Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017Πρώτη συνεδρίαση
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

Δεύτερη συνεδρίαση
Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Επιχορήγηση των ΝΠΔΔ Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Μηνά Τριανταφύλλου περί διόρθωσης της με αριθμ. 207/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Λύση συμβάσεων εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας λόγω συγχώνευσης των εταιριών και εκ νέου δημοπράτησή τους. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δημοτικού υπαλλήλου κατά την ημέρα του Σαββάτου για το έτος 2017, για την είσπραξη τελών από τη δημοτική αγορά. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας, εκδήλωσης με θέμα: «Στιγμές της ιστορίας του σχολείου μας, μέσα από μια Έκθεση Φωτογραφίας» και ψήφιση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ποσού για εκδήλωση κοπή πίτας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση ΕΠΖ σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (Στάσιμου και Πλανόδιου) στο Δήμο Ηγουμενίτσας, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=5.256,83τμ από το με αριθ. 425 τεμάχιο Αγροκτήματος Πλαταριάς Διανομής έτους 1960 στην Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2017. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: – Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Λειτουργία τουριστικής κατασκήνωσης , CAMPING Γ’ τάξης, εγκατεστημένο στη θέση «ΘΕΛΩΣΙ» της Τ.Κ. Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας” με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «Γ. Θεοδωρίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.» -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έκφραση γνώμης επι του με αριθμ. πρωτ. 8017/29-12-2016 εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας περί εκμίσθωσης σε ιδιώτη τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου με κτηματολογικό αριθμό 0502007 στο Ο.Τ.76 της 1/2013 πράξης εφαρμογής οικισμού Συβότων, για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας παραλίας Δρεπάνου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “διαμόρφωση προαύλιου χώρου στο 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού” του πρώην Δήμου Παραποτάμου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου” του πρώην Δήμου Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση αρδευτικού έργου κάτω ρού Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) – Τ.Κ. Καστρίου – Δ.Κ. Γραικοχωρίου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση δασικών δρόμων Δήμου Ηγουμενίτσας» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ. -Εισηγητής: – Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση της με αριθμ. 143/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού 6ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Ψήφιση τιμολογίου πρώην αρδευτικού Γραικοχωρίου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης Ναυαγίων πλοίων που ευρίσκονται σε περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και εκτός ζώνης ευθύνης Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλάσσιων λουτρών, περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για την δραστηριοποίηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και την έκδοση αδειών σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, κατά μήκος των ακτών περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου Πάκου Δημήτριου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους. -Εισηγητής: Δήμαρχος.


 
Read More »
Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου την Τετάρτη

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στην Παραμυθιά, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου την Τετάρτη 25.1. Αρχικά στις 18:00 θα συνεδριάσει με μοναδικό θέμα την έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2017.

Θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση στις 19:00 με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σουλίου, ανάληψη των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της από το Δήμο Σουλίου και μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο Σουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 3ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: *Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2017*.

ΘΕΜΑ 5ο: *Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών/Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ)*.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων (νέου και παλαιού Δημαρχείου).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2017

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου σύμφωνα με την 4157/21-12- 2016 Πράξη ένταξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» του Ε.Π. «Ήπειρος».

ΘΕΜΑ 10ο: Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων παρατηρήσεων της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 12ο : Παραλαβή μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»


 
Read More »
Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου την Τετάρτη Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σουλίου την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Μαθητές του Γυμνασίου Παραμυθιάς υποδέχτηκε στην Βουλή ο Μάριος Κάτσης

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017


Μαθητές και εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Παραμυθιάς, συνάντησε ο Μάριος Κάτσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στη Βουλή.

"Σήμερα υποδέχτηκα το Γυμνάσιο Παραμυθιάς που ξεναγήθηκε στη Βουλή, καθώς και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Εύχομαι στα παιδιά καλή σταδιοδρομία στην σχολική τους διαδρομή με επιτυχίες, γνώση και εφόδια χρήσιμα για τη ζωή τους. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλες και όλους με υγεία στις οικογένειες τους" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριος ΚάτσηςRead More »
Μαθητές του Γυμνασίου Παραμυθιάς υποδέχτηκε στην Βουλή ο Μάριος Κάτσης Μαθητές του Γυμνασίου Παραμυθιάς υποδέχτηκε στην Βουλή ο Μάριος Κάτσης Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017


Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Θεσπρωτίας, έχουν οριστεί ως ακολούθως: 

Δευτέρα (23-01-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φοινίκι – Δάφνη – Άνω Ξέχωρο – Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινολιθάρι – Νεροχώρι - Κεραμίτσα- Αχουρία Κεραμίτσας-Μαλούνι- Αχούρια Μαλουνίου. 

Τρίτη (24-01-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Φανερωμένη – Γηρομέρι – Μαυρονέρι – Κάτω Ξέχωρο – Κερασοχώρι – Παλαμπάς – Άγιος Νικόλαος – Άγιοι Πάντες – Κρυονέρι - Αμπελώνας. 

Τετάρτη (25-01-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα – Κουρεμάδι – Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός. 

Πέμπτη (26-01-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Γεροπλάτανος -Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα 

Παρασκευή (27-01-2017) και ώρες από 08.00 έως 15.00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά. 

Σάββατο (28-01-2017) και ώρες από 18.00 έως 01.00 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Πολύδροσο – Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα – Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή - Λεπτοκαρυά.


Read More »
Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας Τα δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας στο Νομό Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Απόβαση εκατοντάδων Ιταλών κυνηγών, για έναν ακόμη χρόνο, στη Θεσπρωτία για το κυνήγι πουλιών...

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017
Απόβαση εκατοντάδων Ιταλών κυνηγών, για έναν ακόμη χρόνο, έχουμε αυτή την περίοδο στη Θεσπρωτία για το κυνήγι πουλιών. 
Οι αλλοδαποί κυνηγοί έχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά. 
Microchip στα σκυλιά τους, ευρωπαϊκή άδεια για μετακίνηση κυνηγετικού όπλου, εμβόλιο κατά της λύσσας κτλ . 
Ακόμα κατά τους δεκάδες ελέγχους που γίνονται από τη Θηροφυλακή δεν αποδείχθηκε κανένα παράνομο θήραμα στην κατοχή τους. 
Γνωρίζουν καλά την νομοθεσία και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο λάθους. 
Ωστόσο ντόπιοι κυνηγοί και τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι, αλλά και οικολογικές οργανώσεις ισχυρίζονται ότι οι Ιταλοί "σκοτώνουν ότι βρουν μπροστά τους αφού «σηκώσουν» με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς κάθε είδος πουλιού και θηρεύουν ό,τι επιτρέπεται από αυτά".


 
Read More »
Απόβαση εκατοντάδων Ιταλών κυνηγών, για έναν ακόμη χρόνο, στη Θεσπρωτία για το κυνήγι πουλιών...  Απόβαση εκατοντάδων Ιταλών κυνηγών, για έναν ακόμη χρόνο, στη Θεσπρωτία για το κυνήγι πουλιών... Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017
Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ΒόρειοΔυτικής Ελλάδος σας προσκαλεί, Λιμενικούς και Πολίτες, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την 27/01/2017 στο κέντρο" ΠΡΑΣΙΑ" στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας.
Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα του ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΑΛΛΟΥ, στο τραγούδι τον ΚΩΣΤΑ ΤΖΙΜΑ και με το μαγικό σόου για μικρούς και μεγάλους του ΜΑΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Τιμή πρόσκλησης 15€
Παιδική 6€
Στην τιμή περιλαμβάνεται φαγητό και άφθονο πότο και αναψυκτικά για τους μικρούς μας φίλους.
Θα διεξαχθεί και λαχειοφόρος με πλούσια δώρα.
Τιμή λαχνού 1€.
Προσκλήσεις θα διατίθονται στο γραφείο της Ένωσης.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2665099435-6955861102-6937433105

Fill out my online form.
There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.


 
Read More »
Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Ηγουμενίτσα: Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Ένας χρόνος από την κοίμηση του π. Κυριάκου Γκίκα

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 201720 Ιανουαρίου 2016-20 Ιανουαρίου 2017. 
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κοίμηση του πρωτοπρεσβύτερου π. Κυριάκου Γκίκα, εφημερίου της Κεστρίνης Θεσπρωτίας. 
Του ιερωμένου, που έψαχνε τον ουρανό στη γη. 
Επεδίωκε να μιμηθεί τις αρετές του Χροστού, όσο αυτό βέβαια είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση, να μετέχει στη μακαριότητά Του και να αντανακλά τη δόξα Του. 
Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό τοῦ Θεού, έψαχνε τον ουρανό, έψαχνε το φως. 
Εκεί μέσα προσανατολίστηκαν οι δρόμοι του και πήρε νόημα η ζωή του. 
Εκεί μέσα λαμπρύνθηκε η ψυχή του. 
Εκεί μέσα προγεύτηκε και προαπόλαυσε την άρρητη χαρά από τις ανταύγειες της ουράνιας βασιλείας. 
Και έκανε το χρέος του. 
Παρουσίασε στο σύγχρονο κόσμο τη θύρα της σωτηρίας και τη δύναμη της χριστιανικής αλήθειας. 
Οι κουρασμένοι και απογοητευμένοι άνθρωποι του καιρού μας, που ασφυκτιούμε φυλακισμένοι στον ατομισμό μας, βρίσκουμε στον μακαριστό π. Κυριάκο τα γνωρίσματα της ολόψυχης προσφοράς και της γνήσιας αγάπης. 
Τέτοιους ιερωμένους έχει πάντα ανάγκη η κοινωνία. 
Ιερωμένους, σταυροφόρους του Χριστού, παλικάρια του Χριστού, αποζητά η εποχή μας, που παραπαίει μέσα στην πνευματική σύγχυση. 


Read More »
Ένας χρόνος από την κοίμηση του π. Κυριάκου Γκίκα  Ένας χρόνος από την κοίμηση του π. Κυριάκου Γκίκα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Με τον βαθμό του αντιστράτηγου αποστρατεύεται ο Θεσπρωτός Βασίλης Τσίγκος

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017Ο μέχρι σήμερα διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής είναι οι δύο υποστράτηγοι που προήχθησαν στο βαθμό του αντιστρατήγου, για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ενώ 10 από τους 20 υποστράτηγους γενικών καθηκόντων αποστρατεύτηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Το ανώτατο συμβούλιο συνεδρίασε υπό την προεδρία του αρχηγού, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων του Σώματος, Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Το Συμβούλιο έκρινε τους 22 υποστρατήγους (20 γενικών καθηκόντων, έναν ειδικών καθηκόντων-υγειονομικό και έναν ειδικών καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων) ως εξής:

Προακτέους στον βαθμό του αντστρατήγου έκρινε τους:

1. Μπάκα Αντώνιο (πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατικής).
2. Δραγατάκη Χρήστο (πρώην Αττικάρχη).

Έκρινε διατηρητέους τους υποστρατήγους:

1. Κωτσάκη Γεώργιο
2. Ασημακόπουλο Αλκιβιάδη
3. Αποστολόπουλο Ανδρέα
4. Παπαζαφείρη Χρήστο
5. Πλουμή Εμμανουήλ
6. Δασκαλάκη Ανδρέα
7. Κοτσιάφτη Δημήτριο
8. Πανούση Σωτήριο
9. Μαλεβίτη Ηλία, Υγειονομικό
10. Μηνιάτη Πηνελόπη, Εγκληματολογικών Εργαστηρίων

Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, το Συμβούλιο έκρινε τους παρακάτω 10 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

1. Μωυσίδη Βασίλειο
2. Σφακιανάκη Εμμανουήλ
3. Σκανδαλάκη Γεώργιο
4. Μπαντουβάκη Νικόλαο
5. Τζίγκο Βασίλειο
6. Κούτσιαρη Θεόδωρο
7. Τσόλκα Φώτιο
8. Γρηγοράκη Εμμανουήλ
9. Τσαρδινάκη Κωνσταντίνο
10. Χριστοφάκη ΝικόλαοRead More »
Με τον βαθμό του αντιστράτηγου αποστρατεύεται ο Θεσπρωτός Βασίλης Τσίγκος Με τον βαθμό του αντιστράτηγου αποστρατεύεται ο Θεσπρωτός Βασίλης Τσίγκος Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Απόφαση Περιφερειάρχη για ένταξη στο "Ήπειρος 2014-2020" του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου Δήμου Ηγουμενίτσας

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017


Η συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Ηγουμενίτσας, εξασφαλίζεται με την απόφαση ένταξης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. 
Η Δομή περιλαμβάνει: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες τουλάχιστον 160 ωφελούμενων σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, υπόδησης, ένδυσης κλπ. 
Θα στεγάζεται δε στο κτίριο των Ε.Ι.Ν. σε χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Ηγουμενίτσας που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο θα καλύπτει σε τακτική ή έκτακτη βάση τις ανάγκες σε φάρμακα, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικά προϊόντα τουλάχιστον 100 ατόμων. 
Η δομή στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου το οποίο είναι προσβάσιμο. 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 243.360,00 €


 
Read More »
Απόφαση Περιφερειάρχη για ένταξη στο "Ήπειρος 2014-2020" του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου Δήμου Ηγουμενίτσας Απόφαση Περιφερειάρχη για ένταξη στο "Ήπειρος 2014-2020" του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα, ντελαπάρισε απορριμματοφόρο (+ΦΩΤΟ)

Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017
Τροχαίο ατύχημα συνέβη εχτές το μεσημέρι, στην Ε.Ο. Καναλίου - Αρχαγγέλου στο ύψος της Ν. Σινώπης.

Συγκεκριμένα απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Λούρου εξετράπη και ανετράπη της πορείας του, όταν ο οδηγός του οχήματος από το έντονο φρενάρισμα, προσπάθησε να αποφύγει προπορευόμενο όχημα νταλίκα που επιχείρησε να στρίψει δεξιά σε αγροτικό δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τόσο ο οδηγός του απορριμματοφόρου όσο και η συνεπιβάτης, γυναίκα υπάλληλος του δήμου μεταφέρθηκαν στο Γ. Νοσοκομείο Πρέβεζας για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ., αστυνομικοί του ΑΤ Λούρου καθώς και αστυνομικοί της τροχαίας Πρέβεζας οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για το ατύχημα. Read More »
Τροχαίο ατύχημα, ντελαπάρισε απορριμματοφόρο (+ΦΩΤΟ) Τροχαίο ατύχημα, ντελαπάρισε απορριμματοφόρο (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2017 Rating: 5

Σελίδες