“Όχι” στις μεταλλαγμένες ζωοτροφές από τους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016


Το Σάββατο 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Σουλίου, “Καρκαμίσι” στην Παραμυθιά, ημερίδα για εναλλακτικές καλλιέργειες, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και η Greenpeace.
Η τροφή που βασίζονται όλα τα σιτηρέσια των παραγωγικών ζώων σήμερα, είναι η σόγια η οποία είναι γενετικά τροποποιημένη ενώ και η μη τροποποιημένη πιθανότατα θα έχει μολυνθεί.
Εκτός από τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η χρήση γενετικά μεταλλαγμένων, η σόγια είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν με αποτέλεσμα η τιμή του να μην είναι προβλέψιμη και πολλές φορές η τιμή της να μην είναι αυτή που πραγματικά πρέπει να είναι.
 
Γι’ αυτούς τους λόγους παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας του λούπινου, του μπιζελιού, του κουκιού, του ρεβιθιού και άλλων φυτών που μπορούν κάλλιστα να την αντικαταστήσουν.
Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας και η Greenpeace θα προσφέρουν την τεχνογνωσία σε όποιον κτηνοτρόφο ή αγρότη επιθυμεί να ασχοληθεί με την καλλιέργεια αυτών των φυτών.
Στην ημερίδα κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Ηλίας Κάνταρος γεωπόνος, η Αφροδίτη Ρήγα γεωπόνος και η Έλενα Δανάλη επικεφαλής της εκστρατείας της Greenpeace για τη βιώσιμη γεωργία.
Στην εκδήλωση επίσης μίλησαν η πρόεδρος των κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας Μυρτώ Λύκα, ο πρόεδρος των γεωπόνων Θεσπρωτίας Βασίλης Μουσελίμης και η γεωπόνος Μαρία Πατσιούρα.
 
Σε δηλώσεις της στο Agrotes.eu, η υπεύθυνη της εκστρατείας της Greenpeace για τη βιώσιμη γεωργία, Έλενα Δανάλη ανέφερε:
«Η ημερίδα που διοργάνωσε η Greenpeace με τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας στην Παραμυθιά ήταν πολύ πετυχημένη, διότι όσοι παρευρέθηκαν (γεωπόνοι, κτηνοτρόφοι και έμποροι ζωοτροφών) μοιράστηκαν την πρόθεση τους να στραφούν άμεσα στην καλλιέργεια κουκιού, ρεβιθιού, λούπινου και μπιζελιού για αντικατάσταση της εισαγόμενης μεταλλαγμένης σόγιας στις ζωοτροφές» και συμπλήρωσε: «Το γεγονός ότι σήμερα ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας ανακοίνωσε πως θα στραφεί στα κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές χωρίς μεταλλαγμένη σόγια δείχνει ότι η Θεσπρωτία μπορεί και πρέπει να στραφεί προς τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά φυτά που έχουν πολλαπλά οφέλη για τη γεωργία, το περιβάλλον, την οικονομία και τον άνθρωπο και μπορούν να φέρουν αυτάρκεια στην κτηνοτροφία που τόσο πολύ χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι σήμερα».

 
Read More »
“Όχι” στις μεταλλαγμένες ζωοτροφές από τους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας “Όχι” στις μεταλλαγμένες ζωοτροφές από τους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας  Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Απριλίου 24, 2016 Rating: 5

110.260,03€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 110.260,03€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της κάθε ομάδας ειδών του κάθε φορέα.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες «ΟΜΑΔΕΣ» και για ένα ή περισσότερους φορείς, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ΟΜΑΔΑΣ» όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας τον ΚΑ 10.6634, 20.6634, 20.6662.01 με το ποσό των 16.992,76 ευρώ και για το Νομικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. τους Κ.Α 10.6634.00 και 10.6162.00 για τους Παιδικούς- ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ” με το ποσό των 16.572,28 ευρώ , με το ποσό των 63.007,62 ευρώ για την Α/θμια Σχολική Επιροπή και με το ποσό των 13.687,38 ευρώ για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 25-04-2016.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18-05-2016 και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν. 4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ της κάθε ομάδας του Φορέα ειδών στην οποία θα συμμετάσχει ο διαγωνιζόμενος, και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 150 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αρμόδια Υπάλληλος για πληροφορίες: Ειρήνη Γρίβα, τηλ.:2665361213, fax: 2665029119, e-mail: igoumen2@otenet.gr.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η προμήθεια (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Αρχεία:
Διακήρυξη
Έντυπα Οικονομικών Προσφορών
Τεχνική Έκθεση
Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
Read More »
110.260,03€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας 110.260,03€ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Απριλίου 24, 2016 Rating: 5

H Oλυμπιακή Φλόγα στην Ηγουμενίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016
Read More »
H Oλυμπιακή Φλόγα στην Ηγουμενίτσα (ΒΙΝΤΕΟ)  H Oλυμπιακή Φλόγα στην Ηγουμενίτσα (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Απριλίου 24, 2016 Rating: 5

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016

 
Συνεδρίασε το βράδυ της Παρασκευής στην Παραμυθιά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την ανασκόπηση της συνεδρίασης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου καθώς και ολόκληρη την συνεδρίαση. 
 
Read More »
Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Απριλίου 24, 2016 Rating: 5

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Απριλίου 24, 2016

Read More »
Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Απριλίου 24, 2016 Rating: 5

Σελίδες