https://picasion.com/
https://picasion.com/

Το ψηφοδέλτιο του Ποταμιού στην Θεσπρωτία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Το ψηφοδέλτιο του Ποταμιού στην Θεσπρωτία


 1. Αναστασόπουλος Οδυσσέας - Εκπαιδευτικός
 2. Ζγούρης Φώτης - Ασφαλιστικός σύμβουλος  
 3. Μιττάκος Γιάννης - Ιχθυολόγος
 4. Τσίτου Αμαλία - Μοριακή βιολόγος 
Το ψηφοδέλτιο του Ποταμιού στην Θεσπρωτία Το ψηφοδέλτιο του Ποταμιού στην Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Οριστικό: Δεν ψηφίζουν στις εκλογές οι 18άρηδες

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Οριστικό: Δεν ψηφίζουν στις εκλογές οι 18άρηδες


Επιβεβαιώνονται τα σενάρια των τελευταίων ημερών που ήθελαν να μένουν οριστικά εκτός... παραβάν όσοι έχουν γεννηθεί το 1997.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικών, παρόλο που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν πληρούν την προϋπόθεση της εγγραφής στους εκλογικούς κατάλογους της χώρας, οι οποίοι επικαιροποιούνται την 1η Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα, δηλαδή, μετά τις εκλογές.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε 100.000 περίπου νέες και νέους, που τελικώς μένουν εκτός διαδικασίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου:

Οι γενικές Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ’ ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄/15.3.2012 ).

Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω Π.Δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι «1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι «Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας».

Περαιτέρω, η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου ΠΔ, το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι «Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Συνεπώς, οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορούν να ψηφίσουν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του ως άνω ΠΔ, δηλαδή με βάση πιστοποιητικό του Δημάρχου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα Δημοτολόγια ή τα Μητρώα αρρένων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν εκλογείς για τους οποίους έχει προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΠΔ (σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων από δημάρχους), περίπτωση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω για τους γεννηθέντες το έτος 1997.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η ίδια ερμηνευτική θέση υιοθετήθηκε και στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου οι γεννηθέντες το έτος 1997 να περιληφθούν σε νέες ονομαστικές καταστάσεις που θα συντάξουν οι Δήμαρχοι και να παρασχεθεί έτσι η δυνατότητα στους πολίτες αυτούς να ψηφίσουν στις Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015, διότι:

α) Από το όλο κείμενο του ισχύοντος ΠΔ 26/2012 δεν προκύπτει νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον ανωτέρω Υπουργό να νομοθετήσει, προτείνοντας την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Η παρεχόμενη προς αυτόν με τη διάταξη του άρθρου 133 εδ.α του ίδιου ΠΔ εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητά του να προτείνει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καθορίζονται μόνο οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ και όχι διαταγμάτων που επιφέρουν τροποποιήσεις συγκεκριμένων διατάξεων αυτού και

β) Ναι μεν προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος δυνατότητα να εκδοθεί, σύμφωνα με τις οριζόμενες σ’ αυτό προϋποθέσεις, πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία να τροποποιείται η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 10 παρ.1 του ανωτέρω ΠΔ, πλην όμως η εφαρμογή της τυχόν νέας ρύθμισης είναι αντικειμενικά απολύτως αδύνατο να υλοποιηθεί εντός των τασσομένων από το εν λόγω ΠΔ ασφυκτικών προθεσμιών και συγκεκριμένα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2015, που είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τους Αντιπεριφερειάρχες όλης της Χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών των αποφάσεών τους περί καθορισμού των συσταθέντων εκλογικών τμημάτων της Επικράτειας.
Οριστικό: Δεν ψηφίζουν στις εκλογές οι 18άρηδες Οριστικό: Δεν ψηφίζουν στις εκλογές οι 18άρηδες Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Οι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσπρωτία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Οι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσπρωτία
 


 1. Χεκίμογλου Ιωάννης - Υπάλληλος σε Ιχθυοκαλλιέργεια
 2. Σπύρου Νικόλαος - Συνταξιούχος
 3. Κυρίτσης Φίλιππος - Άνεργος αρχιολόγος
Οι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσπρωτία Οι υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Εισαγγελία Μπάρι: Δεν έπρεπε να είχε αποπλεύσει το Norman Atlantic από την Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Εισαγγελία Μπάρι: Δεν έπρεπε να είχε αποπλεύσει το Norman Atlantic από την Ηγουμενίτσα Το εσωτερικό του πλοίου Norman Atlantic συνεχίζει να φλέγεται, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Στο μεταξύ, πηγές της εισαγγελίας του Μπάρι υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε, πιθανώς, να τεθεί υπό έλεγχο, γρηγορότερα από ότι συνέβη.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα Λα Ρεπούμπλικα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το πλοίο δεν έπρεπε να αποπλεύσει, από την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις κάκιστες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Η ιταλική εφημερίδα αναφέρει ότι θα ερευνηθούν σε βάθος οι επαφές του καπετάνιου Αρτζίλιο Τζακομάτσι με την ναυλώτρια εταιρία, την AΝΕΚ, αλλά προσθέτει πως κατά την ανάκρισή του ο Τζακομάτσι , στις 31 Δεκεμβρίου, δεν ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις για να αποπλεύσει από την Ηγουμενίτσα.

«Πίστευα ότι θα κατάφερνα να φτάσω μέχρι το λιμάνι προορισμού» φέρεται να δήλωσε ο καπετάνιος στον εισαγγελέα του Μπάρι Έττορε Καρντινάλι.

Στο μεταξύ, το πλοίο μετακινήθηκε πιο κοντά στην αποβάθρα, στο λιμάνι του Πρίντεζι, ώστε να πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας και σταθερότητας, ενώ μελετάται το ενδεχόμενο να ανοίξει η πλαϊνή είσοδος του γκαράζ του Norman, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πυροσβεστών.
Εισαγγελία Μπάρι: Δεν έπρεπε να είχε αποπλεύσει το Norman Atlantic από την Ηγουμενίτσα Εισαγγελία Μπάρι: Δεν έπρεπε να είχε αποπλεύσει το Norman Atlantic από την Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα από την Τράπεζα Ηπείρου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα από την Τράπεζα ΗπείρουΜε στόχο τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος διοργανώνεται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ηγουμενίτσα στις 13 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο «Πάνθεον» από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πράξη αγάπης, φροντίδας και καλής θέλησης και ο ρόλος των εθελοντών σε αυτήν την προσπάθεια είναι πολύτιμος. Η αιμοδοσία είναι μια ανώδυνη, απλή και ασφαλής διαδικασία και διαρκεί μόλις 5 -10 λεπτά της ώρας, ενώ αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε δίνοντας αίμα να σώσουμε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Σκοπός της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι η δημιουργία και διατήρηση Τράπεζα Αίματος που θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου αλλά και όσων συνανθρώπων μας έχουν ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Στην Τράπεζα Ηπείρου νιώθουμε συνυπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν οι συμπολίτες μας και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεισφέρουμε έχοντας συναίσθηση της αξίας των ανθρώπων, του πολιτισμού, της φύσης.

Η διοργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δημιουργίας Τράπεζας Αίματος σηματοδοτεί την έναρξη πολλών ακόμη κοινωνικών δράσεων που θα υλοποιηθούν από την Τράπεζα Ηπείρου, αποδεικνύοντας πώς ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί, αν θέλει να προσφέρει σε κάθε επίπεδο. Και η Τράπεζα Ηπείρου το θέλει και το κάνει πράξη!


Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα από την Τράπεζα Ηπείρου Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στην Ηγουμενίτσα από την Τράπεζα Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Νεας Δημοκρατίας

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Ράδιο Ηγουμενίτσα αναφορικά με τις υποψηφιότητες της ΝΔ στο Νομό Θεσπρωτίας.
Υποψήφιοι θα είναι
 1. Γιόγιακας Βασίλης
 2. Κατσιος Νικόλας
 3. Μπέζας Αντώνης
 4. Σκούρα Ευτυχία
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Νεας Δημοκρατίας Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες μας. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα της Νεας Δημοκρατίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσπρωτία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσπρωτία


Αγγελή Αικατερίνη Μεταποιήσεις Ενδυμάτων
Ζιάκας Αλέξανδρος Επιχειρηματίας
Καρίπογλου Γεώργιος Εργολάβος Χωματουργικά
Καρύδη Κυριακούλα Διερμηνέας- Μεταφράστρια τεχνικών κειμένων
Το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσπρωτία Το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το θάνατο του Σπυρίδωνα Έξαρχου

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το θάνατο του Σπυρίδωνα Έξαρχου


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα στις 8 Ιανουάριου 2015, αφού πληροφορήθηκε το θάνατο του αείμνηστου Σπυρίδωνα Έξαρχου, Αντιδημάρχου Φιλιατών, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

· Να εκφράσει την θλίψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον θάνατο του Αντιδημάρχου Φιλιατών, Σπυρίδωνα Έξαρχου και να εκφράσει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

· Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην νεκρώσιμη ακολουθία, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο

· Αντί στεφάνου να κάνει δωρεά του ποσού των 100€ στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», στη μνήμη του εκλιπόντος
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το θάνατο του Σπυρίδωνα Έξαρχου Ο Δήμος Ηγουμενίτσας για το θάνατο του Σπυρίδωνα Έξαρχου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Παγκόσμια αναγνώριση για Θεσπρωτό γιατρό

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Παγκόσμια αναγνώριση για Θεσπρωτό γιατρό

 
Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών ΙΜΒΒ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) στα Ιωάννινα, που ανακάλυψε "το ρόλο του ενδοπλασματικού δικτύου του κυττάρου στην αγγειογένεση και την επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων", βοηθώντας στη θεραπεία πληθώρας ασθενειών, μεταξύ των οποίων και του καρκίνου, είναι ο καθηγητής Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής του Biomedical Research Institute του ΙΤΕ (FORTH-BRI), Θεόδωρος Φώτσης, από το Πολύδροσο Σουλίου. 
 
Η δημοσίευση της έρευνας, έγινε στο παγκοσμίου φήμης επιστημονικό περιοδικό Molecular Cell. 
 
Πέρα από τον ανθρωπισμό του, ο κ. Φώτσης διαθέτει, πολυετή εμπειρία στους μοριακούς μηχανισμούς αγγειογένεσης όγκων, έχει συμμετάσχει σε 100 δημοσιεύσεις (7.400 ετεροαναφορές). 
 
Ο VEGF (Αγγειακός Ενδοθηλιακός Αυξητικός Παράγοντας) χρησιμοποιεί το ενδοπλασματικό δίκτυο (ER), ένα οργανίδιο του κυττάρου και τους μηχανισμούς αντίδρασης του προς το στρες για την φυσιολογική σηματοδότηση του. 
 
Ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι πολλαπλός και εξαρτάται επίσης από τη νόσο που στοχεύουμε. 
 
Για παράδειγμα, στο καρκίνο ο VEGF παράγεται από τα καρκινικά κύτταρα και ενεργοποιεί τη δημιουργία νέων αγγείων προς τον αυξανόμενο όγκο. 
 
Χωρίς αυτά ο όγκος δεν μπορεί να αυξηθεί πέραν μιας διαμέτρου 2mm.
 
Παγκόσμια αναγνώριση για Θεσπρωτό γιατρό Παγκόσμια αναγνώριση για Θεσπρωτό γιατρό Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι με τους ΑΝΕΛ στη Θεσπρωτία

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι με τους ΑΝΕΛ στη Θεσπρωτία


Κλείνει σήμερα το μεσημέρι το ψηφοδέλτιο και των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο Νομό Θεσπρωτίας για τις επικείμενες εκλογές τις 25ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Ηγουμενίτσα, σε αυτό θα συμμετέχουν ο Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος από το ακριτικό Γαρδίκι Φιλιατών Θεσπρωτίας και Ταμίας της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, η Θεσπρωτή στη καταγωγή που διαμένει στην Αθήνα κα Μπότσαρη Μπάλα Έλενα και ο προερχόμενος από το συνεργαζόμενο με τους ΑΝΕΛ κόμμα ΛΕΥΚΟ κ. Βασιλείου Πολυχρόνης.

Ο 4ος που θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο θα κλειδώσει σε λίγη ώρα, αφού όλα τα ονόματα βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου του κόμματος κ. Καμμένου.
Οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι με τους ΑΝΕΛ στη Θεσπρωτία Οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι με τους ΑΝΕΛ στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Στην Παραμυθιά 23 φοιτητές και καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Στην Παραμυθιά 23 φοιτητές και καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για μεταπτυχιακό πρόγραμμα


Ο Δήμος Σουλίου αποτελεί για το 2015 αντικείμενο εξειδικευμένης μελέτης από το ΜΕΚΔΕ (Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας) και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών Περιοχών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Για πρώτη φορά, επιστήμονες με συσσωρευμένη επιστημονική τεχνική γνώση και εμπειρία, αλλά και εξειδίκευση στο περιβάλλον και την ανάπτυξη ορεινών περιοχών, θα προσεγγίσουν με επιστημονική μεθοδολογία προβλήματα του τόπου μας για την διατύπωση προτάσεων και τη σύνταξη μιας συνολικής μελέτης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του.

Στα πλαίσια αυτού του μεταπτυχιακού, ο Δήμος θα φιλοξενήσει ομάδα καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών από την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου έως και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, για να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου μας, με σκοπό να μελετηθούν διεξοδικά τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Η ομάδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε (Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας) θα αποτελείτε από 23 άτομα με ειδικότητες όπως: Μεταλλειολόγος Μηχ/κός, Πολιτικός Μηχ/κός, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, Μηχανολόγος Μηχ/κός, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Γεωλόγος, Δασολόγος, Βιολόγος, Ιστορικός, Οικονομολόγος κ.α..

Τα μέλη της οργανωτικής ομάδας του μεταπτυχιακού πέρα από τις τεχνικές γνώσεις που απέκτησαν από τις σπουδές τους, έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού στους ορεινούς δήμους Μετσόβου, Ζαγορίου, Τζουμέρκων, Πωγωνίου και Κόνιτσας.

Η θεματολογία των μελετών θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1.Νέα γενιά (προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης στον τόπο μας, παραδοσιακά επαγγέλματα κλπ)
2.Αγροτική/Κτηνοτροφική Παραγωγή, Ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες,εναλλακτικές μορφές αγροτικής ανάπτυξης (αρωματικά φυτά κτλ), παραδοσιακά προϊόντα,
3.Αξιοποίηση Δημοτικών κτιρίων (Σχολείο Βούλγαρη, Κατασκηνώσεις Παραμυθιάς κτλ)
4.Διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας (φωτισμός οδών – πλατειών, θέρμανση – ψύξη -φωτισμός, αντλιοστάσια) – Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
5.Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων (οικιακά απορρίμματα, σταβλικές εγκαταστάσεις, ελαιοτριβεία, ξυλουργεία κ.α.)oΧΥΤΑ Καρβουναρίου
6.ΒΙΟΠΑ
7.Τουριστική ανάπτυξη: Αρχαιολογικοί χώροι, Φυσικός πλούτος, Βυζαντινές εκκλησίες (και λουτρά) – Οσδίνα – Αγ. Αρσένιος, Κάστρο Παραμυθιάς, Κούλια, Αρχαία Ελαία, Κάστρο Ελευθεροχωρίου, Σούλι (Πηγάδια, Κατοικίες Σουλιωτών, Κάστρο Κιάφας- Μπότσαρη, Μύλοι κτλ), Μονοπάτια (καταγραφή .gpx, wikiloc, παραδείγματα από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό κτλ), Παζάρι Παραμυθιάς (Σαββάτου / Λάμποβος)
8.Διαχείριση υδατικών πόρων
9.Γεωλογία / Λατομεία
10.Ποταμοί : Αχέροντας / Κωκυτός /Καλαμάς (Περιβάλλον και ανάπτυξη) / Λίμνη Προντάνη
11.Κατολισθήσεις ( Φαράγγι Αχέροντα κ.α.)

Οι εργασίες που θα εκπονηθούν, θα παρουσιαστούν στο δήμο στα μέσα Ιουλίου 2015.

Είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσματα των εργασιών θα αποτελέσουν εργαλείο στα χέρια των φορέων του Δήμου αλλά και άλλων φορέων, πράγμα που αναμφισβήτητα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

Στα πλαίσια των παραπάνω παρακαλούμε πολύ, μέχρι την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 να μας αποστείλετε τις προτάσεις του φορέα σας εγγράφως.
Σημείωση : Η επιλογή των θεμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο του μεταπτυχιακού θα γίνει από τα μέλη του (καθηγητές – μεταπτυχιακοί φοιτητές). Οι προτάσεις που θα διατυπώσουν οι φορείς θα βοηθήσουν στο να ενημερωθούν τα μέλη του μεταπτυχιακού για προβλήματα της περιοχής και για τις προοπτικές ανάπτυξης του τόπου μας. Για πληροφορίες σχετικά με το Μετσόβιο κέντρο Διεπιστημονικής έρευνας μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.ntua.gr/MIRC/ .
 
Επίσης καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους ή εκπροσώπους των παρατάξεων καθώς και εκπροσώπους των φορέων να παραβρεθούν στη συνάντηση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ‘ΚΑΡΚΑΜΙΣΙ’ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Στην Παραμυθιά 23 φοιτητές και καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για μεταπτυχιακό πρόγραμμα Στην Παραμυθιά 23 φοιτητές και καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για μεταπτυχιακό πρόγραμμα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Στερούν το δικαίωμα ψήφου στους 18άρηδες

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Στερούν το δικαίωμα ψήφου στους 18άρηδεςΠόλεμος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την ψήφο όσων έχουν γεννηθεί το 1997, δεδομένου ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου, ενώ οι εκλογικοί κατάλογοι ενημερώνονται μετά την 1η Φεβρουαρίου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες που συμπληρώνουν τα 18 έτη από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015Τη στιγμή που οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων -επισήμως- εκφράζουν «τις ευχές τους να βρεθεί λύση», σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών, Μιχάλη Θεοχαρίδη, κύκλοι του υπουργείου σημειώνουν ότι έχουν ήδη αποσταλεί οι δισκέτες με τα ονόματα των ψηφοφόρων στα 18.700 εκλογικά τμήματα και στα 500 εκλογικά τμήματα των ετεροδημοτών, υπενθυμίζοντας με νόημα ότι ούτε στις εκλογές του 2004 είχαν ψηφίσει οι 18αρηδες.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες που συμπληρώνουν τα 18 έτη από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Πρωτοβουλίες από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Στο δια ταύτα της υπόθεσης, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τον ευρωβουλευτή Γιώργο Κατρούγκαλο και τη βουλευτή Ζωή Κωνσταντοπούλου προέβησαν σε διάβημα, προς τον υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας την άμεση ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας τροποποίησης του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος για τις εκλογές, προκειμένου να μην στερηθούν για τεχνικούς ή τυπικούς λόγους το δικαίωμα ψήφου οι νέοι και νέες εκλογείς.

Παράλληλα, το ΚΚΕ μέσω ανακοίνωσής του ανέφερε ότι «Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να βρει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την ψήφο των νέων εκλογέων, δηλαδή αυτών που έχουν γεννηθεί από 1/1/1997 μέχρι 31/12/1997 και που αφορά περίπου 100.000 νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι με τα σημερινά δεδομένα έχουν μείνει εκτός εκλογικών καταλόγων».

«Λύσεις υπάρχουν, είτε με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων είτε ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται για τους «παραλειφθέντες» εκλογείς. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα ψήφου των νέων ανθρώπων πρέπει να εξασφαλιστεί» κατέληξε.

Βουλή των Εφήβων: «Πρωτοφανές να μας στερείτε το δικαίωμα ψήφου»

Από την πλευρά τους, οι αντιπρόσωποι της Βουλής των Εφήβων, με επιστολές τους τόσο προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, όσο και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους, κάνοντας λόγο για «στέρηση του δικαιώματος του "εκλέγειν"».

«Σας παρακαλούμε, να αναλάβετε την ευθύνη σας ως θεματοφύλακας της Δημοκρατίας, του Συντάγματος και των νόμων και να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πραγματοποίηση αυτού του απίστευτου ατοπήματος, που θέτει πολλά ερωτήματα ακόμα και για την νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθυνόμενοι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια.

Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι «σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες φυσικά και υπερισχύουν κάθε εγκυκλίου, οι γεννηθέντες το έτος 1997 μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους είτε όχι».

Καταλήγοντας, οι Έφηβοι Βουλευτές χαρακτηρίζουν ως «ακατανόητη» την αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών να διεκπεραιώσουν την καταγραφή των νέων ψηφοφόρων στους σχετικούς καταλόγους, προτείνοντας, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή, να δοθεί η δυνατότητα για επί τόπου εγγραφή στο εκλογικό κέντρο την ημέρα των εκλογών.
Στερούν το δικαίωμα ψήφου στους 18άρηδες Στερούν το δικαίωμα ψήφου στους 18άρηδες Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Όλες οι προθεσμίες για το πρόγραμμα με τα δωρεάν tablet

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Όλες οι προθεσμίες για το πρόγραμμα με τα δωρεάν tablet


Με την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «ψηφιακές υπηρεσίες αλληλεγγύης στις οκτώ περιφέρειες αμιγούς σύγκλισης» ανοίγει και επίσημα η διαδικασία για την υλοποίηση του προγράμματος για τη διάθεση των επιδοτούμενων tablet αλλά και των συνδέσεων γρήγορης σύνδεσης στο internet σε περίπου 290.000 δικαιούχους.

Την πρόσκληση, έχει συντάξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και απευθύνεται:
Στους πολίτες που έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα
Στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
Στις εμπορικές επιχειρήσεις πωλήσεων υπολογιστικού εξοπλισμού, με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου
Στους συμβούλους υποστήριξης / ενημέρωσης σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών
Η υποβολή των αιτήσεων και από τις τέσσερις ομάδες εμπλεκομένων θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.e-inclusion.gr μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

1. Δικαιούχοι Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης: από 04/02/2015 έως 30/06/2015
2. Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι: από 05/01/2015 έως 30/04/2015
3. Εμπορικές Επιχειρήσεις: από 05/01/2015 έως 30/04/2015
4. Σύμβουλοι ΤΠΕ: από 10/01/2015 έως 30/06/2015

Όπως προκύπτει, από σήμερα κιόλας, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και ουσιαστικά να ετοιμάζουν τα πακέτα με τις προσφορές που θα κάνουν στους καταναλωτές (έκπτωση 230 ευρώ στα tablet ή στα laptop και έκπτωση 12 ευρώ μηνιαίως για τη γρήγορη σύνδεση στο Internet μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου). Οι δικαιούχοι θα ξεκινήσουν να στέλνουν τις αιτήσεις τους από τις 04 Φεβρουαρίου.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως το συνέταξε το ΤΕΕ μπορείτε να το δείτε
ΕΔΩ
Όλες οι προθεσμίες για το πρόγραμμα με τα δωρεάν tablet Όλες οι προθεσμίες για το πρόγραμμα με τα δωρεάν tablet Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται των ταμειακών μηχανών

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται των ταμειακών μηχανώνΣτις κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών αναφέρεται εγκύκλιος που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Σημειώνεται πως με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από την 1η Ιανουαρίου 2015 επήλθαν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών και τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων και ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο να παρασχεθούν σε αυτές τις κατηγορίες οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Έτσι, η προαναφερόμενη εγκύκλιος της κ. Σαββαΐδου ορίζει τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι κατηγορίες οντοτήτων που μπορούν πλέον να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών είναι οι εξής:

- Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή.

- Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.

- Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης.

- Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών παιγνίων.

- Η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

- Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη.

- Ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του ΕΟΤ.

- Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

- Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων).

- Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

- Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών.

- Η επιχείρηση έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών.

- Η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

- Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν.

- Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά – πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛΤΑ ΑΕ, για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν.

- Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων.

- Ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.

Η εγκύκλιος της κ. Σαββαΐδου ορίζει ότι όσοι από τους επιτηδευματίες που προαναφέρθηκαν εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), τότε υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Βάσει τις εγκυκλίου, για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

- Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

– οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,

- οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

- οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),

- οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,

Τέλος, και οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:
- Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.

- Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

- Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται των ταμειακών μηχανών Οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται των ταμειακών μηχανών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για το θάνατο του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για το θάνατο του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα


Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών με την αγγελία του θανάτου του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Έξαρχου του Λεωνίδα, συνήλθε σήμερα 8 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, προκειμένου να αποδώσει την πρέπουσα και επιβαλλόμενη τιμή στον άνθρωπο, που υπηρέτησε τον τόπο μας μέσα από τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη θέση του Αντιδημάρχου προσφέροντας σπουδαίο έργο και μεγάλες υπηρεσίες, καταξιώνοντας έτσι το τιμητικό αξίωμα του Αντιδημάρχου.

Σε ένδειξη δε πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλιατών να εκφράσει την βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγαπημένη του οικογένεια.

2. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Φιλιατών σήμερα 8/1/2015.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του εκλιπόντος εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Να συνοδεύσει την νεκρώσιμο ακολουθία η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών.

5. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του εκλιπόντος, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών.

6. Να εκφωνήσει τον ύστατο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Φιλιατών

7. Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στους οικείους του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Γκίζας Ν. Χρήστος
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για το θάνατο του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για το θάνατο του Αντιδημάρχου Σπυρίδωνα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιανουαρίου 08, 2015 Rating: 5
httpsendrasei-gr-3-1