Χριστούγεννα στην Αυστρία με το Kotsis Travel

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Χριστούγεννα στην Αυστρία με το Kotsis Travel


Read More »
Χριστούγεννα στην Αυστρία με το Kotsis Travel Χριστούγεννα στην Αυστρία με το Kotsis Travel Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια


Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 27 Δεκεμβρίου, έθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια.

Με το νέο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται εκ νέου «οι διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης αεροδρομίων επί των υδάτινων επιφανειών», ώστε να διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών και να θεσπιστεί «ασφαλές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο», το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους.
Στην Ήπειρο εκκρεμεί η ίδρυση υδατοδρομίου στην Ηγουμενίτσα αλλά και στην Παμβώτιδα.
Read More »
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα Υδατοδρόμια Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Live με λαϊκά στο "Παλιό Λιμάνι"

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Ηγουμενίτσα: Live με λαϊκά στο "Παλιό Λιμάνι"Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ.

πλήκτρα - φωνή Νίκος Νοτίδης
μπουζούκι - φωνή Βασίλης Δημητρίου
Read More »
Ηγουμενίτσα: Live με λαϊκά στο "Παλιό Λιμάνι" Ηγουμενίτσα: Live με λαϊκά στο "Παλιό Λιμάνι" Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου


Ο Δήμαρχος Σουλίου, εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ’ Β/15-6-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την αριθμ. πρωτ. 11021/06-11-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πιστώσεων.
Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβούλων προς το Δήμαρχο.

Γνωστοποιεί

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών και ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σουλίου, οι οποίοι θα απασχολούνται στην Παραμυθιά, έδρα του Δήμου Σουλίου, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα:

Α. μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα τεχνικών έργων με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο

Β. μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για θέματα εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Γ. μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων.

Καλώντας τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα
Να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (άρθρα 11 – 17), δηλαδή:
Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007).
Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007).
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 Ν. 3584/2007)
Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση (άρθρο 17 Ν. 3584/2007).
Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση (άρθρο 14 Ν. 3584/2007).

Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικών έργων απαιτείται:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα: i) Διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση τεχνικών έργων, ii) Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων.

Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε θέματα πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού απαιτείται:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ιστορίας – Αρχαιολογίας όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή/και επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα: i) Προβολή και ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών σε πολιτιστικά ιδρύματα (Λαογραφικό Μουσείο) ii) Διαχείριση και καταχώρηση αρχείων πολιτιστικών μονάδων.
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητή η γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου απαιτείται:
Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

Να διαθέτουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, ήτοι σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομία του Δήμου Σουλίου:
i) Διαχείριση έργων (Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων),
ii) Συμμετοχή σε εκπόνηση και αξιολόγηση γεωτεχνικών μελετών,
iii) εκπόνηση προμετρήσεων και προϋπολογισμών μελετών.

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά Τ.Κ. 46200, απευθύνοντάς την στο Δήμο Σουλίου υπόψη κ. Μαραζόπουλος Αθ. (τηλ. επικοινωνίας: 2666360132) μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την παρούσα δημοσίευση της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο, αίτηση, συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας,
Φωτοτυπία τίτλων σπουδών,
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.Βιογραφικό σημείωμα,
Κάθε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς απαιτείται και η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του νόμου Ν.3584/2007).

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Read More »
3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου 3 θέσεις ειδικών συνεργατών στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Η διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην 1η διακρατική συνάντηση για το “Student Transition in Education Paths”

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Η διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην 1η διακρατική συνάντηση για το “Student Transition in Education Paths”


Αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικού Νικολέττας Σιώζη, υπεύθυνης για τον συντονισμό του προγράμματος, έλαβε μέρος στην 1η συνάντηση εργασίας (Kick Off Meeting) που διεξήχθη στη Σμύρνη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Student Transition in Education Paths (STEP).

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τριετία 2019-2022 και επικεντρώνεται στην διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.

Στόχος του Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, είναι αφενός η ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών και αφετέρου η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης, το οποίο θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα της ομαλής μετάβασης των μαθητών από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη και να συζητήσουν σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες- εταίρους.

Προσδιόρισαν επίσης τους επιμέρους στόχους του Προγράμματος και τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.

Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών του Προγράμματος και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης – με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – με στόχο την ομαλή μετάβαση των μαθητών του Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό σχολείο.
Read More »
Η διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην 1η διακρατική συνάντηση για το “Student Transition in Education Paths” Η διεύθυνση Α/βάθμιας εκπαίδευσης στην 1η διακρατική συνάντηση για το “Student Transition in Education Paths” Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

«Έχε γεια καημένε κόσμε» - Σαν σήμερα το 1803 οι Σουλιωτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019


«Έχε γεια καημένε κόσμε» - Σαν σήμερα το 1803 οι Σουλιωτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου 


Σαν σήμερα, μία ομάδα από Σουλιώτισσες (ποικίλλει ο αριθμός τους, από 22 έως 57), για να μη συλληφθούν ζωντανές από τους Τουρκαλβανούς που τις πολιορκούσαν στο Ζάλογγο, στήνουν κυκλικό χορό και στη συνέχεια ρίχνονται στον γκρεμό με τα παιδιά τους. Πραγματικό γεγονός ή εθνικός μύθος;

Στα τέλη του 1803 ο Αλή Πασάς θέλησε να τελειώσει μία και καλή με τους Σουλιώτες, τους ανυπότακτους ορεσίβιους Θεσπρωτούς, που τόσα προβλήματα δημιουργούσαν στο Σουλτάνο και στη δική του εξουσία στην Ήπειρο. Τους πολιόρκησε στενά και τους εξανάγκασε να συνθηκολογήσουν στις 12 Δεκεμβρίου 1803. Ο βασικός όρος της συμφωνίας, που δεν τηρήθηκε, ήταν να εκκενώσουν τα χωριά τους συν γυναιξί και τέκνοις. Στις 16 Δεκεμβρίου οι Σουλιώτες χωρίστηκαν σε τρεις φάλαγγες και άφησαν πίσω τους την πατρογονική γη.

Δύο ημέρες αργότερα, η τρίτη φάλαγγα, που κατευθυνόταν νότια, δέχθηκε επίθεση στο Ζάλογγο από πολυάριθμο σώμα Τουρκαλβανών με αρχηγούς τους Μπεκίρ Τζογαδούρο, Άγο Μουχουρδάρη και Μέτζο Μπόνο. Κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης που ακολούθησε, μία ομάδα Σουλιωτών εγκλωβίστηκε από τον εχθρό. Ανάμεσά τους και περίπου 60 γυναίκες, πολλές από αυτές σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των διωκτών τους, έριξαν τα παιδιά τους από την απόκρημνη κορυφή του Ζαλόγγου και στη συνέχεια, πιασμένες χέρι – χέρι, έπεσαν και ίδιες χορεύοντας. Το Ζάλογγο με τα χρόνια μεταβλήθηκε σε σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας.

Η μοναδική συγκεκριμένη μαρτυρία για το Χορό του Ζαλόγγου προέρχεται από τον αξιωματικό του Αλή πασά, Σουλεϊμάν αγά, αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού. Το αφηγήθηκε στον εξισλαμισμένο γάλλο μισθοφόρο Ιμπραήμ Μανσούρ Εφέντι, ο οποίος τη συμπεριέλαβε σε βιβλίο του που κυκλοφόρησε στο Παρίσι το 1828 με τις αναμνήσεις του από την Αυλή του Αλή Πασά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, οι γυναίκες «πιάστηκαν από τα χέρια κι άρχισαν ένα χορό, που τα βήματά του τα κινούσε ένας ασυνήθιστος ηρωισμός και οι αγωνία τού θανάτου τόνιζε το ρυθμό του… Στο τέλος των επωδών, οι γυναίκες βγάζουν μία διαπεραστική και μακρόσυρτη κραυγή, που ο αντίλαλός της σβήνει στο βάθος ενός τρομακτικού γκρεμού, όπου ρίχνονται μαζί με όλα τα παιδιά τους».


Ο Πρώσος διπλωμάτης και περιηγητής Γιάκοπ Μπαρτόλντι (1779 – 1825) είναι ο πρώτος που κατέγραψε το γεγονός μεταξύ 1803 και 1804, ευρισκόμενος στα Ιωάννινα, χωρίς να αναφέρεται στο χορό. Ο αγωνιστής του ‘21 και απομνημονευματογράφος Χριστόφορος Περραιβός (1773 – 1863) είναι ο πρώτος έλληνας συγγραφέας, που αναφέρεται στο Χορό του Ζαλόγγου στη δεύτερη έκδοση της «Ιστορίας του Σουλίου και της Πάργας» (1815). Στην έκδοση, όμως, του 1857 δεν κάνει αναφορά σε χορό.

Το 1888 ο Συριανός λόγιος και ιστορικός Περικλής Ζερλέντης (1852-1925) διατύπωσε επιφυλάξεις και αμφιβολίες για το χορό του Ζαλόγγου, ύστερα από επιτόπιο έρευνα, χωρίς να αμφισβητεί το γεγονός της αυτοθυσίας των Σουλιωτισσών. Χρόνια αργότερα, ο φιλόλογος Αλέξης Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, υποστήριξε σε άρθρο του στο περιοδικό «Ο Πολίτης» (2005), ότι τραγούδι, που συνόδευε το χορό, το πασίγνωστο «Έχε γεια καημένε κόσμε» αναφέρεται για πρώτη φορά μόλις το 1908.

Το έτος αυτό ο συγγραφέας της «Γκόλφως» Σπυρίδων Περεσιάδης παρουσίασε για πρώτη φορά το θεατρικό έργο «Ο Χορός του Ζαλόγγου», που διαδόθηκε ευρύτατα στον ελλαδικό χώρο, μέσα από παραστάσεις «μπουλουκιών» και ερασιτεχνικών τοπικών θιάσων και ίσως εκεί να οφείλεται η διάπλαση του «Χορού του Ζαλόγγου» ως ιστορικού γεγονότος.
 
Read More »
«Έχε γεια καημένε κόσμε» - Σαν σήμερα το 1803 οι Σουλιωτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου «Έχε γεια καημένε κόσμε» - Σαν σήμερα το 1803 οι Σουλιωτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

«Φως» για τους σπουδαστές της Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
«Φως» για τους σπουδαστές της Ηγουμενίτσας


Με τον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη συναντήθηκε ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές είναι ουσιαστικά μετέωροι με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί καθώς το συγκεκριμένο τμήμα δεν περνά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ήδη το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εισηγηθεί νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος, όπως είχε κάνει γνωστό προ ημερών ο Πρύτανης, πράγμα για το οποίο δεσμεύτηκε και ο Υφυπουργός ώστε με τον τρόπο αυτό να διασφαλιστεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το περιεχόμενο αυτής της ρύθμισης δεν είναι ακόμα σαφές, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στους φοιτητές από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η δυνατότητα μεταγραφής σε αντίστοιχα τμήματα, εξέλιξη που αποτελεί πρόταση και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός σημείωσε πως το Υπουργείο δεν είχε αντίρρηση για τη λειτουργία του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας και ότι η απόφαση "κατάργησης" ελήφθη από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι στο Τμήμα υπάρχουν μαθήματα που δε διδάσκονται (όπως αυτά του πρώτου έτους) για τα οποία οι φοιτητές θα κληθούν να εξεταστούν χωρίς να τα έχουν διδαχθεί. Τέλος, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι δεν έγινε φέτος τελετή ορκωμοσίας για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, καθώς δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι θα αναγράφεται στο πτυχίο τους. Σήμερα, το μόνο που μπορεί να χορηγήσει η γραμματεία σε αυτούς τους φοιτητές είναι βεβαίωση σπουδών!
Read More »
«Φως» για τους σπουδαστές της Ηγουμενίτσας «Φως» για τους σπουδαστές της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Τη Δευτέρα (23) Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων των 16ης/15-11-2019 (ειδικής), 17ης/ 15-11-2019 (κατεπείγουσας) και 18ης /28-11-2019 (τακτικής) συνεδριάσεων Π.Σ. 

2. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 
(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού ) 

3. Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019 
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου 
(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.) 

5. Σχετικά με υποβολή αιτήματος των εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε προσφυγικές ροές (Β΄ Κύκλος, Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 9/2017) 

6. Ορισμός της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. ως φορέα λειτουργίας της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» 
(εισήγηση: η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.)
Read More »
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Δήμος Ηγουμενίτσας: Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Δήμος Ηγουμενίτσας: Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με την αρίθμ. 312/2019 Ομόφωνη Απόφασή του στηρίζει το θεσμό των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ και ειδικότερα τις δομές του Δήμου ΚΔΑΠμεΑ «το εργαστίρι», ΚΔΑΠ «Δίαυλος» και ΚΔΑΠ «Αρίων», καθόσον πρόκειται για δομές που έχουν εδραιωθεί ως πολύτιμοι βοηθοί στην οικογενειακή ζωή και στην προαγωγή των παιδικών δεξιοτήτων και ζητά: 
· μόνιμες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ στους Δήμους, 
· σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους, 
· μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους.
Read More »
Δήμος Ηγουμενίτσας: Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ Δήμος Ηγουμενίτσας: Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗΣ

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗΣ


Οι αρχαιρεσίες που είχαν ως σκοπό την ανάδειξη οργάνων διοίκησης - Δ. Σ. για την επόμενη διετία όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Πολιτιστικού μας Συλλόγου, διεξήχθησαν με επιτυχία στις 16/12/2019 στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου "Πάνθεον"

Ψήφισαν: 59
Άκυρα: 0

Για το νέο 7/μελές Δ. Σ. έθεσαν υποψηφιότητα και εκλέχτηκαν κατά σειρά επιτυχίας:
1) Ιωάννου Ευγενία 52 ψήφους
2)Δημητρίου Δημήτριος 49 ψήφους
3)Τατσης Παναγιώτης 47ψήφους
4)Βενετακη Ζωή 45 σταυρούς
5)Παπατολη Σωτηρία 41 σταυρούς
6)Σπυρίδων Θωμάς 38 σταυρούς
7)Αναστασιου Παρασκευή 36 σταυρούς
8)Δημητρίου Βεατρίκη 36 σταυρούς
9) Σπυριδώνου Έλενα 31 σταυρούς

Η τελική σύσταση των οργάνων του νέου Δ. Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 22/12/2019 όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση.
Read More »
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΣΤΑΝΗΣ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 


To Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13.12.2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου, στην Ηγουμενίτσα, σύσκεψη με θέμα «Εποπτεία της Αγοράς και Παρεμπόριο, ως απειλή για την Ελληνική Οικονομία», υπό τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κο Παναγιώτη Σταμπουλίδη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, των Tελωνείων (ΑΑΔΕ), της Περιφέρειας Ηπείρου και των Επιμελητηρίων της Ηπείρου. 

Στη σύσκεψη, μετά την τοποθέτηση του Γ.Γ. τέθηκαν ερωτήματα και αντηλλάγησαν απόψεις επισφραγίζοντας την συνεργασία των ελεγκτικών αρχών στην διενέργεια κοινών δράσεων για την αποτελεσματική πάταξη του παρεμπορίου. 


Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κος Αλέξανδρος Πάσχος είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα κο Παναγιώτη Σταμπουλίδη όπου ανέφερε τις δράσεις που έχει αναπτύξει το Επιμελητήριο για την καταπολέμηση του παραεμπορίου και ειδικά του πλανόδιου, ενώ ζήτησε την συνδρομή του Υπουργείου για την καταπολέμηση του φαινομένου σε θέματα μείζονος σημασίας όπως, η εμπορία φρούτων (συλλογή στους αγρούς) και παροχής υπηρεσιών (αδήλωτα – παράνομα καταλύματα). Επίσης έγινε μνεία σε ζητήματα επενδύσεων όπως η ολοκλήρωση ίδρυσης της ΠΟΑΥ και την Mη φορολόγηση γονικών δωρεών για την υλοποίηση επενδύσεων 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρέδωσε στον Γενικό Γραμματέα αναμνηστική πλακέτα με το λογότυπο του Επιμελητηρίου που αποτελεί αντίγραφο αρχαίου νομίσματος του Κοινού των Θεσπρωτών, τοπικά προϊόντα και υλικό προβολής της Θεσπρωτίας.
Read More »
Σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Οι γιορτές ως στιγμές φροντίδας, αποδοχής και ενδοσκόπησης - Της Κωνσταντίνα Ζιάγκου

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Οι γιορτές ως στιγμές φροντίδας, αποδοχής και ενδοσκόπησης - Της Κωνσταντίνα Ζιάγκου 


Οι γιορτές που έρχοναι, ακόμη και στην δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία που βιώνουμε, είναι η περίοδος που κάνουμε ένα δωράκι και στον εαυτό μας ή που σχεδιάζουμε διάφορες αλλαγές στη ζωή μας όπως να κόψουμε το τσιγάρο, να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό ή να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μας. Κάνουμε σχέδια που μέσα από το πρίσμα της γιορτινής αισιοδοξίας φαίνονται προσιτά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι για ορισμένες μεγάλες αλλαγές πρέπει να έχει ωριμάσει η στιγμή και η απόφαση μέσα μας. Οι γιορτές επειδή έχουν έναν χαρακτήρα εσωστρεφή προς την οικογένεια και τις σχέσεις, αποτελούν μια καλή ευκαιρία για ενδοσκόπηση. 

Στη διαδικασία αυτή η φροντίδα των σημαντικότερων για μας σχέσεων που μπορεί να είναι ο σύντροφος, η οικογένεια, οι φίλοι ή οι συγγενείς, είναι ένα σημαντικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Στις γιορτές μπορούμε να κάνουμε την αρχή να βάλουμε ως προτεραιότητα, πριν από τα ψώνια, τα γεύματα και τις εξόδους, να χορτάσουμε τους κοντινούς μας ανθρώπους. Ο χρόνος, ακόμη και πολύ φορτωμένος, έχει την ιδιότητα να είναι ταυτόχρονα και ελαστικός και να χωράει πολλά πράγματα, αρκεί εμείς να είμαστε διαθέσιμοι να τους κάνουμε χώρο. 

Η τελετουργικότητα τείνει να εκλείψει από την καθημερινότητά μας. Συνήθως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα πιο απλά πράγματα από την αρχή μέχρι το τέλος ή κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να χάνουμε την αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης. Οι γιορτές είναι γεμάτες από μικρές και μεγάλες ιεροτελεστίες και τελετουργικά όπως ιδιαίτερος στολισμός, μυρωδιές, μουσικές που οξύνουν τις αισθήσεις μας για να νιώσουμε πιο έντονα το εορταστικό κλίμα. Αυτό είναι σημαντικά να το μεταφέρουμε και στη ζωή μας: να επιτρέψουμε στις αισθήσεις μας να είναι διαθέσιμες για να δέχονται και να αφομοιώνουν αυτά που μας συμβαίνουν για να μπορούμε στη συνέχεια να φιλτράρουμε ό,τι θέλουμε να κρατήσουμε. 

Οι γιορτές είναι επίσης αφορμή να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας αυτά που κατάφερε, είτε είναι μικρά καθημερινά πράγματα είτε είναι μεγαλύτερα επιτεύγματα. Να αναρωτηθούμε αν όλες οι απαιτήσεις που έχουμε από τον εαυτό μας είναι πράγματι αναγκαίες ή αν μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες και να αναβάλουμε κάποιες για αργότερα. Ενδεχομένως να κάνουμε δυο βήματα πίσω και να κοιτάξουμε με επιείκεια τις αδυναμίες και τις δυσκολίες μας, λέγοντας οι ίδιοι στον εαυτό μας «δεν πειράζει…»,ή το «μπράβο…». 

Τέλος, η έννοια της πολυτέλειας είναι υποκειμενική και σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα, ανάλογα με την φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής του. Είναι σημαντικό να διατηρούμε για τον εαυτό μας την «πολυτέλεια της πολυτέλειας», τη δυνατότητα δηλαδή να περιμένουμε τις γιορτές για εμάς τους ίδιους αυτό το κάτι λίγο πιο άχρηστο, λίγο πιο παράτολμο, λίγο πιο τρελό που πάντοτε επιθυμούσαμε. 

Η φροντίδα των αγαπημένων μας προσώπων, ο πολύτιμος χρόνος που θα τους αφιερώσουμε, οι μικρές τελετουργίες που θα χρωματίσουν την καθημερινότητα, η αναγνώριση των προσπαθειών μας και η μικρή πολυτέλεια που θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας είναι σημαντικά δώρα, δώρα με συναισθηματική αξία και διάρκεια που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας. 

Καλές γιορτές λοιπόν με στιγμές χαράς, αγάπης και ευγνωμοσύνης! 

Κωνσταντίνα Ζιάγκου 
Ψυχολόγος (Dipl.Psych., M.Sc.) 
Επιστημονικά Υπεύθυνη Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ»
Read More »
Οι γιορτές ως στιγμές φροντίδας, αποδοχής και ενδοσκόπησης - Της Κωνσταντίνα Ζιάγκου Οι γιορτές ως στιγμές φροντίδας, αποδοχής και ενδοσκόπησης - Της Κωνσταντίνα Ζιάγκου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Ευχαριστήριο του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον 5ο Αγώνα Αγάπης Προσφοράς και Αλληλεγγύης

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Ευχαριστήριο του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον 5ο Αγώνα Αγάπης Προσφοράς και Αλληλεγγύης 


Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη για 5η συνεχόμενη χρονιά ο «Αγώνας Αγάπης Προσφοράς και Αλληλεγγύης», την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηγουμενίτσας, τoυ Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας και της Κοινότητας Ηγουμενίτσας. 

Στον φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου, με τα έσοδα να διατίθενται για τη δημιουργία πακέτων αγάπης που θα μοιραστούν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κόσμο που συμμετείχε, τους χορηγούς της εκδήλωσης, την Τροχαία Ηγουμενίτσας και την Λιμενική Αστυνομία Ηγουμενίτσας, χωρίς τους οποίους η εκδήλωση δεν θα ήταν εφικτή. 

Σας ευχόμαστε «Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά» 

Η Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ 
Δέσποινα Ζεϊμπέκογλου
Read More »
Ευχαριστήριο του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον 5ο Αγώνα Αγάπης Προσφοράς και Αλληλεγγύης Ευχαριστήριο του Δήμου Ηγουμενίτσας για τον 5ο Αγώνα Αγάπης Προσφοράς και Αλληλεγγύης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Γιάννης Γόγολος: Γήπεδο για… πρόβατα στο Βασιλικό Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019
Γιάννης Γόγολος: Γήπεδο για… πρόβατα στο Βασιλικό ΗγουμενίτσαςΦρέσκο χορταράκι στο γήπεδο του Βασιλικού βρήκαν τα κοπάδια της περιοχής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηγουμενίτσας Γιάννης Γόγολος ανήρτησε τις σχετικές φωτογραφίες κάνοντας μάλιστα –και όχι άδικα- ένα καυστικό σχόλιο.

«Αφού πέρασε το καλοκαίρι, πάμε στο χειμωνιάτικο λιβάδι. Ένα έργο που δαπανήθηκαν από το Δήμο Ηγουμενίτσας εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ περίπου ( 150.000,00 ).
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας (έφερε την ανάπτυξη)».

Στην περίπτωση αυτή τουλάχιστον το γήπεδο δεν… χορταριάζει!
Read More »
Γιάννης Γόγολος: Γήπεδο για… πρόβατα στο Βασιλικό Ηγουμενίτσας Γιάννης Γόγολος: Γήπεδο για… πρόβατα στο Βασιλικό Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 18, 2019 Rating: 5

Σελίδες