Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία | Γράφει η Χριστίνα Ευαγγελου

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία | Γράφει η Χριστίνα Ευαγγελου


Η τρίτη κάθε Δεκεμβρίου έχει οριστεί από το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ως η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και κοινωνίες να εστιάσουν σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Με την αναφορά σε ειδικές ανάγκες εννοείται κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία, η οποία χρήζει ειδικής μεταχείρισης, ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στην κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση), σωματικές (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα), νοητική καθυστέρηση, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Ούτως ή άλλως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία καθημερινά είναι αρκετές και ο στόχος της εν λόγω ημέρας είναι να προωθήσει τα δικαιώματά τους και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις ανάγκες τους και τη σημασία της ισότητας για όλους. Τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται αντιμέτωπα με εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους, στιγματισμό και διακρίσεις, συντήρηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης και μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα και κτίρια. Έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό αποκλείονται από αστικές και πολιτικές διαδικασίες και η φωνή τους συντριπτικά καταπιέζεται σε θέματα κοινωνικά ή τοιαύτα που τα επηρεάζουν άμεσα.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ανάγκες μιας κοινότητας που αγωνίζεται για ισότητα και δικαιοσύνη. Σε μικρές επαρχιακές πόλεις όπως η Ηγουμενίτσα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν μια πραγματικότητα που απαιτεί προσοχή και δράση.

Η πόλη της Ηγουμενίτσας, παρότι μικρή σε έκταση, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με άλλες περιοχές, όσον αφορά στην πρόσβαση και τη στήριξη τους. Η έλλειψη προσαρμοσμένων υποδομών, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και η ανεπαρκής κοινωνική στήριξη αποτελούν ορισμένα από τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ στην εν λόγω περιοχή.

Η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες είναι μία από τις πρωταρχικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία στην Ηγουμενίτσα. Οι περιορισμένες υποδομές και η έλλειψη προσαρμοσμένων εγκαταστάσεων καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, κτίρια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και περιορισμό των κοινωνικών δραστηριοτήτων για πολλούς ανθρώπους με ειδικές ικανότητες.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην υγεία, η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες είναι κρίσιμη για την ευημερία και την υγεία των ΑΜΕΑ. Η έλλειψη εξειδικευμένων ιατρών και εγκαταστάσεων που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ιατρικών τους αναγκών. Η έλλειψη πρόσβασης σε φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους ειδικούς επαγγελματίες μπορεί να επιδεινώσει την κατάστασή τους.

Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος τομέας όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα. Πολλές φορές, τα σχολεία δεν είναι πλήρως προσβάσιμα για τα Άτομα με Αναπηρία, αφήνοντάς τα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών και των νέων με αναπηρία.

Πέρα από τα προβλήματα πρόσβασης, η κοινωνική στήριξη και η ένταξη στην κοινότητα είναι επίσης σημαντικά ζητήματα. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατανόησης από τα μέλη της κοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και κοινωνικό αποκλεισμό τα Άτομα με Αναπηρία.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν προσπάθειες για βελτίωση στην Ηγουμενίτσα και σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Κοινοτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης, προώθησης της πρόσβασης και εκπαίδευσης του κοινού, καθώς και προσπάθειες για τη βελτίωση των υποδομών, αποτελούν σημαντικά βήματα προς τη δημιουργία μιας πιο προσβάσιμης και ανοικτής κοινωνίας για όλους.

Η προσέγγιση στα αναπηρικά ζητήματα έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να κατανοήσει και να ενισχύσει τα δικαιώματα και την ισότητα των ανθρώπων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Αυτό περιλαμβάνει την πρόσβαση σε εκπαίδευση, εργασία, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική συμμετοχή.

Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία είναι η ανάδειξη των αναγκών τους. Οι άνθρωποι με αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις και περιορισμούς στην καθημερινότητά τους λόγω των φυσικών ή κοινωνικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν. Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές τους, να επισημανθούν οι προκλήσεις τους και να ενισχυθεί η ανάγκη για δράση και αλληλεγγύη.

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές είναι η ανάδειξη της ανάγκης για πρόσβαση σε εκπαίδευση για όλους. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ενσωμάτωση και την εξέλιξη. Οι προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και η υποστήριξη της τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές με αναπηρία τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.

Εκτός από την εκπαίδευση, η παγκόσμια κοινότητα αναζητά τρόπους να διασφαλίσει την πρόσβαση των ανθρώπων με αναπηρία στην απασχόληση. Η ανεργία μπορεί να είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων αυτών λόγω διακρίσεων ή έλλειψης προσαρμοσμένων ευκαιριών. Η δημιουργία προγραμμάτων που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ισότιμης κοινωνίας.

Πέρα από αυτά, η ενίσχυση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη κρίνεται απαραίτητη. Η διασφάλιση ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη θεωρείται μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία.

Επιπλέον, η κοινωνική συμμετοχή και η αποδοχή της διαφορετικότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ανοικτής κοινωνίας. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία αναδεικνύει τη σημασία της ανοχής, της σεβασμού και της ενσυναίσθησης προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως των διαφορών τους.

Επιπρόσθετα, πρόκειται για μια ευκαιρία για όλους μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της συμπαράστασης προς τα μέλη της κοινότητάς μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.

Συνοψίζοντας, η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί μια υπενθύμιση της ανάγκης για αλληλεγγύη, συμπόνοια και δράση για τη διασφάλιση της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους, ανεξαρτήτως των διαφορών τους. Είναι καθήκον όλων μας να δράσουμε και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, που θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη για κάθε μέλος της κοινότητάς μας. Τα άτομα με αναπηρία δε ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ίση με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Αυτό που πρέπει να επιδιώκεται είναι ο σεβασμός της ατομικής και ομαδικής ιδιαιτερότητας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ακόμα αφορμή για να προβληματιστούμε και να αναλογιστούμε πόσα και ποια ουσιαστικά βήματα έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια ως προς την ισότιμη πρόσβαση, αντιμετώπιση και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τα ΑμεΑ δεν είναι κάποιοι άλλοι, είναι οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας.

Δυστυχώς, η κοινωνία πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες. Αισθάνονται την περιθωριοποίηση και τη στέρηση της συμμετοχής στα κοινωνικά, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, που πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες ενός κράτους.

Η περιθωριοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι κάτι που πρέπει να καταγγελθεί, καθώς συνεπάγεται έλλειψη ανθρωπισμού και ευαισθησίας από την κοινωνία, απουσία εξευγενισμού της ψυχής, μειωμένο ήθος και τελικά έλλειψη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνείδησης, στοιχεία που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι μια τέτοια κοινωνία που δε μεριμνά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι αναξιοκρατική και επομένως, μη δημοκρατική και πολιτισμένη. Ο δείκτης άλλωστε της κουλτούρας ενός λαού σχετίζεται άμεσα με τη στάση των πολιτών και της πολιτείας απέναντι σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας πρέπει όλοι να αποβάλουμε κάθε προκατάληψη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να κατανοούμε τα προβλήματά τους και να είμαστε αρωγοί τους, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη. Η αδιαφορία μας, η περιφρόνηση και η ρατσιστική αντιμετώπισή τους, είναι απάνθρωπη στάση ζωής, που πληγώνει τα άτομα αυτά και πολλές φορές τους αναστέλλει τη διάθεση για ζωή.

Αυτονόητα θα πρέπει να εναγκαλίζουμε με αγάπη τις πρωτοβουλίες τους, να τους συμπαραστεκόμαστε και να ενθαρρύνουμε τις δραστηριότητές τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να τονώνεται η ψυχολογία τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Με τη συμπαράσταση και την κατανόησή μας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν εύκολα να μεταβληθούν σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Η συμπαράστασή μας στα άτομα αυτά πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, γιατί μόνο έτσι θα διευκολύνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας. Πρέπει και οφείλουμε να διοργανώνουμε μαζί τους διάφορες εκδηλώσεις, ώστε να τους δίνουμε την ευκαιρία, με ίσους όρους, να εκδηλώνουν την ικανότητά τους και να αποκαλύπτουν το ταλέντο τους.

Οφείλουμε, επομένως, να βοηθήσουμε και εμείς να αισθάνονται κοινωνικά χρήσιμοι, όπως είναι και στην πραγματικότητα. Αυτή, εξάλλου, η συμπεριφορά φανερώνει και τον ανθρωπιστικό μας πολιτισμό.
Read More »
Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία | Γράφει η Χριστίνα Ευαγγελου Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία | Γράφει η Χριστίνα Ευαγγελου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Μενδώνη: «Συνταγματική υποχρέωση η διευκόλυνση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής»

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Μενδώνη: «Συνταγματική υποχρέωση η διευκόλυνση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής»


«Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ατομα με Αναπηρία, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί δεκάδες δράσεις και έργα, που καθιστούν προσβάσιμα στους συνανθρώπους μας με Αναπηρία αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, πολιτιστικές υποδομές σε κάθε γωνιά της χώρας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

«Η απόδοση όλο και περισσότερων πολιτιστικών αγαθών και υποδομών σε καθολική χρήση, από συμπολίτες μας με μειωμένες δυνατότητες και αυξημένες ανάγκες, συνιστά την αποκατάσταση μιας μακρόχρονης αδικίας σε βάρος τους», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:
«Η διευκόλυνση της συμμετοχής των συμπολιτών μας με αναπηρία, σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, αποτελεί συνταγματική και καταστατική υποχρέωση της Πολιτείας. Πρωτίστως, όμως, αποτελεί επιταγή κοινωνικής δικαιοσύνης. Η άρση των φυσικών εμποδίων πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία, σε αγαθά και υπηρεσίες, συμβάλλει όχι μόνο στην ισοτιμία, αλλά και στην καταπολέμηση στερεοτύπων, στον δημοκρατικό διάλογο, χωρίς προκαταλήψεις. Ενδυναμώνει, εν τέλει, τον ίδιο τον πυρήνα της Δημοκρατίας, σε μια εποχή μάλιστα που βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις επιχειρώντας να ανασυνταχθεί για να πολεμήσει αποτελεσματικά τον πιο επίφοβο εχθρό της, τις ανισότητες.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ατομα με Αναπηρία, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε και υλοποιεί δεκάδες δράσεις και έργα, που καθιστούν προσβάσιμα στους συνανθρώπους μας με Αναπηρία αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία, πολιτιστικές υποδομές σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα εγχείρημα εξαιρετικά σύνθετο, γιατί πρέπει να καλύψουμε χρόνιες ελλείψεις σε συντετμημένες προθεσμίες, να παραμερίσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και να αναπτύξουμε πολύ γρήγορα τη σχετική τεχνογνωσία. Είμαστε αντιμέτωποι με το στοίχημα να αποκαταστήσουμε την προσβασιμότητα σε μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, χωρίς να αλλοιωθεί, στο ελάχιστο, ο χαρακτήρας τους. Να μην είναι, δηλαδή, μόνο εύχρηστες οι νέες υποδομές που εγκαταστάθηκαν, αλλά και να συνδέονται αρμονικά με το μνημείο, σεβόμενοι απολύτως τις επιταγές του Αρχαιολογικού Νόμου.

Η απόδοση όλο και περισσότερων πολιτιστικών αγαθών και υποδομών σε καθολική χρήση, από συμπολίτες μας με μειωμένες δυνατότητες και αυξημένες ανάγκες, συνιστά την αποκατάσταση μιας μακρόχρονης αδικίας σε βάρος τους. Οι φυσικές τους αδυναμίες παύουν να αποτελούν ανυπέρβλητο φραγμό για την ισότιμη πρόσβασή τους στο πολιτιστικό προϊόν, την αισθητική απόλαυση και τον στοχασμό. Πρόκειται για έμπρακτη άρση μιας κοινωνικής ανισότητας, που ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή, καθώς συμβάλλει στην απρόσκοπτη συμμετοχή τους και σε άλλες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ο Πολιτισμός συνιστά το καλύτερο καταπραϋντικό για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας, ακόμη και σε φαινομενικά απλές πτυχές και πράξεις της καθημερινότητάς τους».

Read More »
Μενδώνη: «Συνταγματική υποχρέωση η διευκόλυνση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής» Μενδώνη: «Συνταγματική υποχρέωση η διευκόλυνση των συμπολιτών μας με αναπηρία σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής» Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Αποτρόπαιες πράξεις… Θανάτωσαν αρκούδες πάνω στην Εθνική Οδό!

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Αποτρόπαιες πράξεις… Θανάτωσαν αρκούδες πάνω στην Εθνική Οδό!

Αποτρόπαιες πράξεις, αποτρόπαιες εικόνες! Νεκρές αρκούδες εντοπίστηκαν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Κοζάνης, στο 106ο χιλιόμετρο ανάμεσα στην Πλαγιά Κόνιτσας και το Επταχώρι Καστοριάς.

Μάλιστα ανάμεσα στα θανατωμένα ζώα διακρίνεται και ένα μικρό αρκουδάκι.

Οι αρκούδες, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν.

Τα άτυχα ζώα εντόπισε ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου που κατάγεται από την Πλαγιά Κόνιτσας και ταξίδευε προς το Επταχώρι της Καστοριάς.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν ενώ στο σημείο που εντοπίστηκαν τα νεκρά άγρια ζώα αναμένεται να φτάσει συνεργείο του Δασαρχείου.

Το Epiruspost επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πλαγιάς Γιάννη Παπαδημητρίου ο οποίος είχε γνώση του συμβάντος μετά από σχετική ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα.

«Πρόκειται για αποτρόπαια ενέργεια την οποία καταδικάζουμε όλοι» ανέφερε. Σημείωσε ότι ο πληθυσμός της άγριας πανίδας έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια κάτι που απαιτεί προσοχή από όλους.

Κυρίως όμως απαιτεί οργανωμένη δράση σε περιόδους όπου η εξεύρεση τροφής είναι δύσκολη είτε για τις αρκούδες είτε και για τους λύκους. Αυτό οφείλουν να το δουν τόσο τα Δασαρχεία όσο και οι οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

«Ζούμε στα χωριά και είμαστε εξοικειωμένοι με την παρουσία των άγριων ζώων. Τα σεβόμαστε και αυτό οφείλουν να κάνουν όλοι. Τέτοια γεγονότα είναι θλιβερά και καταδικαστέα» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου.
Read More »
Αποτρόπαιες πράξεις… Θανάτωσαν αρκούδες πάνω στην Εθνική Οδό! Αποτρόπαιες πράξεις… Θανάτωσαν αρκούδες πάνω στην Εθνική Οδό! Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Ψηλά στις οδικές αφίξεις η Κακαβιά και το Μαυρομάτι αλλά ψηλότερα η Κρυσταλλοπηγή

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Ψηλά στις οδικές αφίξεις η Κακαβιά και το Μαυρομάτι αλλά ψηλότερα η Κρυσταλλοπηγή


Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι οδικές αυξήσεις στην χώρα μας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους.

Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ προκύπτει ότι η αύξηση αφορά όλους τους μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο.

Αύξηση των οδικών αφίξεων έχει καταγραφεί και στους μεθοριακούς σταθμούς της Ηπείρου.

Το σύνολο των οδικών αφίξεων από την Αλβανία ανέρχεται σε 1.478.995 με τον μεγαλύτερο αριθμό να καταγράφεται τον Αύγουστο όπου πέρασαν τα σύνορα 268.273 άνθρωποι.

Από την Κακαβιά διήλθαν 527.054 πολίτες, από την Μέρτζανη 23.981 και από το Μαυρομάτι 290.893.

Ο μεγαλύτερος αριθμός οδικών αφίξεων από την Αλβανία δεν καταγράφεται στους μεθοριακούς σταθμούς της Ηπείρου αλλά σε αυτόν της Κρυσταλλοπηγής όπου ανήλθαν στις 636.917 κάτι που προφανώς συνδέεται και με την συνολικότερη αναβάθμιση των οδικών δικτύων στην περιοχή.

Στην Ήπειρο η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο Μαυρομάτι καθώς ανέρχεται στο 30% σε σύγκριση με τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς.
Read More »
Ψηλά στις οδικές αφίξεις η Κακαβιά και το Μαυρομάτι αλλά ψηλότερα η Κρυσταλλοπηγή Ψηλά στις οδικές αφίξεις η Κακαβιά και το Μαυρομάτι αλλά ψηλότερα η Κρυσταλλοπηγή Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Περιμένοντας την ρύθμιση για το Σούλι..

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Περιμένοντας την ρύθμιση για το Σούλι..


Προυπόθεση για την υλοποίηση του πλέγματος έργων που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγέννηση του Σουλίου αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ιστορική περιοχή.

Ο σχεδιασμός των έργων είναι σε διαβούλευση –μέσω της ΟΧΕ- και τα σημαντικά θέματα βρίσκονται στα χέρια του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για την επανάχρηση και την αποκατάσταση των κτιρίων στο Σούλι απαιτούνται νομοθετικές ενέργειες τις οποίες η Υπουργός Πολιτισμού είχε τοποθετήσει χρονικά μέχρι το τέλος του έτους.

Λίγες μέρες λοιπόν έχουν μείνει για να γίνει η υπόσχεση πράξη…

Χωρίς αυτό το βήμα να έχει ολοκληρωθεί δεν μπορούν να προχωρήσουν τα επόμενα!


Read More »
Περιμένοντας την ρύθμιση για το Σούλι.. Περιμένοντας την ρύθμιση για το Σούλι.. Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Σωτήρης Δημητρίου: Γλώσσα με την υγρασία της ψυχής

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Σωτήρης Δημητρίου: Γλώσσα με την υγρασία της ψυχήςΛένε ότι οι άνθρωποι σχετίζονται όταν καθίσουν να φάνε μαζί σε ένα τραπέζι. Σε τι τραπέζι όμως; Oταν με τον Σωτήρη Δημητρίου κανονίζαμε τα διαδικαστικά της συνέντευξης, ένα αθώο αστείο του με έκανε να ανησυχήσω μήπως εκείνος, βραβευμένος συγγραφέας, με αρκετά βιβλία του διασκευασμένα για τον κινηματογράφο, επιλέξει κάποιο «καθωσπρέπει» εστιατόριο, όπου κάθε άλλο παρά χαλαροί θα νιώθαμε.

Eσφαλα οικτρά. Το «Ολύμπιον» είναι από εκείνα τα αστικά μαγειρεία που δεν αποθαρρύνουν το γλυκό, καθημερινό βουητό των θαμώνων, των σερβιτόρων και της γειτονιάς – του Μετς εν προκειμένω. Για τον ίδιο τον Σωτήρη Δημητρίου, εξάλλου, οι καθημερινές συναναστροφές είναι βούτυρο στο συγγραφικό ψωμί του: από μια φαινομενικά αδιάφορη συνάντηση δύο προσώπων μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο ένα διήγημα, αλλά ένα ολόκληρο σύμπαν με τις λάμψεις και τα σκοτάδια του, στο οποίο διεισδύει με απόλυτο έλεγχο της πυκνότητας της γλώσσας. Oσο δε για τη γαστρονομική του αγωγή, ξεκινάει –από πού αλλού– από την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ηγουμενίτσα.

«Θυμάμαι την κυριακάτικη ψαρόσουπα της μάνας μου», λέει ο Σωτήρης Δημητρίου και εξηγεί ότι, όταν μεγάλωνε, η πόλη είχε άφθονο ψάρι, πάμφθηνο. «Eξω από το σπίτι μας υπήρχε μια ψαρότρατα και κάθε μέρα ακούγαμε τους ψαράδες να φωνάζουν “έι-ωπ, έι-ωπ”, καθώς τραβούσαν από την αμμουδιά τα δίχτυα. Θυμάμαι επίσης τις κολοκυθόπιτες που η μάνα μου έφτιαχνε το θέρος, κοντά στη γιορτή μου. Αλμυρές και γλυκές. Τις γλυκές τις έφτιαχνε λεπτές, με κανέλα, και δεν έβαζε καρύδι, δεν τις στούμπωνε. Hταν πανάλαφρο έδεσμα. Και οι αλμυρές ήταν υπέροχες. Eνας συνδυασμός δε και των δύο ήταν έκρηξη νοστιμιάς, πανηγύρι του ουρανίσκου και της κατάποσης».

Στις πόλεις, ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με τον ουρανό, τον χαρακτηρίζει μια μορφή προπέτειας και θρασύτητος και δεν τα έχει ανάγκη αυτά – μέγα σφάλμα, διότι είμαστε πιο αδύνατοι και από μυρμήγκια.

Ζει η μάνα του. Είναι εκατό χρόνων και πλέον, όπως λέει με κάποια λύπη ο συγγραφέας, «μπαίνει και βγαίνει στη μνήμη και στη λήθη». Είναι επίσης το κεντρικό πρόσωπο πίσω από το προτελευταίο βιβλίο του, «Ουρανός απ’ άλλους τόπους» (εκδ. Πατάκη), που τιμήθηκε τον Ιούνιο με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος του 2022. Στο βιβλίο, μια αιωνόβια Ηπειρώτισσα εξιστορεί τη δύσκολη αλλά πλήρη εμπειριών και αισθημάτων ζωή της, την οποία σημάδεψε η δολοφονία της μητέρας της από τους αριστερούς αντάρτες – «το μυθιστόρημα το διατρέχει η πίστη της αφηγήτριας στη δημοκρατία και η εναντίωσή της στον ολοκληρωτισμό», υπογραμμίζει ο Σωτήρης Δημητρίου. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη: μοναδικό (με όλες τις έννοιες) αφηγηματικό εργαλείο της πρωταγωνίστριας, που δεν τέλειωσε καλά καλά το δημοτικό, είναι η ντοπιολαλιά της, η υψηλή ποίηση της δημώδους διαλέκτου του τόπου της, την οποία μοιάζει ώρες ώρες να καθοδηγεί «ουράνιος υποβολέας».

«Η γλώσσα της Αλέξως δεν είναι δική της, πατάει σε γενεές επί γενεών», σημειώνει με κάτι πολύ βαθύτερο από φιλολογικό θαυμασμό ο Σωτήρης Δημητρίου. «Δεν πλάστηκε σε σχολεία, σπουδαστήρια και αναγνωστήρια, πλάστηκε στη φύση. Oπως το νερό της ακροποταμιάς γλύφει τα βότσαλα, έτσι η φύση και οι συνθήκες της ζωής διαμόρφωσαν τη δημώδη γλώσσα και την έκαναν τέλεια. Hταν ένα αντίδωρο των ανθρώπων στο θάμβος που τους ασκούσαν οι κρυσταλλώδεις φυσικοί ήχοι».

Γιατί όμως χάθηκε; «Οι άνθρωποι έφυγαν από τα χωριά», αποκρίνεται, «αλλά η γλώσσα δεν τους ακολούθησε, γιατί δεν μπορούσε να επιβιώσει αλλού. Στο χωριό ο άνθρωπος είχε λαβή του την πίστη στον Θεό, ήταν ζυμωμένος μαζί της. Είχε επίσης υγρασία η ψυχή του, από τους δεκάδες βρικολάκους, ισκιώματα και δαίμονες που κατοικούσαν κάθε δέντρο, κάθε πλαγιά, κάθε ρέμα του χωριού. Είχε αγροτικές εθιμικές γιορτές, είχε τους φυσικούς ήχους, και το ότι έφτιαχνε τα πάντα με τα χέρια του ήταν τελικά μεγάλη ευεργεσία. Oλο αυτό το κουκούλι, εκτός των άλλων επιδρούσε άμεσα και στη γλώσσα του, μια γλώσσα που ήταν σχεδόν χειρότευκτη, εικονοφόρος. Στις πόλεις, ο άνθρωπος δεν πιάνει με τα χέρια του ούτε ένα σύκο από μια συκιά. Δεν έχει επαφή με τον ουρανό, τον χαρακτηρίζει μια μορφή προπέτειας και θρασύτητος και δεν τα έχει ανάγκη αυτά – μέγα σφάλμα, διότι είμαστε πιο αδύνατοι και από μυρμήγκια. Και χωρίς τις μεταφυσικές και παραφυσικές διηγήσεις έχει στεγνώσει η ψυχή του. Εγινε ένα λογοκρατούμενο ον, επιδερμικό και φτωχό. Μοιραίως, η γλώσσα φτώχυνε. Για αυτό ακούμε κάτι αντιπαθητικούς όρους, όπως “δομές”, “δράσεις”, “αφήγημα”, “δικαιωματισμός”, “συμπερίληψη”, “θετικό πρόσημο”, αλλά και κάτι επίσης κακόηχα, όπως “καλή απόλαυση”, “καλή συνέχεια” και “καλή Παναγιά”. Η νοστιμιά πλέον απουσιάζει από τη γλώσσα».

Από όσα θέματα έχει ανοίξει, επιλέγω να επεκτείνω εκείνο της σύγχρονης γλώσσας. Ζητώ τη γνώμη του για τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που μιμούνται τον ανθρώπινο λόγο. «Δηλαδή θα αντικαταστήσουν τη γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου;» αναρωτιέται με επιφύλαξη ο συγγραφέας. Iσως ναι, αντιγυρίζω, ίσως πάλι όχι, τουλάχιστον αν υπάρχει κάτι άπιαστο στην ανθρώπινη γλώσσα που μια μηχανή δεν μπορεί να το μιμηθεί. «Βλέπω ότι είναι δαιμόνιος ο άνθρωπος στο να επινοεί παιχνιδάκια της τεχνολογίας», σχολιάζει σκεπτικός ο Σωτήρης Δημητρίου. «O,τι και να επινοήσει όμως, εφόσον πίσω του υπάρχει εξήγηση κατασκευής, θα παραμείνει παιχνιδάκι. Αυτό που δεν θα μπορέσει ουδέποτε να εξηγήσει είναι το ξερόχορτο και το πέρας του σύμπαντος. Τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής θα παραμείνουν εσαεί αναπάντητα. Τα μπιχλιμπίδια της τεχνολογίας, εφόσον ερμηνεύονται, δεν είναι επικίνδυνα. Oταν ξεφύγουμε από την κατανόησή τους, όταν δεν θα μπορούμε πια να αναλύσουμε μια ανθρώπινη κατασκευή, τότε τα πράγματα θα είναι κρίσιμα. Νομίζω όμως ότι δεν θα συμβεί ποτέ. Κάθε ανθρώπινο έργο έχει πίσω του μια εξήγηση».«Ο άνθρωπος είναι ακόρεστος», λέει ο Σωτήρης Δημητρίου. «Eχει το ένα, θέλει το άλλο. Eχει το άλλο, θέλει το πρώτο. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Είναι μυστήριο και ίσως αυτό να κινεί την ανθρώπινη ιστορία. Αλλά δεν κάθεται ποτέ να πάρει ανάσα, να πει “καλά είμαι εδώ”». Φωτ. ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ
Φυλακίζω τους φόβους μου στα καλούπια των γραμμάτων

Εκτός από τα σύγχρονα δεινά των ανθρώπων (που αυτή τη στιγμή γύρω μας τρώνε, συζητούν ή περνούν από το τραπέζι για ένα «γεια σου, Σωτήρη»), υπάρχουν και τα διαχρονικά, που ο συγγραφέας αγγίζει, μεταξύ πολλών άλλων, στο τελευταίο του βιβλίο, τη συλλογή διηγημάτων «Μια Μαρίνα Τζάφου» (εκδ. Πατάκη). «Iσως ο ορισμός του ανθρώπου ως το ον που δεν ευχαριστιέται ποτέ δεν ανατραπεί και ποτέ», γράφει σε ένα διήγημα. Είναι τόσο χάλια τα πράγματα; «Ο άνθρωπος είναι ακόρεστος», λέει ο Σωτήρης Δημητρίου. «Eχει το ένα, θέλει το άλλο. Eχει το άλλο, θέλει το πρώτο. Δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Είναι μυστήριο και ίσως αυτό να κινεί την ανθρώπινη ιστορία. Αλλά δεν κάθεται ποτέ να πάρει ανάσα, να πει “καλά είμαι εδώ”».

Οσο για τις δυνατότητες της λογοτεχνίας να ξεδιαλύνει τα συγκεχυμένα και αντικρουόμενα συναισθήματα των ανθρώπων, το «Μια Μαρίνα Τζάφου» έχει μια ακόμη διαπίστωση. «Ας θεωρήσει βασίμως ο αναγνώστης πως ο συγγραφέας –εν γένει– σαν κουνουπάκι ζουζουνίζει πάνω σε αβυσσαλέα νερά», διαβάζουμε σε ένα σημείο του βιβλίου. Τότε γιατί, μετά τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, εξακολουθεί ο Σωτήρης Δημητρίου να γράφει; «Γιατί είναι διασκεδαστικό εν πολλοίς», απαντά. «Είναι βέβαια επώδυνο και επίμοχθο. Αλλά κατά βάση είναι λυτρωτικό. Φυλακίζω στα καλούπια των γραμμάτων, στα καλούπια του Π, του Ρ, του Ο, του Α, τους φόβους και τις εμπειρίες μου. Με το γράψιμο βάζω απέναντί μου τα δυσχερή συμβάντα του βίου μου. Και είναι πολλά. Διότι, όπως κάθε λογοτέχνης, είμαι και ευφυής, είμαι και βλαξ. Ισχύουν όλα τα αντιθετικά στους λογοτέχνες. Αλλιώς δεν μπορούν να γράψουν».

Δεν υπάρχουν δηλαδή συμβάντα ευτυχή; Μια ωραία παιδική ανάμνηση, λόγου χάρη, από εκείνες που αναδύονται επίμονα; «Είναι φθινόπωρο», θυμάται ο Σωτήρης Δημητρίου. «Αφού πέρασα όλο το θέρος στο χωριό μου, την Πόβλα, γυρίζω στην Ηγουμενίτσα. Η πόλη, με εκείνα τα μπλε τα φθινοπωρινά της θάλασσας και του ουρανού, μου φαίνεται πανέμορφη. Οταν φτάνω στο σπίτι μου, βλέπω τον πατέρα μου να έχει ανοίξει ένα πηγάδι και να φτάνει στο τέλος του. Θυμάμαι να τον κοιτάζω πολλή ώρα και ξαφνικά να γυρίζει το κεφάλι του από το σκάψιμο και να με κοιτάζει και εκείνος. Αυτό το κοίταγμα από τον πατέρα μου είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις μου».
Εξωραϊσμοί

– Σήμερα, ορισμένοι εκδότες στο εξωτερικό αντικαθιστούν σε παλιότερα λογοτεχνικά έργα λέξεις δυσάρεστες, ενώ κάποια καινούργια κείμενα, προτού εκδοθούν, διαβάζονται από «sensitivity readers», οι οποίοι επισημαίνουν ό,τι μπορεί να παρεξηγηθεί. Ποια είναι η γνώμη σας;

– Το «πολιτικά ορθό» είναι άλλος ένας από τους σύγχρονους όρους που αντιπαθώ. Βλακείες, δήθεν για να μην πληγωθεί ο άνθρωπος. Αυτή η επιφανειακή φιλανθρωπία συμβαίνει στο πλαίσιο ενός ευτελούς και χαζού δικαιωματισμού. Κόβονται λέξεις χωρίς λόγο, για να εξωραϊστεί μια κατάσταση. Μα όπου υπάρχει το κακό, τίποτα δεν εξωραΐζεται.

– Μήπως απλώς εκσυγχρονίζονται ή επικαιροποιούνται οι καλοί μας τρόποι; Αλλάζουν και αυτοί, όπως οι κοινωνίες.

– Σωστή παρατήρηση. Μπορεί όμως να μην υπακούς το πολιτικά ορθό και την ίδια στιγμή να έχεις τακτ, να έχεις ευγένεια. Υπάρχει τρόπος. Από την άλλη, μπορεί να είσαι ο ορισμός του πολιτικά ορθού και να είσαι βάρβαρος και αγενέστατος. Για όλα υπάρχει τρόπος.
Η συνάντηση

«Α, βλέπω πως προτιμάς και εσύ τις φυτικές γεύσεις», σχολίασε ο Σωτήρης Δημητρίου ενώ τρώγαμε. Ηταν σειρά του να αστοχήσει, τουλάχιστον εν μέρει, όχι όμως ότι δεν απόλαυσα τα γεμιστά μου, όσο και εκείνος τις μπάμιες του. Συνοδεύσαμε τα πιάτα μας με δύο ακόμη «πράσινες» επιλογές: άγρια χόρτα και σαλάτα λάχανο – καρότο. Ηπιαμε δροσερό νερό. «Στον βίο μας δεν αλλάζουμε άλογο σε κάθε σταθμό, όπως στα πολύ παλιά ταχυδρομεία, αλλά διαθέτουμε μόνο ένα και αυτό είναι το σώμα μας», παρατήρησε κάποια στιγμή ο συγγραφέας. Και για όλο το γεύμα πληρώσαμε στο «Ολύμπιον» 20 ευρώ.Read More »
Σωτήρης Δημητρίου: Γλώσσα με την υγρασία της ψυχής Σωτήρης Δημητρίου: Γλώσσα με την υγρασία της ψυχής Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Οικογένεια Μαρούτση | Οι Παραμυθιώτες που ξεκίνησαν το χορό της Εθνικής Ευεργεσίας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Οικογένεια Μαρούτση | Οι Παραμυθιώτες που ξεκίνησαν το χορό της Εθνικής Ευεργεσίας


Το μοναδικό στο είδος του ρολόι της Παραμυθιάς, η Μαρουτσαία Σχολή Ιωαννίνων, η γέφυρα Μαρούτση στην Παραμυθιά, το πλήθος κοινωνικών ευεργεσιών σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρωσία, καθώς και η αναγνώριση πέρα από τα στενά όρια της χώρας, ειναι λίγα μόνο σημεια που συνθέτουν την ιστορία των ευπατρίδων Παραμυθιωτών της οικογένειας Μαρούτση.

Μέλη της οικογένειας εχουν τιμηθεί με το τίτλο του μαρκησίου απο την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία Θηρεσία, με τον τιτλο του Ιππότη του Τάγματος της Αγίας Άννας από την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Μεγάλη Αικατερίνη καθώς και με το το Παράσημο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων.

Τα στοιχεία που ακολουθούν από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Χρύσα Μαλτέζου αλλά και από την Ζωσιμαία σχολή, φανερώνουν την δράση των μεγάλων αυτών Παραμυθιωτών.

Η οικογένεια Μαρούτση είναι εκείνη η οποία άνοιξε στις αρχές του 19ου αιώνα, το χορό της ‘‘Εθνικής Ευεργεσίας’’, όχι μόνο στον χώρο της Ηπείρου αλλά και τον ευρύτερο ελλαδικό, με κορυφαία της προσφορά την ίδρυση της περιώνυμης Μαρουτσαίας Σχολής Ιωαννίνων. Η οικογένεια αυτή υπήρξε από τις αρχαιότερες και πλέον επίσημες της Ηπείρου, εξέλιπε δε οριστικά το έτος 1846 με το θάνατο και του τελευταίου γόνου της, του μαρκησίου Κωνσταντίνου Πάνου Μαρούτση.

Ο γενάρχης της οικογένειας και πατέρας των δύο ευεργετών, ο μεγαλέμπορος Πάνος Μαρούτσης, γεννήθηκε στην Παραμυθιά και το 1670 επεκτηνει τις εμπορικές δραστηριότητες του στα Γιάννενα, όπου γεννήθηκαν τα δύο αδέρφια, Λάμπρος και Σίμων. Το πατρικό τους σπίτι βρισκόταν στο πρανές των Λιθαριτσίων, εκεί που υπάρχουν οι στρατιωτικοί φούρνοι (Σχολή Χορού του Δήμου Ιωαννιτών) και καταστράφηκε από τον Αλή Πασά για να κτιστεί στη θέση του το ανάκτορο του γιου του Μουχτάρ Πασά. Αυτά έγιναν γύρω στο 1800, όμως τότε κανείς από την οικογένεια των Μαρούτση δεν βρισκόταν στα Γιάννενα, γιατί από δεκάδες χρόνια πριν όλοι είχαν ξενιτευτεί στη Βενετία.

Στα 1693 ο Λάμπρος στάλθηκε στη Βενετία όπου στην αρχή εργάστηκε ως μαθητευόμενος στο γιαννιώτικο οίκο «Γλυκύς και Στράτης». Γρήγορα δημιούργησε πολλές φιλίες και γνωριμίες στην κοινωνία της Γαληνότατης Δημοκρατίας και έτσι επτά χρόνια αργότερα – χωρίς καμία συνεννόηση ή στήριξη, από τον πλούσιο πατέρα του – ιδρύει δικό του εμπορικό κατάστημα με τίτλο το όνομά του. Μετά από επτά χρόνια, το 1707, και αφού πλέον η επιχείρησή του έχει εδραιωθεί, κάλεσε κοντά του από τα Γιάννενα τον αδερφό του Σίμωνα «ως συνεταίρον και βοηθόν» και η εταιρεία λειτουργούσε πλέον με τα ονόματα και των δύο. Χάρις στο εμπορικό τους δαιμόνιο η επιχείρηση ταχύτατα γιγαντώθηκε.

Διατηρούν ως δεύτερη έδρα εκείνη των Ιωαννίνων, ενώ επεκτείνουν τη δράση τους στη Γαλλία, Ολλανδία και Αγγλία. Παράλληλα φέρνουν στη Βενετία και τα άλλα δύο αδέρφια τους, Αναστάσιο και Χριστόδουλο. Τα εμπορεύματα που αγόραζαν και πουλούσαν ήταν βαφική ύλη (πρινοκούκι), κερί, μαλλί, καπέλα, μαντίλια από το Χαλέπι, χαλιά από τη Μεσσήνη, βαμπάκι από τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και τη Σμύρνη, καφές από την Αλεξάνδρεια, ενώ είχαν και το μονοπώλειο του καπνού. Στα χρόνια που ακολούθησαν η οικογένεια Μαρούτση ασχολήθηκε με αγοροπωλησίες ακινήτων στη Βενετία και στη γύρω περιοχή και επιδόθηκε σε τραπεζικής φύσης υποθέσεις, με αποτέλεσμα να γνωρίσει τεράστια οικονομική άνοδο. Μέλη της μαρτυρούνται με ακίνητα στη Βενετία, στη βενετική ενδοχώρα, καθώς επίσης στην Άρτα, το Κομπότι και τα Γιάννενα. Οι Μαρούτσηδες στη Βενετία είχαν ενεργό ανάμιξη στη διοίκηση της ελληνικής κοινότητας, της οποίας το προεδρικό αξίωμα ανέλαβαν πολλές φορές. Είχαν επίσης ισχυρή πολιτική επιρροή.

Στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα οι δύο άλλοι αδερφοί του Λάμπρου και του Σίμωνα, Αναστάσιος και Χριστόδουλος διετέλεσαν ο πρώτος Πρόξενος της Γαλλίας στην Άρτα και ο δεύτερος Υποπρόξενος της ίδιας χώρας στα Γιάννενα. Έντονη δραστηριότητα ανέπτυξε, λίγα χρόνια αργότερα, στην Πετρούπολη ο Λάμπρος, γιος του Χριστόδουλου, ενώ ο αδερφός του Πάνος διορίστηκε το 1768 επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Βενετία και τιμήθηκε με τον τίτλο του μαρκησίου από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Μαρία Θηρεσία και με αυτόν του Ιππότη του Τάγματος της Αγίας Άννας από την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Μεγάλη Αικατερίνη. Ο ίδιος ο Πάνος Μαρούτσης πρόσφερε σπουδαίες υπηρεσίες στους αδερφούς Ορλώφ στη διάρκεια της εξέγερσης, της γνωστής με το όνομα ‘‘Ορλωφικά’’. Ακόμη η προαναφερθείσα αυτοκράτειρα της Ρωσίας του είχε αναθέσει να της προμηθεύσει από την Ιταλία πίνακες και αγάλματα ονομαστών ζωγράφων και γλυπτών, θέτοντας στη διάθεσή του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στην φωτογραφία βλέπετε και τον Ρώσικο Θυρεό της οικογένειας.

Το έτος 1739 πεθαίνει στη Βενετία ο Λάμπρος άγαμος, όπως άλλωστε έμεινε και ο Σίμων. Πριν από πέντε χρόνια είχε συντάξει τη διαθήκη του όπου γράφει: «Επιθυμώντας να εξυψώσω την σπουδή των επιστημών στο Ιεροσπουδαστήριο των Ιωαννίνων που ιδρύθηκε από τον μακαρίτη Μάνο Γκιούμα, αφήνω 5.000 δουκάτα, για να κατατεθούν σε τράπεζα από τον αδερφό μου, προς όφελος της ελληνικής νεότητος. Από τους τόκους του κεφαλαίου θα πληρώνεται ένας διακεκριμένος και εξαιρετικής μόρφωσης δάσκαλος, με υποχρέωση να διδάσκει στα Γιάννενα τις επιστήμες, δηλαδή τη λογική, φυσική, μεταφυσική, θεολογία και μαθηματικά, τόσο στα ελληνικά όσο και στα λατινικά, γιατί θεωρώ αναγκαία την λατινική γλώσσα για την επιτυχία των ομοεθνών μου σπουδαστών, οι οποίοι ζημιώθηκαν πολύ από την μοιραία απώλεια του Ελληνικού Κράτους, με την οποίαν χάθηκαν οι βάσεις των επιστημονικών συγγραμμάτων». Ο Λάμπρος Μαρούτσης αφήνει στη συνέχεια σημαντικά ποσά για τους άπορους ομογενείς της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας, «οι οποίοι περιφέρονται στην εκκλησία και παρεμποδίζουν τους ευσεβείς να προσέχουν την αγία θυσία της λειτουργίας», παρέχει δωρεά στο Ιεροσπουδαστήριο των Σαλώνων της Ναυπάκτου, το οποίο είχαν ιδρύσει οι Μαρούτσηδες, για μισθοδοσία του δασκάλου και επίσης δωρίζει χιλιάδες δουκάτα στα τρία Νοσοκομεία της Βενετίας.

Τρία χρόνια μετά από το θάνατο του Λάμπρου ο Σίμων Μαρούτσης τροποποιεί τη βούληση του αδερφού του και αντί να χρηματοδοτεί τη Σχολή Γκιούμα, αποφασίζει να ιδρύσει καινούργια σχολή στα Γιάννενα, η οποία και θα φέρει το όνομά τους. Έτσι το 1742 γεννιέται η περίφημη Μαρουτσαία Σχολή των Ιωαννίνων. Αγοράζει νέο διδακτήριο και απορροφά την ήδη λειτουργούσα Επιφάνειο Σχολή. Καλεί τον ευρισκόμενο στη Βενετία κορυφαίο Διδάσκαλο του Γένους, τον φωτισμένο δάσκαλο και κληρικό Ευγένιο Βούλγαρη και του προτείνει να αναλάβει την διεύθυνση της Μαρουτσαίας. Αυτός, που είχε σπουδάσει με δαπάνη της οικογένειας Μαρούτση ανώτερα μαθηματικά στην Πάντοβα, δέχεται με ενθουσιασμό και φεύγει για τα Γιάννενα. Η Σχολή γρήγορα απέκτησε πανελλήνια φήμη. Λειτούργησε ως το 1798 όταν ο Βοναπάρτης κατέλυσε την Ενετική Δημοκρατία και δήμευσε τις τραπεζικές καταθέσεις. Ο Σίμων Μαρούτσης πέθανε στη Βιέννη.

Οι έρευνές στη Βενετία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύντριας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Χρύσας Μαλτέζου την οδήγησαν πρόσφατα σε άγνωστη ως τώρα αρχειακή πηγή που περιέχει πληθώρα μαρτυριών για την πολύπτυχη δραστηριότητα που ανέπτυξε, από τα τέλη του 17ου ως τα μέσα του 19ου αιώνα, η ηπειρωτική αυτή οικογένεια έξω από τα όρια του ελληνικού χώρου. Τα έγγραφα τα εντόπισε στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας σε «κλειστή» ως πριν από λίγο καιρό αρχειακή συλλογή. Η συλλογή που είχε από πολλούς ήδη μήνες επισημάνει δεν ήταν διαθέσιμη στο ερευνητικό κοινό για λόγους που έχουν να κάνουν με την οργάνωση και λειτουργία του βενετικού αρχείου. Όταν επιτέλους κατόρθωσε να πιάσει στα χέρια της τις θήκες με το αρχειακό υλικό, διαπίστωσε με εύλογη ευχαρίστηση ότι διασώζουν πολυάριθμα έγγραφα, χρονολογημένα στον 18ο και 19ο αιώνα, που αφορούν τους Μαρούτσηδες: αλληλογραφία μεταξύ των Μαρούτσηδων και των εμπορικών πρακτόρων τους που δρούσαν σε διάφορα εμπορικά λιμάνια, στην Κέρκυρα, στο Λιβόρνο, στην Τεργέστη, στο Βουκουρέστι και αλλού, ευρετήρια της κινητής και ακίνητης περιουσίας της οικογένειας, διαθήκες και κωδίκελλοι διαθηκών, έγγραφα σχετικά με κληρονομικές διεκδικήσεις, ιταλική μετάφραση «ιερού κώδικα» με αναφορές σε ζητήματα προικοδοσίας, βεβαίωση του Αλεξίου Ορλώφ ότι ο Πάνος Μαρούτσης πρόσφερε υπηρεσίες στον αγώνα εναντίον των Τούρκων κ.ά. Αξίες μνείας είναι οι επιστολές που έστειλε ο Πάνος στους αδελφούς του στα χρόνια 1765-1766 από το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Ανάμεσα στα άλλα, μαθαίνουμε από τα γράμματα του Πάνου ότι η αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη τού είχε αναθέσει να της προμηθεύσει από την Ιταλία πίνακες και αγάλματα ονομαστών ζωγράφων και γλυπτών, ξοδεύοντας 12.000 ρούβλια.

Στην κεντρική φωτογραφία η βίλα Μαρούτση: Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, στο χωριό Levada (Piombino Dese), υψώνεται ωραιότατη βίλα με το όνομα Μarcello-Μαρούτση. Οταν ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βενετία, κύριος Γιώργος Στυλιανόπουλος, που την επισκέφθηκε με την ευκαιρία μιας βιβλιοπαρουσίασης, έκανε λόγο για την ύπαρξή της, η Χρύσα Μαλτέζου έσπευσε όχι μόνο να μεταβει, αλλά κυρίως να διερευνήσει την ιστορία της βίλας που φέρει το όνομα μιας ελληνικής οικογένειας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπήρξαν εξαιρετικά γόνιμα και συναρπαστικά. Οι Marcello, σημερινοί ιδιοκτήτες της βίλας, είναι απόγονοι ευγενών Βενετών, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται ένας δόγης και πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι στην υπηρεσία της Γαληνοτάτης. Το οικόσημό τους δεσπόζει τόσο στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στον μεγάλο κήπο όσο και στην πρόσοψη της έπαυλης. Στην τωρινή του μορφή το οικοδόμημα χρονολογείται στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν ιδιοκτήτες του ήταν οι αδελφοί Λάμπρος, Πάνος και Κωνσταντίνος Μαρούτση. Πράγματι, το 1725, οι Μαρούτσηδες αγόρασαν τη βίλα, που δεν ήταν τότε παρά μια απλή αγροικία κτισμένη τον 16ο αιώνα, και με την οικονομική ευμάρεια που διέθεταν φρόντισαν να την επεκτείνουν, να τη διακοσμήσουν και τελικά να τη μετατρέψουν σε αρχιτεκτονικό κόσμημα. Αρκεί να σημειωθεί ότι σώζονται στην αίθουσα χορού τοιχογραφίες με επεισόδια από τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έργο του ονομαστού ζωγράφου του Settecento, Giamba-ttista Crosato. Στην ιδιοκτησία της οικογένειας Μαρούτση έμεινε η βίλα ώς το 1847. Τη χρονιά εκείνη, ο Ρώσος πρίγκιπας Sergei Suma-rokoff, που είχε νυμφευτεί την αδελφή του Κωνσταντίνου Μαρούτση, Αλεξάνδρα, και είχε λάβει ως προίκα την έπαυλη, την έπαιξε στα χαρτιά και την έχασε! Στη συνέχεια, η βίλα πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Marcello που την έχει ώς σήμερα.


Read More »
Οικογένεια Μαρούτση | Οι Παραμυθιώτες που ξεκίνησαν το χορό της Εθνικής Ευεργεσίας Οικογένεια Μαρούτση | Οι Παραμυθιώτες που ξεκίνησαν το χορό της Εθνικής Ευεργεσίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Έμεινε η πρόθεση να σπεύσει.. ταχέως!

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Έμεινε η πρόθεση να σπεύσει.. ταχέως!

Να σπεύσει… ταχέως στην Ήπειρο θέλησε ο Ταχιάος αλλά η επίσκεψη κόλλησε στα χιόνια της Γερμανίας.

Αποκλείστηκε στο Μόναχο ο Περιφερειάρχης και με δεδομένη την αδυναμία παρουσίας του στην προγραμματισμένη για την Κυριακή επίσκεψη και σύσκεψη, ματαιώθηκε η υφυπουργική άφιξη.

Όχι ότι θα υπήρχαν φοβερές και τρομερές εξελίξεις.. Αυτές άλλωστε όταν υπάρξουν κι αν υπάρξουν συνοδεύονται από παρουσία Υπουργού τουλάχιστον.

Τις εντυπώσεις των δηλώσεων του για τα λεφτόδεντρα και την αδυναμία χρηματοδότησης των οδικών αξόνων στην Ήπειρο θα διασκέδαζε.. Κι αυτό επειδή σε λίγους μήνες έρχονται ευρωεκλογές και θα πρέπει οι πολίτες να ξαναπάνε στην κάλπη..
Read More »
Έμεινε η πρόθεση να σπεύσει.. ταχέως! Έμεινε η πρόθεση να σπεύσει.. ταχέως! Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Σε Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Σε Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας


Σε τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 8.00΄στο κλειστό γυμναστήριο στην Ηγουμενίτσα, προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Λογοδοσία Πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης.
Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής, για την Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.
Συζήτηση επί Κλαδικών θεμάτων – Λήψη αποφάσεων – Ψηφίσματα.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: Εφορευτικής Επιτροπής
Oρισμός ημερομηνίας αρχαιρεσιών για την εκλογή α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, β) Ελεγκτικής Επιτροπής


Read More »
Σε Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Σε Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Αυξάνονται οι δικαιούχοι και τα ποσά στο χειμερινό «Τουρισμός για Όλους»

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Αυξάνονται οι δικαιούχοι και τα ποσά στο χειμερινό «Τουρισμός για Όλους»


Περισσότερους δικαιούχους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» και πλέον όλα είναι έτοιμα ώστε τον Ιανουάριο να ανοίξει η πλατφόρμα και να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.

Όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους ευεργετούμενους δικαιούχους που θα λαμβάνουν ενισχυμένο ποσό προστίθενται νέες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι.

Παράλληλα το ποσό που θα λάβουν όλοι οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα είναι αυξημένο σε σχέση με τον Α’ κύκλο.

Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Ιανουάριο

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του νέου έτους και έτσι το πρόγραμμα θα απλώνεται στις δύο χειμερινές περιόδους που έπονται, ώστε η ζήτηση από Έλληνες πολίτες να επεκταθεί στις ορεινές περιοχές τις χώρας.Read More »
Αυξάνονται οι δικαιούχοι και τα ποσά στο χειμερινό «Τουρισμός για Όλους» Αυξάνονται οι δικαιούχοι και τα ποσά στο χειμερινό «Τουρισμός για Όλους» Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι – Τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι – Τι ισχύει σε άλλες χώρες της ΕυρώπηςΗ μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση για τη θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου στο ελληνικό εκλογικό σύστημα αποτελεί βασική επιδίωξη της κυβέρνησης. Προς τον σκοπό αυτό η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα ανοίξει κύκλο επαφών με εκπροσώπους των κομμάτων προκειμένου να εξηγηθούν παράμετροι του σχεδίου και να κατατεθούν τυχόν αντιρρήσεις και προτάσεις.

Οι συναντήσεις θα αρχίσουν στις 11 Δεκεμβρίου, μετά την επιστροφή της υπουργού Νίκης Κεραμέως από το Παρίσι, όπου θα προεδρεύσει του φετινού Global Strategy Group του ΟΟΣΑ.

Στόχος είναι οι επαφές με τα κόμματα και στη συνέχεια η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο και το σχετικό νομοσχέδιο να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν τις κυβερνητικές εξαγγελίες με επιφυλακτικότητα, με εξαίρεση το ΚΚΕ, που είναι απόλυτα αντίθετο (έκανε λόγο για «απαράδεκτη και επικίνδυνη εξαγγελία»), τα υπόλοιπα έχουν κατ’ αρχάς θετική στάση. Με ανακοινώσεις και δηλώσεις των προέδρων τους ζήτησαν, ωστόσο, διαδικαστικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου και δικλείδες ασφαλείας που θα προστατεύσουν το εκλογικό αποτέλεσμα από ενδεχόμενη νόθευση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει ευρεία συναίνεση παρότι για την ψήφιση και εφαρμογή του νομοσχεδίου στις προσεχείς ευρωεκλογές αρκεί η ψήφισή του από τους βουλευτές της ΝΔ, καθώς απαιτείται απλή πλειοψηφία 151 ψήφων.

Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι – Όσα πρέπει να ξέρουμε

Και για τις δύο κατηγορίες απαραίτητη είναι η εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου που θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πύλης στο gov.gr που θα ανοίξει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο εκλογέας, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να του αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Το κινητό του τηλέφωνο που δηλώνει καθώς και το email του, πιστοποιούνται με συνθηματικό μιας χρήσης (OTP).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών, δηλαδή για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, που το μέτρο θα κάνει πρεμιέρα, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28 Απριλίου.

Μέχρι εκείνη την ημερομηνία ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Ο φάκελος με το εκλογικό υλικό αποστέλλεται το αργότερο 20 ημέρες πριν τις εκλογές από το υπουργείο Εσωτερικών χωρίς χρέωση του παραλήπτη και παραδίδεται μόνο στον ίδιο με συστημένη επιστολή ή σε κάποιον που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει.

Ο εκλογέας ενημερώνεται με mail για την αποστολή του φακέλου και με σύνδεσμο για να βλέπει την πορεία αποστολής.

Ο εκλογικός φάκελος θα περιέχει τον φάκελο επιστροφής της επιστολικής ψήφου, τον φάκελο της ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο, ένα έντυπο με οδηγίες και με κατάλογο των υποψηφίων και ένα έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Όλοι οι φάκελοι θα έχουν εξωτερικά ανάγλυφο γνώρισμα ώστε να μην μπορούν να πλαστογραφηθούν.

Το ψηφοδέλτιο στην πρώτη σελίδα θα έχει όλα τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές και η επιλογή θα γίνεται με σταυρό στο κουτάκι που βρίσκεται δίπλα από το όνομα και το έμβλημα του κόμματος. Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές επιλέγονται στη δεύτερη σελίδα όπου υπάρχει ένα μεγάλο τετράγωνο που περιλαμβάνει 42 αριθμημένα τετράγωνα (από το 1 έως το 42) που αντιστοιχούν στο σύνολο των υποψηφίων του κάθε κόμματος. Αντί για σταυρό, ο εκλογέας κυκλώνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο που επιθυμεί (έως τέσσερις επιλογές) που θα βρει στο έντυπο οδηγιών.

Για να καταμετρηθεί η ψήφος είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί από τον εκλογέα η υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της επιστολικής ψήφου και δεν μπορεί να ψηφίσει με φυσική παρουσία και ότι η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου, και της επιλογής των υποψηφίων, έγινε αποκλειστικά από τον ίδιο δίχως την παρουσία άλλου προσώπου.

Ο φάκελος ψηφοφορίας κλειστός με το ψηφοδέλτιο μέσα, η υπεύθυνη δήλωση και ένα αποδεικτικό ταυτότητας (φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης) εσωκλείονται στον φάκελο επιστροφής και αποστέλλεται χωρίς χρέωση μέσω ταχυδρομείου ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Οι φάκελοι πρέπει να φτάσουν στο σημείο συλλογής επιστολικών ψήφων έως τις 5 το απόγευμα την παραμονή των εκλογών και παραλαμβάνεται από ειδική τριμελή επιτροπή.

Τα σημεία αποστολής των επιστολικών ψήφων μπορεί να είναι σε δημόσια ή και ιδιωτικά κτίρια, τα οποία θα μισθωθούν για τον σκοπό αυτό (π.χ. εκθεσιακός χώρος), θα φυλάσσεται από την Αστυνομία και θα παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων

Η επιστολική ψήφος είναι το ένα από τα συνολικά τέσσερα μέρη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, που θα φέρει τον τίτλο «Εκλογή Ευρωβουλευτών, Διευκόλυνση Ψήφου Εκλογέων, Εκκαθάριση Εκλογικών Καταλόγων και Λοιπές Διατάξεις».

Τα άλλα τρία μέρη αφορούν την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, τη διευκόλυνση προσβασιμότητας στα εκλογικά τμήματα (και λοιπές διατάξεις για ΑμεΑ) και διατάξεις για την εκλογή ευρωβουλευτών.

Η εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων κρίθηκε αναγκαία καθώς είναι εγγεγραμμένα άτομα που απεβίωσαν στο εξωτερικό και δεν ενημερώθηκαν τα ελληνικά δημοτολόγια. Εξαιτίας αυτού οι Έλληνες εγγεγραμμένοι άνω των 75 ετών είναι 555.000 περισσότεροι σε σχέση με την απογραφή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό αποχής.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όσοι έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1944 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον φορολογικό έτος ή δεν έχουν δηλωθεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα, στα τέλη Ιουνίου 2024 τίθενται σε μια ειδική κατηγορία «προς διαγραφή» από τους εκλογικούς καταλόγους. Όσοι από αυτούς βρίσκονται στη ζωή και επιθυμούν να άρουν τη διαγραφή θα μπορούν να το ζητήσουν με δήλωση τους στο δήμο, σε ΚΕΠ ή σε προξενείο είτε διαδικτυακά έως την 31η Οκτωβρίου 2024.

Για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε εκλογικά προβλέπεται η δημιουργία μητρώου εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, στο οποίο θα υπάρχει πλήρης χαρτογράφηση των εκλογικών κέντρων που είναι προσβάσιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου οι εκλογείς κατόπιν αίτησής τους θα μπορούν να ψηφίζουν.

Επιπλέον, τα τηλεοπτικά μηνύματα των κομμάτων και οι συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών θα μεταδίδονται υποχρεωτικά με διερμηνεία νοηματικής γλώσσας.

Οι διατάξεις, τέλος, για την εκλογή ευρωβουλευτών προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η δήλωση των συνδυασμών να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφίων, επανέρχεται το κώλυμα για τους εν ενεργεία βουλευτές, οι συνδυασμοί θα πρέπει να αποτελούνται από 42 υποψηφίους, ενώ ενοποιείται το παράβολο του συνδυασμού και το παράβολο των υποψηφίων και ορίζεται στις 20.000 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται στον συνδυασμό αν συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 1,5%.

Ν. Κεραμέως: «Μια πρωτοβουλία που “βαθαίνει” τη Δημοκρατία»

Η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως με δήλωσή της στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει: «Με την καθιέρωση, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, της επιστολικής ψήφου, αίρονται όλα τα πραγματικά/πρακτικά εμπόδια συμμετοχής στις εκλογές. Με μια απλή, εύκολη, απολύτως αδιάβλητη διαδικασία, όλοι οι Έλληνες που έχουν δικαίωμα ψήφου και ζουν στο εξωτερικό, αλλά και όλοι όσοι ζουν στην Ελλάδα και το επιθυμούν, μπορούν πλέον να ψηφίσουν. Χωρίς να μετακινηθούν. Χωρίς να ξοδέψουν χρήματα. Στις ευρωεκλογές του 2024, πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο -νομικό ή πραγματικό- για τη συμμετοχή όλων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην εκλογική διαδικασία. Η επιστολική ψήφος αποτέλεσε πάνδημο αίτημα των Ελλήνων της διασποράς, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στα αιτήματα πολλών πολιτικών κομμάτων, όπως εκφράστηκαν πριν λίγους μήνες στη Βουλή, στη συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων. Πρόκειται αναμφίβολα για μία πρωτοβουλία της κυβέρνησής μας που “βαθαίνει” τη Δημοκρατία μας, και ελπίζω ότι θα στείλουμε ένα οριζόντιο μήνυμα ως πολιτικό σύστημα για τη διευκόλυνση συμμετοχής στις ευρωεκλογές».

Το μέτρο εφαρμόζεται ευρέως διεθνώς και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχει κάνει ακόμα χρήση αυτής της μεθόδου. Στην Ευρώπη ειδικότερα η διαδικασία είναι δοκιμασμένη σε 21 χώρες. Με εξαίρεση την Ισλανδία, όπου εφαρμόζεται μόνο για τους εντός επικρατείας εκλογείς, σε όλες τις άλλες ισχύει για όσους κατοικούν στο εξωτερικό. Για τους εντός επικρατείας η επιστολική ψήφος έχει καθιερωθεί στις 13 χώρες, από τις όποιες οι επτά χωρίς περιορισμούς και οι άλλες έξι υπό προϋποθέσεις. Στην Ιρλανδία και στη Λιθουανία, για παράδειγμα, ισχύει μόνο για τους ενόπλους και για όσους έχουν λόγους υγείας, στην Ισπανία για όσους είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας και στην Ολλανδία για τους άνω των 70 ετών.

Η κυβερνητική πρόταση δίνει τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα στους εκλογείς εντός επικρατείας όσοι το επιλέξουν, χωρίς αιτιολογία, ενώ για τους εκλογείς του εξωτερικού θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος ψηφοφορίας, καθώς δεν θα συγκροτηθούν εκλογικά τμήματα.
Read More »
Επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι – Τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης Επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίζουμε από το σπίτι – Τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Σύγχρονο ελαιοτριβείο "Γούλα" στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Σύγχρονο ελαιοτριβείο "Γούλα" στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ)


Ελληνική ελιά. 
Ιερό δέντρο κατά την αρχαιότητα με έντονες κοινωνικές επιδράσεις και ευεργετικές ιδιότητες, αποτελεί σήμερα την πιο διαδεδομένη καλλιέργεια στην Ελλάδα και αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε ελληνικής οικογένειας. 
Από την φύτευση μέχρι τους πρώτους ανθούς, την καρποφορία και την συγκομιδή ο δρόμος είναι μακρύς και περιέχει πολλά στάδια που θα καθορίσουν την υψηλή ποιότητα του ελαιόλαδου που όλοι θέλουμε να πετύχουμε. 
Στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις "Γούλα", στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας γνωρίζουμε ότι το τελικό στάδιο παραγωγής είναι το και το πιο καθοριστικό για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. 

Γι΄αυτό έχουμε φροντίσει ώστε: 
1) Κατά την αναμονή στο ελαιοτριβείο, ο καρπός να αποθηκεύεται αεριζόμενος σε μεγάλους δικτυωτούς σάκους για την αποφυγή ανάπτυξης οξέων. 
2) Το σχολαστικό πλύσιμο της ελιάς και η απομάκρυνση των φύλλων με την χρήση πεπιεσμένου αέρα στο νερό, εξασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό της ελιάς από άλλα περιττά υλικά. 
3) Η σύνθλιψη του καρπού να γίνεται σε νέους ανοξείδωτους μαλακτήρες με «κρύα επεξεργασία». Με ειδικούς θερμομετρητές φροντίζουμε ώστε η θερμοκρασία να μη ξεπερνά τους 22 C. 
4) Να υπάρχει διαρκής εξαερισμός των υδρατμών κατά την διάρκεια της παραγωγής ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία «πικρίλας» και να αυξηθεί η ποιότητα. 
5) Παρέχουμε διαχωρισμένο χώρο αναμονής των πελατών για την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής με παράδοση του ελαιόλαδου αν όχι την ίδια μέρα, το αργότερο μέχρι την επόμενη. 

Και όλα αυτά, γιατί αποτελεί στοίχημα για εμάς η υψηλή ποιότητα που θέλετε να πετύχετε... 
Σας περιμένουμε καθημερινά στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.

Τηλέφωνα επικοινωνία:
2665025450 - 6944607459


Read More »
Σύγχρονο ελαιοτριβείο "Γούλα" στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Σύγχρονο ελαιοτριβείο "Γούλα" στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Σε 14 εκθέσεις η Π.Η. το πρώτο εξάμηνο του 2024 για την προώθηση τουρισμού και τοπικών προιόντων

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Σε 14 εκθέσεις η Π.Η. το πρώτο εξάμηνο του 2024 για την προώθηση τουρισμού και τοπικών προιόντων


Σε 14 εκθέσεις θα συμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου σετο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου προγραμματίζεται η συμμετοχή στις εκθέσεις:12-15/01/2024
 Έκθεση Σύγχρονες Δημιουργίες και Εικαστικό τμήμα στο ΜΕΚ Παιανίας
13-16/02/2024, Έκθεση βιολογικών προϊόντων BIOFACH στη Νυρεμβέργη
19- 23/02/2024, Έκθεση Τροφίμων GULLFOOD στο Nτουμπάι
7-09/02/2024, Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών FRUIT LOGISTICA στο Βερολίνο
23-26/02/2024, 36η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ στην Αθήνα
9- 11/03/2024, ΈκθεσηΤροφίμωνκαιΠοτώνFOOD EXPO στην Αθήνα
10-12/03/2024, Έκθεση κρασιών PROWEIN στο Ντίσελντορφ\
18-22/5/2024, Έκθεση Πανηπειρωτική 2024
19 Ιουνίου 2024, Έκθεση τροφίμων και ποτών 33η HERMES EXPO στην Νέα Υόρκη

Εκδήλωση τοπικών προϊόντων και τουρισμού στα Τίρανα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα

Έκθεση τοπικών προϊόντων στην Τυνησία, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα

Έκθεση Κυνηγεσία στην Αθήνα , σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα

Eκδήλωση τοπικών προϊόντων στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα

Έκθεση ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2024Read More »
Σε 14 εκθέσεις η Π.Η. το πρώτο εξάμηνο του 2024 για την προώθηση τουρισμού και τοπικών προιόντων Σε 14 εκθέσεις η Π.Η. το πρώτο εξάμηνο του 2024 για την προώθηση τουρισμού και τοπικών προιόντων Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Μεγάλες Προσφορές Σε Ημερολόγια Από Την “Τυποργάνωση”

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Μεγάλες Προσφορές Σε Ημερολόγια Από Την “Τυποργάνωση”


Read More »
Μεγάλες Προσφορές Σε Ημερολόγια Από Την “Τυποργάνωση” Μεγάλες Προσφορές Σε Ημερολόγια Από Την “Τυποργάνωση” Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Άλλη μια βράβευση για τη Θεσπρωτή Ματίνα Τσάτση

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Άλλη μια βράβευση για τη Θεσπρωτή Ματίνα Τσάτση


ESTIA AWARDS 2024 – INTERIOR DESIGN | FLAGSHIP RESTAURANT

Άλλη μια βράβευση ήρθε να προστεθεί στη συλλογή του Unity Design και του MK Design Studio με την βράβευση του Monastre στα ESTIA Awards 2024 με Βραβείο Silver. Στο Unity Design, η προσήλωσή μας δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα της εστίασης. Προσφέρουμε επίσης πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές λύσεις για ξενοδοχειακές μονάδες και σχεδίαση μονοκατοικιών, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες και την αισθητική του κάθε πελάτη. Ακολουθεί η σύντομη τοποθέτηση της Ματίνας Τσάτση από την απονομή των βραβείων:

“Είναι μεγάλη μας τιμή & χαρά να είμαστε ανάμεσα σε τόσο καταξιωμένους επιχειρηματίες της εστίασης. Η αναγνώριση αυτή είναι απόδειξη της αφοσίωσης και της προσήλωσής μας στο καινοτόμο design, αφού επιδιώκουμε πάντα να δημιουργούμε χώρους που απηχούν την μοναδικότητα και την προσωπικότητα κάθε επιχείρησης.
Κατανοούμε επίσης την σημαντικότητα της αρχιτεκτονικής για τους επιχειρηματίες και για αυτό επιδιώκουμε να δημιουργούμε χώρους που δεν αποτελούν απλά ένα σημείο συνάντησης αλλά μια ξεχωριστή εμπειρία για τους πελάτες.”

Με ενθουσιασμό, ανακοινώνουμε επίσης την έναρξη λειτουργίας του νέου μας γραφείου στην Ηγουμενίτσα, στη διεύθυνση Κύπρου 24. Αυτό το νέο κεφάλαιο σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας να φέρουμε καινοτομία και δημιουργικότητα στην περιοχή, αναδεικνύοντας τη σημασία του design στην καθημερινή ζωή και την επιχειρηματικότητα.

Ευχαριστούμε όλους τους πελάτες μας για τη στήριξη και προσβλέπουμε σε επιτυχημένες συνεργασίες, ειδικά με όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Θεσπρωτία, προσφέροντας λύσεις για ανακαινίσεις και επεκτάσεις των ακινήτων τους.
Read More »
Άλλη μια βράβευση για τη Θεσπρωτή Ματίνα Τσάτση Άλλη μια βράβευση για τη Θεσπρωτή Ματίνα Τσάτση Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Η ευχάριστη έκπληξη Πιτούλη που μετατράπηκε σε αγανάκτηση

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Η ευχάριστη έκπληξη Πιτούλη που μετατράπηκε σε αγανάκτηση 


Η έκπληξη του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη για μια ευχάριστη αλλαγή στην καθημερινότητα της Ηγουμενίτσας, μετατράπηκε σε πικρή αγανάκτηση. 
Όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του στα Social Media, μια ευχάριστη έκπληξη τον περίμενε την περασμένη Δευτέρα, όταν από το γραφείο του διαπίστωσε πως ελευθερωθήκαν από τις αλυσίδες οι προβλήτες του παλιού λιμένα, που σήμερα λειτουργεί ως πάρκινγκ, με αποτέλεσμα αμέσως να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό της πόλης, λόγω ευκολότερης  εύρεσης  χώρου στάθμευσης. 
Ωστόσο, η αρχική χαρά μετατράπηκε σε αγανάκτηση, καθώς η ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το πάρκινγκ αποδείχθηκε προσωρινή, αφού με απόφαση του CEO του νέου ΟΛΗΓ Θανάση Πορφύρη δύο μέρες αργότερα, οι αλυσίδες επανατοποθετήθηκαν.
Αξίζει να σημειώσουμε πως οι αλυσίδες αφαιρέθηκαν από αγανακτισμένο πολίτη, ο οποίος είναι ένας από εμάς, που καθημερινά παλεύουμε μάταια για την εξεύρεση μιας θέσης στάθμευσης.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη:
"Μια ευχάριστη έκπληξη με περίμενε τη Δευτέρα που μας πέρασε. Είδα από το γραφείο μου ότι ελευθερωθήκαν από τις αλυσίδες οι προβλήτες του παλιού λιμένα και αμέσως ανακουφίστηκε το κυκλοφοριακό της πόλης λόγω ευκολότερης  εύρεσης  χώρου στάθμευσης .
Υπέθεσα ότι οι υπεύθυνοι κατανοήσαν το σφάλμα τους και προέβησαν σε διορθωτική κίνηση.
Ήμουν έτοιμος μάλιστα  να τους ευχαριστήσω δημόσια για την απόφαση τους αλλά ευτυχώς δεν βιάστηκα ….
Δυο μέρες αργότερα ,  ξανακλείστηκε ο χώρος απαγορεύοντας και πάλι την είσοδο οχημάτων για στάθμευση.
Πληροφορήθηκα δε ότι το άνοιγμα της πρόσβασης έγινε από άγνωστο απηυδησμένο  προφανώς πολίτη και μόλις έγινε γνωστό στους κρατούντες υπεύθυνους …έσπευσαν αμέσως να αποκαταστήσουν την τάξη.
Ντροπή και μόνον ντροπή…. "
Read More »
Η ευχάριστη έκπληξη Πιτούλη που μετατράπηκε σε αγανάκτηση Η ευχάριστη έκπληξη Πιτούλη που μετατράπηκε σε αγανάκτηση Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Μοναδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης - Τελική τιμή εως 1,277€ | ΕΚΟ Ανδρέας Νικολάου

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
Μοναδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης - Τελική τιμή εως 1,277€ | ΕΚΟ Ανδρέας ΝικολάουRead More »
Μοναδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης - Τελική τιμή εως 1,277€ | ΕΚΟ Ανδρέας Νικολάου Μοναδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης - Τελική τιμή εως 1,277€ | ΕΚΟ Ανδρέας Νικολάου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση

Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023
elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση


Αναζητάτε ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση;

Η ElektroStore24 είναι η προορισμός σας για αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας! Κάμερες, συναγερμοί, δίκτυα - αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ΟΛΗ την Ελλάδα.

Αξιόπιστη Ποιότητα, Εγγύηση Ασφάλειας

Με αποκλειστικά προϊόντα και εγκαταστάσεις από εμάς, εξασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα και πιστοποιημένη τοποθέτηση. Προστατέψτε τον χώρο σας με τα κορυφαία συστήματα ασφαλείας!

Κλείστε ΤΩΡΑ το ραντεβού σας!

Διεύθυνση: Καταβόθρα Θεσπρωτίας, ΤΚ:46030
Τηλέφωνα: 26650-94739, 21071-01348
Fax: 26650-94739
Email: info@elektrostore24.gr
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-15:00

Μην αφήσετε την ασφάλεια σας στην τύχη! Επικοινωνήστε μαζί μας για μια οικονομική προσφορά στον χώρο σας!
Read More »
elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 03, 2023 Rating: 5

Σελίδες