Βίντεο από τις ομορφιές της Θεσπρωτίας το 1994

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, μία παραγωγή του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού tvA, με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της Θεσπρωτίας, το 1994.

Σε πολλά πλάνα θα δείτε πως ισχύει το "κάθε πέρσι και καλύτερα" αφού 23 χρόνια μετά, πολλές παραλίες πλέον δεν είναι προσβάσιμες ή έχουν αλλάξει όψη , όπως επίσης και πολλά πάρκα και χώροι αναψυχής.

Read More »
Βίντεο από τις ομορφιές της Θεσπρωτίας το 1994 Βίντεο από τις ομορφιές της Θεσπρωτίας το 1994 Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Ένα άγνωστο ντοκουμέντο της Ιεράς Μονής Γηρομερίου

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017


Το βρήκα στο πολύτιμο παλαιοβιβλιοπωλείο του Ηπειρώτη Λάμπρου Κωστακιώτη, στην οδό Σόλωνος 54, στην Αθήνα. 
Στο περιοδικό με τον τίτλο ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ, τεύχος Νοεμβρίου 1929, ο Γ.Λ. Αρβανιτάκης αναφέρεται στον Γερμανό Αφθονίδη, με τον τίτλο ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ. 
Σ’ αυτό περιλαμβάνεται και το βεβαιωτικόν δίπλωμα του Γρηγορίου Ε’ δ’ ού δωρείται εις τον Μ. Πρωτέκδικον Γεώργιον Αφθονίδην την Εξαρχίαν του Γηρομερίου:

«…Πάντως φαίνεται ο Γεώργιος Αφθονίδης ο αρχηγός της οικογενείας Έγγραφον του Γρηγορίου Ε’ φέρον ιδιόχειρον την υπογραφήν του Εθνομάρτυρος δωρείται ισοβίως εις τον άρχοντα πρωτέκδικον Γεώργιον την εν Ηπείρω Εξαρχίαν του Γηρομερίου… Το έγγραφον τούτο εκδοθέν μόλις τρεις μήνας προ του τραγικού τέλους του Εθνομάρτυρος, αναφέρεται προφανώς εις τας υπηρεσίας του Αφθονίδου προς την εθνικήν υπόθεσιν. Πράγματι ο Αφθονίδης μυηθείς εις τα της Φιλικής Εταιρείας τω 1816, ήτο μέλος της διευθυνούσης τας εργασίας ταύτης εν Κων/πόλει Τριανδρίας και δι’ αυτού ο Γρηγόριος Ε’ ήρχετο εις επαφήν προς τους Φιλικούς…».

Παρατίθεται επί λέξει το ως άνω έγγραφον του αειμνήστου πατριάρχου Γρηγορίου Ε’.

-Η μετριότης ημών διά του παρόντος αυτής ειδοποιητικού (;) της επαξίου φιλοτιμίας γράμματος δηλοποιεί ότι την αγιωτάτην πατριαρχικήν εξαρχίαν Γηρομερίου την εν τοις ορίοις της Ηπείρου κειμένην και από των εν αυτή χωρίων συγκεκροτημένην κατά φιλοτιμίαν αξιόχρεων δέδωκεν ήδη βραβευσαμένη, τω εντιμολογιωτάτω άρχοντι Πρωτεκδίκω, μεγάλω γραμματικώ του αγιωτάτου Πατριαρχικού αυτής, αποστολικού και οικουμενικού θρόνου και κατά πνεύμα αυτής υιώ αγαπητώ κυρίω Γεωργίω διά τας προς την Εκκλησίαν γνωστάς, λόγου τε αξίας και συντελεστικάς αυτού εκ παιδικής ηλικίας εκδουλεύσεις, αυτώ τε και τω Γένει γνωστάς και δι’ ευφήμου γλώττης αγομένας, ίν’ έχη χάριν παραμυθίας εφ’ όρου ζωής αυτού. Εφ’ ώ και γράφουσα αποφαίνεται, ίνα ο διαληφθείς εντιμολογιώτατος άρχων πρωτέκδικος και μέγας γραμματικός του Οικουμενκού θρόνου Κύριος Γεώργιος, έχων διά βίου την αυτώ εκκλησιαστικώς φιλοτιμηθείσαν ταύτην εξαρχίαν του Γηρομερίου μετά των συνιστώντων αυτήν χωρίων, απολαμβάνη κατ’ έτος παρ’ αυτής το ωρισμένον ετήσιον μετά και των εκείθεν προϊόντων καθ’ άπερ ανήκει χάριν παραμυθίας ταις εκδουλεύσεσιν αυτού αρμοζούσης, μηδενός έχοντος αυτώ αντειπείν τρόπω οίω δήτινι εν βάρει αργίας ασυγγνώστου και αλύτου αφορισμού του από θεού Κυρίου παντοκράτορος.

Όθεν και εις δείξιν της επαξίου ταύτης φιλοτιμίας εγένετο και το παρόν ημέτερον Πατριαχρικόν αποδεικτικόν γράμμα και επεδόθη τη αυτού εντιμολογιώτητι εν έτει σωτηρίω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πρώτω κατά μήνα Ιανουάριον, Ινδικτιώνος Θ’.

Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης».

Και κάτωθι διά χειρός του Γ. Αφθονίδου.

«Πόσον δε προνοητικός εφέρετο και προς τον κοσμικόν του Πατριαρχικού θρόνου κλήρον, εκτιμών την ικανότητα και παιδείαν των διακεκριμένων μεταξύ προσώπων, αναρριπίζων τον ζήλον και παραθήγων το πρόθυμον δι’ επαξίων αμοιβών και περιποιήσεων γίνεται και τούτο φανερόν εκ του κατωτέρω εκκλησιαστικού γράμματος φέροντος την ιδιόχειρον του αοιδίμου υπογραφήν. Πεφιλοτίμηται δε προς τον τότε μεν ακμάσαντα εν τοις Πατριαρχείοις ως και επωφελέστερον ακολούθως μέχρι της πατριαρχείας του Κωνσταντίνου του από Σιναίου, έκτοτε δε προελομένου τον εν Αθήνησιν ιδιωτικόν και απράγμονα (;) βίον.


Γ. Αφθονίδης.
Και για την αντιγραφή. 
Αντώνης Ν. Βενέτης, 
Μοναστηράκι Δωρίδος.


Read More »
Ένα άγνωστο ντοκουμέντο της Ιεράς Μονής Γηρομερίου Ένα άγνωστο ντοκουμέντο της Ιεράς Μονής Γηρομερίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

2 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Φιλιατών

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο Δήμο Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Φιλιατών, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, ΤΚ 46300 Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Αμαλίας Μάνου ή κας Στέλλας Παπαδημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164, 165 & 100). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Read More »
2 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Φιλιατών 2 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Στην Μητροπολιτική κατοικία την Κυριακή του Πάσχα για την αναβίωση του μοναδικού εθίμου του ντυσίματος & της συνοδείας του Μητροπολίτη

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Ένα ξεχωριστό έθιμο, διατηρείται και αναβιώνει στην Παραμυθιά την Κυριακή του Πάσχα, από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Οι αρχές της πόλης καθώς και πιστοί, βρίσκονται στην Μητροπολιτική Κατοικία και όπως προτάσσει το έθιμο, συμμετέχουν στον ντύσιμο του Μητροπολίτη και στην συνέχεια τον συνοδεύουν στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δονάτου για την «Λειτουργία της Αγάπης», ενώ μετά το τέλος αυτής, τον συνοδεύουν πίσω στην Μητροπολιτική κατοικία.

Το εκκλησιαστικό αυτό έθιμο, υπάρχει στα λειτουργικά των Ελληνικής εκκλησιάς, ωστόσο πλέον τηρείται σε ελάχιστες Μητροπόλεις της χώρας, ενώ στην περίπτωση της Παραμυθιάς, διατηρήθηκε και εδραιώθηκε καθώς είχε την ιδιαιτερότητα της μετατροπής της συνοδείας του Μητροπολίτη, ως άτυπο τάγμα ασφαλείας, από τον φόβο επεισοδίων κατά του ποιμενάρχη, αρχικά από τους Τούρκους και στην συνέχεια από τους Τσάμηδες.

Από τότε οι κάτοικοι και οι πρόκριτοι της Παραμυθιάς συγκεντρωνόταν στην Μητροπολιτική Κατοικία, αφού οι προκλήσεις Τούρκων και Τσάμηδων, ήταν στην καθημερινή διάταξη. Μετά το τέλος την πομπής της επιστροφής, ο εκάστοτε Μητροπολίτης Παραμυθιάς, δέχεται τις ευχές από το ποίμνιο και τις αρχές της πόλης με το παραδοσιακό τσούγκρισμα των Πασχαλινών αυγών.

Την Κυριακή το πρωί λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε κατά τις 09:00 στην Μητροπολιτική κατοικία, για την αναβίωση αυτού του μοναδικού εθίμου.


 
Read More »
Θεσπρωτία: Στην Μητροπολιτική κατοικία την Κυριακή του Πάσχα για την αναβίωση του μοναδικού εθίμου του ντυσίματος & της συνοδείας του Μητροπολίτη Θεσπρωτία: Στην Μητροπολιτική κατοικία την Κυριακή του Πάσχα για την αναβίωση του μοναδικού εθίμου του ντυσίματος & της συνοδείας του Μητροπολίτη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Θεσπρωτία: Αναβιώνει και φέτος το ιδιαίτερο ταφικό έθιμο στο Γηρομέρι Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ)

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017

Στη Θεσπρωτία, στο χωριό Γηρομέρι Φιλιατών αναβιώνει τη Δευτέρα του Πάσχα το μοναδικό ταφικό έθιμο στην Ελλάδα, που έχει ρίζες στις αρχές του 18ου αιώνα. Αμέσως μετά την θεία λειτουργία στον ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο νεκροταφείο, κάτοικοι και συγγενείς νεκρών, πηγαίνουν με οργανοπαίχτες πάνω από τους τάφους. 
Οι συγγενείς του νεκρού, παραγγέλνουν το αγαπημένο τραγούδι του όσο ήταν στη ζωή, να ακουστεί πάνω από τον τάφο του. 
Με κλαρίνα, ντέφια, λαούτα και ακορντεόν, σπάει η νεκρική σιωπή και γιορτάζουν τη Λαμπρή, με τους δικούς τους ανθρώπους που έφυγαν. 
Στη συνέχεια, όλοι όσοι βρίσκονται στο νεκροταφείο, στήνουν γλέντι με παραδοσιακά τραγούδια και το έθιμο, συνεχίζεται από γενιά σε γενιά καθώς εκεί, βρίσκονται και τα παιδιά του χωριού. 
Αυτή ακριβώς η μετάβαση από την λύπη στην χαρά είναι που κάνει το έθιμο ακόμα πιο ιδιαίτερο. 
Είστε όλοι καλεσμένοι την Κυριακή του Πάσχα στο πανηγύρι του χωριού, αλλά και την Δευτέρα του Πάσχα στο νεκροταφείο για παρακολουθήσετε την αναβίωση του εθίμου. 
Read More »
Θεσπρωτία: Αναβιώνει και φέτος το ιδιαίτερο ταφικό έθιμο στο Γηρομέρι Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ) Θεσπρωτία: Αναβιώνει και φέτος το ιδιαίτερο ταφικό έθιμο στο Γηρομέρι Φιλιατών (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Αποχώρησαν οι 40 πρόσφυγες από την Πλαταριά Θεσπρωτίας με τις καλύτερες εντυπώσεις...

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Μετά από τέσσερις μήνες παραμονής, αποχώρησαν οι 40 πρόσφυγες, που φιλοξενούνταν σε ξενοδοχειακή μονάδα της Πλαταριάς, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. 
Προέρχονταν κυρίως από τη Συρία, αλλά και το Ιράκ και τους είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. 
Κάποιοι μετακινήθηκαν προς άλλα σημεία της Ελλάδας, αναμένοντας να φύγουν για το εξωτερικό, και κάποιοι κατόρθωσαν να καταλήξουν σε ευρωπαϊκή χώρα φιλοξενίας. 
Οι εντυπώσεις, που άφησαν κατά την παραμονή τους, ήταν οι καλύτερες. 
Ειρηνικοί, συμπαθείς, συναναστράφηκαν χωρίς προβλήματα με τους κατοίκους της περιοχής. Ως γνωστόν η Θεσπρωτία δεν επιλέχθηκε για τη δημιουργία προσωρινού καταυλισμού μεταναστών μη νόμιμων, λόγω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να μη βρίσκονται κοντά σε πύλη εξόδου.


 
Read More »
Αποχώρησαν οι 40 πρόσφυγες από την Πλαταριά Θεσπρωτίας με τις καλύτερες εντυπώσεις... Αποχώρησαν οι 40 πρόσφυγες από την Πλαταριά Θεσπρωτίας με τις καλύτερες εντυπώσεις... Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017
Read More »
Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage Ηγουμενίτσα: Μουσικό Σαββατοκύριακο στο ENVY stage Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O Ηγουμενίτσα: Λαϊκορεμπέτικη μουσική το Μ. Σάββατο στο The Post...O Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Πωλείται οικοδομήσιμο οικόπεδο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Πωλείται στην περιοχή των Συβότων Θεσπρωτίας στην θέση Αγία Παρασκευή γεωτεμάχιο εμβαδού 5.1880,00 τμ σε απόσταση 350 μ από την θάλασσα με οικοδομική άδεια, κατάλληλο και για τουριστικές επενδύσεις. 
Τηλ. Επικ. 690 980 3062 


 
Read More »
Πωλείται οικοδομήσιμο οικόπεδο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Πωλείται οικοδομήσιμο οικόπεδο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Πωλείται διαμέρισμα στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας σε τιμή ευκαιρίας

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Πωλείται στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας διαμέρισμα στο στάδιο των επιχρισμάτων ανεξάρτητες - ηλιόλουστες – πανοραμικές εμβαδού 80τμ και τιμή αντίστοιχα 35.000 € . 
Τηλ. Επικ. 690 980 3062 


 
Read More »
Πωλείται διαμέρισμα στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας σε τιμή ευκαιρίας Πωλείται διαμέρισμα στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας σε τιμή ευκαιρίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Έπιπλα Γεωργίου: Δείτε το νέο φυλλάδιο με τις προσφορές μας

Σάββατο, Απριλίου 15, 2017Read More »
Έπιπλα Γεωργίου: Δείτε το νέο φυλλάδιο με τις προσφορές μας Έπιπλα Γεωργίου: Δείτε το νέο φυλλάδιο με τις προσφορές μας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Απριλίου 15, 2017 Rating: 5

Σελίδες