Τελεσίδικη καταδίκη του Περιφερειακού Συμβούλου Θεσπρωτίας Αποστόλη Βαγγελή - Εκπίπτει του αξιώματός του (;)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Τελεσίδικη καταδίκη του Περιφερειακού Συμβούλου Θεσπρωτίας Αποστόλη Βαγγελή - Εκπίπτει του αξιώματός του (;)


Σε ποινή 8 μηνών με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Θεσπρωτίας και δικηγόρος στο επάγγελμα, Αποστόλης Βαγγελής.

Το 5μελές εφετείο της Κέρκυρας, παρά την πρόταση του Εισαγγελέα για αθώωσή του, με ψήφους 4-1, τον καταδίκασε για την κατηγορία της απιστίας δικηγόρου.

Υπενθυμίζουμε πως το 3μελές εφετείο Κέρκυρας, τον είχε καταδικάσει πριν ένα χρόνο, σε 2 χρόνια φυλάκισης με 3ετή αναστολή, για την ίδια υπόθεση.
 
Μόλις η απόφαση φτάσει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η έκπτωση από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη έρευνα ή κρίση του διοικητικού οργάνου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), και αφορά στο υπόλοιπο της θητείας του αιρετού.

Η καταδίκη του κ. Βαγγελή έχει σαν συνέπεια, την έκπτωσή του από τη θέση του περιφερειακού Συμβούλου, εφ΄όσων εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ως απαιτείται.
 
Σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη " Για την επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του N. 3852/2010) ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με σχετικό έγγραφό του (ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ) και αφορμή και τις τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ»).

I. Α. Με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4071/ 2012 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 ως εξής:

«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας».
ΙΙ. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, το υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα ζητήματα, σύμφωνα και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:  
Α. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006). Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας, που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010, τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της αργίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ενεργειών της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής (ΣτΕ 766/ 2006 και Γν. ΝΣΚ 456/2007). 
Επίσης, η τήρηση του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6, παρ. 1 ΚΔΚ/σίας (Ν. 2690/ 1999) τύπου της προηγούμενης ακρόασης δεν είναι επιβεβλημένη, αφού η κατά τις διατάξεις του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010 απόφαση περί θέσεως σε αργία ή σε αυτοδίκαιη έκπτωση εκδίδεται επί τη βάσει του περιεχομένου ποινικής καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣτΕ 2783/ 2006, 1120/2005, 4335/1996, 972/1994 κ.α) ή τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του (άρθρο 238, ν. 3852/ 2010). 
Β. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010: Η έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη έρευνα ή κρίση του διοικητικού οργάνου, και αφορά στο υπόλοιπο της θητείας του αιρετού του δήμου ή της περιφέρειας, απαιτείται όμως πάντοτε η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία καθορίζει τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, από τον οποίο και παύει (στην περίπτωση της αργίας προσωρινά) η άσκηση των καθηκόντων του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τέλους της θητείας αυτής. Για την επέλευση δε των αποτελεσμάτων αυτών είναι αδιάφορος ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος ή ο χρόνος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, εφόσον αυτή υπόκειται σε ένδικα μέσα, αφού κρίσιμος χρόνος για την έκπτωση είναι ο χρόνος που η καταδίκη κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 546, απρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΣτΕ 1120/ 2005, 2894/ 2001). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από αξίωμα αιρετού του οποίου η θητεία δεν έχει αρχίσει ακόμα κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, όταν δηλαδή η ποινική καταδίκη καταστεί αμετάκλητη πριν από την κατά τις σχετικές διατάξεις εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών που εκλέχθηκαν ή επανεκλέχθηκαν (ΣτΕ 1314/1983, Γν ΝΣΚ 467/2011).
Read More »
Τελεσίδικη καταδίκη του Περιφερειακού Συμβούλου Θεσπρωτίας Αποστόλη Βαγγελή - Εκπίπτει του αξιώματός του (;) Τελεσίδικη καταδίκη του Περιφερειακού Συμβούλου Θεσπρωτίας Αποστόλη Βαγγελή - Εκπίπτει του αξιώματός του (;) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Ο Θωμάς Πιτούλης για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Ο Θωμάς Πιτούλης για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ)


Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV με τον Βλάση Ντόκα, παραχώρησε το βράδυ της Παρασκευής, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης.

Ο κ. Πιτούλης αναφέρθηκε για τη στήριξή του στον υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας κ. Τζιτζικώστα αλλά και για θέματα της Θεσπρωτίας.

Read More »
Ο Θωμάς Πιτούλης για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ) Ο Θωμάς Πιτούλης για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός φυγόποινος στην Ηγουμενίτσα για φοροδιαφυγή

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός φυγόποινος στην Ηγουμενίτσα για φοροδιαφυγή


Συνελήφθη, σήμερα (09-10-2015) το πρωί στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Θεσπρωτίας, ένας 47χρονος ημεδαπός, διότι εκκρεμεί σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, ποινής φυλάκισης οκτώ μηνών, για φοροδιαφυγή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Read More »
Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός φυγόποινος στην Ηγουμενίτσα για φοροδιαφυγή Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός φυγόποινος στην Ηγουμενίτσα για φοροδιαφυγή Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5
Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Εξιχνιάστηκε άμεσα κλοπή, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος ηλικιωμένου


Εξιχνιάστηκε άμεσα, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κήπων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, υπόθεση κλοπής, με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε βάρος 80χρονου ημεδαπού, η οποία έγινε προχθές (07.10.2015) το πρωί στην Ασφάκα Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες (08-10-2015) το μεσημέρι στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, δύο ημεδαποί Ρομά, μία 24χρονη γυναίκα και ένας 21χρονος άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι προχθές το πρωί στην Ασφάκα Ιωαννίνων, η 24χρονη πλησίασε στην αυλή του σπιτιού του έναν 80χρονο ημεδαπό και με τη μέθοδο της απασχόλησης, του αφαίρεσε το πορτοφόλι του, που περιείχε χρηματικό ποσό ενώ στη συνέχεια διέφυγε με Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, στο οποίο ανέμενε ο 21χρονος συνεργός της.

Μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού που βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Κήπων.

Read More »
Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Σουλίου

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Σουλίου

http://www.pamespor.gr/wp-content/uploads/2015/06/penthos.jpg

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Δημητρίου Μπάμπα , του γνωστού σε όλους μας «ΜΑΚΗ» .

Εκφράζουμε στην οικογένεια του την ολόθερμη συμπαράστασή μας στο βαρύτατο πένθος τους .

Να τον θυμόμαστε περήφανο, αγέρωχο, αγωνιστή, όπως έζησε.

H Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σουλίου
Read More »
Συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Σουλίου Συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

SIVOTISTAS: Συνεχίζουν την ανιδιοτελή προσφορά τους στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
SIVOTISTAS: Συνεχίζουν την ανιδιοτελή προσφορά τους στον Δήμο Ηγουμενίτσας


Συνεχίζουν απρόσκοπτοι την ανιδιοτελή προσφορά του στον Δήμο Ηγουμενίτσας, οι εθελοντές της ομάδας SIVOTISTAS

Χωρίς να πτοηθούν από την αδιαφορία των "υπευθύνων", σήκωσαν και πάλι τα μανίκια και καθάρισαν το χωριό τους και τις παραλίες του.
 

Καθαρίστηκε ο κεντρικός δρόμος από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου μέχρι και την είσοδο του Χωριού, ενώ καθαρισμός πραγματοποιήθηκε και στην παραλία "Γαλικός Μώλος" και τα σκαλάκια στην παραλία Βείζη.
 

Για ακόμα μία φορά αξίζουν τα συγχαρητήριά μας και τις ευχαριστίες μας.
Read More »
SIVOTISTAS: Συνεχίζουν την ανιδιοτελή προσφορά τους στον Δήμο Ηγουμενίτσας SIVOTISTAS: Συνεχίζουν την ανιδιοτελή προσφορά τους στον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Αξιαίπενη πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, για συνάντηση των Δημάρχων των Δήμων με Οργανισμούς Λιμένων

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Αξιαίπενη πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, για συνάντηση των Δημάρχων των Δήμων με Οργανισμούς Λιμένων


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος, έλαβε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τους Δημάρχους των Δήμων, στους οποίους δραστηριοποιούνται Οργανισμοί Λιμένων, να πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση. 
 
Πρωταρχικός σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση που θα εστιάζει στα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με τους Οργανισμούς Λιμένων. 
 
Οι προτάσεις του Δημάρχου Ηγουμενίτσας επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου των Δήμων, με στόχο την οριστική επίλυση του ζητήματος των χερσαίων ζωνών, που δεν χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργεία των λιμένων, με την παραχώρησή τους στους Δήμους, την αλλαγή της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των Οργανισμών Λιμένων με την συμμετοχή και των Δήμων, καθώς και με τη θεσμοθέτηση ανταποδοτικών τελών προς τους Δήμους.

Η συνάντηση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς πρώτα να έχουν διευθετηθεί τα παραπάνω ζητήματα, εντείνει ακόμα περισσότερο την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών για τη λειτουργία των λιμένων και την τύχη των χερσαίων ζωνών.

Απώτερος σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα προκειμένου τα λιμάνια να συνδεθούν επιτέλους με τους Δήμους με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και την απόδοση στην τοπική κοινωνία των ανταποδοτικών πλεονεκτημάτων τους.

Read More »
Αξιαίπενη πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, για συνάντηση των Δημάρχων των Δήμων με Οργανισμούς Λιμένων Αξιαίπενη πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, για συνάντηση των Δημάρχων των Δήμων με Οργανισμούς Λιμένων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς κορυφώνεται το ερχόμενο τριήμερο ο Λάμποβος (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς κορυφώνεται το ερχόμενο τριήμερο ο Λάμποβος (ΒΙΝΤΕΟ) 
Με ικανοποιητικούς για την εποχή ρυθμούς, κορυφώνεται το ερχόμενο τριήμερο ο Λάμποβος Παραμυθιάς. 
Η επισκεψημότητα κινείται στα περσινά επίπεδα, ίσως με μια μικρή πτώση, με όλες οι θέσεις των εμπόρων έχουν γεμίσει από τις πρώτες ημέρες, ενώ παραδοσιακά οι τελευταίες 3 ήμερες του παζαριού, είναι οι μέρες με την μεγαλύτερη κίνηση.

Δείτε στο βίντεο της paramythia-online.gr που ακολουθεί, τι δήλωσε για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου η Δήμαρχος Σταυρούλα Μπραΐμη Μπότση καθώς και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το βράδυ της Πέμπτης.
 
Read More »
Με ικανοποιητικούς ρυθμούς κορυφώνεται το ερχόμενο τριήμερο ο Λάμποβος (ΒΙΝΤΕΟ) Με ικανοποιητικούς ρυθμούς κορυφώνεται το ερχόμενο τριήμερο ο Λάμποβος (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση κλοπής από σπίτι

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση κλοπής από σπίτι 
 

Εξιχνιάστηκε άμεσα από το Αστυνομικό Τμήμα Θεσπρωτικού Πρέβεζας, υπόθεση κλοπής από σπίτι που έγινε χθες (08-10-2015) το πρωί στη Γαλήνη Πρέβεζας και σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου ημεδαπού.

Επίσης, η δικογραφία περιλαμβάνει και δύο ακόμα συνεργούς του 34χρονου, που αναζητούνται.

Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι ο 34χρονος χθες το πρωί εισήλθε, από ανασφάλιστη πόρτα, σε υπόγειο οικίας που βρίσκεται στη Γαλήνη Πρέβεζας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ ενώ στην συνέχεια επιβιβάστηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου τον ανέμεναν οι δύο συνεργοί του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θεσπρωτικού Πρέβεζας για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του 34χρονου.

Read More »
Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση κλοπής από σπίτι Εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση κλοπής από σπίτι Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σύλληψη φυγόποινου με καταδικαστική απόφαση για εξύβριση και απειλή

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Σύλληψη φυγόποινου με καταδικαστική απόφαση για εξύβριση και απειλή


Συνελήφθη, χθες (08-10-2015) το απόγευμα στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Ιωαννίνων, ένας 53χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, για εξύβριση και απειλή.

Read More »
Σύλληψη φυγόποινου με καταδικαστική απόφαση για εξύβριση και απειλή Σύλληψη φυγόποινου με καταδικαστική απόφαση για εξύβριση και απειλή Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σε ποιες επιτροπές συμμετέχουν οι Ηπειρώτες βουλευτές

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Σε ποιες επιτροπές συμμετέχουν οι Ηπειρώτες βουλευτές

 
 
Συγκροτήθηκαν οι Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής, όπως και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με αποφάσεις του προέδρου της Νίκου Βούτση. 
Με άλλη απόφαση του προέδρου της Βουλής ορίζεται η γ' αντιπρόεδρος της Βουλής Τασία Χριστοδουλοπούλου ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Επιτροπή «Πόθεν έσχες»). 
 
Αναλυτικά, στις διάφορες επιτροπές της Βουλής, συμμετέχουν οι:

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Τσίρκας Βασίλειος
 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Στέφος Γιάννης
Τζούφη Μερόπη
Στύλιος Γεώργιος
 
Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Τσίρκας Βασίλης
Τασούλας Κωνσταντίνος
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Μαντάς Χρήστος
 
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Μαντάς Χρήστος
Μπάρκας Κώστας
Τζούφη Μερόπη
Γιαννάκης Στέργιος
Γιόγιακας Βασίλειος
Στύλιος Γεώργιος
 
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Στέφος Γιάννης
Τσίρκας Βασίλης
 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Καραγιάννης Γιάννης
Κάτσης Μάριος
Read More »
Σε ποιες επιτροπές συμμετέχουν οι Ηπειρώτες βουλευτές Σε ποιες επιτροπές συμμετέχουν οι Ηπειρώτες βουλευτές Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο 24ωρο, στα Ιωάννινα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς της Τουριστικής Αστυνομίας Ιωαννίνων, δύο άτομα, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη σήμερα (09-10-2015) μετά τα μεσάνυκτα στα Ιωάννινα, ένας 31χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να λειτουργεί ως ιδιοκτήτης, νυκτερινό κέντρο διασκέδασης χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή ενώ επιπρόσθετα λειτουργούσε μουσική, έχοντας παραβιάσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ήχου.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη χθες (08-10-2015) το βράδυ στα Ιωάννινα, μία 53χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, διότι κατελήφθη ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος (καφετέρια), να λειτουργεί χώρους μέσα στο κατάστημα, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή.

Read More »
Σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Σύλληψη δύο ατόμων, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μαθήματα παραδοσιακών χορών, από το Σπίτης της Ρένας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Ηγουμενίτσα: Μαθήματα παραδοσιακών χορών, από το Σπίτης της Ρένας


Read More »
Ηγουμενίτσα: Μαθήματα παραδοσιακών χορών, από το Σπίτης της Ρένας Ηγουμενίτσα: Μαθήματα παραδοσιακών χορών, από το Σπίτης της Ρένας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη


Εχτές (08-10-2015) το πρωί, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής Τιμητικού Διπλώματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη, σε ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσέφερε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

 
Το Τιμητικό Δίπλωμα απένειμε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Καραΐτσης, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου, Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κοτσιάφτης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ευάγγελος Βόγλης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μπέλλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Πέτρος Μοσκοφίδης καθώς και αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμίδων.

Read More »
Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη Απονομή Τιμητικού Διπλώματος στον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Τρομπούκη Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας: Αναγγελία πρόωρου θανάτου συναδέλφου

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας: Αναγγελία πρόωρου θανάτου συναδέλφου


Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ν Θεσπρωτίας, αναγγέλλει τον πρόωρο και απροσδόκητο θάνατο ενός εκλεκτού μέλους του, ενός συναδέλφου, αδελφού και φίλου μας, του Δημήτρη Μπάμπα που υπηρετούσε στο Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας.
 
Η καθημερινότητα μας δε σταματούσε στον χώρο του σχολείου, ήμασταν μαζί και έξω από αυτό με το σώμα μας με την καρδιά μας με τη σκέψη μας.
 
Κανείς από μας ούτε μπορεί, ούτε θέλει να τον ξεχάσει, ούτε θα τον ξεχάσει.
 
Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας, ο δικός μας Μάκης, ο δικός μας άνθρωπος.

Καλό σου ταξίδι Μάκη.
Read More »
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας: Αναγγελία πρόωρου θανάτου συναδέλφου Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσπρωτίας: Αναγγελία πρόωρου θανάτου συναδέλφου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Οι 4 που στηρίζουν Τζιτζικώστα στην Ήπειρο

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Οι 4 που στηρίζουν Τζιτζικώστα στην Ήπειρο


Τα parapolitika.gr αποκαλύπτουν τις 50 υπογραφές στήριξης του υποψηφίου προέδρου της ΝΔ Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ανάμεσά του και 4 πρόσωπα από την Ήπειρο.

Πρόκειται για τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά και τους προέδρους των ΝΟΔΕ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων κ. Λάμπρου Άλκη και κα Κεφαλά Μαρία

 Αναλυτικότερα:
 1. Περιφερειάρχης Ηπείρου Καχριμάνης Αλέξανδρος
 2. Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Πιτούλης Θωμάς
 3. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Θεσπρωτίας Λάμπρου Αλκιβιάδης
 4. Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ιωαννίνων Κεφαλα Μαρία-Αλεξάνδρα
 5. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Β'Αθηνών Βουγιούκας Ιωάννης
 6. Εκπρόσωποι ΟΝΝΕΔ: Α' Θεσσαλονίκης Βρίκος Χρήστος
 7. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Α' Αθηνών Γεωργόπουλος Παναγιώτης
 8. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Γρεβενών Γιάτσιος Ιωάννης
 9. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Πέλλης Γιδαρης Αθανάσιος
 10. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Α' Θεσσαλονίκης Δερμεντζοπούλου Μαρία-Μελίνα
 11. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Λακωνίας Διαμαντάκος Κυριάκος
 12. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Υπολοίπου Αττικής Δρενης Αθανάσιος
 13. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Α' Θεσσαλονίκης Εμμανουηλίδης Αναστάσιος
 14. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Λαρίσης Ζιαράγκας Γεώργιος
 15. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Φλωρίνης Θεοδώρου Θωμάς
 16. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Κιλκίς Καζαντζίδης Αναστάσιος
 17. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου:Υπόλοιπο Αττικής Καλαντζής Νεκτάριος
 18. Εκπρόσωποι ΟΝΝΕΔ: Α' Θεσσαλονίκης Καλαποτλής Στυλιανός
 19. Δήμαρχοι Πόλεων με πληθυσμό 25.000: Αργολίδος Καμπόσος Δημήτριος
 20. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Β' Θεσσαλονίκης Κανακας Βασίλειος
 21. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Β' Αθηνών Κανελλόπουλος Παναγιώτης
 22. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Σερρών Καραγιάννης Γεώργιος
 23. Δήμαρχοι Πόλεων με πληθυσμό 25.000: Α' Θεσσαλονίκης Κυριζόγλου Λάζαρος
 24. Αντιπεριφερειάρχες: Λέσβου Κυτελης Ευστράτιος
 25. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Α' Αθηνών Κωνσταντίνου Ευάγγελος
 26. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Αχαϊας Μακκας Ιωάννης
 27. Εκπρόσωποι ΤΕΕ-ΟΕΕ-ΓΕΩΤΕΕ: Σερρών Μαμαλης Σπυρίδων
 28. Πρόεδροι Γ' βαθμιων οργανώσεων: Β' Θεσσαλονίκης Μετλάρης Αθανάσιος
 29. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Α' Αθηνών Μίχος Κωνσταντίνος
 30. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Τρικάλων Μουζακιάρης Νικόλαος
 31. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Ημαθίας Μπαρτζώκας Αναστάσιος
 32. Προεδρείο ΓΣΕΒΕΕ: Έβρου Μπέλλας Αθανάσιος
 33. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Β' Αθηνών Νικολακόπουλος Νικόλαος
 34. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Α' Θεσσαλονίκης Νούλης Ειρηναίος
 35. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Β' Αθηνών Νταλταγιάννης Δημήτριος
 36. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Ημαθίας Παλπανας Παναγιώτης
 37. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Φλωρίνης Παπασωτηρίου Σταύρος
 38. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Α' Θεσσαλονίκης Ράλλη Πηνελόπη
 39. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Υπολοίπου Αττικής Σακελλαρίου Ευφροσύνη
 40. Εκπρόσωποι Λεκανοπεδίου: Β' Αθηνών Σταθόπουλος Στάθης
 41. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Σάμου Στεφανής Νικόλαος
 42. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Αιτωλοακαρνανίας Σύρρος Κωνσταντίνος
 43. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Πιερίας Τάπρας Ηλίας
 44. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Α' Αθηνών Τάτσης Αθανάσιος
 45. Προεδρείο ΚΕΔΕ: Φθιώτιδος Τζιαχρήστας Δημήτριος
 46. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Κοζάνης Τοπαλίδης Γεώργιος
 47. Περιφερειάρχες ΕΝ.ΠΕ: Νοτίου Αιγαίου Χατζημάρκος Γεώργιος
 48. Πρόεδροι ΝΟΔΕ: Ηλείας Χήνος Γεώργιος
 49. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Σερρών Χιώτη-Κελεμπεκη Ανδρομάχη
 50. Εκπρόσωποι Περιφέρειας: Μεσσηνίας Χρυσομάλλης Μιλτιάδης

Read More »
Οι 4 που στηρίζουν Τζιτζικώστα στην Ήπειρο Οι 4 που στηρίζουν Τζιτζικώστα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Στον Λάμποβο στην Παραμυθιά το Σάββατο ο Σταύρος Θεοδωράκης

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Στον Λάμποβο στην Παραμυθιά το Σάββατο ο Σταύρος Θεοδωράκης
Στο παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου, στο Λάμποβο Παραμυθιάς, θα βρεθει το πρωί του Σαββάτου ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναμένεται να φτάσει στη Παραμυθιά στις 11:00 και στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη στον χώρο του Λαμπόβου αλλά και στην αγορά της Παραμυθιάς.

Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Πρέβεζα όπου θα συναντήσει φίλους και εθελοντές του Ποταμιού, ενω το πρωί της Κυριακής θα βρεθεί στα Γιάννενα όπου θα συμμετέχει στον προσυνεδριακό διάλογο των μελών και φίλων του κινήματος από την Περιφέρεια της Ηπείρου, τα Ιόνια νησιά και τη Δυτική Μακεδονία. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Φρόντζου Πολιτείας στον Λόφο Αγίας Τριάδας. Το απόγευμα της Κυριακής ο επικεφαλής του Ποταμιού θα επισκεφθεί το Μέτσοβο.
Read More »
Στον Λάμποβο στην Παραμυθιά το Σάββατο ο Σταύρος Θεοδωράκης Στον Λάμποβο στην Παραμυθιά το Σάββατο ο Σταύρος Θεοδωράκης Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

LIVE: Σε λειτουργία η συσκευή παραγωγής ενέργειας με «καύσιμο» το νερό

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
LIVE: Σε λειτουργία η συσκευή παραγωγής ενέργειας με «καύσιμο» το νερό
 

Την εφεύρεσή του, που φιλοδοξεί να αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, παρουσίασε μία ελληνική ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον ερευνητή Πέτρο Ζωγράφο στο zougla.gr.

To μεσημέρι της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε έκτακτη εκπομπή με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο στο στούντιο της Τηλεόρασης της «Ζούγκλας», σε συνεργασία με 41 sites σε όλη την Ελλάδα, παρουσία επιστημόνων και δημοσιογράφων.

Στη συνέχεια, η συσκευή μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο που «καλύπτεται» από δύο κάμερες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής ρεύματος. Αφού διασφαλίστηκε πως η μηχανή δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, δίχως την παρέμβαση του επιστήμονα, τέθηκαν σε λειτουργία ανεμιστήρες και λαμπτήρας.

Από το απόγευμα της Πέμπτης έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε LIVE τη συσκευή που παράγει ενέργεια μόνο από νερό και τροφοδοτεί διάφορες ηλεκτρικές συσκευές.


Δείτε την εγκατάσταση της συσκευής και την έναρξη της λειτουργίας της:Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται λεπτό προς λεπτό για τον χρόνο που διαρκεί η λειτουργία της μέσω του χρονομετρητή που έχει εγκατασταθεί από το zougla.gr.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

 


Παρακολουθήστε την εκπομπή-παρουσίαση της εφεύρεσης:

 
Τα sites που αναμετέδωσαν, σε συνεργασία με το zougla.gr, την παρουσίαση:

Read More »
LIVE: Σε λειτουργία η συσκευή παραγωγής ενέργειας με «καύσιμο» το νερό LIVE: Σε λειτουργία η συσκευή παραγωγής ενέργειας με «καύσιμο» το νερό Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Στο σκαμνί ο πρώην δήμαρχος Φιλιατών για το πάρτι εκατομμυρίων - Βαρύτατες οι κατηγορίες

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Στο σκαμνί ο πρώην δήμαρχος Φιλιατών για το πάρτι εκατομμυρίων - Βαρύτατες οι κατηγορίες


Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες είναι ο πρώην Δήμαρχος Φιλιατών Μηνάς Ντουμάζιος εξαιτίας του ελλείμματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ που είχε εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αρκετά χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου –του μεγαλύτερου ίσως στην Ήπειρο- φτάνει η ώρα που θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Στις 2 Νοεμβρίου ο πρώην δήμαρχος θα καθίσει στο εδώλιο του Εφετείου Κέρκυρας κατηγορούμενος για δύο κακουργήματα:

- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλου χρηματικού ποσού, από κοινού και κατ' εξακολούθηση.

- Απιστία στην υπηρεσία, από κοινού και κατ΄εξακολούθηση.

 
Τα έργα και οι ημέρες της δημοτικής αρχής Ντουμάζιου, είχαν απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται όμως ότι τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να ξεδιπλωθεί το μεγάλο πάρτι που είχε στηθεί επί χρόνια.

Οι πρώτες ενδείξεις ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στο Δήμο Φιλιατών διαφάνηκαν το 2009, όταν σημειώθηκε μία περίεργη κλοπή με λεία 80 χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία του Δήμου.

Από κει και πέρα άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου....

Ελεγκτές της Δημόσιας Διοίκησης έκαναν φύλλο και φτερό το ταμείο του Δήμου για την περίοδο 2008 και 2009, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο σκάνδαλο. Σε έναν τόσο μικρό Δήμο η μαύρη τρύπα που αποκαλύφθηκε έφτανε στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση έφτασε στον Εισαγγελέα και με απόφασή του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα για τον δήμαρχο Μηνά Ντουμάζιο, τους δύο αντιδημάρχους και την υπεύθυνη του ταμείου.

Ωστόσο το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν τον ταμειακό έλεγχο, εντοπίζει σε βάθος πενταετίας έλλειμμα 4,5εκ. ευρώ. Από αυτά 3,7 εκ. αφορούν σε ταμειακό έλλειμμα του Δήμου, ενώ 800.000 περίπου σε ταμειακό έλλειμμα στο ταμείο της ύδρευσης.

Η ανάκριση κράτησε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την περαίωσή της, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις . Δύο από τους κατηγορούμενους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ωστόσο τα αδικήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο πρώην δήμαρχος και διευθυντής κλινικής σήμερα στο Νοσοκομείο Φιλιατών είναι βαρύτατα.
 
Read More »
Στο σκαμνί ο πρώην δήμαρχος Φιλιατών για το πάρτι εκατομμυρίων - Βαρύτατες οι κατηγορίες Στο σκαμνί ο πρώην δήμαρχος Φιλιατών για το πάρτι εκατομμυρίων - Βαρύτατες οι κατηγορίες Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Βίντεο από τον αέρα, με το κρουαζιερόπλοιο Marina, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
Βίντεο από τον αέρα, με το κρουαζιερόπλοιο Marina, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 

 ΒΙΝΤΕΟ: Γιώργος Μαλαμίδης - thesprotia3d.gr για το Ράδιο Ηγουμενίτσα

Read More »
Βίντεο από τον αέρα, με το κρουαζιερόπλοιο Marina, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Βίντεο από τον αέρα, με το κρουαζιερόπλοιο Marina, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ;

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ;


Για δέκα μήνες και σε τακτά χρονικά διαστήματα ρωτάμε τους Δημοτικούς μας Άρχοντες να ενημερώσουν τους κατοίκους, αν και κατά πόσο, μετά τις έντονες καταιγίδες του περασμένου Δεκεμβρίου, έχουν προβεί στον καθαρισμό και τη συντήρηση των υδροδεξαμενών, από τις οποίες υδρεύονται οι καταναλωτές (τους).
Να διευκρινίσουμε πως οι «ενοχλήσεις» μας αυτές απευθύνονταν κυρίως στον Δήμαρχο της Ηγουμενίτσας, μετά την απόφαση της ηγεσίας της ΔΕΥΑΗ, να μην ενημερώνει τους καταναλωτές για την ποιότητα του νερού ή τα τυχόν μικροβιακά ατυχήματα.
Δυστυχώς, αντί να απαντήσει, όχι σε μας, αλλά στους κατοίκους, τους συμπολίτες και συνδημότες του, προτίμησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να μας … μηνύσει!!!
Αυτό όμως δεν τον απαλλάσσει από την υποχρεώση να ενημερώσει τον λαό, εάν απαιτείται να καθαρίζονται και να συντηρούνται οι υδροδεξαμενές του Δήμου και αν οι υπηρεσίες του (ΔΕΥΑΗ κ.λ.π.) έχουν προβεί σε κάτι τέτοιο.
Το πιθανότερο είναι και πάλι να μην απαντήσει, υπερηφανευόμενος με τους άμεσους συνεργάτες του στα σαλόνια του γραφείο του, ότι για μια ακόμη φορά, αγνόησε τον ενοχλητικό δημοσιογράφο.
Δικαίωμα του, κατά το κακώς εννοούμενο.
Αν όμως αποφασίσει ποτέ να βγει στις γειτονιές του Δήμου και επιδιώξει να επικοινωνήσει με τους συμπολίτες του, τότε θα αντιληφθεί το τραγικό του λάθος, γι’ αυτήν την επιλογή.
Μόνο που τότε, ίσως είναι αργά για τον ίδιο.
Εμείς από τη δική μας πλευρά, του μεταφέραμε, για μια ακόμη φορά, ένα αίτημα του λαού, που για κάθε άλλον, που σέβεται εαυτόν, θεσμούς και ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαίτηση.
Ας πράξει ό,τι του πούνε.
 
Υ.Γ. (Άσχετο): Γελάτε κάτω από τα μουστάκια σας για τις όποιες εμμονές, που δεν είναι άλλοι από ληγμένα διαβατήρια, για μια άλλη ζωή!
Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ; ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ; Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2015 Rating: 5

Σελίδες