Νέο Έργο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ΠΕΔ Ηπείρου

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Διαχείρισης Θαλάσσιων Καταιγίδων» και ακρωνύμιο: «Ι-STORMS», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πολυμερές Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B "Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020", "Adrion", στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: Βιώσιμη Περιοχή, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.405.787,45 € (συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και ΜΠΒ).

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση καινοτόμων πολιτικών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών για τη διασφάλιση της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου από έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από θαλάσσιες καταιγίδες, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, δεδομένων και προβλέψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους όσον αφορά στις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και πολιτικής προστασίας, σε συμφωνία με το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Εταιρικό Σχήμα συμμετέχουν συνολικά δεκαέξι (16) Εταίροι (9 Εταίροι του Έργου και 7 Συνδεδεμένοι Εταίροι) από πέντε (5) διαφορετικές χώρες της περιοχής «Αδριατικής – Ιονίου» και συγκεκριμένα από την Ιταλία, τη Σλοβενία , την Κροατία και την Αλβανία, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί η συμμετοχή της ΠΕΔ Ηπείρου. Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος της Βενετίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρική σχέση αποτελείται τόσο από φορείς αρμόδιους για την πολιτική προστασία, όσο και από επιστημονικούς φορείς, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη διάδραση για τη βελτίωση των μεθόδων παρέμβασης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η ΠΕΔ Ηπείρου, με προϋπολογισμό ύψους 134.000, ευρώ (9,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου) συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων του Έργου, έχοντας αναλάβει την ευθύνη του «Πακέτου Εργασίας» Επικοινωνίας, ενώ μέλος της έχει οριστεί ως Συντονιστής Επικοινωνίας (Communication Manager) του Έργου.

Μέσω της υλοποίησης του «I-STORMS» αναμένονται σημαντικά οφέλη για την περιοχή της Ηπείρου, ως προς την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία απειλούν οικοσυστήματα, εγκαταστάσεις και τουριστικές περιοχές με ενεργή οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα η θέσπιση Δικτύου με αρμόδιους φορείς, ο διαμοιρασμός της γνώσης και η διάχυση των κοινών προβλέψεων θαλάσσιων καταιγίδων, η δημιουργία αποτελεσματικών εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και η εκπόνηση Κοινής Στρατηγικής θα διευκολύνουν τις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης και θα συνεισφέρουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων σε διακρατικό πλέον επίπεδο, καθώς και στην προστασία της παράκτιας περιοχής της Ηπείρου.


Read More »
Νέο Έργο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ΠΕΔ Ηπείρου Νέο Έργο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ΠΕΔ Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος – ψυχρής ασφάλτου

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


H Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες :

ΟΜΑΔΑ 1. Έτοιμο Σκυρόδεμα, συνολικού προϋπολογισμού 59.966,40 € με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 2. Ψυχρή Άσφαλτο, συνολικού προϋπολογισμού 3.955,60 € με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (63.922,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9η Μαΐου 2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 46200) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σ

το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σουλίου, αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Ντάγκα Ελένη, τηλέφωνο: 2666360131, email: info@paramythia.gr


 
Read More »
Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος – ψυχρής ασφάλτου Δήμος Σουλίου: Διαγωνισμός για προμήθεια σκυροδέματος – ψυχρής ασφάλτου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Σαγιάδα: Ενημερωτική ημερίδα για τις επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων, στα πλαίσια δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 10-05-2018 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας του Δήμου Φιλλιατών στις 11.30 π.μ.


Read More »
Σαγιάδα: Ενημερωτική ημερίδα για τις επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Σαγιάδα: Ενημερωτική ημερίδα για τις επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Στα πλαίσια του φετινού εορτασμού της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου - Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού που θα γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, την Τετάρτη 9 Μαΐου, καταρτίζουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στη Δ.Κ. Γραικοχωρίου Ηγουμενίτσας, ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΑ:

1. Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα μέχρι και τη δύση του ηλίου της 9ης Μαΐου, ημέρας της εορτής.

2. Φωταγώγηση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 9ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επόμενης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Μαΐου 2018

Ώρα 10.00΄ : Επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας Γραικοχωρίου

Ώρα 10.30΄: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων στο Γραικοχώρι και κατάθεση στεφάνων

● Ενός (1) λεπτού σιγή – ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.

Παράλληλες Εκδηλώσεις:

Κυριακή 6 Μάϊου 2018 και ώρα 20:00 μμ Εκδήλωση μνήμης για την ημέρα λήξης του Β’ Π.Π. με ομιλία, προβολή αφιερώματος για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και παρουσίαση χορευτικών από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Γραικοχωρίου, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Γραικοχωρίου

Τελετάρχες ορίζουμε τους: Γιαννακό Ηλία και Δρίζη Δημήτριο υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας.


Read More »
Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου Ηγουμενίτσα: Πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Από τα 17 στο τιμόνι και με δίπλωμα

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα εξέτασης για τους υποψήφιους οδηγούς σχεδιάζει το Υπουργείο Υποδομών, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα «συνοδευόμενης» οδήγησης. Νεαρά άτομα 17 ετών θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την άδεια οδήγησης έπειτα από σειρά εξετάσεων στις οποίες θα υποβάλλονται.

Η νέα μέθοδος περιλαμβάνει δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, ενώ βάσει νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η οδήγηση για άτομα έως 17 χρόνων θα γίνεται συνοδεία έμπειρου οδηγού μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Κάμερες και μικρόφωνα θα είναι τοποθετημένα στα οχήματα όπου θα γίνονται οι «πρακτικές» εξετάσεις, τα οποία θα είναι συνδεδεμένα μέσω διαδικτύου με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου.

Στόχος είναι η πάταξη της παραβατικότητας αλλά και του χρηματισμού των εξεταστών, στο πλαίσιο ενός συστήματος αυστηρής εποπτείας και ελέγχου. Μάλιστα, με το νέο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί προς διαβούλευση για 10 ημέρες προβλέπονται μεγάλες κυρώσεις για τους παραβάτες και όσους εμποδίζουν ή αλλοιώνουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Οι νέοι οδηγοί θα εξετάζονται, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, πρώτα στα θεωρητικά μαθήματα (σήματα) και εφόσον περάσουν και στην οδήγηση.

Σε περίπτωση που «κοπούν» κατά το δεύτερο στάδιο, τότε θα δίνουν εξετάσεις από την αρχή.

Προσόντα και συμπεριφορά

Όσον αφορά στη διαδικασία εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς, αυτή θα διεξάγεται σε δύο στάδια:

1) τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης (πορεία)

2) ειδικές δοκιμασίες (π.χ. κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα, ελικοειδής διαδρομή, πέδηση εκτάκτου ανάγκης, οπισθοπορεία με στροφή κ.ά.). Οι δοκιμασίες διενεργούνται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη περιφερειακή ενότητα.

Συνοδευόμενη οδήγηση

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 17 ετών, θα εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για νέους υποψήφιους οδηγούς, που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

• συστηματική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

• επιτυχή θεωρητική εξέταση

• χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη οδήγηση με συνοδεία ενήλικα-έμπειρου οδηγού που δεν έχει κανέναν βαθμό ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιβεβαιωμένο χρόνο συνοδευόμενης οδήγησης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, εκ των οποίων οι δέκα (10) αφορούν οδήγηση μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου

• επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει συμπληρωθεί η ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, προκειμένου να του χορηγηθεί το δικαίωμα άδειας ανεξάρτητης οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012

• η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται με όχημα κατηγορίας Β που έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτόν στον ενδιαφερόμενο.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Μαΐου.


 
Read More »
Από τα 17 στο τιμόνι και με δίπλωμα Από τα 17 στο τιμόνι και με δίπλωμα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Συνελήφθη 62χρονος με ένα μικρό οπλοστάσιο

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Συνελήφθη, προχθές (30-04-2018) το πρωί σε χωριό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βορείων Τζουμέρκων, ένας 62χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί ραδιοσταθμών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της προαναφερθείσας Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 62χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρακάτω:
 • ένα πολεμικό τυφέκιο, μη λειτουργικό
 • ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα,
 • ένα περίστροφο,
 • ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο,
 • τρία μονόκαννα κυνηγετικά όπλα,
 • ένα φλόμπερ,
 • πινακίδες κυκλοφορίας,
 • ένας ασύρματος πομποδέκτης βάσης,
 • δύο φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες.

Τα παραπάνω όπλα κατασχέθηκαν προκείμενου να αποσταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βορείων Τζουμέρκων.


Read More »
Συνελήφθη 62χρονος με ένα μικρό οπλοστάσιο Συνελήφθη 62χρονος με ένα μικρό οπλοστάσιο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Επίσκεψη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ήπειρο

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Την Ελλάδα θα επισκεφτεί αντιπροσωπεία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ στις 7-9 Μαΐου μετά από πρόταση του ευρωβουλευτή του Ποταμιού Μίλτου Κύρκου. 
Σκοπός της επίσκεψης είναι η συνάντηση με τους βασικούς εταίρους και φορείς του τομέα μεταφορών στην Ελλάδα και η επίσκεψη σημαντικών υποδομών που κατασκευάστηκαν με τη συνδρομή της ΕΕ. 
Μεγάλο μέρος της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ηπείρου, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνδεσιμότητας, η προσβασιμότητα και ο αντίκτυπός τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα διεξαχθεί σύσκεψη με τίτλο «Πρόσβαση και συνδεσιμότητα μεταφορών», στις 8 Μαΐου στις 14:00-16:00 στην Άρτα με τη συμμετοχή των Χρ. Σπίρτζη, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ο. Γεροβασίλη, Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κουρουμπλή, Υπουργού Ναυτιλίας και εκπροσώπων των εθνικών και περιφερειακών αρχών. 
Η σύσκεψη θα αναφερθεί στις σημαντικότερες εξελίξεις και προκλήσεις για τον ελληνικό τομέα μεταφορών και τον ρόλο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δυνατοτήτων των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο αυτό. Την Τετάρτη 9 Μαΐου τα μέλη της Επιτροπής θα συναντηθούν με την Υπουργό Τουρισμού Ε. Κουντουρά για το μέλλον και την καλύτερη προβολή του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος. 
Με αφορμή την επίσκεψη ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος έκανε την παρακάτω δήλωση: 
"Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις σε δίκτυα και υποδομές είναι σημαντική συνιστώσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον τομέα των μεταφορών, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αποφέροντας άμεσα οφέλη στους πολίτες. 
Οργανώσαμε την επίσκεψη στην Ελλάδα σε αυτήν την δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος το νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για την πολιτική μεταφορών μετά το 2020. 
Στις διαπραγματεύσεις αυτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Στο πλαίσιο της επίσκεψης ζητήσαμε να γίνει σύσκεψη στην Άρτα, παρουσία των τριών Υπουργών, για συμβολικούς λόγους για την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας. 
Η αποστολή κλείνει με συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό Τουρισμού, αναζητώντας τρόπους ενίσχυσης του ισχυρότερου αναπτυξιακού τομέα της χώρας μας που αναζητεί πιά την ποιοτική του αναβάθμιση ώστε να συνεχίσει να είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας". 
Ακολουθεί το πρόγραμμα της αποστολής με επικεφαλής την Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καρίμα Ντελί: 
Δευτέρα 7 Μαιου Αθήνα - Ιωάννινα 
16.30 Συνάντηση στο αεροδρόμιο Αθηνών με: Αθανάσιο Βούρδα, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών, Δημήτριο Δημητρίου, Πρόεδρο Αεροδρομίου Ε. Βενιζέλος και εκπροσώπους ιδιωτικών φορέων αεροδρομίων, λιμανιών και τραίνων. 
Τρίτη 8 Μαίου Ιωάννινα - Άρτα - Ρίο 
9.00 Συνάντηση με Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου και Θωμά Μπέκα, Δήμαρχο Ιωαννίνων. Επίσκεψη στα Πολιτιστικά Μνημεία των Ιωαννίνων και ξενάγηση από τον Κωνσταντίνο Σουέρεφ, Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. 
10.00 Ενημέρωση για την Ιόνια Οδό στο Κέντρο Ελέγχου της Ιονίας έξω από τα Ιωάννινα από τον Στέλιο Πενθερουδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
11.30 Ξενάγηση στα Πολιτιστικά Μνημεία της Άρτας από την Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας. 
14.00-16.00 Σύσκεψη με με τίτλο «Πρόσβαση και συνδεσιμότητα μεταφορών», που θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου στις 14:00-16:00 στην Άρτα (Ξενοδοχείο Βυζαντινό) με τη συμμετοχή των Χρ. Σπίρτζη, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ο. Γεροβασίλη, Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κουρουμπλή, Υπουργού Ναυτιλίας, και εκπροσώπων των εθνικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις και προκλήσεις για τον ελληνικό τομέα μεταφορών και τον ρόλο των πολιτικών και χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αυτό. 
18.30 Ενημέρωση στη Γέφυρα Ρίου Αντιρίου και συνάντηση με τον Απόστολο Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.


 
Read More »
Επίσκεψη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ήπειρο Επίσκεψη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Τρίχρονο μνημόσυνο τελέστηκε στη Μονή Παγανιών για τον μακαριστό ηγούμενο π. Γερβάσιο Κανάτα

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018

Μνημόσυνο, προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε την Τρίτη 1 Μαΐου, στη Μονή Παγανιών, για τα τρία χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού ηγουμένου Γερβασίου Κανάτα, επί δεκαετίες πρωτοσυγκέλου της Μητροπόλεως Παραμυθίας. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο την Πρωτομαγιά του 2015. 
Η προσέλευση των πιστών στη Μονή Παγανιών ήταν μεγάλη και για να τιμηθεί ο αλησμόνητος ιερομόναχος, αλλά και λόγω της Πρωτομαγιάς, όπου συνηθίζεται, λόγω του εξαιρετικού περιβάλλοντός της, να αποτελεί προορισμό επισκεπτών. 
Όλοι θυμήθηκαν τον π. Γερβάσιο, καθώς δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι είναι απών από το μοναστήρι, που επί δεκαετίες υπηρέτησε. 
Έφεραν στο μυαλό τους, ότι ήταν απαλλαγμένος από τις εξαρτήσεις του κόσμου και με απόλυτη εμπιστοσύνη είχε αφεθεί στη χάρη του Θεού, που είχε το σχέδιό Του για αυτόν. 
Τα χέρια του τα κρατούσαν οι δύο θυγατέρες του ουρανού: Η μετάνοια και η αγάπη. 
Η εσωτερική του ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, καθώς διατηρούσε την παρθενικότητα της απλότητας. 
Αν αγάπη είναι η ζωή, και μάλιστα η ζωή, που δεν τελειώνει ποτέ, τότε μέσα σε αυτή την αγάπη αναπαύεται ο π. Γερβάσιος. 


 
Read More »
Τρίχρονο μνημόσυνο τελέστηκε στη Μονή Παγανιών για τον μακαριστό ηγούμενο π. Γερβάσιο Κανάτα Τρίχρονο μνημόσυνο τελέστηκε στη Μονή Παγανιών για τον μακαριστό ηγούμενο π. Γερβάσιο Κανάτα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Τέλος στον έλεγχο των ΟΤΑ απο τις Αποκεντρωμένες

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018


Αλλάζει εντελώς το τοπίο στην αυτοδιοίκηση με αλλαγές και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Σύμφωνα με τον "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ" έχουμε αφαίρεση της αρμοδιότητας ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τη δημιουργία «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ’, προχωράει ο «Κλεισθένης 1». Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει το άρθρο 106 του ν/σ, «συστήνονται επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ΟΤΑ, ως εξής: 
α. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και με έδρα την Αθήνα. 
β. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και με έδρα τη Λάρισα. 
γ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και με έδρα τα Ιωάννινα. 
δ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα στα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και με έδρα την Πάτρα.
ε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και με έδρα τον Πειραιά. 
στ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της Περιφέρειας Κρήτης και με έδρα το Ηράκλειο. 
ζ. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Μακεδονίας – Θράκης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.


 
Read More »
Τέλος στον έλεγχο των ΟΤΑ απο τις Αποκεντρωμένες Τέλος στον έλεγχο των ΟΤΑ απο τις Αποκεντρωμένες Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Απαγόρευση αλιείας, σε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ηπείρου

Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018

Απαγορεύεται από σήμερα έως το τέλος Μαΐου η αλιεία ψαριών και όλων των υδρόβιων οργανισμών σε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ηπείρου.
Για τη λίμνη Αώου, η απαγόρευση ισχύει μέχρι τις 25 Ιουνίου
Από την απαγόρευση εξαιρείται η πέστροφα.


 
Read More »
Απαγόρευση αλιείας, σε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ηπείρου Απαγόρευση αλιείας, σε όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Μαΐου 02, 2018 Rating: 5

Σελίδες