Νέα συνάντηση Δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς Λιμένων

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Νέα συνάντηση Δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς Λιμένων


Η νέα συνάντηση Δημάρχων και εκπροσώπων Δήμων που έχουν στα διοικητικά τους όρια Οργανισμούς Λιμένων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: οι Δήμαρχοι Ηγουμενίτσας, Ιωάννης Λώλος, Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα, Κέρκυρας, Κωνσταντίνος Νικολούζος, Ραφήνας – Πικερμίου, Βασίλης Πιστικίδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ακόμη, παραβρέθηκαν από πλευράς του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σπύρος Πέγκας και ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για δράσεις κυκλοφορίας και εκπρόσωπος του Δήμου στο ΔΣ του ΟΛΘ, Γιώργος Δημαρέλος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης Κέρκυρας, Βασίλης Καββαδίας και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλκιδέων, Μιχάλης Κεράτσας.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση μιας άμεσης συνάντησης των Δημάρχων με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιο Σταθάκη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεόδωρο Δρίτσα, στους οποίους θα τεθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων των Δήμων, ενώ παράλληλα αιτηθεί ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, μετά τη σύσκεψη προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Στη δεύτερη συνάντησή μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάναμε ένα ακόμη συλλογικό βήμα προς τα εμπρός. Διεκδικούμε στοχευμένα και συλλογικά την οριστική επίλυση σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για τους Δήμους μας τόσο για την οικονομική αυτοτέλεια, όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκουμε έναν κοινό βηματισμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων μας.»

Read More »
Νέα συνάντηση Δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς Λιμένων Νέα συνάντηση Δήμων που έχουν στην επικράτειά τους Οργανισμούς Λιμένων Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

955.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
955.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ


Ο Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δανείου & Ίδιους Πόρους του Δήμου Φιλιατών Προϋπολογισμού: εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (955.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας (Ελ. Βενιζέλου 8 Φιλιάτες).

Το έργο συντίθεται σε μία κατηγορία εργασιών, ποσού 952.508,83 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.100,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 8) στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 10/12/2015, ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2664360163 & 165, FAX επικοινωνίας 2664022989, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα Αρετή Κούρτη.

Read More »
955.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 955.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Βιωματικό εργαστήρι για γονείς αύριο στο 1ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Βιωματικό εργαστήρι για γονείς αύριο στο 1ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας


Βιωματικό εργαστήρι για γονείς: "Τα τερτίπια του θυμού. Πως να αντιμετωπίσω τα όχι του παιδιού μου".

Παρασκευή 20/11/2015 και ώρα 17:30 στο 1ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας.
Read More »
Βιωματικό εργαστήρι για γονείς αύριο στο 1ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας Βιωματικό εργαστήρι για γονείς αύριο στο 1ο Δημοτικό Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα του σεισμού στις παραλίες της Λευκάδας

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα του σεισμού στις παραλίες της Λευκάδας


Read More »
Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα του σεισμού στις παραλίες της Λευκάδας Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την ώρα του σεισμού στις παραλίες της Λευκάδας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Σεισμική δόνηση πριν λίγο με επίκεντρο το Καμίνι Παραμυθιάς

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Σεισμική δόνηση πριν λίγο με επίκεντρο το Καμίνι Παραμυθιάς


Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:52 το μεσημέρι της Πέμπτης, με επίκεντρο το Καμίνι Παραμυθιάς στην Θεσπρωτία.

Η δόνηση είχε ένταση 3,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Νομό Θεσπρωτίας χωρίς να προκαλέσει ανησυχία.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόνο τα 5 χιλιόμετρα.
Read More »
Σεισμική δόνηση πριν λίγο με επίκεντρο το Καμίνι Παραμυθιάς Σεισμική δόνηση πριν λίγο με επίκεντρο το Καμίνι Παραμυθιάς Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Αυτοκτονία του 53χρονου δείχνουν όλα τα στοιχεία Βρέθηκε και ιδιόχειρο σημείωμα

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015

Αυτοκτονία του 53χρονου δείχνουν όλα τα στοιχεία
Βρέθηκε και ιδιόχειρο σημείωμαΣε αυτοκτονία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αλλά και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη νεκροτομή που ολοκλήρωσε ο Καθηγητής Ιατροδικαστικής Θεόδωρος Βουγιουκλάκης, οφείλεται ο θάνατος του 53χρονου υπαλλήλου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οριστικές απαντήσεις πάντως θα δοθούν και με την ολοκλήρωση των αναλύσεων που θα γίνουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα στοιχεία από τη νεκροψία πάντως συγκλίνουν στην αυτοκτονία, χωρίς να έχει προκύψει ένδειξη για οτιδήποτε άλλο.

Ο 53χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος όμως έφερε και τραύμα από όπλο. Στο σημείο βρέθηκε ένα μονόκαννο, το οποίο έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ ώστε να γίνει ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, βρέθηκε ένα σημείωμα το οποίο είχε γράψει ο ίδιος και απευθύνονταν στην οικογένειά του.

Η αστυνομία που ανέλαβε την έρευνα από χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος βρέθηκε νεκρός από φιλικό του πρόσωπο, θεωρεί ότι δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που μπορεί να παραπέμπει σε οτιδήποτε άλλο, πέραν της αυτοκτονίας.
Read More »
Αυτοκτονία του 53χρονου δείχνουν όλα τα στοιχεία Βρέθηκε και ιδιόχειρο σημείωμα  Αυτοκτονία του 53χρονου δείχνουν όλα τα στοιχεία Βρέθηκε και ιδιόχειρο σημείωμα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Μια διαφορετική εκδήλωση από παιδιά για παιδιά, αύριο στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Μια διαφορετική εκδήλωση από παιδιά για παιδιά, αύριο στην Ηγουμενίτσα


Read More »
Μια διαφορετική εκδήλωση από παιδιά για παιδιά, αύριο στην Ηγουμενίτσα Μια διαφορετική εκδήλωση από παιδιά για παιδιά, αύριο στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για το θάνατο του συνάδελφου τους

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για το θάνατο του συνάδελφου τους


Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας , εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για το θάνατο του συνάδελφου Χρήστου Κωνσταντίνου .

Ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής του και καλή δύναμη στους οικείους του.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Read More »
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για το θάνατο του συνάδελφου τους Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας για το θάνατο του συνάδελφου τους Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Ψήφισμα του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Κωνσταντίνου

Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015
Ψήφισμα του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Κωνσταντίνου


Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο με έκπληξη και βαριά οδύνη πληροφορήθηκαν την είδηση του θανάτου του εξαίρετου Δημοτικού Υπαλλήλου, Χρήστου Κωνσταντίνου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και την βαθιά θλίψη μας και για τον απροσδόκητο χαμό, ενός φιλότιμου εργαζόμενου, ενός συμπολίτη μας, ενός θετικού ανθρώπου.

Στη μνήμη του εκλιπόντος, αντί στεφάνου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να κάνει δωρεά το ποσό των 100€ στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Αποφασίστηκε, επίσης, να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στη νεκρώσιμη ακολουθία. 
 
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας

Read More »
Ψήφισμα του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Κωνσταντίνου Ψήφισμα του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Κωνσταντίνου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 19, 2015 Rating: 5

Σελίδες