Η θέση των ιδιοκτητών του ΟΣΤΡΙΑ στη διένεξη με το Δήμο Ηγουμενίτσας

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Η θέση των ιδιοκτητών του ΟΣΤΡΙΑ στη διένεξη με το Δήμο Ηγουμενίτσας


Αγαπητοί Κύριοι,

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε δέκτες μίας πρωτοφανούς επιχείρησης κατασυκοφάντησης ως αποτέλεσμα «διαρροών» κειμένων, είτε διασποράς φημών σε βάρος μας, με τις οποίες επιχειρείται να εμφανισθούμε ως «μεγαλοφειλέτες» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας επιθυμούμε να εκφράσουμε και εμείς την θέση μας, όπως, άλλωστε πράξαμε και δια της επίσημης οδού με την από 11.05.2015 Αίτηση μας, την οποία απευθύναμε προς τον κ. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας και την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα:


Α. Δυνάμει της από 1.6.1999 και με αριθμό πρωτοκόλλου 116/1.6.1999 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου η Δ.Ε.Α.Η. εκμίσθωσε κατόπιν διαγωνισμού (τα πρακτικά του οποίου επικυρώθηκαν με την με αριθμό 37/27.5.1999 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Α.Η.) στον Θεόφιλο Κονάκη, ενεργούντος και ως αντιπροσώπου του Κωνσταντίνου Σακαρέλη, το υπ’ αριθμ. 4 κατά σειρά μετά το Κεντρικό εστιατόριο αναψυκτήριο στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, για χρήση αναψυκτηρίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και το αρχικό ετήσιο μίσθωμα, σύμφωνα με την σχετική πλειοδοσία, καθορίσθηκε στο ποσό των 3.005.000 δραχμών (ισόποσο σήμερα των 8.818,78 ευρώ). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ. στ’ της ως άνω σύμβασης «στ) το ενοίκιο θα αυξάνεται κατά 10% (δέκα τοις εκατό) ετησίως», κατά δε την παράγραφο ζ΄ της ως άνω σύμβασης «ζ) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο πέραν της τριετίας το ενοίκιο του τέταρτου χρόνου προσαυξάνεται κατά 40% (σαράντα τοις εκατό) σε σχέση με το ενοίκιο του τρίτου χρόνου και το ποσοστό αύξησης αυτό (40%) ισχύει και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.»

Για την εξασφάλιση τήρησης των όρων της μίσθωσης ο Θεόφιλος Κονάκης εξέδωσε και παρέδωσε εγγυητική επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας Α.Ε., ποσού 3.670.000 δραχμών. Το έτος 2004 το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Η. με την με αριθμό 72/2004 απόφασή του, που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29.6.2004, ενέκρινε αίτημα του Θεόφιλου Κονάκη, ως μισθωτή, για παραχώρηση της χρήσης (υπεκμίσθωση) του αναψυκτηρίου στον Κωνσταντίνο Σακαρέλη. Την 1.7.2004 υπεγράφη συμφωνητικό υπεκμίσθωσης μεταξύ του Θεόφιλου Κονάκη και Κωνσταντίνου Σακαρέλη, του δεύτερου ως υπομισθωτή, δυνάμει του οποίου αυτός ευθύνεται αλληλέγγυα με τον υπεκμισθωτή μου, Θεόφιλο Κονάκη, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ως άνω συμβάσεις μισθώσεως. Επιπλέον ο Κωνσταντίνος Σακαρέλης, για την εξασφάλιση της πληρωμής των μισθωμάτων προς την Δ.Ε.Α.Η., εξέδωσε και παρέδωσε εγγυητική επιστολή της ΑLPHA Τράπεζας Α.Ε., ποσού 14.203,00 Ευρώ.

Σημειωτέον, πως τα ανωτέρω, τόσο ως προς το ιστορικό της μίσθωσης, όσο και για το διαμορφωθέν ύψος αυτού, δεν αμφισβητούνται τόσο από την Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, όσο και από την υπ’ αριθμ. 73/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, στην οποία διαλαμβάνεται αυτούσια η ως άνω εισήγηση.


Β. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως:

1. το αρχικό μίσθωμα για το έτος 1999-2000 ήταν 3.005.000 δραχμών (ισόποσο σήμερα των 8.818,78 ευρώ), πλέον τέλος χαρτοσήμου 3,6%, ήτοι 314,47 Ευρώ, και συνολικά, επομένως, 9.136,26 Ευρώ.


για το έτος 2000-2001 -προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 10%- διαμορφώθηκε στο ποσό των 10.049,88 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου 3,6 %).


για το έτος 2001-2002 -προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 10%- διαμορφώθηκε στο ποσό των 11.054,87 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου 3,6 %).


για το έτος 2002-2003 -προσαυξανόμενο κατά ποσοστό 40%- διαμορφώθηκε στο ποσό των 15.476,82 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου 3,6 %).


από το έτος 2003 έως σήμερα –μετά την προσαύξηση κατά ποσοστό 40%- στο ποσό των 15.476,82 Ευρώ.


Γ. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία μας παραχωρήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας και τα παραστατικά, τα οποία έχουμε στην διάθεση μας, κατεβάλαμε αναλυτικά και για κάθε έτος της μίσθωσης τα κάτωθι ποσά:

1. για το μισθωτικό έτος 1999-2000 κατεβάλαμε το πλήρες μίσθωμα.

2. για το μισθωτικό έτος 2000-2001 κατεβάλαμε το πλήρες μίσθωμα.

3. για το μισθωτικό έτος 2001-2002 κατεβάλαμε το πλήρες μίσθωμα.

4. για το μισθωτικό έτος 2002-2003 κατεβάλαμε το ποσό των 12.160,36 Ευρώ, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως οφειλή μας προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ποσού 3.316,46 Ευρώ.

5. για το μισθωτικό έτος 2003-2004 κατεβάλαμε το ποσό των 13.376,39 Ευρώ, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως οφειλή μας προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ποσού 2.100,43 Ευρώ.

6.για το μισθωτικό έτος 2004-2005 κατεβάλαμε το ποσό των (10.000,00+4.714,00=) 14.714,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 14/29.07.2004 & 25/27.06.2005 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως οφειλή μας προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας, ποσού 762,82 Ευρώ.

7. για το μισθωτικό έτος 2005-2006 κατεβάλαμε το ποσό των (15.000,00+1.185,44=) 16.185,44 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 50/19.07.2007 & 58/27.07.2008 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 708,62 Ευρώ.

8. για το μισθωτικό έτος 2006-2007 κατεβάλαμε το ποσό των (8.000,00+5.814,56+3.989,42=) 17.803,98 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 44/21.07.2006, 58/25.07.2008 & 61/06.11.2008 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 2.327,16 Ευρώ.

9. για το μισθωτικό έτος 2007-2008 κατεβάλαμε το ποσό των (15.000,00+4.584,39=) 19.584,39 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 52/23.08.2007 & 61/06.11.2008 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 4.107,57 Ευρώ.

10. για το μισθωτικό έτος 2008-2009 κατεβάλαμε το ποσό των (4.345,13 +3.000,00+13.900,70=) 21.245,83 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 62/06.11.2008, 90/27.08.2010 & 63/07.11.2008 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 5.769,01 Ευρώ.

11. για το μισθωτικό έτος 2009-2010 κατεβάλαμε το ποσό των (7.000,00 +5.000,00+5.000,00+5.000,00=) 22.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 82/11.06.2010, 83/11.06.2010, 84/11.06.2010 & 85/11.06.2010 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 6.523,18 Ευρώ.

12. για το μισθωτικό έτος 2010-2011 κατεβάλαμε το ποσό των (9.000,00 +20.000,00=) 29.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 958/15.06.2012 & 1849/17.07.2014 αποδείξεις καταβολής, αντί του ορθού 15.476,82 Ευρώ, προκύπτει, επομένως, πως καταβάλαμε, πλέον του νομίμου, ποσό 13.523,18 Ευρώ.

13. για τα μισθωτικά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 δεν έχει καταβληθεί μίσθωμα, ανερχόμενο κατά τα ανωτέρω στο ποσό των 15.476,82 Ευρώ, ήτοι υφίσταται συνολική οφειλή ποσού (3 Χ 15.476,82 =) 46.430,46 Ευρώ.

14. για το μισθωτικό έτος 2014-2015 δεν έχει καταβληθεί μίσθωμα, υφίσταται, επομένως οφειλή μας για την επερχόμενη χρήση ποσού 15.476,82 Ευρώ.

Για άπαντα τα μισθώματα έχει συνυπολογισθεί το τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3,6 %.


Συμπερασματικά:

Α) Για τα μισθωτικά έτη από 1999 έως σήμερα, ήτοι 2014-2015 οφείλαμε να καταβάλουμε το συνολικό ποσό των 231.439,67 Ευρώ.

Β) Έναντι αυτής της οφειλής μας καταβάλαμε το συνολικό ποσό των 196.311,40 Ευρώ.

Γ) Εξακολουθούμε, επομένως, να οφείλουμε αλληλέγγυα προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας το συνολικό ποσό των (231.439,67-196.311,40=) 35.128,27 Ευρώ.

Δ) Σύμφωνα με τα χορηγηθέντα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας η οφειλή μας –η οποία έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν λανθασμένο υπολογισμό του μισθώματος, που είναι αντίθετος στα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 73/26.03.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας- ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 150.155,38 Ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που απορρέουν από τον υπ’ αριθμ. 466 χρηματικό (βεβαιωτικό) κατάλογο, ποσού 25.530,97 Ευρώ. Σημειωτέον, πως ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμπεριλαμβάνει στις οφειλές και το μίσθωμα για το έτος 2015, ήτοι το θέρος του έτους 2015, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατόπιν τούτων με την ως άνω Αίτηση μας αιτηθήκαμε την διαγραφή των οφειλών μας, κατά τα ανωτέρω, κατά το ποσό των 115.026,98 Ευρώ και την αναπροσαρμογή του υπ’ αριθμ. 466 χρηματικού (βεβαιωτικού) καταλόγου στο ορθό ποσό εξ Ευρώ 35.128,27, προκειμένου –κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 4321/2015- να εξοφλήσουμε πλήρως και ολοσχερώς τις, ανερχόμενες στο ποσό των 35.128,27 Ευρώ, οφειλές μας προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Ταυτόχρονα δεσμευθήκαμε, προς αποφυγή πολύχρονων δικαστικών διαδικασιών, πως είμαστε διατεθειμένοι να αποχωρήσουμε από το μίσθιο μετά την λήξη του μισθωτικού έτους 2014-2015, ήτοι έως την 31.12.2015, δεδομένου, πως ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει, ως προεκτέθηκε, συμπεριλάβει και το μίσθωμα του μισθωτικού έτους 2014-2015, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καμία ουσιαστική απάντηση δεν λάβαμε επί της ως άνω Αιτήσεως μας, η οποία εξασφαλίζει στον Δήμο Ηγουμενίτσας και την είσπραξη των οφειλομένων, αλλά και την παραλαβή του μισθίου.

Θέλουμε, αφού έως σήμερα επιδείξαμε υπομονή και σύνεση, παρά την κατασυκοφάντηση μας, να δηλώσουμε αφενός, πως δεν διεκδικούμε την ισόβια παραμονή μας στο ως άνω μίσθιο και αφετέρου την βούληση μας να καταβάλουμε έως το τελευταίο Ευρώ τα οφειλόμενα προς τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Όμως, δεν είναι δυνατό να σιωπήσουμε στις επιθέσεις, τις οποίες δεχόμαστε, ούτε στον εξευτελισμό μας, αφού συνεχόμενες είναι οι αναρτήσεις στο Διαδίκτυο και στον τοπικό γραπτό Τύπο, ταυτόχρονα και με ίδιο περιεχόμενο.

Επιθυμούμε, επίσης, να διευκρινίσουμε, πως η διαφορά μεταξύ των ποσών, που ο Δήμος Ηγουμενίτσας εμφανίζει ως οφειλές μας και του ποσού, που εμείς αναγνωρίζουμε ως οφειλή, δεν οφείλεται σε αυθαίρετο από την πλευρά μας υπολογισμό, αλλά προκύπτει από την προσεκτική ανάγνωση της μισθωτικής σύμβασης, γεγονός, που γίνεται δεκτό και από την εισήγηση του εμπειρότατου σε θέματα αυτοδιοίκησης Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ηγουμενίτσας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας κατά την συνεδρίαση της 26.03.2015, στην οποία αναφέρεται αυτολεξεί :»Σε περίπτωση που ο μισθωτής παρέμεινε πέραν της τριετίας στο μίσθιο το ενοίκιο θα αναπροσαρμοζόταν κατά ποσοστό 40% και θα παρέμενε σε αυτό το ύψος για τα επόμενα χρόνια».

Επομένως, ούτε «τζαμπατζήδες» είμαστε, ούτε «μεγαλοφειλέτες», ούτε «μεγαλοαπατεώνες», όπως επιχειρείται σκόπιμα από κάποιους και προς εξυπηρέτηση προσωπικών ή άλλων συμφερόντων, να εμφανισθούμε.
Με εκτίμηση
Θεόφιλος Κονάκης 
Κωνσταντίνος Σακαρέλης
Read More »
Η θέση των ιδιοκτητών του ΟΣΤΡΙΑ στη διένεξη με το Δήμο Ηγουμενίτσας Η θέση των ιδιοκτητών του ΟΣΤΡΙΑ στη διένεξη με το Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Εξαφανίστηκε 18χρονος κι αναζητείται

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Εξαφανίστηκε 18χρονος κι αναζητείται


Ώρες αγωνίας ζει η οικογένεια του 18χρονου Αλέξανδρου Νάστου, ο οποίος εξαφανίστηκε από χθες, από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Παρά την προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του.

Ο 18χρονος φορούσε μαύριο μππουφάν, μαύρο σκούφο και μαύρα παπουτσια.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο και παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία.
Read More »
Εξαφανίστηκε 18χρονος κι αναζητείται  Εξαφανίστηκε 18χρονος κι αναζητείται Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μουσική βραδιά κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Ηγουμενίτσα: Μουσική βραδιά κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι


Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας «Ρένα Κώτσιου» σας προσκαλεί σε μία μουσική βραδιά κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι, για να απολαύσουμε παρέα ήχους παραμυθένιους από την Παιδική Ορχήστρα Κρουστών και μελωδίες από την Χορωδία Ενηλίκων που θα μας «ταξιδέψουν» και θα φέρουν κοντά μας αρώματα νοσταλγικά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2015 και ώρα 9:00μ.μ. στον πεζόδρομο στην πάροδο Ολύμπου.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Μουσική βραδιά κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι Ηγουμενίτσα: Μουσική βραδιά κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Μας θεωρεί μ@λ@κες ο Αντιδήμαρχος;

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Ηγουμενίτσα: Μας θεωρεί μ@λ@κες ο Αντιδήμαρχος;


"Παρακαλούμε τους πολίτες να τηρήσουν τους κανόνες ανακύκλωσης"
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Ηλίας Λώλης, που δημοσιεύτηκε στο site του Δήμου.
Αυτό όμως που προτρέπει τους πολίτες να πράξουν, δεν το κάνει ο ίδιος και οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Νομίζει πως οι πολίτες δεν βλέπουμε καθημερινά, τα απλά σκουπιδιάρικα, να μαζεύουν μαζί, τόσο τα απλά σκουπίδια όσο και αυτά της ανακύκλωσης;
Ή μας δουλεύει κανονικά ο Αντιδήμαρχος ή μας θεωρεί όλους μ@λ@κες.
Εμείς στοιχηματίζουμε στο πρώτο.
Για υπενθύμιση, δημοσιεύουμε ξανά το βίντεο που είχαμε αναρτήσει στις 30 Μαΐου (Δείτε ΕΔΩ), και με το οποίο γίνετε ξεκάθαρο πως η ανακύκλωση στο Δήμο Ηγουμενίτσας ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.

Εκτός και εάν άλλαξε κάτι από τότε και έχει αδειοδοτηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων.
 

Δείτε την ανακοίνωση του Αντιδήμαρχου:

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι μπλε κάδοι είναι αποκλειστικά για ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο). 
Η απόρριψη μη ανακυκλώσιμων υλικών προκαλεί επιπλέον δαπάνη στο Δήμο από την άσκοπη μεταφορά από και προς τα Ιωάννινα.

Παρακαλούμε τους πολίτες να τηρήσουν τους κανόνες ανακύκλωσης! 


Ο Αντιδήμαρχος
Ηλίας Λώλης
Read More »
Ηγουμενίτσα: Μας θεωρεί μ@λ@κες ο Αντιδήμαρχος; Ηγουμενίτσα: Μας θεωρεί μ@λ@κες ο Αντιδήμαρχος; Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Standard & Poor’s: Σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» οι ελληνικές τράπεζες

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Standard & Poor’s: Σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» οι ελληνικές τράπεζες
 

Σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (selective default) υποβάθμισε τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Ο αμερικανικός οίκος υποβάθμισε σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» (selective default) την αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τρ. Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση των τραπεζικών κεφαλαίων (capital controls)
 
Σημειώνεται ότι η υποβάθμιση είναι κατά δύο βαθμίδες, από «CCC» σε «SD».

Όπως εξηγεί ο S&P, η αναθεώρηση της αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών αντανακλά την επιβολή των capital controls, ως απόρροια της προσπάθειας των αρχών να επιβραδύνουν τον ρυθμό εκροής καταθέσεων.

Παράλληλα, προειδοποιεί πως το κεφαλαιακό «μαξιλαράκι» των ελληνικών τραπεζών είναι εξαιρετικά περιορισμένο, λόγω των χαμηλών επιπέδων ρευστότητας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, ο οίκος Fitch έθεσε τις ελληνικές τράπεζες σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας (Restricted Default).
Read More »
Standard & Poor’s: Σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» οι ελληνικές τράπεζες Standard & Poor’s: Σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας» οι ελληνικές τράπεζες Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Πρώτη φορά αριστερά και τελευταία;

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Πρώτη φορά αριστερά και τελευταία;
 
Γράφει ο Ερρίκος Μητσιώνης


Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ξεκίνησε η κάθαρση της Ελληνικής τραγωδίας που ξεκίνησε εδώ και μια πενταετία από την αρχή της κρίσης το 2010. Κίνηση απελπισίας ήταν η κίνηση του Τσίπρα με το δημοψήφισμα. Επί πέντε μήνες κατάφερε να κάνει τόση ζημιά στη χώρα, που μόνο με πολεμική καταστροφή μπορεί να συγκριθεί: πάγωσε την οικονομία, βύθισε το χρηματιστήριο στα τάρταρα, έδιωξε στο εξωτερικό δεκάδες δισεκατομμυρίων σε καταθέσεις και κεφάλαια, οδήγησε το τραπεζικό σύστημα σε κώμα, εξανέμισε κάθε ίχνος κύρους της χώρας στον διεθνή στίβο, κατέστρεψε κάθε σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μας και τους εταίρους, έστρεψε τα κράτη της Ε.Ε., μηδέ της Κύπρου εξαιρουμένης, εναντίον μας, ενόχλησε και εκνεύρισε τις ΗΠΑ, φλέρταρε ξεδιάντροπα με τον Πούτιν χωρίς να εξασφαλίσει ούτε ένα ρούβλι , όξυνε τα πάθη στο εσωτερικό, οδήγησε το ίδιο του το κόμμα στα πρόθυρα της διάλυσης.

Αυτή την εξέλιξη δεν υπήρξε ούτε ένας που να μην την προβλέψει. Εκτός από τους ιδεοληπτικούς του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Τι κι αν όλοι επεσήμαιναν ότι δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο οι εταίροι να συνεχίσουν να δανείζουν ένα κράτος που δεν τηρεί τις συμφωνίες του, που δεν κάνει καμία μεταρρύθμιση, που δεν θέλει να δεσμευτεί για τίποτε κι από πάνω ζητάει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους!

Ο Τσίπρας, με μόνα πολιτικά εφόδια την τεχνογνωσία των καταλήψεων και το manual του σταλινισμού που του δίδασκαν στην ΚΝΕ, ήταν πεπεισμένος ότι και στην Ε.Ε. τα πράγματα γίνονται όπως περίπου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου , η στον συνδικαλιστικό Σύλλογο της γειτονιάς του. Κι αφού επί 5 μήνες έσκισε οτιδήποτε άλλο (πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, προεκλογικές εξαγγελίες, κρατικές υποχρεώσεις) εκτός από το μνημόνιο, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Θα μπορούσε πολύ νωρίτερα, βλέποντας ότι οι προεκλογικές μαγκιές δεν περνούν να είχε γυρίσει πίσω με το κεφάλι κατεβασμένο και την ουρά στα σκέλια και να παραιτηθεί λέγοντας: "είχα την καλή πρόθεση, αλλά δεν τα κατάφερα”.Όμως, αφού κατέλαβε την εξουσία , άντε να την αφήσει! Πώς θα έπαιρνε ρεβάνς από την ήττα του εμφυλίου; Έτσι δεν το έκανε. Και προτίμησε μια κίνηση απελπισίας. Σε ένα βράδυ, επιδείνωσε όλα τα παραπάνω, ενώ εξασφάλισε για την παράταξή του την απόλυτη καταστροφή, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το ότι την ίδια καταστροφή εξασφάλισε και για τη χώρα, δεν τον απασχολεί. Εάν ο "λαός” ψηφίσει ΝΑΙ, αυτό σημαίνει αυτόματα άρση της "νωπής λαϊκής εντολής”.

Σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που δεν πιστεύει και δεν θέλει. Στις 25 Ιανουαρίου το 36,34% που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκαναν για να κυβερνάει "ελέω Θεού”. Το έκαναν για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Η ανικανότητά του να το πετύχει και η αθέτηση του συνόλου των προεκλογικών εξαγγελιών, ήδη, και χωρίς δημοψήφισμα, έχουν δημιουργήσει ουσιαστικό θέμα κυβερνητικής νομιμοποίησης. Αν αυτό αποτυπωθεί και με την πλειοψηφία του ΝΑΙ, ο συνασπισμός αριστεριστών – ακροδεξιών δεν θα έχει καμία δικαιολογία για να παραμείνει έστω και μια ώρα στην εξουσία. Η παραίτησή τους, αν έχουν ίχνος τσίπας, θα πρέπει να υποβληθεί το βράδυ της Κυριακής.

Για να το αποφύγει αυτό η κυβέρνηση, κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας, κάνει λυσσαλέα καμπάνια υπέρ του ΟΧΙ. Αλλά τι θα συμβεί αν ο λαός ψηφίσει ΟΧΙ; Δίνει λεφτά το ΟΧΙ; Πληρώνει δάνεια το ΟΧΙ; Καλύπτει κρατικές υποχρεώσεις το ΟΧΙ ; Η χώρα θα βρεθεί, απομονωμένη πολιτικά και οικονομικά. Χωρίς νέο δάνειο από τους εταίρους, χρεοκοπούμε και επίσημα. Αποκλεισμένοι και από τις αγορές, χάνουμε κάθε πηγή χρηματοδότησης. Οι πιστωτές κάνοντας χρήση του αγγλικού δικαίου στο οποίο έχουν συναφθεί τα δάνειά μας, μπορούν να κατάσχουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού κράτους βρίσκεται εκτός συνόρων, ενώ οι υποχρεώσεις αποπληρωμής θα μας κυνηγούν για γενιές .

Ένα τόσο αδύναμο κράτος που δεν θα μπορεί να προμηθευτεί ούτε πετρέλαιο ούτε πυρομαχικά, είναι βούτυρο στο ψωμί κάθε εχθρού, ανατολικού ή βόρειου. Στο εσωτερικό, οι ελληνικές τράπεζες, εκτός ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος πλέον, καταρρέουν σε μία ώρα. Οι μέτοχοι, μεταξύ των οποίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, βλέπουν τις μετοχές τους να μηδενίζονται. Οι μικροκαταθέτες , πρακτικά σε πρώτη φάση δεν θα έχουν πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους, καθώς θα επιβληθεί πρόσθετος έλεγχος σε κάθε κίνηση κεφαλαίων.

Επιπλέον ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό εάν και τι θα γίνει σε περίπτωση που η ΕΚΤ καταστήσει άμεσα απαιτητές όλες τις χρηματοδοτήσεις της προς τις ελληνικές τράπεζες συμπεριλαμβανομένου του ELA ( 85 δις ευρώ ) .Πολύ πιθανόν να καταπέσουν οι εγγυήσεις των Ελληνικών Τραπεζών προς τον ΕLA ύψους 120 δις ευρώ . Το ενδεχόμενο για δεύτερο bail in στην ευρωζώνη (μετά την Κύπρο ) με κούρεμα των καταθέσεων των Ελληνικών Τραπεζών είναι πολύ πιθανό. Η κυβέρνηση, αφού σκούπισε και τα ψιλά των ταμειακών διαθεσίμων από κάθε κρατικό φορέα, δεν θα έχει χρήματα, όχι μόνο για μισθούς και συντάξεις, αλλά ούτε και για βενζίνη των κρατικών αυτοκινήτων. Θα επιβάλει νέους εξοντωτικούς φόρους. Δεν θα εισπράξει τίποτε, διότι οι πολίτες θα εφαρμόζουν το "ο σώζων εαυτόν σωθήτω”. Αναγκαστικά θα εκδόσει ΙΟUs δηλαδή υποσχετικές οφειλών μισθών και συντάξεων τα οποία κανένας δεν θα δέχεται. Ο πληθωρισμός θα χτυπήσει κόκκινο. Σε μια χώρα με κατεστραμμένη την παραγωγική μηχανή και χωρίς συναλλαγματικά αποθέματα, θα φτάσει σύντομα σε επίπεδα Ζιμπάμπουε που τυπώνει ένα χαρτονόμισμα των 100 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αξίας πέντε ευρώ! Αυτοί που θα πεινάσουν, κυριολεκτικά, θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που θα πληρώνονται με υποσχετικές και δεν θα μπορούν να αγοράσουν απολύτως τίποτε! Θα επιβληθεί δελτίο στα τρόφιμα.

Έξω από τα σχεδόν άδεια supermarkets θα δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων. Θα φοβάσαι να βγεις από το σπίτι. Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θα διαλυθούν στα εξ ων συνετέθησαν και η χώρα θα βυθιστεί σε τέτοιο χάος, που μπροστά της η Βενεζουέλα (με τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου) θα μοιάζει Ελβετία. Σε μερικούς μήνες από το δημοψήφισμα ακόμα κι αυτοί που ζητωκραύγαζαν τον επαναστάτη χωρίς αιτία ( Τσίπρα ) των αγορών θα ζητούν την κεφαλή του επί πίνακι. Όμως, υπεύθυνος γι’ αυτή την εθνική ταπείνωση δεν θα είναι μόνο ο Τσίπρας και η παρέα του. Ηθικός αυτουργός και συμμέτοχος στο έγκλημα είναι και το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης στο σύνολό του . Ενα κομματικό πολιτικό σύστημα που ξεπερνά το φάσμα των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας και αρχίζοντας από τα ακροδεξιά μορφώματα κατέληγε στα ακροαριστερά γκρουπούσκουλα ενός άκρατου σοβιετικού τύπου αριστερισμού.

Ολοι φέρουν ευθύνη για την σημερινή κατάληξη. Αυτά εγκαθίδρυσαν στο σύνολο της χώρας το πελατειακό σύστημα, αυτά παγίωσαν καθεστώς ανομίας, αυτά καθιέρωσαν τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε κάθε επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, αυτά γιγάντωσαν το κράτος διορίζοντας τα δικά τους παιδιά, αυτά μόλυναν τη Δικαιοσύνη, αυτά δημιούργησαν στρατιές νεαρών συνταξιούχων, αυτά περιφρόνησαν το Σύνταγμα, τους νόμους και τη διάκριση των εξουσιών, αυτά ενέταξαν την Παιδεία, την Υγεία, την Ασφάλεια, στα μικροκομματικά τους παιχνίδια, αυτά χώρισαν τους πολίτες στους "δικούς μας" και τους άλλους, αυτά ανέδειξαν τον φασισμό ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας, αυτά έκαναν τον Έλληνα να αισθάνεται πολίτης δεύτερης κατηγορίας στην ίδια του την πατρίδα.

Αυτά διασπάθισαν ποταμούς δανείων και επιδοτήσεων, αυτά κορόιδευαν τους κουτόφραγκους με "όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά", αυτά έφεραν τη χρεοκοπία κι αυτά αρνήθηκαν πεισματικά, στα χρόνια των μνημονίων, να μεταρρυθμίσουν τον μεγάλο ασθενή: το κράτος. Αυτά απέπεμψαν ως αποσυνάγωγη κάθε υγιή μεταρρυθμιστική φωνή που υπήρχε στους κόλπους τους, αυτά συκοφάντησαν, προσέβαλαν, υπονόμευσαν κάθε μεταρρυθμιστική φωνή της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά, τέλος, εξέθρεψαν τα δηλητηριώδη υβρίδια εθνικιστή λαϊκιστή, συνδικαλιστή κρατιστή, κρατικοδίαιτου επαναστάτη που μετακόμισαν εν μια νυκτί στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

Η μόνη διέξοδος για την κυβέρνηση Τσίπρα που υπήρξε ήταν να είχε δεχτεί στις 26 Γενάρη να κλείσει τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης και να είχε προχωρήσει σε ευρείες μεταρρυθμίσεις φιλελευθεροποίησης της οικονομίας και του δημοσίου, με αντίβαρα κοινωνικής αλληλεγγύης για τους αδύνατους. Αυτό όμως με το έμψυχο υλικό αυτής της κυβέρνησης και τα συμφέροντα που την έφεραν στην εξουσία φαίνεται πως ήταν αδύνατο. Μοιραία για άλλη μια φορά η ελληνική αριστερά αυτοκτόνησε πολιτικά λόγω ανεπάρκειας αγκυλώσεων και ιδεοληψιών. Είτε λοιπόν ψηφίσει ο λαός ΝΑΙ, είτε ΟΧΙ, το δημοψήφισμα, ως τελική πράξη κάθαρσης του μεταπολιτευτικού δράματος, θα οδηγήσει στον θάνατο των κομματικών παρασίτων σε οποια πτυχή του πολιτικού συστήματος κι αν αυτά ενδημούν . Ας ελπίσουμε όμως προηγουμένως, να μην έχει καταρρεύσει η χώρα.

Ευθύνη όλων μας οσων πιστεύουμε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει και πώς μετά την κάθαρση της τραγωδίας αρχίζει ο χορός της αναδημιουργίας και της ανασυγκρότησης , να συμβάλουμε στην συγκρότηση ενός Εθνικού συνασπισμού όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου που πιστεύουν σε μια άλλη Ελλάδα χωρίς πισωγύρισμα στο παλιό κομματικό κράτος , με κοινωνικό φιλελευθερισμό και χωρίς ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, πίστη στις αξίες του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού , χωρίς τα κατάλοιπα του λαικισμού του παρελθόντος και με πίστη στον εκσυγχρονισμό των δομών της Ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ελληνικού πολιτικού συστήματος έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση και από το τέλμα που ζούμε σήμερα σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Ο αστικός κόσμος, είναι καιρός να συνταχθεί, να συσπειρωθεί, να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του, και να σηκώσει τα μανίκια για την ανοικοδόμηση της χώρας, σχεδόν εκ των ερειπίων.

ΝΑΙ η επιβίωσή μας ως λαού περνά μέσα από τις Διεθνείς συνεργασίες και την Ευρώπη των λαών που με αφορμή την σημερινή κρίση είναι το μεγάλο ζητούμενο. Όμως η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης ξεκίνησε και η ημέρα που αυτή θα έχει ολοκληρωθεί πρέπει να μας βρεί ενωμένους ως λαό και ως χώρα ισότιμα συμμέτοχους σε αυτήν .
Read More »
Πρώτη φορά αριστερά και τελευταία; Πρώτη φορά αριστερά και τελευταία; Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

ΔΑΚΕ/ΠΕ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
ΔΑΚΕ/ΠΕ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
 
 
Η ΔΑΚΕ/ΠΕ Νομού Θεσπρωτίας, μετά τις τελευταίες δραματικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που έφεραν τη χώρα μας δεκαετίες πίσω, με κλειστές τράπεζες, ουρές στα βενζινάδικα και την ανασφάλεια όλου του κόσμου στο ζενίθ για το αύριο αυτού του τόπου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να μείνει απαθής στις αλλοπρόσαλλες και ύποπτες αποφάσεις μιας ανεύθυνης κυβέρνησης. 
 
Η κυβέρνηση με εκβιαστικά και ψευδεπίγραφα ερωτήματα, εγκλωβισμένη στις ανεύθυνες λαϊκίστικες προεκλογικές της υποσχέσεις μετατοπίζει τη δική της ανικανότητα και τα αδιέξοδα που δημιούργησε στον Ελληνικό λαό. 
 
Η ΔΑΚΕ/ΠΕ Νομού Θεσπρωτίας ΚΑΛΕΙ τα μέλη της και όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο να συμμετέχει και να δώσει δυναμικά και μαζικά το παρόν σε κάθε εκδήλωση προκειμένου να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας εντός της ζώνης του Ευρώ. 
 
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΥΠΟΠΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
 
Το ΔΣ της ΔΑΚΕ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Read More »
ΔΑΚΕ/ΠΕ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΔΑΚΕ/ΠΕ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δημοψήφισμα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δημοψήφισμα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
 
Γράφει ο Ζγούρης Φώτιος

Ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις για την χώρα μας, μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας με τις τράπεζες κλειστές και την ανησυχία να επικρατεί παντού, καλούμαστε να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε στο δημοψήφισμα της Κυριακής, 5 Ιουλίου 2015.


Εύχομαι πραγματικά αυτό το δημοψήφισμα να μην γίνει ποτέ! Το ερώτημα αν θέλουμε να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ και στην Ε.Ε. – γιατί μην γελιόμαστε, περί αυτού αποφασίζουμε – είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί με νηφαλιότητα, γνώση και κυρίως με λογική και όχι με συναίσθημα! Προφανώς μέσα σε πέντε ημέρες, με τις τράπεζες κλειστές και με το φάσμα της άτακτης χρεοκοπίας από πάνω μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε! Και ναι, είναι δημοκρατική διαδικασία το δημοψήφισμα, αλλά δεν είναι καθόλου δημοκρατικό μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε πριν πέντε μόλις μήνες, κυρίως για να κλείσει μια καλύτερη συμφωνία εντός ευρώ, να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες για να πάρουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο την απόφαση που η ίδια κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει! Και μάλιστα αφού προκηρύξει το δημοψήφισμα, να τρέχει με ΠΝΠ να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού! Για να μην πούμε για το ψηφοδέλτιο που εμφάνισε….


«Μα θα ψηφίσουμε για την συμφωνία», θα πει κάποιος. Μετά τις δηλώσεις όλων μα όλων των εμπλεκομένων στην Ε.Ε. είναι ξεκάθαρο ότι το πραγματικό ερώτημα είναι η παραμονή μας στο ευρώ. Μπορούμε να τους βρίζουμε, να τους καταριόμαστε αλλά επειδή αυτοί θα στείλουν τα χρήματα και το βασικότερο, με αυτούς θα διαπραγματευτούμε την Δευτέρα – όπως μας λέει η κυβέρνηση – δεν μπορούμε να λέμε ακόμα ότι ψηφίζουμε για τη συμφωνία. Για να το πω πιο απλά, η κυβέρνηση μας λέει ότι με ένα «όχι» θα έχουμε ένα διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια μας για να συμφωνήσουμε ένα καλύτερο deal και να παραμείνουμε στο ήρεμο λιμάνι της ευρωζώνης και το λιμάνι μας λέει πως αν πούμε όχι δεν υπάρχει μέρος για εσάς εδώ μέσα! Όσοι λοιπόν ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι ψηφίζουμε για κάτι άλλο είναι είτε αφελής μέσα στην ζαλάδα τους είτε ακόμα χειρότερα πονηροί, οι οποίοι θέλουν την χώρα εκτός ευρώ. Αφελής, γιατί πιστεύουν ότι ακόμα κι αν βγούμε απ το ευρώ τουλάχιστον δεν θα χρωστάμε ως χώρα, ως ιδιώτες προς τις τράπεζες και το κράτος, που είναι ένα τεράστιο ΨΕΜΑ, πονηροί γιατί έχοντας τα ευρώ τους στο εξωτερικό, θα μπορούν μετά, με την υποτιμημένη δραχμή, να γίνουν οι νέοι ολιγάρχες.


«Μα πώς να ψηφίσουμε ναι, όταν το νέο μνημόνιο που θα έρθει, είναι τόσο σκληρό; Δεν πάει άλλο», θα αντιτείνει κάποιος άλλος. Και δεν έχουν και πολύ άδικο: τα μνημόνια ήταν το λάθος φάρμακο (και των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και της Ευρώπης) για την κρίση! ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ! Και μην ξεχνάμε ότι τα λάθη και οι παραλείψεις την τωρινής κυβέρνησης, οδήγησαν σε μεγαλύτερο έλλειμμα και άρα σε περισσότερα μέτρα. Ο μόνος τρόπος, για να έχουμε ρευστότητα, οικονομία, κράτος είναι να είμαστε εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και να παλέψουμε εκεί – με τους σωστούς πολιτικούς – για ένα καλύτερο μέλλον. Εκτός Ευρώπης, επιδοτήσεις, ΕΣΠΑ, προστατευμένο τραπεζικό περιβάλλον πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα! Χρειάζονται πραγματικά απλές οικονομικές γνώσεις, βασικές γνώσεις διεθνών σχέσεων και μια ματιά γύρω μας, στις υπόλοιπες γειτονιές του κόσμου, για να καταλάβουμε ότι δεν τίθεται καν συζήτηση για έξοδό μας από την Ευρώπη.


Να γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Γιατί τίποτα από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν υπάρχει σήμερα. Ούτε ο χρόνος να βάλουμε στο τραπέζι όλα τα επιχειρήματα, ούτε η ψυχραιμία, ούτε η λογική. Και, όπως ο ίδιος ο Βαρουφάκης έχει πει, μόλις λίγες εβδομάδες πριν, είναι άδικο για τον κόσμο να αποφασίσει για την παραμονή στην ευρωζώνη και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Στο δικό μου το μυαλό είναι ξεκάθαρο το ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, αλλά το δίλημμα το έχω στο μυαλό μου από το 2012 όταν και για πρώτη φορά προέκυψε.


Ο δεύτερος λόγος που εύχομαι να μην γίνει το δημοψήφισμα είναι ο διχασμός που φαίνεται να επικρατεί στην κοινωνία μας. Καλώς ή κακώς, για πολλού λόγους, ο κόσμος έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Και σε συνθήκες πανικού, κανείς δεν ακούει τον άλλο. Και μέχρι ένα σημείο μπορώ να καταλάβω την ένταση – γιατί μιλάμε για μια απόφαση που θα κρίνει το μέλλον και την ευημερία των παιδιών μας! – αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και με λυπεί ιδιαίτερα που υπουργοί, κυβερνητικοί βουλευτές και παράγοντες, λένε σε όσους διαφωνούν μαζί της και συμπορεύονται με το ΝΑΙ, ότι είναι προδότες, γερμανοτσολιάδες κ.ο.κ. Αν αυτό δεν είναι φασισμός…και δυστυχώς αυτού του είδους η ρητορική περνάει και στην κοινωνία. Διαφωνώ κάθετα με όσους λένε «όχι» στο δημοψήφισμα και θεωρώ ότι ηθελημένα ή άθελά τους, μας οδηγούν στην δραχμή και στην εθνική απομόνωση, στην φτώχεια και στη δυστυχία, αλλά ποτέ μου δεν τους θεωρώ προδότες ή λιγότερο πατριώτες από μένα. Με λυπεί αφάνταστα που στο πλευρό της αριστερής κυβέρνησης έχει ταχθεί η ακροδεξιά των Ανελ και οι ναζιστές της Χ.Α., αλλά ΔΕΝ θεωρώ όσους λένε «όχι» ως ναζιστές ή ως ακροδεξιούς, πόσο μάλλον ως προδότες του έθνους! Και επειδή προβλέπω ότι ο διχασμός αυτός θα αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ελπίζω έστω και την τελευταία στιγμή, να υπάρξει συμφωνία και να μην γίνει το δημοψήφισμα.


ΥΓ: τις ώρες που γράφεται το παρόν κείμενο, υπάρχουν φήμες για επαφή του πρωθυπουργού με την τρόικα, για εξεύρεση λύσης την τελευταία στιγμή. Μακάρι να ευοδωθούν. Μακάρι την ύστατη ώρα ο κ. Τσίπρας να κατάλαβε ότι δεν μπορεί να λειτουργεί για το καλό των συνιστωσών του, αλλά για το καλό της πατρίδας. Δεν με πειράζει ακόμα κι αν αποφάσισε επειδή βλέπει πόσο μεγαλώνει το ποσοστό του ΝΑΙ, να περισώσει την κυβέρνησή του από μια παταγώδη αποτυχία. Σημασία έχει να μην βρεθούμε μετέωροι στο κενό. Όχι, μην ξεγελιόμαστε, σίγουρα θα είναι μια συμφωνία με μέτρα 8 δις τουλάχιστον και άνω, και σίγουρα η εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων είναι διαταραγμένη. Κάποιοι μπορεί να ετοιμάζονται να φωνάξουν ότι «κερδίσαμε, οι Ευρωπαίοι έκαναν πίσω»…Ας σωθούμε και έχουμε όλον το χρόνο μετά να συζητήσουμε και γι αυτά. Πρώτα ΝΑΙ στην Ευρώπη, ακόμα και αν το πει ο πρωθυπουργός την τελευταία στιγμή, και μετά όλα τα άλλα…
 
Ζγούρης Φώτιος
Κεντρικός Συντονιστής Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Το Ποτάμι
Εμπειρογνώμονας στον Τομέα Πολιτικής του Ποταμιου περί Ασφαλιστικών Θεμάτων
 
Read More »
Δημοψήφισμα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Δημοψήφισμα: ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Τι θα γίνει μετά Μπροστά στο ιστορικό διακύβευμα της 5ης Ιουλίου

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Τι θα γίνει μετά
Μπροστά στο ιστορικό διακύβευμα της 5ης Ιουλίου

Γράφει ο Μητσέλος Σπύρος

Είναι άλλο να λες « διαβάζω Ιστορία», «μαθαίνω Ιστορία», «θυμάμαι», και άλλο να γράφεται η Ιστορία ενώπιόν σου και με τη συμμετοχή σου. Γιατί αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας από το βράδυ της Παρασκευής, είναι η ΙΣΤΟΡΙΑ, η οποία παρασύρει στην αναγκαιότητά της ΟΛΟΥΣ και αυτούς που ήθελαν και αυτούς που δίσταζαν και αυτούς που δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για αυτήν.

Πέντε μήνες σε πέντε λεπτά

Ύστερα από έξι χρόνια οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής η Ελληνική Κυβέρνηση με ένα διάγγελμα πέντε λεπτών έθεσε με μια απλή δημοκρατική αντίδραση τη διεφθαρμένη ηγεσία της Ευρωζώνης ενώπιον των συνεπειών της κυνικής πολιτικής της. Η κυβέρνηση δεν επέλεξε το κλέισιμο των τραπεζών, ούτε τη σύγκρουση. Η κυβέρνηση έδειξε για πέντε μήνες τέτοια ανοχή και υποχωρητικότητα στις πιέσεις, που τη βρίζαμε οι αριστεροί και την αγαπούσαν οι υπόλοιποι. Η κυβέρνηση έδωσε γη και ύδωρ με την ελληνική πρόταση των 47+ σελίδων. Οι γραφειοκράτες της ΕΕ απαίτησαν επιπλέον και αίμα. Δεν ήθελαν μόνο να πάρουν το κεφάλι της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού, ήθελαν και να το περιφέρουν θριαμβευτικά σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση είχε αρκετή αξιοπρέπεια να μην το δεχτεί και κάλεσε την ελληνική κοινωνία να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι το σκηνικό.

Μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας να ικανοποιηθεί στιγμιαία με τα ταραγμένα βλέμματα των ανόητων αλαζόνων που διοικούν τη Ευρωζώνη, το χαμένο χαμόγελο του Σουλτς, το κουρασμένο πρόσωπο του Γιούνκερ, όλου αυτού του εσμού των ανίκανων διορισμένων γραφειοκρατών και πρακτορίσκων, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Γιατί, καθώς θα πλησιάζουμε προς τη 5η Ιουλίου, το ερώτημα που θα πλανιέται πάνω από τα κεφάλια μας είναι: « Tι θα γίνει μετά; ». Και εδώ που έχουμε φθάσει, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι : Αυτό που θα συμβεί, θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα και το συσχετισμό των δυνάμεων. Έτσι γίνεται και έτσι συνέβαινε πάντα στην Ιστορία. Ο νικητής διασώζεται και επιβάλει τη θέλησή του σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Ο νικημένος και αδύναμος …συντρίβεται επιδεικτικά. Και ως προς αυτό τα βασικά ενδεχόμενα σενάρια είναι δύο.

Μετά το « ΝΑΙ »: Αυτοκτονώντας από το φόβο του θανάτου

Τυχόν επικράτηση του «ΝΑΙ» - έστω και οριακά - συνιστά μια πλήρη, απόλυτη, ανεπιφύλακτη και άνευ όρων συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις των δανειστών, τωρινές και μελλοντικές, «νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων»! Η μετατροπή του τελεσιγράφου σε «Σύνταγμα» της χώρας …δια χειρός Ελλήνων δε συνιστά απλώς μια πρωτόγνωρη εθνική ατίμωση ιστορικών διαστάσεων, αλλά ένα κοινωνικό και οικονομικό ολοκαύτωμα. Δεν είναι μόνο τα εφιαλτικά μέτρα της συμφωνίας, ούτε αυτά που θα ζητηθούν επιπλέον ως τιμωρία για την «Ελληνική ανταρσία». Είναι και η εθελούσια και επίσημη αναγνώριση του χρέους και της εξολοκλήρου πληρωμής του. Είναι και η παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική διαφωνία ή αίτημα. Και ας μην έχει κανείς αυταπάτες ότι οι δανειστές δε θα συντρίψουν οικονομικά και κοινωνικά τον παραδομένο λαό, για να περιφέρουν το πτώμα του στην Ευρώπη προς γνώση και συμμόρφωση όσων αντιδρούν. Μια επικράτηση του «ΝΑΙ» θα αποτελεί ένα φαινόμενο ιστορικής εθνικής παράνοιας και αβελτηρίας, ένας ανήκουστος εθνικός αυτοενεχυριασμός και ως τέτοιος θα καταγραφεί στην Ιστορία. Πρόκεται για μια ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ στιγμή για το έθνος και την ελληνική κοινωνία.

Ας ρωτήσουν τους καταθέτες της Κύπρου…

Φυσικά ορισμένα μικροαστικά και μεσοαστικά στρώματα που δεν έχουν συντριβεί ακόμη από τη μνημονιακή λαίλαπα ή διατηρούν ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο οικονομικό απόθεμα μπορεί να εθελοτυφλούν και να αισθάνονται ανοήτως ασφαλείς μπροστά στον αρμαγεδεώνα που θα επέλθει μετά το «ΝΑΙ». Δεν αντιλαμβάνονται ότι το δικό τους κεφάλι θα ζητήσουν «οι εταίροι», εφόσον των πολλών και αδύναμων το έχουν ήδη πάρει. Με την επίκληση της δεινής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος και το στέγνωμα των δημόσιων ταμείων οι «εταίροι» θα έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτήσουν ΤΑ ΠΑΝΤΑ με ενδεικτικό μέτρο (όπως αναφέρεται από οικονομολόγους στον Τύπο) το κούρεμα των καταθέσων κατά το πρότυπο της Κύπρου. Αλλά τότε θα είναι αργά…

Μετά το « ΟΧΙ »: Ο μονόδρομος

Κόντρα στην κυρίαρχη προπαγάνδα των καθεστωτικών ΜΜΕ η επικράτηση του «ΟΧΙ» - και μάλιστα με υψηλά ποσοστά - ισχυροποιεί το αίτημα για κατάργηση της λιτότητας, ενδυναμώνει το εσωτερικό μέτωπο και ανοίγει θετικές προοπτικές: από την επανεκκίνηση της διαπραγμάτευσης και την επίτευξη μιας καλύτερης συμφωνίας (στη χειρότερη περίπτωση) έως και τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους (στην καλύτερη). Πρόκειται για πόλεμο και στον πόλεμο «ο καθείς και τα όπλα του». Κανείς δεν παραβλέπει τις δυσκολίες και τα ενδεχόμενα της σύγκρουσης που ήδη έχει ξεκινήσει και η οποία αφήνει ισχυρές απώλειες στους «απέναντι». Οι δυσκολίες είναι ορατές και ίσως επιδεινωθούν καθώς οι δανειστές θα χρησιμοποιήσουν κάθε εκβιασμό. Δεν είναι ωστόσο παντοδύναμοι, όπως απέδειξε η «Μαύρη Δευτέρα» των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και οι πρώτες υποχωρήσεις (έστω και αναιμικές). Εκτεθειμένοι σε ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, κερδοσκοπίας και διεθνών ανταγωνισμών βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το φάσμα μιας Ευρωπαικής και παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής. Άλλωστε, κανείς δε δικαιούται στο μέσο μιας μάχης και μάλιστα στο κρισμότερο της σημείο να διστάζει, επειδή αναρωτιέται για την έκβασή της!

Μέτωπο για το «ΟΧΙ»

Την ώρα που το Μνημονιακό μπλοκ ανασυντάσσεται επιστρατεύοντας έναν ετερόκλητο εσμό από δημοσιογραφικούς παπαγάλους και φθαρμένους Σημητικούς υπουργούς έως το Βασίλη Λεβέντη και το …Σάκη Ρουβά, οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που όλο αυτό το διάστημα μάχονταν τη λιτότητα οφείλουν να ξεπεράσουν την αρχική τους υποτονικότητα, την αυτοπαγίδευση και την αλληλοκαχυποψία και να συγκροτήσουν ένα ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ για το «ΟΧΙ» μπροστά στο ιστορικό διακύβευμα της επόμενης Κυριακής.
Μητσέλος Σπύρος
Μέλος Γραμ. ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Read More »
Τι θα γίνει μετά Μπροστά στο ιστορικό διακύβευμα της 5ης Ιουλίου Τι θα γίνει μετά Μπροστά στο ιστορικό διακύβευμα της 5ης Ιουλίου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Νέα πρόταση Τσίπρα για συμφωνία χωρίς ΔΝΤ

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Νέα πρόταση Τσίπρα για συμφωνία χωρίς ΔΝΤ


Αίτημα για διετή συμφωνία (σ.σ. διετές δάνειο) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του χρέους, υπέβαλε η κυβέρνηση ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως επιθυμεί λύση εντός ευρώ και παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επί της ουσίας η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ζητά την απομάκρυνση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τους τρεις θεσμούς που δανείζουν την Ελλάδα και διαχειρίζονται το λεγόμενο ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης, δίχως ωστόσο να ξεκαθαρίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα.

Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Αθήνας-πιστωτών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο... παρά ένα της εκπνοής του προγράμματος στήριξης, τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με non paper του μεγάρου Μαξίμου, η κυβέρνηση πρότεινε σήμερα «διετή συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών και με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του χρέους».

Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές όμως συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διευκρινίζουν πως η Ελλάδα παραμένει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και θα διεκδικήσει βιώσιμη συμφωνία εντός του ευρώ.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές:

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος δεν αποτελεί το τέλος αλλά η συνέχεια της διαπραγμάτευσης με καλύτερους όρους για τoν ελληνικό λαό. Η Ελλάδα παραμένει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε σήμερα διετή συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών και με ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του χρέους.

Η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους θα διεκδικήσει βιώσιμη συμφωνία εντός του ευρώ. Αυτό θα είναι και το μήνυμα του ΟΧΙ σε μια κακή συμφωνία στο δημοψήφισμα της Κυριακής».
Read More »
Νέα πρόταση Τσίπρα για συμφωνία χωρίς ΔΝΤ  Νέα πρόταση Τσίπρα για συμφωνία χωρίς ΔΝΤ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ H ΟΔΟΣ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ H ΟΔΟΣ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ


Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν και οι δύο! 
 
Πέρασε δηλαδή η προθεσμία που είχε δώσει με δελτίο τύπου ο Δήμος της Ηγουμενίτσας, για λογαριασμό του εργολάβου, προκειμένου εκείνος να αποφύγει τα έξοδα της ανακοίνωσης, για την αποπεράτωση των εργασιών επί της 49 Μαρτύρων και να επιτραπεί η κυκλοφορία.

Οι χελώνες βαδίζουν πολύ γρηγορότερα από τον εργολάβο.
 
Φαίνεται πως το συγκεκριμένο αυτό έργο ζήλεψε τη δόξα του… γεφυριού της Άρτας. 
 
Βέβαια η Δημοτική Αρχή δεν νοιώθει την ανάγκη να ενημερώσει σχετικά τους κατοίκους, αφού για άγνωστους λόγους, είναι αδύναμη να προβεί στην όποια παρέμβαση, όπως όφειλε. 
 
Εκτός και αν «φιλοτιμηθεί» να δώσει στην κυκλοφορία νέο δελτίο τύπου, για να δηλώσει την αντίθεσή της στους κανονισμούς της Ε.Ε., που προβλέπουν σχετική δαπάνη.
 
Για του λόγου το αληθές, αναδημοσιεύουμε τα παλαιά δελτία τύπου του Δήμου:
 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων 16-04-2015
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω κατασκευής του πλακοσκεπούς οχετού (Ο15) επί της οδού 49 Μαρτύρων στα πλαίσια εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1», απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού 49 Μαρτύρων από τον Κόμβο Λαδοχωρίου έως τη συμβολή της με την οδό Μεγαλόχαρης (Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου). Η διέλευση των οχημάτων θα διεξάγεται από τις κάθετες παρόδους και την παραλιακή οδό Ιονίου Πελάγους. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός ενός (01) μηνός.
 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων 16-04-2015
 Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω ανακατασκευής της Γέφυρας του Ρέματος Λάκκας επί της οδού 49 Μαρτύρων στα πλαίσια εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και Παρόδων αυτής στην Π.Ε.1», η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού 49 Μαρτύρων θα διεξάγεται από τις κάθετες παρόδους της οδού και από την παραλιακή οδό Αγίων Αποστόλων. Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο (02) μήνες.
Read More »
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ H ΟΔΟΣ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ H ΟΔΟΣ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Τα υποκαταστήματα των τραπεζών που θα ανοίξουν αύριο στη Θεσπρωτία

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Τα υποκαταστήματα των τραπεζών που θα ανοίξουν αύριο στη Θεσπρωτία


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών η λίστα με όλα τα υποκαταστήματα των πέντε ελληνικών συστημικών τραπεζών, τα οποία θα ανοίξουν από αύριο 1η Ιουλίου και μέχρι την Παρασκευή για την εξυπηρέτηση της πληρωμής των συνταξιούχων.

Ειδικότερα θα λειτουργήσουν 250 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, 250 της Τράπεζας Πειραιώς, 150 της Eurobank, 288 της Alpha Bank και 30 της Attica Bank

Τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετήσουν τους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν κάρτες ανάληψης ή χρεωστικές κάρτες.

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα μπορούν, για να μην ταλαιπωρούνται και τις τρεις ημέρες, να αποσύρουν έως 120 ευρώ μετρητά συνολικά τη μία φορά. Αυτό το δικαίωμα της ανάληψης πάνω από το όριο των 60 ευρώ, θα το έχουν μόνον κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Τα υποκαταστήματα που θα ανοίξουν στη Θεσπρωτία:

EUROBANK
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Ελ. Βενιζέλου 4

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ -  Εθν. Αντιστάσεως 24
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - Κ. Καραμανλή 57

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Αγίου Αποστόλων 19 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - Κωνσταντίνου Καραμανλή

ALPHA BANK
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Εθνικής Αντιστάσεως 18

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Ελ. Βενιζέλου 4
Read More »
Τα υποκαταστήματα των τραπεζών που θα ανοίξουν αύριο στη Θεσπρωτία Τα υποκαταστήματα των τραπεζών που θα ανοίξουν αύριο στη Θεσπρωτία Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δηλώσεις του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Μάριο Κάτση για το δημοψήφισμα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δηλώσεις του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Μάριο Κάτση για το δημοψήφισμα
Δηλώσεις του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Μάριο Κάτση για το δημοψήφισμα, στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου

Read More »
Δηλώσεις του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Μάριο Κάτση για το δημοψήφισμα Δηλώσεις του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Μάριο Κάτση για το δημοψήφισμα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δηλώσεις του Βουλευτή ΝΔ Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα για το δημοψήφισμα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δηλώσεις του Βουλευτή ΝΔ Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα για το δημοψήφισμαΔηλώσεις του Βουλευτή ΝΔ Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα για το δημοψήφισμα, στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου

Read More »
Δηλώσεις του Βουλευτή ΝΔ Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα για το δημοψήφισμα Δηλώσεις του Βουλευτή ΝΔ Θεσπρωτίας κ. Βασίλη Γιόγιακα για το δημοψήφισμα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δηλώσεις του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Θεσπρωτίας κ. Κώστα Κωνσταντίνου για το δημοψήφισμα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δηλώσεις του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Θεσπρωτίας κ. Κώστα Κωνσταντίνου για το δημοψήφισμα


Δηλώσεις του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Θεσπρωτίας κ. Κώστα Κωνσταντίνου για το δημοψήφισμα, στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου

Read More »
Δηλώσεις του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Θεσπρωτίας κ. Κώστα Κωνσταντίνου για το δημοψήφισμα Δηλώσεις του εκπροσώπου των ΑΝΕΛ Θεσπρωτίας κ. Κώστα Κωνσταντίνου για το δημοψήφισμα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δηλώσεις της εκπροσώπου του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Θεσπρωτίας κα Ναταλία Τσίτου για το δημοψήφισμα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δηλώσεις της εκπροσώπου του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Θεσπρωτίας κα Ναταλία Τσίτου για το δημοψήφισμαΔηλώσεις της εκπροσώπου του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Θεσπρωτίας κα Ναταλία Τσίτου για το δημοψήφισμα, στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου


Read More »
Δηλώσεις της εκπροσώπου του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Θεσπρωτίας κα Ναταλία Τσίτου για το δημοψήφισμα Δηλώσεις της εκπροσώπου του ΠΟΤΑΜΙΟΥ Θεσπρωτίας κα Ναταλία Τσίτου για το δημοψήφισμα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Δηλώσεις του εκπροσώπου του ΚΚΕ Θεσπρωτίας κ. Λαέρτη Ρέγγα για το δημοψήφισμα

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Δηλώσεις του εκπροσώπου του ΚΚΕ Θεσπρωτίας κ. Λαέρτη Ρέγγα για το δημοψήφισμα


Δηλώσεις του εκπροσώπου του ΚΚΕ Θεσπρωτίας κ. Λαέρτη Ρέγγα για το δημοψήφισμα, στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και τη δημοσιογράφο Βάσω Γκόρου


Read More »
Δηλώσεις του εκπροσώπου του ΚΚΕ Θεσπρωτίας κ. Λαέρτη Ρέγγα για το δημοψήφισμα Δηλώσεις του εκπροσώπου του ΚΚΕ Θεσπρωτίας κ. Λαέρτη Ρέγγα για το δημοψήφισμα Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

6 ΜΗΝΕΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
6 ΜΗΝΕΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣΚοντεύει 6 μήνες από τότε που η διοίκηση της ΔΕΥΑΗ ενημερώθηκε για τον σπασμένο κεντρικό αγωγό ύδρευσης, που διέρχεται από τη γέφυρα , μεταφέροντας το νερό από τις πηγές Σκέφαρη.

Ε, και! Ποιος νοιάζεται για τη βλάβη αυτή, δείχνει με την αδιαφορία της, να είπε η ηγεσία της ΔΕΥΑΗ;


 
Δεν είναι όμως έτσι. Νοιάζονται οι καταναλωτές, που παρακολουθούν τον κεντρικό αυτόν αγωγό, να μεταφέρει νερό με τα διάφορα λύματα, που μπαίνουν από τα μαντριά της περιοχής που «στάζουν» στην πορεία του στο σημείο αυτό.


 
Νοιάζονται επίσης οι δικαιούχοι κατανάλωσης νερού από τον συγκεκριμένο αγωγό, οι οποίοι βλέπουν να φθάνει στις βρύσες τους σταγόνα-σταγόνα, λόγω της απώλειας.


 
Βέβαια, η ηγεσία της ΔΕΥΑΗ, θα συνεχίσει να αδιαφορεί και να σιωπά, εντάσσοντας και αυτή τη συμπεριφορά της στη γνωστή πολιτική «σεβασμού των καταναλωτών της».
Read More »
6 ΜΗΝΕΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: ΝΑΙ στην Ευρώπη

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: ΝΑΙ στην Ευρώπη
 

Μετά την ΚΕΔΕ όπου τοποθετήθηκε υπερ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας τάσσεται υπερ του ΝΑΙ. Έτσι και οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης παίρνουν θέση σε μία ιστορική στιγμή όπου οι πολίτες της Χώρας πρέπει να αποφασίσουν για το μέλλον τους.
Διαβάστε το ψήφισμα της ΕΝΠΕ

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκφράζοντας την αγωνία των συμπολιτών μας για επιστροφή στην ομαλότητα και την κανονικότητα και συναισθανόμενη το βάρος των ιστορικών στιγμών που διανύει ο τόπος δηλώνει:

Α) Είμαστε αντίθετοι στα διχαστικά διλήμματα τα οποία δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία. Καλούμε την κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου καθώς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες ευθύνης έστω και την ύστατη αυτή ώρα για ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών και της Πατρίδας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να γνωρίσει ξανά εθνικό διχασμό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε εθνική περιπέτεια.

Β) Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να επιλέξουν το δρόμο της ιστορικής ευθύνης διασφαλίζοντας τη θέση της Πατρίδας στην Ευρώπη.
Δεν δεχόμαστε το αδιέξοδο μιας τεχνικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης να αποτελέσει το ορόσημο για την απομόνωση και την περαιτέρω βίαιη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας.

Για εμάς είναι αδιανόητη η Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη και η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα. Η Ελλάδα να μείνει Ενωμένη, να μείνει στην Ευρώπη. Εκεί που ιστορικά ανήκει.
Read More »
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: ΝΑΙ στην Ευρώπη Ένωση Περιφερειών Ελλάδας: ΝΑΙ στην Ευρώπη Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Ηγουμενίτσα: Συνεδρίαση της Διακομματικής ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Ηγουμενίτσα: Συνεδρίαση της Διακομματικής ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας απευθύνει δημόσια πρόσκληση (με βάση το Ν.4023/24-10-2011 περί «διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος»), στους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, στις ενώσεις προσώπων, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς επίσης σε κάθε άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης των χώρων κατά την περίοδο προς το δημοψήφισμα καθώς και άλλων λεπτομερειών απαραίτητων για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Read More »
Ηγουμενίτσα: Συνεδρίαση της Διακομματικής ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 Ηγουμενίτσα: Συνεδρίαση της Διακομματικής ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Συνελήφθη 28χρονος για κατοχή κοκαΐνης

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Συνελήφθη 28χρονος για κατοχή κοκαΐνης


Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 28χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών, πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.
 
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε μετά από αστυνομικό έλεγχο, ο 28χρονος κατείχε δύο συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους (3,1) γραμμαρίων.
 
Επίσης, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πλαστό ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ενώ σε βάρος του ύστερα από έλεγχο των στοιχείων του, προέκυψε ότι εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου λόγω διοικητικής απέλασης.
 
Οι ναρκωτικές ουσίες και το πλαστό έγγραφο κατασχέθηκαν.
 
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.
Read More »
Συνελήφθη 28χρονος για κατοχή κοκαΐνης Συνελήφθη 28χρονος για κατοχή κοκαΐνης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Σύλληψη 24χρονου για καλλιέργεια κάνναβης

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Σύλληψη 24χρονου για καλλιέργεια κάνναβης


Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στον Ωρωπό Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, 24χρονος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια κάνναβης.
 
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 24χρονο, διότι εντόπισαν στην αυλή του σπιτιού του, ένα (1) φυτό κάνναβης, ύψους 1,4 μέτρων, το οποίο και κατέσχεσαν.
 
Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας.
Read More »
Σύλληψη 24χρονου για καλλιέργεια κάνναβης Σύλληψη 24χρονου για καλλιέργεια κάνναβης Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Ενα Ερωτικό Τρίγωνο Θεών, πάνω από τον ερειπωμένο οικισμό του Βραχωνά

Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015
Ενα Ερωτικό Τρίγωνο Θεών, πάνω από τον ερειπωμένο οικισμό του Βραχωνά


Συνάντηση του μεγαλειώδους Δία, της Αφροδίτης και της νέας Σελήνης σε ένα ερωτικό τρίγωνο, πάνω από τον ερειπωμένο οικισμό του Βραχωνά.

Ο εγκαταλειμμένος παραδοσιακός οικισμός του Βραχωνά βρίσκεται σε ένα λόφο ΝΑ των Συβότων και αποτελείτε από 50 περίπου ερειπωμένα σπίτια. 

Τα περισσότερα είναι διώροφα με θολωτές κατασκευές στο ισόγειο, κατασκευασμένα από πέτρα της περιοχής και χρονολογούνται από το 18ο – 19ο αιώνα.

Στα δυτικά του οικισμού υπάρχουν τα ερείπια μικρής ακρόπολης των προϊστορικών χρόνων, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό παράδειγμα οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού στον ευρύτερο Θεσπρωτικό χώρο.

Ο Βραχωνάς ήταν ο χώρος αρχικής εγκατάστασης του χωριού των Συβότων και άκμασε κατά τον προηγούμενο αιώνα. 

Οι κάτοικοί του ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.

Την εικόνα αιχμαλώτισαν στις 20/06/2015 
ο Γιώργος Μαλαμίδης και ο Κώστας Τσέκας

Read More »
Ενα Ερωτικό Τρίγωνο Θεών, πάνω από τον ερειπωμένο οικισμό του Βραχωνά Ενα Ερωτικό Τρίγωνο Θεών, πάνω από τον ερειπωμένο οικισμό του Βραχωνά Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 30, 2015 Rating: 5

Σελίδες