Στη βουλή φέρνει ο Μ. Κάτσης το ρεπορτάζ μας για τον διαγωνισμό στον ΟΛΗΓ

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Στη βουλή φέρνει ο Μ. Κάτσης το ρεπορτάζ μας για τον διαγωνισμό security στον ΟΛΗΓ

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα: «Αναιτιολόγητη υπέρογκη αύξηση προϋπολογισμού ανάθεσης υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ Α.Ε.)»
Σε αναιτιολόγητες αποφάσεις υπέρογκης αύξησης του ετήσιου Προϋπολογισμού για ανάθεση υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, καθώς και διεύρυνσης της χρονικής διάρκειας της σχετικής σύμβασης, προχώρησε η, διορισμένη από την Κυβέρνηση, Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ), σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι αποφάσεις αυτές μάλιστα, ελήφθησαν σε μια περίοδο όπου δρομολογούταν η διαγωνιστική διαδικασία για το ξεπούλημα του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, μέσω της πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΗΓ Α.Ε. η οποία πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, οι μετοχές του ΟΛΗΓ εκτίθενται σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό όπου το τίμημα που θα καταβληθεί υπέρ του Δημοσίου, είναι επόμενο να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, καθώς ο ιδιώτης αγοραστής θα παραλάβει τον Οργανισμό δεσμευμένο με επιπλέον οικονομικά βάρη και, μάλιστα, για χρονικό διάστημα που εκτείνεται πέρα από την παραλαβή (καθώς η σύμβαση υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης θα έχει διάρκεια 2 έτη, με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για 1 ακόμα έτος).
Συγκεκριμένα, για ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Λήψη Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS)» προκηρύχθηκε διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός (του άρ.27 του ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Διακήρυξη 4605/15-5-2020).
Ο Προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.012.724,18 €/έτος, χωρίς το ΦΠΑ, για 2+1=3 έτη, σύνολο 3.038.172,54 €, σύμφωνα με την 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΔΠ4653ΠΩ-Ε5Ο) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ. Στην εν λόγω απόφασή του, ο Υπουργός έλαβε υπόψη του το αρ. πρωτ. 1873/17-02-2020 έγγραφο του ΟΛΗΓ, με επισυναπτόμενα την αριθ.13/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
Η μοναδική εταιρεία που υπέβαλλε προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό, προχώρησε σε μόλις 0,3% έκπτωση (προσφορά ύψους 1.009.422,4 €/έτος), ποσό που τελικά και εγκρίθηκε από τη διοίκηση του ΟΛΗΓ.
Η παραπάνω δαπάνη ανά έτος που προϋπολογίστηκε και τελικά εγκρίθηκε σχεδόν στο ίδιο ύψος, απέχει παρασάγγας από την αντίστοιχη δαπάνη που είχε προϋπολογιστεί στον αμέσως προηγούμενο διαγωνισμό που είχε διενεργηθεί το 2018 (Διακήρυξη 6280/5-9-2018) για την ίδια υπηρεσία, η οποία μάλιστα είχε κατακυρωθεί στην ίδια ακριβώς εταιρεία. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας το 2018 ανερχόταν σε 700.000 €/έτος, χωρίς το ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης που ήταν για 1+1 έτος και όχι για 2+1 έτη, όπως συμβαίνει με τον σημερινό διαγωνισμό του 2020. Αυτό σημαίνει ότι ο σημερινός διαγωνισμός, που δρομολόγησε η νέα Διοίκηση του ΟΛΗΓ, αύξησε υπέρογκα τις ετήσιες δεσμεύσεις κατά 312.724,18 €, δηλαδή σχεδόν κατά το ήμισυ, συγκεκριμένα σε ποσοστό 44,7%. Ταυτόχρονα, αύξησε το συνολικό τίμημα της σύμβασης, σε σχέση με αυτή του 2018, κατά 1.638.172,54 €, με την προαίρεση παράτασης.
Συνεπώς, η ίδια ακριβώς ανάδοχος εταιρεία, για την ίδια υπηρεσία, επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας θα λάβει ετησίως όσο λάμβανε επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, συν σχεδόν 50% και μάλιστα με δέσμευση που εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και φτάνει μέχρι την 3ετία.
Με βάση τα παραπάνω, εγείρεται το ερώτημα πώς δικαιολογούνται η αύξηση κατά σχεδόν 50% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας ασφάλειας/φύλαξης, καθώς και η επέκταση της σχετικής σύμβασης κατά 1 επιπλέον χρόνο, σε σχέση με τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ερευνώντας τα σχετικά έγγραφα, προκύπτει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗΓ, με την 3685/2020/01-04-2020 απόφασή του (ΑΔΑΜ ΕΣΗΔΗΣ: 20REQ006554687), ενέκρινε την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σχετικά με το αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας για προμήθεια της υπηρεσίας ασφάλειας/φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη σχετική τεχνική έκθεση του Τμήματος. Στην τεχνική έκθεση αυτή, αναφέρεται ότι οι ανάγκες ασφαλείας/φύλαξης είναι αυξημένες, μεταξύ άλλων, και λόγω της αναπτυξιακής πορείας του Λιμένα Ηγουμενίτσας, της εμφανώς αυξημένης επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, της απαίτησης λειτουργίας πλέον και δύο επιβατικών σταθμών (Τ1&Τ2), προς εξυπηρέτηση των χρηστών καθ’ όλο το 24ωρο, καθώς και την επικείμενη ολοκλήρωση και λειτουργία του επιβατικού σταθμού Τ3.
Πέραν του γεγονότος ότι με τα παραπάνω έγγραφα αναγνωρίζεται από τις υπηρεσίες και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία μπήκε ο Λιμένας Ηγουμενίτσας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την δρομολόγηση έργων όπως ο σταθμός Τ3, εξακολουθεί να τίθεται το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται η τόσο μεγάλη αύξηση των δαπανών για υπηρεσίες ασφαλείας/φύλαξης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των εργατοωρών που, μεταξύ άλλων, επικαλείται η τεχνική έκθεση για να δικαιολογήσει την αύξηση αυτή, παρατηρείται ότι σε πλήρη ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών, απαιτούνται συνολικά 35 υπάλληλοι για 8ωρες βάρδιες καθημερινά. Υπολογίζοντας, με βάση ένα αισιόδοξο για τους εργαζομένους σενάριο, ότι ο μέσος μικτός μισθός τους ανέρχεται σε 1.200 €/μήνα ή 48 €/ημέρα (αναγωγή σε 25 ημέρες), το μισθολογικό κόστος για την εταιρεία είναι 1.680 €/ημέρα ή 613.200 €/έτος. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 400.000 €/έτος θα πηγαίνει στα ταμεία της εταιρείας, επιπλέον του μισθολογικού της κόστους για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρει στο πεδίο των Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Είναι προφανές ότι το ποσό αυτό (που αποτελεί σχεδόν το 40% της συνολικής αμοιβής) είναι υπέρογκο και, συνεπώς, δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση η ως άνω αύξηση του Προϋπολογισμού από τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση που έλαβε υπόψη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗΓ για να εγκρίνει τις σχετικές δεσμεύσεις.
Πέραν των παραπάνω, το γεγονός ότι στον διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά μία και μοναδική εταιρεία, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην επιτευχθεί έκπτωση, δεν δικαιολογεί την απόφαση της διοίκησης του ΟΛΗΓ να συνεχίσει τον διαγωνισμό κατακυρώνοντάς τον σε αυτή. Και αυτό διότι, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή ενός διαγωνισμού που έχει ως κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δεν υποχρεούται να αναθέσει τη σύμβαση σε περίπτωση μοναδικού διαγωνιζόμενου. Αντιθέτως, οφείλει να αξιολογήσει την προσφορά του, ώστε να διαπιστώσει αν είναι ή όχι συμφέρουσα για το Δημόσιο, συγκρίνοντάς την με τιμές, οι οποίες τυχόν είχαν περιληφθεί σε οικονομικές προσφορές που είχαν εγκύρως υποβληθεί σε προηγούμενους δημόσιους διαγωνισμούς ή με τις τρέχουσες στην αγορά τιμές για όμοιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες, οι οποίες προκύπτουν από σχετικά παραστατικά. Είναι προφανές, ότι η διοίκηση του ΟΛΗΓ δεν ακολούθησε την παραπάνω υποχρέωση, καθώς, ούτε η σύγκριση με τους προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς δικαιολογούν το ύψος της προσφοράς της εταιρείας, ούτε υφίστανται παραστατικά για τρέχουσες τιμές ομοίων υπηρεσιών που να δικαιολογούν το ύψος αυτό.
Εξ άλλου, είναι αξιοσημείωτο ότι καμιά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τις εγκρίσεις των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησής του, δεν ελήφθη ομόφωνα, όπως αντιθέτως κατά κανόνα συνέβαινε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρίαση της 16/04/2020 με θέμα την προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ύψος προϋπολογισμού και η διάρκεια σύμβασης, μειοψήφησε μέλος του ΔΣ, διατυπώνοντας τα εξής επιχειρήματα: «α) δεν υπάρχει όρος εάν σε περίπτωση μείωσης των εσόδων της ΟΛΗΓ ΑΕ μπορεί να μειωθεί το συμβατικό τίμημα, β) διαφωνεί με τη διάρκεια της σύμβασης (δύο συν ένα έτη) καθώς η ΟΛΗΓ ΑΕ σε όλες τις συμβάσεις που έκανε για περισσότερα έτη δεν κέρδισε καμία καλή έκπτωση. Προτείνει η διάρκεια της σύμβασης να είναι για ένα έτος και μετά την έγκριση του αναδόχου του διαγωνισμού να ξεκινήσει η επόμενη προκήρυξη, γ) θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι που υπάρχουν τώρα επαρκούν για τη φύλαξη της ΟΛΗΓ ΑΕ σε περίπτωση που θα αυξήσουν μόνο τις ώρες εργασίας τους.» (απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης, ΑΔΑ: ΨΠ30469ΗΞ2-ΤΚΚ). Κατά τη συνεδρίαση της 11/09/2020, με θέμα την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για αποδοχή της προσφοράς και οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία, το ίδιο μέλος του ΔΣ μειοψήφησε προτείνοντας: «να ζητηθεί από τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση μέχρι και 20%, ειδάλλως να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με άλλους όρους» (ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΨΨΘ4469ΗΞ2-ΓΕ3).
Παρομοίως, άλλο μέλος του ΔΣ απείχε από τη συνεδρίαση της 15/07/2020 (ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΨΝΗΓ469ΗΞ2-47Υ), κατά την οποία προκρίθηκε η εταιρεία στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, καθώς δεν είχε συνολική εικόνα και χρόνο για να εξετάσει το θέμα. Επίσης, ακόμα ένα μέλος του ΔΣ δεν υπερψήφισε την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία στο ύψος της οικονομικής προσφοράς της (συνεδρίαση της 11/08/2020, ΑΔΑ αποσπάσματος πρακτικού: ΩΨΑ8469ΗΞ2-Τ35),
Επειδή τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα σπατάλης κρατικού χρήματος επί Κυβέρνησης ΝΔ, προσβάλλουν και ζημιώνουν τους φορολογούμενους πολίτες της χώρας μας.
Επειδή η επικείμενη πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΗΓ σε ιδιώτη, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε συνδυασμό με την 3ετή δέσμευση επιβάρυνσης του Οργανισμού με υπέρογκες δαπάνες υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης, δεν γνωρίζουμε αν δεσμεύουν τον τελικό αγοραστή του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΗΓ.
Επειδή στον διαγωνισμό με αντικείμενο: «Λήψη Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS» που προκηρύχθηκε με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συμμετείχε μία και μοναδική εταιρεία, με προσφορά που δεν δικαιολογείται από προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς ή σχετικά παραστατικά τρεχουσών τιμών της αγοράς για όμοιες υπηρεσίες.
Επειδή σε καμιά απόφαση, τόσο των αρμοδίων οργάνων του ΟΛΗΓ, όσο και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν αιτιολογούνται στη βάση πραγματικών στοιχείων, η αύξηση κατά σχεδόν 50% του προϋπολογισμού για υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και η κατά 1 χρόνο μεγαλύτερη διάρκεια της νέας σύμβασης.
Α. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αιτιολογείται η κατά 312.724,18 € (κατά 44,7%) αύξηση, σε σχέση με το 2018 (μόλις δυο χρόνια πριν), του ετήσιου Προϋπολογισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ Α.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα ISPS, από τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας του ΟΛΗΓ, την οποία έλαβε υπόψη ο Διευθύνων Σύμβουλος για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, αλλά και στην 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ;
2. Αιτιολογείται από τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα η κατά 1 έτος αυξημένη διάρκεια της σύμβασης του σχετικού διαγωνισμού, σε σχέση με τον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2018;
3. Θα ωφελήσει ή θα ζημιώσει το Δημόσιο στην επίτευξη μεγαλύτερου τιμήματος στον εν εξελίξει πλειοδοτικό διαγωνισμό πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΗΓ, το γεγονός ότι δεσμεύεται για την καταβολή σε βάθος 3 ετών του συνολικού ποσού των 3.028.267,2 € για υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης;
4. Είχε υποχρέωση η Διοίκηση του ΟΛΗΓ, βάση νομοθεσίας και νομολογίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ανάθεσης Υπηρεσιών Ασφάλειας/Φύλαξης, για τον λόγο ότι κατατέθηκε προσφορά σχεδόν μηδενικής έκπτωσης, από μια και μοναδική εταιρεία, σε ύψος κατά 44,3% μεγαλύτερο από την προσφορά που η ίδια εταιρεία είχε καταθέσει στον αντίστοιχο διαγωνισμό μόλις δυο χρόνια πριν, ο οποίος και της είχε επίσης κατακυρωθεί;
5. Κρίνουν ως λογικά τα επιχειρήματα του μέλους του ΔΣ του ΟΛΗΓ σχετικά με το μεγάλο ύψος του προϋπολογισμού, τη μεγάλη διάρκεια της σύμβασης και τη σχεδόν μηδενική έκπτωση, ο οποίος μειοψήφησε κατά τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα στις 16/04/2020 και στις 11/09/2020; Αξιολογήθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ οι ενστάσεις αυτές στη βάση πραγματικών στοιχείων, πριν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις; Αν ναι, με ποια αντίθετα επιχειρήματα και με ποια αιτιολογία απορρίφθηκαν;
6. Προτίθενται να προβούν σε ενέργειες, ώστε να αναθεωρηθεί προς τα κάτω ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης του ΟΛΗΓ και να επαναληφθεί ο σχετικός διαγωνισμός;

Β. Αιτούμαι να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων:
Το αρ. πρωτ. 1873/17-02-2020 έγγραφο του ΟΛΗΓ, με τα επισυναπτόμενά του, ήτοι την αριθ. 13/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, τα οποία έλαβε υπόψη του ο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αριθ. 2814.3/20635/2020/30-03-2020 απόφασή του για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον ΟΛΗΓ.
Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Κάτσης Μάριος
Read More »
Στη βουλή φέρνει ο Μ. Κάτσης το ρεπορτάζ μας για τον διαγωνισμό στον ΟΛΗΓ Στη βουλή φέρνει ο Μ. Κάτσης το ρεπορτάζ μας για τον διαγωνισμό στον ΟΛΗΓ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Πιτούλης: Οι Αλβανοί εργάτες θα έρθουν έτσι και αλλιώς και χωρίς τεστ Covid

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Πιτούλης: Οι Αλβανοί εργάτες θα έρθουν έτσι και αλλιώς και χωρίς τεστ CovidΜε την ανεργία να χτυπάει κόκκινο στην ‘Ηπειρο, εν μέσω κορονοϊού, τρέχοντας με ποσοστό 16,7% και περισσότερους από 21.000 ανέργους καταγεγραμμένους στα βιβλία του ΟΑΕΔ γίνεται… αγώνας δρόμου για να καλυφθούν περίπου 2.500 θέσεις εργατών γης από την Αλβανία για τη συγκομιδή των μανταρινιών στην Θεσπρωτία. 
Οι πρώτες κοπές ξεκινούν σιγά-σιγά μετά τις 15 Νοεμβρίου και υπολογίζεται ότι η περιοχή διαθέτει περισσότερα από 10.000 στρέμματα μανταρίνια κλημεντίνη. 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται εδώ και χρόνια σε πολλούς νομούς της χώρας όπως στην Ημαθία, την Πέλλα, την Δράμα, την Μεσσηνία κ.α. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης και οι τρεις δήμαρχοι της περιοχής (Ηγουμενίτσας Γιάννης Λώλος, Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, Φιλιατών Σπύρος Πάππας) ζητούν από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, με κοινή τους επιστολή, να ανοίξει άμεσα έστω και προσωρινά το τελωνείο Μαυροματίου στα ελληνοαλβανικά σύνορα με παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΥ, που θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και τεστ για κορονοϊό, προκειμένου να έρθουν εργάτες γης και καλυφθούν οι θέσεις εργασίας από «χέρια» Αλβανών. Άλλωστε είναι αυτοί που εδώ και χρόνια μαζεύουν κάθε χρόνο τα μανταρίνια της περιοχής. 

Δεν ανοίγει το τελωνείο Μαυροματίου 
Ωστόσο, λύση επί του παρόντος δεν φαίνεται να δίνεται για τους εργάτες γης από την Αλβανία, γνώριμους στην περιοχή εδώ και χρόνια. «Το τελωνείο Μαυροματίου δεν θα ανοίξει όπως μας ενημέρωσαν και όσοι έρθουν, από την Αλβανία, αυτό θα γίνει από το τελωνείο Κακαβιάς και μόνο, τηρώντας αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα» είπε στο ethnos.gr ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καρχιμάνης, εκφράζοντας, ωστόσο, τον προβληματισμό του για την απροθυμία να καλυφθούν οι εποχικές θέσεις από χέρια ανέργων της περιοχής. 

Πιτούλης: Θα έρθουν χωρίς έλεγχο - Θα γίνουμε Κίνα

Προβληματισμένος με την κατάσταση εμφανίζεται ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, ζητώντας να ανοίξει το συντομότερο δυνατό το Μαυρομάτι. «Αυτή είναι η νοοτροπία του Έλληνα, γιατί έχουμε μάθει τον Έλληνα να ψάχνει μια θέση στο δημόσιο…» δήλωσε στο ethnos.gr ο κ. Πιτούλης και πρόσθεσε: «Εμείς το ζητάμε από το Χαρδαλιά γιατί θέλουμε να προστατέψουμε την περιοχή γιατί οι Αλβανοί θα έρθουν ούτως η άλλως. Όπως ερχόταν τη δεκαετία του ‘90 από τα ποτάμια και τα ρέματα, έτσι και τώρα θα κατακλύσουν την περιοχή χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος και η ευθύνη μετά θα πάει κατευθείαν στην πολιτική προστασία και τον ΕΟΔΥ αν εδώ γίνει δεύτερη Κίνα». Eurokinissi

Στο παιχνίδι μπαίνουν «δουλεμπορικά γραφεία»
Οι δήμαρχοι της περιοχής προτείνουν οι εργάτες από την Αλβανία που φτάνουν στο Μαυρομάτι να υποβάλλονται σε rapid test. Όσοι είναι «καθαροί» θα μπαίνουν στη χώρα για να μπορέσει να γίνει η συγκομιδή και η προώθηση του προϊόντος στην αγορά, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους είναι θετικοί στον κορονοϊό. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Ηγουμενίτσας, Δώρη Δήμα, η κατάσταση στον κάμπο έχει φθάσει σε οριακό σημείο. Και αν δεν μαζευτεί έγκαιρα το μανταρίνι θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για την οικονομία του νομού.

«Η πολιτεία δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια την στιγμή που είναι γνωστό ότι κάποιοι εργάτες περνούν τα σύνορα παράνομα χωρίς κανένα υγειονομικό έλεγχο και ότι δουλεμπορικά γραφεία κάνανε την εμφάνιση τους στον κάμπο διαφημίζοντας την πραμάτεια τους με Αφρικανούς και Πακιστανούς εργάτες» δήλωσε στο ethnos.gr o κ. Δήμας. Έντονη είναι και η ανησυχία της τοπικής κοινωνίας καθώς οι περισσότεροι από τους Αφρικανούς και Πακιστανούς εργάτες δεν υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού ενώ δεν τηρούνται πιστά και τα μέτρα ατομικής προστασίας για την διασπορά του ιού. 

Και ενώ δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα, κάποιοι Αλβανοί επιλέγουν την πρόσβαση μέσω της Κακαβιάς για να φτάσουν στη Θεσπρωτία, «Οι αγρότες αναγκάζονται να πληρώσουν 100 ευρώ για το τεστ κορονοϊού των Αλβανών. Και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν οι Αλβανοί δεν προλαβαίνουν να περάσουν από το τελωνείο εντός 72 ωρών που ισχύει η μέτρηση με αποτέλεσμα να πρέπει να ξαναπληρώσουν οι αγρότες εκ νέου. Αυτό είναι απαράδεκτο» υπογράμμισε ο κ. Πιτούλης.

Read More »
Πιτούλης: Οι Αλβανοί εργάτες θα έρθουν έτσι και αλλιώς και χωρίς τεστ Covid Πιτούλης: Οι Αλβανοί εργάτες θα έρθουν έτσι και αλλιώς και χωρίς τεστ Covid Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

1 νέο κρούσμα στη Θεσπρωτία - 49 στην Ήπειρο εκ των οποίων 43 στα Γιάννενα

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
1 νέο κρούσμα στη Θεσπρωτία - 49 στην Ήπειρο εκ των οποίων 43 στα ΓιάννεναΣήμερα, 2/11/2020, δηλώθηκαν 1.152 επιπλέον κρούσματα. Από τα 1.115 εγχώρια κρούσματα, τα 96 συνδέονται με γνωστές συρροές.

Αναλυτικότερα:
- 33 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
- 4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
- 362 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστές συρροές
- 210 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή 
1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή
2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Άρτας
21 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών
59 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 8 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
23 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές
2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
16 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
43 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 33 συνδέονται με γνωστές συρροές 
25 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
12 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
11 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές 
6 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
10 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας
53 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή, ενώ 10 με αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου
14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λήμνου
11 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
14 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή
1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου
8 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή
15 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή 
14 κρούσματα στην Π.Ε Πιερίας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
42 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 11 συνδέονται με γνωστές συρροές
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρόδου
8 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
14 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
3 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
10 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας , εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
2 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
5 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
7 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή
34 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Read More »
1 νέο κρούσμα στη Θεσπρωτία - 49 στην Ήπειρο εκ των οποίων 43 στα Γιάννενα 1 νέο κρούσμα στη Θεσπρωτία - 49 στην Ήπειρο εκ των οποίων 43 στα Γιάννενα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Καταμετρήθηκαν 1.152 νέα κρούσματα Covid-19

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Καταμετρήθηκαν 1.152 νέα κρούσματα Covid-19Συνολικά 1.152 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα μας ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 

Παράλληλα, 153 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, ενώ έχουν καταγραφεί 7 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:
Σήμερα ανακοινώνουμε 1152 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 96 συνδέονται με συρροές και 33 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 42080, εκ των οποίων το 54.9% άνδρες.
4176 (9.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 13821 (32.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
153 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 ετών. 35 (22.9%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 90.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 294 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 7 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 642 θανάτους συνολικά στη χώρα. 248 (38.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Read More »
Καταμετρήθηκαν 1.152 νέα κρούσματα Covid-19 Καταμετρήθηκαν 1.152 νέα κρούσματα Covid-19 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Η Περιφέρεια συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες της για συνδρομή στους καθ΄ ύλην αρμόδιους ΦοΔΣΑ και Δήμους της Ηπείρου – μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων- προχωρά σε δύο ακόμη παρεμβάσεις, που αφορούν την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών ΧΥΤ Ελληνικού και ΧΥΤ Καρβουναρίου με ορίζοντα χωρητικότητας τουλάχιστον για τα επόμενα 15-20 έτη. 
Συγκεκριμένα η σχετική πράξη με συνολικό προϋπολογισμό 10.1 εκ. ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Στο ΧΥΤ Ελληνικού θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή της Β’ φάσης (επέκτασης του ΧΥΤ) εκτάσεως περίπου 20 στρ. και ελάχιστης χωρητικότητας 250.000 m3 βάσει ΑΕΠΟ (χωρητικότητας 280.410 m3 σύμφωνα με την οριστική μελέτη), την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, καθώς και λοιπές εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 3 εκατ. Ευρώ 
Στο ΧΥΤ Καρβουναρίου θα γίνουν εργασίες την κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤ εκτάσεως περίπου 22 στρ και χωρητικότητας περίπου 389.414 m3 (σύμφωνα με την οριστική μελέτη), αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤ. Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 6,83 εκατ. Ευρώ. 
Την ικανοποίησή του για την ένταξη των δύο έργων εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τονίζοντας ότι άμεσα θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του της επέκτασης του ΧΥΤ Καρβουναρίου Παραμυθιάς ο οποίος έχει πολύ περιορισμένη εναπομείνασα χωρητικότητα.
Read More »
Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Πέντε ηλικιωμένοι με κορωνοϊό νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Πέντε ηλικιωμένοι με κορωνοϊό νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΦιλιατώνΣτους πέντε έφθασαν οι ηλικιωμένοι από το ιδιωτικό γηροκομείο των Ιωαννίνων που διακομίστηκαν και νοσηλεύονται πλέον σε πτέρυγα του Νοσοκομείου Φιλιατών, καθώς νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις ακόμα.
Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, όλοι υπερήλικες, που εμφανίζουν βαριά συμπτώματα της νόσου, ενώ έχουν και άλλα υποκείμενα νοσήματα.
Το Νοσοκομείο Φιλιατών διαθέτει εννέα κλίνες σε απομονωμένη κλινική, που διαμορφώθηκε το προηγούμενο διάστημα για την νοσηλεία ασθενών με covid-19, χωρίς όμως να διαθέτει θαλάμους αρνητικής πίεσης, ενώ δε διαθέτει Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, η οποία αν και κατασκευάστηκε το 2015, δε λειτούργησε ποτέ, καθώς ο εξοπλισμός της πρόσφατα μεταφέρθηκε σε άλλα Νοσοκομεία της Ηπείρου.
Υπενθυμίζεται ότι, 24 από τα 25 δείγματα ηλικιωμένων του ιδιωτικού γηροκομείου, που εξετάστηκαν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, βρέθηκαν θετικά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα από 31 ακόμη δείγματα που έχουν ληφθεί από τους υπόλοιπους ηλικιωμένους και άλλα 16 από εργαζόμενους της δομής.
Επειδή, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έχει φθάσει σε πληρότητα 97% στις κλινικές covid-19, ασθενείς από το γηροκομείο μεταφέρονται στα Νοσοκομεία Άρτας, Φιλιατών και Πρέβεζας.
Read More »
Πέντε ηλικιωμένοι με κορωνοϊό νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Φιλιατών Πέντε ηλικιωμένοι με κορωνοϊό νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις απάτης με τραπεζικές κάρτες

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις απάτης με τραπεζικές κάρτεςΕξιχνιάσθηκαν, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, πέντε (5) υποθέσεις απάτης με τραπεζικές κάρτες σε βάρος ημεδαπών στα Ιωάννινα. 
Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση. 
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος, κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2020, εκμεταλλευόμενος τη θέση εργασίας του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπέκλεψε κατά τη διάρκεια εμπορικών συναλλαγών τα στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών πέντε πελατών. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των καρτών, πραγματοποίησε μέσω διαδικτύου συναλλαγές - παραγγελίες προϊόντων συνολικής αξίας -4.232- ευρώ. 
Η σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.
Read More »
Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις απάτης με τραπεζικές κάρτες Εξιχνιάστηκαν 5 υποθέσεις απάτης με τραπεζικές κάρτες Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Η τοποθέτηση Γόγολου στο ΔΣ για τον ποδηλατόδρομο στην οδό Κύπρου

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Η τοποθέτηση Γόγολου στο ΔΣ για τον ποδηλατόδρομο στην οδό ΚύπρουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Γιάννη Κ. Γόγολου 

Βερσαλλίες … ! 

Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι 

Είναι η πρώτη φορά που ως Δημοτικός Σύμβουλος αισθάνομαι τόσο άσχημα που βρίσκομαι στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. 

Διάβασα και ξαναδιάβασα την εισήγηση του κ. Λώλου. Την άκουσα και σήμερα με προσοχή κατά την αρχική του εισήγηση. 

Μελέτησα ενδελεχώς τα κείμενα που στάλθηκαν στην επιτροπή διαβούλευσης από τα μέλη της. 

Είδα τα σκαριφήματα για πού αποτυπώνουν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Αναρωτήθηκα αν κάτι δεν βλέπουν ή δεν αντιλαμβάνομαι εγώ καλά. 

Έκανα κάτι απλό …και αναγκαίο. 

Περπάτησα την οδό Κύπρου, την Αγ. Αποστόλων & Ξάνθου και τις υπόλοιπες οδούς αρκετές φορές. 

Με κίνηση το πρωί. Με μποτιλιάρισμα το μεσημέρι. Χωρίς κίνηση τις Κυριακές το πρωί. 

Αισθάνομαι λοιπόν άσχημα, διότι τείνω να σκεφθώ ότι ο κ. Λώλος δεν έκανε τίποτε από τα παραπάνω. Ούτε επεξεργάστηκε τις εισηγήσεις ούτε περπάτησε την πόλη. 

Αισθάνομαι άσχημα, διότι εμμένει στην εισαγωγή ενός θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο, για το οποίο υπάρχει καθολική αντίδραση από του κατοίκους της Ηγουμενίτσας. 

Αισθάνομαι άσχημα, διότι ο κ. Λώλος έχει την εμμονή για την δημιουργία ενός κακώς σχεδιασμένου έργου. 

Αισθάνομαι άσχημα, διότι το φέρνει με μία εισήγηση που δεν υπηρετεί σε κανένα σημείο την ανάγκη δημιουργίας των ποδηλατοδρόμων. 

Kι επειδή μερικές φορές στις αναφορές μου παίρνω παραδείγματα από ιστορικά πρόσωπα ή γεγονότα, δεν θα το αποφύγω και σήμερα. 

Υπήρξε ένα «ηγέτης» που ήταν θαμπωμένος από τον εαυτό του, την επιβλητική προσωπικότητά του και την σοφία των αποφάσεων του. 

Αναφέρομαι βεβαίως στον Λουδοβίκο τον 14ο, που έμεινε στην ιστορία για τη φράση «το Κράτος είμαι εγώ». 

Και για κάτι ακόμη. 

Ότι οι σύμβουλοί του, δεν του επέτρεπαν να δει την πραγματικότητα. Συνήθιζε να περπατά στην αίθουσα των κρυστάλλων στις Βερσαλλίες, ενώ οι σύμβουλοί του τον ακολουθούσαν υμνώντας τον. Με συνέπεια να τα «γνωρίζει και να τα πράττει όλα σωστά». Κατά την γνώμη του φυσικά. Γιατί δεν έβγαινε από τις Βερσαλλίες… 

Ο κ. Λώλος με την εμμονή του στη σημερινή εισήγησή , φανερώνει ότι δεν είναι από τους ηγέτες που μπαίνουν στη θέση των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιστημόνων. Τους θεωρεί «συντεχνίες» που βλέπουν μόνο το συμφέρον τους. 

Θεωρεί λοιπόν ότι μόνον ο ίδιος και οι συμβουλάτορες με τα tablet έχουν τη γνώση και την πληρότητα για να κάνουν εισηγήσεις και να παίρνουν αποφάσεις. 

Εν προκειμένω, το κάνουν μέχρι ….απελπισίας .. (των άλλων ) 

Θεωρώ ότι δεν το κάνουν από κακή πρόθεση… 

Γι αυτό οι αποφάσεις τους για τον τόπο, είναι πλέον επικίνδυνες ! 

Επί της ουσίας τώρα του θέματος, όπως το εισηγήθηκε ο κ. Λώλος 

Το σύνολο των επαγγελματικών φορέων απορρίπτει την εισήγηση. 

Το σύνολο των επιστημονικών φορέων απορρίπτει τη εισήγηση επίσης 

Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής διαβούλευσης, εισηγείται την απόρριψη. 

Το κάνουν όλοι τους με τεκμηρίωση μεν αλλά και την απορία για την ανάγκη του έργου, τη σπουδή που υπάρχει και την μη τεκμηριωμένη εισήγηση. 

Είμαι της άποψης ότι οι πολίτες και οι φορείς, είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τις ηγεσίες τους. Αν ακούσεις προσεκτικά τα λόγια τους, μέσα σε αυτά βρίσκεις τις περισσότερες και πιο ενδεδειγμένες λύσεις για τα προβλήματα. 

Από την πλευρά της παράταξης μου, μένει να επισημάνω μερικά σημεία από την εισήγηση και την προχειρότητα που την διακρίνει : 

Θεωρούμε αρχικά, ατυχή την προσπάθεια της Δημ. Αρχής να συνδέσει τη δημιουργία ποδηλατόδρομων στην Ηγουμενίτσα με την πανδημία (Covid 19). 

Θεωρούμε άστοχη την προσπάθεια της Δημ. Αρχής να επισυνάψει το ΦΕΚ 2448/Β΄/19.06.2020 που αναφέρεται στην Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών & ποδηλάτων. Ίσως το έκανε για να μας εντυπωσιάσει. Ή να μας απογοητεύσει από τον όγκο της και μη τη διαβάσουμε. 

Απέτυχε και στα δύο. 

Βέβαια, για όσους τη διάβασαν θα διέκριναν την προσπάθεια της Δημ. Αρχής να κάνουν την εισήγηση πιο ελκυστική την μετέτρεψαν σε έκθεση ιδεών. Βέβαια υπάρχουν διάφορα σημεία, όπου οι αντιγραφές κειμένων και τα copy paste, δεν είχαν και τόση μεγάλη επιτυχία: 

Θα αναφερθώ σε μερικά που αναφέρουν : 

ü Η κρίση του Coronavirus (COVID-19) είχε τρομερό αντίκτυπο στη ζωή και την υγεία πολλών πολιτών της χώρας, καθώς και σοβαρές οικονομικές συνέπειες. 

Αλήθεια, σε ποια φάση της πανδημίας βρίσκεται ο εισηγητής ; Πότε γράφτηκε η εισήγηση και αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο για τον Covid; 

Σε άλλο σημείο: 

ü Παρατηρήθηκε, ότι η μείωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας λόγω Covid, οδήγησε σε μετασχηματισμό του αστικού περιβάλλοντος σε πολλές από τις πόλεις μας. 

Γνωρίζει ο κ. Λώλος τι σημαίνει ο όρος που χρησιμοποίησε ! 

Αλλά δεν φθάνουν οι αντιγραφές. Προχώρησε ο εισηγητής συμπεράσματα, που μόνο στο μυαλό εσώκλειστων, βολεμένων και με λυμένα τα οικονομικά προβλήματα θα μπορούσαν να υπάρξουν ως συμπέρασμα: 

Η κρίση της πανδημίας, έγινε αφορμή να ξανα-μπεί στην κορυφή της δημόσιας συζήτησης το θέμα της πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας.. 

Δηλαδή, τώρα με την πανδημία βρίσκεται στην κορυφή της δημόσιας συζήτησης το θέμα της πεζής μετακίνησης, της ποδηλασίας 

Που κατοικούν, τι μου διαφεύγει από τα αποτελέσματα της κρίσης και δεν αντιλαμβάνομαι ; 

Στις Βερσαλλίες κατοικούμε …αγαπητοί συνάδελφοι ! 

Και επειδή όταν δεν μπαίνεις στη διαδικασία για την εξεύρεση της καλλίτερη λύσης σε ένα πρόβλημα, είναι ευκολότερες οι Λουδοβίκειες αποφάσεις : 

ü Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος που θα δοθεί σε πεζούς και ποδηλάτες θα παρθεί από χώρο των οδών, που σήμερα χρησιμοποιείται από το αυτοκίνητο για κίνηση και για στάθμευση. 

Ούτε μία παράγραφος για τις διακόσιες και πλέον θέσεις στάθμευσης των κατοίκων, που θα χαθούν… !    

Γιατί να ενδιαφερθούμε για τους πολίτες. Έτσι κι αλλιώς πείθονται εύκολα και μας ακολουθούν ; 

ü «Ποιοι φορείς και ποιοι κάτοικοι θα αντιδράσουν; » 

Έλεγε με στόμφο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χερσαία ζώνη, κατόπιν ερωτήματος του κ. Δώρη Δήμα. 

Για το έργο αυτό κάθε αυτό. 

Επισημαίνω ενδεικτικά μερικά σημεία. Όχι από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά από την πλευρά του απλού πολίτη, που σε μελλοντικό χρόνο θα κάνει χρήση των προτεινόμενων ποδηλατοδρόμων 

Για το Μέτρο 1,2,3. Της εισήγησης 

Απλά και ανθρώπινα, θα ζητήσουμε από τον κ. Λώλο να παρακολουθήσει την προσπάθεια μιας κυρίας με τον 10 χρόνο γιο της με τα ποδήλατά τους, που θα πάνε να ψωνίσουν στο τέλος της οδού Δαγκλή, με εκκίνηση από την Πλατεία Δημαρχείου που αρχίζει ο προτεινόμενος Ποδηλατόδρομος. 

Σημ. Βέβαια η κατοικία όλων των ποδηλατών δεν είναι η Πλατεία Δημαρχείου. Με ποιόν τρόπο θα φθάσουν σε αυτό το σημείο ασφαλείς ως ποδηλάτες μάλλον δεν αφορά τον τον εισηγητή. 

Ξεκινάνε την πορεία τους για να κάνουν τις αγορές τους υποθετικά, αλλά αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά προβλήματα ως ποδηλάτες στην οδό Κύπρου: 

Ένα λεωφορείο στη Στάση του ΚΤΕΛ που επιβιβάζονται οι επιβάτες του για τους Αγίους Σαράντα. ’Ολα τα οχήματα του ΚΤΕΛ διέρχονται από την οδό Κύπρου. 

Οκτώ ( 8 ) κάθετους δρόμους προς την πορεία τους, με ανυπόμονους και τυχόν αδέξιους οδηγούς που θέλουν να εισέλθουν στην οδό Κύπρου. 

Ένδεκα (11) αποχετευτικά φρεάτια που καλύπτουν το ένα τέταρτο του ποδηλατοδρόμου, με προβλήματα συντήρησης και διαφορά ύψους από το οδόστρωμα. 

Λιμνάζοντα νερά σε δύο σημεία της διαδρομής , λόγω κακής κατασκευής του οδοστρώματος της οδού Κύπρου, που ενδεχομένως θα λερώσουν το νεαρό της παρέας. 

Ένα (1) τεράστιο κοντέινερ που προεξέχει από το πεζοδρόμιο και χρησιμοποιείται για οικοδομικές εργασίες. 

Έναν (1) πολίτη που είχε κατασκευάσει το Parking του αυτοκινήτου του στην πυλωτή του σπιτιού του και θέλει να βγει κάθετα επί της οδού όπου απαιτείται ορατότητα για να κάνει τη στροφή 

Μία (1) κυρία με ειδικές ανάγκες που προσπαθεί να περάσει την οδό Κύπρου με τα πόδια για να πάει στο σπίτι της, αλλά ο Ποδηλατόδρομος έχει μεταφέρει τη δικαιούμενη θέση στάθμευσής της, στην απέναντι πλευρά του δρόμου. 

Σε όλα αυτά, να προστεθεί η επιλογή της μητέρας αν θα προηγείται του 10χρονου ή θα τον ακολουθεί στην πορεία του. Οι δύο μαζί δεν μπορούν να κινηθούν. Φυσικά δεν μπορούν να επιστρέψουν από την ίδια διαδρομή. 

Ερωτήματα : 

Υπάρχουν πάνω στα προηγούμενα, απαντήσεις – διευκρινήσεις – οδηγίες στην παρούσα εισήγηση που να τεκμηριώνει την ανάγκη του έργου, αλλά κυρίως την ασφάλεια των χρηστών του ; 

Θα τη προτείνατε σε μία φίλη σας με το γιο της, για τα ψώνια στην οδό Δαγκλή ; 

Μέτρο 5 

Στην επόμενη βόλτα μου θα καλέσω τον κ. Μαρτίνη να την κάνουμε μαζί, επειδή είδα στο πρακτικό της διαβούλευσης την πλήρη αποδοχή της εισήγησης του κ. Δημάρχου, σε ένα κείμενο λίγων γραμμών. 

Αφετηρία το ΠΑΝΘΕΟΝ για μια διαδρομή αναψυχής και άθλησης, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση. 

Διασχίζουμε μαζί κ. Πρόεδρε τον διαμορφωμένο ποδηλατόδρομο μέχρι τον κυκλικό κόμβο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και αναπτύσσουμε μικρή ταχύτητα παράλληλα με το παλαιό Λιμάνι. 

STOP. Κόβουμε ταχύτητα. Ένα περίπτερο εμπρός μας (μοναδικό κτίσμα στην περιοχή) κλείνει την ευθεία του ποδηλατόδρομου. 

Από εδώ αρχίζει ο προτεινόμενος ποδηλατόδρομος που έχετε σχεδιάσει και θα συνδεθεί με αυτόν της 49 Μαρτύρων. 

Στρίβουμε αριστερά και περνάμε τους δύο δρόμους της οδού Αγ. Αποστόλων (ένα ρεύμα κίνησης αυτοκινήτων προς το κέντρο και ένα προς το Νέο Λιμάνι ) 

Περνάμε απέναντι στην Τράπεζα Πειραιώς και ακολουθούμε τον ποδηλατόδρομο σας, με κατεύθυνση αντίθετη με τη ροή των οχημάτων για 50m. 

Διασχίζουμε κάθετα την οδό Ξάνθου ( είναι σταυροδρόμι πλέον) και κατευθυνόμαστε για την 49 Μαρτύρων που απέχει 100m 

Προσοχή όμως κ. Πρόεδρε. Στη μέση της διαδρομής θα πρέπει να κατέβουμε από τα ποδήλατα, γιατί η ανηφόρα είναι τέτοια που δεν μπορεί να την ανεβεί ποδηλάτης. 

Βέβαια δεν θα συναντήσουμε αρχικά τον Ποδηλατόδρομο της 49 Μαρτύρων αλλά τον δρόμο εξόδου της πόλης της ίδιας οδού. 

Θα κινηθούμε δεξιά για 50 m και θα στρίψουμε αριστερά για να μπούμε σε ένα ενδιάμεσο σημείο του ποδηλατοδρόμου για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. 

Ερωτήματα : 

Ήταν η βόλτα μας κ. Πρόεδρε ενδεδειγμένη για αναψυχή και άθληση ; 

Θα προτείνατε να την κάνει ένας επισκέπτης σας ; 

Αναρωτηθήκατε τι σημαίνει για την ασφάλεια ενός ποδηλάτη, προκειμένου να διανύσει μια απόσταση 130m, να διέλθει κάθετα τέσσερις (4) σημαντικούς δρόμους κίνησης αυτοκινήτων; 

Μέτρο 6 

Δεν τον προτείνω σε κανέναν να την κάνει με ποδήλατο 

.Είναι κοντινή διαδρομή και πιο ασφαλής η βόλτα με τα πόδια. 

Γιατί : 

Ο Ποδηλάτης θα πρέπει να διέλθει κάθετα τέσσερις (4) δρόμους αυξημένης κίνησης. 

Η ποδηλατική διαδρομή είναι συνολικού μήκους 230 m μόνο. 

Στην περιοχή είναι κυρίως κατοικίες και δεν είναι συνετό να καταργήσετε της θέσεις Parking των κατοίκων. 

Βέβαια τέτοια είναι η προχειρότητα που η ποδηλατική διαδρομή δεν καταλήγει πουθενά ( δείτε το Σχέδιο ) αλλά πάνω στο πεζοδρόμιο της μη χρησιμοποιούμενης εισόδου του Δημοτικού Σταδίου. 

Τελειώνω καλώντας σας να αποσύρετε την εισήγηση 

Εμείς ως Δημοτική Παράταξη δεν θα την ψηφίσουμε για όλους τους λόγους που προανέφερα. 

Επίσης θέλω να σας απαντήσω κύριε Δήμαρχε στο σχόλιο σας για την ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου 

Κάντε την προσπάθεια να περάσετε στην θέση των επαγγελματιών και να διαβάσετε από τη δική τους την οπτική γωνία. 

Τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το μειωμένο πελατολόγιο, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα ασφαλιστικά ταμεία, τη φορολογική πολιτική, την αγανάκτησή τους γενικά. Μη ξεχνάτε την τελευταία παρέμβαση στην οδό Κύπρου με το μεγάλο πεζοδρόμιο και τα αποτελέσματα που είχε . Ερήμωση και το κλείσιμο των καταστημάτων. 

Κύριε Δήμαρχε βγείτε από την υπαλληλική νοοτροπία… 

Γίνετε Δήμαρχος όλων. 

Η πόλη είναι μια σύνθεση, ανθρώπων και επαγγελμάτων.
Read More »
Η τοποθέτηση Γόγολου στο ΔΣ για τον ποδηλατόδρομο στην οδό Κύπρου Η τοποθέτηση Γόγολου στο ΔΣ για τον ποδηλατόδρομο στην οδό Κύπρου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Είχε κρύψει στο φορτηγό του 16 παράνομους μετανάστες

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Ηγουμενίτσα: Είχε κρύψει στο φορτηγό του 16 παράνομους μετανάστεςΣτη σύλληψη δεκαέξι (16) αλλοδαπών καθώς και του 35χρονου αλλοδαπού διακινητή τους, προέβησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας λιμένα, στην πύλη του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος, ως οδηγός Φ/Γ οχήματος με επικαθήμενο, μετέφερε στο χώρο του φορτίου, τους δεκαέξι (16) αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ανωτέρω Φ/Γ όχημα – επικαθήμενο.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Είχε κρύψει στο φορτηγό του 16 παράνομους μετανάστες Ηγουμενίτσα: Είχε κρύψει στο φορτηγό του 16 παράνομους μετανάστες Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη με 105 λαθραία πακέτα τσιγάρα

Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020
Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη με 105 λαθραία πακέτα τσιγάρα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ


Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες του Σαββάτου, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για παράβαση του ν.2960/01.
Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκαν στη χειραποσκευή του ανωτέρω εκατόν πέντε (105) πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα εν λόγω καπνικά προϊόντα.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη με 105 λαθραία πακέτα τσιγάρα Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη με 105 λαθραία πακέτα τσιγάρα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Νοεμβρίου 02, 2020 Rating: 5

Σελίδες