https://picasion.com/
https://picasion.com/

Σημερινή τιμή 1,18€

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών χαπιών

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών χαπιών


Συνελήφθησαν χθες (30-03-2015) το απόγευμα στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δύο ημεδαποί, ηλικίας 32 ετών, κατηγορούμενοι για αγοραπωλησία ναρκωτικών χαπιών.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα στην πόλη των Ιωαννίνων, εντοπίστηκε ένας 32χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πενήντα (50) ναρκωτικά χάπια, που εμπίπτουν στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά και τρεις (3) σφραγίδες διαφόρων τύπων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε ότι ο 32χρονος δράστης είχε πουλήσει νωρίτερα (24) ναρκωτικά χάπια σε έτερο 32χρονο ημεδαπό, ο οποίος αναζητήθηκε και συνελήφθη.

Τα ναρκωτικά χάπια και οι σφραγίδες που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών, κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους δικογραφία για κατά περίπτωση αδικήματα της πώλησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.
Read More »
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών χαπιών Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για αγοραπωλησία ναρκωτικών χαπιών Reviewed by ebagelos on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥO Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της εργασίας με τίτλο: "Αποκομιδή Απορριμμάτων από τις Δημοτικές Ενότητες Συβότων-Πέρδικας και μεταφορά αυτών στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου». Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ηγουμενίτσας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 169.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού και του τιμολογίου της υπηρεσίας).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 27/03/2015.ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/04/2015 και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grΣτο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα διαγωνισμένων).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις προβλεπόμενες εφημερίδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6βΝ.2741/99), στη Διαύγεια, στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) . Επίσης, θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του Δήμου (παρ. 5, άρθρο 15, του ΠΔ 28/80, άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% ( άρθρο 157 ν. 4281/2014) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 3.000,00€ και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αφορά σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2015 με Κ.Α. 20.6162.001 ‘’Μεταφορά απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Συβότων’’ με το ποσό των 50.000,00€, Κ.Α. 20.6162.28 ‘’Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Συβότων’’ με το ποσό των 69.500,00 € και Κ.Α. 20.6162.29 ‘’Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας’’ με το ποσό των 50.000,00€ .

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
Read More »
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ Reviewed by ebagelos on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

Θεσπρωτία: Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις έως 50% από τα προγράμματα Leader

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
Θεσπρωτία: Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις έως 50% από τα προγράμματα Leader

Kοινοτικές ενισχύσεις μόνο μέσα από τα τοπικά προγράμματα leader μπορούν να διεκδικήσουν σε αυτή τη φάση αγρότες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, καθώς είναι οι μόνες δράσεις του EΣΠA που είναι ανοιχτές.Eτσι, αυτήν την περίοδο έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν χρηματοδοτική κάλυψη ακόμη και για το 50% των επενδυτικών τους σχεδίων σε επτά νομούς της χώρας. Σε τουλάχιστον 50 καταμετρούνται οι επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να βγουν κερδισμένοι υποβάλλοντας αιτήσεις.Aνάμεσα σε αυτές είναι μικρά τουριστικά καταλύματα, βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, επαγγελματικά εργαστήρια, παραδοσιακά καφενεία, ουζερί και ταβέρνες, μικρά παντοπωλεία κ.λπ. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, αν εκμεταλλευτούν τα προγράμματα αυτά, αποκτούν μία εναλλακτική πηγή εισοδήματος.
 
Eπίσης, άνεργοι και όσοι θέλουν να μπουν στον χώρο της επιχειρηματικότητας έχουν την ευκαιρία να βρουν επαγγελματική διέξοδο. Mικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, ζητώντας κοινοτική επιδότηση, βρίσκουν ανοικτό τον δρόμο για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους.Tα leader που έχουν προκηρυχθεί και είναι ανοικτά αυτήν την περίοδο αφορούν στους ακόλουθους νομούς: • Σε χωριά των Iωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Tο πρόγραμμα τελειώνει στις 17 Aπριλίου.
Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων. Περιλαμβάνονται:
1. Mονάδες τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων
2. Tυροκομεία
3. Mικρές μονάδες παραγωγής γιαούρτης
4. Mονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών
5. Mονάδες τυποποίησης και συσκευασίας μελιού
6. Mονάδες αναπήνισης κουκουλιών
7. Mονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών
8. Aποθηκευτικοί χώροι δημητριακών
9. Eλαιοτριβεία
10. Oινοποιεία
11. Eπιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
12. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής πατάτας
13. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής σύκων
14. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής οσπρίων
15. Eπιχειρήσεις συσκευασίας τυποποίησης και διαλογής ξηρών καρπών
16. Mεταποιητικές μονάδες φρούτων
17. Mονάδες χυμοποίησης οπωρών
18. Eργαστήρια μαρμελάδων
19. Eργαστήρια παρασκευής γλυκών κουταλιού
20. Mονάδες παραγωγής τουρσιών
21. Mονάδες παραγωγής ψητών λαχανικών
22. Mονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
23. Mονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
? Aύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων.
Mπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, όπως:
24. Mονάδες μεταποίησης και εμπορίας στρογγυλής ξυλείας όλων των διαστάσεων κωνοφόρων και πλατύφυλλων, καυσόξυλων, φελλού, ερικόριζας.

• Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
H δράση αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης και αναψυχής.
Eπιδοτούνται:

25. Παραδοσιακές ταβέρνες

26. Kαφενεία.

Oι παρεμβάσεις δύνανται να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με χρήση τοπικών υλικών (πέτρα, ξύλο) χρήση παραδοσιακών αρχιτεκτονικών μορφών (στέγη) και χωρίς υπερβολές στη μορφή.

• Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Eνδεικτικά μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός:

27. Xώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (παιδότοποι) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, δημιουργώντας χώρους για την παραμονή και φύλαξη παιδιών τα οποία θα αξιοποιούν τον χρόνο τους με δημιουργική απασχόληση και μάθηση.

Eνισχύονται και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:
28. Παντοπωλεία
29. Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
30. Λιανικό εμπόριο ειδών τουρισμού και λαϊκής τέχνης
31. Kομμωτήρια
32. Kουρεία

• Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
H δράση αφορά την ενίσχυση επενδύσεων σε:

33. Eπισκέψιμα αγροκτήματα που μπορούν να περιλαμβάνουν υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, αναψυχής, χώρους άσκησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, χώρους γευσιγνωσίας - οινογνωσίας, μεταποίησης - τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την καθετοποίηση της παραγωγής του αγροκτήματος.

• Iδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

H δράση αφορά ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. Eνδεικτικά αναφέρονται:

34. Eπιχειρήσεις παραγωγής ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων
35. Eπιχειρήσεις παραγωγής νωπών και διατηρουμένων ειδών ζαχαροπλαστικής
36. Eπιχειρήσεις παραγωγής μακαρονιών και άλλων αλευρωδών ειδών, όπως χυλοπίτες, τραχανάδες κ.λπ.

• Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ενισχύεται η ίδρυση νέων ή η βελτίωση ήδη υφιστάμενων πολύ μικρών επιχειρήσεων. Eνδεικτικά έργα είναι η δημιουργία ή ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων, όπως:

37. Xειροτεχνήματα μεταλλουργίας
38. Xειροτεχνήματα ξυλοτεχνίας
39. Παραγωγή προϊόντων κεραμικής
40. Ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας)
41. Kατασκευή γεωργικών μηχανημάτων
42. Kατασκευή γεωργικών εργαλείων
43. Πλεκτήρια - υφαντήρια

• Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου.

Eπιδοτούνται εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ειδικές μορφές τουρισμού:

44. Iαματικός τουρισμός
45. Oρειβατικός τουρισμός
46. Aεραθλητικός τουρισμός
47. Iππικός τουρισμός
48. Kαταδυτικός τουρισμός
49. Xώροι γευσιγνωσίας.

• Iδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

H δράση αυτή αφορά στη δημιουργία, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό:

50. Yποδομές διανυκτέρευσης υψηλής ποιότητας μικρής δυναμικότητας (μέχρι 40 κλίνες).

Eπιλέξιμες δαπάνες, ανάλογα με τη δράση, είναι η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, η αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων για τη μεταφορά του γάλακτος, τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης - εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, η αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, επίπλων γραφείου και εξοπλισμού.Eπίσης επιλέξιμες δαπάνες είναι για την αγορά λοιπού εξοπλισμού π.χ. παραδοσιακών ξύλινων σκαφών για τις περιπτώσεις περιηγητικού ή τουρισμού, δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ.
Read More »
Θεσπρωτία: Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις έως 50% από τα προγράμματα Leader Θεσπρωτία: Πώς θα πάρετε επιδοτήσεις έως 50% από τα προγράμματα Leader Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

Μπλόκο του ΣτΕ στην απευθείας παραχώρηση παραλιών στους δήμους

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
Μπλόκο του ΣτΕ στην απευθείας παραχώρηση παραλιών στους δήμους


Όχι στην απευθείας συλλογική παραχώρηση στους Δήμους των παραλιών προκειμένου να τοποθετούνται καθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυ­κτήρια, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, με μία και μόνη Υπουργική Απόφαση, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η παραχώρηση πρέπει να προχωρά κατά περίπτωση και ύστερα από εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης.

Το ζήτημα, πάντως, αυτό που άπτεται της προστασίας του περιβάλλοντος λόγω της σπουδαιότητάς του, παραπέμφθηκε προς νέα κρίση στην αυξημένη επταμελή σύνθεση του Ε' Τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Read More »
Μπλόκο του ΣτΕ στην απευθείας παραχώρηση παραλιών στους δήμους Μπλόκο του ΣτΕ στην απευθείας παραχώρηση παραλιών στους δήμους Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

Αντιγόνη Φίλη: Επιτακτική η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
Αντιγόνη Φίλη: Επιτακτική η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα


Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου συζητήθηκαν τα μέτρα ανακούφισης της κτηνοτροφίας. Στη σύντομη τοποθέτησή της η Περιφερειακή Σύμβουλος Αντιγόνη Φίλη, τονισε πως το θέμα είναι μείζον για όλη τη Θεσπρωτία, στην οποία καταγράφονται 1.700 μονάδες εκτροφής με 200.000 αιγοπρόβατα και 600 μονάδες με 20.000 βοοειδή.

Επιγραμματικά, ανέφερε την αναγκαιότητα επίλυσης των επιλέξιμων βοσκοτόπων, την πρόληψη μέσω εμβολιασμών και έγκαιρη αντιμετώπιση του καταρροϊκού και μελιταίου πυρετού, το υψηλό κόστος των ζωοτροφών και της παραγωγής, τα προβλήματα που ανέκυψαν με την πώληση της ΑΤΕ, το αίτημα των μετακινούμενων κτηνοτρόφων για την επιχορηγούμενη εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού στα καταλύματά τους κατά τους θερινούς μήνες και τον εκσυγχρονισμό των ΤΟΕΒ.

Επειδή το θέμα δεν ενδείκνυται για πολιτική αντιπαράθεση, αποφασίστηκε οι προτάσεις όλων των παρατάξεων του ΠΣ να σταλούν άμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Read More »
Αντιγόνη Φίλη: Επιτακτική η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα Αντιγόνη Φίλη: Επιτακτική η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

Μια σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα

Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015
Μια σύλληψη εχτές το απόγευμα στην ΗγουμενίτσαΈνας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος εντοπίστηκε κρυμμένος εντός φορτίου Φ/Γ οχήματος, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό, συνελήφθη, απογευματινές ώρες εχτές, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Μια σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Μια σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Μαρτίου 31, 2015 Rating: 5

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πριν λίγο στην ΗγουμενίτσαΤροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 21.30, στην παραλιακή οδό της Ηγουμενίτσας, έξω από το παλιό τελωνείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγός ΙΧ, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν πρόσεξε διερχόμενο μηχανάκι, με αποτέλεσμα να του κλείσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας και από εκεί στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών του Κέντρου Υγείας, δείχνουν πως τα τραύματα του νεαρού οδηγού της μηχανής δεν είναι σοβαρά.

Προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί του Τμήμα Τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Read More »
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πριν λίγο στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Μετακινήσεις αστυνομικών υποδιευθυντών

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Μετακινήσεις αστυνομικών υποδιευθυντών
 

Σε μια πεντάωρη θυελλώδη συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι μετακινήσεις των αστυνομικών υποδιευθυντών για πολλές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. 
 
Ανάμεσα σε αυτές και δύο Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία. 
 
Πρόκειται για το Λαγό Βασίλειο, ο οποίος από Α' Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, μετακινείται στην ΓΕ.Α. Ηπείρου/Επιτελείο και τον Ντίνη Φώτιο, ο οποίος από την Υποδ/νση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, μετακινείται στην Δ/νση Αστυνομίας Θεσπρωτίας/Επιτελείο.
Read More »
Μετακινήσεις αστυνομικών υποδιευθυντών Μετακινήσεις αστυνομικών υποδιευθυντών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ 5ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΟ 5ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ


Εργαζόμενοι- Εργαζόμενες, Άνεργοι,

Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά υποσχόταν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι θα καταργήσει το χαράτσι των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, όμως διαπιστώσαμε μετά και από πληροφορίες συμπολιτών μας ότι το χαράτσι αυτό εξακολουθεί να εισπράττεται κανονικά.

Το ίδιο συνεχίζουν να πληρώνουν οι ασθενείς, βαριά χαράτσια στα απογευματινά ιατρεία, στα ιδιωτικά χειρουργεία που λειτουργούν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, μεγάλη συμμετοχή σε πολλά φάρμακα και εξετάσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις πληρώνουν όλη τη φαρμακευτική δαπάνη ή τη δαπάνη για διάφορες εξετάσεις.

Αλήθεια αυτό εννοούσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό μας κ. Κάτσης όταν κατά τη συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών κ. Σπ. Δερδεμέζη, την Διοικ. Διευθύντρια κα. Χριστ. Οικονομίδου και τον Διευθ. Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Αθ. Μποροδήμο διαβεβαίωνε για την απόλυτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης στο δημόσιο αγαθό της υγείας όπως και την αναβάθμιση των δομών της, με σκοπό την πρόσβαση των πολιτών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Παράλληλα, με ευθύνη της κυβέρνησης, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και άλλα μέσα από τα δημόσια νοσοκομεία, τα ΚΥ, γεγονός που είναι σε βάρος της Υγείας του λαού ή εξαναγκάζει πολύ κόσμο να καταφεύγει στους ιδιώτες, ξοδεύοντας ακόμα περισσότερα για την Υγεία τους.

Και αυτό το λένε δημόσια δωρεάν Υγεία. Ντροπή τους!

Το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας διεκδικεί:

– Ενιαίο, Καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλους, που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κράτος.

– Να καταργηθεί κάθε πληρωμή για την Υγεία. Να παρθεί πίσω το χαράτσι των 25 ευρώ για τα νοσήλια.

– Να καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ στην είσοδο των νοσοκομείων στα εξωτερικά ιατρεία.

– Να καταργηθεί το 1 ευρώ στη συνταγογράφηση.

– Να καταργηθεί το χαράτσι στα απογευματινά ιατρεία και τα ιδιωτικά χειρουργεία μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

– Να καταργηθεί κάθε άλλη πληρωμή στο Δημόσιο Νοσοκομείο και Κέντρα Υγείας. Πλήρης παροχή σύγχρονων δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών, με ή χωρίς βιβλιάριο υγείας.

– Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλες οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων να περάσουν στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με χρηματοδότηση 100%.
Read More »
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟ 5ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  ΤΟ 5ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΤΣΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Ο τρόμος δίπλα μας… Τζιχαντιστές στρατολογούνται κι εκπαιδεύονται στην Αλβανία

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Ο τρόμος δίπλα μας… 
Τζιχαντιστές στρατολογούνται κι εκπαιδεύονται στην Αλβανία


Συναγερμό έχει σημάνει για την Ελλάδα και την Ιταλία η όλο κι αυξανόμενη δράση ακραίων ισλαμικών οργανώσεων στη γειτονική Αλβανία. Δεν πρόκειται πλέον για φημολογίες ή για δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά για υπαρκτά γεγονότα που έρχονται να επισημάνουν ότι ο κίνδυνος των τζιχαντιστών είναι πιο κοντά από ποτέ.

Σε άτομα που έχουν άμεση σχέση με την οργάνωση ISIS (Ισλαμικό Κράτος) αποδίδει η Αλβανική αστυνομία σειρά τρομοκρατικών ενεργειών που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Λαζαράτι, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων περίπου από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

 
 
Το Λαζαράτι μετά τη μαζική ενασχόληση των κατοίκων με την καλλιέργεια χασίς και την εμπορία ναρκωτικών, διαθέτει μεγάλα χρηματικά αποθέματα. Η ομάδα των πέντε ατόμων, προχώρησε σε μία σειρά βομβιστικών επιθέσεων κι επιθέσεων εναντίον της αστυνομίας. Τα στοιχεία τους έχουν δημοσιοποιηθεί και η αστυνομία κατέσχεσε πλήθος πολεμικού και εκρηκτικού υλικού.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν φωτογραφίες με προπαγανδιστικό υλικό και σημαίες του ISIS, ενώ και τα γραπτά τους μηνύματα εκθειάζουν τη δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων. 
Έτσι ο κίνδυνος της Ισλαμικής τρομοκρατίας είναι πολύ κοντά στην ελληνική μειονότητα αλλά και στην Ελλάδα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, στα Τίρανα βρίσκεται εξέλιξη δίκη με κατηγορούμενη ομάδα Ιμάμηδων η οποία κατηγορείται για οργανωμένη δράση υπέρ της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Το κήρυγμα τους ήταν εμπρηστικό σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διέδιδαν έντυπα με περιεχόμενο πολεμικό και κυρίως αποτελούσαν βάση στρατολόγησης, αποστολής και υποδοχής κατά την επιστροφή τρομοκρατών στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Η δίκη έχει συνεχείς διακοπές και το προαύλιο των δικαστηρίων μετατρέπεται σε χώρο συμπαράστασης από τους ένθερμους οπαδούς. Οι ίδιοι αρνούνται να δικαστούν με τους «νόμους των απίστων» και θέλουν δικαιοσύνη με τη Σαρία, τον ιερό νόμο του Ισλάμ. Διαιωνίζεται εκουσίως ή ακουσίως ο θόρυβος αυτός απ' τα ΜΜΕ.
 
 
Πέραν όλων αυτών, οι Ιταλικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη αλβανών, για διασυνδέσεις με την Ισλαμική οργανωμένη τρομοκρατία. Παράλληλα όμως έγιναν συλλήψεις συγγενών τους σε πόλεις της Μέσης Αλβανίας.

Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς προσφάτως στην περιοχή της Δρόπολης αλλά και του Δελβίνου υπήρξαν κρούσματα μύησης στο Ισλάμ ελληνικής καταγωγής ατόμων τα οποία έχουν ασπαστεί απόψεις του ακραίου πολεμικού Ισλάμ. Πρόσωπα τέτοια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα δίκτυα της τρομοκρατίας καθώς διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ (πιθανώς να είναι έλληνες υπήκοοι) και ως εκ τούτου καθίστανται ανύποπτοι κατά τις μετακινήσεις τους.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ένα πραγματικά αποκαλυπτικό βίντεο (δείτε το εδώ) το οποίο δημοσιοποίησε η Ιταλική Αστυνομία. Ισχυρίζεται ότι γυρίστηκε στην Αλβανία και πρόκειται για χώρους όπου εκπαιδεύονται τζιχαντιστές.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, ακραίων στοιχείων κι οργανώσεων, που μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη, να βρεθούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη...
 
Read More »
Ο τρόμος δίπλα μας… Τζιχαντιστές στρατολογούνται κι εκπαιδεύονται στην Αλβανία  Ο τρόμος δίπλα μας…  Τζιχαντιστές στρατολογούνται κι εκπαιδεύονται στην Αλβανία Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 56.910,57 € ( ανευ ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΜ).

β.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων

Εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (ΗΜ) με τάξη Α1 Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΥΔΡ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.λ.π.) από τα γραφεία της ΔΕΥΑΗ οδός Ελευθερίας 7. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 09/04/15. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665027852, FAX επικοινωνίας 2665028910, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος. Τριανταφυλλίδης..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 7, T.K. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.124 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑΗ
Read More »
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε κλοπή από σπίτι

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Εξιχνιάστηκε κλοπή από σπίτι
 
 

Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Ιωαννίνων περίπτωση κλοπής από σπίτι, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος 82χρονης ημεδαπής, που έγινε το πρωί της 28.03.2015 στο χωριό Μικρή Γότιστα Ιωαννίνων.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 34χρονου ημεδαπού Ρομά, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μαζί με συνεργό του που αναζητείται, πήγαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από το εσωτερικό, το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ, μία χρυσή λίρα και ένα ρολόι.

Η σχηματισθείσα δικογραφία, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Ιωαννίνων.
Read More »
Εξιχνιάστηκε κλοπή από σπίτι Εξιχνιάστηκε κλοπή από σπίτι Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου


 
Πρόεδρος: Θεοδώρα Κάτσιου 
Αντιπρόεδρος: Κωσταντίνος Σίμος 
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Θάνος 
Ταμίας: Βασιλική Διαμάντι 
Τακτικό μέλος: Αναστάσιος Γκανιας 
Αναπληρωματικά μέλη: Κωσταντίνος Κολιός και Κωσταντίνος Ζήσης 
Εξελεγκτική επιτροπή: Ευάγγελος Νίνος και Δημήτρης Καψάλης
Read More »
Το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου Το νέο Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Πλαισίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Φύτεψαν 200 πεύκα στο δάσος της Κρυσταλλοπηγής

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Φύτεψαν 200 πεύκα στο δάσος της Κρυσταλλοπηγής
 
 
Εχτές Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ή δενδροφύτευση 200 δενδρυλλίων πεύκων στο δάσος στην Κρυσταλλοπηγη με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικου Συλλόγου, τη στήριξή του Προέδρου Σπύρου Μούσιου, του τοπικού συμβουλίου της κοινοτητας και την πολύτιμη β συμμετοχή μικρών και μεγάλων.
Εκ μέρους του Δ. Σ. του Εκπολιτιστικου Συλλόγου Κρυσταλλοπηγης
Ντούμας Σπύρος
Read More »
Φύτεψαν 200 πεύκα στο δάσος της Κρυσταλλοπηγής Φύτεψαν 200 πεύκα στο δάσος της Κρυσταλλοπηγής Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εθελοντικές δράσεις σε Γωνιά και Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εθελοντικές δράσεις σε Γωνιά και Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας


Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών του ευρωπαϊκού έργου «ADRIATIC MODEL FOREST – AMF», η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. ΠΕΛΟΡΟΥΣ διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο, διήμερο δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Οι δράσεις περιελάμβαναν τον εθελοντικό καθαρισμό, καθώς και τη δενδροφύτευση και αισθητική αναβάθμιση στην περιοχή της Γωνιάς και στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ηγουμενίτσας
Read More »
Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εθελοντικές δράσεις σε Γωνιά και Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο εθελοντικές δράσεις σε Γωνιά και Αγία Μαρίνα Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 (+ΒΙΝΤΕΟ)


Πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας,  η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015.


Στη συνάντηση παραστεί και μίλησε ο εθελοντής που ξεκίνησε τη δράση και είναι υπεύθυνος για τον πανελλαδικό συντονισμό του Let's do it Greece, κος Νίκος Κιούσης.
 
Read More »
Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 (+ΒΙΝΤΕΟ) Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Φωτορεπορτάζ από τη 4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας που διοργάνωσε η ΦΛΟΓΑ

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Φωτορεπορτάζ από τη 4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας που διοργάνωσε η ΦΛΟΓΑ
 
 


 
 
Read More »
Φωτορεπορτάζ από τη 4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας που διοργάνωσε η ΦΛΟΓΑ Φωτορεπορτάζ από τη 4η ανθοκομική - δενδροκομική έκθεση στο πνευματικό κέντρο Ηγουμενίτσας που διοργάνωσε η ΦΛΟΓΑ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα


Με χαρά μας σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνει η ΠΑΣΕΓΕΣ, με τη συνδρομή του ΑΣ Θεσπρωτίας - Ένωση Αγροτών, στην Ηγουμενίτσα, στο ξενοδοχείο Angelika Pallas, την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 11:00, με θέμα «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η εφαρμογή της στη χώρα μας».

Η ημερίδα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια του Προγράμματος «Υποστηρικτικά εργαλεία της ΚΑΠ για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) - Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης», για την ενημέρωση των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις και τις εφαρμογές της πολιτικής αυτής στη χώρα μας και η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στις δράσεις του προγράμματος αυτού.

Στην ημερίδα αυτή αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι φορέων του αγροτικού χώρου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημίων, Δημοσιογράφοι κ.α. Σας παρακαλούμε, για την καλύτερη διοργάνωση της ημερίδας αυτής, να μας επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας το συντομότερο δυνατόν
Read More »
Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα Ημερίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Διαγωνισμός καθαρισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Διαγωνισμός καθαρισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών
 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού (CPV: 98310000-9) για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών, με ισχύ σύμβασης για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης #24.000,00#€ με το ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Παρασκευή 3-4-2015, 10:00 π.μ. στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Φιλιατών (πρώην Γηροκομείο), Ταχ. Δ/νση: Φιλιάτες, Τ.Κ. 46300.

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2664360600, 2664024813 ή από την ιστοσελίδα μας www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις».
Read More »
Διαγωνισμός καθαρισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών Διαγωνισμός καθαρισμού ιματισμού για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Συλλογή τροφίμων και προϊόντων από τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015
Συλλογή τροφίμων και προϊόντων από τον Δήμο ΗγουμενίτσαςΗ Δ/ση Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας συγκεντρώνει, ενόψει των εορτών του Αγίου Πάσχα, τρόφιμα μακράς διάρκειας (κονσέρβες, μακαρόνια, ρύζι κλπ), είδη καθαριότητας (απορρυπαντικά, σαμπουάν, χαρτί υγείας κ.α), ρούχα και μικροαντικείμενα , προκειμένου να καλύψει ανάγκες αδύναμων οικογενειών του Νομού μας οι οποίες μαστίζονται από την οικονομική κρίση.
 
Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας επιδεικνύοντας την απαραίτητη για τις ημέρες κοινωνική αλληλεγγύη.

Ημερομηνία συγκέντρωσης των τροφίμων: Σάββατο 4 Απριλίου 2015, από τις 10.00 πμ έως τις 2.00 μμ.

Τόπος: Πλατεία Δημαρχείου, στην Ηγουμενίτσα.
Read More »
Συλλογή τροφίμων και προϊόντων από τον Δήμο Ηγουμενίτσας Συλλογή τροφίμων και προϊόντων από τον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 30, 2015 Rating: 5

Βρέθηκαν οβίδες στην Πόβλα Φιλιατών!

Κυριακή, Μαρτίου 29, 2015
Βρέθηκαν οβίδες στην Πόβλα Φιλιατών!Μερικές οβίδες όλμων, πιθανότατα από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκαν αργά σήμερα το απόγευμα,σε αγροτική περιοχή,κοντά στο χωριό Πόβλα Φιλιατών στην Θεσπρωτία.
Από την αστυνομία,ενημερώθηκε η 8η Μεραρχία Πεζικού για τις δικές τις ενέργειες.
Η περιοχή που εντοπίστηκαν οι οβίδες έχει περιφραχτεί και αύριο το πρωί,θα φτάσουν στο σημείο πυροτεχνουργοί του στρατού.
Read More »
Βρέθηκαν οβίδες στην Πόβλα Φιλιατών! Βρέθηκαν οβίδες στην Πόβλα Φιλιατών! Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Μαρτίου 29, 2015 Rating: 5

Μαθητής στο Νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό στο σχολείο Αναζητά τους δράστες η Αστυνομία

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Μαθητής στο Νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό στο σχολείο
Αναζητά τους δράστες η Αστυνομία


Ανάστατη είναι μεγάλη σχολική μονάδα των Ιωαννίνων, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε μαθητής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να έχει μεταφερθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε στις δώδεκα το μεσημέρι περίπου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μαθητής δέχθηκε την επίθεση την ώρα του διαλλείματος κι ενώ είχε εξέλθει από την σχολική αυλή, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το σχολείο επικράτησε πανικός. Από τη Διεύθυνση κλήθηκε η αστυνομία ενώ το παιδί μεταφέρθηκε με χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα και παραμένει για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Από τις πληροφορίες που υπάρχουν, έξω από το σχολείο είχε σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο, στο οποίο πιθανότατα επέβαιναν τρία άτομα. Κάποιοι από αυτούς, επιτέθηκαν στον μαθητή, τον ξυλοκόπησαν κι εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία αναζητά τους δράστες με ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει στην ευρύτερη περιοχή. 

Read More »
Μαθητής στο Νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό στο σχολείο Αναζητά τους δράστες η Αστυνομία  Μαθητής στο Νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό στο σχολείο  Αναζητά τους δράστες η Αστυνομία Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Καταστήματα Δρεπάνου μια πονεμένη ιστορία με πολλά ψέματα και τρεις μεγάλες αλήθειες

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Καταστήματα Δρεπάνου μια πονεμένη ιστορία με πολλά ψέματα και τρεις μεγάλες αλήθειεςΦίλος και νέος επιχειρηματίας νυχτερινών καταστημάτων το 1997 αποφάσισε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την μίσθωση του «αναψυκτηρίου» στο Μακρυγιάλι το γνωστό ως Όστρια.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Μπούσης πληροφόρησε την ημέρα της δημοπρασίας όλους τους συμμετέχοντες, που δεν ήταν και λίγοι, ότι το κατάστημα θα λειτουργήσει αυστηρά ως αναψυκτήριο και συγκεκριμένα εννέα η ώρα το βράδυ θα κλείνει, ως εκ τούτου το τίμημα ήταν χαμηλό και ουσιαστικά δόθηκε στον επιχειρηματία που ακόμα το χρησιμοποιεί αχτύπητο καθώς δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιχειρηματικά μόνο ως αναψυκτήριο.

Από την ίδια χρονιά λειτούργησε ως beach bar και night club – κέντρο διασκέδασης. Ήταν ένα από τα πολλά ψέματα που έχουν πει οι άρχοντες της πόλης για τα χρυσοφόρα (;) καταστήματα του Δρεπάνου.

Σχεδόν όλοι έχουν πει ότι δεν θα λειτουργούν χωρίς άδεια και πολλές φορές λειτούργησαν 
Σχεδόν όλοι έχουν πει ότι δεν θα δουλεύουν ως νυχτερινά καταστήματα και πάντα λειτουργούσαν
Σχεδόν όλοι έχουν πει ότι θα εισπράττουν όλα τα ενοίκια και τα λοιπά έσοδα του Δήμου και δεν τα εισέπραξαν
Σχεδόν όλοι έχουν πει ότι θα τα επαναδημοπρατήσουν και δεν το έπραξαν.

Θα θα θα ... πολλά θα και πολλά ψέματα.

Να ειπωθούν όμως και κάποιες αλήθειες επιτέλους γιατί ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι τις ψέλλισαν άλλα δεν τόλμησαν/ήθελαν να τις πουν.

Τα καταστήματα Όστρια και Soho σύμφωνα με την γνωστή απόφαση του 1968 βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηγουμενίτσας και αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει.

Άρα το νομικό καθεστώς είναι τέτοιο που μπορούν μόνο λιμενικά ταμεία ή Οργανισμοί Λιμένων να διαχειρίζονται αυτά τα καταστήματα ( Ν. 2971/01).

Με κάποιες αλχημείες την δεκαετία του 90, (αποφάσεις Λιμενικής επιτροπής κτλ...) που δεν έχουν, ειδικά μετά το 2001 και τον Ν. 2971, καμία βάση νομιμότητας, το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος ήρθαν σε μια συμφωνία για να νοικιάζει ο Δήμος τα καταστήματα. 
Και θα μου πείτε όμως έγινε διοικητική αποβολή το 2010 και κέρδισε ο Δήμος;

Ένα ακόμα ψέμα η μάλλον μισή αλήθεια μας είπαν ότι ο Δήμος κέρδισε την διοικητική αποβολή της κτηματικής υπηρεσίας, τι κέρδισε δηλαδή , αποφασίστηκε ότι η έκταση είναι δική του;;;;

Όχι βέβαια, απλώς απορρίφτηκε για τυπικούς λόγους και από κάποιους κύκλους μάλιστα αιωρείται το ερώτημα αν υπήρξαν παρατυπίες ηθελημένες η αθέλητες στην σύνταξη της διοικητικής αποβολής.

Δεν κέρδισε λοιπόν τίποτα ο Δήμος και το καθεστώς παραμένει το ίδιο. Συνεπώς η πρώτη μεγάλη αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να τα επαναδημοπρατήσουν καθώς δεν ανήκουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και μετά την απόδοση της ζώνης από τον ΟΛΗΓ, λόγο έχει μόνο η κτηματική υπηρεσία.

Άρα και να γίνει έξωση, αν προχωρήσει νομικά, το μόνο που θα πετύχουν είναι να μην ξανανοίξουν ούτε ως αναψυκτήρια.

Η δε πατέντα της ετησίας παραχώρησης στον Δήμο από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας της ορφανής χερσαίας ζώνης ως αιγιαλού και παραλίας είναι ένα φαινόμενο που δεν συναντάται πουθενά αλλού στην Ελλάδα και συντηρήθηκε χάρις στα στραβά μάτια όλων, είναι δε βέβαιο ότι στην πρώτη προσφυγή έχει πέσει και ας ελπίσουμε ότι δεν εντάσσεται σε ένα σχέδιο μαζι με την ατυχή προσπάθεια διοικητικής αποβολής.

Δεύτερη μεγάλη αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία τα χρέη των καταστημάτων αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο, καθώς η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε πολιτική με τα λεφτά των δημοτών πράγμα που ακούστηκε ανερυθρίαστα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον τέως Δήμαρχο «δεν προβήκαμε σε κατασχέσεις γιατί όταν ο οφειλέτης είναι ο φίλος, ο γείτονας, ο συνάδελφος δεν είναι εύκολο!!!» 
Τραγικό;;;


Τρίτη μεγάλη αλήθεια:

Αν θέλουν να λυθεί αυτό άλλα και όλα τα θέματα που αφορούν την χερσαία ζώνη η λύση είναι μία:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των οργανισμών λιμένων Α.Ε. και δημιουργία Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και ταυτόχρονη ενσωμάτωση τους στους όμορους Δήμους.

Πράγμα που θα είναι σωτήριο για την λειτουργία της πόλης, για τα ταμεία του Δήμου και για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής. .

Άλλωστε είναι προτιμότερο να διοικείται ο λιμένας από τον εκλεγμένο Δήμαρχο παρά από τον κάθε διορισμένο της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η νέα αριστερή κυβέρνηση θα το κάνει ;;;
Αναγνώστης
Read More »
Καταστήματα Δρεπάνου μια πονεμένη ιστορία με πολλά ψέματα και τρεις μεγάλες αλήθειες Καταστήματα Δρεπάνου μια πονεμένη ιστορία με πολλά ψέματα και τρεις μεγάλες αλήθειες Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015
 

Σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015. 
 
Στη συνάντηση θα παραστεί και θα μιλήσει ο εθελοντής που ξεκίνησε τη δράση και είναι υπεύθυνος για τον πανελλαδικό συντονισμό του Let's do it Greece, κος Νίκος Κιούσης.
 
Σας περιμένουμε όλους
Read More »
Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 Σήμερα στην Ηγουμενίτσα η κεντρική συνάντηση φορέων και εθελοντών για το συντονισμό της δράσης Let's Do It Greece 2015 Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη Γλυκή

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη  Γλυκή
 
 
 
 Η Δήμαρχος του Δήμου Σουλίου

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου , στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για χρήσεις: Ράφτινγκ, Πώληση ψημένων σταχυών -Αραβόσιτος , Πώληση βιβλίων, Πώληση ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων, Πώληση Μελισσοκομικών προϊόντων και Καντίνα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14 Απριλίου 2015 ,ημέρα Τρίτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ ,στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ’ οσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Τα προς εκμίσθωση τμήματα κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκονται στις όχθες του Ποταμού Αχέροντα και στο υπ’ αριθμ 21 αγροτεμάχιο και εμφαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, όπως τούτα απαριθμούνται παρακάτω, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις προαναφερόμενες χρήσεις. Όλοι οι παρακάτω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2016 , οπότε και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον εκμισθωμένο χώρο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία και επί ποινή αποκλεισμού του ,θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

2) Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του συμμετέχοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο και το καταστατικό για εταιρίες και κοινοπραξίες ή ειδικό πληρεξούσιο για την ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων.

3) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρία ή όλα τα μέλη της ένωσης)

4) Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), για χρέη προς το Δημόσιο του συμμετέχοντος καθώς και όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης. Σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας, βεβαίωση στο όνομα της εταιρίας καθώς και όλων των μελών της.

5) Ασφαλιστική ενημερότητα.

6) Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

8) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντα.

9) Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται.

10) Εγγύηση συμμετοχής: γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε.

11) - Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πώλησης μελισσοκομικών προϊόντων , θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , αντίγραφο άδειας παραγωγού καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση πως τουλάχιστον το 51% των εσόδων τους προέρχεται από την πώληση των ανωτέρω προϊόντων.

- Οι υποψήφιοι για τη θέση της καντίνας , θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας , όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας , ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.

12) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Σουλίου και των νομικών προσώπων αυτού, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε εκκρεμή δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι πλειοδότες έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σουλίου εντός της τελευταίας διετίας, λόγω μη τήρησης των όρων σύμβασης ή δεν έχουν αποχωρήσει με πρωτόκολλο παράδοσης από τους Δημοτικούς χώρους του Δήμου Σουλίου από προηγούμενες λήξασες συμβάσεις παραχώρησης.

Επίσης δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη χρήση τμήματος του ίδιου αγροκτήματος με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σ' αυτό.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μίας θέσεις, αλλά δεσμεύεται , μετά το πέρας της δημοπρασίας και τα αποτελέσματα κατακύρωσης, να επιλέξει μόνο μία (1) θέση από τις παραπάνω θέσεις δραστηριότητας ,σε περίπτωση που του κατακυρωθούν πλέον της μίας.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την μίσθωση για το χρόνο, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2016 , ορίζεται το ποσό για τις κατωτέρω θέσεις:

Ρ1 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ2 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ3 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Ρ4 (Ράφτινγκ) : 2.500 ΕΥΡΩ

Α1 (Πώληση ψημένων Σταχυών- Αραβόσιτος) : 200 ΕΥΡΩ

Α2 (Πώληση ψημένων Σταχυών - Αραβόσιτος) : 200 ΕΥΡΩ

Β1 (Πώληση βιβλίων ) : 400 ΕΥΡΩ

Β2 (Πώληση βιβλίων ) : 400 ΕΥΡΩ

Λ1 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων) : 500 ΕΥΡΩ

Λ2 (Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων) : 200 ΕΥΡΩ

Μ1 (Πώληση Μελισσοκομικών Προϊόντων) : 250 ΕΥΡΩ

Κ1 (Καντίνα) : 2.000 ΕΥΡΩ

Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση θα καταβληθεί κατά το ήμισυ (ήτοι κατά 50%) με την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση της χρήσης στον μισθωτή που επιλέχθηκε και κατά το υπόλοιπο ήμισυ (ήτοι κατά 50%) κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου ημερολογιακού έτους , ήτοι έως την 10η Ιανουαρίου 2016 και θα επιβαρύνεται και με τυχόν τέλη, φόρους κ. λ. π.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου , στο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Αχέροντα και στην Τ.Κ Γλυκής. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες : «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ» , «ΤΙΤΑΝΗ», «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ…. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» καθώς επίσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Σουλίου και στο «Διαύγεια»

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά στο Δήμο Σουλίου και ώρες 08:00 – 14:00.
Read More »
Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη Γλυκή Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου στη  Γλυκή Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην ΗγουμενίτσαΔυο (02) παράνομα εισελθόντες αλλοδαποί, στερούμενοι νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.
Επίσης, ένας (01) παράνομα εισελθών αλλοδαπός, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, ο οποίος εντοπίστηκε σε Φ/Γ όχημα, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Προανακρίσεις, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Read More »
Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Τρεις συλλήψεις το βράδυ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση


Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας) και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 (Υπαίθρια Διαφήμιση):

16.1: Απαγορεύεται και σύμφωνα με το Ν. 2946/2001 η υπαίθρια διαφήμιση δηλαδή η υπαίθρια και δημόσια προβολή (π.χ. αφισοκόλληση) με κάθε τρόπο για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών στους εξής χώρους:

· Α)Σε αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στο περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρους φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

· Β) Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασία τους και παραδοσιακά κτήρια.

· Γ) Σε κτήρια στα οποία στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες και υπηρεσίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

· Δ) Σε κοιμητήρια, κτήρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

· Ε) Σε επιφάνειες τεχνικών φορέων του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

· ΣΤ) Σε στοές κτιρίων.

· Ζ) Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης, στύλους ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας κ.λ.π.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 1) μέχρι 20 τεμάχια 1.000,00 ΕΥΡΩ
2) εκτεταμένη 5.000,00 ΕΥΡΩ


16.2 Απαγορεύεται επίσης:

· Η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους , στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους. 
Πρόστιμο: 500,00 ΕΥΡΩ


· Ο διασκορπισμός διαφημιστικών – ενημερωτικών φειγ-βολάν στο κατάστρωμα των δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο: μέχρι 100 τεμάχια 200,00 ΕΥΡΩ
εκτεταμένη 1.000,00 ΕΥΡΩ


Σε όλες τις περιπτώσεις το πρόστιμο βαρύνει αλληλέγγυα και στο ακέραιο τόσο τον διαφημιζόμενο όσο και το φυσικό πρόσωπο που παραβαίνει τη διάταξη αυτή.

Επιπλέον οι υπαίτιοι, βαρύνονται με το κόστος καθαρισμού που απολογιστικά θα επιβάλει ο Δήμος.

Ο κανονισμός καθαριότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Πληροφορίες: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Ελευθερίας 7 Ηγουμενίτσας 46100, τηλ. 2665021150 & 2665021159.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας
Read More »
Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση Βαριές καμπάνες από τον Δήμο Ηγουμενίτσας για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας μεταξύ του Δήμαρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου και του Προεδρείου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Πάσχου, του Α’ Αντιπροέδρου κ. Πέτρου Ιωάννου, του Β’ Αντιπροέδρου κ. Ηλία Τσακίρη, του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρέα Σταύρου και του Διευθυντή κ. Πέτρου Ζουμπούλη. Στην συνάντηση ήταν παρόν, και οι Αντιδήμαρχοι Ηγουμενίτσας κ. Ελευθέριος Κώστας και κ. Σωτήριος Μήτσης.Στη συζήτηση τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:
-Οργανωμένη ενίσχυση του τουρισμού με παράλληλη συντονισμένη προβολή των πλέον τουριστικών περιοχών της Θεσπρωτίας το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
-Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας
-Έλεγχοι και πάταξη του παραεμπορίου.
-Χερσαίες ζώνες και αξιοποίηση τους.
-Κυκλοφοριακό πρόβλημα Ηγουμενίτσας
-Συγκέντρωση μεταναστών στην περιοχή γύρο από το Νέο Λιμάνι.Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τέθηκαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι βάσεις για μια υγιή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας .
Read More »
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ


Η Διοίκηση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας επισκέφθηκε το Δήμο Σουλίου την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00πμ.
Παρόντες στη συνάντηση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Πάσχος, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννου, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Τσακίρης, ο Διευθυντής του επιμελητηρίου κ. Ζουμπούλης, η Δήμαρχος Σουλίου κ. Μπραΐμη - Μπότση, ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος εμπορίου κ. Κωσταράς και ο εντεταλμένος τουρισμού κ. Λώλος.
Συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας – τουρισμού και υποδομών. Μετά από εκτενή διάλογο και ενημέρωση για την στοχευόμενη προώθηση και προβολή της ντόπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποφασίστηκε η υλοποίηση κοινών δράσεων όπως:
1. Η δημιουργία μια επιτροπής για τον συντονισμό προώθησης του τουριστικού ... προϊόντος (απαιτείται σύμφωνη γνώμη και συνεργασία με τους άλλους Δήμους)
2. Ενέργειες για την πάταξη του παραεμπορίου
3. Παρεμβάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας και ταλαιπωρίας των επιχειρηματιών – πωλητών σε θέματα Δήμου και επιμελητηρίου
4. Πιστοποίηση και προβολή τοπικών προϊόντων
5. Κατάρτιση εμπλεκομένων στον τουρισμό και το εμπόριο
6. Από κοινού στοχευόμενες δράσεις – εκδηλώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών.
Read More »
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Φασκομηλιάς - Σκορπιώνας κ. Θωμά Ιωάννου Κομίνη , τον Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σπυρίδωνος Πάκο και την Ομάδα Εθελοντών για τις προσπάθειες που καταβάλουν για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν στο χωριό μας , όπως καθαρισμός χαντακιών για την αποχέτευση των νερών της βροχής, αποκατάσταση φθορών στους δρόμους , συγκέντρωση και τοποθέτηση των σκουπιδιών στους κάδους σκουπιδιών , φροντίδα για την επίλυση μικροβλαβών στην ύδρευση και στο φωτισμό απευθυνόμενοι άμεσα στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου στην Ηγουμενίτσα.

Γενικά για οποιοδήποτε πρόβλημα μας μπορούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς με τη σιγουριά ότι θα προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο να το επιλύσουν το συντομότερο .

Την Εθελοντική Ομάδα αποτελούν οι : Έκτορας Ευαγγέλου Χαλιάσος (υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας) - Κωνσταντίνος Λαζάρου Ντόκος – Κωνσταντίνος Λάμπρου Ιωάννου - Γεώργιος Θεοφάνη Ζούμπος.
 
Βέβαια βοηθούν και οι άλλοι συγχωριανοί που μπορούν.

Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς. 
 
Μακάρι το παράδειγμά τους να μιμηθούν και τα άλλα χωριά. 
 
Καιρός είναι πλέον οι ίδιοι οι κάτοικοι κάθε χωριού να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Με τιμή
Λάμπρος Δημητρίου Βασιλείου
Δημήτριος Σπυρίδωνος Ντόκος
Read More »
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Μαρτίου 27, 2015 Rating: 5