https://picasion.com/
https://picasion.com/

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ο Δήμος Φιλιατών διακηρύττει ότι στις 1η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φιλιατών, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν.2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950149 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, β) κατηγορία Οδοστρωσία και γ) κατηγορία Ασφαλτικά.

Εργολαβικό αντικείμενο 300.815,69 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη 14/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ανέρχεται στο ποσό των 300.815,69 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 381.300,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Φιλιατών (Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες), μέχρι τις 27/8/2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 6.200,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι μέχρι 30/11/2015.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη.

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ, αρμόδιος υπάλληλος κα Άρτεμις Ταφέκη (τηλ.: 2664360165 Φαξ:2664022989), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Read More »
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Όνειρο μέσα σε Όνειρο - Ονειρικές φώτο στην παραλία Καραβοστάσι

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Όνειρο μέσα σε Όνειρο - Ονειρικές φώτο στην παραλία Καραβοστάσι


Χθεσινές φώτο (04/08/2015) από την παραλία Καραβοστάσι. 
 
Βαριά σύννεφα σχεδόν έγιναν ένα με την θάλασσα δημιουργώντας μαγικές εικόνες την ώρα που ο ήλιος πέφτει αργά πίσω από την Κέρκυρα. 
 
 
 
Η καλοκαιρινή βροχή εκθρονίζει έστω και για λίγο το καλοκαίρι, δημιουργώντας ένα μαγικό τοπίο φθινοπώρου. 
 
Απ' ότι φαίνεται οι πολύ ζεστές μέρες των τελευταίων εβδομάδων είναι πλέον παρελθόν!
 
Read More »
Όνειρο μέσα σε Όνειρο - Ονειρικές φώτο στην παραλία Καραβοστάσι Όνειρο μέσα σε Όνειρο - Ονειρικές φώτο στην παραλία Καραβοστάσι Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Μετά τη γενική κατακραυγή, ξαναβάφουν το ΠΑΝΘΕΟΝ στα αρχικά του χρώματα

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Μετά τη γενική κατακραυγή, ξαναβάφουν το ΠΑΝΘΕΟΝ στα αρχικά του χρώματα


Μετά τη γενική κατακραυγή που προκάλεσε το βάψιμο του πολιτιστικού κέντρου σε μπλε χρώματα (τα χρώματα της ΝΔ), εργάτες του Δήμου Ηγουμενίτσας ξαναβάφουν το ΠΑΝΘΕΟΝ στα αρχικά του χρώματα.

Έστω και τώρα, πάλι καλά που αντιλήφθηκαν το καλλιτεχνικό έγκλημα και προχωρούν σε αποκατάστασή του.


Το θέμα τώρα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Δήμος Ηγουμενίτσας, είναι με ποιανού την απόφαση και με ποιόν τρόπο, (π.χ. απευθείας ανάθεση;) χρεώθηκαν οι δημότες δύο φορές το κόστος των χρωμάτων.
Read More »
Μετά τη γενική κατακραυγή, ξαναβάφουν το ΠΑΝΘΕΟΝ στα αρχικά του χρώματα Μετά τη γενική κατακραυγή, ξαναβάφουν το ΠΑΝΘΕΟΝ στα αρχικά του χρώματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Θανατηφόρο τροχαίο για 78χρονο μοτοσικλετιστή

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Θανατηφόρο τροχαίο για 78χρονο μοτοσικλετιστή


Τη ζωή του, έχασε χτες Τετάρτη ένας 78χρονος Μοτοσικλετιστής, καθώς στο 26χλμ της Ε.Ο. Άρτας - Πρέβεζας, δίκυκλο όχημα που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του.

Ο 78χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε.
 
Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το τμήμα τροχαίας Πρέβεζας.
Read More »
Θανατηφόρο τροχαίο για 78χρονο μοτοσικλετιστή Θανατηφόρο τροχαίο για 78χρονο μοτοσικλετιστή Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Έκαψαν το αυτοκίνητο αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Έκαψαν το αυτοκίνητο αξιωματικού της ΕΛΑΣ


Μία περίεργη υπόθεση ερευνά από τα ξημερώματα η αστυνομία. Πρόκειται για τον εμπρησμό αυτοκινήτου που ανήκει σε αξιωματικό της ΕΛΑΣ, ο οποίος υπηρετεί στην Τροχαία Πρέβεζας.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στην πυλωτή του σπιτιού που διαμένει.

Λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα παραδόθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια, καθώς χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υλικό, πιθανότατα βενζίνη.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει προς το παρόν η Ασφάλεια Πρέβεζας.
Read More »
Έκαψαν το αυτοκίνητο αξιωματικού της ΕΛΑΣ  Έκαψαν το αυτοκίνητο αξιωματικού της ΕΛΑΣ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Εσάς σας αρέσει η νέα εικόνα του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα;

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Εσάς σας αρέσει η νέα εικόνα του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα;


Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις κατοίκων της Ηγουμενίτσας, μετά την αλλαγή της εικόνας του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ.
Δεν γνωρίζουμε με ποιανού απόφαση υλοποιήθηκε αυτή η αλλαγή.
Η προηγούμενη μορφή του, ήταν μετά από σχέδια του Πρεβεζάνου ζωγράφου,  Λέανδρου Σπαρτιώτη, και η επιλογή των χρωμάτων ήταν τέτοια ώστε να δένουν αρμονικά με την πέτρα με την οποία είναι χτισμένο το κτήριο.

Το Ράδιο Ηγουμενίτσα σας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας, συμμετέχοντας στο παρακάτω γκάλοπ: 

Read More »
Εσάς σας αρέσει η νέα εικόνα του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα; Εσάς σας αρέσει η νέα εικόνα του πολιτιστικού κέντρου ΠΑΝΘΕΟΝ στην Ηγουμενίτσα; Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Δύο νεκρά χωριά στη Θεσπρωτία προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, έστω και κατά διαστήματα

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Δύο νεκρά χωριά στη Θεσπρωτία προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, έστω και κατά διαστήματα
 
 
Δύο νεκρά χωριά στη Θεσπρωτία, η Ελαταριά (παλαιά Λαμπανίτσα) Παραμυθιάς και η Κρυόβρυση (παλαιά Πέστιανη) Ηγουμενίτσας, προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, έστω και κατά διαστήματα!
 
Με εκδηλώσεις, που οργανώνουν οι καταγόμενοι από αυτά τα δύο όμορφα θεσπρωτικά χωριά, που τιμούν και σέβονται τους τόπους προέλευσής τους, δίνεται το μήνυμα και η ελπίδα μιας καινούργιας ζωής.
 
Όχι, βέβαια, σε πλήρεις ρυθμούς, αλλά τουλάχιστον, να αποτραπεί η οριστική εγκατάλειψη, που σημαίνει αμετάκλητα και ταφόπλακα. 
 
Όσο οι καρδιές των Λαμπανιτσιωτών και των Πεστιανωτών, όπου και αν βρίσκονται, θα χτυπούν, είναι βέβαιο ότι δεν θα ξεχνούν την προέλευσή τους. 
 
Το χωριό Κρυόβρυση παραμένει μέχρι σήμερα εγκαταλελειμμένο από το μεγάλο σεισμό του 1979. 
Mετά το σεισμό οι κάτοικοι διασκορπίστηκαν στα γύρω χωριά, αφού πρώτα για διάστημα δύο-τριών μηνών έμειναν σε σκηνές. 
Καθώς τα χρόνια πέρασαν καμία κρατική πρόνοια δεν πάρθηκε για το «χτυπημένο» από τον εγκέλαδο χωριό. 
 
Τους τελευταίους μήνες κάποιοι ξεκίνησαν δειλά - δειλά να εγκαθίστανται μόνιμα στην Κρυόβρυση, ενώ κάποιοι άλλοι πηγαινοέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν μόνοι τους τις ζημιές και να επιστρέψουν στον τόπο τους. 
 
Η Λαμπανίτσα, ειδικά το χειμώνα, έχει μόνο δύο κτηνοτροφικές οικογένειες. 
 
Read More »
Δύο νεκρά χωριά στη Θεσπρωτία προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, έστω και κατά διαστήματα  Δύο νεκρά χωριά στη Θεσπρωτία προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, έστω και κατά διαστήματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Ολοκληρώνονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις και μπάσκετ και η νέα παιδική χαρά Γαρδικίου

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Ολοκληρώνονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις και μπάσκετ και η νέα παιδική χαρά Γαρδικίου


Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει:

1.την ολοκλήρωση του έργου: «Υλοποίηση Πράξη εφαρμογής Οικισμού Γαρδικίου Οικοδομικού Τετραγώνου 75».

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και αφορά την ανάπλαση του χώρου πλησίον του Δημαρχείου Αχέροντα σε χώρο άθλησης.

Περιλαμβάνει γήπεδα: ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις και μπάσκετ.

2. την ολοκλήρωση του έργου: «Παιδική χαρά Τ.Κ Γαρδικίου».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Η Παιδική χαρά βρίσκεται και σε φάση πιστοποίησης.

Read More »
Ολοκληρώνονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις και μπάσκετ και η νέα παιδική χαρά Γαρδικίου Ολοκληρώνονται τα γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις και μπάσκετ και η νέα παιδική χαρά Γαρδικίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή του Δήμου Ηγουμενίτσας, για να πάρει αποφάσεις για το 2014

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή του Δήμου Ηγουμενίτσας, για να πάρει αποφάσεις για το 2014


Καλείστε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Πέμπτη 06 Αυγούστου 2015 και ώρα 09.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου, αρ. 3), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο. Επί αιτήματος Αριστέας Τζοβάρα – Κούρτη σχετικά με την τακτοποίηση, λόγω ρυμοτομίας, των οικοπέδων ιδιοκτησίας της στα Ο.Τ. 10 & 12 στην εγκεκριμένη πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 2ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το έτος 2014 έως τις 03.00πμ στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας Μανταλένας Γκέγκα του Περικλή, που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αποστόλων 39 – 41 στην Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 3ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το έτος 2014 έως τις 03.00πμ στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας HachiVioricaτου Gregori, που βρίσκεται επί της οδού Αποστόλου Πέτρου & Παύλου στην Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 4ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής για το έτος 2014 έως τις 03.00πμ στο κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (χωρίς παρασκευαστήριο)», ιδιοκτησίας EkaterineChaduneli του Tamazi, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σωτήριος Μήτσης
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή του Δήμου Ηγουμενίτσας, για να πάρει αποφάσεις για το 2014  Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή του Δήμου Ηγουμενίτσας, για να πάρει αποφάσεις για το 2014 Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5

Ανακοίνωση Βασίλη Γιόγιακα για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας

Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015
Ανακοίνωση Βασίλη Γιόγιακα για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας


Για την ενημέρωση των συμπατριωτών μου, οφείλω να ενημερώσω σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, βάσει της οποίας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας μου, ώστε να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία κάτι που ήταν και δική μου επιθυμία καθώς η εμπλοκή μου έχει σχέση με τον τυπικό μου ρόλο, ως Νομάρχη Θεσπρωτίας.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας τον Ιανουάριο του 2010, όταν ενέκρινε την εκμίσθωση κοινόχρηστης εκτασης στο ακρόκτημα Ελαίας Φιλιατών 9,5 στρεμμάτων με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, με αντίτιμο 40 ευρώ ανά στρέμμα για κάθε έτος.

Μετά από διάστημα πέντε μηνών ιδιοκτήτης όμορου οικοπέδου, υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, καθώς κατείχε όπως υποστήριζε 600 μέτρα του οικοπέδου, μέσα στο οποίο υπήρχαν ελαιόδενδρα από το 1960.

Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Πολιτικής Γης, έγινε μερική ανάκληση της αρχικής απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας.

Στη συνέχεια η εκμισθώτρια εταιρεία των 9,5 στρεμμάτων υπέβαλε με τη σειρά της ένσταση κατά της απόφασης, στην Αποκεντρωμένη Γενική Γραμματεία Ηπείρου. Η ένσταση έγινε δεκτή με αποτέλεσμα να ανατραπεί η αρχική κυριότητα της παραχωρηθήσας έκτασης.

Στο πλαίσιο αντιδικιών μεταξύ ιδιοκτητών οικοπέδων και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια καταγγελία, μετά από διάστημα τεσσάρων και πλέον χρόνων ασκήθηκε από την Εισαγγελία δίωξη για ψευδή βεβαίωση κατά του Νομάρχη Θεσπρωτίας.

Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, η εμπλοκή μου στο ζήτημα είναι τυπική, καθώς ποτέ δεν έλαβα υπέρ ή εναντίον οποιουδήποτε κάποια απόφαση.
Με τιμή Βασίλης Γιόγιακας,

Βουλευτής Θεσπρωτίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Read More »
Ανακοίνωση Βασίλη Γιόγιακα για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας Ανακοίνωση Βασίλη Γιόγιακα για την άρση της Βουλευτικής ασυλίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Αυγούστου 06, 2015 Rating: 5
httpsendrasei-gr-3-1