https://picasion.com/
https://picasion.com/
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1

Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Τίτου για την παραίτηση του

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Τίτου για την παραίτηση του
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας,
Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας
κ.κ. ΤΙΤΟΥ

Ἀ­γα­πη­τοί Πα­τέ­ρες καί ἀ­δελ­φοί, συν­δι­ά­κο­νοι τοῦ ἁ­γίου Θυ­σι­α­στη­ρίου, λαέ τοῦ Θεοῦ ἠ­γα­πη­μένε, τέ­κνα ἐν Κυ­ρίῳ πε­φι­λη­μένα καί πε­ρι­πό­θητα, χαί­ρετε ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ καί πά­λιν χαί­ρετε!

Εὐ­χα­ρι­στῶ, εὐ­λογῶ καί δο­ξάζω ἐκ μέ­σης καρ­δίας τό ὑ­πε­ρύ­μνητο Ὄ­νομα τοῦ ἐν Τρι­άδι Θεοῦ ἡ­μῶν, δι­ότι ὡς πνευ­μα­τι­κός σας Πα­τήρ ἔχω τήν με­γάλη χαρά καί ἀ­γαλ­λί­αση νά ἐ­πι­κοι­νωνῶ μαζί σας μέ τό ση­με­ρινό μου ἐγ­κύ­κλιο ση­μεί­ωμα.

Ὅ­πως θά ἔ­χετε οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ἀπό ἐ­σᾶς πλη­ρο­φο­ρη­θεῖ, πρίν ἀπό λί­γες ἡ­μέ­ρες ὑ­πέ­βαλα πρός τήν Ἱ­ερά Σύ­νοδο τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος καί τόν Μα­κα­ρι­ώ­­τατο Πρό­ε­δρο Αὐ­τῆς, Ἀρ­χι­ε­πί­σκοπο Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος κ.κ. Ἱ­ε­ρώ­νυμο, τήν πα­ραί­τησή μου ἀπό τῆς θέ­σεώς μου ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Μη­τρο­πο­λί­του τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Μη­τρο­πό­λεως Πα­ρα­μυ­θίας. Στήν ἐ­νέρ­γειά μου αὐτή προ­έ­βην κα­τό­πιν πολ­λῆς προ­σευ­χῆς, πε­ρι­σκέ­ψεως καί πε­ρι­συλ­λο­γῆς.

Μέ γνω­ρί­ζετε καί σᾶς γνω­ρίζω σχε­δόν πεν­τή­κοντα ἔτη, ἀπό τοῦ ἔτους 1974, ὅ­ταν ἀ­νέ­λαβα τήν δι­α­ποί­μανση τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς αὐ­τῆς Μη­τρο­πό­λεως, γνω­ρί­ζετε κα­λῶς καί τήν αἴ­σθηση ὑ­πευ­θυ­νό­τη­τος ἡ ὁ­ποία μέ δι­α­κατέ­χει ὡς πρός τήν ἀ­πρό­σκο­πτη ἐ­πι­τέ­λεση τῶν ἐ­πι­σκο­πι­κῶν μου κα­θη­κόν­των· δη­λαδή τήν ἀ­πο­στο­λική μου δι­α­κο­νία πρός ὅ­λους ἐ­σᾶς, τά πνευ­μα­τικά μου τέ­κνα, πού ἀ­πο­τε­λεῖτε τόν θη­σαυρό καί τό καύ­χημα τῆς πα­τρι­κῆς μου καρ­διᾶς. Σέ αὐ­τήν τήν ἀ­πό­φασή μου ὁ λό­γος τοῦ Κυ­ρίου, ὅ­πως πάντα, ἔρ­χε­ται, ὡς βάλ­σαμο πα­ρη­γο­ρίας, νά εἰ­ρη­νεύ­σει καί τήν δική μου ψυχή. «Τό μέν πνεῦμα πρό­θυ­μον, ἡ δέ σάρξ ἀ­σθε­νής» (Ματθ. 26, 41).

Ὄν­τως, ἐ­ξαι­τίας τῆς ἀ­γά­πης μου πρός ἐ­σᾶς, θά ἐ­πι­θυ­μοῦσα νά πα­ρα­μείνω καὶ θὰ παραμείνω Ἐ­πί­σκο­πος σας, θὰ συνεχίσω νὰ εἶμαι γιὰ ἐσᾶς ὁ πα­τέ­ρας, ὁ ἀ­δελ­φός καί συ­νο­δοι­πό­ρος σας, χω­ρίς νά ἀ­πει­λεῖ­ται ἡ δι­α­κο­νία μου αὐτή ἀπό τόν παν­δα­μά­τορα χρόνο καί τήν φυ­σική ἀ­δυ­να­μία πού αὐτός ἐ­πι­φέ­ρει σέ ὅ­λους μας, ἀλλὰ καὶ χωρὶς τὶς μέριμνες τῆς ἀπαιτητικῆς διοικητικῆς ἰδίως διακονίας.

Δο­ξάζω τόν Θεό, γι­ατί μέ ἀ­ξί­ωσε νά ἔλθω στήν Ἱ­ερά μας Μη­τρό­πολη στήν πλέον κα­λύ­τερη γιά δράση πε­ρί­οδο τῆς ἡ­λι­κίας μου. Ἤ­μουν τότε μό­λις 43 ἐ­τῶν καί ἔ­δωσα ὅλη τήν ἰ­κμάδα τῆς ὑ­πάρ­ξεώς μου στήν ὑ­πη­ρε­σία τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σίας. Κα­τέ­βαλα κάθε δυ­νατή προ­σπά­θεια καί σπουδή γιά τήν ἀ­να­βά­θμιση τῆς πνευ­μα­τι­κῆς καί λει­τουρ­γι­κῆς ζωῆς· γιά τήν ἐ­ξεύ­ρεση καί χει­ρο­το­νία νέων, εὐ­λα­βῶν Κλη­ρι­κῶν· γιά τήν εὔ­ρυ­θμη λει­τουρ­γία τῶν Ἱ­δρυ­μά­των τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως καί τήν χρη­στή δι­α­χεί­ριση τῶν οἰ­κο­νο­μι­κῶν της πό­ρων καί γιά ἄλλα πολλά, τά ὁ­ποῖα ἡ χά­ρις καί τό ἔ­λεος τοῦ Θεοῦ μᾶς εὐ­λό­γησε νά φέ­ρουμε εἰς αἴ­σιον πέ­ρας.
 
Γιά ὅλα αὐτά εὐ­χα­ρι­στῶ τόν Θεό καί εὐ­γνω­μονῶ ὅ­λους ἐ­σᾶς, γι­ατί γί­νατε συγ­κυ­ρη­ναῖοι καί συ­ναν­τι­λή­πτο­ρες στό ἐ­πί­μο­χθο ἔργο τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς μου δι­α­κο­νίας. Δέν θά παύσω νά προ­σεύ­χο­μαι στόν Θεό γιά τήν ὑ­γεία, τήν προ­κοπή, τήν πρό­οδο καί μα­κρο­η­μέ­ρευση ὅ­λων σας. Καί δέν θά παύσω νά σᾶς πε­ρι­βάλλω μέ τήν πα­τρική μου ἀ­γάπη καί στοργή, διά τῶν ὁ­ποίων ὁ Κύ­ριος θά μᾶς δι­α­τη­ρεῖ ἑ­νω­μέ­νους, ὡς πα­τέρα μέ παι­διά, στόν πα­ρόντα αἰ­ῶνα καί τήν αἰ­ω­νι­ό­τητα· στήν ἀ­τε­λεύ­τητη Βα­σι­λεία τῆς ἀ­γά­πης Του.

Ἡ πα­ραί­τησή μου δέν ση­μαί­νει ὅτι θά ἀ­πο­χω­ρι­σθῶ ἀπό κοντά σας. Τὸ κελλί μου στήν Ἱ­ερά Μονή Ἁ­γίας Πα­ρα­σκευῆς Καναλακίου Πούν­τας, οἱ καλές μας μοναχές, ποὺ θὰ μὲ διακονοῦν, οἱ στενοί μου συνεργάτες, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ ἔμειναν ἀφοσιωμένοι στὸν Ἐπίσκοπό τους, ἕως καὶ τώρα, θὰ εἶναι πάνοτε φιλόξενοι γιὰ ὅλους σας, ὥστε τὸ κελλί μου νὰ εἶναι ἀνοικτὸ πάντα, για νά ἔ­χουμε τήν δυ­να­τό­τητα νά συ­ναν­τώ­μεθα καί νά συμ­πνευ­μα­τι­ζώ­μεθα.

Ἐν τέ­λει, θερ­μῶς σᾶς πα­ρα­καλῶ νά μή λη­σμο­νή­σετε τούς κατά Θεόν κό­πους καί μό­χθους, τούς ὁ­ποί­ους ὡς Ἐ­πί­σκο­πος καί πνευ­μα­τι­κός σας Πα­τήρ κα­τέ­βαλα γιά τήν πνευ­μα­τική σας προ­κοπή καί τήν δι­α­μόρ­φωση τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς σας συ­νει­δή­σεως.

Σᾶς ζητῶ νά προ­σεύ­χε­σθε γιά ἐ­μένα καί νά δε­χθεῖτε μέ τήν ἴ­δια ἀ­γάπη καί τόν ἴ­διο σε­βα­σμό τόν δι­ά­δοχό μου Μη­τρο­πο­λίτη Πα­ρα­μυ­θίας, τόν ὁ­ποῖο θά ἐ­κλέ­ξει τόν προ­σεχῆ Ὀ­κτώ­βριο ἡ Ἱ­ερά Σύ­νο­δος τῆς Ἱ­ε­ραρ­χίας τῆς Ἁ­γι­ω­τά­της Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος.

Ἐ­πί­σης, ζητῶ τήν κα­τα­νό­ησή σας γιά τίς πα­ρα­λεί­ψεις καί τά τυ­χόν λάθη τῆς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς μου δι­α­κο­νίας. Νά γνω­ρί­ζετε κα­λῶς ὅτι ὅ­λος ὁ εὐ­σε­βής καί φι­λό­χρι­στος λαός τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σίας, ἡ Ἱ­ερά Μη­τρό­πολη, οἱ ἀ­γα­πη­τοί μου Ἱ­ε­ρεῖς, οἱ Ἐ­νο­ρίες, οἱ Ναοί, οἱ Ἱ­ε­ρές Μο­νές, οἱ Μο­να­χοί, ἡ εὐ­λο­γη­μένη μας Πα­ρα­μυ­θιά, οἱ Φι­λι­ά­τες, ἡ Πάργα, ἡ Ἡ­γου­με­νίτσα, ἡ Θε­σπρω­τία μας, θά βρί­σκον­ται πάν­τοτε μέ ἄ­πειρη ἀ­γάπη μέσα στήν καρ­διά μου, στήν σκέψη καί τήν προ­σευχή μου.

Ἡ χά­ρις τοῦ Κυ­ρίου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καί ἡ ἀ­γάπη τοῦ Θεοῦ καί Πα­τρός καί ἡ κοι­νω­νία τοῦ Ἁ­γίου Πνεύ­μα­τος εἴη μετά πάν­των ὑ­μῶν.

Μετά πα­τρι­κῆς ἀ­γά­πης καί εὐ­χῶν δι­α­πύ­ρων,
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας Τίτος
Read More »
Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Τίτου για την παραίτηση του Η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Τίτου για την παραίτηση του Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

ΑΣΕΠ: Καθοδόν 5.403 νέες θέσεις από τα αποτελέσματα 20 διαγωνισμών

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
ΑΣΕΠ: Καθοδόν 5.403 νέες θέσεις από τα αποτελέσματα 20 διαγωνισμών


Το ΑΣΕΠ υποδέχεται το Σεπτέμβριο με με την έκδοση προσωρινών αλλά και οριστικών αποτελεσμάτων, που αφορούν χιλιάδες θέσεις εργασίας από διαγωνισμούς προκηρύξεων σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Proson.gr.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσόντων προετοιμάζουν την έκδοση αποτελεσμάτων για συνολικά 5.403 θέσεις από 20 διαγωνισμούς εκ των οποίων 11 προκηρύξεις αφορούν οριστικά αποτελέσματα για συνολικά 849 θέσεις εργασίας και 9 προκηρύξεις για προσωρινά αποτελέσματα, 3.727 θέσεων εργασίας.

Μεταξύ των προκηρύξεων για τις οποίες θα δημοσιοποιηθούν οριστικά αποτελέσματα βρίσκεται και η προκήρυξη, 1Γ/2022 για 822 θέσεις εργασίας προσωπικού ΠΕ, ΤΕ στην Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ παράλληλα έλεγχος των εργασιών για την υλοποίηση του Β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022)

Τα προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις εργασίαςΠροκήρυξη 7Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, 36 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε εποπτευόμενους φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 
Προκήρυξη 8Κ/2020 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων τακτικού προσωπικού, 1 θέσης του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στον Συνήγορο του Καταναλωτή και 1 θέσης του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 3Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων τακτικού προσωπικού, τεσσάρων (4) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προξενικού και 13 θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων

Προκήρυξη 2Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 473 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.
 
Προκήρυξη 3Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 283 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ – πρώην ΑΔΙΠ), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Προκήρυξη 4Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 118 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή)

Προκήρυξη 6Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μεταξύ άλλων, 59 θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 6 θέσεων Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»
 
Προκήρυξη 7Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μόνιμου προσωπικού, 493 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, 2.253 θέσεων κατηγορίας ΤΕ και 974 θέσεων κατηγορίας ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Προκήρυξη 8Κ/2022 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 70 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα οριστικά αποτελέσματα για θέσεις εργασίαςΠροκήρυξη 2Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 457 θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ κατηγορίας.

Προκήρυξη 5Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων, 6 θέσεων ΠΕ κατηγορίας κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 
Προκήρυξη 8Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, 5 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
 
Προκήρυξη 5Ε/2020 για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
 
Προκήρυξη 2Ε/2021 για την πλήρωση 33 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Προκήρυξη 3Ε/2021 για την πλήρωση 27 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου.

Προκήρυξη 5Ε/2021 για την πλήρωση 24 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 6 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) και 5 θέσεων ΕΕΠ στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΕΚΕΒΕ)(«Α. Φλέμινγκ»), της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Προκήρυξη 7Ε/2021 για την πλήρωση 15 θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκήρυξη 1Ε/2022 για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ στο ΔΟΑΤΑΠ, για την πλήρωση 1 θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προκήρυξη 2Ε/2022 για την πλήρωση 9 θέσεων ΕΕΠ στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και 1 θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προκήρυξη 1Ε/2023 για την επιλογή 22 μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ.), με πενταετή θητεία.
Read More »
ΑΣΕΠ: Καθοδόν 5.403 νέες θέσεις από τα αποτελέσματα 20 διαγωνισμών ΑΣΕΠ: Καθοδόν 5.403 νέες θέσεις από τα αποτελέσματα 20 διαγωνισμών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Λαϊκή Συσπείρωση : Επερώτηση για την «καθαρότητα» της Παμβώτιδας.

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Λαϊκή Συσπείρωση : Επερώτηση για την «καθαρότητα» της Παμβώτιδας.


Επερώτηση για ενημέρωση σε σχέση με την καθαρότητα των υδάτων της Παμβώτιδας κατέθεσε σήμερα ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου Γιώργος Πρέντζας και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Τίνα Ζέκα και Κώστας Κωτσαντής.

Η επερώτηση κατατέθηκε μετά τις δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη ότι λόγω των παρεμβάσεων του «η λίμνη καθάρισε παντού», ο οποίος μάλιστα προχωρώντας το σκεπτικό του αποκάλεσε όλους όσοι διαφωνούν με τον ισχυρισμό του και αντιτίθενται στις παρεμβάσεις του, «ξερόλες».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Περιφέρειας Ηπείρου» θεωρεί ότι η Περιφερειακή αρχή σε όλη τη διάρκεια της θητείας της έχει αποδείξει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είτε την αφήνει τελείως αδιάφορη, είτε αποτελεί εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποκορύφωμα την περιβαλλοντική καταστροφή στο Λούρο.

Τα ίδια τα γεγονότα καθιστούν απολύτως αιτιολογημένες τις αντιδράσεις εκείνων που διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, τους οποίους ο κ. Περιφερειάρχης, ο οποίος θυμίζουμε ελέγχεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το περιβαλλοντικό έγκλημα στο Λούρο, χαρακτηρίζει συλλήβδην «ξερόλες»

Στην περίπτωση της Παμβώτιδας το μοναδικό έργο της Περιφέρειας Ηπείρου τα τελευταία χρόνια, είναι η άρση της απαγόρευσης επέκτασης παλαιών και η έγκριση ανέγερσης νέων πτηνοτροφείων γύρω από την λίμνη, μέσω των θετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος την οποία ελέγχει κατά πλειοψηφία και στην οποία συχνά πυκνά παρίσταται χωρίς να είναι μέλος όταν θέλει να «σπρώξει» κάποιο έργο που προσωπικά και πολιτικά τον ενδιαφέρει.

Αντίθετα οι «προβληματισμοί και οι ενστάσεις» της περιφέρειας στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το τμήμα της Παμβώτιδας, αποδεικνύουν ότι η Παμβώτιδα δεν αντιμετωπίζεται ως ευαίσθητος υδροβιότοπος με πρώτη προτεραιότητα την προστασία του, αλλά ως γενικός αποδέκτης αποβλήτων, αρκεί να μην βρωμάν και ενοχλούν τους τουρίστες και τα μεγάλα ξενοδοχεία γύρω απ τη λίμνη.

Ταυτόχρονα όμως επιχειρείται να δημιουργηθεί μια διαστρεβλωμένη εικόνα της περιβαλλοντικά επιβαρυμένης πραγματικότητας στην Ήπειρο, οπότε και όσοι ορθά διαμαρτύρονται για τα αυτονόητα, ανάμεσα τους και η Λαϊκή Συσπείρωση αντιμετωπίζονται με ατεκμηρίωτους, απρεπείς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς.

Αφού ο κ. Περιφερειάρχης ανέλαβε να υπερασπιστεί τα έργα της περιφερειακής αρχής και την καθαρότητα της λίμνης οι περιφερειακοί σύμβουλοι στην επερώτησή τους τον καλούν να απαντήσει:

1. Με ποια επίσημα επιστημονικά δεδομένα χαρακτήρισε καθαρή τη λίμνη. Τι αναφέρουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα παρακολούθησης των βιολογικών, χημικών, φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων τις Λίμνης Παμβώτιδας από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων και τι αναφέρουν τα επίσημα επιστημονικά δεδομένα παρακολούθησης του βάθους της Λίμνης και της σημερινής κατάστασης του πυθμενικού ιζήματος ;

2. Σε ποιες παρεμβάσεις προέβη η Περιφέρεια Ηπείρου την τελευταία τετραετία για την αντιμετώπιση του φαινομένου ευτροφισμού της λίμνης; Ποια έργα έχουν γίνει για να διευκολυνθεί ο φυσικός αυτοκαθαρισμός της λίμνης; Έχει αποκατασταθεί ή έχει διαμορφωθεί έστω και 1 τ.μ. φυσικής όχθης; Έχει γκρεμιστεί κάποιο κρηπίδωμα; Έχει απομακρυνθεί κάποιο μπάζωμα;

3. Μελέτησε κάποιος επιστημονικός φορέας και έβγαλε ποτέ συμπεράσματα για τη χρήση των πηγών του Μιτσικελίου για την ανανέωση των υδάτων της λίμνης; Αν ναι, ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα;

4.. Είναι ασφαλές πλέον το κολύμπι στα νερά της Λίμνης Παμβώτιδας;

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Γιώργος Πρέντζας
Τίνα Ζέκα
Κώστας Κωτσαντής


Read More »
Λαϊκή Συσπείρωση : Επερώτηση για την «καθαρότητα» της Παμβώτιδας. Λαϊκή Συσπείρωση : Επερώτηση για την «καθαρότητα» της Παμβώτιδας. Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Την Πέμπτη 31 Αυγούστου  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η & 2η): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 35.280 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ασβεσταριές», Τ.Κ. Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας, από 30.000 σε 50.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κρυόβρυσης, Δ.Ε. Περάματος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.500 σε 36.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, αποτελούμενη από δυο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 17.000 και 19.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής αντίστοιχα, στη θέση «Βάλτος», Τ.Κ. Πολυδρόσου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

4. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, από 19.000 σε 37.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Μουζακαίων, Δ.Ε. Παμβώτιδος, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

5. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ,α/α 1): «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, από 12.000 σε 22.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Κόντσικας, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».
 
6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 3η , α/α 8):»Έργα προστασίας και αναβάθμισης παράκτιας ζώνης Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

7. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 3η): «Αδειοδότηση υφιστάμενων συνοδών χερσαίων και λιμενικών υποδομών, για την υποστήριξη λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου και διάφορων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών, Δ.Ε. Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».

8. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η & 4η, α/α 11): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 999 ΚW , από καύση βιοαερίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η & 4η, α/α 6α): «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 1,99 MW , στην Τ.Κ. Σκλίβανης, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

10. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 1 , Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».

11. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 2.α): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, ισχύος 20 MW, στη θέση αγρόκτημα Σπαθαραίων- ΣΠΑΘΑΡΑΙΟΙ 2 , Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου».

12. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του Έργου « Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου».

13. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΤΑ (ΠΟΠ)») της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000146 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβατικά είδη (Τρόφιμα) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 149490/5051/28-09-2022 (22SYMV011323352) (διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).

14. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ», «ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ») της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000146 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβατικά είδη (ΒΥΣ) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 149490/5051/28-09-2022 (22SYMV011323352) (διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).

15. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής («ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ» και «ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ») της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019/ ΚΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029481 λόγω αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβατικά είδη (Τρόφιμα) της Σύμβασης υπ’ αριθ. 122079/4407/11-08-2022 (22SYMV011091610) (διανομής τροφίμων ΤΕΒΑ 7-8-9 Ιουνίου 2023).

16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας με κωδικό ΟΠΣ 5000127,για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβατικά είδη «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΤΑ» της αριθμ. πρωτ. 3670/03.11.2022 Σύμβασης και τις υπ΄αριθμ. 4451/27-12-2022 & 3237/28-06-2023 τροποποιήσεις αυτής.

17. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Θεσπρωτίας.

18. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Πρέβεζας.

19. Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΠΕ Ιωαννίνων

20. Έγκριση υποβολής αιτήματος για κάλυψη θέσης κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στην Περιφέρεια Ηπείρου.

21. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου ««Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», όσον αφορά την ένταξη νέου υποέργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων – αντιστήριξης πρανών και αποκατάστασης των οδών πρόσβασης μετά από εκτεταμένο κατολισθητικό φαινόμενο « προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ

22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση κωπηλατικής δεξαμενής του Ναυταθλητικού Ομίλου Ηγουμενίτσας » , προϋπολογισμού 37.200. 00 ευρώ (με ΦΠΑ)

23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου « Aποκατάσταση υφαντικής σχολής κληροδοτήματος Τούλη» (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ) .

24. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου « Επισκευή -αποκατάσταση πρώην σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων » , προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) .

25. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άμεσης αντιστήριξης εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου », προϋπολογισμού 24.300,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

26. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου « Ανακαίνηση αναμόρφωση του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Κλειδωνιάς », προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ..

27. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «INNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΓΤΟΜΙΑΣ ΙΚΕ – PREMIUMCONSULTING»για την υλοποίηση του έργου «Ερευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: « Holistic networking of creative industries via hubs” στα πλαισια του προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας Interreg Ελλαδα – Ιταλία 2014-2020 που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου με κωδικό ΜΙS 5041432, μεέχρι 30-11-2023 (λήξη του έργου.

28. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2023-24 ΠΕ Άρτας..


Read More »
Την Πέμπτη 31 Αυγούστου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Την Πέμπτη 31 Αυγούστου  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Πρόσκοποι απο Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη Μέγαρα και Καρδίτσα σε Αχέροντα και Σούλι +Φωτογραφιες

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Πρόσκοποι απο Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη Μέγαρα και Καρδίτσα σε Αχέροντα και Σούλι +Φωτογραφιες


Πέντε Προσκοπικές ομάδες βρέθηκαν σε Αχέροντα και Σούλι, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος γύρω από τον μύθο του Αχέροντα Ποταμού και την σύνδεση του με τους Σουλιώτες και την Ιστορία τους.

Πιο συγκεκριμένα στο μυθικοί ποτάμι και στο ηρωικό Σούλι βρέθηκαν οι:

Σε σχετική ανακοίνωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκής-Ποταμιάς, ευχαριστεί για την φιλοξενία την οικία Τζαβέλλα τον Ξενώνας Σουλίου τους Μύλους Σουλίου. καθώς επίσης την Καφετέρια “Συνάντησις” Ποταμιά για την υποστηριξη.


Read More »
Πρόσκοποι απο Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη Μέγαρα και Καρδίτσα σε Αχέροντα και Σούλι +Φωτογραφιες Πρόσκοποι απο Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη Μέγαρα και Καρδίτσα σε Αχέροντα και Σούλι +Φωτογραφιες Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΥΜΑΤΩΝ

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΥΜΑΤΩΝ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προκηρύχθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι εξετάσεις αρχικής χορήγησης αδειών θα διεξαχθούν την Πέμπτη 19/10/2023 και οι για ανανέωση αδειών την Πέμπτη 5/10/2023 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα).

Οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων την Υ/Δ του Διευθυντή Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα Δικαιολογητικά των υποψηφίων έως και την Παρασκευή 22/9/2023. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα δηλωθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Read More »
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΥΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΥΜΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Συνελήφθη ημεδαπός στην Άρτα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Συνελήφθη ημεδαπός στην Άρτα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών


Συνελήφθη, σήμερα (29-08-2023) πρώτες πρωινές ώρες στην Άρτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ημεδαπό, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (35,38) γραμμαρίων, την οποία είχε προηγουμένως παραλάβει σε δέμα από τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Άρτας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Read More »
Συνελήφθη ημεδαπός στην Άρτα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών Συνελήφθη ημεδαπός στην Άρτα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος Λαδοχωρίου ο Ηλίας Λώλης

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος Λαδοχωρίου ο Ηλίας ΛώληςΣυνεχίζουμε δυνατά, με συνέπεια και στο αύριο!
Ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Ηλία Λώλη, καθηγητή φυσικής αγωγής, Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιο σύμβουλο στην Κοινότητα Λαδοχωρίου.
Πρόσωπο με πολυετή εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και στον χώρο του αθλητισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την πρόοδο κάθε Κοινότητας του Δήμου μας, ο κ. Λώλης συμβάλλει αποτελεσματικά στον αγώνα μας για την ανάπτυξη της Κοινότητας Λαδοχωρίου.
Καλή επιτυχία Ηλία!
Προχωράμε μπροστά με σταθερότητα και γνώση για την πρόοδο του Δήμου που αγαπάμε!
Read More »
Υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος Λαδοχωρίου ο Ηλίας Λώλης Υποψήφιος κοινοτικός σύμβουλος Λαδοχωρίου ο Ηλίας Λώλης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Δημοτολογίων θα παραμείνουν ανοικτές για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων μέχρι 12η βραδινή τις ημερομηνίες κατά τις οποίες λήγουν προθεσμίες σχετικά με τις υποψηφιότητες κατά τον α’ γύρο των περιφερειακών εκλογών και το β’ γύρο, όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα:

Τα δημοτικό κατάστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την 12η ώρα βραδινή στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Α΄ γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)

30 Αυγούστου 2023 Λήγει η προθεσμία μεταδημότευσης υποψηφίων χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας

31 Αυγούστου 2023 Λήγει η προθεσμία δήλωσης συνδυασμών στην ηλεκτρονική πύλη

Α' γύρος (8 Οκτωβρίου 2023)

30 Αυγούστου 2023
Λήγει η προθεσμία μεταδημότευσης υποψηφίων χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας


31 Αυγούστου 2023
Λήγει η προθεσμία δήλωσης συνδυασμών στην ηλεκτρονική πύλη


28 Σεπτεμβρίου 2023
Παράδοση ψηφοδελτίων στο Δήμαρχο


28 Σεπτεμβρίου 2023
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη λόγω παραίτησης η θανάτου


7 και 8 Οκτωβρίου 2023
Παραμονή και ημέρα διεξαγωγής των εκλογών

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών των Δημοτολογίων του Δήμου Ηγουμενίτσας θα μπορούν να εξυπηρετούν τους υποψηφίους των εκλογών στα ακόλουθα τηλέφωνα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

2665361203
2665361204
2665361205

Από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών


Read More »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Επτά παρατάξεις διεκδικούν την Περιφέρεια Ηπείρου

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Επτά παρατάξεις διεκδικούν την Περιφέρεια Ηπείρου

Επτά παρατάξεις φαίνεται ότι θα πάρουν μέρος στις περιφερειακές εκλογές της Ηπείρου. Η τελική προθεσμία υποβολής των ψηφοδελτίων τόσο για τους Δήμους όσο και για τις Περιφέρειες είναι η ερχόμενη Πέμπτη 31 Αυγούστου. Στην Περιφέρεια Ηπείρου αναμένεται να θέσουν υποψηφιότητα οι ακόλουθες παρατάξεις:

-«Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου» του σημερινού Περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη.

-«Κοινό των Ηπειρωτών» με επικεφαλής τον Γιάννη Στέφο και στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

-«Ορίζοντες Ηπείρου», με υποψήφιο περιφερειάρχη το Σπύρο Ριζόπουλο.

-«Ήπειρος Όλον», Του Στέφανου Ζούμπα που υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ,

-«Λαϊκή Συσπείρωση», παράταξη του ΚΚΕ με επικεφαλής το Γιώργο Πρέντζα,

–«Αριστερή Παρέμβαση» στην Ήπειρο – Αγωνιστικό Μέτωπο, με τον Ζώη Γαλατά.

-«ΦΩΣ», με αρχηγό τον Λάμπρο Γεωργόπουλο.


Read More »
Επτά παρατάξεις διεκδικούν την Περιφέρεια Ηπείρου Επτά παρατάξεις διεκδικούν την Περιφέρεια Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Φορολογικές δηλώσεις: Το «ποινολόγιο» της εφορίας για τους εκπρόθεσμούς – Μέχρι τέλος του έτους οι δηλώσεις για τα αναδρομικά

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Φορολογικές δηλώσεις: Το «ποινολόγιο» της εφορίας για τους εκπρόθεσμούς – Μέχρι τέλος του έτους οι δηλώσεις για τα αναδρομικάΜε πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι που θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα την αρχική ή την τροποποιητική φορολογική τους δήλωση, στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό της εφορίας είναι χρεωστικό με πρόσθετο φόρο υψηλότερο των 100 ευρώ.

Μεθαύριο Πέμπτη 31 Αυγούστου, στις 3 μετά το μεσημέρι, λήγει και η τελευταία παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, και το «καμπανάκι» χτυπάει για περίπου 300.000 φορολογούμενους που δεν έσπευσαν ακόμα στο «ραντεβού» με την εφορία.


Για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό ποσό φόρου, προβλέπονται τα εξής:

*Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση το εκκαθαριστικό ήταν μηδενικό ή πιστωτικό και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

*Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο:

-100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας.

– 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία

– 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Χωρίς πρόστιμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους δηλώσεις που αφορούν:

*Αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2022 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2022.

Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.

*Εισοδήματα φορολογούμενων που απεβίωσαν. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2022.

*Αλλαγή κατοικίας. Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Read More »
Φορολογικές δηλώσεις: Το «ποινολόγιο» της εφορίας για τους εκπρόθεσμούς – Μέχρι τέλος του έτους οι δηλώσεις για τα αναδρομικά Φορολογικές δηλώσεις: Το «ποινολόγιο» της εφορίας για τους εκπρόθεσμούς – Μέχρι τέλος του έτους οι δηλώσεις για τα αναδρομικά Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

ΕΚΠΑ: Προγράμματα και επαγγέλματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
ΕΚΠΑ: Προγράμματα και επαγγέλματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον
Η εργασία στην Ελλάδα, με τις εξελίξεις που φέρνει η επικαιρότητα των τελευταίων χρόνων, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά, καθώς οργανισμοί και επιχειρήσεις μεταβάλλουν τον τρόπο δράσης τους και τον τρόπο διαχείρισης των αναγκών της αγοράς, με στόχο όχι μονάχα την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξή τους.

Οι μεταβολές αυτές είναι ακόμη μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Η διεύρυνση των δεξιοτήτων (skills) των εργαζομένων είναι επιβεβλημένη σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Απαιτείται ένα ευρύτερο πεδίο γνώσεων για την επικοινωνία, τη συνεργασία, την επίλυση ζητημάτων, καθώς και την ίδια τη μάθηση.


Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα 22 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Πετράκη, η οποία ασχολείται με θέματα ανάπτυξης της παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, σύνδεσης της αγοράς εργασίας με την επιμόρφωση, επαγγελματικές δεξιότητες κ.ά.

Η ομάδα του τμήματος R&D του E-Learning (έρευνας και ανάπτυξης νέων προγραμμάτων) εντοπίζει εγκαίρως τις ανάγκες της νέας εποχής και της αγοράς εργασίας και διαθέτει τα σχετικά προγράμματα με στόχο να προλαμβάνονται τυχόν skill gaps, αλλά και να υποβοηθούνται οι επερχόμενες μεταβολές της εργασιακής δομής.

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται είναι το Global Economic Model της Oxford Economics και έχοντας ως βάση τη διάρθρωση της απασχόλησης στη χώρα μας, καθώς και τις σχετικές γνωσιακές απαιτήσεις, γίνεται προβολή της αντίστοιχης εικόνας απασχόλησης στο 2027, ώστε να προσδιοριστεί ένας νέος χάρτης γνώσεων που θα ανταποκρίνεται στη νέα παραγωγική δομή.

Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται, παρέχει μια πρόβλεψη για την εξέλιξη και το επίπεδο της απασχόλησης στη χώρα μας έως το 2027 ανά επάγγελμα (για 124 συνολικά επαγγέλματα) και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (για 64 συνολικά κλάδους).

Η συγκεκριμένη ανάλυση αποκαλύπτει αλλαγές στις επαγγελματικές δραστηριότητες, με συνακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Για παράδειγμα, αναμένεται μείωση της σπουδαιότητας της διαχείρισης μηχανημάτων, ενώ θα υπάρξει αύξηση στις δεξιότητες επικοινωνίας, διοίκησης, διαχείρισης ή εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και προσωπικής εξυπηρέτησης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται προγράμματα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής και καλύπτουν σημαντικούς πυλώνες (περιβάλλον, πληροφορική-τηλεπικοινωνίες, οικονομία, οργάνωση και διοίκηση οργανισμών, marketing, επιστήμες αγωγής, διαχείριση πολιτιστικού-τουριστικού πλούτου), στους οποίους θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία τα επόμενα χρόνια, αλλά και προγράμματα δεξιοτήτων, τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει ο σύγχρονος επαγγελματίας στην ψηφιακή εποχή.

Ψηφιακές και Πράσινες ΔεξιότητεςΠρογραμματισμός με Python: Επιχειρησιακές, Ψηφιακές ΔεξιότητεςBack End DeveloperSEO & SEMB2B Marketing & SalesΔιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Μηχανισμοί και Διεργασίες Λήψης ΑποφάσεωνDigital Leadership ως Εργαλείο Διοίκησης: Δεξιότητες ΔιοίκησηςΚλιματική Αλλαγή και Τεχνολογία ΤοπίουSustainable Finance

Πρόσφατοι επιστημονικοί τίτλοι δημοσιεύσεων του ομότιμου καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη, και της ομάδας του, που αποδίδουν την εργασία αυτή:Human Capital and Production Structure in the Greek Economy: Knowledge, Abilities, Skills | SpringerLinkΕπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ως Απαιτούμενη Παρέμβαση στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Θεωρία, Μεθοδολογία και ΕφαρμογήThe Rebirth of the Greek Labor Market: Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown | SpringerLink
Read More »
ΕΚΠΑ: Προγράμματα και επαγγέλματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον ΕΚΠΑ: Προγράμματα και επαγγέλματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Η κατάταξη για τις θέσεις σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Σουλίου

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Η κατάταξη για τις θέσεις σχολικών καθαριστριών στο Δήμο ΣουλίουΚλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Read More »
Η κατάταξη για τις θέσεις σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Σουλίου Η κατάταξη για τις θέσεις σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Πανσέληνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Πανσέληνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο ΗγουμενίτσαςΗ Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας σας προσκαλεί να απολαύσετε την τελευταία Πανσέληνο του καλοκαιριού, την Πέμπτη 31 Αυγούστου, από τον υπαίθριο χώρο (εξώστη) στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 20.00 μέχρι τις 24.00. 
Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν με ελεύθερη είσοδο στις συλλογές της μόνιμης έκθεσης και στην περιοδική έκθεση εικαστικών έργων PortArt ΙΙΙ του Σωματείου Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Ηπείρου.
Read More »
Πανσέληνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Πανσέληνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Επιχειρηματικά Πάρκα – έρευνα: Προτείνεται η ανάπτυξη τους σε 73 νέες περιοχές

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Επιχειρηματικά Πάρκα – έρευνα: Προτείνεται η ανάπτυξη τους σε 73 νέες περιοχέςΆνισα κατανεμημένα, συγκριτικά με τις ανάγκες της μεταποίησης, είναι τα 26 Επιχειρηματικά Πάρκα (οργανωμένοι υποδοχείς) που λειτουργούν στη χώρα. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε «Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις», περιοχές δηλαδή με μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανιών, αλλά χωρίς κεντρικό σχεδιασμό.

Αυτά προκύπτουν από τη νέα έρευνα που δημοσίευσε η «διαΝΕΟσις» και πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα της συμβουλευτικής εταιρείας Re.De-Plan AE Consultants με την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια της Αθηνάς Γιαννακού, καθηγήτριας στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ.


Όπως σημειώνεται στη νέα έρευνα, με τις αλλαγές που προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο, αίρονται, ορισμένα, από τα εμπόδια προκειμένου οι Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της Αττικής να μετεξελιχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε Επιχειρηματικά Πάρκα να εγκατασταθούν σε δύο ή περισσότερους χώρους, κάτι που διευκολύνει τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας στα εμπορευματικά λιμάνια, εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία για την αδειοδότηση των ρεμάτων, απλοποιεί το σύστημα απόδοσης των εισφορών σε χρήμα, απευθείας στους φορείς υλοποίησης και, τέλος, δίνει νέα κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων (πχ ένταξη των εισφορών σε χρήμα στις δαπάνες που εκπίπτουν φορολογικά). Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, «η μελέτη αναδεικνύει και σημεία που μένουν να ρυθμιστούν ακόμη». 

Πιο αναλυτικά:Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του νέου νόμου, λόγω και της δομής της ελληνικής ιδιοκτησίας (μικροί κλήροι), οι συγγραφείς ξεχωρίζουν την απαίτηση του νόμου να υπάρχει πλήρης κυριότητα (ή εναλλακτικά 80% + 20% με δικαίωμα συμφωνιών ή απαλλοτρίωσης) της έκτασης για την έγκριση ανάπτυξης ενός νέου Επιχειρηματικού Πάρκου ή για την επέκταση κάποιου οργανωμένου υποδοχέα που υπάρχει ήδη.Επιπλέον, οι συγγραφείς παρατηρούν ότι «το νέο καθεστώς διοίκησης-διαχείρισης [σσ. που προβλέπει ο νέος νόμος] δεν φαίνεται να αποτρέπει συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ φορέων διαχείρισης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο περαιτέρω όξυνσής τους».

Ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Η συγγραφική ομάδα «πάτησε» επάνω στα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) προκειμένου να καταρτίσει τη δική της πρόταση για ένα ευρύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 και το 2021, οι ερευνητές απευθύνθηκαν, με στοχευμένα ερωτηματολόγια, στους δήμους εκείνους εντός των ορίων των οποίων η μελέτη της ΚΕΕ πρότεινε να αναπτυχθούν νέα Επιχειρηματικά Πάρκα. Με αυτή την μεθοδολογία, οι συγγραφείς συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και επιχείρησαν να καταθέσουν μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που εκτείνεται σε βάθος 20ετίας.

Οι συγγραφείς, μετά την ανάλυσή τους:Προτείνουν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε 73 περιοχές, συνολικής επιφάνειας περίπου 100.000 στρεμμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με συνολικό προϋπολογισμό 1,14 δισ. ευρώ (με δημόσια συμμετοχή στο 40%, δηλαδή, περίπου, 23 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για 20 χρόνια).Με την παραδοχή ότι αυτά τα 73 πάρκα θα φιλοξενούν περίπου 25.300 στρέμματα επαγγελματικών κτιρίων, υπολόγισαν ότι μπορεί να αποδώσουν συνολικά οικονομική ανάπτυξη, περίπου, 13,8 δισ. ευρώ ή 7,7% του ΑΕΠ (σε όρους 2018).Υπολόγισαν το όφελος από την ανάπτυξη των έργων υποδομής σε 13.414 θέσεις απασχόλησης, ενώ για την ανάπτυξη των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, σε 152.840 θέσεις απασχόλησης.Υπολόγισαν ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων θα είναι από 46.475, αν το σύνολο των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα του Εθνικού Σχεδίου είναι εντάσεως κεφαλαίου, έως 139.425 θέσεις, αν οι επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν είναι μόνο εντάσεως εργασίας.


Read More »
Επιχειρηματικά Πάρκα – έρευνα: Προτείνεται η ανάπτυξη τους σε 73 νέες περιοχές Επιχειρηματικά Πάρκα – έρευνα: Προτείνεται η ανάπτυξη τους σε 73 νέες περιοχές Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Ο Στέφανος Κασσελάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Ο Στέφανος Κασσελάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑΤην υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο Στέφανος Κασσελάκης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πως είναι «καιρός να αναγεννηθούμε. Καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και πάλι νικητής. Καιρός η σύγχρονη Αριστερά να γίνει πράξη».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:
«Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι.

Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988.

Σε μία χώρα με κληρονόμους πρωθυπουργούς. Σε μία οικογένεια με αυτοδημιούργητους γονείς. Η μητέρα μου, οδοντίατρος, δούλευε μέρα νύχτα να στηρίξει τον πατέρα μου όσο εκείνος άρχιζε την εταιρεία του. Τελικά η εταιρεία μεγάλωσε και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάλη.

Μόνο που αυτή η ευμάρεια ήταν τελικά επιφανειακή – όπως ήταν και της Ελλάδας.

Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν.

Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια. Από ανάγκη. Ήμουν τυχερός που ένα από τα παλαιότερα σχολεία των ΗΠΑ μού έδωσε πλήρη υποτροφία. Και αργότερα, η υποτροφία Ανδρέα Δρακόπουλου μού επέτρεψε να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Το 2009, στα 21 μου, εν μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι Κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου φτηνά. Το πόση αλαζονεία φέρνει το χρήμα.

Γι’ αυτό και άφησα αυτήν τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση, και τρία χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην ποντοπόρο ναυτιλία. Διαχειριζόμενος ρίσκο όλο το 24ωρο.

Μετά από πολύ ιδρώτα, πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα.

Αλλά υπάρχει μια άλλη ανάσα, πολύ πιο σημαντική: Είναι η ανάσα της ελευθερίας.

Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι.

Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Με προτάσεις που τις διαβάσατε πριν από μερικές μέρες, που άλλοι φοβούνται να τις πουν.

Προνόμια για λίγους και εκλεκτούς τέλος, διαφάνεια παντού, τομές σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στον στρατό.

Έχω επίγνωση ότι δε διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.

Η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει έναν άλλο δρόμο: Από την κοινωνία, για την κοινωνία.

Αρκετές γενιές χάθηκαν. Έφτασε η ώρα να φτιάξουμε το Ελληνικό Όνειρο που τόσο έχουμε ανάγκη. Με ένα κράτος που διασφαλίζει ισοτιμία στην ευκαιρία. Με έναν πολίτη που το μέλλον του δεν προδιαγράφεται από το πού και πώς γεννήθηκε.

Για να γίνει το Ελληνικό Όνειρο πραγματικότητα, πρέπει να νικήσουμε όσους ωφελούνται από μία Ελλάδα άγονο χωράφι και όχι Ευρώπη στην πράξη.

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο αυτοδημιούργητο;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δήθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς, που τους έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον Πρωθυπουργό της δήθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρείν από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον σκηνοθετημένο Πρωθυπουργό του Γκρίνμπεργκ έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση;

Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει;

Εγώ έχω όρεξη, δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση, δεν μπορούν να με εξαγοράσουν, όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη.

Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπως και η ζωή μου.

Πάμε μαζί με σχέδιο. Το Ελληνικό Όνειρο δεν έχει χαθεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός να αναγεννηθούμε. Καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και πάλι νικητής. Καιρός η σύγχρονη Αριστερά να γίνει πράξη. Καιρός να κάνουμε τον κάθε πολίτη υπερήφανο».

Read More »
Ο Στέφανος Κασσελάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Ο Στέφανος Κασσελάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Διακομιδή 37χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Διακομιδή 37χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα


Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε, διακομιδή 37χρονης, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, από τον λιμένα ν. Κέρκυρας στον λιμένα Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Read More »
Διακομιδή 37χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Διακομιδή 37χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Λογαριασμοί ρεύματος: Προς αυξημένη επιδότηση για τον Σεπτέμβριο

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Λογαριασμοί ρεύματος: Προς αυξημένη επιδότηση για τον Σεπτέμβριο


Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για τους λογαριασμούς ρεύματος το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο του Αυγούστου. Τον τρέχοντα μήνα, υπενθυμίζεται πως η επιχορήγηση ήταν 0,01 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων παρόχων ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο αυξήσεις, οι οποίες έφτασαν σε προγράμματά τους ακόμη και το 46% έναντι του Αυγούστου. Ο μεγάλος προμηθευτής, η ΔΕΗ, διατήρησε αμετάβλητα τα οικιακά τιμολόγιά της.

Την ίδια στιγμή η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του νέου πακέτου στήριξης των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών. Σίγουρα σε αυτό θα περιλαμβάνεται το ειδικό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους με άνω των τεσσάρων παιδιών, ενώ συνολικά το πακέτο στήριξης των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα και δυσκολία στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων για την κατανάλωση ενέργειας θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Παράλληλα, το υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχωρούν στον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με κύριους στόχους την ενσωμάτωση των αλλαγών για τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές αλλά και το κλείσιμο των «παραθύρων» δράσης των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Πέραν αυτών η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ σε συνεργασία με τους παρόχους να ολοκληρώσουν τις αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ισχύουν εδώ και ένα χρόνο στο καθεστώς της κανονικότητας. Δηλαδή στην επιστροφή της ρήτρας αναπροσαρμογής και την κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης εσόδων από τη χονδρεμπορική αγορά (πλαφόν στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών).

Πηγές θέλουν η διαδικασία μετάβασης να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο, ώστε στη συνέχεια να ενημερωθούν οι καταναλωτές από τους παρόχους για τυχόν αλλαγές στα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι τα έκτακτα μέτρα ισχύουν μέχρι το τέλος του 2023.Read More »
Λογαριασμοί ρεύματος: Προς αυξημένη επιδότηση για τον Σεπτέμβριο Λογαριασμοί ρεύματος: Προς αυξημένη επιδότηση για τον Σεπτέμβριο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Τα υψηλά δημόσια χρέη δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά στο ορατό μέλλον

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Τα υψηλά δημόσια χρέη δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά στο ορατό μέλλονΤα μεγάλα δημόσια χρέη των κυβερνήσεων και η αύξηση των επιτοκίων που αυτά συνεπάγονται ήρθαν για να μείνουν, προειδοποιεί μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών το οποίο πραγματοποιεί κάθε χρόνο στο Τζάκσον Χολ η Federal Reserve. «Τα υψηλά δημόσια χρέη δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά στο ορατό μέλλον, οι χώρες θα πρέπει να ζήσουν με αυτή τη νέα πραγματικότητα σαν ένα ημιμόνιμο καθεστώς».

Για τις ΗΠΑ και άλλες χώρες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, αυτό αναμένεται να είναι διαχειρίσιμο, με δεδομένο ότι το χρέος τους αντιμετωπίζεται σαν ασφαλές περιουσιακό στοιχείο και άρα συναντά υψηλή ζήτηση από δημόσιους οργανισμούς όπως είναι οι κεντρικές τράπεζες, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες, με τους οικονομολόγους να προειδοποιούν πως η αναδιάρθρωση χρέους πιθανότατα θα είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις.

Το άρθρο εξετάζει διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να μειωθεί το χρέος, αλλά καταλήγει ότι αυτοί είναι απίθανο να γίνουν πραγματικότητα. Οι διχασμένες κυβερνήσεις θα δυσκολευτούν να μειώσουν τις δαπάνες και να ενισχύσουν τους φόρους, ειδικά σε μια περίοδο αργής οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση του χρέους μέσω του πληθωρισμού επίσης δεν θα λειτουργήσει, εκτός και εάν η αύξηση του πληθωρισμού είναι τόσο σημαντική ώστε να φτάσει σε αιφνιδιαστικά επίπεδα.

Οσο για τα επιτόκια, αυτά είναι πιο πιθανό να κινηθούν υψηλότερα παρά χαμηλότερα. «Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ότι τα επιτόκια θα πέσουν ακόμη χαμηλότερα και υπάρχουν καλοί λόγοι για να πιστέψουμε ότι μπορεί τώρα να αρχίσουν να ανεβαίνουν», έγραψαν οι Αρσλαναλπ και Αϊχενγκριν. Ενας από τους λόγους αυτούς είναι τα υψηλά επίπεδα των δημόσιων χρεών.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές θα αυξηθεί περίπου κατά 2 τρισ. δολάρια έως το 2026. Περαιτέρω αύξηση έως και 1,9 τρισ. δολάρια αναμένεται από τις κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών.

Η προσφορά assets από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες υψηλής αξιολόγησης, όμως, καθώς και από πιστωτές χαμηλότερου αξιόχρεου, όπως είναι η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τα επιτόκια.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν πως χώρες όπως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρήσουν δεδομένο ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν την ιδιότητα του κορυφαίου πιστωτή, αλλά «πρέπει να φροντίσουν να αποφύγουν ενέργειες που κάνουν τα ασφαλή περιουσιακά τους στοιχεία να επαναξιολογηθούν ως μη ασφαλή».

Αυτό τον μήνα, άλλωστε, η Fitch Ratings υποβάθμισε την άριστη πιστοληπτική αξιολόγηση AAA των ΗΠΑ, επικαλούμενη το υψηλό και αυξανόμενο χρέος της χώρας και τις επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις στην Ουάσιγκτον σχετικά με το ανώτατο όριο χρέους. Αυτό σημαίνει ότι μόνον ένας από τους τρεις κορυφαίους οίκους αξιολόγησης, η Moody’s, βαθμολογεί πλέον το χρέος των ΗΠΑ στο ΑΑΑ.

Αλλες ανεπτυγμένες χώρες με χαμηλότερες αξιολογήσεις, όπως η Ιταλία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, καθώς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες μειώνουν τις θέσεις τους σε κρατικά ομόλογα μέσω της ποσοτικής σύσφιγξης, προειδοποίησαν οι Αρσλαναλπ και Αϊχενγκριν.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις, πάντως, αναμένεται να βιώσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπου μια γρήγορη λύση στα προβλήματά τους φαίνεται απίθανη, με δεδομένο ότι πλέον εμπλέκονται περισσότεροι πιστωτές από ό,τι στο παρελθόν.

Read More »
Τα υψηλά δημόσια χρέη δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά στο ορατό μέλλον Τα υψηλά δημόσια χρέη δεν πρόκειται να μειωθούν σημαντικά στο ορατό μέλλον Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Του Βασίλη Τζίγκου

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Του Βασίλη Τζίγκου

Συνδημότες και συνδημότισσες,

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φίλων και συμπατριωτών από όλη την επικράτεια του δήμου μας, ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για την διεκδίκηση της δημαρχίας του δήμου Φιλιατών. Ο συνδυασμός μας δεν είναι αποτέλεσμα κομματικών διεργασιών ή προσωπικών φιλοδοξιών, αλλά γέννημα της πλήρους επίγνωσης των προβλημάτων του τόπου μας και της κρισιμότητας των επόμενων χρόνων σχετικά με την ανάπτυξη ή την περαιτέρω υποβάθμισή του.

Έχουμε ακριβώς τις ίδιες αγωνίες με τις δικές σας και την ίδια ανάγκη να παλέψουμε για την δημιουργία ενός σύγχρονου δήμου που θα φέρει πίσω την ελπίδα στον τόπο μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία των παλαιότερων με την τεχνογνωσία και τη σύγχρονη ματιά των νεότερων, είμαστε πεπεισμένοιότι μόνο με όραμα και συνεργασίαμπορεί να επιτευχθεί ηανάπτυξη που οφείλει να έχει ένας πλούσιος σε όλα τα επίπεδα τόπος, σαν τον δικό μας.

Για εμάς στην πρώτη θέση είναι οι άνθρωποι αυτού του τόπου,αφού χωρίς αυτούς χάνει κάθε αξία και ομορφιά που έχει. Μας ενδιαφέρει η υγεία τους, η ασφάλειά τους, η εργασία τους, η καθημερινότητά τους, το περιβάλλον στο οποίο ζουν… όλοι αυτοί οι παράγοντες που οδηγούν στην ευημερία τους. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να επιτύχουμε αυτές τις μικρές και μεγάλες αλλαγές που είναι απαραίτητες για να μη νοιώθουν οι κάτοικοι του δήμου Φιλιατών «πολίτες Γ’ κατηγορίας».

ΘέλουμεΝα πάψουν να νοιώθουν μόνοι και αβοήθητοι οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες
Να πάψουν να νοιώθουν απελπισμένοι οι αγρότες, οι επιχειρηματίες και οι άνεργοι
Να πάψουν να θέλουν να φύγουν οι νέοι
Να πάψουμε να φοβόμαστε για την ερήμωση και την περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου μας
Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι αυτός ο τόπος δεν έχει κανένα μέλλον

Μέσα από την εφαρμογή ενός διαφορετικού και σύγχρονου μοντέλου διοίκησης, με αλλαγή νοοτροπίας στις σχέσεις αιρετών-πολιτών, με ενδυνάμωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου μας, μεαναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων,στοχεύουμεστη δημιουργία μίας δημοτικής αρχής παρούσας και ενήμερης, που θα υπηρετεί όλους τους δημότες της,απαλλαγμένη από «χρώματα» και μικροπολιτικά συμφέροντα, με ισοτιμία, αξιοκρατία, διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, έχονταςως μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Ξεκινώντας από το πλαίσιο διαβάθμισης των αναγκών του τόπου μας, θα οριστούν σαφείς και κοστολογημένοι στόχοι, με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και αξιολόγησης του παραγόμενου έργουενώ, παράλληλα, θα αξιοποιηθούν όλα τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που διατίθενται, αλλά και όσα θα πρέπει να εφευρεθούν ή να απαιτηθούν, για να φέρουμε το επίπεδο διοίκησης του δήμου μας στον 21ο αιώνα και να βγούμε από την απομόνωση, ακολουθώντας μια πορεία εξωστρεφή και καινοτόμα.

Εστιάζοντας στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, της καθημερινότητας και του περιβάλλοντος, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, της παιδείας και του αθλητισμού, του πολιτισμού και του τουρισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού, δεσμευόμαστε για την υλοποίηση του προγράμματός μας με στρατηγική και σταθερά βήματα, που θα οδηγήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Φιλιατών και στην ευημερία όλων των πολιτών του.

Ο πανέμορφος τόπος μας μπορεί και πρέπει ΝΑ ΖΗΣΕΙ και οι άνθρωποί του να απολαμβάνουν την ζωή τους σε αυτόν. Να μην κρατούν οι άνθρωποι τον τόπο, αλλά να κρατήσει ο τόπος τους ανθρώπους!

Επιλέξτε να ζήσετε στον Σύγχρονο Δήμο που οραματιζόμαστε!
Τολμήστε το βήμα για την εξέλιξη στον τόπο και την ζωή σας!
Ελάτε να δώσουμε μαζί αυτό τον αγώνα!
Read More »
Ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Του Βασίλη Τζίγκου Ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού “ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΟΡΑΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ” Του Βασίλη Τζίγκου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

67χρονος στη Μεσούντα Άρτας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
67χρονος στη Μεσούντα Άρτας δέχθηκε επίθεση από αρκούδαΕπίθεση από αρκούδα σε ορεινή περιοχή της Άρτας δέχθηκε ένας 67χρονος. Ο 67χρονος κινούνταν σε μονοπάτι προς το ποτάμι, στην περιοχή της Μεσούντας, όταν δέχθηκε την επίθεση από το μεγαλόσωμο άγριο ζώο.

Από την επίθεση και την προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε σε παρακείμενο χαντάκι. Από κει κατάφερε να επικοινωνήσει και να ζητήσει βοήθεια.

Άμεσα κινήθηκε δύναμη από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αθαμανίου η οποία έφτασε στο σημείο.

Μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ και εθελοντές κατάφεραν με φορείο να οδηγήσουν τον 67χρονο σε χωματόδρομο από όπου τον παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Read More »
67χρονος στη Μεσούντα Άρτας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα 67χρονος στη Μεσούντα Άρτας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Άστατος ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Άστατος ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες


Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου.

Ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος για όλη την διάρκεια της μέρας και η αλλαγή αυτή θα φέρει ανάσες δροσιάς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών πιθανώς μέχρι το μεσημέρι να είναι ισχυρές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες από τα δυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Read More »
Άστατος ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες Άστατος ο καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση με τα αερόστατα.

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Ηγουμενίτσα: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση με τα αερόστατα. Ο Πολιτιστικός σύλλογος Λαδοχωρίου ανακοινώνει την μεταφορά του event για τις 24 Σεπτεμβρίου. 
 Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία του πλήθους που βρέθηκε σήμερα μαζί μας, αλλά παράλληλα τους ευχαριστούμε που βρέθηκαν κοντά μας. 
Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες μας υποχρέωσαν στην μεταφορά της ημερομηνίας για να ζήσουμε την εμπειρία όπως πρέπει και κυρίως με ασφάλεια. 

 Με εκτίμηση 
 Πολιτιστικός σύλλογος Λαδοχωρίου
Read More »
Ηγουμενίτσα: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση με τα αερόστατα. Ηγουμενίτσα: Νέα ημερομηνία για την εκδήλωση με τα αερόστατα. Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Στο συνδυασμό του Βασίλη Τζίγκου για το δήμο Φιλιατών ο Σπύρος Φερεντίνος

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Στο συνδυασμό του Βασίλη Τζίγκου για το δήμο Φιλιατών ο Σπύρος ΦερεντίνοςΣυνδημότισσες και Συνδημότες,
Σας ανακοινώνω σήμερα τη συμμετοχή μου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου στο Δήμο Φιλιατών με τον συνδυασμό του Βασίλη Τζίγκου-Σύγχρονος Δημος.
Η αγάπη μου για τον τόπο μας αλλά και η εμπειρία από την ενασχόληση μου με τα κοινά από το 2015, με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
Όραμα μας είναι ένας Σύγχρονος Δήμος με επίκεντρο του δημότες, με ίση μεταχείριση, δίνοντας άμεσα λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα.
Θέλουμε έναν διαφορετικό Δήμο όπου οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι προς όφελος όλων και θα διαμορφώνουν ένα μέλλον με ίσες ευκαιρίες και προοπτικές, για μια καλύτερη ζωή τόσο δική μας όσο και των παιδιών μας.
Με σεβασμό και εκτίμηση ζητώ τη στήριξη σας.
Πάντα κοντά σας,πάντα δίπλα σας.

Σας ευχαριστώ
Σπύρος Φερεντίνος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Φιλιατών
Read More »
Στο συνδυασμό του Βασίλη Τζίγκου για το δήμο Φιλιατών ο Σπύρος Φερεντίνος Στο συνδυασμό του Βασίλη Τζίγκου για το δήμο Φιλιατών ο Σπύρος Φερεντίνος Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Αρίστος Σουλιώτης: Ανακοίνωση σχετικά με το προεκλογικό μου πρόγραμμα για τη Νέα Σελεύκεια

Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023
Αρίστος Σουλιώτης: Ανακοίνωση σχετικά με το προεκλογικό μου πρόγραμμα για τη Νέα Σελεύκεια"Δυστυχώς κάποιοι που με καταστροφικές πολιτικές έχουν γυρίσει το χωριό μας πίσω όλα αυτά τα χρόνια και με όπλο το κουτσομπολιό και τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων στην προσπάθεια τους να κάνουν πλιάτσικο στα σχέδια και στις ιδέες μου για την Νέα Σελεύκεια πραγματικά στα μάτια κάθε σοβαρού ανθρώπου ξεφτιλίζονται.
Αυτοί που δεκαετίες έπαιρναν τις ευκαιρίες τους κάνοντας τις "πολιτικές μαριονέτες" ανησυχούν μη τυχόν και χάσουν την καρέκλα. Κόντρα στα ψεύδη και στις συκοφαντίες θα απαντώ από εδώ και πέρα μόνο με επιχειρήματα και ας αφήσουν τον κόσμο να είναι ο τελικός κριτής την ημέρα των εκλογών. Έτσι και αλλιώς η πλειοψηφία τουλάχιστον τους έχει πάρει χαμπάρι. Προεκλογικό στέκι έχουν τα τσιπουράδικα και εκεί πέρα αραδιάζουν τις αμπελοφιλοσοφίες τους.
Προκαλώ τους "πολιτικούς σταθμάρχες" με τακτικές "πάμε και όπου βγει " να μας εξηγήσουν πότε έβγαλαν αυτοί κοινό πρόγραμμα με το δικό μου; Το μόνο πρόγραμμα που τους είναι εφικτό είναι αυτό σχετικά με την περιοδεία τους στα καφενεία. Με χυδαιότητα και κάνοντας μικροπολιτική προσπαθούν να αλλοιώσουν τις προσωπικότητες μας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται .Μην πέφτετε στην παγίδα τους.
Όχι μόνο πρόγραμμα δεν έχουν αλλά προσπαθούν να κλέψουν και τα δικά μας.
Πάει όμως η εποχή που αλλώνιζαν εις βάρος των συμπολιτών μας και εγώ τους υπόσχομαι ότι θα κάνω αισθητή την παρουσία μου σε κάθε συμβούλιο εφόσον είμαι μια από τις επιλογές των συγχωριανών μου . Από εδώ και πέρα το χωριό μας θα έχει την ευκαιρία να εκλέξει ανθρώπους με όραμα και αγάπη για τον τόπο τους που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ.
Το πρόγραμμα μου θα παρουσιαστεί αναλυτικά τον Σεπτέμβριο. Καλώ όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους και κακούς κομπάρσους της πολιτικής σκηνής να θέσουν τις ερωτήσεις τους για να τους λύσουμε τις απορίες. Ας αφήσουν τα fake news γιατί δοκιμάστηκαν όσο κανένας άλλος για αρκετά χρόνια. Εμείς δίνουμε μια επιλογή την Κυριακή του Οκτώβρη . Με εντιμότητα, στρατηγική και σχεδιασμό θα πολεμήσουμε την παραπληροφόρηση, τις τσαπατσουλιές και την εξουσιομανία μερικών που σε τέτοιο βαθμό γίνεται επικίνδυνη για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Συγγνώμη αν ήμουν απότομος αλλά κόντρα σε όλη αυτή τη γελοιότητα και το μάπετ σόου των τελευταίων ημερών η δήλωση αυτή έγινε με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας. Δυστυχώς ο κάθε άνθρωπος όταν τον "κλέβουν" είναι συναισθηματικά φορτισμένος.
Αρίστος Σουλιώτης. (Υποψήφιος σύμβουλος κοινότητας Νέας Σελεύκειας)
Read More »
Αρίστος Σουλιώτης: Ανακοίνωση σχετικά με το προεκλογικό μου πρόγραμμα για τη Νέα Σελεύκεια Αρίστος Σουλιώτης: Ανακοίνωση σχετικά με το προεκλογικό μου πρόγραμμα για τη Νέα Σελεύκεια Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Αυγούστου 29, 2023 Rating: 5

Σελίδες