Εξοικονομώ για επιχειρήσεις : Οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Εξοικονομώ για επιχειρήσεις : Οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις


Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», ύψους 176,75 εκατ. ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εξής κλάδους: εμπόριο και άλλες υπηρεσίες και τουρισμός. Η προδημοσίευση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων θα προσδιοριστεί κατά την προκήρυξή του, η οποία θα υπογραφεί, προσεχώς, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Οι ενδιαφερόμενες για ενίσχυση από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, φτάνει έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

– δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού

– δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους
Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις:

– ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

– ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,

– εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,

– εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,

– εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,

– εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,

– εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα,

– εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,

– εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,

– αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ φούρνοι, ψυγεία).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, χρηματοδοτούνται και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

– υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),

– υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),

– ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,

– υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης,

– εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου, σχετικές με τους σκοπούς της δράσης.

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και να περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ήδη, από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας η 30ή.7.2025.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως εξής:

– εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%

– μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

– για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Εξοικονομώ Επιχειρώ», θα υποβάλουν, όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, αίτηση χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/). 

Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).


Read More »
Εξοικονομώ για επιχειρήσεις : Οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις Εξοικονομώ για επιχειρήσεις : Οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι και οι προυποθέσεις Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Aυξήσεις έως και 80% στις τιμές των γενοσήμων καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Aυξήσεις έως και 80% στις τιμές των γενοσήμων καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί


Την έντονη αντίδραση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής ροκάλεσαν τα παράπονα πολλών ασφαλισμένων λόγω των αυξήσεων στις τιμές των φαρμάκων το τελευταίο διάστημα. Οι αυξήσεις αυτές καταγράφονται λόγω της αλλαγής πολιτικής από το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνεται πως το νέο Δελτίο Τιμών που άρχισε να εφαρμόζεται από τις 12 Φεβρουαρίου στην αγορά, έχει επιφέρει αυξήσεις σε πολλά σκευάσματα ευρείας χρήσης.

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε κάποιες περιπτώσεις γενοσήμων φαρμάκων οι ασφαλισμένοι καλούνται να καταβάλλουν αυξημένη συμμετοχή που φτάνει και το 80%.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι «δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την άνοδο των τιμών ενώ αναφέρουν πώς γίνονται καθημερινά αποδέκτες παραπόνων από τους ασθενείς- πελάτες τους».

Τι αναφέρουν οι φαρμακοποιοί σε ανακοίνωσή τους:

Σε ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής συμμεριζόμενος τη δίκαιη αγανάκτηση των πολιτών θέλει να διευκρινίσει ότι:

1. Οι φαρμακοποιοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων.

2. Οι αυξήσεις στις συμμέτοχες συγκεκριμένων, κυρίως γενοσήμων φαρμάκων, φθάνουν ακόμα και το 80%.

3. Η επιβάρυνση αφορά σε πάνω από 1.700 γενόσημα φάρμακα

4. Οι λιανικές και ασφαλιστικές τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη».

Ο ΦΣΑ, επικαλούμενος δημοσιεύματα, σημειώνει ότι η επιβάρυνση των ασφαλισμένων θα είναι της τάξης των 30 εκατ. ευρώ.

«Αυτό θα είναι και το ποσό που θα ωφεληθούν οι φαρμακευτικές εταιρίες καταβάλλοντας αντίστοιχα λιγότερο claw back στον ΕΟΠΥΥ. Προφανώς και αυτό είναι κυβερνητική επιλογή, στην οποία και είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι», καταλήγει η ανακοίνωση.
Read More »
Aυξήσεις έως και 80% στις τιμές των γενοσήμων καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί Aυξήσεις έως και 80% στις τιμές των γενοσήμων καταγγέλλουν οι φαρμακοποιοί Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Έρχεται «κόφτης» στις εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων στο κατώτατο πλαφόν κάθε κλίμακας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Έρχεται «κόφτης» στις εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων στο κατώτατο πλαφόν κάθε κλίμακας


Στη νέα “αρχιτεκτονική” των εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κος Πάνος Τσακλόγλου.

Σύμφωνα με τον κο Τσακλόγλου ανέφερε χαρακτηριστικά πως “η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα πρέπει να γίνει πιο αναλογική, διασφαλίζοντας ότι μετά την καταβολήτης εισφοράς το ύψος της σύνταξης δεν θα πέφτει κάτω από το πλαφόν του κλιμακίου επί του οποίου επιβλήθηκε η εισφορά.

 Ωστόσο, είναι σημαντικό η όποιαπροσαρμογή και εξομάλυνση να γίνει με όσο το δυνατό πιο δημοσιονομικά ουδέτεροτρόπο, προκειμένου να μη διαταραχθεί ούτε η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας,αλλά ούτε και ο προϋπολογισμός του ΑΚΑΓΕ που αφορά σε χρήματα που προορίζονταιγια τη νέα γενιά”.

Υπενθυμίζεται πως η υφιστάμενη από το 2011 κλίμακα εισφορών αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις έχει ως εξής:

Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%

Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%

Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%

Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%

Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%

Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%

Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%

Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%.
Read More »
Έρχεται «κόφτης» στις εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων στο κατώτατο πλαφόν κάθε κλίμακας Έρχεται «κόφτης» στις εισφορές αλληλεγγύης συνταξιούχων στο κατώτατο πλαφόν κάθε κλίμακας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 67Α του ν.3852/2010,όπως τροποποιήθηκαν με αυτές των άρθρων 6 και 7 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου
Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 28 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’, για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 (Α’163) «Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής -Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν.3852/2010» 

Έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου (email: katsimanis@1345.syzefxis.gov.gr) έως ένα
(1) θέμα ο καθένας το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνεδρίασης περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου δεν θα εφαρμοστούν.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ
Read More »
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Παν. Νταής : Ενημέρωση για το Δρέπανο στο Δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας | 3 Πυλώνες Στήριξης

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
       Παν. Νταής : Ενημέρωση για το Δρέπανο στο Δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας | 3 Πυλώνες ΣτήριξηςΤο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο της προσπάθειας, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και για τις προοπτικές οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης της ακτογραμμής Δρεπάνου-Μακρυγιαλίου, καθώς και την σταδιακή επανάκαμψη της παραλίας έναντι των διαβρωτικών θαλάσσιων διεργασιών.

Οι δράσεις αυτές θα δομηθούν σε 3 πυλώνες στήριξης:Ήδη έχουν εκτελεστεί ορισμένες άμεσες δράσεις καθαρισμού και αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο κυματισμό της θάλασσας, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου μήνα.

Ο δεύτερος πυλώνας θα αφορά συγκεκριμένες παρεμβάσεις και άμεσα μέτρα αναχαίτισης των έντονων διαβρωτικών φαινομένων σε επιλεγμένα σημεία της ακτογραμμής Δρεπάνου – Μακρυγιαλίου που παρουσιάζουν στοιχεία κατεπείγουσας αντιμετώπισης.

Ο τρίτος και μεσοπρόθεσμος πυλώνας αφορά στην εκπόνηση διεπιστημονικής μελέτης για τα αίτια πρόκλησης του φαινομένου, για τα αναγκαία μεγάλα και μόνιμα έργα που θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ο Δήμος έχει ήδη κάνει ενέργειες προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της χρηματοδότησης από τα Υπουργεία Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών για την υλοποίηση των πρώτων έργων έκτακτης ανάγκης, αλλά και για την εκπόνηση της μελέτης.
Read More »
Παν. Νταής : Ενημέρωση για το Δρέπανο στο Δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας | 3 Πυλώνες Στήριξης        Παν. Νταής : Ενημέρωση για το Δρέπανο στο Δημοτικό συμβούλιο Ηγουμενίτσας | 3 Πυλώνες Στήριξης Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Εκδήλωση κοπής πίτας Κοινωνικών Λειτουργών στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Εκδήλωση κοπής πίτας Κοινωνικών Λειτουργών στην Ηγουμενίτσα


Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΚΛΕ-ΝΠΔΔ, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024, στην Ηγουμενίτσα σε μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα για τους συναδέλφους του Νομού Θεσπρωτίας.

Πάρα πολλοί συνάδελφοι Κοινωνικοί Λειτουργοί παρευρέθηκαν στην συνάντηση και ήταν μια ευκαιρία για διασύνδεση, συζήτηση και ανάδειξης ζητημάτων που έχουν άμεση σχέση με την άσκηση του έργου των κοινωνικών λειτουργών σε διαφορετικές υπηρεσίες και περιοχές του νομού.
Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαίτερα τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν στη συνάντηση. Καλή Χρονιά με υγεία και κάθε Ευτυχία !!!
Read More »
Εκδήλωση κοπής πίτας Κοινωνικών Λειτουργών στην Ηγουμενίτσα Εκδήλωση κοπής πίτας Κοινωνικών Λειτουργών στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Αντ. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια»

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Αντ. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια»


«Η προέγκριση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών και η αντίστοιχη θετική γνώμη της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για τη δωρεάν προνομιακή παραχώρηση, για 15 χρόνια, τμήματος του Α΄ ορόφου του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε συγκεκριμένη ιδιωτική ΑμΚΕ ώστε να λειτουργήσει «Κέντρο Ημέρας για την Άνοια», δε συνάδει με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου Φιλιατών που προβλέπει ότι το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας αποτελεί τμήμα του Νοσοκομείου και Μονάδα επείγουσας νοσοκομειακής περίθαλψης και σαν τέτοια πρέπει να λειτουργήσει», τόνισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαζί για την Ηγουμενίτσα» Αντώνης Μπέζας, κατά τη συζήτηση στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (12.2.2024) ερώτησής του για τις νέες Μονάδες Ψυχικής Υγείας που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας στη Θεσπρωτία.

«Θεωρούμε ότι η άνοια αποτελεί σύγχρονη νόσο που δημιουργεί έντονα προβλήματα σε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό οικογενειών στην περιοχή μας και τη χώρα γενικότερα και ότι ειδικές δομές για την άνοια είναι απαραίτητες και στη Θεσπρωτία. Τόσο όμως η μεταφορά του Κέντρου Υγείας που έγινε στο παρελθόν όσο και η μελλοντική λειτουργία του «Κέντρου Ημέρας για την Άνοια», αλλοιώνουν το χαρακτήρα και την αποστολή του ΤΕΠ που χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους και σε κάθε περίπτωση στερούν την Ηγουμενίτσα από μια νοσοκομειακή μονάδα. Αντί να στελεχώσουν το ΤΕΠ και να το εξοπλίσουν για να λειτουργήσει για το σκοπό που κατασκευάστηκε, στεγάζουν σ’ αυτό διαφορετικές υπηρεσίας υγείας», ανέφερε ο κ. Μπέζας.

Παράλληλα, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να μην έχει μεροληπτική μεταχείριση υπέρ του συγκεκριμένου ιδιωτικού φορέα αλλά να συνάψει προγραμματική σύμβαση με όλους τους αντίστοιχους φορείς που θα υποβάλλουν αίτηση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας.
Read More »
Αντ. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια» Αντ. Μπέζας: Προνομιακή παραχώρηση τμήματος του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας σε ιδιωτική ΑμΚΕ για τη λειτουργία «Κ.Η. για την Άνοια» Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

4μηνη παράτασης στις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
4μηνη παράτασης στις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2024, αποφασίστηκε η χορήγηση 4μηνης παράτασης στις άδειες παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και αφορούν τμήματα της αποχαρακτηρισμένης πλέον χερσαίας ζώνης λιμένος Ηγουμενίτσας. 

Η παράταση δίδεται για την διασφάλιση της νόμιμης χρήσης των χώρων αυτών, σε προσωρινό βάση, έως την θέση σε ισχύ νέων κανονιστικών διατάξεων από το Δήμο Ηγουμενίτσας.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους, ο νέος κανονισμός για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, για το σύνολο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει στην ακώλυτη άσκηση του αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, στο σεβασμό προς το αστικό περιβάλλον, στην πλήρη εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την απρόσκοπτη κίνηση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) καθώς και στην ανάπτυξη ήπιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβατών με τους κανόνες χρήσεων γης και τις γενικότερες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.


Read More »
4μηνη παράτασης στις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας 4μηνη παράτασης στις άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην παραλία της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Συνελήφθη ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Συνελήφθη ημεδαπός  για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (13-02-2024) το απόγευμα στην Άρτα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι κατέχει και διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

· συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 486 γραμμαρίων,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· πλαστικός δοσομετρητής με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης και

· ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Read More »
Συνελήφθη ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Συνελήφθη ημεδαπός  για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων


Καλλιεργούσε σε γλάστρες δενδρύλλια κάνναβης

Συνελήφθη χθες (13-02-2024) το πρωί σε περιοχή της Πρέβεζας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κατοχής και καλλιέργειας ναρκωτικών και οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορίας, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος καλλιεργούσε σε γλάστρες στον προαύλιο χώρο της οικίας του, οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 7 εκατοστών.

Ακόμη, κατά την έρευνα στο σπίτι του, στην οποία συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «EVELIN», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· δύο μαχαίρια,

· συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 7,6 γραμμαρίων και

· 45 ναρκωτικά δισκία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας.
Read More »
Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων Συνελήφθη  ημεδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου – Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί Ηπείρου”

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου – Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί Ηπείρου”


«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ανακοινώθηκαν την Τρίτη ενόψει των εκλογών για τη νέα διοίκηση στην ΠΕΔ Ηπείρου.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΖΙΤΣΑΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΖΑΓΟΡΙΟΥ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΚΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΒΑΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩN

ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ – ΖΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΣΟΥΛΙ

ΡΕΜΠΗΣ ΖΗΚΟΣ – ΖΗΡΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΜΙΓΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Γ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΗΡΟΥ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΔΕ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΩΔΩΝΗΣ

ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΡΤΑΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΑΡΓΑΣ

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το ζωντανό κύτταρο των τοπικών κοινωνιών, το οποίο, αν δεν είναι υγιές, δεν μπορεί να υπάρξει ορθή λειτουργία της κοινωνίας μας. Είναι πυλώνας ανάπτυξης της χώρας και απαιτεί συνεργασία με την Κεντρική Πολιτική ηγεσία για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών.

Απέναντι στις νέες προκλήσεις της εποχής η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη και να επιλύσει πολλά προβλήματά του. Η ενίσχυση του ρόλου της ΠΕΔ έχει ως αποτέλεσμα τον κοινό στόχο όλων, που δεν είναι άλλος από την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων – παρεμβάσεων, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αναπτυξιακή πορεία των Δήμων της Ηπείρου.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνουμε την κάθοδο της παράταξης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» στις εκλογές για το νέο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και για την επιλογή των αντιπροσώπων της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Κ.Ε.Δ.Ε.

Μια ομάδα έμπειρων, αλλά και νέων Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, χωρίς πολιτικές αγκυλώσεις, συμμετέχουμε ενωμένοι ως συνδημιουργοί στο γίγνεσθαι της Ηπείρου. Στόχος μας είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στις εκλογές της 14ης Φεβρουαρίου 2024 να μας εμπιστευτούν για τη διοίκηση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, για μια Ήπειρο δυνατή, έτσι όπως της αρμόζει, με στόχο την αντιμετώπιση συλλογικών προβλημάτων και την αξιοποίηση ευκαιριών.

Read More »
Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου – Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί Ηπείρου” Εκλογές ΠΕΔ Ηπείρου – Οι υποψήφιοι του συνδυασμού “Ενωμένοι Αυτοδιοικητικοί Ηπείρου” Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Ευχαριστήριο Πιτούλη για την εκλογή του στο νέο ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Ευχαριστήριο Πιτούλη για την εκλογή του στο νέο ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας


Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε ) για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής της Συνέλευσης στις 12/2/2024 και την εκλογή μου στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη που με πρότεινε ως υποψήφιο για αυτή τη θέση και να συγχαρώ τους συνάδελφους που εκλέχτηκαν ευχόμενος καλή θητεία σε όλους.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους με ψήφισαν και να τους διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία των μελών του Συμβουλίου μας , με σκοπό την διατύπωση προτάσεων και την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που υπάρχουν και κατά καιρούς ανακύπτουν.

Ο συνδυασμός μας «Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες» με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και νέο Προέδρο της Ένωσης μας Απόστολο Τζιτζικώστα , έλαβε επί συνόλου 335 μελών και 333 εγκύρων ψηφοδελτίων 262 ψήφους ( ποσοστό 78,7 %) και εξέλεξε 9 μέλη σε σύνολο 12 .

Όπως μεταξύ των άλλων τόνισε και ο Επικεφαλής μας …’’ και οι 13 Περιφέρειες μαζί , ως μια , θα είμαστε εδώ ενωμένοι και τα επόμενα χρόνια , απέναντι σε όλες τις προκλήσεις και σε όλα τα μέτωπα, να δίνουμε μάχες καθημερινά και να εργαζόμαστε σκληρά για το καλό των συμπολιτών μας …

Read More »
Ευχαριστήριο Πιτούλη για την εκλογή του στο νέο ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Ευχαριστήριο Πιτούλη για την εκλογή του στο νέο ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Eκλογές για το Σωματείο Εμπορ/λων και Ιδιωτικών υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Eκλογές για το Σωματείο Εμπορ/λων και Ιδιωτικών υπαλλήλων Ν. ΘεσπρωτίαςΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ


· ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2 : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ):11π.μ – 7μ.μ

· ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 : ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ):2μ.μ – 6μ.μ


Συναδέλφισσα- Συνάδελφε

στα super markets, στις αποθήκες, στα βιβλιοπωλεία και σε κάθε μικρό ή μεγάλο εμπορικό κατάστημα, σε γραφεία, logistics, τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες Security, σε κέντρα αισθητικής,

Παίρνουμε τώρα θέση απέναντι στα μεγάλα και πολύ οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Η ακρίβεια πλέον ακουμπά όλα τα είδη καθημερινής κατανάλωσης, τα τρόφιμα, την ενέργεια, τα ενοίκια, τα υπέρογκα έξοδα για τις ανάγκες των οικογενειών μας. Οι κουτσουρεμένοι μισθοί με δυσκολία καλύπτουν τις πρώτες μέρες του μήνα. Τα διάφορα «pass και vouchers», τα «καλάθια» και οι «μειωμένες τιμές» δεν αποτελούν λύση.

Απέναντι σε όλα αυτά τα οξυμένα προβλήματα απάντηση είναι η οργάνωση στο σωματείο.

Στο Σωματείο που μπαίνει μπροστά, σταθερά και αταλάντευτα και υπερασπίζεται το δίκιο κάθε συναδέλφισσας και συνάδελφου.

Με πιο δυνατό σωματείο μπορούμε
 
 Με καλύτερους όρους να παρέμβουμε για κάθε ζήτημα που αφορά τους όρους εργασίας και ζωής μας. Να διεκδικούμε όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα και μας τα στερούν κράτος, κυβερνήσεις και εργοδοσία.

 Να πιέσουμε με μαζικές αγωνιστικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις να υπογραφεί κλαδική συλλογική σύμβαση με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση των επιδομάτων, των ωραρίων και των προγραμμάτων μας. Κλαδική σύμβαση με βάση τις διεκδικήσεις μας και όχι με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των εργοδοτών. Με τον αγώνα μας να επιβάλουμε 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους τους εργαζόμενους, σταθερό ωράριο εργασίας και απαγόρευση των σπαστών ωραρίων, νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

 Να βάλουμε φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία! Να επιβάλουμε μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας και σταθερές εβδομαδιαίες βάρδιες, κυλιόμενο ρεπό. Με αυστηρό καθορισμό πόστων και αρμοδιοτήτων ανά ειδικότητα. Να σταματήσουμε τη δουλειά όποτε, όπου, όσο και όπως θέλει η εργοδοσία, που μας στερούν κάθε δυνατότητα ελεύθερου χρόνου, προγραμματισμού και ξεκούρασης. Είναι κόκκινη γραμμή η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

 Να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην ΟΙΥΕ, να πετάξουμε εκτός των γραμμών μας τους ανθρώπους της εργοδοσίας, που με τον μανδύα του συνδικαλιστή παζαρεύουν τι θα χάσουμε σε κάθε φάση της ζωής μας. Ο περιορισμός της παρέμβασης των ανθρώπων της εργοδοσίας είναι όρος για να πατήσουμε καλύτερα στα πόδια μας, να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει.

Με την ψήφο μας δυναμώνουμε το σωματείο μας

Να πατήσει γερά σε κάθε κατάστημα, με περισσότερα μέλη.

 Να συντονίζουμε τη δράση μας με άλλα κλαδικά σωματεία και φορείς του μαζικού κινήματος απέναντι στον κοινό εχθρό, την ΕΕ, το κράτος, τις κυβερνήσεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

 Να ξεμπερδεύουμε με τα συνδικαλιστικά στηρίγματα εργοδοτών και κυβερνήσεων. Όλων αυτών που με μπροστάρη την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ βάζουν πλάτη για να επικρατήσει σιγήν ιχθύος μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο, συνολικά στο εργατικό κίνημα για να περνάει άβρεχτη η σφαγή των δικαιωμάτων μας
Read More »
Eκλογές για το Σωματείο Εμπορ/λων και Ιδιωτικών υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας Eκλογές για το Σωματείο Εμπορ/λων και Ιδιωτικών υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Εκπτώσεις εώς 50% από το Smart Buys Τριανταφύλλου

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024

 Ηγουμενίτσα: Εκπτώσεις εώς 50% από το Smart Buys ΤριανταφύλλουRead More »
Ηγουμενίτσα: Εκπτώσεις εώς 50% από το Smart Buys Τριανταφύλλου  Ηγουμενίτσα: Εκπτώσεις εώς 50% από το Smart Buys Τριανταφύλλου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Φωτιά σε ΙΧ στην Ηγουμενίτσα

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Φωτιά σε ΙΧ στην Ηγουμενίτσα


Φωτιά πήρε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στην Ηγουμενίτσα, το βράδυ της Τρίτης. Για την κατάσβεση επιχείρηση δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τέσσερις πυροσβέστες.

Από την φωτιά δεν κινδύνευσε κανείς, το όχημα υπέστη ωστόσο σοβαρές υλικές ζημιές.
Read More »
Φωτιά σε ΙΧ στην Ηγουμενίτσα Φωτιά σε ΙΧ στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Ο Αναστάσιος Αναστασίου εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Ο Αναστάσιος Αναστασίου εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων


Ο Αναστάσιος Αναστασίου, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, αφού με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου, ορίζεται ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αντικείμενο τα αδέσποτα. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την την εποπτεία και το συντονισμό των φιλοζωικών δράσεων.

Τα προβλήματα με τα αδέσποτα ανα διαστήματα ειναι αρκετά σοβαρά ειδικά στην Παραμυθιά, με το διαδημοτικό κυνοκομείο των τριών Δήμων της Θεσπρωτίας (που η πληρη λειτουργία του εκκρεμεί εδω και 8 χρονια αφού οι σχετικές εγκρίσεις απο τα 3 δημοτικά συμβούλια, ειχαν παρθεί το 2016) να αναμένεται να αποσυμφορήσει την κατάσταση.


Read More »
Ο Αναστάσιος Αναστασίου εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων Ο Αναστάσιος Αναστασίου εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Στον Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Σεραπίωνα η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Στον Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Σεραπίωνα η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου


Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου στο Νέο Μητροπολίτη Παραμυθίας Φιλιατών Γηρομερίου και Πάργας κ.κ. Σεραπίων αποτελούμενο από τους Λάμπρου Παναγιώτη Πρόεδρο, Νάστα Ιωσήφ Γενικό Γραμματέα και
Αναστασόπουλο Βασίλειο Οργανωτικό Γραμματέα.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα και ανταλλάχθηκαν απόψεις.

Όπως δηλώνει η αντιπροσωπεία: “δωρίσαμε την εικόνα του Αγίου Δημητρίου και του ευχηθήκαμε καλή ποιμαντορία στα νέα του καθήκοντα και ο Τριαδικός Θεός να του Χαρίζει υγεία και δύναμη στο έργο που επιτελεί.”

Ο Μητροπολίτης με την σειρά του ευχαρίστησε για την συνάντηση, αναγνώρισε το δύσκολο έργο που επιτελούν οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και το υψηλό φρόνημα επαγγελματισμού που διακατέχει τους Έλληνες Πυροσβέστες. Ακολούθως, τόνισε ότι θα είναι πάντοτε δίπλα τους, όπου χρειαστεί και του ζητηθεί βοήθεια, για το κοινό καλό όλων.
Read More »
Στον Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Σεραπίωνα η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου Στον Μητροπολίτη Παραμυθιάς κ. Σεραπίωνα η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 423 νέες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 423 νέες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα αποτελέσματα των ενστάσεων για το «πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους, ηλικίας από 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Συγκεκριμένα, μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα χρηματοδοτηθούν 423 επιχειρήσεις επιπλέον των 741 επιχειρήσεων που είχαν ήδη εγκριθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι, ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου, με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:
- 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης,
- 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή και
- 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28.120.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020) και του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-kleista.
Read More »
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 423 νέες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ ΔΥΠΑ: Επιπλέον 423 νέες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 14.800 ευρώ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Μονάδα κέντρου ημέρας για παιδιά με αυτισμό θα ιδρυθεί στο Δήμο Σουλίου

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Μονάδα κέντρου ημέρας για παιδιά με αυτισμό θα ιδρυθεί στο Δήμο Σουλίου


Σε προγραμματική σύμβαση με το “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη”, προχωρά ο Δήμος Σουλίου, για την ίδρυση μονάδας Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αυτισμό.

Για τον λόγο αυτο εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο, η παραχώρηση του πρ. δημοτικού σχολείου Γκρίκας για την στέγαση της δομής.

Σκοπος του Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αυτισμό, ειναι:

Η εξασφάλιση της πλήρους και ουσιαστικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης των ωφελουμένων της Μονάδας στην κοινότητα,
Η αρωγή προς τους δημότες μέσω των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Κέντρου Ημέρας
Η διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τις παραπομπές προς το ΚΗ πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Η αρωγή του Δήμου ως προς τη διασύνδεση με φορείς (πολιτισμικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς κλπ) του Δήμου
Η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεων από το Φορέα Υλοποίησης από κοινού με το Δήμο ανοιχτές στο ευρύ κοινό με συμμετοχή της Μονάδας και των ωφελούμενων της κλπ,
Η υλοποίηση δράσεων αγωγής της κοινότητας  την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα εν γένει


Read More »
Μονάδα κέντρου ημέρας για παιδιά με αυτισμό θα ιδρυθεί στο Δήμο Σουλίου Μονάδα κέντρου ημέρας για παιδιά με αυτισμό θα ιδρυθεί στο Δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Με τον Παναγιώτη Δουδωνή η πίτα του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Με τον Παναγιώτη Δουδωνή η πίτα του ΠΑΣΟΚ ΘεσπρωτίαςΗ Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Θεσπρωτίας, σας προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 19:30, στην καφετέρια ENVY στην Ηγουμενίτσα (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 62).

Καλεσμένος και κεντρικός ομιλητής, θα είναι ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.

Read More »
Με τον Παναγιώτη Δουδωνή η πίτα του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας Με τον Παναγιώτη Δουδωνή η πίτα του ΠΑΣΟΚ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο αιολικό πάρκο στις ΔΕ Παραμυθιάς, Σουλioυ και Σελλών.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο αιολικό πάρκο στις ΔΕ Παραμυθιάς, Σουλioυ και Σελλών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, διατύπωσε αρνητική γνώμη επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α 1):«Αιολικό Πάρκο, ισχύος 57,60 MW, και των συνοδών του έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης& Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου, και ζητά την απόρριψη της ως άνω μελέτης , για τους βασικότερους λόγους που αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια :

1.Στη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου διαπιστώνεται η απουσία εκπόνησης της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) αλλά και τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού της όμορης με το έργο ΖΕΠ.

Η χωροθέτηση του έργου βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura (ΥΤ΢Η) 2000 και εκτός λοιπών προστατευμένων περιοχών (περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, υγροτόπων Ραμσάρ, πυρήνων εθνικών δρυμών, μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών). Βρίσκεται όμως εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία ««Παραμυθιά-Πετούσι-Αγ. Κυριακή» με κωδικό Κ239 (ΥΕΚ 707/27-5-76). Η απόσταση της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ 8 από το Δίκτυο Natura, “ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΧΕΡΟΝΤΑ”, είναι περίπου 1.667 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση από τα όρια της ΖΕΠ είναι τα 3.915 μέτρα και είναι από την Α/Γ3.Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, προβλέπεται: «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ΄ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, ακολουθείται, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), περιλαμβάνει δε υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.
Αξιολογεί και αξιοποιεί ελλιπώς την καταγραφή της ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και τις επιπτώσεις στα πτηνά όπως θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια, επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης), πορείες μετανάστευσης πτηνών, μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών

2.Αγνοεί τα συμπεράσματα της μελέτης για κατασκευή ΑΠΗΕ πάνω από 1.200 m υψόμετρο – που αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στην Ήπειρο – και τα απορρίπτει χωρίς εξαιρέσεις.

3.Δεν αναφέρεται στην επίδραση των συνοδευτικών έργων στην απρόσκοπτη διέλευση των κοπαδιών από και προς τους βοσκότοπους ειδικά σε μια περιοχή που το ζωικό κεφάλαιο είναι έντονο και η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια ενασχόληση για την πλειοψηφία των κατοίκων.

4. Η κατασκευή των συνοδών έργων που θα έχει σαν επακόλουθο την αποψίλωση εκτάσεων, εμφανή χωματουργικά, επιφάνεια οδοστρωσίας θα αλλοιώσουν με μη αναστρέψιμο τρόπο τον Αλπικό χαρακτήρα της περιοχής και τυχόν επιπτώσεις στα υφιστάμενα μονοπάτια . Είναι σαφές ότι η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της κατασκευής της οδοποιίας (νέα και βελτίωση υφιστάμενης) του αιολικού πάρκου στο τοπίο και δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο διαχείρισης του πλεονάσματος προϊόντων εκσκαφής που πρόκειται να παραχθούν από τα ως άνω έργα οδοποιίας.

5. Πέρα από τα γενικά γεωλογικά – υδρολογικά- τεκτονικά στοιχεία της περιοχής δεν απαντά στις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην περιοχή στα επιφανειακά και υπόγεια νερά λόγω της μεγάλης έκτασης παρεμβάσεων στο ανάγλυφο της περιοχής που πιθανόν να μεταβάλλουν την επιφανειακή και υπόγεια απορροή.

6. Δεν απαντά στο θέμα της οπτικής όχλησης που θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου σε συνδυασμό με την αλλοίωση και υποβάθμιση της περιοχής που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Επισημαίνεται ότι η ορεινοί όγκοι της περιοχής, η γειτνίαση με το Ιστορικό Σούλι αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, που τα καθιστούν σε συνδυασμό με την υλοποίηση των κατάλληλων έργων και υποδομών με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιστορικότητα αυτών, πόλο έλξης επισκεπτών με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία
Read More »
Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο αιολικό πάρκο στις ΔΕ Παραμυθιάς, Σουλioυ και Σελλών. Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο αιολικό πάρκο στις ΔΕ Παραμυθιάς, Σουλioυ και Σελλών. Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.


Δωρεά από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαριστεί την Τράπεζα Τροφίμων Ηπείρου για την μεγάλη προσφορά της σε τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.

Η ανάγκη βοήθειας στους συνδημότες μας που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι συνεχής. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχεται τις προσφορές σας καθημερινά 7:00 – 15:00 στα γραφεία του.


Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ώρες λειτουργίας : 07:00 – 15:00
Αγίου Δονάτου (έναντι Πυροσβεστικής)
Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ.: 2665021438

Email: kp@igoumenitsa.gr
Facebook: www.facebook.com/kpIgoumenitsas/
Read More »
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παραμυθιάς σε “Βασίλης Λώλος”

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024
Εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παραμυθιάς σε “Βασίλης Λώλος”


Με ευρεία πλειοψηφία (εκτός από τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συμπλήρωσης), εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παραμυθιάς σε Κλειστό Γυμναστήριο “Βασίλης Λώλος” τιμώντας έτσι η τοπική κοινωνία τον αείμνηστο Δήμαρχο Παραμυθιάς, έστω και με καθυστέρηση 17 ετών.

Σε ημερομηνία που θα οριστεί σύντομα, θα λαβει χώρα η τελετή ονοματοδοσίας, κλείνοντας ετσι μια οφειλούμενη υποχρέωση.

O Βασίλης Λώλος διατέλεσε Δήμαρχος Παραμυθιάς για 5 χρόνια με εξαιρετική επιτυχία. Το 2002 εκλέχτηκε για πρώτη φoρά και επανεκλέχτηκε το 2006. Εκτός των άλλων ήταν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και μέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Θεσπρωτία.

Πολιτεύτηκε με ήρεμο τρόπο, αφού δεν ήταν άνθρωπος των άκρων και ακολουθούσε ήπιους τόνους. Ενα απο τα χαρακτηριστικά του ήταν πως με πρωτοβουλίες του, δεν άφηνε ποτέ τις γραφειοκρατικές διαδικασίες να καθυστερούν την υλοποίηση των έργων του.

Έδωσε έμφαση στην πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής και πρωτοστατούσε σε περιβαλλοντολογικές δράσεις όπως στην προσπάθεια καθαρότητας των νερών του ποταμού Καλαμά.

Είναι από τις περιπτώσεις που οι συνδημότες του είχαν να λένε τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν, αφού πάντοτε ήταν ευδιάθετος, με το χαμόγελο στα χείλη και πρόθυμος να τους εξυπηρετήσει. Οι πόρτες του γραφείου δεν έκλειναν για τους πολίτες, τους οποίους δεχόταν χωρίς τυπικότητες και άκουγε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους με προσοχή. Άνθρωπος συναισθηματικός, υπηρετούσε τον τόπο του και τους συμπατριώτες του με καλοσύνη και νηφαλιότητα.

Επί μακρό χρονικό διάστημα διετέλεσε πρόεδρος στο χωριό του, Χρυσαυγή και μερίμνησε για την αξιοποίηση του αρχαίου οικισμού της Ελέας. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον τομέα του επίπλου. Μια από τις βασικές μέριμνές του σαν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας υπήρξε η προώθηση των εμπορικών σχέσεων με την γειτονική Αλβανία.

Η ανθρωπιστική συμπεριφορά του, υπήρξε κατά τη γνώμη μας, και η πολυτιμότερη κληρονομιά που άφησε πίσω του.
Read More »
Εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παραμυθιάς σε “Βασίλης Λώλος” Εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο η ονοματοδοσία του Κλειστού Γυμναστηρίου της Παραμυθιάς σε “Βασίλης Λώλος” Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 14, 2024 Rating: 5

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες

Πώς να Φορέσετε Εσπαντρίγιες; 3 Ιδέες Συνόλων για Γυναίκες Στην αγορά, κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά είδη παπουτσιών που μπορούν να κάνου...

Σελίδες