85 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο - Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
85 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο - Διψήφιος αριθμός στη ΘεσπρωτίαΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 10
ΠΕ Θεσπρωτίας 13 
ΠΕ Ιωαννίνων 47
ΠΕ Πρέβεζας 15


Read More »
85 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο - Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία 85 τα σημερινά κρούσματα στην Ήπειρο - Διψήφιος αριθμός στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος ΦιλιατώνΤρεις αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς, η θητεία των οποίων λήγει στις 1/9/2022, αναθέτοντάς τους ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες.
Το περίεργο είναι πως ενώ μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή είχε 5 αντιδημάρχους, ανακοινώθηκαν μόνο τρεις.
Παραμένουν αντιδήμαρχοι ο κ. Κατσάρης Πέτρος και η κα Παππά-Μάλλιου Ουρανία, ενώ στο σχήμα επανέρχεται ο κ. Γκίκας Θωμάς.
Αποχωρούν η κα Ευθυμίου Ελένη, ο κ. Τσότσης Δημήτρης και ο κ. Πανταζάκος Μιχάλης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του δημάρχου καθώς και τις αρμοδιότητες τον αντιδημάρχων:

Ο Δήμαρχος Φιλιατών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Φιλιατών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 7.710 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
10. Τον οργανισμό εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( ΦΕΚ 2304/τ.Β’/6.8.2012)
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Φιλιατών και το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φιλιατών με αντιμισθία, με θητεία από 2/9/2021 έως 1/9/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάσει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατσάρη Πέτρο του Ηλία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών, έργων και μελετών και τον Προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των έργων που εκτελεί ο Δήμος Φιλιατών.
· Πολεοδομικά και Χωροταξικά θέματα.
· Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου.
· Λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
· Την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών.
· Την εποπτεία του γραφείου κίνησης.
· Θέματα αθλητισμού και νεολαίας
· Την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τηλεοπτικών σταθμών.

2) Την Δημοτική Σύμβουλο κα. Παππά-Μάλλιου Ουρανία του Χρήστου και της μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των προσόδων, ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
· Εποπτεία και υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών .
· Την Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
· Έλεγχος υλοποίησης διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαφάνειας
· Κληροδοτήματα
· θέματα παιδείας – Σχολείων – Πολιτισμού.
· Έκδοση αδειών και τέλεση πολιτικών γάμων.
· Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη των Νομικών Προσώπων.
· Την διοικητική εποπτεία και υποστήριξη της υπό εκκαθάριση ΝΕ.Κ.Ε.ΔΗ.Φ.

3) Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα Θωμά του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Λειτουργία υπηρεσιών άρδευσης και αρδευτικών έργων .
· Εποπτεία της λειτουργίας ΤΟΕΒ.
· Διαχείριση βοσκοτόπων του Δήμου.
· Διαχείριση, αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
· Θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες)
· Εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια υπηρεσία.
· Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
· Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης οργανισμού, φορέα.
· Θέματα υγείας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
· Θέματα τουρισμού και τουριστικής προβολής του Δήμου.
· Θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, σημάνσεων οδών και ονομασίας οδών.
· Εποπτεία διαχείριση και λειτουργία της Λαϊκής αγοράς του Δήμου
· Εποπτεία και λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων
· Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Μηχανολογικού εξοπλισμού και των Μηχανημάτων

και κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας:
· Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες την δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Τη λειτουργία των διοικητικών Υπηρεσιών, την εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών καθώς και την υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και των εργασιών των ανωτέρω υπηρεσιών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την Εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας.
· Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας
· Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σαγιάδας.
· Η συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων και τους Προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Σαγιάδας, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
· Την εποπτεία θεμάτων συντήρησης και επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας.
· Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Σαγιάδας και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γκίκα Θωμά ,που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κατσάρης Πέτρος.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Παππά-Μάλλιου Ουρανία.

Σημειώνεται ότι :
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
β) Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
γ) Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του Δήμου.
δ) Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
ε) Να συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά, σε μία ημερήσια και σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, να αποσταλεί σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Φιλιατών και να λάβουν γνώση, όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι Φιλιατών και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων αυτού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ
Read More »
Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ... (Αντί μνημοσύνου του ΜΙΚΗ Θ.) - Του Άλκη Φάτσιου

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ... (Αντί μνημοσύνου του ΜΙΚΗ Θ.) - Του Άλκη ΦάτσιουΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΆΝΟΜΑΙ ΓΕΜΆΤΟΣ...
Κι αυτό γιατί, στο διάβα της ζωής μου, ριγησα, γεύτηκα, σκιρτησα, αγάπησα γιατί μου αποκαλύφθηκαν ξεκάθαρα, χωρίς ομίχλες, ατομικές και κοινωνικές στοχεύσεις, γιατί μου έγινε κατορθωτή , η δημιουργία ατομικής και κοινωνικής πυξίδας ..
ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΆΝΟΜΑΙ ΓΕΜΆΤΟΣ..
Για ό,τι και με ό,τι ταξίδεψα , ίσαμε τώρα ...
και είμαι σίγουρος , για όσο χρόνο μου απομένει ...
ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ, ΑΙΣΘΆΝΟΜΑΙ ΓΕΜΆΤΟΣ ..
Με ό,τι κουβαλάω μέσα μου , και με τις αποσκευές σαν έτοιμες από καιρό για ταξίδι για το παραπέρα ' αποσκευές γεμάτες με ιστορικές , μουσικές , ποιητικές και πολιτικές Αρχές αλλά και αναζητήσεις ...
Το μεγάλο ΒΑΓΌΝΙ ( μεταξύ άλλων ...) το ΟΧΗΜΑ σ'αυτό μου το ταξίδι , σ'αυτή την γένεση των παραπάνω συναισθημάτων μου , των αρχών του εν γένει αξιακου μου Κώδικα , το ανθρώπινο ΜΈΓΕΘΟΣ , που σήμερα έφυγε απλώς " υλικά " και σαρκικά " ακουε και θα
ΑΚΟΎΕΙ στο όνομα ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗΣ ...
Παρά τίς όποιες , ενίοτε , " πολιτικές μου πικρίες " , σε καμμία των περιπτώσεων δεν θα πάψω να θεωρώ ότι η ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΟΥ , Η ΌΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ , ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΕΚΦΆΝΣΕΙΣ ( μουσική , ποίηση , πολιτική , αγωνιστική, κοινωνική κ.λ.π ) ήταν και ΕΊΝΑΙ ΚΆΛΕΣΜΑ στη μύηση των πλέον υψηλών πολιτιστικών αγαθών, και ταυτόχρονα ένα ΚΑΛΕΣΜΑ , ένα ΣΑΛΠΙΣΜΑ για κοινωνική απελευθέρωση , μια συνεχή ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΑΓΏΝΑ για ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα για τον απλό λαό , για την κοινωνία , ένα βροντερό ΚΆΛΕΣΜΑ και ΣΑΛΠΙΣΜΑ για ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ , μια και αυτή σήμερα κοντεύει να εξαφανισθεί , ή , στην καλύτερη περίπτωση , "κατοικοεδρεύει " σαν έννοια , στον χώρο της ΟΥΤΟΠΊΑΣ ...
Ανατρέχοντας στην αγωνιστική και κοινωνική διαδρομή του Μίκη , σαν να τον ακούω να καλεί και πάλι για αγώνες κοινωνικούς , για πολιτιστικές ανατάσεις , και να απαγγέλλει προς τούτο τους στίχους του Α. ΚΑΛΒΟΥ : " Όσοι το χαλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται , ζυγόν δουλείας ας εχωσι'
Θέλει αρετήν και τόλμην η ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ ".
ΚΑΛΟ ΣΥΝΑΠΆΝΤΗΜΑ με τους καλούς , Μίκη ... Χαιρετισμούς στον Μάνο ... και Χαιρετισμούς στον Άρη και σ'όλους τους συντρόφους του ..

ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ 
2 Σεπτεμβρίου 2021 
ΑΛΚΗΣ ΦΑΤΣΙΟΣ - Δικηγόρος
Read More »
ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ... (Αντί μνημοσύνου του ΜΙΚΗ Θ.) - Του Άλκη Φάτσιου ΝΟΙΩΘΩ ΕΥΤΥΧΗΣ , ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ... (Αντί μνημοσύνου του ΜΙΚΗ Θ.) - Του Άλκη Φάτσιου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Λαϊκή Συσπείρωση Σουλίου | Ζητά να συζητηθεί στο ΔΣ η επέκταση συμβάσεων στις σχολικές καθαρίστριες

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
Λαϊκή Συσπείρωση Σουλίου | Ζητά να συζητηθεί στο ΔΣ η επέκταση συμβάσεων στις σχολικές καθαρίστριεςΗ νέα σχολική χρονιά αρχίζει σε λίγες μέρες και από την πλευρά της κυβέρνησης είμαστε “στο ίδιο έργο θεατές” σε σχέση με την υγειονομική θωράκιση των σχολείων. Κι ενώ η νέα μετάλλαξη Δ χτυπά κυρίως τους νέους και έχει μεταδοτικότητα ακόμη και μεταξύ των πλήρως εμβολιασμένων (όπως αναφέρουν οι τελευταίες ερευνητικές ανακοινώσεις) η κυβέρνηση και το υπουργείο παιδείας αντί να αραιώσει τους μαθητές στα τμήματα συμπτύσσει τμήματα ώστε να χωρέσει ακόμη και 27 μαθητές σε μια αίθουσα.

Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα και της τρέχουσας σχολικής χρονιάς είναι η καθαριότητα στα σχολεία. Ζήτημα που δεν αφορά μόνο την περίοδο της πανδημίας αλλά το ευρύτερο πλαίσιο υγιεινής στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Παρότι η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια έχει εξαγγείλει ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, η μόνη παρέμβαση που έκανε την περυσινή χρονιά ήταν οι εργαζόμενοι καθαριότητας μερικής απασχόλησης αντί να πληρώνονται με την αίθουσα, να πληρώνονται ως 3ωρης απασχόλησης, γεγονός που απλά τους αύξησε ελαφρώς τις, ούτως ή άλλως εξευτελιστικές, αποδοχές τους.

Προφανώς όλοι κατανοούμε ότι σωστή, καθημερινή καθαριότητα των σχολείων με το υπάρχον προσωπικό και με πολλούς 3ωρους εργαζόμενους δεν μπορεί να γίνει, πολύ απλά γιατί δεν μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εκατοντάδες τετραγωνικά από έναν, το πολύ δύο εργαζόμενους ανά σχολείο.

Κατά την περυσινή χρονιά το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου 2020 αποφάσισε την επέκταση των συμβάσεων των συμβασιούχων καθαριστριών καθαριότητας.

Επανερχόμαστε λοιπόν και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για επέκταση όλων των συμβάσεων 3ωρης απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων σε πλήρες ωράριο.

Ασφαλώς η θέση μας για την καθαριότητα στα δημόσια σχολεία απέχει πολύ από την παρούσα πρόταση. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο όταν το κράτος αποφασίσει να χρηματοδοτήσει γενναία την δημόσια εκπαίδευση και να διορίσει επιπλέον μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Τουλάχιστον ως Δήμος ας κάνουμε το αυτονόητο, δηλαδή την επέκταση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης που αφορά εργαζόμενες που χρόνια τώρα δουλεύουν ως πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με ψίχουλα.

Παραμυθιά, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Σουλίου, οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ηλίας Κουτσής
Ηλίας-Δημήτρης Χρήστου
Read More »
Λαϊκή Συσπείρωση Σουλίου | Ζητά να συζητηθεί στο ΔΣ η επέκταση συμβάσεων στις σχολικές καθαρίστριες Λαϊκή Συσπείρωση Σουλίου | Ζητά να συζητηθεί στο ΔΣ η επέκταση συμβάσεων στις σχολικές καθαρίστριες Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με τίτλο CINEPELAGOS – Νύχτες ιταλικού σινεμά

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με τίτλο CINEPELAGOS – Νύχτες ιταλικού σινεμάΟλοκληρώθηκε την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 το πρώτο Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με τίτλο CINEPELAGOS – Νύχτες ιταλικού σινεμά. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που εγκαινίασε τη διαδρομή του στην Ηγουμενίτσα, στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, πραγματοποιήθηκαν κινηματογραφικές προβολές πέντε (5) ιταλικών ταινιών, από 27 έως και 31 Αυγούστου.

Το Φεστιβάλ που διοργανώθηκε από την Myth Euromed σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, τον Δήμο Ηγουμενίτσας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, αποτελεί την πρώτη δράση της ευρύτερης προσπάθειας πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δυο γειτονικών λαών Ελλάδας και Ιταλίας, που αγκάλιασε το ελληνικό κοινό, ενώ είχε ως θέμα την απελευθέρωση μέσα από διάφορες εκφάνσεις της.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Anna Mondavio, Διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθήνας, την Πρεσβεία της Ιταλίας, την εταιρεία Myth Euromed και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν με τον Δήμο μας, προς την επίτευξη ενός καθόλα άρτιου αποτελέσματος.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Χριστίνα Τζέλλου
Read More »
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με τίτλο CINEPELAGOS – Νύχτες ιταλικού σινεμά Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου με τίτλο CINEPELAGOS – Νύχτες ιταλικού σινεμά Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας για παιδιά Α’ Δημοτικού

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
Ηγουμενίτσα: Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας για παιδιά Α’ ΔημοτικούΤο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδας (ΣΕΛΛΕ) θα πραγματοποιήσουν δωρεάν Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, για το σχολικό έτος 2021-2022, την Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, από 09:00 – 14:00, στο Πνευματικό Κέντρο Πάνθεον.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6907724367 (Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00) και με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook (https://www.facebook.com/kepygeiasdimosigoumenitsas/) και μείνετε ενημερωμένοι για τις δράσεις μας.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας για παιδιά Α’ Δημοτικού Ηγουμενίτσα: Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας για παιδιά Α’ Δημοτικού Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 80χρονου πεζού στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 80χρονου πεζού στην Ηγουμενίτσα Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, πρωινές ώρες της Πέμπτης, επί της οδού Αγίων Αποστόλων και Κρήτης στην Ηγουμενίτσα, όταν Ι.Χ.Ε όχημα με 47χρονο οδηγό παρέσυρε και τραυμάτισε 80χρονο πεζό.

Ο 80χρονος μεταφέρθηκε από τον οδηγό του Ι.Χ.Ε. οχήματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις - νοσηλεία.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 80χρονου πεζού στην Ηγουμενίτσα Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό 80χρονου πεζού στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες