Πρόσκληση συμμετοχής σε θεατρική ομάδα του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Πρόσκληση συμμετοχής σε θεατρική ομάδα του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας ΣελεύκειαςRead More »
Πρόσκληση συμμετοχής σε θεατρική ομάδα του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας Πρόσκληση συμμετοχής σε θεατρική ομάδα του Μικρασιατικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σελεύκειας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 6η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Δεκεμβρίου 2022.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο
Διορισμός δικηγόρου επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 171/2022 αγωγής του Ερρίκου Μητσιώνη κατά του Δήμου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο
Διορισμός δικηγόρου επί της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 169/2022 αγωγής της Αικατερίνης Διαμάντη κατά του Δήμου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο
Άσκηση ή μη αγωγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Λώλου που αφορά το με αριθ. ΑΒΜ 852/2021 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (1ο Τμήμα) και να υποστηρίξουν τις από 19.02.2019 εφέσεις που άσκησε ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και κατά των αποφάσεων 284/2017 και 285/2017 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (δικάσιμος 26.04.2023).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για μίσθωση κτιρίου με σκοπό τη στέγαση του 2 ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γραικοχωρίου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041828, καθορισμός των όρων και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του αριθ. 04/2022 διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου μικρού λεωφορείου μεταφοράς ατόμων 15‑20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό», Α/Σ 157296 (Α/Α 7 της πράξης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5052624) και παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» και κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο
Τροποποίηση (1η) της με αριθ. πρωτ. 20019/04.11.2022 Σύμβασης (22SYMV011576021) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου "Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries", με ακρωνύμιο SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020", ποσού εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (135.532,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (MIS 5041666).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο
Έγκριση του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ» για διάστημα 24 μηνών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Read More »
Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Η ακρίβεια συνθλίβει τα νοικοκυριά | Του Παντελή Κυπριανού

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Η ακρίβεια συνθλίβει τα νοικοκυριά | Του Παντελή Κυπριανού


Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδήγησαν διεθνώς σε μια πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου, σε φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Οι κοινωνικές ανισότητες είναι πρωτόγνωρες. Με την κρίση, τα μνημόνια και την ακολουθούμενη πολιτική από την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη οι ανισότητες στην Ελλάδα πήραν τεράστιες διαστάσεις. Οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, οι πλουσιότεροι ακόμα πλουσιότεροι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eυρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, το 2021 το 28,3% των Ελλήνων ήταν στα όρια της φτώχειας. Τρεις κοντά στους δέκα Ελληνες. Η χώρα με τους περισσότερους στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) στα όρια της φτώχειας μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στα όρια της φτώχειας μάλιστα σε μια χώρα μεταξύ των χωρών με τους χαμηλότερους μισθούς στην Ε.Ε., με 15.800 ευρώ μέσο ετήσιο εισόδημα το 2021.
Τα πράγματα επιδεινώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με την ακρίβεια βασικών ειδών ανάγκης. Επίσημα ο πληθωρισμός ήταν 7,6% το 2022. Αν και το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρόκειται για το υψηλότερο τον 21ο αιώνα. Αλλά αυτό δεν λέει πολλά. Τα είδη βασικής ανάγκης αυξήθηκαν πολύ περισσότερο. Από 10% έως 50%. Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε ανελαστικά έξοδα όπως μετακίνηση, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, τότε τα νοικοκυριά έχασαν πολύ περισσότερα.
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, από τον Αύγουστο του 2021 έως και τον Σεπτέμβριο του 2022 τα νοικοκυριά με εισοδήματα έως 750 ευρώ απώλεσαν το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Αντίστοιχα έχασαν 9-14% όσοι είχαν εισόδημα έως 1.100 ευρώ μηνιαίως. Ας σκεφτούμε τι σημαίνει 40% για πολύ περισσότερους από τρεις στους δέκα Ελληνες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Τι σημαίνει 9-14% απώλεια γι’ αυτούς -οι περισσότεροι Ελληνες- που οι μηνιαίες αποδοχές τους κυμαίνονται από 750 έως 1.100 ευρώ τον μήνα. Τα χρήματα που έφταναν-δεν έφταναν για την επιβίωση, τώρα χάθηκαν. Και επειδή δεν φτάνουν και εξαντλούνται στις στοιχειώδεις ανάγκες την πληρώνει η αγορά που στηρίζεται κατά βάση στην ιδιωτική κατανάλωση.
Αυτά αποτυπώνονται στις ευρωπαϊκές στατιστικές. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) διαμορφώθηκε το 2021 στο 64,6% της Ε.Ε.-27. Το χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Θέση ιδιαίτερα μη κολακευτική όταν για χρόνια προσέγγιζε το 80% και όταν το 2009, πριν από τα μνημόνια, η χώρα κατατασσόταν 14η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. Εκτοτε μισθοί και συντάξεις πετσοκόπηκαν. Ταυτόχρονα οι τιμές πήραν την ανηφόρα. Τα νοίκια πήραν πάνω, οι μετακινήσεις έγιναν απαγορευτικές. Με δυο λόγια, το διαθέσιμο εισόδημα συρρικνώθηκε. Ας σκεφτούμε μια οικογένεια με ένα, δύο ή τρία παιδιά, ακόμη χειρότερα με παιδιά φοιτητές σε άλλη, σε άλλες πόλεις. Πώς να κάνεις παιδί στη συνθήκη αυτή;
Ολα αυτά αποτυπώνονται εδώ και καιρό στις έρευνες της κοινής γνώμης. Ας δούμε δύο πρόσφατες. Στην πρώτη, της Prorata, το 31% αξιολογεί ως σημαντικότερο πρόβλημα την οικονομία, το 19% τη διαφθορά, το 15% τα εθνικά θέματα, το 9% την ανεργία/συνθήκες εργασίας, το 7% την υγεία/περίθαλψη. Στη δεύτερη έρευνα, της MRB, το 46,3% θεωρεί την ακρίβεια το βασικότερο πρόβλημα. Μάλιστα το 67,9% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ακρίβεια αποτελεί το βασικό κριτήριο της ψήφου τους. Το 15,6% προτάσσει τη διαφθορά και τη διαφάνεια. Επονται άλλα ζητήματα με την ίδια σειρά με την πρώτη έρευνα. Θυμίζω ότι σ’ όλες τις έρευνες η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων, από 70% έως 90%, δεν θεωρεί το «καλάθι του νοικοκυριού» αποτελεσματικό μέτρο.
Κοντολογίς οι δύο βασικές έγνοιες είναι η ακρίβεια και η διάχυτη διαφθορά. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για δύο διαφορετικά κοινά. Το πρώτο είναι το πιο ευάλωτο στην ακρίβεια, οι λιγότερο εύποροι Ελληνες. Το δεύτερο είναι πιο ανθεκτικό στην κρίση, ανησυχεί για την κατάπτωση της δημοκρατίας μας, από την αναξιοκρατία ώς τη πολυποίκιλη διαφθορά. Εικάζω ότι ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου κοινού ανησυχεί στο πνεύμα αυτό και για τις υποκλοπές. Ακρίβεια λοιπόν σε πρώτο λόγο και λειτουργία της δημοκρατίας είναι οι βασικότερες ανησυχίες των πολιτών. Δύο θέματα που οφείλουν να πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη τα κόμματα της αντιπολίτευσης που στοχεύουν προσεχώς να κυβερνήσουν καλύτερα τη χώρα.
Read More »
Η ακρίβεια συνθλίβει τα νοικοκυριά | Του Παντελή Κυπριανού Η ακρίβεια συνθλίβει τα νοικοκυριά | Του Παντελή Κυπριανού Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Δείτε ζωντανά τον τελικό του κυπέλλου χάντμπολ από το κλειστό της Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Δείτε ζωντανά τον τελικό του κυπέλλου χάντμπολ από το κλειστό της Ηγουμενίτσας


Read More »
Δείτε ζωντανά τον τελικό του κυπέλλου χάντμπολ από το κλειστό της Ηγουμενίτσας Δείτε ζωντανά τον τελικό του κυπέλλου χάντμπολ από το κλειστό της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 59χρονο οδηγό

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 59χρονο οδηγό


Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου-Λιγοψάς στα Ιωάννινα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 59χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.
Read More »
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 59χρονο οδηγό Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 59χρονο οδηγό Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας έκοψε την πίτα του (+ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας έκοψε την πίτα του (+ΒΙΝΤΕΟ)


Με μαζική συμμετοχή μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, πραγματοποιηθηκε το βράδυ του Σαββάτου, η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής και των Δημοτικών Οργανώσεων Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών, με καλεσμένο και κεντρικό ομιλητή τον Υπεύθυνο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Δημήτριο Μάντζο.
Στην εκδήλωση χαιρετισμό απεύθυναν οι 2 πρώτες υποψήφιες με το ψηφοδέλτιο της Θεσπρωτίας, Μέμμου Αγγελική και Τάτση Μάγδα καθώς και ο Γραμματέας της Ν.Ε. Γεωργίου Ιωάννης.


Στην ομιλία του και μεταξύ άλλων, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ανέφερε:
«Έχουμε απέναντι μας δύο μοντέλα διακυβέρνησης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα, τα οποία απέτυχαν παταγωδώς στη διαχείριση όλων των μεγάλων ζητημάτων, στην οικονομία και την κοινωνία αλλά και τους θεσμούς. Όσα καταλογίζουμε στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους θεσμούς, για τις Ανεξάρτητες Αρχές, για τη Δικαιοσύνη, για τις υποκλοπές, τα λέγαμε το 2015-2019 και για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε εμείς που αλλάζουμε θέση, εκείνοι αλλάζουν. Ο κ. Μητσοτάκης που τότε έλεγε τα ίδια με εμάς και τώρα κάνει τα χειρότερα και ο κ. Τσίπρας, που ενώ έκανε όσα έκανε, σήμερα το παίζει αθώα περιστερά
Ένα ισχυρό ποσοστό στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα στείλει μήνυμα να καταδικαστούν όσοι κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στις καρέκλες τους παίζοντας με τους θεσμούς. Τι σημαίνουν οι υποκλοπές, τι σημαίνει ο Καλογρίτσας; Σημαίνουν θεσμική παθογένεια. Ας τα βρουν μεταξύ τους, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, αν θέλουν να μπουν σε μία λασπομαχία μέχρι τέλους. Εμείς είμαστε πάνω από αυτό. Είμαστε μαζί με τους πολίτες και την κοινωνία στις πραγματικές ανάγκες τους
Δεν υπάρχει εκβιαζόμενος Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει εκβιαζόμενο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν, όμως, περίεργα σενάρια και περίεργες πολιτικές γραμμές που κάποιοι προσπαθούν να υιοθετήσουν και να υπηρετήσουν με κάθε κόστος. Είναι μυστηριώδες και περίεργο κάποια έντυπα και έπειτα η ίδια η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να αναπαράγει μία γραμμή, η οποία είναι επικίνδυνη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη δείχνουν σήμερα κάποιοι με το δάχτυλο ως εκβιαζόμενο; Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για να γίνει η έρευνα, εξάντλησε κάθε θεσμική δυνατότητα στην ελληνική Βουλή, το Ευρωκοινοβούλιο, την ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, όχι για τον εαυτό του αλλά για όλους τους πολίτες, για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου».


Στον χαιρετισμό της η υποψήφια Βουλευτής Μέμμου Αγγελική μεταξύ άλλων τόνισε: «Eχουμε υπάρξει μαζί σε καλές εποχές για το κόμμα μας, αλλά και δύσκολες. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η πορεία που έχουμε διαγράψει, μέσα από τις νίκες και τα λάθη, μας έχει κάνει πιο έμπειρους και έτοιμους να σταθούμε απέναντι στους πολίτες, να ορθώσουμε τον πολιτικό και προγραμματικό μας λόγο με δυναμική και να ζητήσουμε να μας δώσουν ξανά ρόλο πρωταγωνιστή. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει δυνατό από αυτές τις εκλογές! Η ισχυροποίηση και η ενδυνάμωση του κινήματος μας αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας έχει ξανά μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία , ώστε με σοβαρότητα , με ωριμότητα, με σύνεση και γεμάτοι αυτοπεποίθηση, να καταφέρουμε να πάμε επιτέλους ένα βήμα μπροστά»

Στον χαιρετισμό της η υποψήφια Βουλευτής Τάτση Μάγδα μεταξύ άλλων τόνισε: «Στις επικείμενες εκλογές οι πολίτες είναι απαραίτητο να επιλέξουν θετικά ενα κυβερνητικό πρόγραμμα, προοδευτικό, που θα υπηρετεί την Δημοκρατία και την Ευημερία. Που θα οικοδομήσει ενα κράτος διαφάνειας και Δημοκρατίας και ένα κράτος λογοδοσίας με αποκέντρωση της εξουσίας. Που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μείνουν οι νέοι στην Πατρίδα μας. Και αυτο ειναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτη την δύσκολη συγκυρία, η παράταξη μας διαθέτει τις απαντήσεις στα διακυβεύματα της εποχής μας με προσύλοση στο Δημοκρατικό και Προοδευτικό δρόμο. Με ισχυρο ΠΑΣΟΚ θα κανουμε το πρόγραμμα μας πράξη εγγυώμενοι την αποκατάσταση των θεσμων και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Στον χαιρετισμό του και μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της Ν.Ε. Γιάννης Γεωργίου, σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιδεολογικός χώρος που συναντήθηκαν κατά μοναδικό τρόπο τα ιδεολογικά ρεύματα, του Κέντρου και της Αριστεράς και με την πολιτική που άσκησε με μια σειρά θεσμών (ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, Διαύγεια, Ανεξάρτητες Αρχές, ΕΚΑΣ κ.α.) δημιούργησε το κοινωνικό κράτος και τη μεσαία τάξη στην πατρίδα μας, και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που επιστρέφει σήμερα πρωταγωνιστής, πατώντας στους ώμους του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, του Βαγγέλη Βενιζέλου και ιδιαίτερα της Φώφης Γεννηματά. Ο Πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τις βάσεις για την ανανέωση, την αυτονομία και τη διεύρυνση του χώρου μας, της Δημοκρατικής Παράταξης και είναι αυτός που ανέδειξε το θέμα των υποκλοπών αποδεικνύοντας πως ούτε εκβιάζεται ούτε χειραγωγείται.»

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


Read More »
Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας έκοψε την πίτα του (+ΒΙΝΤΕΟ) Το ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας έκοψε την πίτα του (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Πεζοπορία βουνού στις κορυφογραμμές της Παραμυθιάς | Μονοπάτι “Κάστρο Ελέας – Σταυρός – Βροντή” (ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Πεζοπορία βουνού στις κορυφογραμμές της Παραμυθιάς | Μονοπάτι “Κάστρο Ελέας – Σταυρός – Βροντή” (ΒΙΝΤΕΟ)


Η πεζοπορία βουνού είναι μια συναρπαστική δραστηριότητα που εκτός από τα προφανή οφέλη για την φυσική κατάσταση, προσφέρει και συγκινήσεις από την επαφή μας με την φύση.
Ένα τέτοιο μονοπάτι είναι αυτό που οδηγεί από την Αρχαία Ελέα προς τις κορυφογραμμές Σταυρός και Βροντή σε υψόμετρο 1.200 και 1.330 μέτρα αντίστοιχα. Η συνολική διαδρομή ειναι απόστασης 4 χιλιομέτρων και 3 σχεδόν ωρών.

Αρχαία Ελέα – Σταυρός εύκολη διαδρομή ~ 3χλμ, 2 ώρες περπάτημα
Σταυρός – Βροντή, δυσκολότερη διαδρομή ~ 1χλμ, 40 λεπτά περπάτημα.

Κάθε εποχή έχει τη δική της γοητεία. Από την άνοιξη μέχρι τον χειμώνα τα τοπία κυριολεκτικά μεταμορφώνονται, προσφέροντας αξέχαστες εικόνες, όσες φορές και αν επισκεφθείτε τα όρη Παραμυθιάς.
Η κάμερα των μελών του αεραθλητικού συλλόγου Παραμυθιάς, Σάκη Κοράκη και Γιώργου Μπότσιου, κατέγραψε όμορφες εικόνες από τα 2 μονοπάτια, και στο βίντεο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε την ανάβαση στα 1.330 μέτρα του όρους Γκορίλα της Παραμυθιάς


Read More »
Πεζοπορία βουνού στις κορυφογραμμές της Παραμυθιάς | Μονοπάτι “Κάστρο Ελέας – Σταυρός – Βροντή” (ΒΙΝΤΕΟ) Πεζοπορία βουνού στις κορυφογραμμές της Παραμυθιάς | Μονοπάτι “Κάστρο Ελέας – Σταυρός – Βροντή” (ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023
Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Έγκριση Πρακτικού Ι: Αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ: 193377) «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου».
 2. Έγκριση Πρακτικού IV (Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Τεχνικός Σύμβουλος οργάνωσης και τεκμηρίωσης “πολυχώρου” κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
 3. Έγκριση μελέτης- Κατάρτιση όρων δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» .
 4. Αποδοχή των όρων και πρόθεση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων συμμετοχής στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στον Πυλώνα Ανάκαμψης:«1 – Πράσινη Μετάβαση», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», στη δράση: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμηςανάπτυξης», με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομώνπεζοπορίας» (Κωδικός Έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260) και ορισμός Υπευθύνου & Αναπληρωτή Υπευθύνου πράξης.
 5. Έγκριση της αρ. 89/2023 απόφαση Δημάρχου «Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 178552, λόγω υποβολής αιτήσεων οικονομικών φορέων- που αφορούν συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις.
 6. Έγκριση της αρ.99/2023 απόφασης Δημάρχου «Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον εν εξελίξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Σουλίου της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια απορριμματοφόρου)»με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 182880.
 7. Xορήγηση 2ης παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (ωρίμανση έργων)».
 8. Απόφαση αποδοχής των όρων και πρόθεση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών.
 9. Χορήγηση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με θέμα την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».
 10. Χορήγηση παράτασης σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Ωρίμανση Έργων)».
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Νοεμβρίου 2022.
 12. Έγκριση για μετακίνηση αυτοκινήτων του Δήμου Σουλίου εκτός ορίων Νομού και για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλους του Δήμου Σουλίου.
 13. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας .
 14. ΄Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 233/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 15. Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση κλήσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ( Σχ. η υπ΄αριθμ. 52/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ).
 16. Αποδοχή δωρεάν χρήσης σταυλικών εγκαταστάσεων κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Νόμου 4056/2012.
Read More »
Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 05, 2023 Rating: 5

Σελίδες