Δεκάδες έργα οδοποιίας στον Δήμο Σουλίου

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “κατασκευή και βελτίωση έργων οδοποιίας”, προϋπ/σμού 245.323,93 €

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο αφορά τις εξης παρεμβάσεις:

Παραμυθιά

Οδός έναντι κλειστού Γυμναστηρίου (πλησίον οικίας Μπίνα): Στον ήδη τσιμεντοστρωμένο δρόμο μήκους 150μ. και μέγιστου πλάτους 4,0μ., θαγίνουν εργασίες καθαρισμού και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους. Το ελάχιστο πάχος της στρώσης θα είναι 5,00 εκατοστά.

Πλησίον οικίας Ζιάγκα: Σε τμήμα δρόμου 100μ., αρχικά θα καθαιρεθούν περίπου 40τ.μ. άοπλου σκυροδέματος που έχουν υποστεί καταστροφή και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,30μ. και μέσο πλάτος 3,00μ. για τηνδιαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με κοκκώδες υλικό λατομείου σε πάχος020μ. Κατά την διάστρωση θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις, σύμφωνα με τις οδηγίεςτις υπηρεσίας επίβλεψης. Τέλος, θα γίνει σκυροδέτηση με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το μέσο πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ. Κατά τηδιάστρωση του σκυροδέματος θα διαμορφωθεί μικρή τριγωνική τάφρος για τηναπορροή των υδάτων.

Τ.Κ. Αμπελιάς

Σε τμήμα δρόμου εντός του οικισμού, προς οικία Ανδρέου θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 50μ. και πλάτος 4,50μ. Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής επιχώματος καιπροετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση.Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή, και σύμφωνα μετις οδηγίες της υπηρεσίας επίβλεψης ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις για νααπορρέουν τα όμβρια ύδατα

Τ.Κ. Καρυωτίου

Σε τμήματα δρόμου προς Άνω Καρυώτι συνολικού μήκους 100μ. θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.Τ.Κ. Ξηρολόφου

Σε δύο τμήματα δρόμου μήκους 90μ. και 90μ. έκαστο (πλησίον οικίας Ζήκου και οικίας Σπύρου), θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο μεδομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχοςτης στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Νεοχωρίου

Στον οικισμό Νεράϊδας της Τ.Κ. Νεοχωρίου θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου προςτην οικία Β. Πανταζή που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή-αποξήλωση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 50μ. και πλάτος 4,0μ. περίπου. Θα ακολουθήσουν εργασίες προετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση.

Τ.Κ. Καλλιθέας

Σε τμήμα δρόμου μήκους 30μ. πλησίον οικίας ιερέα Δονάτου, θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και μέσο πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφουςκαι θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα δρόμου μήκους 40μ. πλησίον οικίας Πρίτση θα πραγματοποιηθεί εκσκαφήσε πάχος 0,10μ. και πλάτος 5,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θαδιαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Παγκρατίου

Στην Τ.Κ. Παγκρατίου σε τμήμα δρόμου μήκους 200μ. προς Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών

Στην Τ.Κ. Πέντε Εκκλησιών σε τμήμα δρόμου μήκους 100μ. προς Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου(θέση Γούρα Αποστόλη), θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό.Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώςοπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ.ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Ψάκκας

Στην Τ.Κ. Ψάκκας σε αγροτικό δρόμο προς θέση ‘Κεραίες-Νούνεσι’’ τμηματικά και σεσυνολικό μήκος 100μ. θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος4,00μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό.Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώςοπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ.ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Χρυσαυγής

Στην Τ.Κ. Χρυσαυγής σε τμήμα αγροτικού δρόμου μήκους 200μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Προδρομίου

Στη θέση από παλιό Δημοτικό Σχολείο προς οικίες Σιώζου Ανδρέα και ΣιώζουΒασίλειου, σε συνολικό μήκος δρόμου 200μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θαανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Στο δρόμο προς οικία Παναγιώτου Ελευθερίας, αρχικά θα γίνει εξομάλυνσηυπάρχουσας αχυβάδας με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, και σεπαρακείμενο τμήμα δρόμου μήκους 50,00μ. θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θαανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Αγίας Κυριακής

Στη θέση προς κατοικίες Κάτσου και Βέρμπη Μιχαήλ, σε συνολικό μήκος δρόμου100μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για τηνδιαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο μεδομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχοςτης στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Πετροβίτσας

Στη θέση προς Άγιο Ιωάννη, τμηματικά και σε συνολικό μήκος δρόμου 100μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 4,00μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί μεχρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131.Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 4,00μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Πλακωτής

Στον αγροτικό δρόμο προς Μπολιάνα, τμηματικά και σε συνολικό μήκος 125μ., θαπραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωσητου εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε0,15μ.

Τ.Κ. Κουκουλιών

Στον δρόμο προς οικίες Παπαϊωάννου Αθανάσιου, Παπαμιχαήλ Αλέξανδρου καιΠαππά Αθανάσιου, σε μήκος 100μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ.και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτος σκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Φροσύνης

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου προς Άγιο Μηνά, σε μήκος 62μ., θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου προς Άγιο Σωτήριο, σε μήκος 20μ., θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θαδιαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Σε τμήμα αγροτικού δρόμου στη θέση ΚΟΡΤΟΣ, σε μήκος 20μ., θα πραγματοποιηθείεκσκαφή σε πάχος 0,10μ. και πλάτος 3,50μ. για την διαμόρφωση του εδάφους και θα διαστρωθεί με αμμοχαλικώδες υλικό. Τέλος, θα σκυροδετηθεί με χρήση σκυροδέματοςκατηγορίας C16/20 ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131. Το πλάτοςσκυροδέτησης θα ανέρχεται σε 3,50μ. ενώ το πάχος της στρώσης σε 0,15μ.

Τ.Κ. Γκρίκας

Στη θέση μπροστά από τον Άγιο Δονάτο Γκρίκας, θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 40μ.και πλάτος 5,00μ. και καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος σε μήκος 40μ. και πλάτος2,0μ. περίπου. Θα ακολουθήσουν εργασίες προετοιμασίας της οδού και τέλος θα γίνειασφαλτόστρωση.

Τ.Κ. Χόικας

Σε δρόμο εντός του οικισμού, θα ανακατασκευαστεί τμήμα δρόμου που έχει καταστραφεί. Συγκεκριμένα, θα γίνει γενική εκσκαφή σε μήκος 80μ. και πλάτος 4,00μ.Θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής επιχώματος και προετοιμασίας της οδού καιτέλος θα γίνει ασφαλτόστρωση. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή, προς αποφυγήρήξης των οπτικών ινών που διέρχονται από το σημείο.


 
Read More »
Δεκάδες έργα οδοποιίας στον Δήμο Σουλίου Δεκάδες έργα οδοποιίας στον Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Νέα σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018


Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οργανώθηκε σήμερα στο Ράγιο Θεσπρωτίας αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 48χρονος ημεδαπός, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, οποίος έκρυβε στο αμάξωμα του οχήματος μεγάλη ποσότητα κάνναβης

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν περίπου (116) κιλά κάνναβης, που βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη κάτω από το χώρο της καμπίνας των επιβατών

Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οδήγησαν στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού, οδηγού Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος έκρυβε στο αμάξωμα του οχήματος μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής στη χώρα και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, σήμερα (09-10-2018) το μεσημέρι, συνελήφθη στο Ράγιο Θεσπρωτίας, ο προαναφερόμενος.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 48χρονος, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, κάτω από το χώρο της καμπίνας των επιβατών, εκατόν δεκατρία (113) δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (115) κιλών και (962) γραμμαρίων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:
-115- κιλά και -962- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 48χρονου συλληφθέντα,
δύο κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της εισαγωγής, μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.


Read More »
Νέα σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας Νέα σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Webinar με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών" από την Κιβωτό Εξέλιξης

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018


Η Κιβωτός Εξέλιξης Κέντρο Θεραπειών διοργανώνει ένα Νέο και ενδιαφέρον σεμινάριο Online (Webinar).

To θέμα του νέου μας Webinar είναι "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών" https://www.kivotosexelixis.gr/webinar-sexoualikis-kakopoii…

Εισηγήτρια: Όλγα Τζουραμάνη, Ψυχολόγος - Εγκληματολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των ημερών μας, που θα πρέπει να απασχολεί κάθε ειδικό θεραπευτή, εκπαιδευτικούς, ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και αντιμετώπιση των συμβάντων κακοποίησης, από θεραπευτική οπτική.

-Διάρκεια: 2 ώρες
-Ημέρα διεξαγωγής: Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
-Ώρα: 10:00 πμ
-Κόστος συμμετοχής: 30€

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
Webinar Σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών


 
Read More »
Webinar με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών" από την Κιβωτό Εξέλιξης Webinar με θέμα "Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών" από την Κιβωτό Εξέλιξης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Ο πατήρ Αντώνιος κέρδισε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2018

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018Το «Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2018» κέρδισε με ομόφωνη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου ο πατέρας Αντώνιος ο οποίος πήγε σήμερα, Τρίτη, στις Βρυξέλλες για να το παραλάβει συνοδευόμενος από 10 παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου».

Βαθιά συγκινημένος ο πατέρας Αντώνιος, η ψυχή της «Κιβωτού του κόσμου» που αντιπροσωπεύει την κοινωνική αλληλεγγύη, σε δηλώσεις του στον Τύπο λίγο πριν τη βράβευσή του ανάφερε:

«Τι να σας πω; Για έναν ορθόδοξο ιερέα τα βραβεία ξέρετε δεν χρειάζονται με την έννοια ότι πιστεύω και νιώθω, ότι αυτό που κάνουμε είναι χρέος μας, υποχρέωση για το ποίμνιο μας για τα παιδιά και τις ψυχούλες τις τραυματισμένες. Οπότε όλα αυτά βοηθούν στην πιστοποίηση και στο να γίνει το έργο μας ακόμα πιο γνωστό και να πάρουμε βοήθεια».

«Όταν μου το ανακοίνωσαν, τους είπα ότι αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο που θα πρέπει να το βιώσουν και κάποια από τα μεγάλα παιδιά μας. Συγκεκριμένα είναι παιδιά λυκείου και ο λόγος που ήθελα να είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή είναι για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μάτια τους. Να δουν νέους ορίζοντες. Θα βάλω τα ίδια τα παιδιά να παραλάβουν το βραβείο και το μήνυμα που θέλω να δώσω και στα ίδια είναι να βάζουν στόχους και να τους καταφέρνουν. Επειδή πρόκειται για παιδιά που βίωσαν άσχημα πράγματα στην αρχή της ζωής τους αυτά τα παιδιά τώρα θα πρέπει να καταφέρουν να "ζωγραφίσουν" τη δική τους ζωή», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε καν την εξέλιξη που θα είχε αυτό το εγχείρημα της "Κιβωτού" ούτε είχα σκεφτεί ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο με τόσα παιδιά. Όπως συνηθίζω να λέω είναι ένα θαύμα. Η "Κιβωτός" αποτελεί ένα σχέδιο που προϋπήρχε και εγώ απλά είπα "ναι" και ακολούθησα τη μια ανάγκη μετά την άλλη».

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που κατατίθενται από ευρωβουλευτές. Είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε το 2008.

Στόχος του βραβείου είναι να επιβραβεύσει άτομα και οργανώσεις των οποίων οι δράσεις:
προάγουν τη αλληλοκατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την ευρωπαϊκή συνεργασία, προάγουν την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω μακροχρόνιων, υπερεθνικών και διασυνοριακών πολιτιστικών συνεργασιών,
σχετίζονται με το θέμα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Έτους,
προάγουν στην πράξη τις αρχές και αξίες της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου

O ιερέας Αντώνιος Παπανικολάου υπηρέτησε ως εφημέριος στον Άγιο Γεώργιο Ακαδημίας Πλάτωνος, στον Κολωνό.

Ξεκίνησε την ιερατική του δράση το 1998.

Η περιοχή του Κολωνού είναι, από τις πιο επικίνδυνες στην Αθήνα, αφού δρουν πολλές συμμορίες, ενώ σχεδόν σε κάθε γωνιά γίνεται εμπόριο ναρκωτικών.

Ο ίδιος, παρατηρούσε καθημερινά παιδιά, που ενώ θα έπρεπε να ήταν στο σχολείο σύχναζαν σε πλατείες ή παιδιά που αποτελούσαν μέλη ομάδων υψηλού κινδύνου, ενώ πάντα τα ίδια και οι οικογένειές τους βρίσκονταν σε ανάγκη.

Σιγά σιγά, τα πλησίασε μέσω του μπάσκετ και της αποδοχής, ανθρώπινα, προσπαθώντας να μιλήσει μαζί τους για τους προβληματισμούς τους, για την καθημερινότητά τους, προσπαθώντας να τους μιλήσει ως ίσος προς ίσον, χωρίς να τους κρίνει και χωρίς να τους νουθετεί και κυρίως να βρει τον τρόπο να σταθεί στο πλάι τους και να τα βοηθήσει στις ανάγκες τους.

Με τον καιρό κέρδισε την αποδοχή τους και σταδιακά και την εμπιστοσύνη τους.

Σε αυτό του τον αγώνα, πάντα στο πλάι του η σύντροφος και αρωγός, η σύζυγός του Σταματία Γεωργαντή, με την οποία τότε, όπως και τώρα θυσιάζονται και μοιράζονται τις αγωνίες, τις δυσκολίες και φυσικά την ικανοποίηση του εγχειρήματος.

H προσφορά του απλού κόσμου ξεκίνησε μετά από καιρό, εφόσον γνώρισαν τον νεαρό ιερέα και συνειδητοποίησαν τις προθέσεις του.

Οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να έρχονται ο ένας μετά τον άλλο και εθελοντικά να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Δάσκαλοι άρχισαν να έρχονται και να κάνουν μαθήματα στα παιδιά, νοικοκυρές της περιοχής άρχισαν να φέρνουν πράγματα από τα σπίτια τους, τρόφιμα και ρούχα που δεν χρειάζονταν πια οι δικές τους οικογένειες.

Έτσι, με τη βοήθεια εθελοντών, δημιουργήθηκε η «Κιβωτός του Κόσμου», μια Οργάνωση με στόχο να βγάλει όσα περισσότερα παιδιά μπορούσε από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη και να τους προσφέρει τη δυνατότητα «να σταθούν στα πόδια τους».

Καθώς ο πληθυσμός που ζητούσε βοήθεια αυξανόταν με ταχείς ρυθμούς, ο πατέρας Αντώνιος βλέποντας τα παιδιά και τις ανάγκες ολοένα να αυξάνονται, θέλησε να στεγάσει την προσπάθεια σε ένα πρώην καφενείο και άρχισε να δημιουργεί προγράμματα υποστήριξης, με πρώτο στόχο να βοηθήσει τα μεγαλύτερα παιδιά της περιοχής να επιστρέψουν στο σχολείο και να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους.

Η υποστήριξη, εκτός των Ελλήνων αλλά και των μεταναστών, αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα προβληματισμού για πολλούς πολίτες αλλά και φορείς της ευρύτερης περιοχής, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριζαν ότι οι προσπάθειες του ιερέα θα πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά στους Έλληνες που έχουν ανάγκη και όχι στους αλλοδαπούς.

Η αγκαλιά της «Κιβωτού» όμως μέχρι και σήμερα δέχεται όλους όσους έχουν την ανάγκη της ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία. 


 
Read More »
Ο πατήρ Αντώνιος κέρδισε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2018 Ο πατήρ Αντώνιος κέρδισε το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2018 Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

679 συλλήψεις τον Σεπτέμβριο στην Ήπειρο

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018Με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τα αποτελέσματα της αστυνομικής ανταπόκρισης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, δημοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν το σύνολο των συλλήψεων και εξιχνιάσεων σε Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα καθώς και οι σημαντικότερες υποθέσεις που απασχόλησαν τις αστυνομικές υπηρεσίες κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

Συνελήφθησαν συνολικά (679) άτομα και ειδικότερα:
Για παραβάσεις του Ν. «περί αλλοδαπών»: -439- (εκ των οποίων -8- διακινητές)
Για παραβάσεις του Ν. «περί Ναρκωτικών»: -56-
Για παραβάσεις του Ν. «περί Όπλων»: -16-
Για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: -1-
Για κλοπές - διαρρήξεις: -13-
Για αποδοχή & διάθεση προϊόντων εγκλήματος: -2-
Για πλαστογραφίες: -10-
Για εξύβριση, απειλή, αντίσταση, απείθεια, φθορές, αυτοδικία, σωματικές βλάβες: -43-
Για ενδοοικογενειακή βία: -5-
Για καταδιωκτικά έγγραφα (αποφάσεις δικαστηρίων, εντάλματα κ.λπ.): -30-
Για ανυποταξία: -3-
Για παραβάσεις Ν. «Περί προστασίας των ζωών»: -1-
Για διατάραξη οικιακής ειρήνης: -3-
Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου: -7-
Για συκοφαντική δυσφήμηση - ψευδή ανώμοτη κατάθεση - ψευδή καταμήνυση: -20-
Για λαθρεμπόριο: -3-
Για διάφορα αδικήματα του Π.Κ. και των Ειδικών Ποινικών Νόμων (Υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις Γ.Ο.Κ., παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε βαθμό Πλημμελήματος κ.λπ.): -27-

Εξιχνιάστηκαν:
Μία υπόθεση παράβασης της Νομοθεσίας περί Αρχαιοτήτων
Δέκα οχτώ υποθέσεις κλοπών – διαρρήξεων
Τριάντα τέσσερις υποθέσεις ναρκωτικών
Δέκα επτά υποθέσεις όπλων
Οχτώ υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών
Επτά υποθέσεις πλαστογραφίας
Τρεις υποθέσεις λαθρεμπορίου

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων που απασχόλησαν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, από τα οποία ξεχωρίζουν:
Κάνναβη: -549- κιλά και -149,37- γραμμάρια
Ηρωίνη: -4,4- γραμμάρια
Κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα): -2,9- γραμμάρια
Δενδρύλλια: -82-
Ναρκωτικά χάπια: -71-
Πολεμικά τυφέκια: -1-
Κυνηγετικά όπλα: -3-
Περίστροφα: -2-
Μαχαίρια: -7-
Σιδερογραθιές: -1-
Γεμιστήρες: -1-
Φυσίγγια: -97-
Παιδικά αθύρματα - βεγγαλικά: -155- τεμάχια
Λαθραίος καπνός: -4- κιλά και -140,6- γραμμάρια
Χρηματικό ποσό: -3.200- ευρώ και -7.900- λεκ Αλβανίας
Δελτία ταυτότητας (κενά): -350- γερμανικών και γαλλικών αρχών
Θεωρήσεις εισόδου (κενές): -100- γερμανικών αρχών
Πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα: -6-
Ανευρεθέντα οχήματα (Ι.Χ.Ε. – Ι.Χ.Φ. - μοτ/τες- μοτ/τα): -12-

Υπενθυμίζονται ενδεικτικά, σημαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν:

· Πάνω από (192) κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων στην Νεράιδα Θεσπρωτίας και στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας και την (03-09-2018) συνελήφθησαν συνολικά τέσσερις διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι μετέφεραν τα ναρκωτικά προς το εσωτερικό της χώρας με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

· Πάνω από (128) κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών επιχειρήσεων στο Πετούσι και στη Δριμίτσα Θεσπρωτίας και την (14-09-2018) συνελήφθησαν συνολικά τρεις διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι μετέφεραν τα ναρκωτικά προς το εσωτερικό της χώρας είτε πεζοί είτε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

· Την (14-09-2018), συνελήφθη σε χωριό του Δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας, 44χρονος καλλιεργητής ναρκωτικών, διότι εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του, οργανωμένη φυτεία κάνναβης που αποτελούνταν από 44 δενδρύλλια καθώς και σε τσιμεντένια κρύπτη στην αποθήκη, ένα πολεμικό τυφέκιο (kalashnikov) και ένα περίστροφο. Επίσης, σε διάφορους χώρους του σπιτιού, βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους (264,5) γραμμαρίων και (30) σφαίρες πολεμικού τυφεκίου.

· Την (16-09-2018), συνελήφθη στην Εγνατία Οδό (στο ύψος της Τύριας Ιωαννίνων), 31χρονος ημεδαπός, διότι μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (41) κιλών και (600) γραμμαρίων.

· Εξιχνιάστηκαν οχτώ υποθέσεις διαρρήξεων – κλοπών σε σπίτια, που διαπράχθηκαν σε χωριό του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και σε περιοχές της Αττικής, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως δράστες πέντε αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Οι δράστες αφαιρούσαν κυρίως χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές ενώ εκτιμάται ότι η λεία από την εγκληματική τους δράση υπερβαίνει τις -178.000- ευρώ

· Την (22-09-2018), συνελήφθησαν στην Κορίτιανη Θεσπρωτίας, δύο αλλοδαποί, διότι μετέφεραν πεζοί ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (46) κιλών και (140) γραμμαρίων.

· Την (24-09-2018), συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων, 51χρονος ημεδαπός, διότι στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων και περί όπλων. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση της Νομοθεσίας περί επιταγών.

· Την (24-09-2018), συνελήφθησαν Εγνατία Οδό (στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου), δύο διακινητές ναρκωτικών ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν (12) κιλά και (614,2) γραμμάρια κάνναβης.

· Την (25-09-2018), συνελήφθησαν στην Ιόνια Οδό (ύψος Κομποτίου Άρτας), δύο αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν ως οδηγός και συνοδηγός σε λεωφορείο, όπου βρέθηκαν κρυμμένα στην καμπίνα και κατασχέθηκαν, (350) κενά δελτία ταυτότητας και (100) κενές θεωρήσεις εισόδου.

· Την (25-09-2018), συνελήφθησαν στην Πάργα Πρέβεζας, δύο αλλοδαποί, διότι στο πλαίσιο ερευνών που έγιναν στο σπίτι τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, βάρους (1) κιλού και (289,4) γραμμαρίων, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και (154) παιδικά αθύρματα.

· Την (29-09-2018), συνελήφθησαν στη Δριμίτσα Θεσπρωτίας, επτά αλλοδαποί, οι οποίοι μετέφεραν πεζοί, ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους (124) κιλών και (790) γραμμαρίων. Επίσης, σε βάρος του ενός αλλοδαπού εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

· Συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα (παράνομη διακίνηση μεταναστών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, φοροδιαφυγή, παράνομη κατακράτηση ανηλίκων, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ληστεία κατά συναυτουργία, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση).


Read More »
679 συλλήψεις τον Σεπτέμβριο στην Ήπειρο 679 συλλήψεις τον Σεπτέμβριο στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ»

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018

Το τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ του Δ. Ηγουμενίτσας ξεκινά το πρόγραμμα: "ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ" την ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10-2018 , σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ(έναρξη Δευτέρα 08-10-2018):
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 π.μ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (έναρξη Δευτέρα 08-10-2018)
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α' ΤΜΗΜΑ: 16:30-17:30
Β' ΤΜΗΜΑ: 17:30-18:30
Γ' ΤΜΗΜΑ: 18:30-19:30

Οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός από την αίτηση συμμετοχής που θα δοθεί από την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και την ιατρική βεβαίωση συμμετοχής όπως έχουν ενημερωθεί από τον φορέα μας. Η παράδοση τους θα γίνεται στην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην προσέλευση του μαθήματος.
Τιμή συμμετοχής 10€ το μήνα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πληροφορίες: Τηλ. 2665360019
FAX : 2665360019 Email:pakppo2@1345.syzefxis.gov.gr

Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ
Γεράσιμος ΦουσέκηςRead More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Στην Θεσπρωτία την Παρασκευή η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018

Την Παρασκευή 12-10-2018 θα επισκεφθεί την Θεσπρωτία η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τελιγιορίδου Ολυμπία.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

· 09.30 – 10.30 Επίσκεψη στην Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη και υπηρεσιακούς παράγοντες .

· 11.30 - 13-00 Επίσκεψη σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στην Λωρίδα Σαγιάδας με ενδιάμεση στάση στον κάμπο Κεστρίνης

· 13.30 - 14.30 Συνάντηση με εκπροσώπους φορέων στο Ασπροκκλήσι στο παλιό Δημαρχείο.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν.


Read More »
Στην Θεσπρωτία την Παρασκευή η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τελιγιορίδου Ολυμπία Στην Θεσπρωτία την Παρασκευή η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τελιγιορίδου Ολυμπία Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018ΘΕΜΑ 1o: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ) του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018. ( αριθμ. απόφ Ν.Π.Δ.Δ 32 /2018)

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 4o:Ανάκληση της με αριθμό 273/2000 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παραμυθιάς με θέμα: «Διάθεση χώρου προς την Δημοτική Επιχείρηση Παραμυθιάς για την ανέγερση Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και Αναψυκτηρίου».

ΘΕΜΑ 5o:Έγκριση τροποποίησης του υπ΄ αριθμ. 241/4-4-2016 μισθωτηρίου συμβολαίου- εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του και έγκριση ή μη αιτήματος περί υπεκμίσθωσης ακινήτου

ΘΕΜΑ 6o: Εκμίσθωση έκτασης στην Τ. Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8o:Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης».


 
Read More »
Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Θεσπρωτία: Σήμερα στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες του ... "πολέμου"

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018

Την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2018 κατά την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη την Επικράτεια όπως παρακάτω:
Τοπική ώρα 11:00 σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
Τοπική ώρα 11:05 σήμανση λήξης συναγερμού για χρονική διάρκεια εξήντα (60 ) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως, δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.


Read More »
Θεσπρωτία: Σήμερα στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες του ... "πολέμου" Θεσπρωτία: Σήμερα στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες του ... "πολέμου" Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

ΣΕΕΠΕ: Στο 1,14 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου (15 Οκτωβρίου) ο Σύνδεσμος των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), υπολογίζει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,14 ευρώ το λίτρο

Οι εκτιμήσεις έγιναν με βάση τα παροντικά δεδομένα των διεθνών τιμών του αργού και της ισοτιμίας δολαρίου ευρώ.

Η τιμή, όπως ανέφερε χθες, μιλώντας σε εκδήλωση του Συνδέσμου, ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Ρομπέρτο Καραχάννας, είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών, ενώ η κατανάλωση όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά συνολικά στα υγρά καύσιμα μειώθηκε στην περίοδο της κρίσης κατά 40%.

Βασική αιτία τόσο για τη μείωση της κατανάλωσης όσο και για την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία), κατά τον ΣΕΕΠΕ, είναι η υψηλή φορολογία που κυμαίνεται από 50 ως 75% της τελικής τιμής ανάλογα με το είδος καυσίμου. Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ επικαλούμενος στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους στην αγορά καυσίμων προσδιόρισε με αναγωγή τις απώλειες εσόδων του Δημοσίου από το λαθρεμπόριο, μεταξύ 123 και 255 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

«Το τελευταίο διάστημα με τη δραστηριοποίηση της ΑΑΔΕ έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν εκκρεμότητες που επιτρέπουν σε επιτήδειους να συνεχίζουν ανεμπόδιστα την παραβατικότητα» τονίζει ο ΣΕΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΕ εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικές και τεχνικές εκκρεμότητες για τη λειτουργία του συστήματος εισροών - εκροών ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί και η απογραφή των δεξαμενών στα πρατήρια. Εκκρεμεί ακόμη η έκδοση των Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του συστήματος εισροών - εκροών σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων όπως και για τον καθορισμό προδιαγραφών, διαδικασίας κλπ. για την εγκατάσταση συστήματος GPS σε βυτιοφόρα και αποστολής δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ.

Ο ΣΕΕΠΕ επισημαίνει τέλος δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο από την εφαρμογή των Οδηγιών για την εξοικονόμηση καυσίμων και την αύξηση ενεργειακής απόδοσης. Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει στις εταιρίες εμπορίας να εξασφαλίσουν μείωση της κατανάλωσης καυσίμων με μέτρα όπως εκσυγχρονισμός / αντικατάσταση καυστήρων θέρμανσης, σεμινάρια για οικονομικά οδήγηση κ.ά. 


 
Read More »
ΣΕΕΠΕ: Στο 1,14 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ΣΕΕΠΕ: Στο 1,14 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

10 ερωτήσεις στον Βασίλη Γιόγιακα. Τι λέει για Θεσπρωτία, κυβέρνηση, υγεία, ψηφοδέλτια αλλά και για τον ίδιο

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018


Στην ενότητα "10 ερωτήσεις στον...." η paramythia-online.gr, φιλοξενεί τον βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα.
Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταστροφική.
Σημειώνει το κοινοβουλευτικό του έργο και τα αποτελέσματα που ειχαν οι επερωτήσεις σε θέματα της Θεσπρωτίας.
Ενημερώνει πως υπάρχουν επαφές της Συγγρού για στήριξη σε συγκεκριμένα ψηφοδέλτια στις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
Για το ότι η ΝΔ έχει κερδίσει μόλις 3 φορές τον δήμο Παραμυθιάς τα τελευταία 35 χρόνια, τόνισε με νόημα την λέξη «Ενότητα»
Με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ήπειρο, σημειώνει πως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,έχει ήδη προσωπική εικόνα των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Ήπειρος .
Θεωρεί πως η αγροκτηνοτροφία και τουρισμός είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της Θεσπρωτίας σε συνδυασμό με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Τέλος προέβλεψε πως σύντομα θα πραγματοποιηθούν και βουλευτικές εκλογές.

Διαβάστε την συνέντευξη του Βασίλη Γιόγιακα:

1. ΕΡ. Θα είστε ξανά είστε υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές;
ΑΠ. Ναι, θα τεθώ ξανά στη κρίση των συμπατριωτών μου για να συνεχίσω να είμαι κοντά τους και να προσπαθώ το καλύτερο για εκείνους και για τον τόπο μας!

2. ΕΡ. Κάνοντας απολογισμό της τετραετίας, ποιο ήταν η σημαντικότερη παρέμβαση της Κυβέρνησης στην Θεσπρωτία και που υστέρησε;
ΑΠ. Ψάχνω να βρω αλλά ειλικρινά δε βρίσκω κάτι που να μπορώ να χαρακτηρίσω ως σημαντική παρέμβαση. Ο απολογισμός της τετραετίας είναι, με μια λέξη,καταστροφικός. Αντί η Κυβέρνηση να ολοκληρώσει την τελευταία διαπραγμάτευση του δεύτερου μνημονίου, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο που πήγε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και τη δεσμεύει για πολλά χρόνια μετά. Οι περικοπές στις συντάξεις, το ασφαλιστικό τερατούργημα Κατρούγκαλου, οι πρόσθετοι φόροι και εισφορές, η εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας, οι συνεχείς πειραματισμοί στην Παιδεία, οι χαμένοι πόροι του ΕΣΠΑ και πολλά άλλα δείχνουν ότι αυτή η Κυβέρνηση πέρασε πολύ κάτω από τον πήχη, και των προσδοκιών αυτών που τη στήριξαν και των αναγκών της χώρας.

3. ΕΡ. Έχετε αυξημένο αριθμό Ερωτήσεων για τα προβλήματα του νομού. Τι αποτέλεσμα έχουν και πόσο έχουν κινητοποιήσει τα αρμόδια υπουργεία για την επίλυση των προβλημάτων.
ΑΠ. Οι ερωτήσεις είναι ένα μέσο πίεσης για να προχωρήσει η λύση προβλημάτων, είτε αυτά αφορούν μόνο τον τόπο μας, είτε αφορούν όλη τη χώρα και αγγίζουν και τους Θεσπρωτούς. Αν και η ανταπόκριση των υπουργείων χωράει πολλή βελτίωση,αρκετά από τα θέματα που έχουμε αναδείξει φαίνεται ότι προχωράνε, χάρη και στη δική μας πίεση. Έτσι μπήκε η περιοχή των Συβότων στα αυξημένα επενδυτικά κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, έτσι επανήλθε η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, προχώρησε η χρηματοδότηση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχύθηκε η λειτουργία των συνοριακών τελωνείων. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, υπήρξαν αρκετές Ερωτήσεις που βοήθησαν να προχωρήσουν διάφορα θέματα: επεκτάθηκε το εξωιδρυματικό επίδομα σε περισσότερες παθήσεις, για πρώτη φορά προβλέφθηκε σύνταξη σε ασφαλισμένους με οφειλές σε ταμεία, διατηρήθηκε το τμήμα του πρώην ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα και διασφαλίστηκε ότι θα λειτουργήσει πράγματι το νέο Τμήμα ενώ δρομολογήθηκαν οι μελέτες για τον οδικό άξονα Ηγουμενίτσα, Σαγιάδα, Μαυρομάτι. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από κοινοβουλευτική παρέμβαση, δέχτηκαν ηλικιωμένους σε γηροκομεία της Θεσπρωτίας που είχαν κενές θέσεις.

4. ΕΡ. Έχετε δείξει ενδιαφέρον για τα τοπικά αποδυναμωμένα κέντρα Υγείας. Ποια η κατάσταση σε αυτά σήμερα?
ΑΠ. Η έλλειψη προσωπικού είναι γνωστό πρόβλημα, ιδιαίτερα στο Μαργαρίτι, με αποτέλεσμα τα Κέντρα Υγείας να είναι κλειστά τη μισή μέρα κι ενώ ήδη γιατροί και νοσηλευτές δίνουν τη δική τους καθημερινή μάχη για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο…

5. ΕΡ. Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, η ΝΔ θα υποστηρίξει συγκεκριμένα ψηφοδέλτια; Έχουν προχωρήσει οι επαφές με τους εκλεκτούς της Συγγρού;
ΑΠ. Απ’ ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον στους μεγάλους δήμους που περιλαμβάνουν πρωτεύουσες νομών, ναι. Αλλά πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν παρθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις.

6. ΕΡ. Στην Παραμυθιά, η Νέα Δημοκρατία, έχει εκλέξει μόλις 3 φορές δήμαρχο τατελευταία 38 χρόνια (από το 1980 και μετά). Τι θα πρέπει να αλλάξει στιςεπικείμενες δημοτικές εκλογές ώστε να κερδηθεί ο δήμος από το κόμμα τη ΝΔ?.
ΑΠ. Αυτό που πρέπει να γίνει λέγεται «ενότητα»!

7. ΕΡ. Στην επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ήπειρο, σε ποιους τομείς θα εστιάσετε την προσοχή σας για την ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων;
ΑΠ. Ο πρόεδρος έχει ήδη αποκτήσει προσωπική εικόνα των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Ήπειρος από την επίσκεψή πριν ένα περίπου χρόνο. Γνωρίζει για την ανάγκη των αγροτών, ειδικά των νέων, να στηριχθούν για να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε αξιοπρεπείς τιμές – δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει με τις διαδοχικές μειώσεις στην τιμή του γάλακτος. Γνωρίζει ότι πρέπει να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς σημαντικά έργα υποδομής στις μεταφορές και το εμπόριο. Να αξιοποιηθεί περισσότερο η πολιτιστική μας κληρονομιά και να συνδεθεί με το τουρισμό. Να βελτιωθεί η κατάσταση στην Υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Είναι προβλήματα που για να τα αντιμετωπίσεις χρειάζεται όραμα, ήθος, σχέδιο και ανθρώπους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει.

8. ΕΡ. Σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία εκλεγεί Κυβέρνηση και εσείς βουλευτής, ποια θα είναι η πρώτη παρέμβαση σας για τοπικά ζητήματα.
ΑΠ. Να προωθήσω δίκαια αιτήματα για τη στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ιχθυοκαλλιεργητών και να βοηθήσω να ενισχυθούν οι μονάδες υγείας του νομού μας με προσωπικό.

9. ΕΡ. Πείτε μας 2 τομείς που θα μπορούσαν να είναι ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της Θεσπρωτίας και σε τι επίπεδο βρίσκονται σήμερα.
ΑΠ. Ο πρωτογενής τομέας – γεωργία, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες – και όλοι οι τομείς που έχουν να κάνουν με τη «γαλάζια ανάπτυξη», δηλαδή από τον τουρισμό σκαφών αναψυχής και την κρουαζιέρα μέχρι τις εμπορικές μεταφορές και τα υδατοδρόμια. Σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή τα προβλήματα έχουν κοινό παρονομαστή: Υπάρχει ένα σύστημα που προσθέτει βάρη, δίνει κίνητρα με το σταγονόμετρο και δεν προστατεύει τους καλούς επαγγελματίες. Τα έργα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας προχωρούν, αλλά πρέπει να τρέξουν και οι διαδικασίες για τη νέα μαρίνα Ηγουμενίτσας, τη μαρίνα στα Συβότα και τα λιμανάκια στην Πλαταριά και τη Σαγιάδα ώστε να γίνουν μαρίνες. Και φυσικά να συνεχιστεί ένα άλλο μεγάλο έργο που θα δώσει περισσότερη αξία στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το επιχειρηματικό κι εμπορευματικό πάρκο.

10. ΕΡ. Γίνεται πολύς λόγος για το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές; Ποια είναι η εκτίμησή σας;
ΑΠ. Εμείς λέμε ότι όσο πιο σύντομα γίνουν εκλογές τόσο το καλύτερο για τη χώρα. Από κει και πέρα, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να απασχολεί όλους μας είναι τι θα πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές. Πώς θα έχουμε πολιτική σταθερότητα, πώς θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τί μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων, πώς θα σταθούμε απέναντι σε μεγάλα προβλήματα όπως το δημογραφικό, το ασφαλιστικό και τ ομεταναστευτικό. Το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο μετά τις εκλογές!


 
Read More »
10 ερωτήσεις στον Βασίλη Γιόγιακα. Τι λέει για Θεσπρωτία, κυβέρνηση, υγεία, ψηφοδέλτια αλλά και για τον ίδιο 10 ερωτήσεις στον Βασίλη Γιόγιακα. Τι λέει για Θεσπρωτία, κυβέρνηση, υγεία, ψηφοδέλτια αλλά και για τον ίδιο Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου ο 3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018Read More »
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου ο 3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου ο 3ος Παράκτιος Δρόμος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

8η εθελοντική αιμοδοσία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018


Read More »
8η εθελοντική αιμοδοσία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου 8η εθελοντική αιμοδοσία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Συνέντευξη του βουλευτή Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριου Κάτση στην οικονομική εφημερίδα "Αξία"

Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018


Ερ: Πώς επηρεάζει τις εσωτερικές εξελίξεις το δημοψήφισμα;
Απ: Τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος, παρά τη συντριπτική υπεροχή του ΝΑΙ, με τη μικρή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία μας δείχνουν τον έντονο σκεπτικισμό στη γειτονική χώρα σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι μια καλή απάντηση σε όλους εκείνους, που στο εσωτερικό της χώρας μας, στήσανε τη ρητορική τους στο επιχείρημα ότι η συμφωνία τα δίνει όλα στην ΠΓΔΜ. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο γιατί οι πολίτες της γειτονικής χώρας δεν έσπευσαν να τα πάρουν με την ψήφο τους;
Δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε ότι ο δρόμος για την επίλυση ενός ζητήματος που ταλαιπωρεί τις δύο χώρες για δεκαετίες, δεν είναι εύκολος. Ξέρουμε όμως καλά ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να προχωρήσει η ιστορική συμφωνία, ώστε τα Βαλκάνια να μπουν σε έναν νέο δρόμο συνεργασίας και συνανάπτυξης, με τη χώρα μας πρωταγωνιστή σε αυτή τη νέα κατάσταση.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην ΠΓΔΜ, ενώ παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη θέση μας, ότι εφόσον η γειτονική χώρα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία, η παρούσα ελληνική Βουλή θα είναι αυτή που θα την επικυρώσει. Οπότε κανένας σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει, ούτε ως προς τη θέση μας, ούτε ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Ερ: Υπάρχει κόντρα με τον εταίρο σας και πού μπορεί να φτάσει; Συμφωνείτε με τον Νίκο Παππά ότι δεν είναι καλή η εικόνα;
Απ: Δεν υπάρχει κόντρα με τον εταίρο μας. Με τους ΑΝΕΛ συμφωνούμε απόλυτα στο ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά να κάνει στη μεταμνημονιακή εποχή που ήδη ξεκίνησε. Όταν η συμφωνία φτάσει στην ελληνική Βουλή ο καθένας θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις θέσεις του.
Ο κ. Καμένος έχει μία ξεκάθαρη θέση, ενάντια στη σύνθετη ονομασία, η οποία με σαφήνεια αποτυπώνεται και στο καταστατικό του κόμματός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ταυτίζεται με όλους εκείνους που μιλάνε για μια άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας μέσω της συμφωνίας των Πρεσπών. Γι αυτό άλλωστε εκτίμησε από την αρχή ότι αυτή η συμφωνία θα έχει μεγάλη δυσκολία να γίνει αποδεκτή από τους πολίτες της ΠΓΔΜ.
Σε αντίθεση με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τη μία στέλνει την κυρία Σπυράκη για μυστικές διαπραγματεύσεις με τον κύριο Ζάεφ, κι από την άλλη προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί ψηφοθηρικά την πατριωτική ανησυχία μέρους των πολιτών, ξέχασε την εθνική γραμμή της σύνθετης ονομασίας, και έσπευσε να υιοθετήσει την ίδια ακροδεξιά ρητορική που μας οδήγησε εδώ και δεκαετίες στην υπάρχουσα κατάσταση που προσπαθούμε να αλλάξουμε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Να άρουμε δηλαδή τους αλυτρωτισμούς από το Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, Να ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, την ελληνική ιστορία των αρχαίων Μακεδόνων, από την προσπάθεια καπήλευση της από το VMRO το αδερφό κόμμα της ΝΔ στην ΠΓΔΜ, και να αλλάξουμε το συνταγματικό όνομα της γειτονικής χώρας από Μακεδονία σκέτο, σε Βόρεια Μακεδονία.

Ερ: Πώς θα αντιμετωπίσετε το μαύρο μέτωπο για το οποίο έχετε κάνει τόση επίθεση στη Ν.Δ. με βάση και τα τελευταία περιστατικά ξυλοδαρμού;
Απ: Πρέπει σε όλους να γίνει απόλυτα κατανοητό, ότι όταν χαϊδεύεις το ακροδεξιό ακροατήριο με στόχο τις ψήφους του, υιοθετείς μια ατζέντα η οποία, είτε επιβάλλεται από ακραίες φωνές μέσα στο κόμμα σου, είτε νομίζεις ότι θα σου προσφέρει εκλογικά οφέλη, δεν κάνεις τίποτα άλλο από το να φουσκώνεις το φανατισμό, τη μισαλλοδοξία και εντέλει την ίδια τη βία.
Περιστατικά ξυλοδαρμού και αυτοδικίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα δημοκρατικά ένστικτα του ελληνικού λαού, ο οποίος στη συντριπτική του πλειοψηφία στέκεται απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες, καθώς και στην ελληνική κυβέρνηση η οποία βαδίζει αταλάντευτα με προοδευτικό βήμα, με στόχο την ενίσχυση της Δημοκρατίας, των δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής.

Ερ: Πιστεύετε ότι η καθημερινότητα θα αλλάξει μετά την έξοδο από τα Μνημόνια και πόσο χρόνο θέλει;
Απ: Πρωταρχικός μας στόχος είναι οι πολίτες να καταλάβουν στην καθημερινότητα τους ότι η χώρα άλλαξε σελίδα. Ήδη δρομολογούνται μια σειρά από μέτρα που ανακοίνωσε και ίδιος ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του απαράδεκτου υποκατώτατου μισθού, η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσοσταθμικά, η σταδιακή μείωση κατά 4% της φορολογίας επιχειρήσεων από 29% στο 25%, η μείωση της φορολογίας έως 35% για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με εισοδήματα πάνω από 7.000€, η επιδότηση ενοικίου με ποσά από 70 έως και 200 ευρώ το μήνα, για τουλάχιστον 300.000 οικογένειες, από 01/01/19, η καταβολή όλων των αναδρομικών σε ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ εντός του 2018, και πολλά άλλα. Επίσης, ήδη με την επέκταση μιας σειράς κλαδικών συμβάσεων χιλιάδες εργαζόμενοι είδαν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους.
Αυτά, η αντιπολίτευση τα θεωρεί παροχολογία, εμείς τα θεωρούμε ως τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε την κοινωνία και την οικονομία σε μια τροχιά βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Ερ: Διανύουμε προεκλογική περίοδο;
Απ: Το 2019 είναι χρονιά εκλογών, Αυτοδιοικητικές, Ευρωεκλογές και Βουλευτικές βρίσκονται μπροστά μας. Οι κεντρικοί μας στόχοι από όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν και είναι σαφείς και δεν μεταβάλλονται με το αν είμαστε ή όχι σε προεκλογική περίοδο. Αυτοί οι κεντρικοί στόχοι ήταν η έξοδος από τη σκληρή επιτροπεία, η στήριξη με κάθε δυνατό μέσο των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, η ενίσχυση της εργασίας και η προστασία των εργαζομένων, η στήριξη των νέων ανθρώπων, η εμβάθυνση της Δημοκρατίας , το χτύπημα της διαφθοράς και της διαπλοκής, η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας μας, καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Σε αυτούς τους άξονες οι διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τη ΝΔ είναι τόσο έντονες και ξεκάθαρες, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισημίας. Εμείς είμαστε αυτοί που έβγαλαν τη χώρα από τη σκληρή επιτροπεία με την κοινωνία όρθια, εμείς οδηγήσαμε την οικονομία στην ανάπτυξη και έχουμε ένα προοδευτικό σχέδιο για το μέλλον του τόπου, εκείνοι είναι που κράταγαν το τιμόνι όταν η χώρα βυθίζονταν στην οικονομική κρίση, και που οι μόνες τους προτάσεις για το αύριο είναι το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Αυτό οι πολίτες το γνωρίζουν καλά και γι αυτό, να μην έχετε αμφιβολία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει και τις επόμενες εκλογές .


 
Read More »
Συνέντευξη του βουλευτή Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριου Κάτση στην οικονομική εφημερίδα "Αξία" Συνέντευξη του βουλευτή Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριου Κάτση στην οικονομική εφημερίδα "Αξία" Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Οκτωβρίου 09, 2018 Rating: 5

Σελίδες