Τουρισμός για όλους 2024: Mέχρι τη Δευτέρα 1η Απριλίου οι αιτήσεις

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Τουρισμός για όλους 2024: Mέχρι τη Δευτέρα 1η Απριλίου οι αιτήσεις


Η πλατφόρμα αιτήσεων (vouchers.gov.gr/tourism4all-2024) για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» θα μείνει ανοιχτή έως την Δευτέρα 1η Απριλίου 23:59. Το ποσό της ενίσχυσης -το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ- θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα με ισχύ έως 31.12.2024.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ
να έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

– Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

– Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

– Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητα ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

– Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

– Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.
Read More »
Τουρισμός για όλους 2024: Mέχρι τη Δευτέρα 1η Απριλίου οι αιτήσεις Τουρισμός για όλους 2024: Mέχρι τη Δευτέρα 1η Απριλίου οι αιτήσεις Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων των υποψηφίων Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ορίστηκε η Δευτέρα 15-04-2024.

1. Οι επανεξεταζόμενοι υποψήφιοι και οι εξεταζόμενοι (που δεν προσήλθαν σε προηγούμενη εξεταστική που είχαν δηλώσει) καταθέτουν αίτηση επανεξέτασης στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα) ή μέσω e-mail στο protokollo@moh.gov.gr η οποία πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 13.00μ.μ.

2. Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να πρωτοκολληθούν εκεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 08-04-2024 και ώρα 13:00μ.μ..

3. Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

α) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων

– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26513-64138 & 26513-64131

β) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας

– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26813-63511 & 26813-63512

γ) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Θεσπρωτίας

– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26653-60186 & 26653-60184

δ) Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας

– Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26823-62113 & 26823-62112

ε) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα, 2108208791, 2108208708 ή 2108208787

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (μόνο για πρωτοεξεταζόμενους) ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ)

4. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων σχετικά με το τι προβλέπεται από την τρέχουσα Κ.Υ.Α., σε περίπτωση που υπάρξουν νέα μέτρα.
Read More »
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

EΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
EΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία


Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεση τους εργαζόμενοι συνταξιούχοι για να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στον ΕΦΚΑ. Δηλαδή στην παραπάνω ενέργεια θα πρέπει να προβούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν την απασχόληση τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αγρότες.

Όπως αναφέρει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που λόγω συνέχισης της ασφάλισής τους μετά την συνταξιοδότηση ή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, υποχρεούνται στην καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει καταργηθεί το πέναλτι του 30% στις συντάξεις των απασχολούμενων συνταξιούχων και πως αυτό έχει αντικατασταθεί από ένα πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. «Η κατάργηση της παρακράτησης του 30% επί της σύνταξης αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους, αλλά και τη μελλοντική σύνταξή τους. Παράλληλα, αποτελεί ισχυρό «όπλο» καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, καθώς η απόκρυψη της εργασίας τους και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους επιφέρει στέρηση των συντάξεών τους για ένα έτος » δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου.
Read More »
EΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία EΦΚΑ: Μέχρι πότε πρέπει οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Hμερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Hμερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής


Την Πέμπτη 28-03-2024 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2024 όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ισόπεδος κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου, οδού Ιωαννίνων και συνδετήριας περιφερειακής οδού πόλης», προϋπολογισμού 556.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 21-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση κυκλικού κόμβου Λυγιάς με παρακείμενους οδικούς άξονες», προϋπολογισμού 265.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του από 15-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων και άρση καταπτώσεων στο ορεινό δίκτυο νομού Άρτας», προϋπολογισμού 369.520,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση με την κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού προς αποφυγή πλημμυρών στην περιοχή Σαγιάδας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου στα όρια Δ.Δ. Ζωοδόχου», αναδόχου «Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2024.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση κατεστραμμένου δικτύου οδοφωτισμού στον κόμβο Καμπής.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου και άλλων υλικών για την εξυπηρέτηση Κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Ζηρού και Β. Τζουμέρκων».

12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς σύνδεσης Κάτω Νεοχωρόπουλο – οδού Νιάρχου», προϋπολογισμού 290.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας (ακύρωση της αριθμ. 38/2959/21-12-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση λίθινων τοίχων και τεχνικών που απαιτούν καθαρισμό, επισκευή και συμπλήρωση κατά μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου στα Τζουμέρκα (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων έξωθεν και περιμετρικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ρεύματος σε υδατόρεμα στη θέση Πηγές Βελλάς (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κλάδεμα και κοπή δέντρων (πλάτανοι - οξιές) περιφερειακά του Δήμου Μετσόβου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες φύτευσης θάμνων και δέντρων περιμετρικά του Α/Κ Τερόβου της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την 2η επαρχιακή οδό (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση διορθωμένων - συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

19. Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

20. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων αναδόχων Δυναμικού Συστήματος Αγορών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση ψύλλων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2024.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου σε ημερίδα με θέμα: Eιδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες Τεχνικές & Εργαλεία στις Δημόσιες Συμβάσεις «Θεωρητική και Πρακτική Κατάρτιση», που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου 2024, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση τριήμερου εκπαιδευτικού – βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο: «Σούλι, ιστορικό τοπόσημο - ορόσημο, διαδικασία ανάδειξης - βιώσιμη ανάπτυξη -περιβαλλοντικές διαδρομές», στις 5-6-7/4/2024.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση ενημερωτικής και κοινωνικής εκδήλωσης για τον αυτισμό, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2024.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης για την 4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μαλλιού με τίτλο: «Οι νέες διαδρομές του Μαλλιού προς ένα Βιώσιμο Μέλλον», υπό την αιγίδα του φιλανθρωπικού ιδρύματος “European Wool Exchange - EWE Foundation”, στις 6-9 Απριλίου 2024, στο Μέτσοβο.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2024, η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 5-7/4/2024.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από την Βουλγαρία.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός τάφρων και αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου πρόσβασης κτηνοτρόφων στα όρια του πρώην Δήμου Μπιζανίου (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου πρόσβασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και σύνδεσης με όμορα δημοτικά διαμερίσματα στην Κρυόβρυση (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εξυγίανση οδοστρώματος οδικού δικτύου σύνδεσης Δ.Δ. Κυπαρισσίων με Δ.Δ. Μουζακαίων (παροχή υπηρεσιών)».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαπλάτυνσης οδικού δικτύου πρόσβασης προς Ιερά Μονή Στούπαινας (παροχή υπηρεσιών)».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για την σύνδεση του οδικού δικτύου με λατομική περιοχή Καρβουναρίου (προμήθεια υλικών)».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας (συνδιοργάνωση εκδήλωσης).

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

37. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/22-02-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2023-2024 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2024, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,15 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Κρυσταλλοπηγής Θεσπρωτίας για το έτος 2024.

39. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - σήμανση και βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Ηλία Κατσιμπόκη.

40. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη.

41. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

42. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την «Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας της Περιφέρειας Ηπείρου».

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαιρέσεις βραχωδών υλικών από τα πρανή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Μέτσοβο καθώς και επανατοποθέτηση συρματοπλεγμάτων και αγκυρίων (παροχή υπηρεσιών)».
Read More »
Hμερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής Hμερήσια Διάταξη Περιφερειακής Επιτροπής Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024

 Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων


Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα διεξαχθούν ως εξής:

· Για ανανέωση άδειας την Παρασκευή 17 Μαϊου 2024

· Για αρχική χορήγηση άδειας την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024.

Και τις δύο ημέρες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου με ώρα έναρξης 9.00 π.μ..

Για λόγους απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων οι σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών την Υ/Δ του Διευθυντή Σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (φ/α ισχύοντος πιστοποιητικού ADR, παράβολο συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων έως και την Πέμπτη 2 Μαϊου 2024 για τις εξετάσεις ανανέωσης και έως την Παρασκευή 10 Μαϊου 2024 για τις εξετάσεις αρχικής χορήγησης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Read More »
Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων  Εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Η δημοτική αρχή για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Η δημοτική αρχή για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα


Με λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τίμησε η πόλη της Ηγουμενίτσας τον εορτασμό του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με την τέλεση του πανηγυρικού αρχιερατικού εσπερινού την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και την λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, χοροστατούντος για πρώτη φορά του νέου Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας κ.κ. Σεραπίωνος. Με την ίδια επισημότητα και με την παρουσία πλήθους κόσμου, εορτάστηκε την επόμενη ημέρα, η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου, με την τέλεση της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και της Δοξολογίας στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων, την παρέλαση σχολείων και συλλόγων στην παραλιακή λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης και την παράσταση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών στην Πλατεία Δημαρχείου.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαριστεί θερμά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, τις Σχολικές Επιτροπές, τις Διευθύνσεις και τους μαθητές των Σχολείων της Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης, την Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας και τον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ηγουμενίτσας, την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, τη Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας, καθώς και τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετείχαν στους εορτασμούς, για την αποφασιστική συμβολή τους στην επιτυχημένη διεξαγωγή όλων των πανηγυρικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας και αυτεπιστασίας, στη Φιλαρμονική του Δήμου καθώς και στις υπηρεσίες του τ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ., γιατί με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης έφεραν σε πέρας τις αρμοδιότητές τους, με αποτέλεσμα οι εκδηλώσεις να διεξαχθούν ομαλά μέσα σε ένα καθαρό αστικό περιβάλλον.

Με την ευκαιρία επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η πόλη μας πρέπει να είναι ευπρεπής και καθαρή όχι μόνο στην περίοδο τέτοιων εορταστικών εκδηλώσεων, αλλά σε μόνιμη και διαρκή βάση. Αυτό προϋποθέτει τις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου, τον αναγκαίο βαθμό συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, αλλά κυρίως με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ενδεχομένως θα αλλάξουν καταστάσεις που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια, χωρίς όμως να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο κοινό μας πρόβλημα. Για το λόγο αυτό αναμένουμε την στήριξη από την τοπική κοινωνία γιατί η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας.
Read More »
Η δημοτική αρχή για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα Η δημοτική αρχή για τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών στην Ήπειρο

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών στην Ήπειρο


Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις σε Ιωάννινα και Άρτα

Στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου για την πάταξη της εγκληματικότητας, συνελήφθησαν χθες (26-03-2024) σε Ιωάννινα και Άρτα συνολικά τρεις ημεδαπές, που κατηγορούντα για κλοπή.

Αναλυτικότερα, στα Ιωάννινα, δύο ημεδαπές εισήλθαν σε φαρμακείο, από όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν καλλυντικά αξίας -200- ευρώ, τα οποία ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Επίσης, στην Άρτα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπή, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε εισέλθει σε επαγγελματικό χώρο και αφαίρεσε πορτοφόλι υπαλλήλου, που περιείχε προσωπικά έγγραφα και -10- ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν - κατά περίπτωση - από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων και το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας, ενώ οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Read More »
Συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών στην Ήπειρο Συλλήψεις για υποθέσεις κλοπών στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Καιρός: Έρχεται Καλοκαίρι – Πάνω από 26 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Καιρός: Έρχεται Καλοκαίρι – Πάνω από 26 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο


Αύξηση θα σημειωθεί στη θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα θυμίσει καλοκαίρι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο ίδιος με ανάρτηση του στο Twitter, τόνισε ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάνει και 10 βαθμούς πάνω από το κανονικό.

«Με θερμοκρασίες κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Πρόσκαιρα δεν αποκλείονται και τιμές κατά 8 με 10 βαθμούς πάνω από τις κανονικές»

Στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Κρήτη

Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τετάρτη (27/3)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καιρός:
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός:
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία γενικά αίθριος. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη νύχτα.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καιρός:
Τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Καιρός:
Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες και γρήγορα γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ με ενίσχυση από το βράδυ στα ανατολικά.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς και στην Κρήτη κατά τόπους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καιρός:
Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Καιρός:
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στις Σποράδες νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ Καιρός:
Τοπικές νεφώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καιρός:
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-03-2024

Αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία στα βόρεια και προόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα από τα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόνησο και τις Κυκλάδες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια 6 τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
Read More »
Καιρός: Έρχεται Καλοκαίρι – Πάνω από 26 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο Καιρός: Έρχεται Καλοκαίρι – Πάνω από 26 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Συνάντηση Νταή με τον δήμαρχο Φαινικαίων

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Συνάντηση Νταή με τον δήμαρχο Φαινικαίων


ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 επισκέφθηκε τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο Δήμαρχος Φοινικαίων Αλβανίας κ. Ρωμαίος Τζάκουλης, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Παναγιώτη Νταή. Ο Δήμος Φοινικαίων είναι ένας εκ των δύο Δήμων της γειτονικής χώρας, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος ως μειονοτικός Δήμος, καθώς οι δημότες του ανήκουν στην ελληνική εθνική μειονότητα.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση των δυνατοτήτων υποβολής κοινών προτάσεων στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδας – Αλβανίας. Μετά από αναλυτική συζήτηση, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, αποφασίστηκε η υποβολή τριών κοινών προτάσεων, στους τομείς της ανάδειξης του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διασυνοριακής οδοποιίας, σε συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. και φορείς της περιοχής.
Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία των δύο Δήμων καθώς και πολιτιστικών συλλόγων των περιοχών, καθώς και η ενίσχυση των βιβλιοθηκών των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στον Δήμο Φοινικαίων με βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, συμφωνήθηκε οι δύο Δήμοι να διατηρήσουν ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην αδελφοποίησή τους.
Την επομένη ημέρα Παρασκευή 22 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Ντάσιο, ανταπέδωσε εθιμοτυπικά την επίσκεψη. Σε μια συμβολική κίνηση παρέδωσε ελληνικές σημαίες και άλλο σχετικό υλικό, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το στολισμό του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, στη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων.
Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 επισκέφθηκε τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ο Δήμαρχος Φοινικαίων Αλβανίας κ. Ρωμαίος Τζάκουλης, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας Παναγιώτη Νταή. Ο Δήμος Φοινικαίων είναι ένας εκ των δύο Δήμων της γειτονικής χώρας, ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος ως μειονοτικός Δήμος, καθώς οι δημότες του ανήκουν στην ελληνική εθνική μειονότητα.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέταση των δυνατοτήτων υποβολής κοινών προτάσεων στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδας – Αλβανίας. Μετά από αναλυτική συζήτηση, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, αποφασίστηκε η υποβολή τριών κοινών προτάσεων, στους τομείς της ανάδειξης του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της διασυνοριακής οδοποιίας, σε συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. και φορείς της περιοχής.
Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία των δύο Δήμων καθώς και πολιτιστικών συλλόγων των περιοχών, καθώς και η ενίσχυση των βιβλιοθηκών των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στον Δήμο Φοινικαίων με βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, συμφωνήθηκε οι δύο Δήμοι να διατηρήσουν ένα στενό πλαίσιο συνεργασίας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην αδελφοποίησή τους.
Την επομένη ημέρα Παρασκευή 22 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλη Ντάσιο, ανταπέδωσε εθιμοτυπικά την επίσκεψη. Σε μια συμβολική κίνηση παρέδωσε ελληνικές σημαίες και άλλο σχετικό υλικό, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το στολισμό του χώρου όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, στη Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων.
Read More »
Συνάντηση Νταή με τον δήμαρχο Φαινικαίων Συνάντηση Νταή με τον δήμαρχο Φαινικαίων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Κουνούπια: Οι πιο επικίνδυνες ζώνες μετάδοσης λοιμώξεων – Νέα διαβάθμιση των περιοχών της χώρας

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Κουνούπια: Οι πιο επικίνδυνες ζώνες μετάδοσης λοιμώξεων – Νέα διαβάθμιση των περιοχών της χώρας


Την αλλαγή του τρόπου επιτήρησης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου και την προσαρμογή των μέτρων ανάλογα με τον κίνδυνο ανά περιοχή επιτάσσει η κλιματική κρίση και η αναμενόμενη αύξηση των πληθυσμών των κουνουπιών.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εκπόνησαν ένα Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου το οποίο βασίζεται σε εκτίμηση κινδύνου, κάτι που έως σήμερα δεν υπήρχε. Με βάση την κατάταξη που λαμβάνει κάθε περιοχή σε σχέση με τον κίνδυνο που διατρέχει για κρούσματα της λοίμωξης θα λαμβάνονται και τα σχετικά μέτρα.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που θα ξεκινήσει από εφέτος και είναι στο πλαίσιο ανταπόκρισης της χώρας μας στις υγειονομικές απειλές που μεταδίδονται από τα κουνούπια και οι οποίες αυξάνονται όσο η κλιματική αλλαγή προχωρά και οι θερμοκρασίες στη χώρα μας και γενικά στην Ευρώπη ανεβαίνουν.

Δεδομένης της τροποποίησης του κλίματος στη χώρα μας και της πιθανότητας έντονων καιρικών φαινομένων στο μέλλον, όπως είναι οι πλημμύρες, αλλά και των ήπιων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ολοκληρωμένη διαχείριση των κουνουπιών – διανομέων του ιού σε όλη την επικράτεια γίνεται ακόμη πιο επείγουσα. Η διαχείρισή τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, πρέπει να βασίζεται σε συστηματική και λεπτομερή εντομολογική επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αποτύπωσης των πληθυσμών των κουνουπιών και του ελέγχου της παρουσίας του ιού σε αυτά.

Κατά τη διάρκεια των ετών 2010-2014 και 2017-2022 καταγράφηκαν κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ενώ κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ εκτιμά ως αναμενόμενη την επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες στις επόμενες περιόδους κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Τα 4 επίπεδα κινδύνου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Σχέδιο Δράσης κατατάσσει όλες τις περιοχές της χώρας σε τέσσερις βαθμίδες. Προς το παρόν το σύστημα που επεξεργάζεται ο ΕΟΔΥ θα βγάλει τη διαβάθμιση για κάθε περιοχή βασιζόμενη σε ιστορικό πενταετίας. Στη συνέχεια και με βάση τα εφετινά επιδημιολογικά δεδομένα θα γίνεται επικαιροποίηση.

Το επίπεδο 1 αφορά σε περιοχές όπου δεν καταγράφηκε ποτέ κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στο παρελθόν, καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού μόνο σε ζώα/κουνούπια ή καταγράφηκε μόνο ένα κρούσμα λοίμωξης σε άνθρωπο στο παρελθόν, αλλά όχι κατά την προηγούμενη περίοδο μετάδοσης.

Το επίπεδο 2α αφορά σε περιοχές όπου καταγράφηκε μόνο ένα κρούσμα σε άνθρωπο στο παρελθόν, κατά την προηγούμενη περίοδο μετάδοσης, ή καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο κρούσματα λοίμωξης σε ανθρώπους στο παρελθόν.

Το 2β είναι για περιοχές όπου καταγράφηκαν τουλάχιστον 40 κρούσματα λοίμωξης σε ανθρώπους στο παρελθόν ή καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 κρούσματα σε ανθρώπους κατά τα προηγούμενα πέντε έτη.

Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο 3α, είναι για περιοχές όπου καταγράφηκε κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε ζώα ή κουνούπια κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, ενώ το επίπεδο 3β αφορά περιοχές με κρούσμα σε άνθρωπο σε όμορη/κοντινή περιοχή κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και συνδυάζει παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους.

Το 3γ επίπεδο είναι για περιοχές όπου καταγράφηκε τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, ενώ το τελευταίο επίπεδο, το 4, στο οποίο χαρακτηρίζεται μια περιοχή ως αυξημένου κινδύνου και επηρεαζόμενη, ισχύουν τα εξής: Καταγράφηκε συρροή κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, δηλαδή τουλάχιστον δύο κρούσματα της λοίμωξης σε ανθρώπους σε περιοχή ακτίνας μικρότερης των 6 χιλιομέτρων ή καταγράφηκε έξαρση κρουσμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, δηλαδή αριθμός κρουσμάτων της λοίμωξης σε ανθρώπους μεγαλύτερος του αναμενόμενου για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Τα μέτρα ανά επίπεδο

Ανάλογα τη ζώνη επικινδυνότητας για κάθε περιοχή, προσαρμόζονται και τα μέτρα από την πολιτεία. Και για τα τέσσερα επίπεδα προβλέπεται η λειτουργία συντονιστικού οργάνου και η εφαρμογή σχεδίου ετοιμότητας και απόκρισης σε τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά στις πιο επικίνδυνες περιοχές (επίπεδα 3γ και 4), η ενημέρωση του κοινού γίνεται με πιο τακτική συχνότητα συγκριτικά με τα λιγότερο επικίνδυνα επίπεδα. Το ίδιο και τα μέτρα διαχείρισης των κουνουπιών.

Ενδεικτικά, για το επίπεδο 3γ, προτείνεται η ενημέρωση των πολιτών τουλάχιστον σε 15νθημερη βάση, καθ’ όλη την περίοδο μετάδοσης (Δελτία Τύπου, διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, ενημέρωση μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Στο επίπεδο 4 προτείνεται ενημέρωση ανά εβδομάδα.

Το πρόγραμμα προνυμφοκτονίας θα εφαρμόζεται κάθε 14-21 ημέρες για τα επίπεδα 3γ και 4, ενώ προβλέπεται η χαρτογράφηση και διαχείριση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και ο τακτικός επανέλεγχός τους. Πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος προβλέπονται από το επίπεδο 3β και, επίσης, για τα επίπεδα 3γ και 4.
Read More »
Κουνούπια: Οι πιο επικίνδυνες ζώνες μετάδοσης λοιμώξεων – Νέα διαβάθμιση των περιοχών της χώρας Κουνούπια: Οι πιο επικίνδυνες ζώνες μετάδοσης λοιμώξεων – Νέα διαβάθμιση των περιοχών της χώρας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω έργων

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω έργων


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Από την Πέμπτη 28 Μαρτίου έως και τη Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και καθ’ όλο το 24ωρο, από το 36ο χλμ . έως και το 35ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα ισχύσει ολικός αποκλεισμός του χώρου στάθμευσης στο36ο χλμ., καθώς και των αντίστοιχων λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, με έναρξη αποκλεισμού της ΛΕΑ από το 36ο χλμ., στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα.
Read More »
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω έργων Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω έργων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία βάζουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του νέου Κτηματολογίου

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία βάζουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του νέου ΚτηματολογίουΨηφιακά θα πραγματοποιείται μέσω του ktimatologio.gov.gr σχεδόν σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης, που θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Απριλίου.

Για φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν εγγραπτέα πράξη για κτηματογραφημένα ακίνητα συστήνεται η χρήση του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτου από το συμβολαιογράφο τους (https://akinita.gov.gr), μέσω του οποίου η διαδικασία νομικού ελέγχου ολοκληρώνεται σε μία εργάσιμη ημέρα.

Μετά και την ένταξη των Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Νεάπολης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, λειτουργούν 15 από τα 17 οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία και 70 από τα 75 υποκαταστήματα τους.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η ένταξη των υπολοίπων Υποθηκοφυλακείων με στόχο την ολοκλήρωση της οριστικής δομής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και οι επαγγελματίες:

-Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων, καθώς και αιτήσεων για τη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων από πολίτες και επαγγελματίες πραγματοποιούνται και ψηφιακά.

-Η έρευνα των επαγγελματιών στην κτηματολογική βάση γίνεται και ψηφιακά.

-Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών/αντιγράφων (π.χ. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου κ.λπ.) υποβάλλονται και παραλαμβάνονται μόνο ψηφιακά (7/24).

-Το πρωτόκολλο είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικό.

-Τα μεγαρόσημα στα πιστοποιητικά και τις αιτήσεις καταργούνται.

-Οι πληρωμές γίνονται υποχρεωτικά είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω POS.

-Οι επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, μετά την κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, είναι αρμόδιο για τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Θεσσαλονίκης, Πυλαίας, Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελευθερίου – Κορδελιού (Ελευθερίου), Ευκαρπίας, Μενεμένης, Νέας Μαγνησίας και Διαβατών (Ιωνίας), Πεύκων, Συκεών, Τριανδρίας, Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Γέφυρας, Καλοχωρίου, Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων, Σίνδου, Χαλάστρας, Ανατολικού, Βαθύλακκου, Νέας Μεσήμβιας, Νεαπόλεως, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Χορτιάτη, Ευόσμου, Πολίχνης, Σταυρουπόλεως, Ωραιοκάστρου, Λητής, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου, Νέου Αγιονερίου (Αγιονερίου), Παλαιού Αγιονερίου, Δρυμού, Μελισσοχωρίου, Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας, Ξηροχωρίου, Φιλύρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιος Σακαρέτσιος επισημαίνει ότι «το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας το οποίο θα αναλάβει αρκετές εκκρεμότητες των καταργηθέντων υποθηκοφυλακείων, οι οποίες όμως, με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων του Ελληνικού Κτηματολογίου, πρόκειται να εξαλειφθούν με ταχείς ρυθμούς. Στο Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης παρουσιάζονταν μεγάλα προβλήματα εξυπηρέτησης με ουρές που ξεκινούσαν από τις τέσσερις τα ξημερώματα. Πολίτες και επαγγελματίες θα μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν ψηφιακά και γρήγορα χωρίς την ταλαιπωρία που βίωναν τα τελευταία χρόνια.»
Read More »
Τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία βάζουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του νέου Κτηματολογίου Τέλος στις ουρές και την ταλαιπωρία βάζουν οι ψηφιακές υπηρεσίες του νέου Κτηματολογίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Σπάνια καταγραφή στικταετού στην Ήπειρο

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Σπάνια καταγραφή στικταετού στην ΉπειροΣε μια όχι συνηθισμένη καταγραφή προχώρησαν στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου αποδεικνύοντας ότι η φύση πάντα θα βρίσκει τρόπους να μας εκπλήσσει.

Ο βιολόγος Νίκος Μπούκας μαζί με τον υπεύθυνο του Κέντρου Πληροφόρησης Ποταμού Καλαμά της Μονάδας Διαχείρισης Ηπείρου παρατήρησαν και κατέγραψαν δύο ενήλικα άτομα στικταετού ένα εκ των οποίων έφερε πάνω του πομπό δορυφορικής παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η μονάδα εκτιμάται ότι στην Ευρώπη έχουν απομείνει 17 μέχρι 33 ζευγάρια στικταετών με τάσεις περαιτέρω συρρίκνωσης του πληθυσμού.

Ο Στικταετός είναι μεγάλος και σκουρόχρωμος αετός. Μοιάζει πολύ με τον κραυγαετό μόνο που εκείνος επισκέπτεται την Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Χαρακτηριστικό στοιχείο το ημισεληνοειδές σημάδι στη βάση των εξωτερικών πρωτευόντων. Από πάνω το ενήλικο είναι σκουρόχρωμο, με μια ανοιχτόχρωμη ρίγα στην βάση της ουράς. Το νεαρό είναι αυτό που έδωσε και το όνομα στο πουλί (στικταετός), καθώς έχει πολλά λευκά στίγματα στα φτερά και στην πλάτη. Με μήκος 59-69 εκ και άνοιγμα φτερών 153-177 εκ, προσδιορίζεται ως μεγάλος στιβαρός αετός.

Ενηλικιώνεται σε 5-6 χρόνια.

Προτιμά υγρά δάση σε χαμηλό υψόμετρο, κοντά σε υγρότοπους και μακριά από τον άνθρωπο. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά και πουλιά των υγροτόπων. Κυνηγά τη λεία του κοντά σε υγρά λιβάδια και βάλτους. Γεννά 1-2 αυγά, τα οποία επωάζει 42-45 ημέρες. Οι νεοσσοί πετούν θα πετάξουν μετά από 60-65 ημέρες.

Πηγή epiruspost.gr
Read More »
Σπάνια καταγραφή στικταετού στην Ήπειρο Σπάνια καταγραφή στικταετού στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Διακομιδή 32χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Διακομιδή 32χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε διακομιδή 32χρονης από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.
Read More »
Διακομιδή 32χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Διακομιδή 32χρονης από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Υπογράφηκε η ΚΥΑ.. Από 38,40 ευρώ στα 85,50 η διαδρομή Ηγουμενίτσα- Αλεξανδρούπολη

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Υπογράφηκε η ΚΥΑ.. Από 38,40 ευρώ στα 85,50 η διαδρομή Ηγουμενίτσα- Αλεξανδρούπολη


Υπογράφηκε από τους Υπουργούς Υποδομών και Οικονομίας η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις αυξήσεις στα διόδια της Εγνατίας Οδού και αναμένεται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ώστε να τεθεί και σε εφαρμογή.

Η πρωτοφανής αύξηση στα διόδια ήταν προαπαιτούμενο για να περάσει ο μεγαλύτερος οδικός άξονας της χώρας στην ΤΕΡΝΑ. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν που υπογράφεται η παραχώρηση η ΚΥΑ έπρεπε να έχει υπογραφεί.

Το ύψος των διοδίων από μόλις 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο σήμερα, θα αυξηθεί αρχικά στα 0,04 για να φτάσει σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών τα 0, 065, αύξηση κατά 120%, και να «πλησιάσει» τα πανάκριβα διόδια των υπόλοιπων οδικών αξόνων που διαχειρίζονται οι ιδιώτες.

Ταυτόχρονα θα καταργηθούν αμέσως οι δωρεάν μετακινήσεις για τις τοπικές κοινωνίες (Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος) αλλά και για τους άνεργους που χρησιμοποιούν την Εγνατία.

Με τις αυξήσεις που εγκρίνονται με την ΚΥΑ η διαδρομή από την Ηγουμενίτσα στην Αλεξανδρούπολη από τα 38,40 ευρώ που κοστίζει σήμερα θα εκτοξευθεί στην τριετία στα 85,50 για ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Για τις νταλίκες το κόστος ανεβαίνει από τα 130 στα 300 ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαμετοκόμιση και το εμπόριο.

Πηγή epiruspost.gr
Read More »
Υπογράφηκε η ΚΥΑ.. Από 38,40 ευρώ στα 85,50 η διαδρομή Ηγουμενίτσα- Αλεξανδρούπολη Υπογράφηκε η ΚΥΑ.. Από 38,40 ευρώ στα 85,50 η διαδρομή Ηγουμενίτσα- Αλεξανδρούπολη Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση


Αναζητάτε ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση;

Η ElektroStore24 είναι η προορισμός σας για αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας! Κάμερες, συναγερμοί, δίκτυα - αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ΟΛΗ την Ελλάδα.

Αξιόπιστη Ποιότητα, Εγγύηση Ασφάλειας

Με αποκλειστικά προϊόντα και εγκαταστάσεις από εμάς, εξασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα και πιστοποιημένη τοποθέτηση. Προστατέψτε τον χώρο σας με τα κορυφαία συστήματα ασφαλείας!


Κλείστε ΤΩΡΑ το ραντεβού σας!

Διεύθυνση: Καταβόθρα Θεσπρωτίας, ΤΚ:46030
Τηλέφωνα: 26650-94739, 21071-01348
Fax: 26650-94739
Email: info@elektrostore24.gr
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-15:00

Μην αφήσετε την ασφάλεια σας στην τύχη! Επικοινωνήστε μαζί μας για μια οικονομική προσφορά στον χώρο σας!
Read More »
Elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση Elektrostore24 | Ασφάλεια και επαγγελματική εγκατάσταση Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας

Read More »
Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας Πρόσληψη προσωπικού από το Ι.ΚΤΕΟ Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Προσωπικό για εργασία (3 άτομα) αναζητά η εταιρεία “Τσακίρης Ηλίας & ΣΙΑ ΟΕ”

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Προσωπικό για εργασία (3 άτομα) αναζητά η εταιρεία “Τσακίρης Ηλίας & ΣΙΑ ΟΕ”
Η εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Ζητά να προσλάβει προσωπικό για την θέση των πωλητών Ex-Van, καθώς και για την θέση του πωλητή.

Περιοχές ευθύνης:
• Νομός Θεσπρωτίας
• Νομός Πρέβεζας

Α) Πωλητής Ex-Van

Ρόλος:
O Πωλητής EΧ-VΑΝ είναι υπεύθυνος για την άμεση πώληση και το merchandising των προϊόντων της εταιρείας που θα του ανατεθεί, για το σύνολο των πελατών στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Στόχευση και ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευελιξία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ρόλου :
• Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας
• Ψηφιακός Ταχογράφος και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Β)Πωλητής Ex-Van

Ρόλος:
O Πωλητής EΧ-VΑΝ είναι υπεύθυνος για την άμεση πώληση και το merchandising των προϊόντων της εταιρείας που θα του ανατεθεί, για το σύνολο των πελατών στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
• Στόχευση και ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευελιξία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ρόλου :
• Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

Γ)Πωλητής

Ρόλος:
 O Πωλητής είναι υπεύθυνος για την πώληση και το merchandising των προϊόντων της εταιρείας, για το σύνολο των πελατών στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και για την ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απόφοιτος/η Λυκείου/ΙΕΚ/ΑΕΙ.
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.
• Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγματευτική ευελιξία.
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
• Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.
• Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα.

Αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη πωλήσεων B2B.
• Μηνιαία επίτευξη στόχων.

Τρόποι επικοινωνίας:
• Τηλέφωνο:2665025456
• Κινητό:6974903586

• E-mail: iltsakiris@yahoo.gr
• Έδρα: 2 χλμ Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων

Read More »
Προσωπικό για εργασία (3 άτομα) αναζητά η εταιρεία “Τσακίρης Ηλίας & ΣΙΑ ΟΕ” Προσωπικό για εργασία (3 άτομα) αναζητά η εταιρεία “Τσακίρης Ηλίας & ΣΙΑ ΟΕ” Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Προσλήψεις προσωπικού σε ξενοδοχείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Προσλήψεις προσωπικού σε ξενοδοχείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας


Το ξενοδοχείο Sivota Retreat powered by Playitas στα Σύβοτα Θεσπρωτίας αναζητά προσωπικό για το καλοκαίρι 2024.

Ειδικότητες:
  • Καμαριέρα
  • Λαντζέρης
  • Σερβιτόρος Α
  • Βοηθός σερβιτόρου
  • Προσωπικό παραλίας
  • Μάγειρας Β
  • Μάγειρας Γ
  • Ζαχαροπλάστης
  • Κρεοπώλης
Μεγάλη διάρκεια σεζόν, ευχάριστο περιβάλλον και πλήρη αποδοχές βασει γενικής ξενοδοχειακής σύμβασης.

Αποστολή βιογραφικών: frontoffice@sivotaretreat.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26650 93119 ώρες γραφείου.
Read More »
Προσλήψεις προσωπικού σε ξενοδοχείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Προσλήψεις προσωπικού σε ξενοδοχείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ζητείται προσωπικό

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Ηγουμενίτσα: Ζητείται προσωπικό


Ανώνυμη εμπορική εταιρεία με έδρα την Ηγουμενίτσα αναζητά να προσλάβει για την στελέχωση των τμημάτων της τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Βοηθό λογιστή 
2) Γραμματειακή υποστήριξη με γνώση η/υ
3) Οδηγός Γ´ κατηγορίας 
4) Εξωτερικός πωλητής / πωλήτρια 

Αποστολή βιογραφικών 
Τηλ. Επικοινωνίας 2665027571

Read More »
Ηγουμενίτσα: Ζητείται προσωπικό Ηγουμενίτσα: Ζητείται προσωπικό Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων


Η εταιρεία ΥΙΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ, με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ειδών super market και έδρα την Ηγουμενίτσα επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για τις παρακάτω ειδικότητες:

1) Οδηγός - Διανομέας

Καθήκοντα:
· Έλεγχος παραλαβής, φόρτωση και διανομή εμπορευμάτων στα καταστήματα των πελατών
· Είσπραξη τιμολογίων
· Φροντίδα και συντήρηση των οχημάτων για την ορθή και ασφαλή λειτουργία

Προσόντα:
· Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
· Εργατικότητα
· Υπευθυνότητα και συνέπεια
· Επιθυμητή εμπειρία στη διανομή καταναλωτικών προϊόντων super market

2) Υπάλληλος Αποθήκης

Καθήκοντα:
· Προετοιμασία παραγγελιών
· Φόρτωση – Εκ φόρτωση εμπορευμάτων
· Οργάνωση και τακτοποίηση αποθήκης
· Παραλαβή κα αποθήκευση εμπορευμάτων

Προσόντα:
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
· Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
· Υπευθυνότητα και συνέπεια
· Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
· Θα εκτιμηθεί η γνώση χρήσης κλάρκ

Παρέχονται:
· Πλήρης απασχόληση
· 6ημερη εργασία
· Πρωινό ωράριο
· Ικανοποιητικές αποδοχές

Τηλ. επικοινωνίας: 2665041361
Email: uioipetroudimitriou@gmail.com
Read More »
Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων Ηγουμενίτσα: Προσλήψεις προσωπικού από εταιρία εμπορίου τροφίμων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς


Η TRUST CC αναπτύσσεται συνεχώς.

Μετά την Αθήνα, τις Κυκλάδες, την Ηλεία, την Κρήτη και την Κέρκυρα η ΤRUST CC επεκτείνεται τώρα και στη Θεσπρωτία και τους Παξούς

Το γραφείο μας στην Ηγουμενίτσα βρίσκεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40 (ισόγειο) και στους Παξούς στη Λάκκα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών τους για τη διεκπεραίωση των δηλώσεών τους στο Κτηματολόγιο.

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό μας βρίσκεται εκεί καθημερινά να σας εξυπηρετήσει.

Αναλαμβάνουμε επίσης:
Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου στο Κτηματολόγιο

Την σύνταξη σύχρονων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τον έλεγχο των δικαιωμάτων στα στάδια της προανάρτησης και της ανάρτησης

Η κατάθεση των δικαιωμάτων σας γίνεται από εμάς με φυσική παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Ηγουμενίτσα: Γρ. Λαμπράκη 40, 2665023757, ktimahgoumenitsa@gmail.com

Κέρκυρα: Ριζ. Βουλευτών 4 (έναντι 1ου & 5ου Γυμνασίου), 2661080802, 82220 ktimakerkyra@gmail.com

Παξοί: Λάκκα, 6987653676, 6932911477 ktimaionion@gmail.com

Read More »
Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς Δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο σε Ηγουμενίτσα και Παξούς Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Με λαμπρές εκδηλώσεις η Ολυμπιακή Φλόγα σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024
Με λαμπρές εκδηλώσεις η Ολυμπιακή Φλόγα σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα


Μέρος της μεγάλης Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας θα αποτελέσουν τα Ιωάννινα αλλά και η Ηγουμενίτσα. Οι δύο πόλεις της Ηπείρου θα υποδεχθούν την Ολυμπιακή Φλόγα κατά το ταξίδι που θα κάνει στην Ελλάδα πριν καταλήξει στο Παρίσι.

Οι προετοιμασίες και στις δύο πόλεις έχουν ήδη ξεκινήσει καθώς πέρα από την λαμπαδηδρομία θα υπάρξει και σειρά εκδηλώσεων.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα φτάσει στα Γιάννενα από τη Βεργίνα την Τρίτη 23 Απριλίου. Προβλέπεται διανυκτέρευση στην πόλη ώστε την Τετάρτη 24 του μήνα να συνεχιστεί η λαμπαδηδρομία με προορισμό την Ηγουμενίτσα και εν συνεχεία την Κέρκυρα.

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Παναγιώτης Νταής μετά από συζητήσεις που είχε τις προηγούμενες ημέρες η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραμείνει κάποιες ώρες στην πόλη ώστε στο διάστημα αυτό να διοργανωθούν εκδηλώσεις από το Δήμο και φορείς της περιοχής.

Η πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας τυγχάνει μεγάλης προβολής –από ορισμένα δίκτυα καλύπτεται και ζωντανά- και αποτελεί μία καλή αφορμή και για προβολή της περιοχής.

Όπως ήδη είναι γνωστό πρώτος Λαμπαδηδρόμος θα είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος, ενώ την Φλόγα θα μεταφέρει τελευταία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών με αρχηγό τον ασημένιο ολυμπιονίκη του Τόκιο 2020, Γιάννη Φουντούλη, ο οποίος θα την παραδώσει στον Πρόεδρο της ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο για να την μεταλαμπαδεύσει στην Οργανωτική Επιτροπή «Παρίσι 2024».

Η Αφή της Φλόγας θα γίνει στις 16 Απριλίου στην Αρχαία Ολυμπία και θα ξεκινήσει ένα ταξίδι έντεκα ημερών. Περίπου 600 λαμπαδηδρόμοι θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή Φλόγα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, διανύοντας πάνω από 5000 χιλιόμετρα σε 41 Δήμους και καταλήγοντας στις 26 Απριλίου 2024, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εκεί όπου αναβίωσαν οι σύγχρονοι Αγώνες.

 πηγή epiruspost.gr
Read More »
Με λαμπρές εκδηλώσεις η Ολυμπιακή Φλόγα σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα Με λαμπρές εκδηλώσεις η Ολυμπιακή Φλόγα σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαρτίου 27, 2024 Rating: 5

Σελίδες