Blog Pop-up

Ηγουμενίτσα: Ο Άκης Φατήρας ζωντανά το Σάββατο στο Chocolat

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


Κρατήσεις: 694 593 9749

Read More »
Ηγουμενίτσα: Ο Άκης Φατήρας ζωντανά το Σάββατο στο Chocolat Ηγουμενίτσα: Ο Άκης Φατήρας ζωντανά το Σάββατο στο Chocolat Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Δύο προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ.ΣΟΧ3/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

3.Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16848/21-07-2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Φιλιατών η πρόσληψη δυο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ΄14356/26-7-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλιατών(ΦΕΚ2394/τ.Β΄/6-8-2012).

6.Την με αριθμ.19818/20-10-2016 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο(2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών που εδρεύει στους Φιλιάτες και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα(βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 Φιλιάτες, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Φιλιατών υπόψη κας Αμαλίας Μάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164) . Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2664-3-60164 και 2664-3-60100.

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Παππάς

Read More »
Δύο προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών Δύο προσλήψεις στο Δήμο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η ολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Τσιάβου

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη στο Μονακό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας που το 2014 είχε φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη. Από την Ελλάδα θα αγωνιστούν οκτώ πληρώματα με στόχο την διάκριση.

Ο λόγος για το σκιφ γυναικών του ΔΝΟΗ με την ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Αλεξάνδρα Τσιάβου καθώς και την Χριστίνα Μπούρμου του ΝΟΘ, το σκιφ ανδρών με τον Ευάγγελο Αναστασίου του ίδιου Ομίλου, το διπλό σκιφ ανδρών με δυο πληρώματα επίσης , το ένα από τον ΟΦΘ με τους παγκόσμιους πρωταθλητές της κωπηλασίας Νίκο και Απόστολο Γκουντούλα (ΦΩΤΟ) και το άλλο από τον ΝΟΘ με τους Αλέξανδρο Δαφνή και Κωνσταντά Πασχάλη.

Τέλος τρία πληρώματα στο τετραπλό μετά πηδαλιουχού, του ΟΦΘ (δυο σκάφη) με τους Θεοχάρη-Μπαλαματση-Αλεπίδη-Γιαννακουλάκο-Ζικίδου και Χρηστομάνο-Δημητριάδη-Κεφαλίδη-Αντωναράκο-Τσανικιάν καθώς και του ΝΟΘ με τις Κουκλοτίδου-Κουμπλή-Μπουρμπου-Πέργουλη-Γκέκα.

Καλή επιτυχία και στα οκτώ πληρώματα μας.


Read More »
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η ολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Τσιάβου Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παράκτιας κωπηλασίας η ολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Τσιάβου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
Η Π.Ε. Θεσπρωτίας έχοντας υπόψη την αριθμ. 28/1575/14-10-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προτίθεται να προβεί στην ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων της για το χρονικό διάστημα από 21-11-2016 μέχρι 20-11-2017.

Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) με τις σχετικές καλύψεις, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. οικ. 92653/5292/20-10-2016, συνημμένο έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορές θα πρέπει να είναι ενταγμένες στο φιλικό διακανονισμό ή κάποιο άλλο ανάλογο σύστημα άμεσης πληρωμής αποζημίωσης και να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα(για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων) και ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασία) μαζί με την προσφορά. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικού διαμεσολαβητή από το οικείο επιμελητήριο

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Θεσπρωτίας την 26-10-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μέχρι 10:30 σε κλειστό φάκελο. Μειοδότης θα είναι αυτός που θα έχει την χαμηλότερη τιμή συνολικά.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση των ανωτέρω οχημάτων – μηχανημάτων έργου θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών (τηλ 2665360114) και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (τηλ.2665360125)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

 
Read More »
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων καταγραφής των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών και συμμετοχής στη δράση 3.2. “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”:

Κυψέλες Διαχείμασης: Η καταγραφή των έτοιμων προς διαχείμαση κυψελών θα γίνεται με αίτηση-δήλωση προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας από όλους τους μελισσοκόμους-κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων κάθε χρόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Δράση 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”: Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι που μετακινούν τα μελισσοσμήνη τους κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Μαΐου του επόμενου έτους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες και κατέχουν τουλάχιστον 110 παραγωγικά μελισσοσμήνη, πρέπει να υποβάλλουν και την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στη δράση 3.2. “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την προμήθεια των σχετικών αιτήσεων- δηλώσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Θ. ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Read More »
Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Συνάντηση της Δημάρχου Σουλίου με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαταριάς

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


Την αγάπη για τον τόπο και τη συνεισφορά τους στην προβολή του εξαιρετικού φυσικού κάλλους τοπίου και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού εξέφρασαν μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαταριάς στη Δήμαρχο.

Συνώνυμο του εθελοντισμού και της προσφοράς και σε αγαστή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή καθάρισαν και πραγματοποίησαν σήμανση σε τρία μονοπάτια τα οποία ήδη επισκέπτονται ορειβατικοί σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνάντηση έγινε συντονισμός για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ο τόπος μας ο μικρός ο μέγας έχει πολλά να αναδείξει αρκεί όλοι εμείς ο καθένας από το κομμάτι που του αντιστοιχεί να δώσει το καλύτερο του εαυτό, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτός είναι ο στόχος και δημιουργεί ελπίδα.

 
Read More »
Συνάντηση της Δημάρχου Σουλίου με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαταριάς Συνάντηση της Δημάρχου Σουλίου με μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελαταριάς Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας παρέδωσε τρόφιμα και ρουχισμό στον Ερυθρό Σταυρό Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» προγραμμάτισε και υλοποίησε εθελοντική συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα, είδη ρουχισμού, φάρμακα κ.α.), από το προσωπικό των υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο αυτό, τα είδη που συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό του Επιτελείου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας, παραδόθηκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και φορείς, ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους.

Ειδικότερα, τρόφιμα και διάφορα είδη δόθηκαν:

· από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων, στο ίδρυμα της Μονής Ντουραχάνης «Το Άνθος» και στο παράρτημα του ιδρύματος «Κιβωτός του Κόσμου» στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων

· από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (παράρτημα Άρτας)

· από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (παράρτημα Ηγουμενίτσας).

· από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας, στα κοινωνικά παντοπωλεία του Δήμου Πρέβεζας και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως – Πρεβέζης.

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων και φορέων εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες και ευχές για την ευγενική αυτή προσφορά.

Read More »
Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας παρέδωσε τρόφιμα και ρουχισμό στον Ερυθρό Σταυρό Ηγουμενίτσας Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας παρέδωσε τρόφιμα και ρουχισμό στον Ερυθρό Σταυρό Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Θεσπρωτία: Φάκελος “Κληροδότημα Ρίγγα” μέρος 1ο - "Η διαθήκη"

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

Ήταν 22 Μαΐου 1934, όταν ο μεγάλος ευεργέτης της Παραμυθιάς Θεμιστοκλής Ρίγγας, συνέταξε την ιδιόχειρη διαθήκη του, στο Ξενοδοχείο De France στην Βιέννη. Είχε προηγηθεί ένα βίος προσφοράς στην τοπική κοινωνία Παραμυθιάς, τόσο ως απλός πολίτης τόσο και ως κοινοτάρχης της τότε κοινότητας της Παραμυθιάς.

Η διαθήκη του χωριζόταν στην ουσία σε 2 μέρη με το πρώτο να αφορά την οικογένεια του, τους συγγενείς και τους φίλους, ενώ το δεύτερο μέρος αφορούσε αυτό που σήμερα ονομάζουμε “Κληροδότημα Ριγγά”. Στην διαθήκη αναγράφονται εντυπωσιακές δράσεις που ονειρευόταν ο μεγάλος ευεργέτης, όπως το ότι είχε προνοήσει την σίτιση και την ένδυση για τους άπορους μαθητές του 1ου δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς.

Για τον σκοπό αυτό έδωσε ένα τεράστιο ποσό για την εποχή εκείνη, 7.000.000 δρχ (εφτά εκατομμυρίων δραχμών), δηλ. 35.000 χρυσές λίρες Αγγλίας καθώς και ακίνητη περιουσία. Για την διαχείριση του ποσού αυτού ζήτησε ρητός να δημιουργηθεί μια επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της επιθυμίας του.

«…Την ως άνω κτηματικήν μου περιουσίαν, επίσης δε και το συσσίτιον, θα διαχειρίζεται και θα διαθέτει Επιτροπή αποτελούμενη από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Παραμυθιάς, ένα μέλος της οικογένειας Ρίγγα, το Δήμαρχο Παραμυθιάς, το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και ένα μέλος από την Κοινωνία της Παραμυθιάς…» γράφει χαρακτηριστικά.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα βρίσκονται (ή βρισκόταν - αυτό θα το δούμε στα επόμενα άρθρα) σε Αθήνα, Πάργα, Μαργαρίτι και Παραμυθιά.

Επίσης άφησε στο γυμνάσιο Παραμυθιάς, 100.000 δραχμές για την αγορά οργάνων φυσικής και χημείας καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι καθηγητές. Τέλος μεταξύ άλλων ζητούσε να δοθούν 15.000 δρχ στους φτωχούς Παραμυθιώτες (Χριστιανούς και Μουσουλμάνους) καθώς και να δοθεί χρηματικό ποσό σε κορίτσια (Χριστιανές και Μουσουλμάνες) για την προίκα τους.

Για να αντιληφθούμε την αξία των ποσών αυτών, αρκεί να σημειώσουμε πως ο μισθός ενός προσδιοριζόμενου στο δημόσιο 40 χρονιά μετά, ήταν 7000 δραχμές.

Στο έγγραφο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την διαθήκη του (φυσικά για ευνοήτους λόγους δεν φαίνονται τα ονόματα που είναι άσχετα με το θέμα μας). Στο δεύτερο μέρος που θα ακολουθήσει σύντομα, θα δούμε την τροποποίηση του εφετείου Αθηνών μετά από αίτημα του τότε δήμου Παραμυθιάς. Τέλος στα 2 τελευταία μέρη θα δούμε την διαχείριση, μέσα από αποφάσεις, συγκριτικούς πίνακες και πολλά τεκμήρια.

H Διαθήκη:
Read More »
Θεσπρωτία: Φάκελος “Κληροδότημα Ρίγγα” μέρος 1ο - "Η διαθήκη" Θεσπρωτία: Φάκελος “Κληροδότημα Ρίγγα” μέρος 1ο - "Η διαθήκη" Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (+ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ' αρχάς να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενός εργάτη της φιλελεύθερης παράταξης που κόσμησε με την παρουσία του την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, σήμερα τιμούμε την Αστυνομία για την προσφορά της στην πατρίδα, στην κοινωνία, στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τιμούμε επίσης, τη μνήμη του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, η στάση ζωής και ο μαρτυρικός θάνατος του οποίου αποτελούν διαχρονικό πρότυπο καθήκοντος.

Η Ελληνική Αστυνομία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες συνδέθηκαν άρρηκτα με την πορεία της χώρας μας. Υπήρξε προστάτης των συνόρων μας και της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και συμπαραστάτης των αδυνάμων κι εκείνων που πραγματικά είχαν ανάγκη, προερχόμενοι εντός και εκτός των συνόρων μας. Υπήρξε επίσης, εγγυητής των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων να αγωνιστούν, να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν. Και περιμένει αντίστοιχα και από αυτούς που κρατούν τη σφραγίδα και την υπογραφή του κράτους, να ανταποκριθούν απέναντί της, να την κρατήσουν ακμαία και ζωντανή, πέρα από κόκκινες γραμμές και αλλότριες ιδεολογίες. Και η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται, παρόλο που συνεχίζει να μετράει τρομακτικές απώλειες, παρόλο που επιχειρεί με όλο και λιγότερα μέσα και πόρους, εν τούτοις το φρόνημα και η αυταπάρνηση των γυναικών και αντρών του Σώματος παραμένουν υψηλά και αδιαμφισβήτητα, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενος το θέμα της συζήτησης, θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα των ημερών. Όσο τα πολιτικά αδιέξοδα της Κυβέρνησης μεγαλώνουν, αδιέξοδα που η ίδια δημιουργεί τόσο πυκνώνουν οι αυταρχικές μεθοδεύσεις και δόλιες πρακτικές από την πλευρά της. Φοβάμαι ότι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, θα επιβεβαιώσουν τη διαπίστωση αυτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε αυτό βοήθησαν κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις που προτάθηκαν από την παράταξή μας και τα άλλα κόμματα και έγιναν αποδεκτές από την κυρία Υπουργό.

Θα ήταν χρήσιμο, ωστόσο, να γνωρίζαμε αν υπάρχει σχέδιο της Κυβέρνησης για να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία και ποιο είναι αυτό, σε ποιους κλάδους, με ποιες προτεραιότητες και με ποιους τρόπους. Αυτό θα μας βοηθούσε να αξιολογήσουμε κατά πόσο το πλαίσιο και τα εργαλεία που ορίζονται στο νομοσχέδιο εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.

Το σχέδιο είναι αυτό που καθορίζει, για παράδειγμα, πώς οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να πάνε προς την κοινωνική οικονομία ή αν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και με ποιες προϋποθέσεις.

Εμείς θέλουμε η κοινωνική οικονομία να αποτελέσει πράγματι τον τρίτο τομέα της οικονομίας και όχι προέκταση της δημόσιας διοίκησης, όπως συνέβη με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που λειτούργησαν στο παρελθόν ως μακρύ χέρι των δήμων.

Ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται από αυτό το νομοσχέδιο, όπως ούτε από τον προηγούμενο νόμο, είναι ότι δεν προβλέπονται μηχανισμοί για την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Χρειάζεται καθοδήγηση για το στήσιμο του συνεταιρισμού, για την εύρεση χρηματοδότησης, για το επιχειρηματικό πλάνο, για την εκπαίδευση των μελών τους, ακόμα και για τη διαχείριση των οικονομικών. Ένα help desk που συστήνεται σε ένα τμήμα της Ειδικής Γραμματείας δεν φτάνει.

Ένα άλλο θέμα είναι ότι τα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται είναι αδύναμα. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πόσω μάλλον όταν η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει σκοπούς συλλογικής ωφέλειας και ένταξης ειδικών ομάδων των συμπολιτών μας.

Καλή η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, καλή η διατήρηση προνοιακών επιδομάτων των μελών κοινωνικών επιχειρήσεων, χρειάζονται όμως και άλλα. Για παράδειγμα, έχει προταθεί η εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Δεν είναι, επίσης, ξεκάθαρο αν και με ποια μορφή οι συνεργαζόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση έργων κοινωνικής ωφέλειας.

Σε κάθε περίπτωση, η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία και να είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό δεν προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου. Αναμένουμε τουλάχιστον να το δούμε σε σχετική υπουργική απόφαση.

Άφησα για το τέλος την αγαπημένη συνήθεια της Συγκυβέρνησης να δημιουργεί δομές, όργανα και θέσεις ευθύνης με κάθε ευκαιρία. Η νέα Ειδική Γραμματεία Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα έχει μόλις μια Γενική Διεύθυνση από κάτω.
Δημιουργούνται δύο Επιτροπές, η μια βαφτίζεται Συντονιστική και η άλλη Εθνική. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής επικαλύπτονται με αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας, ενώ οι αρμοδιότητες και των δύο αυτών μαζί κάνουν την Εθνική Επιτροπή να είναι διακοσμητικού χαρακτήρα.

Έχω την πεποίθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το σχήμα αυτό δεν θα δουλέψει.

Αναμφίβολα, όμως, το νομοσχέδιο έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Η κοινωνική οικονομία ανοίγεται σε περισσότερους φορείς, ενώ γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν προβλήματα του παρελθόντος. Θετική είναι, επίσης, η διεύρυνση των ειδικών ομάδων, με την ένταξη σε αυτών των νέων ανέργων κάτω των 25 ετών.

Είναι χρήσιμο, όμως, να θυμόμαστε ότι η κοινωνική οικονομία δεν είναι μια μασκαρεμένη κρατική οικονομία. Ας σεβαστούμε, λοιπόν, την αυτονομία της, δίνοντάς της τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί.

 
 
Read More »
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (+ΒΙΝΤΕΟ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Την μετάθεση της περιφοράς των λειψάνων του Αγίου Δονάτου εκτός των ημερών του τριήμερου πένθους για τους 49 Προκρίτους, ζητάνε κάτοικοι

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016Τα τελευταία χρόνια κάθε Σεπτέμβρη τίθεται επιτακτικά το ίδιο ερώτημα: Μπορεί ένα αδιαμφισβήτητα κορυφαίο ιστορικό γεγονός της σύγχρονης ιστορίας της Παραμυθιάς και ευρύτερα της Θεσπρωτίας,όπως είναι η εκτέλεση των 49 Προκρίτων και των άλλων 11 πατριωτών από τους Ναζί, να επικαλύπτεται από ένα εκκλησιαστικό συμβάν, ήσσονος σημασίας, που επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια από το Μητροπολίτη κ.Τίτο ;

Παράλληλα αναφύεται και μια σειρά άλλων ερωτημάτων:

-Εχει το ηθικό έρεισμα ο Μητροπολίτης,ως εκκλησιαστικός ταγός, εν ονόματι των όποιων στοχεύσεων, να επιχειρεί την αλλοίωση ιστορικών γεγονότων, που καταγράφονται στη Μαύρη Βίβλο των θηριωδιών της ναζιστικής κατοχής πλάι σ' αυτά των Καλαβρύτων, του Διστόμου, των Λιγκιάδων, της Μουσιωτίτσας και πλείστων άλλων και χαρακτηρίζουν και την Παραμυθιά ‘’Μαρτυρική πόλη’’; (Η πινακίδα στην είσοδο της Παραμυθιάς το αναγράφει για τους επισκέπτες της μικρής μας πόλης.Ο Μητροπολίτης μας δεν την έχει δει;)

-Οταν προ τριετίας περίπου ο πρόεδρος της κραταιάς Γερμανίας Γιοακείμ Γκάουκ έρχεται στους Λιγκιάδες και ζητά ταπεινά "ΣΥΓΓΝΩΜΗ", δεν αντλεί ο σεβασμιώτατος κανένα συμπέρασμα από το γεγονός αυτό ;

-Είναι ηθικά και ιστορικά αποδεκτό να αναγράφεται στο Ημερολόγιο, που εκδίδει η Μητρόπολη,η 29η Σεπτεμβριου ως θρησκευτική εορτή ‘’Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Δονάτου’’,ενώ αυτό είναι αναληθές; (Τα οστά ήρθαν ημέρες ενωρίτερα και μάλιστα μεθοδεύτηκε η καθυστέρηση έλευσής τους.) Να προσδίδεται δηλαδή θρησκευτική διάσταση, με την περιφορά των ελάχιστων οσταρίων του Αγίου και να επικαλύπτεται ο καθαρά ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ χαρακτήρας της τραγικής θυσίας;

Τα παραπάνω ερωτήματα δεν τίθενται μόνο από τους συγγενείς των εκτελεσθέντων, αρκετοί μάλιστα 1ης γενιάς, θυγατέρες και γιοι των νεκρών, που διανύουν την 8η και 9η δεκαετία της ζωής τους, βίωσαν τραυματικά τα τραγικά εκείνα γεγονότα και τους σημάδεψαν ανεξίτηλα την μνήμη,αλλά και από τη μεγάλη πλειοψηφία του Παραμυθιώτικου λαού που αναστοχάζεται την Ιστορία του.

Τα ερωτήματα αυτά συνεχίζουν να παραμένουν μετέωρα, αφού ο Μητροπολίτης κ.Τίτος απαξίωσε να απαντήσει σε 3 (τρία), υπομνήματα που του υποβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από συγγενείς των εκτελεσθέντων, από 80 και πλέον πολίτες της Παραμυθιάς και από το Σύνδεσμο Θεσπρωτών Ιωαννίνων.

Με την παρούσα επιστολή καλούμε τον κ.Τίτο ,για ύστατη φορά, να αναλογιστεί τις ιστορικές του ευθύνες και να μεταθέσει την περιφορά σε προηγούμενη ημέρα, εκτός των ημερών του τριήμερου πένθους (27,28 και 29 Σεπτεμβριου) που κηρύσσεται από το Δήμο Παραμυθιάς κατ’ έτος.Ετσι θα διαφυλλάξει και την υστεροφημία του και θα αποκαταστήσει και τις διαρραγείσες σχέσεις με ένα μεγάλο μέρος του ποιμνίου του.

Αλλωστε,είναι γνωστό,οτι ο Αγιος Δονάτος ως πολιούχος, εορτάζεται στην Παραμυθιά την 30ην Απριλίου,με δοξολογίες,λιτανείες... 


Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι ο ίδιος ο ίδιος ο Άγιος Δονάτος,αν ήταν δυνατόν να ερωτηθεί για το παραπάνω θέμα,θα απαντούσε ότι επιθυμεί να εορράζεται και μια και δυο και τρεις φορές και μάλιστα σε βάρος της μνήμης των εκτελεσθέντων;

Ας μη ξεχνάμε, ότι την Χριστιανική θρησκευτική παράδοση χαρακτηρίζει ή πρέπει να χαρακτηρίζει, η σεμνότητα και η ταπεινότητα....

Οι παρακάτω υπογράφοντες, μαζί με πολλούς άλλους Θεσπρωτούς,θα ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΜΕ, με κάθε τρόπο,το χωρισμό της Ιστορικής Επετείου από τον θρησκευτικό εορτασμό,σαν ελάχιστο δείγμα χρέους και σεβασμού στους νεκρούς μας αλλά και στην Ιστορία.....

Οι υπογράφοντες :
  • Aντώνιος Δρίμτζιας
  • Αλέκος Μουσελίμης
  • Αριστοτέλης Τσούλας 
  • Άλκης Φάτσιος 

 
Read More »
Την μετάθεση της περιφοράς των λειψάνων του Αγίου Δονάτου εκτός των ημερών του τριήμερου πένθους για τους 49 Προκρίτους, ζητάνε κάτοικοι Την μετάθεση της περιφοράς των λειψάνων του Αγίου Δονάτου εκτός των ημερών του τριήμερου πένθους για τους 49 Προκρίτους, ζητάνε κάτοικοι Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (+ΦΩΤΟ)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, με αφορμή τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» πραγματοποίησε κατά το χρονικό διάστημα από 17 έως 20-10-2016, εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού των Υπηρεσιών της, με σκοπό την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της ΕΛ.ΑΣ και παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ομαδική εθελοντική αιμοδοσία των αστυνομικών, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, όπου προσήλθαν Κινητές Μονάδες Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας πραγματοποίησε την αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. 

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου ευχαριστεί όλους όσους ανταποκρίθηκαν σ' αυτή την πρόσκληση, συμβάλλοντας έμπρακτα στην αντιμετώπιση καθημερινών ζωτικών αναγκών.

Read More »
Εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (+ΦΩΤΟ) Εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο αδέρφια με πλήθος αρχαίων αντικειμένων (+ΦΩΤΟ)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016Δύο αδέρφια συνελήφθησαν στην Πάργα, μετά από έφοδο της Αστυνομίας καθώς είχαν στην κατοχή τους μεγάλο αριθμό αρχαίων αντικειμένων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής αρχαίων αντικειμένων, χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των δραστών.


Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο σπίτι του 33χρονου:

αγγείο απροσδιορίστου χρονολογίας,
τμήμα αμφορέα του 3ου – 6ου αιώνα μ.Χ.,
οινοχόη του 17ου αιώνα μ.Χ.,
σώμα αμφορίσκου του 1ου αιώνα π.Χ. - 4ου αιώνα μ.Χ.,
οινοχόη του 16ου – 18ου αιώνα μ.Χ.,
τριφυλλόστομος μαστραπάς του 19ου αιώνα μ.Χ.,
αμφορίσκος του 8ου – 12ου αιώνα μ.Χ.,
άνω τμήμα αμφορέα του 3ου – 2ου αιώνα π.Χ.,
δίωτος στάμνας του 18ου – 19ου αιώνα μ.Χ.
τμήμα αμφορέα του 1ου αιώνα π.Χ. - 4ου αιώνα μ.Χ.,
βάση αμφορέα και τμήμα οστράκου του 1ου αιώνα π.Χ. - 4ου αιώνα μ.Χ.,
τμήμα Kερκυραϊκού αμφορέα του 2ου μισού 3ου αιώνα π.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του 1ου αιώνα π.Χ. - 4ου αιώνα μ.Χ.,
χάλκινο αγγείο εντός του οποίου υπήρχαν έξι όστρακα από αμφορέα του 13ου - 14ου αιώνα μ.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του 2ου αιώνα π.Χ. - 1ου αιώνα μ.Χ.,
αμφορέας του 5ου - 4ου αιώνα π.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του β΄ μισού 3ου αιώνα π.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του α΄ μισού 3ου αιώνα π.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του 3ου - 2ου αιώνα π.Χ.,
σώμα οξυπύθμενου αμφορέα του 4ου αιώνα π.Χ. – 1ου αιώνα μ.Χ.,
αμφορέας του 3ου - 8ου αιώνα μ.Χ.,
οξυπύθμενος αμφορέας του 3ου - 6ου αιώνα μ.Χ.,
τμήμα αμφορέα ροδιακού ή κρητικού τύπου του 2ου αιώνα π.Χ. - 2ου αιώνα μ.Χ.,
τμήματα αμφορέα, σώμα αγγείου με λαβή καθώς επίσης και συνανήκοντα όστρακα του 1ου αιώνα π.Χ. - 4ου αιώνα μ.Χ.,
τμήμα δίωτου αγγείου του 3ου - 9ου αιώνα μ.Χ.,
σώμα οξυπύθμενου αμφορέα του 2ου αιώνα π.Χ. - 1ου αιώνα μ.Χ.
κυλινδρικό αγγείο του 18ου αιώνα μ.Χ.
τμήματα αγγείων απροσδιορίστου χρονολογίας
λίθινο σφαιρίδιο και τμήμα λίθινης σφαίρας του 1ου - 5ου αιώνα μ.Χ.
δύο μικρά τμήματα χονδροειδούς κεραμικής του 3ου - 4ου αιώνα μ.Χ.
έξι (6) συνανήκοντα τμήματα αγγείου του 3ου - 6ου αιώνα μ.Χ.
δίωτο αγγείο του 3ου - 4ου αιώνα μ.Χ.
μικρό άωτο αγγείο του 8ου - 12ου αιώνα μ.Χ.
τμήματα αμφορέα (όστρακα) από χείλος, βάση και σώμα απροσδιορίστου χρονολογίας.
μεταλλική σφαίρα με χάρακτες γραμμές.


Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος ιδιοποιήθηκε παράνομα τα παραπάνω αρχαία και μεταβυζαντινά αντικείμενα (πλην ενός αμφορέα), μετά το θάνατο της θείας του, η οποία τα κατείχε νόμιμα, σύμφωνα με σχετική Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιπλέον, βρέθηκαν στο σπίτι του 33χρονου και κατασχέθηκαν σφαίρα πυροβόλου όπλου αγνώστου διαμετρήματος, δεκατέσσερα (14) ναρκωτικά δισκία και δύο συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 31χρονου δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τμήματα αμφορέων (όστρακα)
όστρακα αγγείων, σώμα αγγείου, λαιμός αμφορίσκου και πλήθος οστράκων πιθανόν αμφορέα,
αγγείο εφυαλωμένο άγνωστης προέλευσης
δύο (2) ξύλινες εικόνες του 18ου – 19ου αιώνα μ. Χ.
δύο (2) εικόνες απροσδιορίστου χρονολογίας
εξήντα δύο (62) χάλκινα νομίσματα ελληνιστικής και ύστερης περιόδου
σαράντα ένα (41) νομίσματα άγνωστης προέλευσης,
λίθινο τέχνεργο άγνωστης προέλευσης,
τέσσερα (4) δαχτυλίδια και δύο σιδερένιοι κρίκοι άγνωστης προέλευσης,
τμήμα μολύβδου άγνωστης προέλευσης,
έντεκα (11) μεταλλικά μικροαντικείμενα άγνωστης προέλευσης
δύο (2) ασημένια νομίσματα με ανάγλυφες μορφές άγνωστης προέλευσης
δύο (2) ασημένιες αλυσίδες,
ένα περιδέραιο λαιμού όπου διακρίνονται τρία νομίσματα εκ των οποίων ένα ηπειρωτικής προέλευσης και ένα αιγινιώτικης προέλευσης,
ένα λίθινο μικροαντικείμενο και ένα λίθινο αγαλματίδιο άγνωστης προέλευσης.


Βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης των κατασχεθέντων αντικειμένων στην οικία του 31χρονου, αρκετά εκ των οποίων εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αρχαία ευρήματα θα παραδοθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πρέβεζας, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.

Read More »
Συνελήφθησαν δύο αδέρφια με πλήθος αρχαίων αντικειμένων (+ΦΩΤΟ) Συνελήφθησαν δύο αδέρφια με πλήθος αρχαίων αντικειμένων (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Κυνηγώντας το ουράνιο τόξο - Μέρος Δεύτερο

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016Διαβάσαμε παραμύθια,γνωρίσαμε την Ίριδα απο την ελληνική μυθολογία αλλά και μύθους που επικρατούν για το ουράνιο τόξο απο όλον τον κόσμο ,συζητήσαμε για την μοναδικότητα αλλά και την συνεργασία και φτιάξαμε όλοι μαζί ένα μεγάλο πανό με εικόνες απο το παραμύθι μας!!
Σας περιμένουμε το Σάββατο να συνεχίσουμε το θέμα μας με κατασκευές και δραματοποίηση παραμυθιού!!!Για κρατήσεις στο τηλέφωνο 694054586.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Κυνηγώντας το ουράνιο τόξο - Μέρος Δεύτερο Ηγουμενίτσα: Κυνηγώντας το ουράνιο τόξο - Μέρος Δεύτερο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Ερώτηση Γιόγιακα και άλλων 11 βουλευτών της ΝΔ για του άταφους πεσόντες στη Βόρεια Ήπειρο

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


Το θέμα των «άταφων» πεσόντων στην Αλβανία από το έπος του 1940, επαναφέρουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, δώδεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Οι δώδεκα «γαλάζιοι» βουλευτές ρωτούν τι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάδας στο θέμα της δημιουργίας στρατιωτικού κοιμητηρίου στην Κορυτσά και γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις που έλαβε η μικτή ελληνο-αλβανική επιτροπή στο θέμα των «άταφων» πεσόντων στπ μέτωπο της Αλβανίας.

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφέρουν:

Ανοιχτή παραμένει η εθνική εκκρεμότητα των 7976 «άταφων» πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο κατά το έπος του 1940. Επί 76 χρόνια, διάσπαρτα οστά βρίσκοντα στα πεδία των μαχών και σε ομαδικούς τάφους.

Μετά από επίπονους αγώνες, το εθνικό αυ΄το χρέος φάνηκε να δρομολογείται με τη σχετική συμφωνία στις 09/2/09 μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την αναζήτηση, ταυτοποίηση και ενταφιασμό των Ελλήων πεσόντων στρατιωτικών. Για το κσοπό αυτό συστάθηκε μικτή επιτροπή Ελλάδας και Αλβανίας, η οποία συνεδρίασε μόνο μια φορά έως σήμερα και καμία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεν έχει υλοποιηθεί.

Παρά την καθοριστική παρέμβαση του τέως αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήων κ. Σούρλα, τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας και ακολούθως τις σχετικές επισημάνεις της Ελληνικής Πολιτείας προς την αλβανική πλευρά, ουδεμία θετική εξέλιξη δεν προέκυψε έως σήμερα.

Στο εθνικό αυτό ζήτημα-χρέος για την Ελλάδα, παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Πυαλόπουλος προς τον Πρόεδρο του Αλβανικού Κοινοβουλίου κ. Μέτα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη γείτονα χώρα.

Επειδή ο σεβασμός στους νεκρούς των μαχών αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των λαών και των πολιτισμών, ιδίως των Ελλήνων,

Επειδή στενεύουν τα χρονικά περιθώρια άντλησης πληροφοριών από υπερήλικες βορειοηπειρώτες για τους προσωρινούς τάφους των πεσόντων,

Επειδή για την διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίες απειτείται τήρηση των κανόνων διαθνούς δικαίου και εφαρμογήτ ων δεσμεύσεων που κάθε μάλος αναλαμβάνει, ιδιαίτερα τώρα που η γειτονική χώρα επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ και επιζητά την ελληνική βοήθεια,

Ερωτάται ο υπουργός:
1. Γιατί δεν υλοποιήθηκε καμία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τη μικτή ελληνο-αλβανική επιτροπή;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να τεθεί εκ νέου και πιο αποτελεσματικά το ζήτημα της δημιουργία στρατιωτικού κοιμητηρίου στην Κορυτσα;

Το ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ της ΕΡΩΤΗΣΗΣ μπορείτε να το δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές

Read More »
Ερώτηση Γιόγιακα και άλλων 11 βουλευτών της ΝΔ για του άταφους πεσόντες στη Βόρεια Ήπειρο Ερώτηση Γιόγιακα και άλλων 11 βουλευτών της ΝΔ για του άταφους πεσόντες στη Βόρεια Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Εορτασμός της Ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου

Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


Η 20η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως «Ημέρα της Αστυνομίας» ενώ παράλληλα και ως ημέρα που τιμάται ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος.

Για το λόγο αυτό, τελέστηκε εχτές (20-10-2016) το πρωί, δοξολογία σε Ιερούς Ναούς στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειάς μας, στις οποίες παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών, Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΒΑΛΑ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποφάσισε την πραγματοποίηση πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, από 17 έως και 20-10-2016, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος της Αστυνομίας και παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Read More »
Εορτασμός της Ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου Εορτασμός της Ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016 Rating: 5

Σελίδες