις την οικτράν αυτήν καταστασιν.

Πολλάκις δε εγράψαμεν προς τον ρηθέντα Βασίλειον, ινα εν ωρισμένη ημέρα εμφανισθή εις την ιεράν Μητρόπολιν, όπως, ει δυνήθωμεν, συμβίβασαι και ειρήνευεσαι αυτούς αλλ΄ αυτος παρήκουσε και ουκ ηθέλησεν ινα εμφανισθή.

Όθεν έχοντες μεν υψιν όσα ο προκάτοχος ημών περι αυτού ενήργησεν, ουχ ήττον δε και την προς την εκκλισίαν επανειλημμένη παρακοήν αυτού και το αμετατρεπρον της διαγωγής του, προ παντών δε την επι επτά όλοις έτεσιν άνευ σκέπης και προστασίας, περιπλάνησιν της ταλαίπωρου ταύτης γυναικός εν αυτή μάλιστα τη ακμή της ηλικίας της, οπότε κίνδυνος προφανής επίκειται, μη παρεκκλίνη της ηθικής και προγνινή αυτή, ούτως αφευκτος ψυχική απωλεια, διαζεγνύομεν αυτην από του ρηθέντος ανδρός της Βασιλείου, και κηρυττομεν αυτους αλλοτρίους απ’ αλλήλων και μηδεμίαν γαμικήςν συνάφειαν εχοντας, παρέχοντες συνάμα και την εκκλησιαστικήν άδειαν εις την ρηθείσαν Βασίλω του να έλθη εις ετερον νόμιμον γάμον, εφ’ ω και εδόθη αυτή το παρόν δι’ ένδειξιν.

Εν Παραμυθία τη 25 Απριλίου 1872


 
Read More »
Ένα διαζύγιο από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς το 1872 Ένα διαζύγιο από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς το 1872 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

To Σάββατο το ετήσιο λαϊκό γλέντι του ΚΚΕ Παραμυθιάς

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017
Read More »
To Σάββατο το ετήσιο λαϊκό γλέντι του ΚΚΕ Παραμυθιάς To Σάββατο το ετήσιο λαϊκό γλέντι του ΚΚΕ Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ταλαιπωρία για 37 επιβάτες από Παξούς - Κόλλησε ο καταπέλτης του "ΚΕΡΚΥΡΑ"

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, μεσημβρινές ώρες εχτές, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ ''ΚΕΡΚΥΡΑ'' Ν.Π. 10093, ότι κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσής του στο λιμένα Ηγουμενίτσας, προερχόμενο από το λιμένα Παξών, παρουσιάστηκε αδυναμία καθόδου του καταπέλτη επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών και οχημάτων. 

Το ''ΚΕΡΚΥΡΑ'' πλαγιοδέτησε με ασφάλεια στη ράμπα Νο1 λιμένα Ηγουμενίτσας και πραγματοποιήθηκε κάθοδος του καταπέλτη από το πλήρωμα με χειροκίνητη διαδικασία, αποβιβάζοντας με ασφάλεια τους τριάντα επτά (37) επιβάτες , τα εννέα (09) Ι.Χ.Ε. οχήματα και τα πέντε (05) φορτηγά οχήματα. 

Άμεσα μετέβη επί του πλοίου το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης λιμένα Ηγουμενίτσας και διαπιστώθηκε φθορά στον σφιγκτήρα του σωλήνα υψηλής πιέσεως ελαίου της αντλίας κίνησης του καταπέλτη. 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου, ενώ στη συνέχεια, κατόπιν προσκόμισης βεβαίωσης διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και εκ νέου επιθεώρησης από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης λιμένα, επετράπη η συνέχιση πλόων του πλοίου.


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ταλαιπωρία για 37 επιβάτες από Παξούς - Κόλλησε ο καταπέλτης του "ΚΕΡΚΥΡΑ" Ηγουμενίτσα: Ταλαιπωρία για 37 επιβάτες από Παξούς - Κόλλησε ο καταπέλτης του "ΚΕΡΚΥΡΑ" Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Ποινικοποιούν την αλήθεια, Δήμος Ηγουμενίτσας και ΔΕΥΑΗ

Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017


Δύο χρόνια περίπου περάσανε από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας, για την εμφάνιση του θανατηφόρου βακτηρίου Ecoli, στο πόσιμο νερό, σε δύο σημεία της Ηγουμενίτσας, στο Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας. 
Η «αδερφή» Εφημερίδα μας "ΤΟΛΜΗ", έχοντας τις πληροφορίες μέσα από την ΔΕΥΑΗ, είχε δημοσιεύσει επανειλημμένα από τον Δεκέμβριο του 2014 τις ανησυχίες του, καλώντας τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ και Αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Σωτήρη Μήτση, να ενημερώσει τους πολίτες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ηγουμενίτσα. 
Χωρίς φυσικά να πάρουμε τότε απαντήσεις. 
Μόνο το προσωπικό ενδιαφέρον του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, ήταν αυτό που κίνησε τα νήματα και φανέρωσε το πρόβλημα, που όπως φάνηκε πολλοί γνώριζαν και σιωπούσαν. 
Ήμασταν μάλιστα εμείς, που καλέσαμε την Εισαγγελία Θεσπρωτίας να παρέμβει, ώστε να προστατέψει τη δημόσια υγεία. 
Ήμασταν εμείς, που μόλις λάβαμε στα χέρια μας τις αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, στα εργαστήρια του οποίου εντοπίστηκε το θανατηφόρο μικρόβιο, μετά από έλεγχο της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, καλέσαμε το Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου και ενημερώσαμε τους δασκάλους για το πρόβλημα, οι οποίοι έκοψαν αμέσως την παροχή νερού στους μικρούς μαθητές. 
Καμία ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΗ και το Δήμο Ηγουμενίτσας. 
Τέτοια αδιαφορία... 
Και ενώ θα περιμέναμε να ασχοληθεί πραγματικά η δικαιοσύνη με το αποκαλυπτικό και αδιαμφισβήτητο ρεπορτάζ μας και να προστατέψει τη δημόσια υγεία, δέχθηκε τη μήνυση (ως όφειλε) του προέδρου της ΔΕΥΑΗ Σωτηρη Μήτση και του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλου εναντίον μας για σπορά ψευδών ειδήσεων και μάλιστα όρισε δικάσιμο για τις 10 Μαρτίου 2017. 
Αμφισβητούνται ακόμα και οι αναλύσεις μικροβιολόγου της Ηγουμενίτσας σε δείγμα κοριτσιού που κατοικεί στο Γραικοχώρι και που εντοπίστηκε θετικό στο βακτήριο
Φαίνεται στην Ελλάδα του 2017 εάν τα βάλεις με το "σύστημα", ακόμα και εάν αποδεδειγμένα έχεις δίκιο, θα σε κυνηγήσει λυσσαλέα και με παρωπίδες, με όλες τις δυνάμεις του. 
Υ.Γ. Τι έγινε άραγε με την έρευνα για τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας που αυτεπάγγελτα θα έπρεπε να είχε κάνει η Εισαγγελία Θεσπρωτίας μετά από τα ρεπορτάζ μας; Είχαμε ή δεν είχαμε δίκιο. 
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ECOLI ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΟ 18ΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ


Read More »
Ποινικοποιούν την αλήθεια, Δήμος Ηγουμενίτσας και ΔΕΥΑΗ Ποινικοποιούν την αλήθεια, Δήμος Ηγουμενίτσας και ΔΕΥΑΗ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Σελίδες