Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες

Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015
Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες


Το ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένο. Το ότι μοιάζει να είναι ανεφάρμοστη η οδηγία, είναι κάτι που ουδείς μπορεί να το παραγνωρίσει. Το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους και απαγορεύσει τα beach party στις παραλίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε εγκύκλιο στους δήμους, σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και το Λιμενικό Σώμα της χώρας με την οποία τους απαγορεύει κάθε είδους Beach parties, συναυλίες και μουσική στη διαπασών στις παραλίες και τους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού.

Μάλιστα, το Υπουργείο υποχρεώνει τους δήμους όταν διαπιστώνουν εργασίες προετοιμασίας εκδηλώσεων να προχωρούν σε καταγγελίες, να ενημερώνουν τις ελεγκτικές αρχές και να στέλνουν ακόμη και ...φωτογραφίες από την καταπάτηση. Επίσης επιβάλλεται χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στις ακτές, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στις παραλίες, παρά μόνο με χαμηλή ένταση που δεν υπερβαίνει τα 50 ντεσιμπέλ.
Read More »
Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες Το ΥΠΟΙΚ «κόβει» τα beach party στις παραλίες Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. Το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους των φορέων και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των ετών 2016 και 2017. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 804.955,20 χωρίς το ΦΠΑ και 990.094,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Α’ - ΚΑΥΣΙΜΑ :


Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας : CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 16.400 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 393.000 λίτρα, CPV 09132100-4 - Αμόλυβδη Βενζίνη: 78.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 567.854,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. Σύνολο: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 38.000 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 600 λίτρα, CPV 09132100-4 - Αμόλυβδη Βενζίνη: 16.800 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 53.616,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο: (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 120.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 93.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο: (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 98.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 76.636,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Β’ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :


Προμήθεια λιπαντικών του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας: CPV 09211100-2 – Λάδια μηχανής W15/40: 820 λίτρα, CPV 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων: 820 λίτρα, CPV 09211820-5 – Βαλβολίνη 80/90: 300 λίτρα, CPV 09211800-9 – Γράσο: 260 λίτρα, CPV 09211610-0 - Υγρά μπαταρίας: 104 λίτρα, CPV 09211610-0 – ADBLUE: 800 λίτρα, CPV 09211800-9 – Λάδια μίξης του ενός κιλού με δοσομετρητή: 132 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 13.008,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε ομάδα και για κάθε φορέα.

Οι συμβάσεις θα ισχύουν για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων Συμβουλίων.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) κάθε Φορέα και ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 01/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, στις προβλεπόμενες ελληνικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr . Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, Γρίβα Ειρήνη, τηλ. Επικ. 26653 61213.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιουλίου 31, 2015 Rating: 5

Σελίδες