Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη 


Πρός
τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο,
τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες
καί τούς εὐ­σε­βεῖς χρι­στια­νούς
τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,
Ὁ «και­ρούς καί χρό­νους ἐν τῇ ἰ­δί­ᾳ ἐ­ξου­σί­ᾳ θέ­με­νος» φι­λάν­θρω­πος Θε­ός, μᾶς ἀ­ξί­ω­σε νά βι­ώ­νου­με σή­με­ρα τήν ἀ­να­το­λή ἑ­νός νέ­ου ἔ­τους στήν πο­ρεί­α τῶν ἐ­τῶν, τό ὁ­ποῖ­ο ἐμ­πνέ­ει στήν καρ­διά κά­θε ἀν­θρώ­που τή χα­ρά τῆς προσ­δο­κί­ας καί τῆς ἐλ­πί­δας γιά ἕ­να κα­λύ­τε­ρο καί οὐ­σι­α­στι­κό­τε­ρο μέλ­λον.
Ταυ­τό­χρο­να, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει σή­με­ρα τό ἰ­δι­αί­τε­ρης ση­μα­σί­ας γε­γο­νός τῆς Πε­ρι­το­μῆς τοῦ Χρι­στοῦ, ἡ ὁ­ποί­α ση­μα­το­δο­τεῖ καί τήν πε­ρι­το­μή τοῦ χρό­νου καί τή με­τα­μόρ­φω­σή του σέ αἰ­ω­νι­ό­τη­τα.
Κα­τά τή χρι­στι­α­νι­κή ἄ­πο­ψη, ὅ­πως αὐ­τή ἐκ­φρά­ζε­ται καί ἀ­πό τόν ἑ­ορ­τα­ζό­με­νο σή­με­ρα Μέ­γα Βα­σί­λει­ο, ὁ χρό­νος εἶ­ναι δῶ­ρο δο­σμέ­νο ἀ­πό τόν Θε­ό γιά τήν προ­ε­τοι­μα­σί­α τοῦ ἀν­θρώ­που γιά τήν αἰ­ώ­νια ζω­ή. Ἑ­πο­μέ­νως, ὁ χρό­νος, ἀ­κό­μη καί ἄν φαί­νε­ται νά ἀλ­λοι­ώ­νει τήν ὕ­παρ­ξή μας, δέν φέρ­νει τήν φθο­ρά, ἀλ­λά τήν ὡ­ρί­μαν­ση.
Ἔ­χον­τας αὐ­τή τήν πί­στη, ὁ ἄν­θρω­πος με­τρᾶ τήν ἀ­ξί­α τῶν ἐτῶν, ἀ­κρι­βῶς μέ τό κρι­τή­ριο τῆς προ­ε­τοι­μα­σί­ας του γιά τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα, δι­ό­τι ὁ χρό­νος τῆς ἐ­πί­γειας ζω­ῆς μας εἶ­ναι «και­ρός», ὁ ὁποῖ­ος ἄν χα­θεῖ ἀ­νεκ­με­τάλ­λευ­τος, χά­νον­ται μα­ζί του καί τά «καί­ρια», δη­λα­δή τά κύ­ρια καί οὐ­σι­α­στι­κά στοι­χεῖ­α τῆς ὕ­παρ­ξης καί τῆς ζω­ῆς μας.
Συλ­λο­γι­ζό­με­νοι, λοι­πόν, τό μυ­στή­ριο τοῦ χρό­νου, ὀ­φεί­λου­με ἀ­φε­νός νά στρέ­ψου­με τό βλέμ­μα μας στό πα­ρελ­θόν, εὐ­χα­ρι­στῶν­τας τόν Θε­ό γιά ὅ­σα ζή­σα­με μέ­χρι τώ­ρα καί ἀν­τλῶν­τας χρή­σι­μα δι­δάγ­μα­τα γιά τό μέλ­λον, καί ἀ­φε­τέ­ρου νά προ­σευ­χη­θοῦ­με γιά ὅσα ἀ­κο­λου­θοῦν.
Ὡς ἐκ τού­του, ἀν­τι­λαμ­βα­νό­μα­στε ὅ­τι ἡ πρώ­τη αὐ­τή ἡ­μέ­ρα τοῦ νέ­ου ἔ­τους ὀ­φεί­λει νά εἶ­ναι ἡ­μέ­ρα αὐ­το­κρι­τι­κῆς. Ἡ αὐ­το­κρι­τι­κή αὐ­τή θά προ­κα­λέ­σει τή με­τά­νοι­α καί τήν τα­πεί­νω­σή μας ἐ­νώ­πιον τοῦ Θε­οῦ, ὁ Ὁ­ποῖ­ος μᾶς ἔ­δω­σε τό πο­λύ­τι­μο δῶ­ρο τοῦ χρό­νου, καί θά γί­νει ἡ ἀρ­χή τῆς προ­ό­δου καί τῆς προ­κο­πῆς μας. Θά κρί­νου­με τίς πρά­ξεις μας, θά δι­α­πι­στώ­σου­με τίς ἐλ­λεί­ψεις μας καί θά ἀ­πο­βά­λου­με «τόν πα­λαι­ό ἄν­θρω­πο».
Πρό­τυ­πο κα­τά τήν προ­σπά­θεια τε­λει­ο­ποί­η­σης τοῦ ἀν­θρώ­που, τόν ὁ­ποῖ­ον ἔ­πλα­σε ὁ Δη­μι­ουρ­γός κα­τ’ εἰ­κό­να καί κα­θ’ ὁ­μοί­ω­σιν Αὐ­τοῦ, εἶ­ναι ἀ­σφα­λῶς ὁ Κύ­ριος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ὡς τέ­λει­ος Θε­ός καί τέ­λει­ος ἄν­θρω­πος, εἶ­ναι γιά μᾶς τό πρό­τυ­πο τῆς ἀ­γά­πης, τῆς ἀ­γα­θό­τη­τος, τῆς σο­φί­ας καί ὅ­λων τῶν ἀ­ρε­τῶν.
Ὁ ἄν­θρω­πος, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­κο­λου­θεῖ πι­στά τά δι­δάγ­μα­τα τοῦ Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ, γνω­ρί­ζει νά ζεῖ ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς ὁ­ρί­ζουν οἱ Ἐν­το­λές τοῦ Κυ­ρί­ου καί ἀν­τι­με­τω­πί­ζει τά πάν­τα μέ τή δύ­να­μη τοῦ Θε­οῦ. Ταυ­τό­χρο­να δέ, ἐ­νῶ μέ τήν πά­ρο­δο τῶν ἐ­τῶν βλέ­πει τήν πα­ρο­δι­κό­τη­τα τοῦ χρό­νου καί τή φθαρ­τό­τη­τα τῶν ἐγ­κο­σμί­ων, αὐ­τός στέ­κε­ται ὑ­πε­ρά­νω τῆς φθο­ρᾶς καί τῆς πα­ρακ­μῆς, δι­ό­τι φέ­ρει μέ­σα του τήν ἀ­θά­να­τη ψυ­χή. Μέ δυ­να­τή πί­στη, ἀν­τι­πα­ρέρ­χε­ται τά δυ­σά­ρε­στα τοῦ βί­ου, γνω­ρί­ζει ποῦ ὑ­πάρ­χει ἡ πραγ­μα­τι­κή χα­ρά καί εὐ­τυ­χί­α καί δέν πα­ρα­σύ­ρε­ται ἀ­πό τά ἐ­φή­με­ρα καί τά πρό­σκαι­ρα τῆς πα­ρού­σης ζω­ῆς.
Μό­νον ὁ Θε­άν­θρω­πος Χρι­στός, πού εἶ­ναι ἡ ἔκ­φρα­ση τῆς δι­και­ο­σύ­νης καί τῆς ἀ­γά­πης, στη­ρί­ζει τόν ἄν­θρω­πο, τόν ἐμ­πνέ­ει, τόν ὁ­δη­γεῖ στήν ἀ­θα­να­σί­α καί δι­και­ώ­νει τίς ἐλ­πί­δες του πε­ρί τῆς αἰ­ώ­νιας ἀ­ξί­ας του.
Σέ Αὐ­τόν ὀ­φεί­λου­με, λοι­πόν, νά προ­σευ­χη­θοῦ­με σή­με­ρα νά μᾶς ἐ­νι­σχύ­σει, ὥ­στε κα­τά τόν νέ­ο χρό­νο νά ἐρ­γα­σθοῦ­με μέ νέ­ες ψυ­χι­κές δυ­νά­μεις, πο­ρευ­ό­με­νοι τόν δρό­μο τῶν ἀ­ρε­τῶν καί τῆς κα­τά Θε­όν προ­κο­πῆς.

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,
Μέ ἀ­φορ­μή τήν ἀ­να­το­λή τοῦ νέ­ου ἐ­νια­υτοῦ τῆς χρη­στό­τη­τος τοῦ Κυ­ρί­ου, εὔ­χο­μαι ὁ­λο­ψύ­χως πρός ὅ­λο τόν φι­λό­χρι­στο λα­ό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας ὁ και­νούρ­γιος χρό­νος νά ἀ­πο­τε­λέ­σει τήν ἀρ­χή μιᾶς οὐ­σι­α­στι­κῆς προ­σπά­θειας γιά ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῆς ἴ­διας τῆς ζω­ῆς μας, σέ προ­σω­πι­κό, οἰ­κο­γε­νεια­κό καί κοι­νω­νι­κό ἐ­πί­πε­δο, γιά τήν κα­τά Θε­όν πρό­ο­δο καί εὐ­τυ­χί­α μας σέ αὐ­τόν τόν κό­σμο καί γιά τήν προ­ε­τοι­μα­σί­α μας γιά τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη Βα­σι­λεί­α τοῦ Θε­οῦ.
Ὁ Πα­νά­γα­θος Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, διά τῶν πρε­σβει­ῶν τοῦ Οὐ­ρα­νο­φάν­το­ρος Ἁ­γί­ου Βα­σι­λεί­ου, ἄς χα­ρί­ζει σέ ὅ­λους ὑ­γεί­α, δύ­να­μη, εὐ­φρο­σύ­νη, σύ­νε­ση, εἰ­ρή­νη καί προ­κο­πή πί­στε­ως καί ἔρ­γων ἀ­γα­θῶν, πρός δό­ξαν τοῦ με­γά­λου ὀ­νό­μα­τος τοῦ ἐν Τριά­δι Θε­οῦ ἡ­μῶν.
Σᾶς κα­τα­σπά­ζο­μαι ὅ­λους ἐγ­καρ­δί­ως καί σᾶς εὔ­χο­μαι εὐ­λο­γη­μέ­νο, ἐλ­πι­δο­φό­ρο, εἰ­ρη­νι­κό καί κα­τά πάν­τα εὐ­τυ­χές τό νέ­ο ἔ­τος!

Δι­ά­πυ­ρος πρός Θε­όν εὐ­χέ­της
Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της
† Ὁ Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας Σε­ρα­πί­ων
Read More »
Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη για την νέα χρονιά

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη για την νέα χρονιά 


Ηπειρώτισσες, Ηπειρώτες
Σήμερα, βρισκόμαστε στο κατώφλι του ερχομού του νέου χρόνου. Έχουμε την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τα γεγονότα που ζήσαμε το 2023 και να κάνουμε έναν απολογισμό σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.
Το 2023 αφήνει θετικό αποτύπωμα και πολλά γεγονότα, που μας σημάδεψαν ατομικά και συλλογικά.
Οφείλουμε όμως να παραδεχθούμε ότι ήταν ένας χρόνος πολύ καλύτερος από τους προηγούμενους, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από τις μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις, την υγειονομική και την οικονομική.
Στη διάρκεια του 2023 έκλεισαν σημαντικές εκκρεμότητες στην Ήπειρο. Έργα ολοκληρώθηκαν, κοινωνικές δομές ενισχύθηκαν, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομία, νέες παραγωγικές δραστηριότητες εξελίχθηκαν.
Το ΕΣΠΑ Ηπείρου έκλεισε με απόλυτη επιτυχία και παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για νέες μεγάλες παρεμβάσεις σε υποδομές, σε κοινωνικές δράσεις, για
τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, για την άμβλυνση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Ενδεχομένως σε κάποιους τομείς να μπορούσαν να γίνουν περισσότερα.
Το βέβαιο είναι ότι παλέψαμε για τα πάντα και δεν αφήσαμε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Διδασκόμαστε από τυχόν λάθη, γινόμαστε καλύτεροι, αποκτούμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
Δεν κάναμε και δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση σε ο, τι αφορά την πρόοδο της Ηπείρου.
Έχοντας βάση τα όσα έγιναν ή προγραμματίσαμε με πολύ κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2023, ατενίζουμε με μεγάλη αισιοδοξία το 2024.
Είμαστε ευγνώμονες στον Ηπειρωτικό λαό που μας τίμησε και μας ανέθεσε ξανά την ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Σήμερα μπορώ να διαβεβαιώσω την καθεμία και τον καθένα σας ξεχωριστά, ότι με τους συνεργάτες μου θα κάνουμε το καλύτερο για να ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες σας.
Υποδεχόμαστε, λοιπόν, το 2024 με αισιοδοξία. Με όπλο μας την αλήθεια, το σχέδιο και την όρεξη για δουλειά.
Εύχομαι υγεία, χαρά και ελπίδα σε όλες τις Ηπειρώτισσες και τους Ηπειρώτες, είτε κατοικούν στην Ήπειρο, είτε βρίσκονται ξενιτεμένοι. Υπομονή σε όσους αντιμετωπίζουν δοκιμασίες, δύναμη σε εκείνους που βρίσκονται αντιμέτωποι με απροσδόκητες καταστάσεις. Να έχουμε μια καλή, παραγωγική, ειρηνική χρονιά.
Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένο και χαρούμενο το 2024.
Read More »
Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη για την νέα χρονιά Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη για την νέα χρονιά Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Ευχές στο δημαρχείο για το νέο δήμαρχο Σουλίου

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Ευχές στο δημαρχείο για το νέο δήμαρχο Σουλίου


Μετά το τέλος της Πανηγυρικής Δοξολογίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος με πολίτες και θεσμικούς παράγοντες στον χώρο του δημαρχείου.

Ο δήμαρχος Σουλίου μετά την ανταλλαγή ευχών προέβη στην εξής δήλωση:

«Εύχομαι από καρδιάς ευτυχισμένο το νέο έτος για όλους τους ανθρώπους, να υπάρχει υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη. Για τον δήμο μας, το νέο έτος σηματοδοτεί και μια νέα αρχή και όλοι μαζί με αγαστή συνεργασία και διαρκή προσπάθεια θα καταφέρουμε να δώσουμε μια νέα πνοή και ένα καλύτερο μέλλον. Με σχέδιο, σαφείς στόχους και επιμονή στην υλοποίησή τους, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να μετατρέψουμε το 2024 σε χρονιά ελπίδας, δημιουργίας και προοπτικής για τον Δήμο μας.
Καλή Χρονιά σε όλους με Υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία!»
Read More »
Ευχές στο δημαρχείο για το νέο δήμαρχο Σουλίου Ευχές στο δημαρχείο για το νέο δήμαρχο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Από σήμερα «ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Από σήμερα «ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα


Από σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2024, «ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα, που ήταν σε αναστολή από το 2012. Η απόφαση για την επαναφορά των τριετιών, η οποία δεν θα έχει αναδρομικότητα για την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και επιταχύνει τη μισθολογική εξέλιξή τους, αλλά, ταυτόχρονα, λαμβάνει υπ’ όψιν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνει ότι η εφαρμογή των τριετιών δεν είναι εθελοντική, αλλά είναι υποχρεωτική. Είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Όπως επισημαίνει, «κάποιοι θα δουν άμεσα αύξηση στον μισθό τους. Σύμφωνα με την “ΕΡΓΑΝΗ”, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν δικαίωμα αύξησης 10% μέσα στο 2024. Προϊόντος της τριετίας, θα επεκταθεί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα και θα φτάσει περίπου σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι η απόφαση να «ξεπαγώσουν» οι τριετίες νωρίτερα δικαιώθηκε, λόγω της ταχύτερης αποκλιμάκωσης της ανεργίας κάτω από το φράγμα του 10%.

Ειδικότερα, από σήμερα, προβλέπονται τα εξής:

– Η επαναφορά της προσαύξησης του κατώτατου νομοθετημένου μισθού με επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες) τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργατοτεχνίτες, από την 01η/01/2024.

– Η άρση της αναστολής της ισχύος διατάξεων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν σήμερα ή θα προβλέψουν στο μέλλον προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (τριετίες, πενταετίες και, γενικά, επιδόματα πολυετούς εργασίας).

– Η αναγνώριση, προκειμένου να υπολογιστεί το επίδομα προϋπηρεσίας, του χρόνου εργασίας που διανύθηκε, πριν από τις 14/02/2012, καθώς και αυτού που θα διανυθεί, μετά την 01η/01/2024 (όχι αναδρομική αναζήτηση των ετών που μεσολάβησαν για την περίοδο από 14/02/2012 έως και 31/12/2023).

– Η θεμελίωση, από 01/01/2024, της αξίωσης καταβολής του επιδόματος προϋπηρεσίας στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό και των επιδομάτων πολυετίας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τι ισχύει

Οι βασικότερες οδηγίες, που περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι οι ακόλουθες:

1. Από την 1η/1/2024, αίρεται η αναστολή της ισχύος διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας, η οποία επιβλήθηκε με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 6/28/02/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας, που διανύθηκε ή θα διανυθεί στα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα, εξαρτάται από το περιεχόμενο των περί προϋπηρεσίας διατάξεων της Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας (του ν. 1876/1990, όπως ισχύει), στην οποία, εκ της φύσης της εργασίας και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, υπάγεται ο μισθωτός και η οποία δύναται να ρυθμίζει ειδικότερα τα ζητήματα της αναγνώρισης και προσμέτρησης της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. Εάν δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από ένα τέτοιο κείμενο Συλλογικής Ρύθμισης Εργασίας, ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αυτή που διανύθηκε στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, στην ίδια ειδικότητα.

3. Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, πριν από τις 14/02/2012 και μετά από την 1η/1/2024.

Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση, λόγω προϋπηρεσίας, καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και, συνολικά, σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και, συνολικά, 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

4. Ο χρόνος εργασίας που έχει διανυθεί έως τις 14/02/2012 (ή θα διανυθεί από 1/1/2024 και μετά) με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνεται υπ’ όψιν ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους σκοπούς του άρθρου 33 του ν. 5053/2023 με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται υπ’ όψιν και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο, δηλαδή τον αντίστοιχο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης της παρ. 2/β΄ του άρθρου 2 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση, που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του ως άνω αναφερόμενου συγκρίσιμου εργαζόμενου, αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

5. Αν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών, οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις και τα ποσά εν γένει που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω, συμψηφίζονται με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, με την καταβολή της οποίας εξοφλούνται ολοσχερώς ή μερικώς.

6. Για το χρονικό διάστημα από τις 14/02/2012 έως και τις 31/12/2023 καμία αξίωση δεν γεννάται ούτε οφείλονται αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω ούτε επιτρέπεται να υπολογιστεί προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από τις 14/02/2012 έως και τις 31/12/2023.


Read More »
Από σήμερα «ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα Από σήμερα «ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Συνλειτούργησαν για πρώτη φορά οι Σεβασμιώτατοι πρώην και νυν Παραμυθίας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Συνλειτούργησαν για πρώτη φορά οι Σεβασμιώτατοι πρώην και νυν Παραμυθίας


Με κατάνυξη και συγκίνηση στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στην Πούντα ο Γέρων πρώην Παραμυθίας κ.κ. Τίτος και ο νεοκλεγης Σεβασμιώτατος κ.κ. Σεραπίων τέλεσαν την πρώτη τους Θεία Λειτουργία από κοινού σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2023. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία που είναι ιστορικό και μοναδικό γεγονός για την περιοχή μας
Read More »
Συνλειτούργησαν για πρώτη φορά οι Σεβασμιώτατοι πρώην και νυν Παραμυθίας Συνλειτούργησαν για πρώτη φορά οι Σεβασμιώτατοι πρώην και νυν Παραμυθίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Τη Βασιλόπιτά τους έκοψαν οι Αστυνομικοί της Θεσπρωτίας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Τη Βασιλόπιτά τους έκοψαν οι Αστυνομικοί της Θεσπρωτίας


Την καθιερωμένη Βασιλόπιτά της, έκοψε η η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου.

Στη είσοδο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, μεταξύ άλλων βρέθηκε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βασιλης Γιόγιακας, καθώς και οι Δήμαρχοι Σουλίου, Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, Θανάσης Ντάνης, Παναγιώτης Νταής και Βασίλης Τζιγκος αντίστοιχα.

“Ας είναι το έτος 2024 επιτέλους ένα έτος αναίμακτο για την ΕΛ.ΑΣ. και ιδίως για τον Έλληνα Αστυνομικό”, τόνισε στις ευχές του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας Βασίλης Νάκος και ζήτησε η πολιτεία να πράξει το καθήκον της και να αναγνωριστεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό το επάγγελμα του Αστυνομικού.
Read More »
Τη Βασιλόπιτά τους έκοψαν οι Αστυνομικοί της Θεσπρωτίας Τη Βασιλόπιτά τους έκοψαν οι Αστυνομικοί της Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | Του Φώτη Ράπτη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | Του Φώτη Ράπτη


Στη μικρή πόλη μας, το κάθε σπίτι ήταν σαν ένα κελί πολύχρωμης παλέτας, και η ζωή κυλούσε αργά και ήρεμα με την κοινότητα να είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Οι γειτονιές ήταν γεμάτες με γέλια παιδικά, τα παλιά καφενεία στην καρδιά της πόλης αποτελούσαν μέρος συγκέντρωσης των κατοίκων όπου ο καφετζής, γνώριζε το όνομα και την ιστορία κάθε πελάτη του. Εκεί, οι συζητήσεις γίνονταν φιλοσοφικές, και το καφενείο γινόταν στέκι για ν’ ακούει κάποιος τις ιστορίες της πόλης.

Στη μικρή μας πόλη, η ζωή ήταν απλή και γεμάτη αγάπη. Και στο τέλος κάθε μέρας, ο ήλιος καταδυόταν βαθιά στο πέλαγος πίσω από το Πρασούδι, αφήνοντας πίσω του τα χρώματα της ηρεμίας που χαρακτήριζαν τη μικρή μας πατρίδα.

Στη μικρή μας πόλη, ο χρόνος κυλούσε με ρυθμούς διαφορετικούς από τον έξω κόσμο. Οι γειτονιές ήταν συναντησιακά μέρη, όπου κάθε καλημέρα ήταν σαν τραγούδι, και κάθε καληνύχτα σαν ποίηση. Η μικρή μας πόλη ήταν σαν μεγάλη οικογένεια. Όλοι γνώριζαν τα ονόματα των γειτόνων, τις ιστορίες τους, τα χαμόγελα και τα δάκρυά τους. Σε κάθε στενό και σε κάθε γωνιά, υπήρχε μια αίσθηση ασφάλειας και αγάπης.

Στη μικρή μας πόλη, ο χρόνος μπορεί να περνούσε αργά, αλλά οι στιγμές ήταν γεμάτες ζωντάνια. Και όταν ο ήλιος έπεφτε στον ορίζοντα, όλοι ένιωθαν πως ανήκαν σε ένα μικρό, αλλά θεϊκό κομμάτι του κόσμου.


Στις πολύχρωμες σελίδες της παιδικής μου ηλικίας, θυμάμαι πάντα με αγάπη και νοσταλγία τα πρώτα μου βήματα σε αυτόν τον κόσμο. Η ανάμνηση της παλιάς γειτονιάς μου, είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, γεμάτος χαμόγελα και ανυπόγραφα παραμύθια. Ήταν μια εποχή που κάθε αυγουστιάτικη μέρα ξεκινούσε με τον ήχο των γέλιων των παιδιών που παίζανε στην αυλή, κι εγώ, με αχτένιστα τα μαλλιά και φορώντας βιαστικά τα πέδιλα, φτιαγμένα με τα χέρια του κυρ-Αχιλλέα του γείτονα, γεμάτος ενέργεια ξεχυνόμουν με τα φιλαράκια μου στην αλάνα της καθημερινότητάς μας τρέχοντας ανέμελα στα στενά, πετώντας χαρταετούς και παίζοντας κρυφτό με την ίδια μας τη σκιά.

Στην παλιά γειτονιά, εκεί ψηλά στο μπαλκόνι της πόλης, στη Γράβα, ο χρόνος φαίνονταν να έχει παγώσει σε μια εποχή που οι γείτονες ήταν σαν μια μεγάλη οικογένεια. Τα ομοιόμορφα σπίτια με τα κόκκινα κεραμίδια και τα ξύλινα παράθυρα αντηχούσαν από χαμηλά γέλια και ομόνοια. Η παλιά γειτονιά ήταν μια κοινότητα όπου ο καθένας γνώριζε το όνομα του γείτονά του και η αλληλεγγύη ήταν αυτονόητη. Οι γείτονες ήταν κάτι περισσότερο από απλοί γείτονες, ήταν φίλοι και συνοδοιπόροι στο ταξίδι της ζωής.

Με φόντο αυτές τις γειτονιές, κάπου εκεί στη μνήμη μας, χορεύουν οι αναμνήσεις με τους παλιούς μας φίλους, με αυτούς που κάποτε, συνθέταμε την ομορφιά της ζωής με την αφηγηματική μας παρέα. Καθώς μεγαλώναμε, ο χορός της ζωής μας, πήρε διαφορετικούς ρυθμούς. Οι αναγκαίες αλλαγές μας έφεραν αντιμέτωπους με νέες πραγματικότητες. Παρ' όλα αυτά, οι παλιοί φίλοι παρέμειναν σαν αστέρια που φωτίζουν το παρελθόν. Μέσα από την ψυχή του χρόνου, η φωνή τους ακούγεται σαν την αδιάκοπη μελωδία ενός αγαπημένου τραγουδιού. Με κάποιους συναντηθήκαμε ξανά, φορτωμένοι με χρόνια και εμπειρίες. Όλοι όμως οι παλιοί φίλοι, παρόλη την αλλαγή του χρόνου, ήταν εκεί, όπως πάντα, στην καρδιά μας, γεμάτοι αγάπη και αναμνήσεις που διαρκούν.

Και τώρα, που η παλιά γειτονιά σβήστηκε από το χρόνο, έμεινε στη μνήμη όλων σαν ένα ανέγγιχτο κομμάτι της παρελθούσας ευτυχίας.
Read More »
ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | Του Φώτη Ράπτη ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | Του Φώτη Ράπτη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία το 2024

Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024
Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία το 2024Read More »
Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία το 2024 Καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία το 2024 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 01, 2024 Rating: 5

Σελίδες