ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 2ο - ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017

 
Κατ αρχήν πρέπει να αναφέρω ότι ο πηλός της Σαγιάδας, αναγνωρίστηκε ως ιαματικός, με την με αριθμό 6 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας την 18/04/2006.
Παραθέτω στη συνέχεια ορισμένα στοιχεία που αφορούν το ιστορικό της κατασκευής των λεγόμενων «Ιαματικών Λουτρών Σαγιάδας», όπως αυτό παρατίθεται σε δημοσιεύματα, συνεντεύξεις και αλληλογραφία των αρμοδίων οργάνων, και κάποιες απορίες – ερωτήσεις για τις οποίες μάλλον δεν περιμένω απάντηση!
Απλά γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση που θα μπορούσε να δοθεί αφού δεν έγινε σχεδόν τίποτα από όλα όσα παραθέτω!

Έγινε μελέτη για το έργο το οποίο δημιουργήθηκε?
Που υποβλήθηκε για έγκριση η μελέτη και ποιος μηχανικός την ενέκρινε?
Υπάρχει αδειοδότηση βάσει των μελετών που έγιναν?
Ποιο το αρχικό κόστος του έργου που προέκυψε σύμφωνα με τις μελέτες αυτές?
Υπήρχε οικοδομική άδεια?
Υποβλήθηκε σχετικός φάκελος για έγκριση?
Λήφθηκε έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία?
Ποιο ήταν το κόστος της συνολικής εγκατάστασης και πως δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή των έργων?
Ποιες ήταν οι προδιαγραφές και με βάση ποιες μελέτες στηρίχθηκαν αυτές?
Πότε κοινοποιήθηκε, ως οφείλεται από τον νόμο, η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο? Έγινε διακήρυξη και δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός σε εφημερίδες?
Ποιοι εργολάβοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ποιος τον διενήργησε?
Πόσο ήταν το ποσό που προκηρύχθηκε και με ποια έκπτωση δόθηκε το έργο?
Έγινε έστω, κατά παράβαση του νόμου, ανάθεση του έργου αντί για μειοδοτικός διαγωνισμός? Μήπως κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας έγινε έστω τμηματική ανάθεση του έργου? Ποιος εργολάβος ανέλαβε τελικά την κατασκευή και πως εκτελέστηκε το έργο?
Το ύψος των κονδυλίων που διατέθηκαν ξεπερνάει (σύμφωνα με δημοσιεύματα) τα 400.000 ευρώ και σίγουρα θα υπήρχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι!
Επέβλεψε κάποιος μηχανικός από την ΤΕΔΚ την κατασκευή του έργου και ποιος ήταν αυτός?
Ποιος χρηματοδότησε το έργο και που βρίσκεται ο φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα τιμολόγια, μελέτες, εκθέσεις προόδου των εργασιών, παράδοσης και παραλαβής, σχέδια κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου, κ.λ.π δικαιολογητικά?
Τα 150.000 ευρώ που ζητήθηκαν με επιστολή του Δήμου από τον ΟΛΗΓ για «την λειτουργία ιαματικών λουτρών» (αριθ. πρωτ. 717/28-2-2006) εισπράχθηκαν και που διατέθηκαν
Εισακούσθηκε η παράκλησή προς τον ΟΛΗΓ να εξασφαλίσει για «άλλο σκοπό»  το χρηματικό αυτό ποσό διαθέτοντάς το σε σας μιας και στην σχετική επιστολή σας αναφέρεται ότι: « Σας παρακαλούμε να συνηγορήσετε προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος εξασφάλισης των χρημάτων αυτών έστω και αν χρειαστεί να τα διαθέσετε για χρήση προβλεπόμενη από τον κανονισμό λειτουργίας της Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε.»
Έγινε η προβλεπόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Υπάρχει έγκριση της μελέτης αυτής? 
Υπάρχει η βεβαίωση της υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων.
Υπάρχουν το πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου, το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την άποψη της ακτινοπροστασίας, η υδρολογική μελέτη, η ραδιολογική έκθεση, οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, η υγειονομική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα και που βρίσκονται?
Οι δύο μελέτες οι οποίες εντάχτηκαν σε πρόγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ με κόστος 150.000 ευρώ τι αφορούσαν, πόσο κόστισαν και που βρίσκονται?
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Μετσόβιου Πολυτεχνείου - ΕΕΤΑΑ και δήμου προχώρησε? Τι απέγινε και γιατί δεν αξιοποιήθηκε?
Γιατί όλες οι εγκαταστάσεις έχουν γίνει  παράνομα σε απόσταση πολύ μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτογραμμή (σε περίπου 15 μέτρα δηλαδή)? Υπάρχει σχετική έγκριση σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία?
Πριν από την υποβολή του σχετικού φακέλου στην πολεοδομική υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.Τ. όλων των μελετών που αφορούν την εγκατάσταση. Υποβλήθηκαν οι σχετικές μελέτες στον ΕΟΤ? Έχετε λάβει τέτοια έγκριση από τον ΕΟΤ και που βρίσκεται αυτή?
Ο ΕΟΤ, ο οποίος έχει από τον νόμο την εκμετάλλευση όλων των ιαματικών πηγών, είχε ενημερωθεί και είχε δώσει την έγκρισή του για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής? Σας προμήθευσε με το σχετικό σήμα λειτουργίας το οποίο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία?
Καταχώριση στο Μητρώο του Ε.Ο.Τ της Ιαματικής πηγής μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά (τοπογραφικά διαγράμματα του, τίτλοι κυριότητος του ακινήτου, πάσης φύσεως αναλύσεις, ιατρικές εκθέσεις, υδρογεωλογικές μελέτες, αναλυτικά σχέδια υφιστάμενων ή μελλοντικών εγκαταστάσεων άντλησης ή εκμετάλλευσης, σχέδια μέτρων προστασίας, αντίγραφα αδειών για τις εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεως) έγινε
Συγκεντρώθηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες?  Σχηματίστηκε φάκελος για την αναγνώριση των ιαματικών και που υποβλήθηκε?
Υπάρχει απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως?
Έγινε σύσταση επιχείρησης εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών και ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της? Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το  ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης?. Υπήρχε νόμιμος εκπρόσωπος και έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της? Υπήρχε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης?
Γιατί η τότε δημοτική αρχή δεν προχώρησε στην σύσταση δημοτικής επιχείρησης η οποία, σαν νομικό πρόσωπο, θα μπορούσε να αναλάβει την δημιουργία των Ιαματικών Λουτρών, αφού ο δήμος, και ο κάθε δήμος, δεν έχει τέτοια δυνατότητα από την ισχύουσα  νομοθεσία?
Υπήρχε πριν το εγχείρημα αυτό «προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος» προς υποψήφιους επενδυτές. 
Υπήρξαν προτάσεις για συνεργασία και ανάπτυξη και την αξιοποίηση των Ιαματικών λουτρών ( πηλοθεραπείας)  από υποψήφιους επενδυτές και λήφθηκαν αυτές υπόψη?

Τον Ιανουάριο  του 2009 σε κείμενο εφημερίδας που εξέδιδε ο Δήμος αναφέρεται ότι:
« Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, είναι η άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας) στην παραλία του Δ.Δ. Σαγιάδας, από φέτος το καλοκαίρι.
Ήδη εκπονούνται οι σχετικές μελέτες και στόχος μας είναι, το μεγαλόπνοο αυτό έργο, να ενταχθεί στα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα) και να υλοποιηθεί από ιδιώτες – επενδυτές με την συμβολή του Δημοσίου, γιατί το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του, υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της Δημοτικής Αρχής.
Μέχρι την υλοποίηση όμως του εγχειρήματος, το οποίο απαιτεί χρόνο, θα λειτουργήσουμε τα λουτρά άτυπα και πρόχειρα για την θερινή περίοδο, αξιοποιώντας τις θεραπευτικές τους ιδιότητες»

Άρα πρόθεσή σας ήταν να γίνει «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)»!
Μπορούσε με τον άτυπο  πρόχειρο και προσωρινό αυτό τρόπο ο Δήμος να εισπράττει χρήματα και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών?
Μπορούσε να συμβληθεί με οιοδήποτε ταμείο για να παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους?
Μπορούσε με τον άτυπο  πρόχειρο και προσωρινό αυτό τρόπο ο Δήμος  να απασχολεί προσωπικό?

Από το 2006, που αναγνωρίστηκε ως ιαματικός ο πηλός, έως το 2009  όταν και έγινε η, σύμφωνα με ανακοινώσεις και συνεντεύξεις τύπου των αρμοδίων οργάνων του δήμου,  «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» ποιες ενέργειες έγιναν για να νομιμοποιηθεί η χρήση και να συσταθεί εταιρία εκμετάλλευσης τους?
Ποιες ενέργειες έγιναν από τα «εγκαίνια» το 2009 μέχρι το 2010 για να πάψει να είναι «άτυπη πρόχειρη και προσωρινή έστω, η λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» σύμφωνα με τις δηλώσεις σας?

Σύμφωνα με τον τρόπο που έγιναν οι κατασκευές και χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων μελετών και την αναγνώριση τους από τον ΕΟΤ, την μη ύπαρξη και, συνεπώς, την μη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης της απόφασης αναγνώρισης από τον ΕΟΤ, την μη σύσταση νομικού προσώπου εκμετάλλευσης, την μη αδειοδότηση, την μη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης,  θα μπορούσε ποτέ να πάψει να είναι «άτυπη πρόχειρη και προσωρινή έστω, η λειτουργία των ιαματικών λουτρών»?


Γιατί το 2009 δρομολογήθηκε η, κατά δήλωση των αρμοδίων οργάνων του δήμου, «άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» ενώ τον Μάρτιο του 2007 σε άλλη δήλωση – απάντηση σε δημοσιογράφο του τοπικού τύπου αναφερόταν ότι: «θα μπορούσαμε άμεσα να λειτουργήσουμε τα Ιαματικά λουτρά υποτυπωδώς, εξασφαλίζοντας εκ των ενόντων τις στοιχειώδεις υποδομές, αλλά πιστεύουμε πως είναι προτιμότερο να καθυστερήσουμε την έναρξη λειτουργίας  τους, αντί να φτιάξουμε  κάτι πρόχειρο και προσωρινό, αποβλέποντας στη δημιουργία εντυπώσεων και στοχεύοντας στην αποκόμιση πρόσκαιρων πολιτικών οφελών» ?

Γιατί δεν προχώρησε η από τον Φεβρουάριο 2007 ανακοινωθείσα και δρομολογηθείσα, σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων υπευθύνων του Δήμου  «διαδικασία αναγνώρισης των πηγών ως ιαματικών από τον Ε.Ο.Τ. και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας»?

Τον Ιούνιο του 2007 ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπεύθυνους ότι:
«Συνεχίζεται η προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την λειτουργία ιαματικών λουτρών (κέντρου πηλοθεραπείας και ΣΠΑ) στην παραλία Σαγιάδας. Μετά την αναγνώριση των ιαματικών ιδιοτήτων των πηγών από το ΚΕ.Σ.Υ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας), έχει δρομολογηθεί η διαδικασία αναγνώρισης των πηγών από τον Ε.Ο.Τ. ως ιαματικών και συγχρόνως η εκπόνηση μελετών και το Master Plan, για την δημοσιοποίηση «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» και την προσέλκυση επενδυτών, για την υλοποίηση του έργου.
Να σημειωθεί ότι το ποσό για την εκπόνηση των μελετών ύψους 150.000,00 Ευρώ περ. έχει διασφαλιστεί από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την καθοριστική συμβολή, του Βουλευτή Θεσπρωτίας και Υφυπουργού Οικονομικών κ Αντώνη Μπέζα.
Να σημειωθεί επίσης πως την ευθύνη εκπόνησης των μελετών, έχει ομάδα καθηγητών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.»

Τον Νοέμβριο  του 2007 σε νέα ανακοίνωση – δήλωση των αρμοδίων αναφέρεται ότι:
«Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή σύγχρονου κέντρου πηλοθεραπείας και αναζωογόνησης, στην παραλία της Σαγιάδας.
Μετά την εξασφάλιση πιστώσεων 150.000,00 Ευρώ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την εκπόνηση μελετών, υπεγράφη προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Σαγιάδας, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, για την ανάθεση, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση τους.
Η φάση αυτή, προηγείται του τελικού σταδίου, που είναι η πρόσκληση προκήρυξης ενδιαφέροντος, απευθυνόμενη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2008.
Αυτό σημαίνει ότι το 2009 θα έχει επιλεγεί ο επενδυτής και θα αρχίσει να υλοποιείται το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση των εσόδων του Δήμου, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται.»

Αν δρομολογήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2007 η «διαδικασία αναγνώρισης των πηγών ως ιαματικών από τον Ε.Ο.Τ.» γιατί δεν ολοκληρώθηκε για 2,5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2009?
Γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία αυτή? Είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος με όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά?
Η εκπόνηση των μελετών και το Master Plan έγιναν?
Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες μέχρι το 2009?
Οι πιστώσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ποιες μελέτες χρηματοδότησαν?
Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαγιάδας, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, προχώρησε και αν όχι για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό?
Ολοκληρώθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2008  η πρόσκληση προκήρυξης ενδιαφέροντος, απευθυνόμενη σε ενδιαφερόμενους επενδυτές? Ποιοι επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον?

Τον Ιούλιο  του 2009  σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε επί την ευκαιρία της, κατά τα λεγόμενα των αρμοδίων, «άτυπης, πρόχειρης και προσωρινής έστω, λειτουργίας των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας)» αναφέρεται ότι:

«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και δημοσίως τον Βουλευτή Θεσπρωτίας και Υφυπουργό Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, για την καθοριστική συμβολή του, στην υλοποίηση του στόχου αυτού, της αναγνώρισης κατ΄ αρχήν του πηλού ως ιαματικού και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων στη συνέχεια.

Η συμμετοχή των λουόμενων για φέτος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, να επιδοτείται η πηλοθεραπεία των ασφαλισμένων ασθενών από τα ταμεία τους, από την επόμενη περίοδο αφού για φέτος, η Δημοτική Αρχή, αποφάσισε αυτή να είναι ΔΩΡΕΑΝ.»

Θα παραλείψω τις ευχαριστίες προς τον κ. Υφυπουργό ο οποίος, προς τιμή του, αν και σήμερα υβρίζεται και απαξιώνεται το έργο του και η συμβολή του, θεωρώ ότι έκανε το καθήκον του και η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για να ενισχύσει πρωτοβουλίες όπως τον παρακαλούσαν και τον εκλιπαρούσαν όσοι υπεύθυνοι σήμερα τον λοιδορούν.
Από τα παραπάνω όμως, εκτός από τα ερωτήματα που ήδη  παρέθεσα, προκύπτουν και άλλα.

Εκπονήθηκαν οι σχετικές μελέτες και που υποβλήθηκαν για έγκριση?
Εντάχθηκε σε ΣΔΙΤ για υλοποίηση από ιδιώτες επενδυτές το έργο αυτό?
Η «άτυπη και πρόχειρη» λειτουργία των ιαματικών για ποιο λόγο έγινε αφού δεν υπήρχε καμία νομιμοποίηση όσον αφορά την λειτουργία τους? Που αποσκοπούσε? Ποιος κάλυπτε τα έξοδα λειτουργίας τους?
Πως θα γινόταν η επιδότηση των ασφαλισμένων ασθενών από τα ταμεία τους αφού δεν υπήρχε κανένας νόμιμος τρόπος να εκδοθούν αποδείξεις πληρωμής και οιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο αφού δεν είχε συσταθεί επιχείρηση εκμετάλλευσης και δεν υπήρχε καμία νόμιμη άδεια λειτουργίας και όλα λειτουργούσαν σε «άτυπη και πρόχειρη» μορφή?
Εφόσον το 2009 αποφασίσθηκε η «Η συμμετοχή των λουόμενων να είναι ΔΩΡΕΑΝ», το 2010 που επαναλειτούργησαν τα ιαματικά πόσα ήταν τα έσοδα, πως και σε ποιό Α.Φ.Μ κόπηκαν τα παραστατικά είσπραξης, σε ποιόν φορέα πιστώθηκαν, ποιος αποφάσισε και πως εγκρίθηκε το καταβαλλόμενο ποσό? Υπήρξαν έσοδα τελικά?  

Βέβαια και η τελευταία ερώτηση είναι απλά ρητορική!
Χωρίς να υπάρχει απόφαση αναγνώρισης  Ιαματικών Λουτρών δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χωρίς σύσταση επιχείρησης εκμετάλλευσης των ιαματικών λουτρών και νόμιμο εκπρόσωπος της, χωρίς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του  ΦΕΚ ίδρυσης της επιχείρησης και χωρίς κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της, χωρίς  την έγκρισή του ΕΟΤ, για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής και το σχετικό σήμα λειτουργίας, κανένα νόμιμο παραστατικό δεν θα μπορούσε να εκδοθεί, κανένα χρηματικό ποσό να εισπραχθεί, καμία σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο δεν θα μπορούσε να γίνει.

Δεν θα σας κουράσω να περιμένετε και εσείς και εγώ απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων !
Άλλωστε όλα τα ερωτήματα απλά διατυπώνονται ρητορικά γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση να δοθεί.

Αντί επιλόγου θα παραθέσω και πάλι την δήλωση των αρμοδίων η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαντήσεις!

Ιανουάριος 2009: «Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, είναι η άτυπη, πρόχειρη και προσωρινή έστω, λειτουργία των ιαματικών λουτρών (λασποθεραπείας) στην παραλία του Δ.Δ. Σαγιάδας, από φέτος το καλοκαίρι.»
Υ.Γ 1 Απαντήσεις του τύπου «παρανόμησα και αμάρτησα για την ψυχή της θειάς μου της Κατίνας» δεν θα θεωρηθούν σοβαρές και δεν θα ληφθούν υπόψη!
Υ.Γ 2 Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τι προβλέπουν  οι ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις στο http://stavroskostaras.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html

 
Read More »
ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 2ο - ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ  ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΚΡΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 2ο - ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού του Αμβούργου με την Περιφέρεια - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017


 
Στην Έκθεση Reisen Hamburg, που είναι εξ' ολοκλήρου αφιερωμένη στον τομέα του ΕναλλακτικούΤουρισμού, και θα διεξαχθεί από 8 έως 12 Φεβρουαρίου στο Αμβούργο της Γερμανίας προτίθεται να συμμετάσχει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη Έκθεση Τουρισμού της βόρειας Γερμανίας στην οποία συγκεντρώνονται κάθε χρόνο περίπου 80.000 επισκέπτες και 1.000 εκθέστες.

Η Έκθεση αποτελεί σημείο συνάντησης επαγγελματιών και καταναλωτών, όχι μόνο στους τομείς των συνηθισμένων και καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και του Caravanning, των Υπαίθυριων Δραστηριοτήτων (Outdoor-Activities), της Κρουαζιέρας της ποδηλασίας.

Είναι δημοφιλής σε κοινό ηλικίας 20 έως 70 ετών με ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα και μεγάλη αγοραστική δύναμη. Το κοινό αυτό εκφράζει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για ιαματικό τουρισμό, πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία, road-trips, ταξίδια γευσιγνωσίας, κλπ.

Η προτιθέμενη συμμετοχή εντάσσεται στην προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου να προωθήσει με ταχύτερους ρυθμούς αυτό το εξελισσόμενο στην Ελλάδα είδος διακοπών. Η Ήπειρος διαθέτει πολύ μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού, ευρισκόμενη σε ένα σημείο όπου o επισκέπτης σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μέρη που απλώνονται από τις βραβευμένες ακρογιαλιές ως την 2η Κορυφή της Ελλάδας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την θερμή Ηπειρώτικη φιλοξενία.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό της τους επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την πρόθεσή τους το αργοτερο ως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 στο e-mail: i.gkartzonikas@php.gov.gr (υπόψη Ηλία Γκαρτζονίκα, τηλ 2651087141) .

Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μέσω αποστολής διαφημιστικού υλικού, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο τρόπο ώστε να το στείλουν στο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (γραφείο 141) ως Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 2.00 μμ. (Reisen Hamburg www.reisenhamburg.de).Read More »
Στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού του Αμβούργου με την Περιφέρεια - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Στην έκθεση εναλλακτικού τουρισμού του Αμβούργου με την Περιφέρεια - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Το πρόγραμμα εξορμήσεων για το Α' εξάμηνο του 2017

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017
Read More »
Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Το πρόγραμμα εξορμήσεων για το Α' εξάμηνο του 2017 Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας: Το πρόγραμμα εξορμήσεων για το Α' εξάμηνο του 2017 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Ασθενής σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα και Κέρκυρα

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 15.05 στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα και Κέρκυρα.

Είχε ένταση 2,2 βαθμούς της κλίμας ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων Read More »
Ασθενής σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα και Κέρκυρα Ασθενής σεισμική δόνηση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Σύβοτα και Κέρκυρα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ελεύθεροι οι Βάσκοι ακτιβιστές

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017


Σε κλοιό διαδηλωτών βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, το Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, στο οποίο είχαν μεταφερθεί δύο Βάσκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Λιμενικό μεταφέροντας μετανάστες.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν από άνδρες του Λιμεναρχείου συνελήφθησαν οι δύο Ισπανοί να μεταφέρουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα τύπου Camper, οκτώ αλλοδαπούς κρυμμένους εντός ειδικά διαμορφωμένης κρύπτης στο χώρο αποσκευών.

Η σύλληψη των δύο Ισπανών, κινητοποίησε διάφορες οργανώσεις και κινήματα, καθώς πρόκειται για δύο Βάσκους, που αμφισβητούν το συνοριακό καθεστώς της Ευρωπαικής Ένωσης.


Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι κινημάτων, αριστερών κινήσεων και αλληλέγγυοι, υποστηρίζοντας ότι η πράξη των δύο Βάσκων αποτελεί πολιτική ανυπακοή, παράδειγμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης σε μια Ευρώπη που υψώνει φράχτες.

Οι δύο Βάσκοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης 2000 ευρώ η οποία πρέπει να καταβληθεί εντός 15 ημερών και θα παραπεμφθούν σε τακτική δικάσιμο που θα οριστεί.


Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη στην Ηγουμενίτσα των βάσκων ακτιβιστών Mikel Zuloaga και Begoña Huarte, η επιτροπή υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων της βασκικής Βουλής απηύθυνε επιστολή στο Συνήγορο του Πολίτη. 
Η επιστολή έχει ως εξής:

Η Ararteko εκφράζει την ανησυχία της για τη σύλληψη στην Ελλάδα του κυρίου Mikel Zuloaga και της κυρίας Begoña Huarte, ενώ επιδίωκαν τη μεταφορά στη χώρα μας μιας ομάδας προσφύγων.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες που ο νόμος ορίζει και αναθέτει στην Ararteko περιλαμβάνεται η προώθηση μιας κουλτούρας Ειρήνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τον στόχο αυτό, η αρχή μας διατηρεί πάντα ανοιχτά κανάλια αμοιβαίας επικοινωνίας με ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα των Βάσκων με σκοπό να κάνει ορατές τις πρωτοβουλίες που γεννιούνται από την κοινωνία των πολιτών και στοχεύουν στην προώθηση και ικανοποιητική εγγύηση της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των διεθνών και εσωτερικών νόμων.

Πιο συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα απονεμήθηκε σε τρεις από αυτές, οι οποίες ασχολούνταν με τη στήριξη των προσφύγων, το βραβείο “René Cassin”, ύψιστη επιβράβευση με την οποία η Κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων αναγνωρίζει το έργο της προώθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γεγονός που καταδεικνύει σε σημαντικό βαθμό την ευαισθησία της βασκικής κοινωνίας όσον αφορά στην ανθρωπιστική καταστροφή, απέναντι στην οποία η Ευρώπη καλείται να αντισταθεί με σταθερότητα και αποφασιστικότητα.

Η αποκαλούμενη «προσφυγική κρίση» έχει προκαλέσει, στην πράξη, ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης της βασικής κοινωνίας προς τα άτομα που υποχρεούνται να δραπετεύσουν από τον πόλεμο, τις διώξεις, τη μιζέρια και τον τρόμο. Όπως και σε άλλα μέρη, κι εδώ,η απογοήτευση εξαπλώνεται απέναντι στην αθέτηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όσον αφορά στο θέμα του ασύλου. Οι πολίτες της χώρας μας έχουν επιδείξει, επανειλημμένως και με γενναιοψυχία, τη θέλησή τους για υποδοχή, φροντίδα και συμπαράσταση, εκφράζοντας, όλο και με πιο έντονο τρόπο, τη βαθιά απογοήτευση και την αυξανόμενη ανησυχία τους απέναντι στην ανεπάρκεια της Ευρώπη την ώρα της απάντησης όσον αφορά στην αξιοπρεπή και νόμιμη υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Μια απάντηση που αγνοεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά στο Προσφυγικό Καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, στη Χώρα των Βάσκων πολλαπλασιάζονται οι καταγγελίες ενάντια στην βραδύτητα και την κραυγαλέα ανεπάρκεια της αντίδρασης εκείνων που έχουν την πρωταρχική ευθύνη να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες μετεγκατάστασης και μετακίνησης των αιτούντων διεθνή προστασία. Η χλιαρότητα της αντίδρασης δεν συγκρίνεται με το μέγεθος της ανθρωπιστικής τραγωδίας. Αντί να αποκρούουν τον τρόμο και τη μιζέρια από τις οποίες δραπετεύουν οι πρόσφυγες, η απελπιστική βραδύτητα των διαδικασιών και η περιορισμένη πρακτική αποτελεσματικότητά τους δεν οδηγούν παρά στην αύξηση του δράματος, ωθώντας, σε αρκετές περιπτώσεις, τους αιτούντες άσυλο να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, όλο και πιο επικίνδυνες.

Η πράξη της κυρίας Huarte και του κυρίου Zuloaga, μέλη της Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (Λαϊκή Πρωτοβουλία «Πρόσφυγες Καλώς Ήλθατε»), η οποία συγκροτήθηκε για να προσφέρει στήριξη στους πρόσφυγες εν όψει της υποδοχής τους στη χώρα μας, εντάσσεται σε αυτό στο πλαίσιο. Αποτελεί έκφρασηαυτού του γενικευμένου αισθήματος απογοήτευσης, ματαίωσης και αδυναμίας που υπάρχει στα σπλάχνα της βασκικής κοινωνίας, ανάμεσα σε άλλα. Η πρωτοβουλία τους είχε την πρόθεση να καταγγείλει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και, πέρα από το ζήτηματης τήρησης των ρυθμιστικών κανόνων που αφορούν τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχει καμία σχέση με διακίνηση ατόμων. Ως εκ τούτου, και βάσει των στοιχείων που διαθέτει η Ararteko, η στέρηση της ελευθερίας των βάσκων εθελοντών φαίνεται να στερείται επαρκούς στοιχειοθέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό η Ararteko απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη της Ελλάδος, μέσω γραπτού αιτήματος το οποία στάλθηκε σήμερα, επιμένοντας εμφατικά στον αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα της στάσης αυτών των ατόμων και αιτούμενη, στο πλαίσιο της συνεργασίας που οι δύο αρχές διατηρούν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να επιμεληθεί της κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν και της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων τους.


Στην φωτό η Begoña Huarte και ο Mikel Zuloaga με χειροπέδες 
στο λιμεναρχείο της Ηγου­με­νί­τσας

Έγκλημα είναι οι πνιγμοί και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όχι η πολιτική ανυπακοή και η αλληλεγγύη Τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2016 το Λιμενικό της Ηγουμενίτσας συνέλαβε τον Μικέλ Σουλοάγα (Mikel Zuloaga) και την Μπεγόνια Ουάρτε (Begoña Huarte), βασκικής καταγωγής, επειδή μετέφεραν μέσα σε τροχόσπιτο οκτώ πρόσφυγες με σκοπό να φτάσουν στη Χώρα των Βάσκων, στο πλαίσιο μιας μεγάλης καμπάνιας ελεύθερης μετακίνησης προσφύγων, με εξασφαλισμένη αξιοπρεπή στέγαση και εργασία, στον αγώνα για μια ζωή χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Πρόκειται για μια απολύτως δίκαιη πράξη. Οι δύο Βάσκοι κρατούνται στην Ηγουμενίτσα με βαριές κατηγορίες, οι έξι από τους οκτώ πρόσφυγες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ οι άλλοι δύο κρατούνται σε άθλιες συνθήκες επειδή δεν είχαν χαρτιά.

Ο Μικέλ και η Μπέγο με τη δήλωσή τους, που δημοσιεύθηκε λίγο μετά τη σύλληψή τους, αποσαφηνίζουν πλήρως τα κίνητρά τους και αποκαλύπτουν το μεγαλείο της αλληλεγγύης: «...Πρόκειται για πράξη που δεν σκοπεύει στο κέρδος, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη από διάφορα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά κινήματα, που δεν έχει άλλους στόχους από την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και την πολιτική καταγγελία. (…) Αν τα κράτη δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτική ανυπακοή που θα τα εγγυηθεί δεν είναι μόνο νομιμοποιημένη αλλά και απόλυτα αναγκαία…».

Οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτό το κείμενο αγκαλιάζουμε την πρωτοβουλία των Βάσκων συντρόφων μας και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας τόσο στους ίδιους όσο και στους κρατούμενους πρόσφυγες.

Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής ανυπακοής απέναντι στην Ευρώπη του τρόμου, του αποκλεισμού και της καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, και του ρατσισμού αποτελεί υπόδειγμα διεθνισμού, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς.

Το λαϊκό, εργατικό και αντιρατσιστικό κίνημα θα δώσει την μάχη όχι μόνο για την άμεση απελευθέρωση και την παύση κάθε κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων ανθρώπων που με διαφορετικές εμπειρίες ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στα κλειστά σύνορα, τις απελάσεις και τη βαρβαρότητα, αλλά και για αξιοπρεπείς συνθήκες παραμονής, στέγασης και εκπαίδευσης των προσφύγων, για ανοιχτά σύνορα, για να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες, για να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε
Ανασύνθεση ΟΝΡΑ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης
ΑΡΚ
Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
Δικτύωση για τη Ριζοσπαστική Αριστερά
Επιτροπή Αλληλεγγύης στου Πολιτικούς Κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν
Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό
Κουζίνα Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών
Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ)Read More »
Ηγουμενίτσα: Ελεύθεροι οι Βάσκοι ακτιβιστές Ηγουμενίτσα: Ελεύθεροι οι Βάσκοι ακτιβιστές Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Το Μικρό Θέατρο Λάρισας και «Το Ασχημόπαπο» στην Ηγουμενίτσα στις 5 Ιανουαρίου - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017


ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ
Hans Christian Andersen

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΕΣΤΙΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ώρες 17.15 & 19.15
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ – ΒΙΒΛ/ΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΖΗ – τηλ 26650 25554
Προπώληση 7€ – Ταμείο 9€ – Πληροφορίες – 6974797109

Λίγα λόγια για το έργο…

Το Ασχημόπαπο μόνο πια , στην άκρη του Δάσους , ψάχνει απεγνωσμένα για την οικογένειά του. Ο χειμώνας βαρύς και αδυσώπητος , έρχεται να δυσκολέψει τις προσπάθειές του , αλλά σύντομα συνειδητοποιεί πως ο χειμώνας δεν είναι ο μόνος του εχθρός.

Το Ασχημόπαπο και ο καινούργιος του φίλος ο Τιμόθεος Γαλοπούλας , θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τον Κυνηγό! Η φιλία όμως η συνεργασία και η αλληλεγγύη θα βοηθήσει τους δυο φίλους να τα καταφέρουν!

Πιστό στο ραντεβού του το ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ έπειτα από τις τεράστιες επιτυχία που σημείωσε με τις παραστάσεις , Ο Λύκος και τα 7 Κατσικάκια ,Ο Λαγός & η Χελώνα (Μύθοι του Αισώπου) σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει την παράδοση που δημιούργησε από το 2009 με τις ποιοτικές παιδικές παραγωγές του και έρχεται για 7η χρονιά στην πόλη μας με το Αριστούργημα του Hans Christian Andersen

«ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ»

Για 1η φορά στην Ελλάδα σε πλήρη θεατρική μορφή & απόδοση , η ιστορία που αποτελεί τον «Ύμνο» της αποδοχής ,της κατανόησης & της διαφορετικότητας , πλαισιωμένη από υπέροχες μουσικές , έρχεται να συναρπάσει τους μικρούς μας φίλους αλλά και να θυμίσει στους μεγαλύτερους την αθώα μας παιδική πλευρά!

Το έργο απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας


 


Read More »
Το Μικρό Θέατρο Λάρισας και «Το Ασχημόπαπο» στην Ηγουμενίτσα στις 5 Ιανουαρίου - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Το Μικρό Θέατρο Λάρισας και «Το Ασχημόπαπο» στην Ηγουμενίτσα στις 5 Ιανουαρίου - Κερδίστε 2 διπλές προσκλήσεις Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Ευχαριστήριο του Δήμου Σουλίου για τις χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017


Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουλίου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους φορείς και ιδιώτες για τις χορηγίες τους προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και συγκεκριμένα τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς, τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς, τους πολιτιστικούς Συλλόγους Αγοράς, Ξηρολόφου και Παγκρατίου, το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς, το Γυμνάσιο Παραμυθιάς, το Δημοτικό Σχολείο Ξηρολόφου, το Δημοτικό Σχολείου Γαρδικίου - Σκανδάλου και τον συμπολίτη μας Θεοφάνη Κυριάκη.

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους απλούς συμπολίτες μας και καταστηματάρχες, που με το περίσσευμα της αγάπης τους γεμίζουν συνεχώς το καλάθι του Κοινωνικού Παντοπωλείου παρά τις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα μας. 
Στο Δήμο Σουλίου στηρίζουμε μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 120 νοικοκυριά συνανθρώπων μας ( οικογένειες και μεμονωμένα άτομα) και η προσπάθειά μας αυτή ενισχύεται κυρίως από την ανιδιοτελή προσφορά όλων των επωνύμων συμπολιτών μας 
Read More »
Ευχαριστήριο του Δήμου Σουλίου για τις χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ευχαριστήριο του Δήμου Σουλίου για τις χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ο CJ Jeff σήμερα στο SOCIAL

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017
Read More »
Ηγουμενίτσα: Ο CJ Jeff σήμερα στο SOCIAL Ηγουμενίτσα: Ο CJ Jeff σήμερα στο SOCIAL Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Τριάντα τρεις θέσεις στα νοσοκομεία της Ηπείρου - Δύο στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017Τριάντα τρεις προσλήψεις, σε τρία νοσοκομεία της Ηπείρου, περιλαμβάνει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία εστάλη για δημοσίευση. Σημειώνεται ότι τα κενά στα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι τεράστια και αφορούν πλέον σε κρίσιμους και νευραλγικούς τομείς.

Από τις συνολικά 1.666 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 25 αφορούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έξι το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» και δύο το Νοσοκομείο Φιλιατών.

Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οι θέσεις αφορούν τέσσερις ΤΕ μαιών-μαιευτών, τέσσερις ΤΕ νοσηλευτικής, δύο ΤΕ φυσικοθεραπείας, τριών ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής (για τον τομέα ψυχικής υγείας), δύο ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας βοηθών θαλάμου, οκτώ ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών και δύο ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας νεκροτόμων-σαβανωτών.

Για το Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» προβλέπεται η πρόσληψη ενός ΠΕ φαρμακοποιών, ενός ΠΕ φυσικών-ακτινοφυσικών ιατρικής, ενός ΤΕ ραδιολογίας-ακτινολογίας και τριών ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

Τέλος, για το Νοσοκομείο Φιλιατών προκηρύσσονται μία θέση ΤΕ νοσηλευτικής και μία ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής. 
Read More »
Τριάντα τρεις θέσεις στα νοσοκομεία της Ηπείρου - Δύο στο Νοσοκομείο Φιλιατών  Τριάντα τρεις θέσεις στα νοσοκομεία της Ηπείρου - Δύο στο Νοσοκομείο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Η εκκλησία τιμά σήμερα τον ιδρυτή της μονής Γηρομερίου Όσιο Νείλο τον Εριχιώτη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017Ιδρυτής και πρώτος κτίτωρ της Μονής Γηρομερίου είναι ο Όσιος Νείλος ο Εριχιώτης (1228-1334) Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή, από την αυτοκρατορική γενιά των Λασκάρεων.

Έγινε μοναχός σε πολύ νεαρή ηλικία στην περίφημη Μονή των Ακοιμήτων όπου από Νικόλαος μετονομάσθηκε Νείλος. Μετά από αρκετά χρόνια επισκέφθηκε για προσκύνημα τα Ιεροσόλυμα.

Επιστρέφοντας συγκρούσθηκε με τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο, για το επίμαχο τότε ζήτημα της ενώσεως Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Καταδικάστηκε για τις θέσεις του και εγκαταλείφθηκε σε μια βάρκα στο πέλαγος για να χαθεί. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε στα παράλια του Αγίου Όρους, στην Μονή των Ιβήρων, όπου παρέμεινε για μια τριετία ως πορτάρης.

Γυρνώντας στην Κωνσταντινούπολη, τιμήθηκε από το νέο Αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο, όμως δεν έμεινε για πολύ στη Βασιλεύουσα. Ξεκίνησε νέα πολυετή περιοδεία, κατά την οποία επισκέφθηκε πολλά μέρη των Αγίων Τόπων, και στη συνέχεια περνώντας τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο και την Κέρκυρα έφτασε στην Αυλώνα της Ηπείρου, όπου έμεινε για μερικά χρόνια.

Στη συνέχεια, μετά από πρόσκληση κατοίκων της Θεσπρωτίας, μετέβη νοτιότερα, στην περιοχή του Γηρομερίου, και εγκαταστάθηκε σε ένα παλαιό ασκητήριο, στη σπηλιά ενός απότομου βράχου.

Σύντομα σχηματίστηκε γύρω του μικρή αδελφότητα ασκητών και κατόπιν οράματος και αφού βρήκαν την εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας, εγκαταστάθηκαν στο απέναντι βουνό όπου έκτισαν τον πρώτο πυρήνα της Μονής. Μετά από αρκετά χρόνια ακόμη και σε βαθιά γεράματα, στην ηλικία των 106 ετών, ο Όσιος Νείλος παρέδωσε το πνεύμα του στις 2 Ιανουαρίου του έτους 1334, αφού συνέταξε τη Διαθήκη του και όρισε το διάδοχό του.


 
Το λείψανό του ενταφιάστηκε σε μικρή απόσταση από τη Μονή και παραμένει μέχρι σήμερα εκεί, διότι όταν επεχείρησαν, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, την ανακομιδή του, κατά θεία παραχώρηση, κατέπεσε ογκώδης βράχος και κάλυψε τον τάφο. 

Σήμερα, επάνω από τον τάφο του Οσίου Νείλου υπάρχει μικρό παρεκκλήσι.Read More »
Η εκκλησία τιμά σήμερα τον ιδρυτή της μονής Γηρομερίου Όσιο Νείλο τον Εριχιώτη Η εκκλησία τιμά σήμερα τον ιδρυτή της μονής Γηρομερίου Όσιο Νείλο τον Εριχιώτη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Συνελήφθη 32χρονος για πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017Συνελήφθη, σήμερα (02-01-2017) μετά τα μεσάνυχτα στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κακαβιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, ένας 32χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο, διότι κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στο σημείο εισόδου, κατείχε και επέδειξε σε αυτούς διαβατήριο αλβανικών αρχών, το οποίο έφερε πλαστή - κλεμμένη άδεια διαμονής.

Το παραπάνω διαβατήριο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς.  
Read More »
Συνελήφθη 32χρονος για πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος Συνελήφθη 32χρονος για πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 02, 2017 Rating: 5

Σελίδες