https://picasion.com/

Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ)


Read More »
Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ) Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21 – fax: 26650-26346, email: pakppo@1345.syzefxis.gov.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στη δομή ΚΗΦΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταριάς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ
Read More »
Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών


Το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πραγματοποίει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών του Δήμου Σουλίου σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών, πραγματοποιείται διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη αυτής καθώς τις επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον οι τοξικές ουσίες των ηλεκτρικών συσκευών.

Πρόσφατα μάλιστα και κατά την διάρκεια του Λαμπόβου, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, επέκτειναν την δράση τους τόσο στον χώρο της εμποροπανήγυρης όσο και στο κεντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την διεύθυνση του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με σκοπό η ανακύκλωση να γίνει βίωμα στους κατοίκους της πόλης.

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_a.jpg
http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_b.jpg
Read More »
ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα

http://4.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TML0Mh2dcXI/AAAAAAAAClk/HbhCKyTG85s/s1600/DSC_0033.jpg

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχθές (24.10.2014) τα ξημερώματα στα Ιωάννινα, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, δυο ημεδαποί, ηλικίας 22 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Η εγκληματική δράση των δύο ημεδαπών περιλαμβάνει διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα, με λεία ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο μεθοδικής αστυνομικής έρευνας και συνδυαστικής αξιολόγησης στοιχείων τρόπου δράσης, διαπιστώθηκε ότι οι δυο συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24-10-2014, διέπραξαν πέντε διαρρήξεις – κλοπές σε υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στα Ιωάννινα, απ’ όπου αφαίρεσαν συνολικά:

  • το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ
  • δύο ράδιο –CD και μία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (mp3).
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ιδιοκτησίας του 22χρονου δράστη, ταυτοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και κατασχέθηκε.

Επίσης, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά μέσα και εργαλεία (γαλλικό κλειδί, φακός, γάντι) και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Read More »
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες εχτές, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ Ο/Γ-Δ/Ρ-ΑΝ “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” Ν.Π. 9915, ότι κατά τη διαδικασία απόπλου για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα, με ογδόντα τρεις (83) επιβάτες και τριάντα (30) οχήματα, παρατηρήθηκε διαρροή καυσαερίων αριστερής κύριας μηχανής.

Άμεσα στο σημείο μετέβη Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί.
Read More »
Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβριου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου.-
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.
ΘΕΜΑ 4o: Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τον αναπληρωτή τους στο Δ.Σ του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης του Ποταμού Καλαμά.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης Δ.Ε. Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης Παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ερευνητικών εργασιών στην θέση Αγρόκτημα στην Τ.Κ. Γαρδικίου στην Αφοί Νίκου-Αφοί Σιώχου Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 19ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων της Ιστορικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 23ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Παγκρατίου.
ΘΕΜΑ 24ο: Εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής.
ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και Πλανοδίου) στο Δήμο Σουλίου- ορισμός τέλους χρήσης.
ΘΕΜΑ 26ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών& β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της αριθμ. 34/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για προμήθεια προγράμματος μηχανογράφησης.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της αριθμ. 35/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για την κάλυψη υποστήριξης της ΑΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην υλοποίηση της έκθεσης Η Θεσπρωτία του Εδουάρδου Λύαρ.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 30ο: Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 31ο: Α)Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου, Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 32ο: Α)Έγκριση μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου (Β φάση) Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου(Β φάση) στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
Read More »
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Οκτωβρίου 26, 2014 Rating: 5