https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη


ΣΧΕΔΟΝ 180.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ!!!!!

ΑΠ.ΕΞ. 32/2022
23/1/2022
Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ
3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων στην Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ (ΟΛΗΓ ΑΕ)

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Αξιότιμε κ. Προϊστάμενε Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.
Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:

2. Σύμφωνα με το α. 328 παρ. 1 ν. 4412/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
"1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ."

3. Σύμφωνα με το α. 330 παρ. 2 ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την 1/6/2021:
"2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση."

4. Σύμφωνα με το α. 330 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την 1/6/2021:
"Για τις συμβάσεις του άρθρου 328 περί απευθείας ανάθεσης και για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρόσκληση της παρ. 2, ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά."

5. Με την με αριθμό 6563/19-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

6. Με την με αριθμό 6485/19-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.200 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

7. Με την με αριθμό 6807/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 8.789,20 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 0,12 % σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

8. Με την με αριθμό 6749/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

9. Με την με αριθμό 6786/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

10. Με την με αριθμό 6851/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

11. Με την με αριθμό 6985/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 10.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

12. Με την με αριθμό 6870/27-7-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

13. Με την με αριθμό 7012/3-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.900 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

14. Με την με αριθμό 7089/3-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

15. Με την με αριθμό 6889/6-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.800 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 3,3 % σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

16. Με την με αριθμό 7179/9-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

17. Με την με αριθμό 7393/11-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

18. Με την με αριθμό 7247/11-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

19. Με την με αριθμό 7297/12-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

20. Με την με αριθμό 7294/17-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

21. Με την με αριθμό 7551/23-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

22. Με την με αριθμό 7678/25-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.900 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 7,14% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

23. Με την με αριθμό 7681/25-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 4.200 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

24. Με την με αριθμό 7706/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 7.500 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

25. Με την με αριθμό 7777/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 12.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

26. Με την με αριθμό 7715/26-8-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 8.400 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

27. Με την με αριθμό 7743/3-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 7.800 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 2,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

28. Με την με αριθμό 7849/7-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 12.534 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 10,47% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

29. Με την με αριθμό 8048/8-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

30. Με την με αριθμό 7824/2-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 1.998 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 4,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

31. Με την με αριθμό 187/2021 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΗΓ ΑΕ αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία προσφορά ύψους 16.500 ΕΥΡΩ με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, η οποία, όμως, ήταν 3 - 5 φορές από δυο (2) άλλες προσφορές για το ίδιο αντικείμενο, χωρίς στην ανωτέρω απόφαση να περιέχεται πλήρης, σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη τους και κυρίως χωρίς να προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας, προκειμένου να μην βρεθεί στη θέση αξιολόγησης μιας (1) και μοναδικής προσφοράς.

32. Με την με αριθμό 8336/14-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 2.938 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση 26,55% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

33. Με την με αριθμό 8015/27-9-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 5.669,65 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

34. Με την με αριθμό 8891/5-10-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 6.150 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση επιτεύχθηκε έκπτωση μόλις 5,38% σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

35. Με την με αριθμό 8767/5-10-2021 απόφαση του ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ κ. Αθανάσιος Πορφύρης προέβη σε απευθείας ανάθεση αξίας 3.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ, χωρίς στο ΚΗΜΔΗΣ να μπορούμε να βρούμε αναρτημένη την οικεία πρόσκληση. Δεδομένης της μη εύρεσης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ επιτεύχθηκε έκπτωση σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

36. Επειδή από τη δική μας ανωτέρω δειγματοληπτική έρευνα προκύπτει ότι ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης υπέγραψε μέσα σε μόλις τρεις (3) μήνες απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας τουλάχιστον 176.278,85 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ.

Επειδή, επομένως, ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης υπέγραψε να διατεθούν σε ιδιώτες αναδόχους τουλάχιστον 176.278,85 ΕΥΡΩ με απευθείας αναθέσεις, χωρίς να προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι κατά νόμο υποχρεωτικές διατυπώσεις δημοσιότητας.

37. Επειδή σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 4 α. 330 ν. 4412/2016, ελλείψει ανάρτησης πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, καμία από τις προαναφερόμενες πράξεις ΔΕΝ έπρεπε να έχει εκδοθεί και καμία από τις προαναφερόμενες συμβάσεις ΔΕΝ έπρεπε να έχει υπογραφεί. Αντίστοιχα, καμία από τις αντίστοιχες δαπάνες ΔΕΝ έπρεπε να έχει καταβληθεί συμβατικά στους αναδόχους. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι προσκλήσεις ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να ανευρεθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, και οι αναθέσεις εκδόθηκαν και οι συμβάσεις υπογράφηκαν και δαπάνες καταβλήθηκαν.

Επειδή εξάλλου η παράλειψη ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ καθιστά τις αντίστοιχες δαπάνες ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ και ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΕΣ στο υπαίτιο όργανο.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μη νόμιμων δαπανών προξενεί παράνομη ζημία στην αναθέτουσα αρχή, ενώ, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να αξιολογηθεί και η επίδραση της παράλειψης ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στον αριθμό των υποψηφίων, που εκδήλωσαν τελικά ενδιαφέρον, και στην αδυναμία της ΟΛΗΓ ΑΕ να επιτύχει εκπτώσεις επί του προϋπολογισθέντος ποσού (ή να επιτυγχάνει σχεδόν μηδενικές εκπτώσεις) στην πλειοψηφία των προαναφερόμενων περιπτώσεων.

38. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος
Δ Π Μπακόπουλος

Διαβάστε ολόκληρο το pdf εδώ:
Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη Νέα καταγγελία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Δ.Σ. της ΟΛΗΓ κ. Πορφύρη Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Έχασε την άγκυρά του...

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Έχασε την άγκυρά του...


Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες της Κυριακής, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Δ/Ρ-Ο/Γ ''ΑΛΚΙΝΟΟΣ'' Ν.Π. 10789, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον λιμένα Ηγουμενίτσας προς τον λιμένα Κέρκυρας, ότι κατά την διαδικασία κατάπλου στον οικείο λιμένα, απώλεσε την αριστερή άγκυρα.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμένα Κέρκυρας, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, η άγκυρα περισυνελέγη από τον βυθό και πραγματοποιήθηκε επισκευή της κομμένης σύνδεσης, ενώ κατόπιν επιθεώρησης από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, διαπιστώθηκε η ικανοποιητική λειτουργία της εν λόγω άγκυρας. Στον οικείο λιμένα ανέμεναν προς επιβίβαση με προορισμό την Ηγουμενίτσα 24 επιβάτες, 06 Ε.Ι.Χ. και 02 Φ/Γ, που προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός ατόμων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, αρχικά απαγορεύτηκε ο απόπλους του ''ΑΛΚΙΝΟΟΣ'', ενώ κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο, επετράπη ο απόπλους του.
Έχασε την άγκυρά του... Έχασε την άγκυρά του... Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου στις 26 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2022
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
β) Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών.

Στις 19:00’ νέα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2022.
-Εισηγητές: α) Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.
β) Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών.
Στις 19:30’ νέα συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το τέλος ταφής απορριμμάτων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2021.
-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Επί αιτήσεως μισθωτή του καταστήματος «ΣΟΧΟ» στο Δρέπανο.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας για έκδοση κωδικών e-banking σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Ηπείρου.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 145/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αίτηση του Κωνσταντίνου Προκοπίου του Βασιλείου, για αποζημίωση σε γη στο Ο.Τ. 64 της 3ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Καθιέρωση λειτουργίας κατά την ημέρα του Σαββάτου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας και των υπαλλήλων του Γραφείου Συντήρησης Οδικού δικτύου –Ηλεκτροφωτισμού & Αυτεπιστασίας του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, για το έτος 2022.
-Εισηγήτρια: Τζέλλου Χριστίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 49/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.772,95τ.μ. στην Κοινότητα Συβότων, με σκοπό την δημιουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 50/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 37.176,34τ.μ. στην Κοινότητα Μαζαρακιάς, με σκοπό την συλλογή ελαιοκάρπου των ελαιόδεντρων που φύονται εντός του ως άνω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 48/2021 απόφασή της για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.800,70τ.μ. στην Κοινότητα Πλαταριάς, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 54/2021 απόφασή της σχετικά με την ανάκληση των με αριθ. 12/2021 και 46/2021 αποφάσεών της και λήψη νέας, για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.021,77τ.μ. από τμήμα του με αριθμό 925 τεμαχίου διανομής Πέρδικας έτους 1956 της Κοινότητας Πέρδικας, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων – ακινήτων για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ανταλλαγής οικοπέδου στο ΟΤ.16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα

Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022
Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα· Πανδημία
- Από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων ζητάμε το αυτονόητο: Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από covid. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, μετά από 40.000 κρούσματα σε μαθητές και μαθήτριες, η κυβέρνηση κάνει το αδιανόητο. Πιστή στο αντεργατικό της μένος και εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, με διάταξη του κ. Χατζηδάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% , όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πάρουν άδεια γιατί νοσεί το παιδί τους.
- Τους τιμωρεί δηλαδή γιατί το παιδί τους κόλλησε επειδή ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε τα σχολεία όπως τα έκλεισε. Στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους γονείς να πάνε στις δουλειές τους, ακόμα και αν νοσεί το παιδί τους, και ας υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ακραίας διασποράς στους χώρους εργασίας.
- Ο όρος «εγκληματική» περιγράφει απόλυτα τη διαχείριση της πανδημίας από τον κ. Μητσοτάκη.

Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αρνείται να λάβει η κυβέρνηση
1. Άμεση επίταξη ιδιωτικών κλινικών και στρατιωτικών νοσοκομείων για να μην έχουμε κάθε μέρα ανθρώπους να περιμένουν μία ΜΕΘ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες απώλειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, όπως επιβεβαίωσε και η μελέτη των Τσιόδρα-Λύτρα.
2. Υποχρεωτικά ράπιντ τεστ με αποζημίωση από το Δημόσιο για όλους, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
3. Άμεση επαναφορά της τηλεργασίας στο μέγιστο βαθμό όπου μπορεί να εφαρμοστεί.
4. Άμεση πρόσληψη 800 και πλέον ιατρών που έχουν κάνει τα χαρτιά τους και περιμένουν στις λίστες αναμονής για να ενταχθούν στο ΕΣΥ.
5. Άμεση ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για προ-νοσοκομειακή φροντίδα με χρέωση κάθε κρούσματος σε αντίστοιχο υγειονομικό σημείο αναφοράς (ΤΟΜΥ, Κέντρο Υγείας ή επαγγελματία Υγείας).
6. Μέτρα για αποφυγή συγχρωτισμού σε μαζικούς χώρους και ΜΜΜ.
7. Προσλήψεις εξπρές αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σπάσιμο τμημάτων και άμεση αλλαγή του πρωτοκόλλου 50+1% που έχει μετατρέψει τα σχολεία σε εκκολαπτήριο ακραίας διασποράς του ιού στην κοινότητα.
8. Άμεση εκκίνηση πανελλαδικής εκστρατείας για πρώτη και τρίτη δόση εμβολίου, πόρτα-πόρτα όπως στο μοντέλο της Πορτογαλίας, με τη συνδρομή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων της εκάστοτε περιοχής.
9. Άμεση επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προγράμματος για τα παιδιά, το οποίο έχει παγώσει με την πλατφόρμα να παραμένει κλειστή.

· Η αύξηση του πληθωρισμού
Κάθε μέρα που περνάει τα στοιχεία και η πραγματικότητα διαψεύδουν την κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός ρεκόρ του 5.1% τον Δεκέμβριο που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ φανερώνει ότι η ακρίβεια είναι πλέον καθεστώς. Αφορά βασικά αγαθά και είδη διατροφής και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Πόσο μάλλον όταν οι αυξήσεις για την ενέργεια είναι εκρηκτικές.
Το λέμε εδώ και μήνες, ελπίζουμε επιτέλους να εισακουστούμε. Απαιτείται άμεση λήψη μέτρων: Ρύθμιση της αγοράς, στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με αύξηση του κατώτατου μισθού, ελάφρυνση των βαρών με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κούρεμα της βασικής οφειλής.
Όσο η κυβέρνηση επιμένει στις ιδεοληπτικές και μεροληπτικές επιλογές της τόσο πιο οδυνηρές θα γίνονται οι συνέπειες για την κοινωνία.

· Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα καταγράφει το χειρότερο αποτέλεσμα απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει χρειάζεται να έχουμε κατά νου την πρόσφατη ιστορία. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ανεργία των νέων εκτοξεύθηκε το 2014 στο 52,4%. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την παρέδωσε το 2019 στο 35,2% και τώρα, επί διακυβέρνησης ΝΔ, σκαρφάλωσε ξανά στο 39,1%. Είναι ξεκάθαρο επομένως, πως για τους νέους το πρόγραμμα της ΝΔ συνοψίζεται στις λέξεις ανεργία και επισφάλεια, δηλαδή διάλυση των εργασιακών σχέσεων, χωρίς οκτάωρα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Και το χειρότερο;
Η ΝΔ σπρώχνει τους νέους στη φυγή, στο εξωτερικό.

· Η παραπομπή σε δίκη συνεργατών του Υπουργού Ανάπτυξης για τα σκάνδαλα του ΚΕΕΛΠΝΟ
- Το ελάχιστο που θα μπορούσε να συμβεί σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση αν αποκαλύπτονταν ότι η Δικαιοσύνη στέλνει οριστικά στο “σκαμνί” με βαρύτατα κακουργήματα διαφθοράς στενούς συνεργάτες υπουργού, θα ήταν η αποπομπή ή η παραίτηση του εμπλεκόμενου υπουργού. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το καθεστώς Μητσοτάκη στο οποίο υπουργός είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης.
- Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή για να απαλλαγεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η χώρα από την “σαπίλα” και την διαφθορά του καθεστώτος Μητσοτάκη

· Οι εξελίξεις της υπόθεσης βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη
- Η σιωπή έχει σπάσει. Η κοινωνία δεν θα δεχτεί καμιά προσπάθεια συγκάλυψης. Η υπόθεση με το βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη προκαλεί οργή. Επίσης οργή προκαλεί η προσπάθεια, άλλη μια φορά, να κατηγορηθεί ή να απαξιωθεί το θύμα. - Η Δικαιοσύνη οφείλει να αποδείξει ότι οι ένοχοι, όσο ισχυρά οικονομικά ή ακόμα και πολιτικά στηρίγματα κι αν έχουν, δεν θα μείνουν ατιμώρητοι. - Στηρίζουμε τα θύματα της έμφυλης βίας και λέμε ξεκάθαρα ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός.

· Η Δήλωση του Αλ. Τσίπρα με αφορμή τη μικροκομματική εκμετάλλευση από τη ΝΔ της παραλαβής των Rafale
Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δε μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ.
Ντροπή και εθνική καπηλεία…
Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 24, 2022 Rating: 5

200.000€ αναθέσεις σε δικηγόρους από την ΟΛΗΓ Α.Ε.

Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022
200.000€ αναθέσεις σε δικηγόρους από την ΟΛΗΓ Α.Ε.


Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης δημοσιογραφικής έρευνας (δεν πρόκειται να μας κάνουν να σιωπήσουμε, ούτε οι αγωγές, ούτε τα εξώδικα, ούτε και οι συκοφαντίες) για τα τεκταινόμενα στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και τη σημερινή του διοίκηση, αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με τις απευθείας αναθέσεις προς δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία.

Η σημερινή διοίκηση της ΟΛΗΓ Α.Ε., διορίστηκε και ανέλαβε το τιμόνι του λιμένα της Ηγουμενίτσας, την 1η Οκτωβρίου του 2019.

Διευθύνων σύμβουλος διορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Πορφύρης (εργολάβος δημοσίων έργων) και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου η αξιόλογη δικηγόρος Θεσπρωτίας κα Ρεγγίνα Δηλαβέρη.

Στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, με το οποίο στελεχώνεται το νομικό τμήμα της ΟΛΗΓ Α.Ε., ανήκει η επίσης αξιόλογη δικηγόρος Θεσπρωτίας κα Κατερίνα Γεωργίου, με πολυετή εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση.

Επομένως δεν υπήρχε η ανάγκη ανάθεσης νομικών υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, πως ολόκληρο το 2017 (επί διοίκησης Νταή), ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας δαπάνησε σε νομικές υπηρεσίες το ποσό των 6.448€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί από τα επίσημα δεδομένα που έχει δημοσιεύσει η ΟΛΗΓ Α.Ε. στη Διαύγεια.Ας επιστρέψουμε όμως στη σημερινή διοίκηση του οργανισμού.

Θα περίμενε κανείς, πως ακόμα και αυτό το μικρό ποσό των 6.448€ που δαπανήθηκε το 2017, θα εκμηδενιζόταν, αφού το νομικό τμήμα της ΟΛΗΓ θα επικουρούσε και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, η οποία όπως προαναφέραμε είναι νομικός στο επάγγελμα.

Αντ' αυτού, η σημερινή διοίκηση του λιμανιού, από την 1η Οκτωβρίου 2019 που διορίστηκε, έχει δαπανήσει το εξωφρενικό ποσό των 205.238,51€, με το 90% αυτών να έχουν γίνει με απευθείας ανάθεση σε δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία των Αθηνών

Συγκεκριμένα δαπάνησαν: 
20.584,00€ το 2019 (από 1/10/2019)
69.449.83€ το 2020
97.224,68€ το 2021
17.980,00€ το 2022


Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα λογικά ερωτήματα:
Τί ήταν αυτό που οδήγησε τη σημερινή διοίκηση στην ανάγκη τόσο ισχυρής και κοστοβόρας νομικής υποστήριξης;
Ποια δεδομένα ήταν αυτά που εκτόξευσαν τις δαπάνες για νομική υποστήριξη, από τις 6.448€ το 2017, στις 70.000€ το 2020 και να αγγίξει τις 100.000€ το 2022;
Η πρακτική αυτή, μήπως καταστρατηγεί και τη νομοθεσία περί κατάτμησης έργου;
Ακόμα και εάν υπήρχε πραγματική ανάγκη, ο δικηγορικός σύλλογος Θεσπρωτίας, του οποίου είναι μέλος η πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΗΓ, δεν έχει άξιους δικηγόρους;;;

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και την καταγγελία που έγινε από το Παρατηρητήριο Διαφάνειας  Λιμενικού Συστήματος προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για πιθανή αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και αφορά ανάθεση της ΟΛΗΓ Α.Ε. στην Ιδιωτική κεφαλαιούχα Εταιρεία (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY.
Μια εταιρία που συστάθηκε μόλις στις 20/04/2021 και που η μόνη εργασία που έχει αναλάβει για φορέα του δημοσίου, είναι η συγκεκριμένη του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Διαβάστε την καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας ΕΔΩ και ο καθένας σας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Πλην δυστυχώς του Υπουργείου Ναυτιλίας και του ΤΑΙΠΕΔ, που κάνουν πως δεν βλέπουν...
200.000€ αναθέσεις σε δικηγόρους από την ΟΛΗΓ Α.Ε. 200.000€ αναθέσεις σε δικηγόρους από την ΟΛΗΓ Α.Ε. Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022 Rating: 5

Έρευνες και στη Θεσπρωτία για κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων - Πέντε συλλήψεις

Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022
Έρευνες και στη Θεσπρωτία για κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων - Πέντε συλλήψειςΣε νέες συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών, για το κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.
Ειδικότερα, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους των προσώπων που εμπλέκονται.
Διενεργήθηκαν 232 έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, 126 φυσικών και 2 νομικών προσώπων. Συνελήφθησαν 5 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Ειδικότερα, από 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και 15 Ιανουαρίου 2022, διενεργήθηκαν 232 έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, 126 φυσικών και 2 νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων 61 ιατροί με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Πιο αναλυτικά, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Αττική, Πιερία, Ημαθία, Κοζάνη, Γρεβενά, Πέλλα, Χαλκιδική, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, Ιωάννινα, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κυκλάδες, Λάρισα και Μαγνησία.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ως σχετιζόμενα με την εν λόγω υπόθεση:
548.355 ευρώ,
6 χρυσές λίρες Αγγλίας,
5.610 Κορώνες Σουηδίας,
αεροβόλο πιστόλι,πιστόλι κρότου, περίστροφο κρότου,
κυνηγετικό όπλο και 27 φυσίγγια,
αναδιπλούμενο μαχαίρι και 12 βεγγαλικά,
121 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
54 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet, laptop,
87 σκληροί δίσκοι κ.λπ. αποθηκευτικά μέσα,
1.399 φαρμακευτικά σκευάσματα,
360 συνταγές φαρμάκων,
274 ναρκωτικά δισκία,
10 βιβλιάρια καταθέσεων και
πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν 5 άτομα, για τις κατά περίπτωση παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.
Έρευνες και στη Θεσπρωτία για κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων - Πέντε συλλήψεις Έρευνες και στη Θεσπρωτία για κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων - Πέντε συλλήψεις Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022 Rating: 5

Αποχαιρετισμός στον Αλέκο Νικολάου - Του Αντώνη Μπέζα

Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022
Αποχαιρετισμός στον Αλέκο Νικολάου - Του Αντώνη ΜπέζαΣαν κεραυνός έπεσε στην τοπική μας κοινωνία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Αλέκου Νικολάου και στο μυαλό όλων μας γεννήθηκε αυθόρμητα το βασανιστικό ερώτημα! Γιατί έτσι και σ’ αυτή τη φάση της ζωής του; Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει το γιατί. Και είναι φυσιολογικό και κατανοητό να υπάρχει στους δικούς του ανθρώπους ο πόνος για την απώλεια και ο θυμός για το άδικο. Θυμός ακόμη και απέναντι στον Θεό, γιατί μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι όλα όσα γίνονται, γίνονται σύμφωνα με το θέλημά του και τον θεωρούμε υπεύθυνο για ότι συνέβη ή τουλάχιστον για το ότι δεν εμπόδισε το κακό.
«Άτιμος είναι ο κόσμος τούτος…
Άδικος…
Θεέ μου πως τον κρατάς στην αγκαλιά σου
και δεν τον τινάζεις κάτω
να γίνει χίλια κομμάτια
να τον πλάσεις καλύτερο». (Νίκος Καζαντζάκης)
Αλλά ο Θεός μας αγαπάει, ακόμη και όταν εμείς βρίσκουμε δύσκολο να αγαπάμε τον εαυτό μας! Και είναι βέβαιο ότι ο Θεός δεν ήθελε τον θάνατό του αφού «Ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων» (Σοφία Σολομώντος). Και ο θάνατος δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή της συνέχειας, όπως όταν το πλοίο χάνεται από τα μάτια μας στη γραμμή του ορίζοντα και συνεχίζει την πορεία του αλλά εμείς δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε!
Ο Αλέκος Νικολάου ήταν ένας καλός οικογενειάρχης και ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που όσοι γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του μόνο θετικές γνώμες έχουν να καταθέσουν. Ξεχώριζε για πολλά, χαρακτηριστικά του όμως γνωρίσματα ήταν η εργατικότητα, η λιτότητα, η ενεργητικότητα, η ακεραιότητα και το ήθος του. Κέρδισε δίκαια, με πολλή προσωπική δουλειά και διατηρώντας πάντα χαμηλούς τόνους, την εκτίμηση και το σεβασμό συμπολιτών, συναδέλφων του, δικηγόρων και δικαστών.
Γεννήθηκε στην Αγία Κυριακή της Πάργας το 1944 και το 1962 αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο της Πάργας. Λίγο πριν το 1970 ήλθε στην Ηγουμενίτσα, όπου εργάστηκε στο γραφείο του έγκριτου δικηγόρου Βασίλη Διαμάντη και στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις και διορίστηκε δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Ηγουμενίτσας, διατηρώντας ιδιωτικό γραφείο μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2008.
Άνθρωπος διακριτικός, μεστός στα λόγια και ενεργός στις πράξεις και πάνω απ’ όλα πολίτης με συμμετοχή και άποψη, εκλέχθηκε το 1990- 1994 δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πάργας.
Χρόνια συνεργάτης και φίλος του πατέρα μου Εμμανουήλ Μπέζα, τον θυμάμαι από μικρό παιδί στο δικηγορικό του γραφείο με τη σπινθηροβόλα ματιά, το αεικίνητο πνεύμα, τις γνώσεις στο επάγγελμά του και την προθυμία του. Ήταν μια άλλη γενιά ανθρώπων γαλβανισμένων στις δυσκολίες της επιβίωσης, που υπηρετούσαν τη Δικαιοσύνη ως το δικαίωμα του πιο αδυνάτου και που πίστευαν ότι η αρετή της Δικαιοσύνης έγκειται στη μετριοπάθεια και ρυθμίζεται από τη σύνεση (Αριστοτέλης). Ήταν μια άλλη ποιότητα χαρακτήρων, που αντιλαμβάνονταν ότι «Δίκη μεν έστιν έρδειν τα χρή εόντα, αδικίη δε μη έρδειν τα χρη εόντα, αλλά παρατρέπεσθαι», δηλαδή, ότι «Δικαιοσύνη είναι να κάνει κανείς εκείνα τα οποία είναι ανάγκη να γίνουν. Αδικία είναι να μην κάνεις εκείνα τα οποία είναι ανάγκη να γίνουν, αλλά να τα θέτεις κατά μέρος» (Δημόκριτος).
Στο μεγάλο ταξίδι της ζωής σου κυρ Αλέκο, ένα ταξίδι στο οποίο έφυγες βιαστικά και αναπάντεχα, είναι δίπλα σου στην οδυνηρή ώρα του αποχαιρετισμού η σύζυγος σου Όλγα και η αγαπημένη κόρη σου Βασιλική, η «φιλόλογος της καρδιάς μας», οι πολυπληθείς συγγενείς και οι φίλοι σου.
Για κατευόδιο, σου αφιερώνω τα τελευταία λόγια του Σωκράτη:
«... Είναι πλέον ώρα να αποχωρήσουμε. Εγώ για να πεθάνω κι εσείς για να ζήσετε. Το ποιος από μας βαδίζει προς ένα καλύτερο πεπρωμένο, αυτό μονάχα ο ΘΕΟΣ το ξέρει»!
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια!
Αποχαιρετισμός στον Αλέκο Νικολάου - Του Αντώνη Μπέζα Αποχαιρετισμός στον Αλέκο Νικολάου - Του Αντώνη Μπέζα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022 Rating: 5

420 νέα κρούσματα στην Ήπειρο σήμερα Κυριακή

Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022
420 νέα κρούσματα στην Ήπειρο σήμερα ΚυριακήΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 112
ΠΕ Θεσπρωτίας 59
ΠΕ Ιωαννίνων 199
ΠΕ Πρέβεζας 50

420 νέα κρούσματα στην Ήπειρο σήμερα Κυριακή 420 νέα κρούσματα στην Ήπειρο σήμερα Κυριακή Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022 Rating: 5

Πρόστιμο 5.000€ και λουκέτο για 15 ημέρες σε δύο καταστήματα

Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022
Πρόστιμο 5.000€ και λουκέτο για 15 ημέρες σε δύο καταστήματα


Στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο, βεβαιώθηκαν χθες (22-01-2022) από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου συνολικά (40) παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

(34) παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, με την επιβολή ισάριθμων προστίμων ύψους -300- ευρώ, ως εξής:
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,
-6- στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,
-20- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και
-4- στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

(6) παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, με την επιβολή των παρακάτω προστίμων:
· (4) πρόστιμα των -300- ευρώ σε πελάτη και εργαζομένους καταστημάτων για μη χρήση μάσκας, ως εξής:
-3- στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και
-1- στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

· (1) Πρόστιμο ύψους -5.000- ευρώ και αναστολή λειτουργίας για -15- ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για χρήση μουσικής εντός του καταστήματος και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
· (1) Πρόστιμο ύψους -5.000- ευρώ και αναστολή λειτουργίας για -15- ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Πρόστιμο 5.000€ και λουκέτο για 15 ημέρες σε δύο καταστήματα Πρόστιμο 5.000€ και λουκέτο για 15 ημέρες σε δύο καταστήματα Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Ιανουαρίου 23, 2022 Rating: 5

Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας


ΑΠ.ΕΞ. 31/2022
22/1/2022

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
2. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ
3. Κ.Ο

ΘΕΜΑ: Καταγγελία ενδεχόμενης αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος σε ανάθεση κρατικής ανώνυμης εταιρείας
Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

1. Είμαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιμενικού Συστήματος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νομική προσωπικότητα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ελληνικών λιμένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα Διοικητής της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Με την ανωτέρω ιδιότητα μου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής:
2. Σύμφωνα με το α, 1 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων:
"Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.

2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή."

3. Σύμφωνα με το α. 9 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος."

3. Σύμφωνα με το α. 49 παρ. 1, 3, 6, 8 Κώδικα Δικηγόρων:
"1. . Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία (στο εξής η «Δικηγορική Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων (στο εξής οι «Εταίροι») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή αποκλειστικά μεταξύ των Εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
3. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το Καταστατικό στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ένας από τους Εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο εταιρειών), που τηρείται για το σκοπό αυτόν από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας.
...............................................................................................................................................................................................
6. Η Δικηγορική Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50.

...............................................................................................................................................................................................

8. Η εταιρική επωνυμία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα ονοματεπώνυμα ή μόνο τα επώνυμα ενός ή περισσοτέρων Εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυμία της εταιρείας διατηρείται και μετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του Εταίρου, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην επωνυμία. Σε περίπτωση που ο Εταίρος, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην εταιρική επωνυμία, τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, θα πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια της αναστολής, κάτω από την εταιρική επωνυμία να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του υπό αναστολή Εταίρου με τη σημείωση ότι τελεί σε αναστολή."4. Στο παρόν έγγραφό μας, επισυνάπτεται πρόσφατη σύμβαση ανάμεσα στον κ. Αθανάσιο Πορφυρή, (Δείτε ΕΔΩ) νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ και τον κ. Γ. Π. Σ., νόμιμο εκπρόσωπο της εδρεύουσας στο Αμαρούσιο Αττικής Ιδιωτικής κεφαλαιουχικές Εταιρείας (ΙΚΕ) με την επωνυμία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση, η συγκεκριμένη ΙΚΕ έχει ρητά αναλάβει πράξεις, που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι ανέλαβε να παρέχει προς τον προαναφερόμενο Οργανισμό και τα εξής μεταξύ άλλων:
-"συμβουλευτικές νομικές υπηρεσίες"
-"σύνταξη διακήρυξης"
-"ολοκλήρωση της σύμβασης".

Είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για άσκηση δικηγορικού έργου από ΜΗ Δικηγόρο.
Συγκεκριμένα, όπως επίσης προκύπτει από το επισυναπτόμενο στην παρούσα καταστατικό της D.S. CITY, δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στο α. 49 Κώδικα Δικηγόρων, δεδομένου ότι:
-δεν έχει συσταθεί μόνο μεταξύ Δικηγόρων, δεδομένου ότι εταίροι της είναι η κ. Δ. Σ., Δικηγόρος Π., η κ. Μ. Κ., άνεργη, και ο κ. Γ. Σ., επιχειρηματίας
-δεν εδρεύει στην Περιφέρεια του Δικηγόρου Εταίρου αυτής
-από την προαναφερόμενη σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας δεν προκύπτει εγγραφή της σε Μητρώο Δικηγορικού Συλλόγου
-στην επωνυμία δεν περιλαμβάνεται ο τίτλος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

5. Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτουν τουλάχιστον απλές υπόνοιες παράβασης του α. 175 ΠΚ, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

6. Επειδή τα ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα, αλλά και μείζον δεοντολογικό θέμα, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κ. Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδο.

7. Επειδή παραμένει αρνητικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια εποχή δύσκολη για εμάς τους μάχιμους Δικηγόρους, το ΓΕΜΗ καταχωρεί ΙΚΕ με απαγορευμένο καταστατικό σκοπό, ήτοι με σκοπό αντιποιούμενο το δικηγορικό λειτούργημα. Θεωρούμε αναγκαίο η Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας να μεριμνήσει, ώστε να απαγορευτεί η ίδρυση τέτοιων εταιρειών, με σκοπό ευθέως αντίθετο στα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων.

8. Τέλος, ποινικής αξιολόγησης πρέπει να τύχουν και οι πράξεις και οι παραλείψεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας κ. Αθανασίου Πορφυρή, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έκρινε ως δήθεν συμφερότερη για τον εν λόγω Οργανισμό την οικονομική προσφορά μιας εταιρείας, για την οποία, δυνάμει των ανωτέρω, γεννώνται τουλάχιστον απλές υπόνοιες διάπραξης ποινικού αδικήματος, αποκλείοντας από την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, τους μόνους, που δικαιούνται να τις παράσχουν, ήτοι συναδέλφους Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες. Εκ Περισσού, γίνεται μνεία ότι άγνοια νόμου από τον κ Πορφυρή δε συγχωρείται, όπως δε συγχωρείται για κανέναν άλλον.

9. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.

Με εκτίμηση
Για το Παρατηρητήριο Διαφάνειας 
Λιμενικού Συστήματος
Δ Π Μπακόπουλος

Ολόκληρη η καταγγελία σε pdf:
Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πιθανής αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
522 νέα κρούσματα στην ΉπειροΑναλυτικά η σημερινή κατανομή των κρουσμάτων
ΠΕ Άρτας 142
ΠΕ Θεσπρωτίας 81
ΠΕ Ιωαννίνων 236
ΠΕ Πρέβεζας 63

522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο 522 νέα κρούσματα στην Ήπειρο Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα


Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 148 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 67 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 33.186 rapid test και ανευρέθηκαν 2704 θετικά (8.15%). Από τις 2704 περιπτώσεις, οι 1337 αφορούν άνδρες και οι 1367 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 29.66 έτη.

ΦΙΛΙΑΤΕΣ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
69 rapid test με 2 θετικά (2.9%) αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

ΣΥΒΟΤΑ -ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
116 rapid test με 18 θετικά (15.52%) αφορούν σε 8 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ”- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
399 rapid test με 32 θετικά (8.02%) αφορούν σε 14 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη
52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα 52 θετικά rapid tests σε Ηγουμενίτσα, Φιλιάτι και Σύβοτα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον ΗρακλήΔίχως πρόσθετα προβλήματα ο Θεσπρωτός θα υποδεχτεί αύριο, Κυριακή 23 Ιανουαρίου (ώρα 14.45) τον Π.Ο.Τ. Ηρακλή στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Betsson Super League 2.

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα κάλεσε στην αποστολή όλους τους ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές. Εκτός είναι οι τραυματίες Κολτσίδας, Πατσέκο και Μπίκας.

Η ομάδας της Ηγουμενίτσας θα διεκδικήσει την επιστροφή στις νίκες.
Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή Δίχως απουσίες ο Θεσπρωτός κόντρα στον Ηρακλή Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5

Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα

Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022
Σύλληψη ενός 41χρονου στην ΗγουμενίτσαΣτη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. 
Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του επιβατικού σταθμού του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, ο ανωτέρω κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο στερούνταν σφραγίδας και θεώρησης εισόδου σε έδαφος SCHENGEN, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας..
Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα Σύλληψη ενός 41χρονου στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Ιανουαρίου 22, 2022 Rating: 5