Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για πτυχιούχους και επιχειρήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Tέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020  συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ πρόκειται να προκηρυχθούν.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα 4 προγράμματα ΕΣΠΑ και πότε ανοίγου οι αιτήσεις για τα προγράμματα

Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"
Αναμένεται

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
 1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και
 3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:
 • Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (Βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Περίοδος υποβολής

από 7/4/2016 έως 20/5/2016

Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άϋλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Προϋπολογισμός

€ 130.000.000
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο 2016: 40%). Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78.000.000 ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.840.000 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000 Αττική 16.800.000 Στερεά Ελλάδα 3.000.000 Νότιο Αιγαίο 2.160.000 ΣΥΝΟΛΑ 78.000.000.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Σχετικά αρχεία


Πρόγραμμα "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"
Αναμένεται
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).
Επιλέξιμες Δαπάνες
 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€
 7.  Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Προϋπολογισμός

€ 70.000.000
Kατανoμή Π/Υ στις περιφέρειες της χώρας
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 28.756.000
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 23.044.000
Αττική: 9.800.000
Στερεά Ελλάδα: 2.800.000
Νότιο Αιγαίο: 5.600.000
Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).
Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ).
Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

Σχετικά αρχεία


Πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Αναμένεται

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

Περίοδος υποβολής

από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

ι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
5. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
6. Προμήθεια αναλωσίμων
7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)
8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)
9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Προϋπολογισμός

€ 120.000.000
Κατανομή σε 2 Κύκλους:
1ος κύκλος (τρέχων) Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€  Κατανομή Π/Υ στις περιφέρειες:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 43.440.000€
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 12.780.000€
 • Αττική: 11.040.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 2.760.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 1.980.000 €
Η υποβολή αίτησης / επενδυτικής πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύεων www.ependyseis.gr/mis. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Σχετικά αρχεία


Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"
Αναμένεται
Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
• Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Προϋπολογισμός € 50.000.000

Κατανέμεται σε 2  κύκλους :
 Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (τρέχων κύκλος): 65% =32.500.000 κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:
 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 19.500.000
 • Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000
 • Αττική: 5.070.000
 • Στερεά Ελλάδα: 1.261.000
 • Νότιο Αιγαίο: 884.000
 Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% 17.500.000
Οι αιτήσεις/ επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Σχετικά αρχεία
Read More »
Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για πτυχιούχους και επιχειρήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι Τέσσερα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για πτυχιούχους και επιχειρήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Συνάντηση Μάριου Κάτση με τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Την Τετάρτη 10/2, ο βουλευτής Θεσπρωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, επισκέφθηκε τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένη Κασσαβέτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό και φιλικό κλίμα, ήταν ωστόσο μακροσκελής και άκρως εποικοδομητική. Ο βουλευτής αφού μετέφερε τις ευχές του για παραγωγική θητεία στην κ. Μάρη Ζεντέλη – Παπασπύρου που αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενημέρωσε ενδελεχώς τον Ειδικό Γραμματέα κ. Κασσαβέτη για θέματα της αρμοδιότητας του, που αφορούν το νομό Θεσπρωτίας.

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν οι θεσμικές αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως είναι το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ο εποπτικός έλεγχος του Σώματος Ελεγκτών στον κλάδο Υγείας αλλά και οι επόμενες κινήσεις που επιβάλλονται να γίνουν σε ολόκληρη τη πολύπαθη Δημόσια Διοίκηση.
Read More »
Συνάντηση Μάριου Κάτση με τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Συνάντηση Μάριου Κάτση με τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Απεργία στα λιμάνια 16 και 17 Φεβρουαρίου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016
 
Νέες κινητοποιήσεις, με αφορμή την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ στην Cosco, έχουν προαναγγείλει οι υπάλληλοι των λιμανιών και οι λιμενεργάτες.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και η Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λιμενεργατών του ΟΛΠ, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί 48ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση, με συγκεντρώσεις σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, ο υπάλληλοι των λιμανιών και οι λιμενεργάτες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Αθήνα και πορεία, ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη.

H ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών, σε κοινή ανακοίνωσή τους, εκτιμούν ότι «η εμμονή της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ στην πολιτική πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ δεν αποτελεί αναπτυξιακό λιμενικό μοντέλο αλλά πολιτικό και οικονομικό ξεπούλημα των λιμανιών».

Προσθέτουν επίσης ότι «η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους εργαζόμενους και το κορυφαίο θέμα των εργασιακών σχέσεων, ενώ έως τώρα δεν έχει προσδιορίσει και δεν έχει θεσμοθετήσει την αναγκαία δημόσια αρχή λιμένος».
Read More »
Απεργία στα λιμάνια 16 και 17 Φεβρουαρίου Απεργία στα λιμάνια 16 και 17 Φεβρουαρίου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

«Τρέχει» το υδατοδρόμιο στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Τα υδατοδρόμια Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας, ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο, με αφορμή την αδειοδότηση που έλαβε αυτό των Παξών, το οποίο μάλιστα θα λειτουργεί σε περιοχή Natura, καθορισμένη ως ειδική ζώνη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, ανέφερε ότι στόχο είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχει δημιουργηθεί το πρώτο δίκτυο στη χώρα κι έκανε γνωστό ότι δρομολογείται η απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της αναδόχου εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, Αναστάσιος Γκόβας, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αδειοδότηση υδατοδρομίων δείχνουν από τους δήμους Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τον κ. Γκόβα, στον δήμο Ιωαννίνων, όπως και σε άλλους δήμους που υπάρχει ενδιαφέρον για παραλίμνια λειτουργία υδατοδρομίων, θα πρέπει πρώτα η Κτηματική Υπηρεσία Ελληνικού Δημοσίου να καθορίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της διαχείρισης των λιμνών και μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της σχετικής αδειοδότησης των υδατοδρομίων.

Πιο άμεση αναμένεται η αδειοδότηση υδατοδρομίου στην Ηγουμενίτσα, καθώς πολύ σύντομα φέρεται ότι θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ του δημάρχου Ηγουμενίτσας και του προέδρου της εταιρείας Ελληνικά Υδατοδρόμια, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.
Read More »
«Τρέχει» το υδατοδρόμιο στην Ηγουμενίτσα «Τρέχει» το υδατοδρόμιο στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016» (+ΒΙΝΤΕΟ)

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016»
Σάββατο, Κυριακή 5, 6 Μαρτίου
Στάδιο ΤΑΕ ΚWON DO - Παλαιό Φάληρο


Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος συλλογικός φορέας των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, προετοιμάζει ένα σημαντικότατο διήμερο εκδηλώσεων στις αρχές της άνοιξης, το "ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016». Το διήμερο αυτό, το Σάββατο και την Κυριακή 5 & 6 Μαρτίου στο Στάδιο ΤΑΕ KWON DO (Παλαιό Φάληρο), θα αποτελέσει το μεγαλύτερο αντάμωμα των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, των φίλων της Ηπείρου και της Παράδοσης το 2016 στην Αθήνα, θεμελιώνοντας, με την επιτυχία του, ένα θεσμό μακράς πνοής.


Το «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» περιλαμβάνει ένα πλούσιο κύκλο εκδηλώσεων και δράσεων. Μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα του διημέρου ξεχωρίζουν:

- «Η ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» το Σάββατο 5 Μαρτίου, στις 8 μμ.

Το πιο όμορφο καλωσόρισμα της Άνοιξης με κορυφαίους μουσικούς από όλη την Ελλάδα! Μια μεγάλη συναυλία όπου συμμετέχουν οι Ναπολέων Δάμος, Λάκης Χαλκιάς, Γιώργος Μεράντζας και Σάββας Σιάτρας από την Ήπειρο, Νίκος Οικονομίδης από τα νησιά, «Χάλκινα της Κοζάνης» από την Μακεδονία, Βαγγέλης Δημούδης από την Θράκη, Φραγκίσκος Τζιωτάκης από Κυκλάδες, Κουδουνάτοι και Γλεντιστάδες από την Λέσβο, Αλέξανδρος Παπαδάκης από την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συναυλίας και οι «Ηπειρώτικες Γέφυρες» που φέτος είναι αφιερωμένες στα αποδημικά σωματεία της Λέσβου (Ομοσπονδία Λεσβιακών Σωματείων Αττικής, Αδελφότητα Μεσοτοπιτών) που αναδεικνύουν τη ζωντάνια του αξιακού φορτίου ενός νησιού πολύπαθου από προσφυγιές στη σημερινή προσφυγική κρίση.

- Η «Πίτα του Ηπειρώτη») την Κυριακή 6 Μαρτίου, στις 10 πμ, με τη συμμετοχή χιλιάδων χορευτών, δεκάδων χορευτικών ομίλων, από τους συλλόγους των αποδήμων Ηπειρωτών σε όλη την Ελλάδα, σε μια πανδαισία της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης με άξιες κομπανίες και ερμηνευτές. Ανάμεσά τους οι κομπανίες των Κώστα Βέρδη, Θοδωρή Γεωργόπουλου, Δημήτρη Ζιάγκα, «Λαλητάδες», Τάσου Μαγκλάρα κά. Η φετινή «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πλέον εμβληματικά επαγγέλματα των Ηπειρωτών στην ξενιτιά – στους φουρναραίους! Θα ακολουθήσει πάνδημο Ηπειρώτικο γλέντι, από τη 1 έως τις 3 μμ, με προεξάρχοντα τον Ναπολέοντα Δάμο και με τη συμμετοχή ερμηνευτών και μουσικών που δηλώνουν την εθελοντική συμμετοχή τους.

- Φόρουμ Νεανικής Δημιουργίας, την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 7:30 μμ, με την σκυτάλη να περνά σε σχήματα νέων αποδήμων, δίχως όρια ηχοχρωμάτων που βρίσκουν ένα προνομιακό χώρο προβολής της δουλειάς τους, προσφέροντας ένα ενδεικτικό πανόραμα της νεανικής μουσικής δημιουργίας.

Όλο το διήμερο θα λειτουργήσουν σε χώρους του Σταδίού Έκθεση Ηπειρωτών παραγωγών και προϊόντων (10 πμ – 8 μμ), έκθεση των φορέων της Αποδημίας, (Αδελφοτήτων, Συλλόγων, Ομοσπονδιών), έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας – με την παρουσίαση και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που προκήρυξε η Π.Σ.Ε. με τίτλο «Η Ήπειρος στην αποδημία».

Τα μεσημέρια του διημέρου (3:30 – 5:30 μμ) διοργανώνεται κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Ήπειρος, Ηπειρώτες και κινηματογράφος» ενώ τα απογεύματα ανοιχτές συζητήσεις με θέματα την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς – από το Γεφύρι της Πλάκας μέχρι τα ηπειρώτικα πανηγύρια (Σάββατο 5:30 μμ) και το διατροφικό ζήτημα σε σχέση την Ήπειρο (Κυριακή 5:30 μμ)

Το διήμερο συνδιοργανώνεται από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και την Περιφέρεια Ηπείρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλος χορηγός του διημέρου η ‘WIND”:

Το Σάββατο και την Κυριακή, 5 & 6 Μαρτίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παλαιό Φάληρο, στο Στάδιο TAE KWON DO, στο «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016». Στη μεγάλη γιορτή των ξενιτεμένων Ηπειρωτών, των φίλων της Ηπείρου και της Παράδοσης.

Οι Ηπειρώτες διαχρονικά διοργανώνουν τη μεγαλύτερη εκδήλωση της παράδοσης κάθε χρόνο – την «Πίτα του Ηπειρώτη» - και φέτος αναβαθμίζουν την προσφορά τους, με το πλουσιότατο, πρωτότυπο διήμερο, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχές στο πρόγραμμά του, στις εκδηλώσεις του! Το «Πανηπειρωτικό Πανόραμα» σας προσκαλεί όχι απλά θεατές αλλά συμμέτοχους στη μεγάλη επιτυχία του, μέσα από το πλήθος και την ποικιλία των δράσεων που πλαισιώνουν το πρόγραμμά του. Πέρα από τις μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις, οι εκθέσεις φορέων και παραγωγών, οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και βίντεο, προσφέρουν δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής, ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες της ηπειρώτικης αποδημίας που δίνουν τον παλμό και τον σφυγμό μέσα από τη δική τους συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα.

Είσοδος: 5 ευρώ για κάθε ξεχωριστή ημέρα, 7 ευρώ κοινό εισιτήριο για όλο το διήμερο.

Read More »
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016» (+ΒΙΝΤΕΟ) «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2016» (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Απαγόρευση αλιείας καραβίδας στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, απαγορεύεται η διενέργεια της αλιείας της καραβίδας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στον ποταμό Καλαμά, καθώς και σε όλους τους ποταμούς και τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου, από 15 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαΐου 2016 με σκοπό την αναπαραγωγή του είδους. Ειδικότερα για στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου, η απαγόρευση ισχύσει μέχρι την 30η Ιουνίου 2016, επειδή λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή η αναπαραγωγική περίοδος έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Read More »
Απαγόρευση αλιείας καραβίδας στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου Απαγόρευση αλιείας καραβίδας στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Κάλεσμα φορέων για τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων- Μικτής Ε.Π.Σ. Ηπείρου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Τους πολίτες της Ηπείρου, να δώσουν το παρών στον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και της Μικτής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου (ΕΠΣΗΠ), ο οποίος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου (ώρα 15.30) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων, κάλεσαν σήμερα οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Περιφέρειας, του Δήμου Ιωαννιτών, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Ε.Π.Σ.Η.Π..

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, κ. Περικλής Βασιλάκης, τόνισε ότι "ο σκοπός του παιχνιδιού είναι φιλανθρωπικός-κοινωνικός. Θα υπάρξουν τιμητικές προσκλήσεις, με ένα συμβολικό αντίτιμο, είτε σε χρήματα, είτε σε τρόφιμα ή σε ο,τιδήποτε άλλο κρίνει ο καθένας, για την ενίσχυση των ανθρώπων που θέλουμε να βοηθήσουμε. Το γήπεδο Ζωσιμάδων το απόγευμα της Δευτέρας 22 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει πολύ κόσμο και για αυτό καλούμε τους Ηπειρώτες, να είναι κοντά μας σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και για να τιμήσουμε τη μεγάλη ημέρα της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων".

Ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε επίσης να συνδράμουν την προσπάθεια, μέσω χορηγιών και όλες οι επιχειρήσεις της Ηπείρου. Ακόμη πρόσθεσε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν και για τις άλλες περιφερειακές ενότητες, όπως ήδη έχει γίνει στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Η Ολυμπιονίκης- Σμηναγός Κατερίνα Θάνου, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία προβολής του Αθλητισμού σε σχολεία των Ιωαννίνων, το πρωί της ίδιας ημέρας μαζί με την επίσης Ολυμπιονίκη Αθανασία Τζουμελέκα.

"Εγώ και η Αθανασία (Τζουμελέκα)- είπε μεταξύ άλλων- δεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή το κάλεσμα να βρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση. Σαφώς ο σκοπός είναι ιερός, και όταν πρόκειται για ένα φιλανθρωπικό αγώνα αυτό έχει πρωτεύουσα σημασία για εμάς. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και εγώ και η Αθανασία (Τζουμελέκα) έχουμε αναλάβει το ρόλο της προβολής των Ολυμπιονικών με την παρουσία μας σε σχολεία και αθλητικούς συλλόγους για να μυήσουμε τα παιδιά στον αθλητισμό. Να μπορέσουμε να φέρουμε τη νεολαία κοντά σε ευ αγωνίζεσθαι, στα πρότυπα ενός υγιούς αθλητή. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία. Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί η ανταπόκριση των Δήμων και των Περιφερειών σε όλες τις πόλεις που έχουμε κινηθεί είναι μεγάλη. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε και τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, όπου θα παραβρεθούμε σε σχολεία της πόλης για να έρθουμε κοντά με τους μαθητές. Είμαι σίγουρη πως οι Γιαννιώτες θα ανταποκριθούν στην εκδήλωση."

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων, εντεταλμένος για θέματα Αθλητισμού, Βασίλης Καλούδης, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: "Ως Δήμος Ιωαννιτών δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ και να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους τους φορείς. Βλέπουμε τον αθλητισμό σε όλες τις προεκτάσεις του, μιας και είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα Ελευθέρια, το πιο ιστορικό γεγονός της πόλης. Θα διεξαχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Εθνικής Ενόπλων και ΕΠΣ Ηπείρου, θα ήθελα ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνουν και στέκονται δίπλα στην πόλη, στα Ελευθέριά της. Θα ήθελα και εγώ να καλέσω τους Γιαννιώτες να είναι παρόντες στην εκδήλωση, να ενθαρρύνουν τους ποδοσφαιριστές, και να απολαύσουν το θέαμα που θα προσφέρουν. Μακάρι τέτοια αθλητικά γεγονότα να υπάρχουν συχνά. Να ευχαριστήσω επίσης και τους Ολυμπιονίκες που είναι εδώ μαζί μας που και αυτοί επιτελούν ένα πολύ μεγάλο έργο σε ο, τι αφορά τη μύηση των παιδιών στον Αθλητισμό".

Την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων εκπροσώπησε ο π. Δημήτριος Μακρής που εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Μητροπολίτη κ. Μάξιμου προς τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. "Είμαστε ευτυχείς- δήλωσε μεταξύ άλλων- γιατί παρά την κρίση την οποία βιώνουμε, υπάρχουν ακόμα φορείς υγιείς και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και νοιάζονται για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους ποδοσφαιριστές για τη συμμετοχή τους. Αυτή τους η προσφορά μας τιμά ιδιαιτέρως. Θερμές ευχαριστίες και στους Ολυμπιονίκες, οι οποίοι αφιερώνουν τον χρόνο τους σε κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό για την κοινωνία μας, να αναδείξουν τις ευαισθησίες στα νέα παιδιά. Τέλος, ευχόμαστε ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και η συνδιοργάνωση να στεφθεί από επιτυχία, μιας και ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός και ιερός".

Τέλος εκ μέρους της ΕΠΣΗΠ το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Δαβής, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: "Είναι τιμή και υποχρέωση για εμάς ως ΕΠΣΗΠ να είμαστε παρόντες σε ένα ακόμη ποδοσφαιρικό αθλητικό γεγονός. Πόσω μάλλον όταν ο σκοπός είναι ιερός. Είμαστε εδώ παρόντες ως Ένωση Ηπείρου, συνδιοργανωτές αυτής της σημαντικής εκδήλωσης μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι το Ηπειρώτικο ποδόσφαιρο οργανωτικά αλλά και αγωνιστικά, είναι μπροστά. Καλώ όλον τον κόσμο της περιοχής, ποδοσφαιρικό και αθλητικό, να βρίσκεται την ημέρα της εκδήλωση στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων ‘Οι Ζωσιμάδες’».

Βασικά σημεία διάθεσης προσκλήσεων και παραλαβής ειδών διατροφής κλπ είναι τα εξής: Περιφέρεια (Γραφεία 128-129) , Δήμος Ιωαννιτών (Κεντρικό Δημαρχείο), Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων (Ι.Ν. Μητροπόλεως, Αγίας Μαρίνας, Αρχιμανδρειού, Περιβλέπτου και Αγ. Νικολάου Αγοράς), Ε.Π.Σ.Η.Π. (Γραφεία Χαρ. Τρικούπη 10 ή Γήπεδο ΕΠΣΗΠ).
Read More »
Κάλεσμα φορέων για τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων- Μικτής Ε.Π.Σ. Ηπείρου Κάλεσμα φορέων για τον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων- Μικτής Ε.Π.Σ. Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Συνελήφθησαν 74χρονη και 32χρονη με καταδικαστικές απόφασεις για απάτη

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Συνελήφθησαν, χθες (10.02.2016) το πρωί στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θεσπρωτικού, δύο ημεδαπές, ηλικίας 74 και 32 ετών, διότι εκκρεμούσε σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας, ποινής φυλάκισης δύο ετών, για απάτη κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.

Read More »
Συνελήφθησαν 74χρονη και 32χρονη με καταδικαστικές απόφασεις για απάτη Συνελήφθησαν 74χρονη και 32χρονη με καταδικαστικές απόφασεις για απάτη Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο ημεδαπές για κλοπές ρούχων από καταστήματα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Συνελήφθησαν, χθες (10-02-2016) το μεσημέρι στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαπές, ηλικίας 22 και 19 ετών, κατηγορούμενες για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες, ενεργώντας από κοινού, χθες το μεσημέρι στα Ιωάννινα, αφαίρεσαν από κατάστημα εμπορίας ενδυμάτων, διάφορα είδη ρουχισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι και συνέλαβαν τις δράστιδες, ενώ στην κατοχή τους βρήκαν και κατέσχεσαν τα κλεμμένα ρούχα καθώς και ενδύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχαν αφαιρέσει το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας από άλλο κατάστημα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, ταυτοποιήθηκε ο τρόπος δράσης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δράστιδες εισέρχονταν στα καταστήματα προσποιούμενες τις πελάτισσες και δοκίμαζαν ρούχα, από τα οποία αφαιρούσαν τα αντικλεπτικά συστήματα και είτε τα τοποθετούσαν σε τσάντες είτε τα φορούσαν.

Τα κλεμμένα προϊόντα καθώς και ένα ψαλίδι, με το οποίο αφαιρούσαν από τα ρούχα τον αντικλεπτικό μηχανισμό, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Read More »
Συνελήφθησαν δύο ημεδαπές για κλοπές ρούχων από καταστήματα Συνελήφθησαν δύο ημεδαπές για κλοπές ρούχων από καταστήματα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος 86χρονου

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των τριών δραστών 26χρονος ημεδαπός Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία

Εξιχνιάσθηκε, μετά από έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ιωαννίνων, η ληστεία που διαπράχθηκε προχθές (09-02-2016) το μεσημέρι, σε βάρος 86χρονου ημεδαπού, έξω από το σπίτι του, στην Κοπάνη Ιωαννίνων.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των τριών δραστών 26χρονος ημεδαπός Ρομά, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 09-02-2016, ο 26χρονος δράστης προσέγγισε αρχικά, με το πρόσχημα πώλησης ενδυμάτων, τον 86χρονο στην αυλή του σπιτιού του και όταν αυτός δεν αποδέχθηκε την αγοραπωλησία, τον ακινητοποίησε με τη βοήθεια συνεργού του και με τη χρήση βίας, του απέσπασαν χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, όπου τους ανέμενε ο τρίτος δράστης.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Ιωαννίνων, συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των δύο συνεργών του 26χρονου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Read More »
Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος 86χρονου Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος 86χρονου Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.Β. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016

 
Την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για τη μεταφορά/μετάταξη ή μη στο Ε.Κ.Α.Β. των εργαζομένων στα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ζητεί να πληροφορηθεί ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Ένταξη στο Ε.Κ.Α.Β. των εργαζομένων στα ασθενοφόρα του Π.Ε.Δ.Υ. »

Με την Υποπαράγραφο Ι2 (Α2) του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α'/7-4-2014) δίνεται η δυνατότητα στο σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων οι οποίοι κατείχαν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ να μεταταχθούν/μεταφερθούν στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.

Σε ανάρτηση του ιστοχώρου ekabnews.gr (8-11-2015) γίνεται αναφορά σε κείμενο το οποίο επρόκειτο να ενσωματωθεί σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι υπάλληλοι του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους καθώς και των λοιπών μονάδων υγείας) των κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών μετατάσσονται/ μεταφέρονται στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχουν.

Με τη μεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. των εργαζομένων στα ασθενοφόρα των μονάδων υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών θα τελεί υπό την ενιαία επιχειρησιακή διαχείριση του Ε.Κ.Α.Β., ενισχύοντας τη συντονιστική αρμοδιότητα που επιφυλάσσεται στο Ε.Κ.Α.Β. για τα ασθενοφόρα των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας (άρθρο 66, παρ. 15, ν.3984/2011, ΦΕΚ 150/Α/11). Επίσης, η ενίσχυση με προσωπικό (περί τους 730 εργαζόμενους οι οποίο πρακτικώς έχουν ταυτόσημο αντικείμενο εργασίας με τους συναδέλφους τους στα Ε.Κ.Α.Β.) δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέοι τομείς του Ε.Κ.Α.Β. ανά την επικράτεια της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι μη πιστοποιημένοι Οδηγοί - Διασώστες των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν παρακολούθησης των προβλεπόμενων από το νόμο ταχύρρυθμων μαθημάτων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β..

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει, στην επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, διάταξη για τη μεταφορά/μετάταξη υπαλλήλων του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους καθώς και των λοιπών μονάδων υγείας) των κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Δε Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχουν.
Read More »
ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.Β. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.Β. ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή στην Ηγουμενίτσα

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης. 


Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Read More »
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή στην Ηγουμενίτσα Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Συνέντευξη τύπου και νέα 48ωρη απεργία

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα προκηρύσσοντας 48ωρη απεργία στην περίπτωση που η Κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το ασφαλιστικό στη βουλή.

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με θέμα το Ασφαλιστικό, το σχεδιασμό της δράσης, την κλιμάκωση της πάλης, την προετοιμασία της 48ωρης απεργίας, την Τρίτη 16 Φλεβάρη και ώρα 6:00μ.μ στα γραφεία του και καλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπα, να παρευρεθούν και να καλύψουν.
Read More »
Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Συνέντευξη τύπου και νέα 48ωρη απεργία Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας: Συνέντευξη τύπου και νέα 48ωρη απεργία Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

O Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά, επισκεύασε τη φωλιά του πελαργού στην Εγνατία Οδό (+ΦΩΤΟ)

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επισκευή της μοναδικής ενεργής φωλιάς του πελαργού– έμβλημα της Εγνατίας Οδού (Εικόνα 1). Το συντονισμό των εργασιών ανέλαβε ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Αχέροντα και Καλαμά (ΦΔΑΚ) με τη συνεργασία των αντίστοιχων τμημάτων συντήρησης της ΔΕΗ και της Εγνατίας Οδού Α.Ε.Εικόνα 1. Δορυφορικό απόσπασμα από Google Earth της τοποθεσίας της φωλιάς του πελαργού

Ο ΦΔΑΚ παρακολουθούσε συστηματικά την κατάσταση της φωλιάς, η οποία είχε υποστεί σημαντικές φθορές λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που οδήγησαν τελικά στην πτώση της στο οδόστρωμα (Εικόνες 2 και 3).Εικόνα 2. Η φωλιά του πελαργού πριν την πτώση με ελαφριά κλίση προς τα δεξιάΕικόνα 3. Η εμφανής "τρύπα" στο μέσον της φωλιάς και η άμεση επαφή με τα καλώδια της κολώνας

Άμεσα κατασκευάστηκε μεταλλική πλατφόρμα με δακτυλίους στήριξης στον στύλο της ΔΕΗ και περιμετρικό κιγκλίδωμα ύψους 20 εκ. Επίσης, έγινε επανατοποθέτηση του υλικού από την καταστραμμένη φωλιά ώστε να δημιουργηθεί μέρος της στρωμνής που αποτελείται από νεκρά φύλλα, ξερά χόρτα και λεπτά κλαδιά (Εικόνες 4 - 6).Εικόνα 4. Η πλατφόρμα που τοποθετήθηκε στον στύλο της ΔΕΗ


Εικόνα 5. Τοποθέτηση του υλικού της παλιάς κατεστραμμένης φωλιάςEικόνα 6. Ανέλκυση με σχοινιά τμήματος της κατεστραμμένης φωλιάς

Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ο πελαργός προτιμά να επιστρέφει στις ίδιες φωλιές που «άφησε» την περασμένη χρονιά και τις οποίες ο αρσενικός επισκευάζει πρώτος, καθώς περιμένει το ταίρι του για να ζευγαρώσει (Εικόνα 7). Πολλές φορές όμως τα πουλιά χτυπιούνται από ρεύμα υψηλής τάσης και βρίσκουν ακαριαία το θάνατο, προκαλώντας ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παράλληλα λοιπόν, επιτεύχθηκε και η προστασία-συντήρηση του δικτύου από μελλοντικές βλάβες αφού απομακρύνθηκαν επικίνδυνα καλώδια που υπήρχαν στο άνω μέρος της φωλιάς.Εικόνα 7. Μικροί πελαργοί περιμένουν φαγητό στη φωλιά τους

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σκοπό έχουν να στηρίξουν την παρουσία των πελαργών στην περιοχή και γενικότερα στις πεδινές περιοχές του Ν, Θεσπρωτίας, όπου ο πληθυσμός των πελαργών φαίνεται να παρουσιάζει ανοδική τάση.
Ο ΦΔΑΚ θα ήθελε να εκφράσει ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Δήμαρχο Σουλίου κ. Σταυρούλα Μπραΐμη- Μπότση για την περιβαλλοντική της ευαισθησία και τη συμβολή της στην πραγματοποίηση της προσπάθειας αυτής, στον κ. Αθανασίου, τεχνικό της ΔΕΗ που χάρη στην εμπειρία του τοποθετήθηκε και τελικά «στήθηκε» η πλατφόρμα πάνω στο στύλο και το προσωπικό συντήρησης της Εγνατίας Οδού που βοήθησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας στον κόμβο των εργασιών και στην ασφάλεια των συμμετεχόντων σε αυτές.


Εικόνα 8. Τελικές τροποποιήσεις για την τοποθέτηση της πλατφόρμαςΕικόνα 9. Απομάκρυνση καλωδίων από την πλατφόρμα και επανατοποθέτησή τους σε χαμηλότερο σημείοΕικόνα 10. Η αποκατεστημένη φωλιά του πελαργού

Read More »
O Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά, επισκεύασε τη φωλιά του πελαργού στην Εγνατία Οδό (+ΦΩΤΟ) O Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα και Καλαμά, επισκεύασε τη φωλιά του πελαργού στην Εγνατία Οδό (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Το Σάββατο η κοπή της πίτας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκοπων Ηγουμενίτσας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016

Σας προσκαλούμε όλους στην κοπή της πίτας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκοπων Ηγουμενίτσας το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 στις 17:30 στο Προσκοπειο στην οδο Ελευθερίας 17 (πρώην ωδείο φιλαρμονικής)!
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!
Σας περιμένουμε όλους.....
Read More »
Το Σάββατο η κοπή της πίτας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκοπων Ηγουμενίτσας Το Σάββατο η κοπή της πίτας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκοπων Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Η θεατρική παράσταση "Η ΦΘΟΡΑ" αύριο στο ΣΟΥΣΑΜΙ

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Σε συνεργασία με τους "ΕστιάΖωντες" παρουσιάζεται στο ΣΟΥΣΑΜΙ Παρασκευη 12 Φεβρουαρίου κ ώρα 21.οο "Η ΦΘΟΡΑ".
 
Με γιαννιώτικη καταγωγή οι συντελεστές της (Δημήτρης Τσεκούρας κείμενο, Ορέστης Τάτσης σκηνοθεσία) έχουν ξανασυναντηθεί σε παλαιότερες παραγωγές και συνεργασίες, όπως και ο ηθοποιός Στάθης Κόκκορης που ερμηνεύει τον ρόλο του Ραφαήλ Εσθητού.
 
Η παράσταση είναι μια ιδιότυπη ομιλία που λαμβάνει χώρα σε δημόσιους χώρους (καφενεία, λαϊκά στέκια κ.α.) 
 
Πρωτοπαρουσιάστηκε στο ιστορικό καφενείο Μουριά στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας το 2014. 
Ακολούθησαν παραστάσεις σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας. 
 
Στην Ηγουμενίτσα θα παιχθεί στο μπαρ «Σουσάμι» Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
 
Λίγα λόγια για το έργο
Τι γίνεται όταν ένα «φανταστικό» πρόσωπο εισβάλλει σε ένα στέκι της πόλης, απευθύνεται στο «ανύπαρκτο» κοινό και διατείνεται πως δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από την «Φθορά»;
Ποιο είναι το νόημα της αγαπημένης του φράσης «το αντίθετο τής Φθοράς είναι η Φθορά»; Ποια είναι η σχέση τής Φθοράς με τα τοπία; Με την αναρχία και τον θεό; Γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από τον αποπροσανατολισμό; Τι δουλειά έχει ο Bach σε ένα καφενείο ή ένα στέκι; Ποιος αντιστέκεται στην Φθορά;
Ένας «ανυπόστατος» κύριος ονόματι Ραφαήλ Εσθητός φεύγει για πρώτη φορά στην ζωή του από την Πάτμο και έρχεται να μας απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Και σε πολλά άλλα.
«Πολυαγαπημένοι και μη παρευρισκόμενοι φίλοι μου, η παρούσα άκρωςφανταστική ομιλία μου έχει την ρίζα της σε ένα άκρως ρεαλιστικό συμβάν: στηνμυρωδιά τής ναφθαλίνης που κατακυρίευσε μία νύχτα τα λαγωνικά μουρουθούνια. Η φθορά. Η φθορά επέρχεται αβίαστα. Όταν η φθορά επέρχεταιβεβιασμένα, στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για φθορά αλλά για ένακαθαρά τυχαίο συμβάν που προσπαθεί να ανακόψει την έτσι κι αλλιώςπρογραμματισμένη κίνηση τής φθοράς. Αυτή είναι η αναχαιτισμένη φθορά.Γίνεται για παράδειγμα ένα τροχαίο ατύχημα και πεθαίνεις επί τόπου. Αυτήείναι μία αναχαιτισμένη φθορά. Είναι μία φθορά που δεν πρόλαβε ναολοκληρωθεί. Κρίμα! Τίποτε πιο άφθαρτο από την φθορά. Τελεία.»

Δημήτρη Τσεκούρα «Η φθορά»
Μια φανταστική ομιλία του Ραφαήλ Εσθητού σε ένα ανύπαρκτο κοινό
Σκηνοθεσία: Ορέστης Τάτσης
Επιμέλεια κοστουμιού: Ελένη Στρούλια
Φωτογραφίες: Δημήτρης Κασσάρας, Δημήτρης Καρπέτης
ΠΑΙΖΟΥΝ: Στο ρόλο του Ραφαήλ Εσθητού ο Στάθης Κόκκορης, συνοδεύει ζωντανά ο Βαγγέλης Κηπουρός (μπουζούκι)
Το ομώνυμο βιβλίο του Δημήτρη Τσεκούρα κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Εξάρχεια.
Σημείωμα του σκηνοθέτη
Προτεινόμενη συνθήκη για την παράσταση είναι μια ιδιότυπη ομιλία κι αντιστρόφως. Ο ομιλητής ή καλύτερα ο αγορητής αναζητά το διάλογο με τους ανθρώπους, την ανάδυση της αγοράς που τείνει να εξαφανιστεί. Ο «βυζαντινός» ήχος του μπουζουκιού υπογραμμίζει και ενίοτε εξηγεί ανοίγοντας τον δικό του διάλογο τόσο με το κοινό όσο και με τον ομιλητή. Η αγόρευση εξελίσσεται σε μια ωδή στις ανθρώπινες σχέσεις και την μοίρα τους.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Η θεατρική παράσταση "Η ΦΘΟΡΑ" αύριο στο ΣΟΥΣΑΜΙ Ηγουμενίτσα: Η θεατρική παράσταση "Η ΦΘΟΡΑ" αύριο στο ΣΟΥΣΑΜΙ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Σύβοτα: Ζητούνται μάγειρας, σερβιτότες και κοπέλες για τη διαχείριση παραλίας

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016


Ζητούνται σερβιτότες και κοπέλες για τη διαχείριση παραλίας (σέρβις, ομπρέλες-ξαπλώστρες) έως 32 ετών, με εμπειρία,  για το εστιατόριο ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ στα ΣΥΒΟΤΑ για την καλοκαιρινη σεζόν (χαμογελαστές, με γνώση αγγλικών και με ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση με γρήγορους ρυθμούς) 

Επίσης ζητείται μάγειρας Β, έως 45ετών, 
Προσόντα: Απόφοιτος ανάλογης Σχολής --Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων- Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
- Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες

Αποστολή βιογραφικών με επισύναψη φωτογραφίας στό: megaammos@gmail.com 
ΤΗΛ. 69451872 21
Read More »
Σύβοτα: Ζητούνται μάγειρας, σερβιτότες και κοπέλες για τη διαχείριση παραλίας Σύβοτα: Ζητούνται μάγειρας, σερβιτότες και κοπέλες για τη διαχείριση παραλίας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2016 Rating: 5

Σελίδες