https://picasion.com/

Πέντε εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο δήμος Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016
Πέντε εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο δήμος Ηγουμενίτσας


Ο δήμος Ηγουμενίτσας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών), συνολικού αριθμού πέντε (5) εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 
 
Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ
Read More »
Πέντε εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο δήμος Ηγουμενίτσας Πέντε εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο δήμος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5

3.635.967 € στους Δήμους της Ηπείρου για καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016
3.635.967 € στους Δήμους της Ηπείρου για καταβολή  των  προνοιακών  επιδομάτων  Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου


Κατανέμονται,  από  το  λογαριασμό   του  Υπουργείου  Εσωτερικών  &  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων,  με τον τίτλο  «Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι  των  Δήμων   για  κάλυψη  λειτουργικών  και   λοιπών   γενικών   δαπανών» ,  συνολικό   ποσό     111.287.343,23  € στους Δήμους   της  χώρας,  αποκλειστικά   και   μόνο   προς  καταβολή  των  προνοιακών  επιδομάτων  στους  κατά  νόμο  δικαιούχους  αυτών ,  που  αφορούν  στους  μήνες  Νοέμβριο  –  Δεκέμβριο  έτους  2015  καθώς  και  στην  παράταση  χορήγησης  προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.  4237/2014(ΦΕΚ 36 Α ́)  ως ακολούθως:
  • ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  592.031,96
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1.717.765,25
  • ΑΡΤΑΙΩΝ 760.181,67
  • ΠΡΕΒΕΖΗΣ  565.988,15
Read More »
3.635.967 € στους Δήμους της Ηπείρου για καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 3.635.967 € στους Δήμους της Ηπείρου για καταβολή  των  προνοιακών  επιδομάτων  Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στο Ασπροκκλήσι και τη Σαγιάδα

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στο Ασπροκκλήσι και τη Σαγιάδα


H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

 
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Read More »
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στο Ασπροκκλήσι και τη Σαγιάδα Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη στο Ασπροκκλήσι και τη Σαγιάδα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5

Επανάληψη του διαγωνισµού, ύψους 4.428.000€, για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016

Επανάληψη του διαγωνισµού, ύψους 4.428.000€, για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 3.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% και συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης ανέρχεται σε 4.428.000,00 €. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής απόψεως προσφοράς» σύµφωνα µε το Π.∆ 28/1980 και την παρ. 1α του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 60/2007 (άρθρο 51).

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για τέσσερα (4) έτη µε δικαίωµα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 10η Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη ώρα 09:00 και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 17η Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

H δαπάνη χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους του Συνδέσµου και θα βαρύνει τους προϋπολογισµούς των ετών 2016-2020, στους οποίους θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον ΚΑ:20.6162.001 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης από τη ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), στον οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών διάθεσης αποβλήτων (κατηγορία 16 του παραρτήµατος ΙΙΑ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, αριθµό αναφοράς CPV 90513100-8).

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σύµφωνα µε το άρθρο 157 ν.4281/2014, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 72.000,00 € και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του αντικειµένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ο χρόνος που απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριµµάτων, εφόσον γίνει χρήση του δικαιώµατος προαίρεσης (160.000 τόνοι απορριµµάτων για τέσσερα έτη και 40.000 τόνοι απορριµµάτων το δικαίωµα προαίρεσης). Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη από την υπογραφή της σύµβασης.

Αρµόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Ιφιγένεια Κώτσια τηλ.: 2665361212 και Φωτίου Γρηγόριος, τηλ.:2666360134, e-mail: syndia2epir@gmail.com.

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν οριστικά οι υπηρεσίες (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Ο Πρόεδρος
του Συνδέσµου
Αντώνιος Νάστας
Read More »
Επανάληψη του διαγωνισµού, ύψους 4.428.000€, για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Επανάληψη του διαγωνισµού, ύψους 4.428.000€, για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5

ΗΠΕΙΡΟΣ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016
ΗΠΕΙΡΟΣ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού το οποίο περιλαμβάνει και την Ήπειρο εξέδωσε πριν λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
 
Το δελτίο αναφέρει:

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (06-01-2016 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (07-01-2016) ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Α. ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
Β. ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ 7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ
Γ. ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 900 ΜΕΤΡΑ).
Read More »
ΗΠΕΙΡΟΣ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ ΗΠΕΙΡΟΣ: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού από την ΕΜΥ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5

Καλαμάς: Τα όμορφα ποτάμια, όμορφα καταστρέφονται…

Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016
Καλαμάς: Τα όμορφα ποτάμια, όμορφα καταστρέφονται…


Τα όμορφα ποτάμια... όμορφα καταστρέφονται... Και στην Ήπειρο δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη απ’ αυτή του Καλαμά!

Ο Καλαμάς έγινε πανελληνίως γνωστός, στα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, όταν εκατοντάδες κάτοικοι της Θεσπρωτίας, προχώρησαν σε πολυήμερες καταλήψεις κι αποκλεισμούς του λιμανιού και των δρόμων προκειμένου να αποτρέψουν τον ορισμό του ποταμού ως τελικού αποδέκτη της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων..

Τελικός αποδέκτης ορίστηκε τελικά η τάφρος Λαψίτσας, όμως τα δεινά του Καλαμά δεν τελείωναν.. Αντιθέτως τότε ήταν η αρχή..

Από το 2000 μέχρι και το 2010 τα προβλήματα ρύπανσης του ποταμού γίνονταν όλο και πιο έντονα.

Έγιναν έλεγχοι, εκθέσεις, ανακοινώθηκαν μέτρα..

 
Τα προβλήματα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν. Και είναι αδιάψευστος μάρτυρας οι χειμερινές εικόνες, από την περιοχή Γολάς Θεσπρωτίας.

Ένα ποτάμι που αφρίζει...

Ο Καλαμάς έχει μήκος 115 χιλιόμετρα περίπου και δέχεται τα νερά πολλών παραποτάµων.

Οι βασικές πηγές ρύπανσης εντοπίζονται κυρίως από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων µέσω της τάφρου της Λαψίστας που καταλήγει στην Κληµατιά (Βελτσίστα), αλλά και από φυτοφάρµακα και λιπάσµατα από τις γεωργικές καλλιέργειες κατά µήκος της κοίτης του.

Τµήµατα του Καλαµά (περιοχή Δέλτα και Στενών) έχουν κηρυχτεί ζώνες προστασίας της φύσης και ανήκουν στο δίκτυο «Natura 2000».

Ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει πολλούς να λεηλατούν ότι έχει απομείνει... Η παρόχθια βλάστηση εκχερσώνεται και τα φαινόµενα καταπατήσεων και αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων είναι αρκετά.

 
Ρυπογόνες εστίες όμως έχουν εντοπιστεί και στα πρώτα χιλιόμετρα, κοντά στις πηγές του Καλαμά, ο οποίος διέρχεται από το λεκανοπέδιο του Καλπακίου και αποτελεί τον αποδέκτη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας...

Τα όμορφα ποτάμια όμορφα καταστρέφονται...
Read More »
Καλαμάς: Τα όμορφα ποτάμια, όμορφα καταστρέφονται…  Καλαμάς: Τα όμορφα ποτάμια, όμορφα καταστρέφονται… Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 05, 2016 Rating: 5