Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019


Η εν Σέλιανη συμπλοκή, καθώς αργότερα απεδείχθη, υπήρξε σπουδαιοτέρα παρ’ όσον κατ’ αρχάς υπετέθη. 

Οι ανδρείοι Σελιανίται 18 μόνον όντες τον αριθμόν (διότι οι λοιποί εφύλασσον εις άλλας επικαίρους θέσεις και δεν έφθασαν εν καιρώ) αντεστάθησαν ερρωμένως κατά των 150 επελθόντων Τσάμηδων και εφόνευσαν εκ τούτων 13, πληγώσαντες υπέρ τους 15, ενώ εκ των γενναίων Σελιανιτών δύο μόνον εφονεύθησαν. 

Ήδη οι δυστυχείς Σελιανίται, απειλούμενοι υπό των εξαγριωθέντων Τσάμηδων, διατελούσιν ως εν καταστάσει πολιορκίας εν τω χωρίω των, μη τολμώντες να εξέλθωσι μηδέ προς καλλιέργειαν των αγρών των και διατρέχοντες τον κίνδυνον να πάθωσιν εκ της πείνης. 

Συνεπεία τούτου έρανοι ενεργούνται παρά των ενταύθα χριστιανών, όπως αποσταλώσιν αυτοίς τα χρειώδη προς διατροφήν των.

Εφημερίδα "ΩΡΑ", 17-8- 1879
Για την αντιγραφή - Αντώνης Βενέτης
Για την εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ 


Read More »
Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879 Συμπλοκή Αλβανοτσάμηδων και Σελιανητών, στην Θεσπρωτία του 1879 Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλίαΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30η του μηνός Σεπτέμβρη του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αίτημα εννέα δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης για συζήτηση σχετικά με το θέμα των πεταμένων Βιβλίων .
Εισηγητής: Σκεύης Δημήτριος, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.

Read More »
Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία Φιλιάτες: Σήμερα το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε η αντιπολίτευση για τα πεταμένα βιβλία Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας


Read More »
Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Ηγουμενίτσα: Ημερίδα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου
 

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 29 θέματα στην ημερησία διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Σύσταση επιτροπής «Λαμπόβου 2019».

ΘΕΜΑ 3o: Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ- ΠΑΡΚ) στη Δ.Κ Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 4o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ Α.Ε.’ και ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας ‘ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ 6o: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 8o: Ορισμός μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΘΕΜΑ 10o: Ορισμός μελών για το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.

ΘΕΜΑ 11o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 12o: Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και απόδοσης τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 14o: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 16o: Ορισμός υπαλλήλου και εξουσιοδότηση αυτού για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Ελλάδος.

ΘΕΜΑ 17o: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας από το Δήμο.

ΘΕΜΑ 18o: Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011241645 στην Υποδράση 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» , του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων(ΤΑΠΤοκ)»του ΠΑΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 19o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων και δράσεις ασφάλειας μαθητών.

ΘΕΜΑ 20o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση Αγωγών Παντοροϊκού Δικτύου Πόλης Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 21o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς.

ΘΕΜΑ 22o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 23o: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 24o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΧΟΙΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 25o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 26o:Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 27o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΣΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 28o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».

ΘΕΜΑ 29o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *.
Read More »
Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ)

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ)
 


Σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους επισήμων και παρευρισκομένων κορυφώθηκαν το πρωί της Κυριακής στο σημείο εκτέλεσης, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 49 Προκρίτους της Παραμυθιάς που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά στρατεύματα και τους μουσουλμάνους Τσάμηδες, σαν σήμερα πριν από 76 χρόνια.

Στην αρχιερατική θεία λειτουργία που προηγήθηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ.κ Δημήτριου (ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς κ.κ Τιτος, απουσίαζε λόγω των εργασιών της Ιεράς Συνόδου) το παρών μεταξύ άλλων έδωσαν:

Οι βουλευτές Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και Μάριος Κάτσης ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι δήμαρχοι Σουλίου, Φιλιατών, Πάργας και Διστόμου, Γιάννης Καραγιάννης, Σπύρος Παππάς, Νίκος Ζαχαριάς και Ιωάννης Σπαθάς αντίστοιχα, η αντιπεριφερειάρχης εμπορίου και περιβάλλοντος Σταυρούλα Μπραίμη, ο διοικητής της Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού ταξίαρχος Δημήτριος Μπολομύτης, ο διοικητής της 3ης περιφερειακής διοίκησης λιμενικού σώματος Αρχιπλίαρχος Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, ο διοικητής του 628 τάγματος πεζικού Ταγματάρχης Πεζικού Γεώργιος Εξαρχόπουλος, ο διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσπρωτίας Αστυνομικός Διευθυντής Παππας Ιωάννης, ο λιμενάρχης Ηγουμενίτσας Αντιπλοίαρχος Αντώνης Μάζης, ο διοικητής της πυροσβεστικής Θεσπρωτίας Αντιπύραρχος Λεωνίδας Γκιόκας, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Παραμυθιάς Αστυνομικός Υποδευθυντής Χρήστος Γρίβας, ο προϊστάμενος της πυροσβεστικής Παραμυθιάς Επιπυραγός Ευάγγελος Μπέλλος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και πλήθος κόσμου.

Για την ανάγκη διατήρησης της επώδυνης άλλα ταυτόχρονα διδακτικής μνήμης, έκανε λόγο στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη των 49 και εμπνεόμαστε από τα μηνύματα της θυσίας τους που είναι ο πατριωτισμός και τα ιδανικά της ελευθερίας καθώς και η καταδίκη του ναζισμού και του κάθε μορφής ολοκληρωτισμού». Ο δήμαρχος Σουλίου αναφέρθηκε και στις Γερμανικές αποζημιώσεις, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το αίτημα αναζητά δικαίωση για λόγους όχι μόνο υλικούς αλλά κυρίως ηθικούς.

Ιδιαιτέρα συγκινητική η ομιλία της Αγνής Δρίμτζια (εγγονή εκτελεσθέντος), η οποία περιέγραψε γλαφυρά πως βίωσε οι οικογένεια της εκείνες τις τραγικές ημέρες.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, χαρακτηριστικές εικόνες από το τι συνέβη το πρωί της Κυριακής, στην Παραμυθιά
 
Read More »
Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ) Παραμυθιά: Με δυνατές συγκινήσεις κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την εκτέλεση των 49 Προκρίτων (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON 
 
 

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να συμβάλλει θετικά ποικιλοτρόπως στις πόλεις που τις φιλοξενούν. Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη οργάνωση καθώς και ο επιδέξιος σχεδιασμός αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας.

Τα οφέλη των αγώνων του Τριάθλου που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας την 5η και 6η Οκτωβρίου 2019, από την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας με συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μπορούν σε γενικές γραμμές να ομαδοποιηθούν σε: οικονομικά, εμπορικά, τουριστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και ψυχολογικά.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων από τις δαπάνες των επισκεπτών, η διοργάνωση δημιουργεί ευκαιρίες για τη βελτίωση της εικόνας της περιοχής της Ηγουμενίτσας ως ενός ελκυστικού και αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσφέρονται ακόμα νέες ευκαιρίες για πιθανούς επενδυτές, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας της διοργανώτριας κοινότητας.

Ενισχύονται οι αξίες και οι παραδόσεις της περιοχής μας σε πολιτιστικό επίπεδο, ενώ ο τοπικός πληθυσμός, μέσω των εθελοντικών δράσεων και της γενικότερης παρακολούθησης της οργάνωσης, αφυπνίζεται όσον αφορά την υγεία και τα καθημερινά οφέλη της άσκησης. Αναπτύσσει το αθλητικό ιδεώδες, το ομαδικό πνεύμα και συνειδητοποιείται η ισχύς και η αξία του «ευ αγωνίζεσθαι».

Για τους λόγους αυτούς απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή όλων μας. Η συλλογική δράση θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Κάθε πολίτης οφείλει να επιδείξει τον ανάλογο σεβασμό τόσο στη διοργάνωση, ιδίως όσον αφορά το χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες, όσο και στην υποδοχή των φιλοξενούμενων αθλητών και των οικογενειών τους που έρχονται από όλη την Ελλάδα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του IL PORTO TRIATHLON

Read More »
Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON Ηγουμενίτσα: 4ο IL PORTO TRIATHLON Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019
Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα
 


Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προέβησαν, απογευματινές ώρες της Κυριακής, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.
Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας της οικείας Λιμενικής Αρχής εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και επέδειξε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό να μεταβεί παράνομα στο εξωτερικό.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.
Read More »
Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Μία σύλληψη εχτές το απόγευμα στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 30, 2019 Rating: 5

Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο Πλαταριάς

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο Πλαταριάς (+ΒΙΝΤΕΟ)Aπό τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών υπογράφηκαν οι συμβάσεις κατασκευής δύο κυκλικών κόμβων στις Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτης (θέση Ελεούσα – Εργατικές κατοικίες) και Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Πλαταριά).

Με την κατασκευή των ανωτέρω κόμβων, ικανοποιούνται αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα βελτιώνονται οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στην Πλαταριά, ο κυκλικός κόμβος στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσα- Πρέβεζα, έχει προϋπολογισμό 640.000 ευρώ και θα κατασκευαστεί από την ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.. Η έναρξη των εργασιών μπορεί να γίνει άμεσα, με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 25η Μαρτίου 2020. Ο κυκλικός κόμβος θα κατασκευαστεί στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με την Επαρχιακή οδό Πλαταριάς- Συβότων – Πέρδικας 9ης και 19ης επ. οδών Π.Ε. Θεσπρωτίας. Με την κατασκευή του έργου θα αναβαθμιστεί το οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς σήμερα υπάρχουν σοβαρές ατέλειες στο οδόστρωμα όσον αφορά τις συνθήκες ασφάλειας (ορατότητα, σήμανση κλπ) στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Να σημειωθεί πως μετά το συγκεκριμένο κόμβο, θα ακολουθήσει η κατασκευή και νέου έργου, για τη βελτίωση της οδού Πλαταριά- Σύβοτα, στην περιοχή Πλαταριάς, για το οποίο επίσης έχει αναδειχθεί ανάδοχος.

Read More »
Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο Πλαταριάς Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο Πλαταριάς Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Ομιλητής στο 8ο συνέδριο “e-Business & Social media world” ο Θεσπρωτός Βασίλης Παππάς

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Ομιλητής στο 8ο συνέδριο “e-Business & Social media world” ο Θεσπρωτός Βασίλης Παππάς

 
Το “μήνυμα marketing” στην σημερινή εποχή: Ομιλία στο 8ο συνέδριο e-Business & Social media world

Την Παρασκευή 27/9 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 8ο συνέδριο “e-Business & Social media world”. Αποτελεί το ετήσιο ραντεβού όλων των ανθρώπων του Marketing, της διαφήμισης, start-ups, και επιχειρηματιών.

Στην εκδήλωση είχαμε φέτος την χαρά να δούμε ανάμεσα στους ομιλητές τον συμπολίτη, φίλο και συνεργάτη της εφημερίδας και του site μας, κ. Βασίλη Παππά, Σύμβουλο Marketing, και ιδιοκτήτη του Epixeirein.gr με πολυετή ενασχόληση πάνω στο αντικείμενο.

Η ομιλία του ήταν πάνω στο μάρκετινγκ και πως οι επιχειρήσεις θα φτιάξουν μηνύματα και διαφημίσεις που θα τραβούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε μια εποχή όπου όλοι «τρέχουν» για να προλάβουν κάτι, κυκλοφορούν με το κινητό στο χέρι, και χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα των πληροφοριών.

Στο ίδιο πάνελ ομιλητές ήταν η διευθύντρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari, κ Ξένια Κούρτογλου, ο διευθυντής για την Ελλάδα, μιας από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες στον κόσμο, της Ogilvy, η διευθύντρια της Viva Wallet, κ Νίκη Σωτηροπούλου, και πολλά ακόμα σημαντικά στελέχη μεγάλων ελληνικών εταιρειών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης, Marketing, Social media, PR & Επικοινωνίας, κ.α.

Η δυναμική και απαιτητική αγορά στο e-business και φυσικά στα Social Media & το Digital Marketing, χρειάζεται επαγγελματίες που είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αξιοποιήσουν και να διαχειριστούν με επιτυχία τις νέες τάσεις, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να φέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην επιχείρηση.

Την ανάγκη αυτή ανέδειξε το συνέδριο καθώς και την συνεργασία όλων των καναλιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα βρείτε εδώ https://www.e-businessworld.gr/

Read More »
Ομιλητής στο 8ο συνέδριο “e-Business & Social media world” ο Θεσπρωτός Βασίλης Παππάς Ομιλητής στο 8ο συνέδριο “e-Business & Social media world” ο Θεσπρωτός Βασίλης Παππάς Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Στην Ανκόνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Στην Ανκόνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
 

Στο πλαίσιο των Αθλητικών Αγώνων Νέων ANIMUS 2019 στην Ανκόνα της Ιταλίας, ο Δήμαρχος της Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, επικεφαλής συντονιστής της ελληνικής αντιπροσωπείας, συναντήθηκε με την Δήμαρχο της Ανκόνα κυρία Valeria Mancinelli, η οποία αναδείχτηκε ως η καλύτερη γυναίκα Δήμαρχος της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα Αυτοδιοίκησης.

Η Δήμαρχος της Ανκονα ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας για τον άψογο συντονισμό της διοργάνωσης από ελληνικής πλευράς και επεσήμανε για μια ακόμη φορά την άριστη σχέση και συνεργασία των δύο πόλεων, κάτι για το οποίο και οι δύο Δήμαρχοι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και να ενισχύσουν με μελλοντικές συνεργασίες.

Read More »
Στην Ανκόνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Στην Ανκόνα βρέθηκε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Παράταση της Έκθεση Εικαστικών Τεχνών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Παράταση της Έκθεση Εικαστικών Τεχνών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου
 
 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει ότι η διάρκεια παρουσίασης της περιοδικής έκθεσης PORTaRT 2019 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. 
Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της ομότιτλης έκθεσης που παρουσιάστηκε στον ίδιο χώρο τον Ιούνιο-Οκτώβριο 2017.

Ηπειρώτες καλλιτέχνες, μέλη του Σωματείου, συναντιούνται για δεύτερη φορά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και μέσα από τα έργα τους επιχειρούν να διευρύνουν και να δώσουν συνέχεια στον εικαστικό διάλογο με το φιλότεχνο κοινό της πόλης που ξεκίνησε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούνιο. Παράλληλα, δημιουργούν το πλαίσιο για έναν ευρύτερο διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία στην Ήπειρο, αντλώντας από τα πολλαπλά νοήματα της έννοιας του λιμανιού, που μέσα από τα μονοπάτια της εικαστικής δημιουργίας σηματοδοτεί άλλοτε την αφετηρία και άλλοτε καταλήγει να αποτελεί έναν επίζηλο προορισμό, ενώ συχνά μετουσιώνεται σε μωσαϊκό ανθρώπινων κοινοτήτων, σε τόπο συνάντησης πολιτισμών, σε αφηγήσεις των ανθρώπινων σκέψεων, βιωμάτων και προσωπικών αναζητήσεων.

Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας με το Σωματείο Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Εφορείας
Γεωργία Πλιάκου
Αρχαιολόγος
Read More »
Παράταση της Έκθεση Εικαστικών Τεχνών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου Παράταση της Έκθεση Εικαστικών Τεχνών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

"Τάξη" στις δράσεις αναψυχής στον ποταμό Αχέροντα

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019

"Τάξη" στις δράσεις αναψυχής στον ποταμό Αχέροντα

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας επαναπροκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών: «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και τη διαχείριση των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχέροντα» με εκτιμώμενη αξία 36.500,00 € χωρίς ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στον σχεδιασμό της άσκησης δράσεων αναψυχής και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας μορφής, καθώς και στην αποτύπωση κατευθύνσεων για την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών στα Στενά του Αχέροντα, η οποία δέχεται μεγάλες πιέσεις από την άναρχη ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες οπότε παρατηρείται και αυξημένος αριθμός επισκεπτών. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
Η Φάση Α περιλαμβάνει (α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την άσκηση των τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, καθώς και της κίνησης των επισκεπτών και (β) την αποτύπωση των πιέσεων που ασκούνται από τις αναψυχικές δραστηριότητες.
Η Φάση Β περιλαμβάνει (α) τη σύνταξη κατευθύνσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και (β) τη σύνταξη προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή.
Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την αειφορική διαχείριση της περιοχής με την ανάπτυξη ηπίων μορφών τουρισμού, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα, την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής, την ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων, από τα παραδοτέα της δράσης, θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των αυξημένων πιέσεων που δέχεται η προστατευόμενη περιοχή με την τήρηση οργανωτικών και διοικητικών μέτρων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμβατών με την ανάγκη προστασίας της.

Η εν λόγω Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ .
Επιπλέον τα τεύχη είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.kalamas-acherontas.gr στην διαδρομή:http://www.kalamas-acherontas.gr/anakoinwseis-prokyrhxeis όπου καταχωρήθηκε στις 20-09-2019.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ, όπου θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, που έχουν έγκαιρα υποβληθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή (τηλ. 2665021319) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Read More »
"Τάξη" στις δράσεις αναψυχής στον ποταμό Αχέροντα  "Τάξη" στις δράσεις αναψυχής στον ποταμό Αχέροντα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Απορρίμματα σε θέσεις εντός της Προστατευόμενης Περιοχή των Εκβολών Καλαμά

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019

Απορρίμματα σε θέσεις εντός της Προστατευόμενης Περιοχή των Εκβολών Καλαμά 


           
Μετά από επόπτευση στην Προστατευόμενη Περιοχή των Εκβολών Καλαμά (25-09-2019) και ειδικότερα στην περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με τη λιμνοθάλασσα «Ρηχό» (πίσω από το Δρέπανο), παρατηρήθηκε συγκέντρωση απορριμμάτων όπως αστικά, οικοδομικά κ.α., μέρος των οποίων απεικονίζεται στη φωτογραφία που ακολουθεί. Συγκεντρώσεις των απορριμμάτων, χωρίς όμως αυτά να περιορίζονται μόνο σε αυτές, εντοπίστηκαν στα σημεία που φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας (σημεία 1 – πλησίον της λιμνοθάλασσας «Ρηχό» και 2 – κάδος που έχει ανατραπεί).


Σχετικά με το θέμα, έχει υπάρξει προηγούμενη αλληλογραφία μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίοδο που η τουριστική επισκεψιμότητα των υπό συζήτηση περιοχών ήταν υψηλή, με αντίστοιχη ένταση στην παραγωγή απορριμμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες (όπως ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας) μας είχαν ενημερώσει ότι δεν ήταν σε θέση «να επιτηρούν και να ελέγχουν σε καθημερινή βάση το επίπεδο καθαριότητας και ευπρέπειας των χώρων». Παρά το γεγονός ότι πλέον βρισκόμαστε σε περίοδο που η τουριστική επισκεψιμότητα έχει μειωθεί (οπότε δεν παράγονται απορρίμματα με το ρυθμό που παράγονταν κατά τη θερινή περίοδο), εξακολουθούν να καταγράφονται συγκεντρώσεις απορριμμάτων.
            Εξαιτίας του γεγονότος ότι με τις πρώτες αυξημένες κατακρημνίσεις και την αύξηση της έντασης των ανέμων, τα εν λόγω απορρίμματα θα καταλήξουν στην παρακείμενη λιμνοθάλασσα υποβαθμίζοντάς τη από οικολογικής και παραγωγικής άποψης μέχρι και αισθητικής, οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες χρειάζεται πλέον να εξετάσουν τη δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης των απορριμμάτων.
Read More »
Απορρίμματα σε θέσεις εντός της Προστατευόμενης Περιοχή των Εκβολών Καλαμά Απορρίμματα σε θέσεις εντός της Προστατευόμενης Περιοχή των Εκβολών Καλαμά Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Τα πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα και του Μάριου Κάτση

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Τα πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα και του Μάριου Κάτση
Το πόθεν έσχες των βουλευτών έδωσε στην δημοσιότητα η Βουλή. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έχει δηλώσει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 43.965 ευρώ, 23.304 ευρώ είναι τα εισοδήματα από ακίνητα και 49.314 ευρώ τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες. Διαθέτει αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς με μικρά ποσά. Το μεγαλύτερο ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες, μετέχει ο ίδιος σε τρεις επιχειρήσεις, σε μία η σύζυγός του και σε μία ακόμη συγγενής πρώτου βαθμού, έχει ένα αυτοκίνητο και αρκετά ακίνητα.

Διαβάστε αναλυτικά το πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 36.177 ευρώ και 4.801 από άλλες πηγές. Έχει έξι τραπεζικούς λογαριασμούς με καταθέσεις 40 χιλιάδων ευρώ ενώ δεν διαθέτει κανένα ακίνητο. Στην κατοχή του έχει ένα δίκυκλο από χρήση προηγούμενων ετών και δεν δηλώνει κανένα όχημα.

Διαβάστε αναλυτικά το πόθεν έσχες του Μάριου Κάτση
Read More »
Τα πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα και του Μάριου Κάτση Τα πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα και του Μάριου Κάτση Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Ερώτηση Κάτση για τις μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Θεσπρωτία

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Ερώτηση Κάτση για τις μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Θεσπρωτία
 
 

Ερώτηση, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ερωτώντας τον για την πρωτοφανή κίνηση που προέβη στη φετινή χρονιά, μέσω του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων να μην «ανοίξει» συμπληρωματικά απολύτως καμία θέση στις αστυνομικές διευθύνσεις της Ηπείρου κατέθεσε ο Μάριος Κάτσης μαζί με άλλους τρεις Ηπειρώτες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση να μην ενισχυθεί η Ήπειρος με επιπλέον προσωπικό έρχεται σε αντίθεση με τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης σε μια Περιφέρεια που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της γεωγραφίας και του σημαντικού ορεινού όγκου και της παράκτιας γραμμής της, της διασυνοριακής γραμμής, των εμπορικών δρόμων και των λιμανιών της.

«Δεν ελήφθη καθόλου υπόψη ότι το αστυνομικό προσωπικό προσδοκά στις τακτικές και στις έκτακτες μετακινήσεις προκειμένου να μετακινηθεί προς τον τόπο συμφερόντων του» επισημαίνουν οι βουλευτές. Πολλοί ένστολοι υπηρετούν μακριά από τις οικογενειακές εστίες, με σημαντική επιβάρυνση του οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού, συχνά μακριά και από τις συζύγους και τα παιδιά τους, προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα μόρια για να μετακινηθούν και να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους. Γίνεται φανερό επομένως, ότι η απόφαση για μηδενικές μετακινήσεις δυσχεραίνει τη λειτουργική και επιχειρησιακή εξέλιξη των αστυνομικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και υπονομεύει την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Ηπείρου.

Αναλυτικά η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: «Καμία μετακίνηση προς τις αστυνομικές Διευθύνσεις Ιωαννίνων, Άρτας Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις»

Είθισται, κάθε χρόνο, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, να συγκαλείται το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων το οποίο εκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις τακτικές μεταθέσεις. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η συμπληρωματική κάλυψη των οργανικών θέσεων που παρέμειναν κενές μετά τις τακτικές μεταθέσεις.
Ωστόσο, φέτος το αρμόδιο Συμβούλιο προέβη σε μια πρωτοφανή κίνηση, αποφασίζοντας να μην «ανοίξει» συμπληρωματικά απολύτως καμία θέση στις αστυνομικές διευθύνσεις της Ηπείρου. Η απόφαση να μην ενισχυθεί η Ήπειρος με επιπλέον προσωπικό έρχεται σε αντίθεση με τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης σε μια Περιφέρεια που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της γεωγραφίας και του σημαντικού ορεινού όγκου και της παράκτιας γραμμής της, της διασυνοριακής γραμμής, των εμπορικών δρόμων και των λιμανιών της.
Επιπλέον δεν ελήφθη καθόλου υπόψιν ότι το αστυνομικό προσωπικό προσδοκά στις τακτικές και στις έκτακτες μετακινήσεις προκειμένου να μετακινηθεί προς τον τόπο συμφερόντων του. Πολλοί ένστολοι υπηρετούν μακριά από τις οικογενειακές εστίες, με σημαντική επιβάρυνση του οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού, συχνά μακριά και από τις συζύγους και τα παιδιά τους, προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα μόρια για να μετακινηθούν και να επανασυνδεθούν με τις οικογένειές τους.
Η μηδενική ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών σε αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας αφήνουν πολλαπλά εκτεθειμένη των πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Επειδή, μόλις πρόσφατα, η κυβέρνηση με το Προεδρικό Διάταγμα 86/2019, κατήργησε 1.115 οργανικές θέσεις κυρίως αστυφυλάκων, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις 6.700 οργανικές θέσεις που καταργήθηκαν εν μια νυκτί το 2014 με τον Νόμο 4249, καταδεικνύοντας το πώς αντιλαμβάνεται η Νέα δημοκρατία την αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας,
Επειδή, η απόφαση για μηδενικές μετακινήσεις δυσχεραίνει τη λειτουργική και επιχειρησιακή εξέλιξη των αστυνομικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και υπονομεύει την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της Ηπείρου,
και επειδή, δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους ένστολους όσον αφορά τη μελλοντική προσωπική και οικογενειακή κατάσταση και εξέλιξη,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων να μην γίνουν συμπληρωματικές μεταθέσεις στις αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας;
Πόσες είναι οι θέσεις αστυφυλάκων που καταργήθηκαν με το ΠΔ 86/2019 στις αστυνομικές Διευθύνσεις της Ηπείρου;
Συμφωνεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις μηδενικές συμπληρωματικές μεταθέσεις στην Ήπειρο;
Προτίθεστε να επανεξετάσετε την απόφαση για μηδενική μετακίνηση προς τις αστυνομικές Διευθύνσεις της Ηπείρου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεροβασίλη Όλγα
Κάτσης Μάριος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Τζούφη Μερόπη
Read More »
Ερώτηση Κάτση για τις μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Θεσπρωτία Ερώτηση Κάτση για τις μηδενικές μεταθέσεις αστυνομικών στην Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Παραμυθιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός για την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου του Θαυματουργού (+ΒΙΝΤΕΟ)

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Παραμυθιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός για την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου του Θαυματουργού (+ΒΙΝΤΕΟ)Την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου του Θαυματουργού γιόρτασε το βράδυ του Σαββάτου η Παραμυθιά.

Στον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό που πραγματοποιήθηκε χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κ.κ Δημήτριου καθώς και στην λιτάνευση του ιερού Λειψάνου που ακoλούθησε, το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν:

Οι βουλευτές Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας και Μάριος Κάτσης ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, η αντιπεριφερειάρχης περιβάλοντος και εμποριου Σταυρούλα Μπραΐμη ο διοικητής του 628 τάγματος πεζικού Ταγματάρχης Πεζικού Γεώργιος Εξαρχόπουλος, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσπρωτίας Αντιπύραρχος Λεωνίδας Γκιόκας, o διοικητής του τάγματος εθνοφυλακής Ηγουμενίτσας Ταγματάρχης Ελευθέριος Βάντζος, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Παραμυθιάς Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήστος Γρίβας, ο προϊστάμενος της πυροσβεστικής Παραμυθιάς Επιπυραγός Ευάγγελος Μπέλλος, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων καθώς και πλήθος πιστών.

Δειτε στο βιντεο που ακολουθεί, χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τον εορτασμό της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Δονάτου
 
Read More »
Παραμυθιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός για την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου του Θαυματουργού (+ΒΙΝΤΕΟ) Παραμυθιά: Με λαμπρότητα ο εορτασμός για την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Δονάτου του Θαυματουργού (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας και με νομική υπόσταση

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας και με νομική υπόσταση 
 

Νομική υπόσταση απέκτησε το εμπορευματικό κέντρο του Λιμένα Ηγουμενίτσας, καθώς ιδρύθηκε η «Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» (δ.τ. «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.»), θυγατρική της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε!

Σύμφωνα με το καταστατικό της ιδρυθείσας πλέον εταιρείας, πρόκειται για εταιρεία «Ειδικού Σκοπού» για την Ανάπτυξη – Διαχείριση Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και βασικό μέτοχο την ΟΛΗΓ ΑΕ.

Ήδη, μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία προχώρησε και στην πρώτη της πράξη: Την 05η Ιουλίου 2019 κατατέθηκε από την «ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.» Α.Ε., ο Φάκελος αδειοδότησης του Εμπορευματικού Κέντρου, για την έκδοση ΚΥΑ στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Read More »
Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας και με νομική υπόσταση Επιχειρηματικό Πάρκο Ηγουμενίτσας και με νομική υπόσταση Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσπρωτίας

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσπρωτίας
 
 

Στις 20 και 21 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα το 3ο φεστιβάλ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δύο μέρες πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Φίλοι και συναγωνιστές σύντροφοι και συντρόφισσες στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις το διήμερο φεστιβάλ.

Την πρώτη μέρα ο Άγγελος Χάγιος ανέπτυξε τις θέσεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκφραστών, στο πλούσιο διάλογο που αναπτύχθηκε, φάνηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης του μετώπου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

 
Η δεύτερη μέρα είχε σαν στόχο να προβληματίσει αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός κινήματος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές συνέπειες του αδηφάγου καπιταλιστικού κέρδους. Στόχο τον οποίο και πέτυχε. Ο Κώστας Σκορδούλης καθώς και ο Ταξιάρχης Κωστόγιαννης ανέλυσαν τον μαύρο πρόσωπο του κεφαλαίου το οποίο μέσα από τους υπόγειους και υπέργειους πόρους κερδοφορεί σε βάρος των λαών και του περιβάλλοντος.

Και τα δύο βράδια οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με υπέροχη μουσική (παραδοσιακό ηπειρώτικο γλέντι και έντεχνο και λαϊκό τραγούδι).

Read More »
Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα: Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσπρωτίας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
 
 
 
Σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου ''ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΑΡΓΗΣ'' με συμβατικό τίμημα 357.631,09 € πλέον Φ.Π.Α., κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Read More »
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Σεπτεμβρίου 29, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το φορτηγό από το οποίο πιθανόν ξεκίνησε η φωτιά στο Olympic Champion (+ΒΙΝΤΕΟ)

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το φορτηγό από το οποίο πιθανόν ξεκίνησε η φωτιά στο Olympic Champion (+ΒΙΝΤΕΟ)Read More »
Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το φορτηγό από το οποίο πιθανόν ξεκίνησε η φωτιά στο Olympic Champion (+ΒΙΝΤΕΟ) Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το φορτηγό από το οποίο πιθανόν ξεκίνησε η φωτιά στο Olympic Champion (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου που ξέσπασε φωτιά (+ΒΙΝΤΕΟ)

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
Ηγουμενίτσα: Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου που ξέσπασε φωτιά (+ΒΙΝΤΕΟ)Read More »
Ηγουμενίτσα: Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου που ξέσπασε φωτιά (+ΒΙΝΤΕΟ) Ηγουμενίτσα: Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του πλοίου που ξέσπασε φωτιά (+ΒΙΝΤΕΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

3 τραυματίες από τη φωτιά στο Champion Olympic - Βίντεο με το πλοίο μέσα στους καπνούς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
3 τραυματίες από τη φωτιά στο Champion Olympic - Βίντεο με το πλοίο μέσα στους καπνούς στο λιμάνι της ΗγουμενίτσαςΣτο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Ηγουμενίτσας, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο δύο επιβάτες του πλοίου Champion Olympic, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν αμέσως μετά.

Πρόκειται, για ένα 80χρονο Έλληνα και ένα Γερμανό ο οποίος έφερε μικρό έγκαυμα στο πόδι. 
Στο Νοσοκομείο Φιλιατών μεταφέρθηκε ένας Κούρδος μετανάστης με αναπνευστικά προβλήματα, λόγω αναθυμιάσεων, υπόθεση για την οποία έχει επιληφθεί το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Στην Ηγουμενίτσα αναμένεται να φτάσει από λεπτό σε λεπτό ο υποστράτηγος της Πυροσβεστικής Σπύρος Βαλσάμης ενώ στο συμβάν βρίσκεται και συντονίζει την κατάσβεση της φωτιάς ο αρχιπύραρχος Θωμάς Ρίζος Περιφερειακός Διοικητής Ηπείρου.
 
Read More »
3 τραυματίες από τη φωτιά στο Champion Olympic - Βίντεο με το πλοίο μέσα στους καπνούς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 3 τραυματίες από τη φωτιά στο Champion Olympic - Βίντεο με το πλοίο μέσα στους καπνούς στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Εναέριο βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο πλοίο

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
Ηγουμενίτσα: Εναέριο βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο πλοίο Read More »
Ηγουμενίτσα: Εναέριο βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο πλοίο Ηγουμενίτσα: Εναέριο βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στο πλοίο Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
Ηγουμενίτσα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο εσωτερικό του πλοίουRead More »
Ηγουμενίτσα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου Ηγουμενίτσα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

Βίντεο από τη φωτιά στο καράβι στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
Βίντεο από τη φωτιά στο καράβι στην Ηγουμενίτσα
 
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το πρωί,  στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION», το οποίο μόλις είχε ξεκινήσεις από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για την Βενετία. 

Στο πλοίο υπάρχουν 578 επιβάτες και 75 άτομα πλήρωμα, οι οποίοι έχουν ήδη αποβιβαστεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, η φωτιά εκτιμάται πως ξεκίνησε από φορτηγό πλοίο το οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό του πλοίου. 

Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέα ανάρτηση.


Read More »
Βίντεο από τη φωτιά στο καράβι στην Ηγουμενίτσα Βίντεο από τη φωτιά στο καράβι στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 538 επιβάτες και 75 μέλη πληρώματος,στο Olympic Champion (+ΦΩΤΟ)

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019

ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 538 επιβάτες και 75 μέλη πληρώματος,στο Olympic Champion (+ΦΩΤΟ)Στο γκαράζ του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Olympic Champion, ξέσπασε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες,η πυρκαγιά.Στο πλοίο επέβαιναν 538 επιβάτες και 75 μέλη πληρώματος, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει για Βενετία, επέστρεψε και πρόσδεσε αυτοδύναμα στο λιμάνι.Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ...
κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, ενώ στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό του λιμενικού, ένα ρυμουλκό και χερσαία μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Το Olympic Champion ναυπηγήθηκε το 2000, έχει ολικό μήκος 204 μέτρα και πλάτος 26,13.
Read More »
ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 538 επιβάτες και 75 μέλη πληρώματος,στο Olympic Champion (+ΦΩΤΟ)  ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 538 επιβάτες και 75 μέλη πληρώματος,στο Olympic Champion (+ΦΩΤΟ) Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

ΕΚΤΑΚΤΟ:Φωτιά στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION»,στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας!

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019
ΕΚΤΑΚΤΟ:Φωτιά στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION»,στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας!

 
 
Φωτιά ξέσπασε,για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πριν από λίγο,στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION» High Speed Ferry,το οποίο εκτελεί δρομολόγια στην Αδριατική,όταν το πλοίο βρίσκονταν στα ανοιχτά του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.
 
Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας περιμένουν 5 πυροσβεστικά οχήματα,ενώ σε λίγο ξεκινά και η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών και οχημάτων.
 
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία,ευτυχώς η φωτιά περιορίζεται σε ένα μόνο σημείο του πλοίου...
Read More »
ΕΚΤΑΚΤΟ:Φωτιά στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION»,στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας!  ΕΚΤΑΚΤΟ:Φωτιά στο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION»,στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας! Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Σεπτεμβρίου 28, 2019 Rating: 5

Σελίδες