Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου


Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουνάρι), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 4.428.000,00€.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς» σύμφωνα με το Π.Δ 28/1980 και την παρ. 1α του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 51).

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

H δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Συνδέσμου και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2016-2020, στους οποίους θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ:20.6162.001 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από τη Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήματος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθμό αναφοράς CPV 90513100-8),

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 157 ν.4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 72.000,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριμμάτων, εφόσον γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης (160.000 τόνοι απορριμμάτων για τέσσερα έτη και 40.000 τόνοι απορριμμάτων το δικαίωμα προαίρεσης). Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Φωτίου Γρηγόριος, τηλ.:2666360134, e-mail: syndia2epir@gmail.com.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αντώνιος Νάστας
Read More »
Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Διαγωνισμός 4.428.000€ για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Επανάσταση ... ΜΟΥΤ με Κ.Ε.Π.

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Δήμος Ηγουμενίτσας: Επανάσταση ... ΜΟΥΤ με Κ.Ε.Π.


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, εχτές από το κοινοβούλιο, έκλεισε τις υπηρεσίες του το Σάββατο, εννοώντας προφανώς το ΚΕΠ, μιας και δε λειτουργεί καμία άλλη υπηρεσία του Δήμου το Σάββατο. 
Σιγά μη σκίσετε κανένα ...μνημόνιο κύριοι! 
Βέβαια, αν δει κανείς τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016 που ψήφισε η δημοτική αρχή πριν λίγες ημέρες θα αντιληφθεί ότι οι υπηρεσίες του Δήμου ενδέχεται να κλείσουν οριστικά και όχι για συμβολικούς λόγους. 
Ένας προϋπολογισμός που καταρτίστηκε από το Παρατηρητήριο της τρόικας για την αυτοδιοίκηση.
Καθ' υπόδειξη δηλαδή. 
Το επιχείρημα του Δημάρχου;; 
"Δεν είμαστε περιχαρείς, ωστόσο πρέπει να ασκήσουμε διοίκηση". 
Δηλαδή, αφενός διαμαρτύρονται για την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού (που συντάσσεται από την τρόικα) αλλά οι ίδιοι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό του Δήμου που επίσης συντάσσεται από την τρόικα. 
Ο στόχος τους πάντα παραμένει ένας: 
Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ που πολλές φορές γίνεται και με "λάθος διαγωνισμούς", όπως παραδέχτηκε στην περίπτωση της ανακύκλωσης, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας. 
Έτσι εννοεί και αποφάσισε ο κ. Λώλος να κάνει επανάσταση...!
Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Επανάσταση ... ΜΟΥΤ με Κ.Ε.Π. Δήμος Ηγουμενίτσας: Επανάσταση ... ΜΟΥΤ με Κ.Ε.Π. Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην ΗγουμενίτσαRead More »
Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Απευθείας αναθέσεις από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, στον φίλο του, Δήμαρχο Πάργας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Απευθείας αναθέσεις από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, στον φίλο του, Δήμαρχο Πάργας


Οι πολιτικές φιλίες, όπως το χρήμα και ο έρωτας, δεν κρύβονται.

Είναι γνωστές οι φιλικές σχέσεις του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου με τον Δήμαρχο Πάργας κ. Αντώνη Νάστα.

Και αυτό είναι σεβαστό και αξιέπαινο.

Δεν πρέπει όμως να μπερδεύεται η φιλία, με τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών ενός Δήμου.

Γνωστή είναι και η "αδυναμία" του κ. Λώλου, (ακόμα από όταν ήταν Δήμαρχος Μαργαριτίου) στις απευθείας αναθέσεις.
Έτσι, ο κ. Λώλος, σε κάθε ευκαιρία, προχωράει σε απευθείας αναθέσεις στην εταιρία του κ. Νάστα.

Παρόλο που υπάρχουν Θεσπρωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος και μάλιστα στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο κ. Λώλος, έχει ιδιαίτερη προτίμηση, στο σκυρόδεμα Καναλακίου.

Δείτε τις αναθέσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας, επί διοίκησης Λώλου, στην εταιρία ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., Βιομηχανία Αδρανών Υλικών  – Έτοιμου Σκυροδέματος , με  έδρα  τη Κορώνη Πρέβεζας, ιδιοκτησίας της οικογένειας του κ. Νάστα:
  • 16/12/2014 - 676,50€ (Ανάθεση)
  • 26/02/2015 -  922,50€ (Ανάθεση)
  • 9/03/2015 -  959,40€ (Ένταλμα πληρωμής από ανάθεση)
  • 19/03/2015 - 848,70€ (Ένταλμα πληρωμής από ανάθεση)
  • 19/03/2015 - 1.254,60€ (Ένταλμα πληρωμής από ανάθεση)
  • 26/06/2015 - 516,60€ (Ανάθεση)
  • 27/08/2015 - 2.109,45€ (Ανάθεση)
ΣΥΝΟΛΟ: 7.287,75€

Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση, μετά από διαγωνισμό, έστω και πρόχειρο.
Καλά θα κάνει η νομική υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας, να ενημερώσει τον Δήμαρχο, για το νόμο των απευθείας αναθέσεων και για τους περιορισμούς του. 

Όπως π.χ. την υποχρεωτική αιτιολόγηση του κατεπείγοντος.
Read More »
Απευθείας αναθέσεις από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, στον φίλο του, Δήμαρχο Πάργας Απευθείας αναθέσεις από τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, στον φίλο του, Δήμαρχο Πάργας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Αγέλη αδέσποτων επιτέθηκε σε κοπέλα στέλνοντάς την στο Νοσοκομείο

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Αγέλη αδέσποτων επιτέθηκε σε κοπέλα στέλνοντάς την στο Νοσοκομείο

 
 
Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε το πρωί της Κυριακής, μία κοπέλα, η οποία βρίσκονταν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. 
 
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί μία αγέλη περισσοτέρων των δεκαπέντε σκύλων.

Κάποια από τα σκυλιά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κινήθηκαν εναντίον της. 
 
Παρά την προσπάθεια να τα αποφύγει δεν τα κατάφερε.

Το ένα απ’ αυτά την δάγκωσε, η κοπέλα έπεσε στο χώμα και αμέσως προσέτρεξαν να την βοηθήσουν διερχόμενοι.

Σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στο σημείο η Αστυνομία η οποία συνέβαλε για να αποφευχθούν τα χειρότερα και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την κοπέλα στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και φιλοζωικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται επιθέσεις αδέσποτων στην πόλη των Ιωαννίνων, ακόμη και σε πολυσύχναστα σημεία του κέντρου. 
 
Read More »
Αγέλη αδέσποτων επιτέθηκε σε κοπέλα στέλνοντάς την στο Νοσοκομείο Αγέλη αδέσποτων επιτέθηκε σε κοπέλα στέλνοντάς την στο Νοσοκομείο Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μείωση των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνους

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Ηγουμενίτσα: Μείωση των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνους


Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας, αφού έλαβε υπόψη του, τηναπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,  αποφάσισε τη μείωση των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου, με την προσκόμιση  των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως εξής:


Read More »
Ηγουμενίτσα: Μείωση των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνους Ηγουμενίτσα: Μείωση των Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και πολύτεκνους Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Σύλληψη αλλοδαπού για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράβαση του Τελωνειακού κώδικα

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Σύλληψη αλλοδαπού για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράβαση του Τελωνειακού κώδικα


Συνελήφθη, εχτές (05-12-2015) μετά τα μεσάνυκτα στο Λούρο Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Πρέβεζας, ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας, διότι από τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε έδαφος Schengen.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με λαθραίο καπνό, βάρους (530) γραμμαρίων.

Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Πρέβεζας.

Read More »
Σύλληψη αλλοδαπού για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράβαση του Τελωνειακού κώδικα Σύλληψη αλλοδαπού για παράνομη είσοδο στη χώρα και παράβαση του Τελωνειακού κώδικα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΤΖΟΓΟΥ

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΤΖΟΓΟΥ


Τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου καθώς και τις νομικές και οικονομικές συνέπειες που θα έχει ενδεχόμενη επιβολή ειδικούς τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ ζητά να πληροφορηθεί ο βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Β. Γιόγιακας σε ερώτηση που απευθύνει από κοινού με τους κ.κ. Λ. Αυγενάκη και Ν. Παναγιωτόπουλο προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση στα τυχερά παιχνίδια σε βάρος νόμιμων εταιριών και σε όφελος παράνομων, μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων

Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα σήμερα συγκεντρώνει τζίρους δισεκατομμυρίων, από παίκτες που δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως περιορισμό, κοινωνικής, φορολογικής αλλά και νομικής υφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής, της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που επιβεβαιώνονται από πανεπιστημιακές μελέτες, ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5,5 δισ. ευρώ το χρόνο, δηλαδή είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον νόμιμο τζίρο.

Η Κυβέρνηση ωστόσο, αντί να στρέψει την προσοχή της στην καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας, προχωρά στην επιβολή άλλων, νέων φόρων σε νόμιμες δραστηριότητες αφήνοντας ανεξέλεγκτα να γιγαντώνεται ο παράνομος τζόγος, που σπάει ρεκόρ εισπράξεων, με την επιπλέον φορολόγηση που επιβάλλει η Κυβέρνηση στο νόμιμο τζόγο με την επιβολή του ειδικού τέλους (0,05 του ευρώ) ανά στήλη στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ.

Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά ταμεία και προκαλούνται ανυπολόγιστες επιπτώσεις και απώλειες σε κοινωνικό επίπεδο, από τον εθισμό σε χώρους παρανομίας, που λειτουργούν ανενόχλητα, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό και έλεγχο.

Ως συνέπεια της επιβολής του ειδικού τέλους ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά του. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται πρόκειται για παραβάσεις της από 2000 Σύμβασης Παραχώρησης Αποκλειστικών Δικαιωμάτων Τυχερών Παιγνίων που σχετίζονται τόσο με την επιβολή τέλους στα παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4346/2015 όσο και με το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ ΑΕ στο διαδικτυακό στοίχημα. [..] Μεταξύ άλλων, το τέλος αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος της εταιρείας και σε όφελος άλλων παρόχων τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μη-αδειοδοτημένων και μη-εποπτευόμενων στην Ελλάδα διαδικτυακών παρόχων, οι οποίοι λειτουργούν κατά παράβαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ.»

Την ίδια στιγμή αντίθετοι είναι και πράκτορες του ΟΠΑΠ που αποτελούν έναν κλάδο 4.5000 μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, που προσφέρουν πάνω από 22.000 θέσεις απασχόλησης σε όλη τη χώρα και συνεισφέρουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους ετησίως.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Πώς θα αντιμετωπίσετε τον παράνομο τζόγο ύψους 5,5 δισ. ευρώ που και εάν καταπολεμηθεί μπορεί να φέρει πολλαπλάσια δημόσια έσοδα και σημαντικά κοινωνικά οφέλη;

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε από κοινού με τους άλλους παρόχους τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών; Θα εφαρμοστεί σε αυτούς το ειδικό τέλος;

4. Έχετε εξετάσει με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού- μετά τις νομικές ενέργειες του ΟΠΑΠ και τη σχετική προαναγγελία της ΠΟΕΠΠΠ για την ακύρωση της μονόπλευρης αυτής επιβολής του ειδικού τέλους- εάν υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να ακυρωθεί αλλά παράλληλα να υπάρξουν κυρώσεις και καταδικαστικές αποφάσεις από την ΕΕ κατά της χώρας μας; Μια αρνητική εξέλιξη που ξέρετε, όχι μόνο δεν θα επιφέρει έσοδα αλλά αντίθετα αναζήτηση άλλων ισοδυνάμων και επιβολή πολύ «τσουχτερών» προστίμων που θα κληθούν οι έλληνες πολίτες να πληρώσουν.

Read More »
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΤΖΟΓΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΤΖΟΓΟΥ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Σύλληψη ημεδαπού για παράνομη οπλοκατοχή

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Σύλληψη ημεδαπού για παράνομη οπλοκατοχή


Συνελήφθη, προχθές (04-12-2015) αργά το απόγευμα, στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πρέβεζας, ένας 37χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι (τύπου πεταλούδα) και ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας.

Read More »
Σύλληψη ημεδαπού για παράνομη οπλοκατοχή Σύλληψη ημεδαπού για παράνομη οπλοκατοχή Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Διανομή ρυζιού από τον σύλλογο τριτέκνων Θεσπρωτίας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Διανομή ρυζιού από τον σύλλογο τριτέκνων Θεσπρωτίας


Ο σύλλογος τριτέκνων ενημερώνει τα μέλη του ότι από την Τρίτη 08/12/2015 έως και την Παρασκευή 11/12/2015 θα μοιράσει ρύζι στους δικαιούχους του συλλόγου. 
 
Ώρες παραλαβής: Από 8:00 με και 12:30
Read More »
Διανομή ρυζιού από τον σύλλογο τριτέκνων Θεσπρωτίας Διανομή ρυζιού από τον σύλλογο τριτέκνων Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Ολοκληρώθηκαν στην Παραμυθιά οι εκδηλώσεις εθελοντισμού της ΠΕ Θεσπρωτίας

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015
Ολοκληρώθηκαν στην Παραμυθιά οι εκδηλώσεις εθελοντισμού της ΠΕ ΘεσπρωτίαςΟλοκληρώθηκαν στην Παραμυθιά οι εκδηλώσεις της ΠΕ Θεσπρωτίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και τον ΦΟΠ. 
 
Στον πεζόδρομο δεκάδες μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής ζωγράφισαν σε λινάτσες και χαρτί πως φαντάζονται τον εθελοντισμό και έπαιξαν ζωηρά παιχνίδια. 
 
 
Η συντονίστρια της εκδήλωσης, Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αντιγόνη Φίλη δήλωσε:
"Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και κυρίως τον Βασίλη Μητσιώνη που με πολύ μεράκι ζωγράφισε για τα παιδιά μας"
 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Περιφέρεια Ηπείρου ΠΕ Θεσπρωτίας – Δήμοι Ηγουμενίτσας και Φιλιατών- Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
Εθελοντικές ομάδες και σύλλογοι του Νομού Θεσπρωτίας  

Read More »
Ολοκληρώθηκαν στην Παραμυθιά οι εκδηλώσεις εθελοντισμού της ΠΕ Θεσπρωτίας Ολοκληρώθηκαν στην Παραμυθιά οι εκδηλώσεις εθελοντισμού της ΠΕ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Απαγωγή βρέφους 11 μηνών από καταυλισμού Ρομά

Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015

Απαγωγή βρέφους 11 μηνών από καταυλισμού Ρομά


Την απαγωγή του παιδιού της, ηλικίας μόλις έντεκα μηνών, κατήγγειλε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στις αστυνομικές αρχές, μία νεαρή μητέρα από τον καταυλισμό των Ρομά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, απαγωγείς είναι ο πατέρας του παιδιού με τον οποίο έχει χωρίσει, ο παππούς και ένας φίλος τους, οι οποίοι έφτασαν στην Άρτα από τον καταυλισμό της Θήβας, άρπαξαν το βρέφος και εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την Ήπειρο ενώ έχουν ενημερωθεί και οι αρχές της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς είναι άγνωστη η κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε το όχημα, για το οποίο έχουν τα πλήρη στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν λίγο καιρό και η νεαρή κοπέλα είχε επιστρέψει στην οικογένειά της που ζει στην Άρτα.

Η Αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, θεωρεί σχεδόν σίγουρα ότι στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την απαγωγή του μωρού, είναι πολύ πιθανό να μεταφέρονται και ναρκωτικές ουσίες.

Read More »
Απαγωγή βρέφους 11 μηνών από καταυλισμού Ρομά  Απαγωγή βρέφους 11 μηνών από καταυλισμού Ρομά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2015 Rating: 5

Σελίδες