ΟΙ ΕΠΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - Του Παναγιώτη Β. Νταή*

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019


Ένας τομέας του Απολογισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, ήταν η οικονομική διοίκηση και η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Και σε αυτό τον τομέα το μέτρο σύγκρισης πρέπει να είναι οι προβλέψεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο στόχευε στη σταδιακή απεξάρτηση από τις κρατικές επιχορηγήσεις, μέσω της αύξησης των εσόδων κυρίως των ανταποδοτικών υπηρεσιών, της μείωσης του κόστους των λειτουργικών δραστηριοτήτων και της αποδοτικότερης αξιοποίησης της περιουσίας.

1.Προς την κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών, έγινε ένα θετικό βήμα, με την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών για Δικαστικές Αποφάσεις. Δεν ήταν αρκετό όμως μόνο αυτό: Η απόπειρα περιορισμού των λειτουργικών εξόδων (μέσω ομαδοποίησης των δαπανών και διενέργειας ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών) δεν απέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Η αιτία είναι ότι δεν συνοδεύτηκε από μια γενικότερη πολιτική αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εξόδων, με στόχο να περικοπούν όσες δεν αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα και να ενισχυθούν εκείνες που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των δημοτών. Παράλληλα, φαινόμενα λανθασμένου προγραμματισμού δεν αποτράπηκαν, με τη συνέχιση του συστήματος των απ΄ ευθείας αναθέσεων.

2.Ένα άλλο μέτρο έμμεσης μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου (μέσω της μετακύλησης της χρηματοδότησης έργων σε άλλες πηγές), είναι η επιτυχημένη διεκδίκηση χρημάτων από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους, για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων ή την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων. Και σε αυτό τον τομέα ο Δήμος έμεινε πίσω, καθώς τα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα είναι λίγα, συγκριτικά με το μέγεθος και τις ανάγκες της περιοχής. Το ίδιο συμβαίνει και με την ένταξη έργων σε προγράμματα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (π.χ. Φιλόδημος), η δε χρηματοδότηση έργων μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων είναι πενιχρή.

3.Στο πεδίο της εκμετάλλευσης της περιουσίας, τα αποτελέσματα είναι κατώτερα των προσδοκιών, αφού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταγραφή της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική και προγραμματισμένη αξιοποίησή της.

4.Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η μείωση των εσόδων στο διάστημα της τετραετίας 2015 – 2019, ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε αύξηση. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, στη συγκράτηση των δημοτικών τελών (κάτι το οποίο δεν είναι μεμπτό αφού μια οριζόντια αύξηση των τελών πλήττει όλους τους δημότες ανεξάρτητα από το βαθμό χρήσης των δημοτικών υπηρεσιών) και δεύτερον, στην αδυναμία αύξησης των εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες σε βαθμό ικανοποιητικό (κάτι που συνιστά πρόβλημα αφού είναι η ορθή μέθοδος αύξησης των εσόδων, μέσω της επιβάρυνσης με δίκαιο και εύλογο υπολογισμό, αυτών που πραγματικά κάνουν μεγαλύτερη χρήση και επωφελούνται περισσότερο από τις δημοτικές υπηρεσίες).

5.Συνέπεια των προαναφερομένων είναι και η αποτυχία επίτευξης του στόχου της απεξάρτησης από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Τέλος, προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων, φυσικό επακόλουθο είναι η τεχνητή συγκράτηση των δαπανών στα επίπεδα των εσόδων.

6.Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά της οικονομικής διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής, συνίστανται στα εξής:
α) Αδυναμία αύξησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη,
β) Ανεπαρκής χρηματοδότηση σημαντικών έργων και δράσεων από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους,
γ) Καθυστερήσεις στην καταγραφή και στην αποδοτική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, κάτι που επέφερε ανάσχεση στο ρυθμό αύξησης των εσόδων,
δ) Προσαρμογή των δαπανών στο ύψος των μειωμένων εσόδων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν ελλείμματα.

7.Οι μειωμένες δαπάνες όμως, καθώς και η μικρή εξωτερική χρηματοδότηση για έργα, επιφέρουν μια σειρά από προβλήματα:
· Αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών δημοτών.
· Προβληματική λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών.
· Μείωση των χρημάτων που κατευθύνονται στην τοπική αγορά με προφανείς αρνητικές συνέπειες.

Εν κατακλείδι, η οικονομική πολιτική και διαχείριση της Δημοτικής Αρχής ήταν προσαρμοσμένη στο δόγμα: «Λίγα χρήματα, λίγα έργα, λίγα προβλήματα για τη Δημοτική Αρχή». Με τη λογική αυτή όμως, όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά οι αυξημένες ανάγκες των δημοτών για έργα και δράσεις, αλλά υπονομεύθηκε και η προοπτική της τοπικής ανάπτυξης, αφού είναι γνωστό ότι οι δημόσιες επενδύσεις, αποτελούν κινητήριο μοχλό για την περαιτέρω μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή ήταν αρκετά τυχερή. Ανέλαβε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε μια περίοδο όπου τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί λόγω της ανάγκης προσαρμογής των Δήμων στο πρόγραμμα «Καλλικράτης», είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπό τον Γιώργο Κάτσινο. Επίσης, και τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου είχαν επιλυθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, παρά το γεγονός ότι η θητεία της συνέπεσε με τα πρώτα δύσκολα – και για την αυτοδιοίκηση – «μνημονιακά» χρόνια.

Συνεπώς, η παρούσα Δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα Δήμο καλά οργανωμένο και δημοσιονομικά τακτοποιημένο. Άλλο ένα πλεονέκτημα, ήταν ότι η θητεία της κύλησε σχετικά ήρεμα, χωρίς μεγάλες αναταράξεις και απρόοπτα γεγονότα, ενώ και οι πρώτοι και μεγάλοι κραδασμοί των πρώτων «μνημονιακών» μέτρων είχαν ήδη απορροφηθεί. Είχε έτσι την ευκαιρία να ασχοληθεί με τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Αντ΄ αυτού επέλεξε απλώς να διαχειριστεί τα μικρά, τα τρέχοντα και τα καθημερινά. Κάτι το οποίο αποτελεί μια επιλογή, όχι κατ΄ ανάγκη κακή. Το θέμα όμως είναι ότι και σε αυτή την προσπάθεια επέδειξε περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Με τον τρόπο αυτό, ούτε τα προβλήματα της καθημερινότητας εξαλείφθηκαν, αλλά ούτε και δρομολογήθηκαν μεγάλα έργα πνοής.

Αυτή η κατάσταση, η οποία θυμίζει τέλμα, μπορεί να αλλάξει με το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου. Ένα αποτέλεσμα που πρέπει να σηματοδοτήσει την αλλαγή επιπέδου και ταχύτητας στη λειτουργία του Δήμου. Η υποστήριξη του συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία, αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία αυτού του στόχου.

*Ο Παναγιώτης Νταής, είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης, πρώην Ειδικός Σύμβουλος στη Νομαρχία Θεσπρωτίας, με εμπειρία σε θέσεις Προϊσταμένου στα Υπουργεία Εσωτερικών – Πολιτισμού/ Αθλητισμού – Τουρισμού – Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ηγουμενίτσας με το συνδυασμό Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία.

Read More »
ΟΙ ΕΠΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - Του Παναγιώτη Β. Νταή* ΟΙ ΕΠΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - Του Παναγιώτη Β. Νταή* Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Πως επηρεάζει η μουσική τον ψυχικό μας κόσμο - Της Νικολέτας Κολιομίχου – Μυσκέτα

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019


Από τα αρχαία χρόνια μας είναι γνωστό ότι η μουσική μεταφέρει ήθος, διαμορφώνει την αντίληψη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει κάποιες τάσεις και νεκρώνει κάποιες άλλες.

Η προσωπικότητα των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, οι ιδεολογίες τους, έχουν όλα άμεση σχέση με τις μουσικές προτιμήσεις του καθενός. Την επίδραση της μουσικής στον χαρακτήρα και την ψυχή του ανθρώπου μπορεί εύκολα κανείς να την διαπιστώσει είτε από προσωπικές εμπειρίες είτε παρακολουθώντας τα μουσικά δρώμενα ανά τον κόσμο π.χ. το παραλήρημα των χιλιάδων ακροατών των Μπητλς, των Ρόλινγκ Στόουνς και άλλων μεγάλων συγκροτημάτων.

Είναι επίσης εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι διαφορετικά είδη μουσικής είναι συνήθως αρεστά σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή ηλικίες. Η μουσική ακρόαση είναι ανάλογη με το μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των ανθρώπων.

Η έλλειψη μουσικής παιδείας λειτουργεί αρνητικά στο ήθος των σύγχρονων ανθρώπων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία των τραγουδιών, κυρίως από το είδος της μουσικής που συνήθως προβάλλεται, είναι χαμηλής ποιότητας και πάσχουν από έλλειψη ουσίας και νοήματος.

Τα συναισθήματα των ανθρώπων επηρεάζονται συχνά από το άκουσμα τραγουδιών. Έτσι δημιουργούνται πολλές ψυχολογικές διακυμάνσεις. Η μουσική μπορεί να μας οδηγήσει σε συναισθήματα όπως η συγκίνηση, η τάση ανεξαρτησίας και επανάστασης, η μελαγχολία και η ανακούφιση. Πολύ συχνά οι επιρροές της μουσικής στον ψυχικό κόσμο είναι εμφανείς μέσα από τις πράξεις και τις σκέψεις του ανθρώπου.

Έρευνα που έγινε το 2007 στην Φιλανδία είχε σκοπό να δείξει πως οι άνθρωποι προσπαθούν μέσω της μουσικής να ελέγξουν τα συναισθήματά τους και να βελτιώσουν την διάθεσή τους. Μέσα από την έρευνα συμπεραίνουμε ότι η μουσική χρησιμοποιείται για:
  • Διασκέδαση: Στο βασικότερο επίπεδο η μουσική προσφέρει διέργεση. Ανεβάζει την διάθεση πριν από μια έξοδο, συνοδεύει εργασίες όπως το διάβασμα και λειτουργεί καταλυτικά στα ταξίδια και τον ελεύθερο χρόνο.
  • Γαλήνη: Η μουσική αναζωογονεί το πρωί και ηρεμεί το βράδυ.
  • Ισχυρά συναισθήματα: Η μουσική μπορεί να προσφέρει βαθιές, συναρπαστικές και συναισθηματικές εμπειρίες ειδικά κατά την εκτέλεσή της.
  • Αντιπερισπασμό: Η μουσικά αποσπά το μυαλό από δυσάρεστες σκέψεις.
  • Απαλλαγή: Η μουσικά σε συνδυασμό με έντονη διάθεση μπορεί να απελευθερώσει από διάφορα συναισθήματα.
  • Ψυχικό έργο: Η μουσική ενισχύει την ονειροπόληση, αφήνοντας το μυαλό να κυλήσει σε αναμνήσεις.
  • Σύνδεση: Μέσω της μουσικής μοιραζόμαστε συναισθήματα και εμπειρίες με άλλους και αναπτύσσουμε βαθιές σχέσεις μαζί τους.

Οι επτά αυτές στρατηγικές έχουν σκοπό να ελέγξουν συναισθήματα και διάθεση. Η ομορφιά της μουσικής είναι ότι ένα μόνο κομμάτι μπορεί να πετύχει πάνω από μια στρατηγική τη φορά.

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που συγκεκριμένα είδη μουσικής συγχέονται λανθασμένα με ιδεολογίες και πράξεις. Για παράδειγμα, κατά τις πρώτες επαφές του κοινού με την τότε πρωτοεμφανιζόμενη heavy metal μουσική , πολλοί θεώρησαν τους δυνατούς ήχους ‘’κάλεσμα’’ για τον διάολο και αποθάρρυναν τους νέους να ακούνε τέτοια μουσική για να μην αναπτύξουν νοσηρά συναισθήματα και σκέψεις. Ειδικοί επιστήμονες όμως αποκλείουν το γεγονός η μουσική να εξυπηρετεί τέτοιους σκοπούς στην πλειοψηφία της.

Νικολέτα Μπεριάνα Κολιομίχου – Μυσκέτα
Διευθύντρια Θεσπρωτικού Ωδείου

Read More »
Πως επηρεάζει η μουσική τον ψυχικό μας κόσμο - Της Νικολέτας Κολιομίχου – Μυσκέτα  Πως επηρεάζει η μουσική τον ψυχικό μας κόσμο - Της Νικολέτας Κολιομίχου – Μυσκέτα Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019


Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον δημοσιογράφο του thespro-news.gr και της εβδομαδιαίας εφημερίδας ΤΙΤΑΝΗ Θεσπρωτίας Βαγγέλη Αναστασίου, παραχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης:

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη στις 26 Μάιου έχουμε τις εκλογές για την Αυτοδιοίκηση.
Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τη σημασία τους και ένα πρώτο μήνυμα προς τους Θεσπρωτούς και τους Ηπειρώτες .

Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους Θεσπρωτούς και τους Ηπειρώτες . 
Με την ευκαιρία θέλω να γνωστοποιήσω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι σε αυτές τις εκλογές , λόγω αλλαγής του εκλογικού νόμου , πέρα από την ψήφο τους στην παράταξή μας ,  προσωπικά χρειάζομαι και το σταυρό προτίμησης τους .  
Σε ότι αφορά το πρώτο ερώτημα σας θέλω να επισημάνω ότι η επόμενη περίοδος για τη Χώρα και για την Ήπειρο είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Θα χρειαστούμε ένα αναπτυξιακό σοκ σε όλα τα επίπεδα κυρίως σε   Εθνικό και  Περιφερειακό επίπεδο σε οικονομικούς όρους και αυτό δεν μπορεί να έρθει χωρίς άμεσες ξένες επενδύσεις παράλληλα βέβαια τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ουσιαστική αναμόρφωση του Δημοσίου τομέα και την εξάλειψη  παθογενειών του παρελθόντος . Υπ’αυτήν την έννοια είναι προς όφελος της Χώρας και των Πολιτών άνθρωποι που διοίκησαν και πέτυχαν πρέπει να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο και άνθρωποι που απέτυχαν η αεροβατούν είτε να πάνε σπίτι τους είτε να καταψηφιστούν .Αυτά σαν μια πρώτη προσέγγιση. 
Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα σας  , αυτό που εγώ έχω να πω στους Θεσπρωτούς και στους Ηπειρώτες είναι να σκεφτούν ποιοι τους στάθηκαν στα δύσκολα  , ποιοι έφεραν αποτελέσματα , ποιοι δεν χάιδεψαν αυτιά . 
Να σκεφτούν ποιοι έβαλαν στόχους και παρά τα τεράστια εμπόδια της γραφειοκρατίας τους δρομολόγησαν , δούλεψαν πάνω σ΄αυτούς και τελικά τους πέτυχαν. Η απάντηση είναι καταλυτική. Ολα τα άλλα είναι ‘’ για να γίνεται κουβέντα ‘’ .

Στη θητεία σας στην Περιφέρεια δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στις υποδομές.
Το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων , και τα αποχετευτικά δίκτυα – βιολογικοί καθαρισμοί λύνουν χρόνια προβλήματα .
Αν δεν είχε αλλάξει από την Κυβέρνηση ο Εθνικός σχεδιασμός στη Διαχείριση των στερεών απόβλητων δεν θα είχαμε νωρίτερα το εργοστάσιο με ότι αυτό συνεπάγεται και για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων;
Δουλειά κάθε αυτοιδιοικητικού είναι να συνεργάζεται με όποια Κυβέρνηση εκλέγεται στις Εθνικές εκλογές . Συνεργαστήκαμε τους πείσαμε ότι είχαν λάθος και τελικά προχωρήσαμε .Σε ότι με αφορά προσωπικά ουδέποτε - και θέλω να το τονίσω αυτό – ουδέποτε έβαλα προσωπικό η πολιτικό όφελος πάνω από τα συμφέροντα είτε του Δήμου Ηγουμενίτσας είτε της Θεσπρωτίας . Συνεργάστηκα , συνεργάζομαι και με την ψήφο των Θεσπρωτών θα ξανασυνεργαστώ με όλους για το κοινό καλό.
Νομίζω αυτό δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς και ούτε πρόκειται να δώσω λαβές για να αμφισβητηθεί  στο μέλλον .
Τα έργα που αφορούν το Περιβάλλον θέλουν συνέργειες αλλά πρώτα από όλα θέλουν σταθερή και αποφασιστική πολιτική στάση. Έχουμε υποφέρει σαν Κοινωνία από τις αδιέξοδες λογικές  ‘’μακριά από την πόρτα μου τα σκουπίδια και ας πάνε παρακάτω ‘’ .
Εμείς ουδέποτε χαϊδέψαμε αυτιά ουδέποτε διστάσαμε να πάρουμε δύσκολες αλλά ωφέλιμες αποφάσεις για τον τόπο. Αντί να πληρώνουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούμε τους πόρους για έργα.
 
Σας παρακολουθώ χρόνια και αυτό οφείλω να το επιβεβαιώσω . 
Τουλάχιστον από αυτά που έχουν πέσει στην αντίληψη μου γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούγονται διάφορα για τις σχέσεις σας με κάποιους που ανήκουν στον πολιτικό χώρο που ανήκετε και ποτέ δεν κρύψατε .
Δεν καταλαβαίνω  ακριβώς  τι εννοείτε αλλά …

Ακούγεται ότι κάποιοι εμμέσως η αμέσως  σας υπονομεύουν ...  
Κοιτάξτε , στην πολιτική υπάρχουν αυτά . Σήμερα σε πολεμούν αύριο μπορεί να είναι μαζί σου . Σημασία έχει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δένδρο. Και για μένα το δάσος είναι οι πολίτες . Είναι η επίλυση των προβλημάτων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει ο καθένας στην βαθμίδα της διοίκησης που συμμετέχει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Κανένας δεν μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους συμπολίτες μας όταν έχουν οι ίδιοι άποψη για αυτόν. Σας θυμίζω, γιατί το ξέρετε  δυο πράγματα .Πρώτον ότι το γραφείο μου ήταν πάντα ανοικτό σε όλους και το τηλέφωνο μου επίσης . Δεύτερον όταν δεν μπορούσα να ικανοποιήσω ένα αίτημα είτε γιατί δεν το επέτρεπε ο νόμος είτε γιατί υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες , το έλεγα στον συνομιλητή μου από την πρώτη στιγμή . Θα σας εξομολογηθώ κάτι ακόμη . Στις αρχές της Θητείας μου σαν Δήμαρχος Ηγουμενίτσας μου είχε πει ένας στενός μου συνεργάτης . ‘’ Μη πεις ποτέ ψέματα είτε σε ανακοινώσεις είτε  σε δελτία τύπου είτε σε οτιδήποτε γραπτό. Τα γραπτά μένουν και θα τα βρεις μπροστά σου ‘’ . Αυτό τηρήθηκε και όχι μόνο στα γραπτά . Άκουσα τη συμβουλή του αλλά μάλλον το παράκανα …για να αστειευτούμε και λίγο…

Έτσι που τα λέτε θα σας έλεγα εντός εισαγωγικών ότι δεν κάνετε για πολιτικός με την τρέχουσα έννοια και στη συγκεκριμένη συγκυρία και εννοώ κυρίως από οικονομική άποψη . Φαντάζομαι όπως σε όλους τους πολιτικούς τα περισσότερα αιτήματα θα είναι από συμπολίτες που ψάχνουν για δουλειά .
Έχετε δίκιο στο δεύτερο μέρος . Πράγματι ο κόσμος τα φέρνει πολύ δύσκολα και οι δουλειές δυσεύρετες . Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν πια καταλάβει ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας . Σας είπα και στην αρχή ότι μόνο με νέες επενδύσεις θα ανοίξουν δουλειές . Χρέος δικό μας και μέσα στις αρμοδιότητες μας  λοιπόν είναι πρωτίστως να συνδράμουμε ώστε να ολοκληρωθούν οι υποδομές κάτι που κάναμε και κάνουμε συνεχώς . Από την άλλη μεριά είναι να βοηθήσουμε στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις μικροί και μεσαίοι παραγωγοί κυρίως στο πρωτογενή τομέα . Όταν κλείνει ένας δρόμος και ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να πάει στη μονάδα του η όταν δεν έχει νερό λόγω ανομβρίας να ποτίσει τα ζωντανά του εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα του . Πρέπει με απλά λόγια κάποιος να κάνει τη δουλειά . Γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς . Για να επανέλθω στο ερώτημα για την ανεργία και τις θέσεις εργασίας στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας και σε ότι έχει σχέση με την Κοινωνική Εργασία ζητήσαμε και πήραμε αρκετές  θέσεις ανακουφίζοντας έστω και για λίγο πολλούς  συμπολίτες  και συμπολίτισσες . Αυτό όμως δε λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς . Τώρα αν ο ρόλος του πολιτικού είναι να τάζει θέσεις εργασίας ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεση του θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω .

Θα επιμείνω κύριε αντιπεριφερειάρχη . Ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα. 
Σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και σε ότι αφορά την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας τι έχετε κάνει;
Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Κράτος σε τέτοια θέματα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και το γνωρίζουμε όλοι. Σε ότι αφορά εμάς μέσω της υπηρεσίας Υγείας στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής  συνδρομής του  Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους  Απόρους  έχουμε διανείμει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε εκατοντάδες συμπολίτες που έχουν μεγάλες ανάγκες και πληρούν τα κριτήρια . Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αποπερατώθηκε με χρήματα της Περιφέρειας όπως και ο κόμβος πρόσβασης προς το ΤΕΠ . Δίνουμε λύσεις όπου μπορούμε. Θα το ξαναπώ και ας γίνω κουραστικός . Όλα αυτά τα προβλήματα πέρα από τον απαραίτητο εξορθολογισμό των δαπανών του Δημοσίου δεν θα λυθούν αν δεν μεγαλώσει η πίτα. Αν δεν αυξηθεί το ΑΕΠ της Χώρας . Αυτό θα φέρει έσοδα αυτό θα ανοίξει δουλειές  αυτό θα συντηρήσει συντάξεις . Αυτό γίνεται μόνο με επενδύσεις και αυτές μόνο με σταθερό περιβάλλον φιλικό στην επιχειρηματική δράση . Έτσι γίνεται παντού στον κόσμο καιρός είναι να γίνει και στην Ελλάδα.


 
Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα κύριε Πιτούλη που είναι άκρως επίκαιρο λόγω των πλημμυρών στο νομό Χανίων. Φέτος για πρώτη φορά καθαρίστηκαν σε τέτοια κλίμακα τα ρέματα σε όλη τη Θεσπρωτία και σας μεταφέρω κάτι που ήδη ξέρετε ότι αυτά τα έργα έδωσαν μια αίσθηση ανακούφισης και ασφάλειας στους κατοίκους .  Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια η ήταν κίνηση ενόψει εκλογών.
Κατ' αρχή όπως γνωρίζετε η αρμοδιότητα  των ρεμάτων ήρθε στις Περιφέρειες από τα τέλη Ιουλίου 2018 , αν και μέχρι τότε πολλές φορές είχαμε παρέμβει βοηθώντας τους Δήμους . Για αυτό το λόγο από πέρυσι υπήρξε  και η ολοκληρωμένη  αντιμετώπιση του προβλήματος . Εννοείται ότι αυτή η προσπάθεια δεν πρόκειται να σταματήσει και η παρακολούθηση των αναγκών που θα προκύπτουν θα είναι συνεχής . Ίσως να θυμάστε ότι το 2003 – τους πρώτους μήνες που ήμουν Δήμαρχος Ηγουμενίτσας είχαμε  πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που συνοδεύτηκαν από τις πλημμύρες σε Λαδοχώρι Μαυρούδι και Νέα Σελεύκεια .
Εκείνο το βράδυ έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου όχι μόνο από την έκταση του φαινόμενου και τις συνέπειες του αλλά και από την αυταπάρνηση όλων όσων ρίχτηκαν στη μάχη για να σώσουμε κυριολεκτικά ζωές . Υπάλληλοι του Δήμου , αρμόδιες Υπηρεσίες , Ιδιώτες με μηχανήματα αλλά και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Έχω λοιπόν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και προσπάθησα όλα αυτά τα χρόνια και σαν Δήμαρχος και σαν Αντιπεριφερειάρχης σε συνεργασία με άλλους φορείς είτε Νομαρχία τότε  , είτε Δήμοι μέχρι πρόσφατα , είτε με τον Οργανισμό Λιμένος να κρατήσουμε όσο μπορούσαμε τα ρέματα καθαρά.
Ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις όσο δεν συμβαίνει κάτι τραγικό – και αυτό είναι ανθρώπινο – δεν πολυδίνουμε σημασία στο τι έχει γίνει πριν για να μη συμβεί το κακό. Εδώ είστε όμως και για να προλαβαίνουμε .

Δεν θέλω, μιας και έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τις εκλογές, να μας απαριθμήσετε τα έργα που έγιναν επί των ήμερων σας στη Θεσπρωτία .
Πείτε μας όμως κάτι από αυτά που έγιναν  που να σας ικανοποιεί πιο πολύ.
Που να λέτε αυτά είναι ‘’ δικά μου έργα ‘’ και αναφέρομαι σε όλη την θητεία σας στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού  .

Καλή ερώτηση αλλά να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν με εκφράζει η φράση ‘’ δικά μου έργα ‘’.     Πρώτον για κάθε έργο εργαστήκαν πολλοί και όχι μόνο ο ομιλών . Κυρίως οι Υπηρεσίες και με την ευκαιρία να εκφράσω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου σε όλους τους υπαλλήλους που συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να ξέρετε ότι το πλαίσιο μέσα στο όποιο καλούμαστε να ασκήσουμε  διοίκηση δεν είναι και το καλύτερο. Μη οι προσωπικές σχέσεις και η αμοιβαία εμπιστοσύνη, κάθε καλή προσπάθεια και κάθε καλή πρόθεση θα πάει περίπατο. Δεύτερον τα έργα που τελικά υλοποιούνται είναι συνεχιζόμενα . Κάποιος θα τα σκεφτεί και θα τα τρέξει κάποιος θα τα συνεχίσει γρήγορα η αργά κάποιος θα τα δημοπρατήσει κάποιος θα κόψει την κορδέλα . Έτσι είναι αυτά τα πράγματα .
Οι δυο είσοδοι της Ηγουμενίτσας – του Λαδοχωρίου ολοκληρώθηκε – και του Μαυρουδίου εξασφάλισε χρηματοδότηση ήταν άκρως απαραίτητα και είμαι πολύ χαρούμενος που ολοκληρώνονται . Το ότι η Ηγουμενίτσα δεν μένει πια από νερό ούτε μια μέρα επειδή μεταξύ των άλλων αλλάχτηκε σχεδόν όλο το εσωτερικό δίκτυο της ύδρευσης είναι επίσης σημαντικό.
Για τα έργα αποχέτευσης σας ανέφερα παραπάνω. Δεν θα πρέπει να ξεχάσω τις πολυετείς προσπάθειες που τελικά εισακουστήκαν για τη χρηματοδότηση της μελέτης που θα εκπονήσει η Εγνατία οδός ΑΕ για το δρόμο από Ηγουμενίτσα μέχρι τα Ελληνοαλβανικά σύνορα . Κάναμε αγώνα να πείσουμε τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Ελλάδα –Αλβανία να δεσμεύσει το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων για αυτή τη Μελέτη και όχι να διασκορπιστούν σε μικρότερα έργα . Πιο πολύ όμως  , για να κλείσω γιατί πιστεύω να έχουμε και άλλη ευκαιρία για πιο αναλυτική καταγραφή άλλων πολύ σημαντικών έργων και δράσεων , εκείνο που μου έδωσε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν ότι ήμουν κοντά στην καθημερινότητα και στον αγώνα επιβίωσης  του κάθε ανθρώπου της παραγωγής,  κυρίως στον πρωτογενή τομέα, με βροχές με χιόνια και με καύσωνες. Δεν θα πρέπει να παραλείψω επίσης την άριστη συνεργασία με όλους τους επικεφαλής των συναρμοδίων Υπηρεσιών .

Είμαστε μια τουριστική περιοχή .
Σε θέματα τουρισμού έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια .
Θέλετε να μας πείτε κάτι περισσότερο;

Η ολοκλήρωση της Ιόνιας  οδού και η επαναλειτουργία του αεροδρομίου Ιωαννίνων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των τουριστικών ροών. Η συνεχής παρουσία της   Περιφέρειας Ηπείρου σε στοχευόμενες τουριστικές Εκθέσεις έδωσε την ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις να δικτυωθούν και να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Δεν μείναμε όμως εκεί. Σταθερός μας στόχος η συνεργασία του πρωτογενούς τομέα με τον τουριστικό κλάδο για να έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις μας .Σημαντικότατο επίσης εγχείρημα που στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία και τα οφέλη του θα είναι πολλά είναι η πιλοτική δράση με τα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου σε συνεργασία με το Διάζωμα . Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και προχωράμε. Η Πολιτιστική μας κληρονομία αναδεικνύεται και βοηθάει  σε πολλούς τομείς . Να μη παραλείψω και τη προώθηση της Μελέτης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας για  τη δημιουργία του Καταδυτικού Πάρκου στα Σύβοτα ενισχύοντας  τον εναλλακτικό τουρισμό πέρα από τον συνεδριακό τον Θρησκευτικό  και άλλων μορφών Τουρισμού.

Κλείνοντας αυτή την πρώτη μας προεκλογική συνέντευξη μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω .
Όταν η καθημερινότητα σας τρώει τόση ενέργεια και χρόνο , πότε προλαβαίνετε να κάνετε προεκλογικό αγώνα;
Καλά η παράταξη , αλλά χρειάζεστε και το σταυρό με το νέο εκλογικό νόμο.

Εκείνο που προέχει είναι να γίνει η δουλειά . Κάποιος πρέπει να την κάνει. Δεύτερον προέχει η παράταξη και πιστεύω ότι οι Ηπειρώτες θα αποφασίσουν από την πρώτη Κυριακή όπως και το 2014 για το ποιός θα τους υπηρετήσει καλύτερα.
Σε ότι αφορά τους μέχρι τώρα συνυποψήφιους και συνυποψήφιες μου έχω να πω ότι με τιμά η συνυποψηφιοτητά τους και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη πρώτα για την Παράταξη και για το καλό του τόπου και μετά ο καθένας και η κάθε μια για την εκλογή του. Σε ότι αφορά εμένα προσωπικά σας το επαναλαμβάνω και πάλι οφείλω να επικοινωνήσω σε όλους και όλες τους Θεσπρωτούς  και τις Θεσπρωτές  ότι εφόσον αποτιμούν θετικά το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια ,  για να εκλεγώ χρειάζομαι Σταυρό προτίμησης .

Σας ευχαριστώ κύριε Πιτούλη και ελπίζω να τα ξαναπούμε και πάλι μέχρι τις εκλογές .
Read More »
Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί την Τρίτη

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019

Read More »
Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί την Τρίτη Διαβάστε στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ που κυκλοφορεί την Τρίτη Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Αλέκος Πάσχος: Βαρόμετρο για την εικόνα της Κυβέρνησης οι επερχόμενες εκλογές του Μαΐου

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019


Βαρόμετρο για την εικόνα της Κυβέρνησης και για την απόφαση Τσίπρα για την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών, χαρακτήρισε τις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου, ο υποψήφιος Βουλευτής Θεσπρωτίας με το Κίνημα Αλλαγής, Αλέκος Πάσχος, από την Πρέβεζα όπου παραβρέθηκε στην ομιλία της πρόεδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννήματα.

Παρόν στην ομιλία και οι επίσης υποψήφιοι βουλευτές Θεσπρωτίας Σπύρος Μπότος και Μαρία Σαμίου.

Ο Αλέκος Πάσχος τόνισε την σημασία της συσπείρωσης του πολιτικού χώρου του ΚΙΝΑΛ που διαφαίνεται να οδεύει σε ικανοποιητικά επίπεδα με δεδομένα τα ποσοστά των προηγούμενων 2 εκλογικών αναμετρήσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως το Κίνημα Αλλαγής θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιπροσώπευση της κεντροαριστεράς στην επόμενη βουλή, ενώ προέβλεψε πως θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας.

Χαρακτήρισε όψιμο το το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο του ΚΙΝΑΛ σημειώνοντας πως προέκυψε καθώς η Κυβέρνηση ψάχνει σανιδά σωτηρίας.

Τέλος απεύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης σε όσους φίλους του Κινήματος αποστασιοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρονιά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η προσπάθεια για την ανάδειξη των αρχών του Ανδρέα Παπανδρέου, του Αντώνη Τρίτση, του Γεώργιου Γεννηματά και της Μελίνας Μερκούρη, απαιτεί πανστρατιά από όλους.
Read More »
Αλέκος Πάσχος: Βαρόμετρο για την εικόνα της Κυβέρνησης οι επερχόμενες εκλογές του Μαΐου Αλέκος Πάσχος: Βαρόμετρο για την εικόνα της Κυβέρνησης οι επερχόμενες εκλογές του Μαΐου Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Δράση για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019


Κατόπιν πρωτοβουλίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας και σε συνεργασία με τις δομές του Δήμου, Κέντρο Κοινότητας, ΚΕΠ Υγείας και Βοήθεια Στο Σπίτι, καθώς και με την συνεργασία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Φιλιατών, κατά την μηνιαία διανομή τροφίμων και φαρμάκων πραγματοποιήθηκαν ιατρικές μετρήσεις (χοληστερίνης, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης) στους ωφελούμενους των δομών, από τους σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ., υπο την καθοδήγηση της Διευθύντριας του Δ.Ι.Ε.Κ. κ Γκόγκου Χρυσούλας.

Read More »
Δράση για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας Δράση για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Ανησυχία για την επερχόμενη τουριστική περίοδο στα παράλια της Ηπείρου - Του Χρήστου Γκορέζη

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019

Με την ολοκλήρωση όλων των μεγάλων τουριστικών εκθέσεων, που παραδοσιακά ξεκινούν με το τέλος της τουριστικής περιόδου και ολοκληρώνονται λίγο πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, βγαίνουν και τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για την συνολική εικόνα προ-κρατήσεων καθώς και για το που θα κυμανθεί η τουριστική αγορά για το επερχόμενο καλοκαίρι.

Συμπεράσματα που όπως έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, σπάνια πέφτουν έξω.

Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε για τα παράλια της Ηπείρου για την τουριστική σεζόν του 2019, είναι η εδραίωση της ανησυχίας που υπήρχε από το προπέρυσι σχετικά με τα συμβόλαια άλλα και τους εισερχόμενους τουρίστες της τελευταίας στιγμής.

Μια ανησυχία που προέκυπτε κυρίως από την πτώση της τιμής των συμβολαίων των μεγάλων παιχτών του τουρισμού, που με απλά λογια της αγοράς σημαίνει πως όταν πουλάμε φθηνά απευθυνόμαστε σε τουρίστες με χαμηλό βαλάντιο. Σε περισσότερους τουρίστες μεν, χωρίς αυξημένη αγοραστική δύναμη δε.

Αυτό συμβαίνει έντονα από το 2016 και κυρίως από το 2017, με αποτέλεσμα την αλλαγή όσων είχαμε μάθει για τους επισκέπτες μας, τις φυλές και τα χαρακτηριστικά τους.

Η εικόνα των Γερμανών, Ιταλών, Άγγλων, Γάλλων και Σκανδιναβών τουριστών, έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από Βαλκάνιους και άλλους, χωρίς να σημαίνει πως αυτό είναι εξ αρχής κακό για την εικόνα του τουρισμού, είναι σίγουρα όμως κακό για τα ταμεία των επαγγελματιών στα παράλια της Ηπείρου.

Σε αυτό συντελεί και η άναρχη παρουσία μας στις τουριστικές εκθέσεις, που κατά την ταπεινή μας γνώμη γίνεται τουλάχιστον επιπόλαια όσον αφορά τον καταμερισμό του προϋπολογισμού τόσο στην επιλογή της έκθεσης όσο και στις παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις εκθέσεις.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο και η μειωμένες προ-κρατήσεις των repeaters τουριστών μας, οι οποίοι σε ένα σημαντικό ποσοστό που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επ΄ ακριβώς προς το παρόν, επιλέγουν αγορές, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς που μέχρι και πέρυσι ήταν κλειστές, όπως αυτές της Τουρκίας άλλα και της Αιγύπτου.

Έτσι παρατηρούμε πως φιλοξενούμενοι μας που τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιστοί στα παράλια της Ηπείρου, να δείχνουν για φέτος μειωμένο ενδιαφέρον.

Έρευνες έχουν δείξει πως οι repeaters τουρίστες, ανεξάρτητα προορισμού, είναι βασικό κεφάλαιο της τουριστικής αγοράς, γιατί εκτός από λογιστικούς λογούς, προσφέρουν και στο μάρκετινγκ της περιοχής που επιλέγουν, καθώς η συνεχιζόμενη παρουσία τους προκαλεί μια προστιθέμενη άξια στην προβολή του προορισμού.

Και εδώ είναι το στοίχημα των ιθυνόντων της τουριστικής προβολής της Ηπείρου. Τα παράλια θα μπορέσουν να βρουν νέους τουρίστες και να αντικαταστήσουν όσους χάνονται; Η απάντηση είναι πως ναι, θα βρουν και μάλιστα εύκολα. Θα συνεχίσουμε όμως να απευθυνόμαστε σε αγορές που μας έχουν αλλάξει την τουριστική μας ταυτότητα; Αυτός είναι ένας μεγάλος γρίφος με δύσκολη λύση.

Και η λύση είναι δύσκολη γιατί οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Δηλαδή, το ότι υπάρχει αύξηση στις αφίξεις, είναι κάτι που πουλάει επικοινωνιακά και καλύπτει τις ανάγκες του πολιτικού μάρκετινγκ των ιθυνόντων κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι στο υπουργείο τουρισμού και στον ΕΟΤ, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται βούληση για αντιστροφή της κατάστασης όσον αφορά τις εισερχόμενες φυλές.

Λαμπρές εξαιρέσεις αποτελούν οι ίδιοι επιχειρηματίες του τουρισμού, που σε ικανοποιητικό βαθμό προσπαθούν με προσωπικές προωθητικές καμπάνιες να αναστρέψουν την κατάσταση, επιλέγοντας προβολή κυρίως ηλεκτρονική, σε στοχευμένες αγορές με αυξημένη αγοραστική δύναμη.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι:
Φθηνά συμβόλαια = Φθηνοί τουρίστες
Φθηνοί τουρίστες = Περισσότεροι τουρίστες χωρίς κατανάλωση
Περισσότεροι τουρίστες = Καλά νούμερα για το πολιτικό μάρκετινγκ
Καλά νούμερα για το πολίτικο μάρκετινγκ = Εφησυχασμός χωρίς προσπάθεια αντίστροφης
Φαύλος κύκλος…
 
Read More »
Ανησυχία για την επερχόμενη τουριστική περίοδο στα παράλια της Ηπείρου - Του Χρήστου Γκορέζη Ανησυχία για την επερχόμενη τουριστική περίοδο στα παράλια της Ηπείρου - Του Χρήστου Γκορέζη Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Βράβευση μαθητή του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, στο Ίδρυμα "Ελ.Βενιζέλος", παρουσία της Πρέσβειρας της Μ.Βρετανίας

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019Στο επικεντρο η προσωπικότητα και το εκτόπισμα, στο χώρο και το χρόνο του Ελευθερίου Βενιζέλου 
Οι νέοι εταίροι του Ιδρύματος και το δρώμενο μαθητών δημοτικού στη μνήμη του εθνάρχηΠραγματοποιήθηκε το Σάββατο, παρουσία της Πρέσβειρας της Μ.Βρετανίας, η τελετή απονομής βραβείων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, στην αίθουσα "Σταύρος Νιάρχος" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Θέμα του διαγωνισμού ήταν "Ο πολιτισμός του μικρασιατικού ελληνισμού" και τρεις από τις καλύτερες εργασίες ξεχώρισαν με τους συγγραφείς - μαθητές να λαμβάνουν σήμερα το βραβείο το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο.

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικά ποσά και απονέμονται στους:

Ο Πέτρος Τόκας, από το 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας κέρδισε το Α' Βραβείο και στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων επεσήμανε οτι ο "τραγικός επίλογος του μικρασιατικού ελληνισμού σηματοδότησε οχι απλώς τον βίαιο ξεριζωμό αλλά και την διακοπη του ελληνικού πολιτισμού από την Μικρά Ασία, μετά από 2500 χρόνια παρουσίας. Ο μαθητής, σημείωσε οτι είναι ιδιαίτερα συγκινημένος που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του μεγάλου εθνάρχη, προσθέτοντας, οτι σήμερα 83 χρόνια μετά τον θάνατό του, η προσωπικότητά του αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα για όλους μας Την απονομή του Α' βραβείου έκανε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Νικος Καλογερής.

Το Β΄ βραβείο απενεμήθη από την βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Βαγιωνάκη, στον Βασίλη Σταθόπουλο, ο οποίος φοιτά στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο Λεοντείου Σχολής Νέα Σμύρνης,

Το Γ΄ βραβείο κέρδισε ο Σταμάτης Θεοφιλόπουλος που φοιτά στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Άξιον” Ξάνθης και είχε την χαρά να λάβει το βραβείο από την Πρέσβειρα της Μ.Βρετανίας Κέιτ Σμιθ.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, η Πρέσβειρα της Μ.Βρετανίας κάλεσε τους τιμώμενους μαθητές, να επισκεφτούν την βρετανική πρεσβευτική κατοικία, που στεγάζτεαι στην πρώην οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Read More »
Βράβευση μαθητή του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, στο Ίδρυμα "Ελ.Βενιζέλος", παρουσία της Πρέσβειρας της Μ.Βρετανίας Βράβευση μαθητή του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, στο Ίδρυμα "Ελ.Βενιζέλος", παρουσία της Πρέσβειρας της Μ.Βρετανίας Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Δέσμευση του Νικόλα Κάτσιου για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμου Σουλίου

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019

Στους ακατάλυτους δεσμούς των Αποδήμων των Δήμου Σουλίου με τη γενέτειρά τους και στη βούλησή τους να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να δώσουμε πνοή ανάπτυξης στον τόπο και να πάει η Παραμυθιά, ο Αχέροντας και το Σούλι μπροστά, στάθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Σουλίου Νικόλας Κάτσιος στο χαιρετισμό του στη διάρκεια του ετήσιου χορού της Πολιτιστικής Ένωσης Παραμυθιωτών Αθήνας.

Η επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαρτίου 2019 με τη συμμετοχή εκατοντάδων αποδήμων συμπατριωτών μας σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της πρωτεύουσας και ο Νικόλας Κάτσιος δεσμεύτηκε για τη δημιουργία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμων Σουλίου. Σε συζητήσεις που είχε με τα μέλη του δραστήριου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και αρκετούς απόδημους ανέπτυξε τη δέσμευσή του, και στάθηκε ιδιαίτερα στη πεποίθησή του ότι, το συγκεκριμένο Συμβουλευτικό Συμβούλιο θα συνδράμει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση του Δήμου Σουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υποψήφιος δήμαρχος Σουλίου, η δημιουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμων Σουλίου θα δημιουργήσει μια νέα αμφίδρομη εποικοδομητική και ουσιαστική σχέση διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και των απανταχού συμπατριωτών μας, που θα επιφέρει προστιθέμενη αξία ανάπτυξης αλλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις επενδύσεις, τον τουρισμό, την εξωστρέφεια και κατ' επέκταση στην οικονομία του τόπου μας.

«Νοιώθουμε πραγματικά περήφανοι για όλους εσάς τους απόδημους συμπατριώτες μας που εδώ και δεκαετίες εκπροσωπείτε το Δήμο Σουλίου στην πρωτεύουσα, όπου ζείτε και μεγαλουργείτε. Τώρα όμως ήρθε επιτέλους η ώρα να βρείτε στο δήμο της καρδιάς μας το ρόλο που σας αξίζει και με όχημα το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Αποδήμων Δήμων Σουλίου, με θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο να αποκτήσετε υπόσταση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο», ανέφερε -μεταξύ άλλων- καταχειροκροτούμενος ο Νικόλας Κάτσιος.

Ταυτόχρονα, κάλεσε και τους ανθυποψήφιους δημάρχους Σουλίου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, να παραμερίσουν τις όποιες προεκλογικές διαφοροποιήσεις τους και να στηρίξουν τη συγκεκριμένη δέσμευσή του, με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των απόδημων συμπατριωτών μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικόλας Κάτσιος έφτασε στον ετήσιο χορό μαζί με τον Γιώργο Κούρτη, έναν σπουδαίο Παραμυθιώτη που εδώ και εδώ και δεκαετίες μεγαλουργεί στο χώρο της λαϊκής παράδοσης και με την εξαιρετική φωνή του κρατά ζωντανή την αυθεντική μουσική κληρονομιά της περιοχής. Για την πολύχρονη προσφορά του στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής -στο πλαίσιο της εκδήλωσης- ο Γ. Κούρτης βραβεύτηκε από το Δ.Σ. της Πολιτιστικής Ένωσης Παραμυθιωτών Αθήνας.

Read More »
Δέσμευση του Νικόλα Κάτσιου για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμου Σουλίου Δέσμευση του Νικόλα Κάτσιου για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αποδήμων Δήμου Σουλίου Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται και ποιοι δήμοι θα έχουν προτεραιότητα

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση για το "πολυνομοσχέδιο" του Υπουργείου Εσωτερικών, για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, για τη ρύθμιση θεμάτων ιθαγένειας και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μιλώντας για τις προσλήψεις στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της πολιτικής που ασκείται τώρα και των πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι ότι γίνονται στη βάση ενός σοβαρού προγραμματισμού για την κάλυψη πραγματικών, ζωτικών αναγκών που υπάρχουν και παρουσιάζονται από τους ίδιους τους ΟΤΑ. Με το νομοσχέδιο, είπε με έμφαση ο Υπουργός Εσωτερικών, λύνουμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών φορέων χαιρετίζουν αυτή την προσπάθεια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχωρά σε τριετή προγραμματισμό προσλήψεων στην Τοπική αυτοδιοίκηση, με ιδιαίτερη προτεραιότητα στους νησιωτικούς και τους μικρούς απομακρυσμένους Δήμους και ήδη έχουν κληθεί οι φορείς της αυτοδιοίκησης να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε ότι οι εργασιακές σχέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αντιμετωπιστούν συνολικά, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς των σχολικών καθαριστριών, το οποίο όπως είπε δεν μπορεί να συνεχιστεί και γι' αυτό θα υπάρξει συγκεκριμένη ρύθμιση.
Read More »
Προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται και ποιοι δήμοι θα έχουν προτεραιότητα Προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πώς θα γίνονται και ποιοι δήμοι θα έχουν προτεραιότητα Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Σύλληψη ενός 19χρονου το βράδυ στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019
 
Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικά έγγραφα που ανήκουν σε άλλο πρόσωπο, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Σύλληψη ενός 19χρονου το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη ενός 19χρονου το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by ebagelos on Δευτέρα, Μαρτίου 18, 2019 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες