https://picasion.com/
https://picasion.com/

Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για την πρόσληψη 6 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για την πρόσληψη 6 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Ηγουμενίτσας


Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α')
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41του Ν.4325/15: "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α' , με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
Την 121/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Ή ΔΕ Ναυαγοσώστες 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 6
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τρεις (3) μήνες 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Α. για ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών Επιλογής( Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ.
 
Β. για ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Αδείας Ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω Β1 προσόντα)1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου )ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1του 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από18 έως 45 ετών.
«… Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, υφίσταται όταν ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή όταν δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3260/2004).»
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομ. Πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Πιστοποιητικό Υγείας από Υγειονομικό Κέντρο ή Κρατικό Νοσοκομείο που να αναφέρει ότι δεν πάσχουν από Μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) από 25/05/2015 έως και 28/05/2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά Αρχεία

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση
Read More »
Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για την πρόσληψη 6 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Ηγουμενίτσας Μέχρι την Πέμπτη οι αιτήσεις για την πρόσληψη 6 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Στο Νοσοκομείο τρεις μαθητές με κρίση πανικού

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Στο Νοσοκομείο τρεις μαθητές με κρίση πανικού


Από τα εξεταστικά κέντρα στο Νοσοκομείο βρέθηκαν σήμερα τρεις μαθητές των Ιωαννίνων, οι οποίοι δεν άντεξαν το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι μαθητές διαγωνίζονταν σήμερα στα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Τρεις από τους διαγωνιζόμενους, σε τρία διαφορετικά σχολεία των Ιωαννίνων, έπαθαν κρίση πανικού με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ και να διακομισθούν στο Νοσοκομείο.

Πρόκειται για μία περίπτωση στο 1ο Λύκειο Κιάφας, το 4ο Λύκειο, στο συγκρότημα της Ακαδημίας και το Λύκειο Κατσικά.

Οι μαθητές αυτοί, έχοντας τις βεβαιώσεις από την Διεύθυνση της Κλινικής που μεταφέρθηκαν, θα κληθούν να διαγωνιστούν εκ νέου, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών, δηλαδή μετά τις 15 Ιουνίου.

Τα παιδιά πάντως είναι καλά στην υγεία τους και η σημερινή περιπέτεια ήταν αποτέλεσμα του άγχους και του έντονου στρες που προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις οι πανελλήνιες εξετάσεις.


Read More »
Στο Νοσοκομείο τρεις μαθητές με κρίση πανικού Στο Νοσοκομείο τρεις μαθητές με κρίση πανικού Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στην Γλυκή , για παράνομη πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στην Γλυκή , για παράνομη πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών


Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες (24-05-2015) το μεσημέρι στην Γλυκή Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο ημεδαποί, ένας 56χρονος άνδρας και μία 25χρονη γυναίκα, καθώς και δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 26 και 20 ετών, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης απασχόλησης αλλοδαπού και παράνομης εισόδου στη χώρα.

Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, ο 56χρονος, ως ιδιοκτήτης επιχείρησης ενοικιάσεων λέμβων, απασχολούσε παράνομα ως υπάλληλο τον 26χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια παραμονής για εργασία. Επιπλέον, σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα μας.

Στην δεύτερη περίπτωση, η 25χρονη, ως προσωρινά υπεύθυνη επιχείρησης ενοικιάσεων λέμβων, ιδιοκτησίας 53χρονου ημεδαπού που αναζητείται, απασχολούσε παράνομα ως υπάλληλο τον 20χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα καθώς και άδειας παραμονής για εργασία.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.
Read More »
Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στην Γλυκή , για παράνομη πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί στην Γλυκή , για παράνομη πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Σύλληψη 42χρονου φυγόποινου

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Σύλληψη 42χρονου φυγόποινου


Συνελήφθη, σήμερα (25-05-2015) το πρωί στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 42χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας, ποινής φυλάκισης επτά (7) ετών και έξι (6) μηνών καθώς και χρηματικής ποινής (30.000), για μεταφορά λαθρομεταναστών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Read More »
Σύλληψη 42χρονου φυγόποινου Σύλληψη 42χρονου φυγόποινου Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Δείτε online πόσα δέντρα έχει ο αστικός ιστός της Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Δείτε online πόσα δέντρα έχει ο αστικός ιστός της Ηγουμενίτσας


Ένα πρωτότυπο έργο πραγματοποίησε ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ Ηπείρου, με επιστημονικώς υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα. 
 
Πρόκειται για εφαρμογή του εντυπωσιακού έργου «URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του αστικού και περιαστικού πράσινου», το οποίο υλοποίησαν ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου με εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 
 
Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι ερευνητές κατέγραψαν και αποτύπωσαν σε ψηφιακούς χάρτες όλα τα δέντρα των τεσσάρων δήμων – πρωτευουσών της Ηπείρου: Ιωαννίνων (4999 δέντρα), Αρταίων (1427 δέντρα), Πρεβέζης (1115 δέντρα), Ηγουμενίτσας (651 δέντρα)
 
Επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα urbantreemanagement.teiep.gr, μπορεί ο καθένας να ανοίξει τον ψηφιακό χάρτη της πόλης που τον ενδιαφέρει, να δει ακριβώς τα δέντρα του αστικού ιστού, να δει την τοποθεσία τους, να πατήσει πάνω και να δει τι δέντρο είναι (π.χ. Φιλύρα, Μανώλια), να δει φωτογραφίες από το σημείο που βρίσκεται, να πάρει πληροφορίες για το ύψος, την υγεία και τη σταθερότητα του δέντρου. 
 
Κι αν αυτά σας φάνηκαν λίγα, τότε για κάθε δέντρο θα βρείτε συγκεκριμένα στοιχεία για εξοικονόμηση ενέργειας, απορρόφηση υδάτων, βελτίωση ποιότητας αέρα, απορρόφηση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
 
 
 
Το urbantreemanagement.teiep.gr είναι ουσιαστικά ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Δένδρων ή ένα σύστημα δημιουργίας δενδρολογίου ή μητρώων καταγραφής αστικών δένδρων και δενδροστοιχιών. Εχει σαν στόχο την δημιουργία βάσης δεδομένων με κατάλληλα προγράμματα αποτύπωσης και παρακολούθησης των δένδρων στον αστικό ιστό ώστε να καταρτιστούν μητρώα δένδρων για την καλύτερη διαχείριση τους. Το σύστημα αυτό εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει σαν ασπίδα προστασίας για το αστικό πράσινο, καθώς θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε δέντρο ξεχωριστά, από το ακριβές σημείο όπου αυτό βρίσκεται μέχρι το ύψος ή και παρατηρήσεις που αφορούν τον ενδεδειγμένο τρόπο περιποίησής του. Η ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών σε ένα ψηφιακό αρχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, περιποίησης και εκτίμησης των ωφελειών που προκύπτουν από αυτά. 
Read More »
Δείτε online πόσα δέντρα έχει ο αστικός ιστός της Ηγουμενίτσας Δείτε online πόσα δέντρα έχει ο αστικός ιστός της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Μνημόνιο δεκαετίας ή παύση πληρωμών στους δανειστές;

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Μνημόνιο δεκαετίας ή παύση πληρωμών στους δανειστές;

Του Μητσέλου Σπύρου, Μέλους Γραμ. Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΕίναι πράγματι ο δυναμικότερος μοχλός της Ιστορίας. Αλλά πολύ συχνά με τρόπο αντίστροφο. Αυτά που συμβαίνουν, το κακό που έχει ενσκήψει εδώ και πέντε χρόνια στην κοινωνία μας, δεν οφείλεται στη βούληση των πολιτών και κυρίως των ηγετών τους, αλλά αντίθετα στην αβουλία τους. Στις τολμηρές αποφάσεις που αναβλήθηκαν, τα διλήμματα ππυ δεν απαντήθηκαν, τα θέματα που από φόβο δε συζητήθηκαν, τις προτάσεις που ξορκίστηκαν. Και, όταν τα γεγονότα που προετοιμάζονταν στη σκιά, ξεχύνονται και με τρόπο αμείλικτο ξεσκεπάζουν τις ψευδαισθήσεις, όταν οι αντιθέσεις που δεν επιλύθηκαν εκρήγνυνται, όταν τα διλήμματα παύουν πλέον να υπάρχουν, αφού αφέθηκε η ζωή να αποφασίσει, τότε η αναγκαιότητα τους παρασέρνει όλους στη μια ή την άλλη κατεύθυνση, είτε ήθελαν είτε όχι, είτε γνώριζαν, είτε αγνοούσαν, είτε κρύβονταν πίσω από τις ψευδαίσθήσεις. Και τότε, αυτοί που αρνήθηκαν να πάρουν την τολμηρή αλλά δύσκολη απόφαση την καίρια στιγμή, που ξόρκιζαν από δειλία και εθελοτυφλία το κρίσιμο δίλημμα, διαμαρτύρονται ότι δεν ήθελαν να συμβούν έτσι τα πράγματα, ότι αναγκάζονται και ότι οι ίδιοι δε φέρουν καμιά ευθύνη. Και ελάχιστοι αναρωτιούνται: εάν τότε είχαμε τολμήσει να αντικρίσουμε την πραγματικότητα και να πάρουμε τη δύσκολη, τολμηρή αλλά αναγκαία απόφαση;Τρεις φορές τέθηκε εκ των πραγμάτων στην ελληνική κοινωνία το δίλημμα « Μνημόνιο ή παύση πληρωμών; ». Την πρώτη το 2010, η Κυβέρνηση του ΓΑΠ τρόμαζε μόνο και στο άκουσμά του στις διαδηλώσεις. Τη δεύτερη, στις εκλογές του 2012 τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ σκέπασαν κάθε νηφάλια συζήτηση κάτω από την τρομοκρατία της προπαγάνδας. Και τώρα, καθώς οι ελπίδες ενός «έντιμου συμβιβασμού» αποδεικνύνοται φρούδες, το δίλημμα επανέρχεται επιτακτικά με τρόπο δραματικό και οριακό: Ή νέο - το τρίτο στη σειρά - Μνημόνιο ή παύση πληρωμών προς τους δανειστές. Η πραγματικότητα αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή μέσοι δρόμοι δεν υπάρχουν, παρά μόνο στη σκέψη αυτών που εθελοτυφλούν και στα χείλη των προπαγανδιστών.Η «σίγουρη» επιλογή της συνθηκολόγησης

Η πρώτη επιλογή είναι λίγο πολύ γνωστή σε όσους θέλουν να βλέπουν την πραγματικότητα. Δε χρειάζεται να κινητοποιήσει κανείς τη φαντασία του, αρκεί να ρίξει μια ματιά πίσω στα πέντε τελευταία χρόνια, για να συμπεράνει ότι θα επέλθει πρωτοφανή διαώνιση της κρίσης : αύξηση της έμμεσης φορολογίας σε είδη πρώτης ανάγκης, μη αναίρεση άδικων φόρων, ιδιωτικοποιήσεις, νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, περαιτέρω υποχώρηση κοινωνικού κράτους. Και το σημαντικότεροι η μονιμοποίηση μιας κατάστασης τελμάτωσης της οικονομίας και υπανάπτυξης, εφόσον ούτε ο ιδιωτικός τομέας - που στην Ελλάδα ήταν πάντοτε κρατικοδίαιτος - ούτε κυρίως ο δημόσιος θα μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήριος μοχλός για μια κάποια ανάπτυξη. Ακόμη και αν υπάρξει κάποιο ελάχιστο πλεόνασμα - με αιματηρές λαϊκές θυσίες - θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του χρέους, που θα αναπαράγεται με τη συνεχή χρηματοδότηση από τους δανειστές. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που καθώς εδραιώνεται σε βάθος χρόνου μετατρέπει την Ελλάδα σε μια περιθωριακή και ασήμαντη χώρα γερόντων, μια αποικία χρέους της Ευρώπης.

Είναι λογικό να επιλέγει κανείς αυτήν την προοπτική, αν τα συμφέροντά του ευνοούνται ή τουλάχιστον δεν πλήττονται από την μνημονιακή πολιτική. Γιατί πρέπει να το πούμε, ορισμένοι κέρδισαν αυτά τα χρόνια του Μνημονίου και αρκετοί διατήρησαν ή τουλάχιστον έχασαν πολύ λίγα σε σχέση με τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Αυτή , όμως, η πλειονότητα των ανέργων, των υπαλλήλων, των νέων χωρίς μέλλον, των αυταπασχολούμενων κ.λπ. γιατί να αποδεχτεί αυτή την τελμάτωση της ζωής και την ακύρωση του μέλλοντός τους;

Αν αυτή η προοτπική είναι η τελική επιλογή της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αν με λίγα λόγια επιβληθεί ένα « Κόκκινο Μνημόνιο » με τη λογική του « μη χείρον βέλτιστον » και την επίκληση του παραπειστικού επιχειρήματος των μειωμένων απαιτήσεων της κοινωνίας, οι συνέπειες στο πολιτικό πεδίο θα είναι διαλυτικές. Η Κυβέρνηση με μια τέτοια επιλογή στην πλάτη της θα αποξενωθεί ραγδαία από εκείνες τις δυνάμεις που τη στήριξαν, θα απωλέσει σταδιακά τη λαϊκή αποδοχή και θα αισθάνεται αναγκασμένη να προσφεύγει στη στήριξη των κατεστημένων ευρωπαϊκών και κυρίως ντόπιων κύκλων, που ήδη προστρέχουν να την ενσωματώσουν. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σταδιακά την άμβλυνση και τελικά την ακύρωση και του εσωτερικού ριζοσπαστικού της προγράμματος, από το αίτημα της σύγκρουσης με τη διαπλοκή και τους ολιγάρχες, έως αυτό του εκδημοκρατισμού της διοίκησης και της πολιτικής ζωής. Τι θα απομείνει; η απογοήτευση και η διάχυτη αίσθηση « όλοι ίδιοι είναι ».Η επιλογή της Ρήξης

Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή της ρήξης με τους δανειστές, ξεκινώντας από την παύση πληρωμών τοκοχρεολυσίων και εξυπηρέτησης του χρέους. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα δε θα έχει ανακαλύψει την ασπιρίνη. Είναι μια πολιτική επιλογή που έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις σε διάφορες εκδοχές με την επίκληση μιας σειράς επιχειρημάτων και θέσων διεθνώς κατοχυρωμένων από τον ΟΗΕ. Στην περίπτωση αυτή η χώρα δηλώνει την αδυναμία της να εξυπηρετήσει τους δανειστές και διεκδικεί την απομείωσή / διαγραφή του χρέους (ενός μεγάλου μέρους του) καλώντας τους δανειστές σε διαπραγμάτευση. Η απόσειση του δυσβάχτου βάρους των δόσεων και των τόκων θα επιτρέψει να κατευθυνθούν πόροι προς την ανάπτυξη της οικονομίας, σε επενδύσεις δημόσιες και κίνητρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Με λίγα λόγια για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Μια τέτοια τολμηρή επιλογή θα χρειαστεί να στηριχθεί από βαθιες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις (εθνικοποίηση τραπεζικού συστήματος και βασικών παραγωγικών τομέων, εφαρμογή θεσμών εργατικού και κοινωνικού ελέγχου για την αποφυγή διαφθοράς, άνοιγμα της ενημέρωσης στην κοινωνία και σύγκρουση με το σύστημα διαπλοκής, έλεγχος και φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αύξηση του κατώτατου μισθού κ.λπ.).

Είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι μια τέτοια αποφασιστική επιλογή θα φέρει τη χώρα εκτός του νομισματικού συστήματος του ΕΥΡΩ (έστω προσωρινά). Και εδώ είναι η δυσκολία, καθώς η συστημική προπαγάνδα έχει δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε συζήτηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και έχει υποκαταστήσει τα επιχειρήματα με τηλεοπτικές κραυγές. Η Αριστερά που τολμήσει τη ρήξη είναι υποχρεωμένη να καταστρώσει σχέδια (και όχι μόνο ένα) για αυτό το ενδεχόμενο, να ενημερώσει και να πείσει τα λαϊκά στρώματα και να προετοιμάσει τη χώρα για τη μετα - ΕΥΡΩ εποχή. Με τόλμη, σχέδιο, επιχειρήματα, πρόγραμμα και λαϊκή στήριξη η Αριστερά μπορεί να κόψει το γόρδιο δεσμό και να προετοιμάσει την ανασυγκρότηση της χώρας έξω -ενδεχομένως - από το θανάσιμο εναγκαλισμό της ΟΝΕ και τους ΕΥΡΩ.

Μητσέλος Σπύρος

Μέλος Γραμ. Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Read More »
Μνημόνιο δεκαετίας ή παύση πληρωμών στους δανειστές; Μνημόνιο δεκαετίας ή παύση πληρωμών στους δανειστές; Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Συνάντηση Δημάρχου Ηγουμενίτσας με τουριστικούς Πράκτορες των Σκοπίων

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Συνάντηση Δημάρχου Ηγουμενίτσας με τουριστικούς Πράκτορες των Σκοπίων


Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, συναντήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας με εκπροσώπους Τουριστικών Πρακτορείων και Γραφείων των Σκοπίων μεταξύ των οποίων ήταν και ο Διευθυντής του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τουρισμού των Σκοπίων, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, ύστερα από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και σε συνεργασία με την κα. Όλγα Μεζερίδου, Σύμβουλο Α’ του γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια, η οποία και τους συνόδευε. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κ. Αλέξανδρος Πάσχος καθώς και ο Διευθυντής του κ. Πέτρος Ζουμπούλης.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του αφού αναφέρθηκε στο απαράμιλλο τουριστικό προϊόν ολόκληρου του Δήμου αλλά και γενικότερα της Θεσπρωτίας καθώς και στη Θεσπρωτική φιλοξενία δήλωσε ότι θα στηρίξει δράσεις, σε αγαστή συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, που στοχεύουν στην ανάδειξη των συγκριτικών τουριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και στην ενίσχυση της συνεργασίας, στο εν λόγω πεδίο, με την γειτονική χώρα. 


 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε, για άλλη μια φορά, τον Δήμαρχο για την άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους τονίζοντας ότι θα συμβάλει τα μέγιστα ώστε να αναπτυχθεί ο Τουρισμός στην περιοχή μας.

Οι εκπρόσωποι των πρακτορείων και των γραφείων της γειτονικής χώρας δήλωσαν γοητευμένοι από τις ομορφιές της Θεσπρωτίας και απηύθυναν πρόσκληση στους φορείς για αντίστοιχη επίσκεψη στα Σκόπια. 
 


Όλοι συμφώνησαν ότι τόσο η επίσκεψη στη Θεσπρωτία όσο και η συνάντηση με τον Δήμαρχο θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού.

Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας
Read More »
Συνάντηση Δημάρχου Ηγουμενίτσας με τουριστικούς Πράκτορες των Σκοπίων Συνάντηση Δημάρχου Ηγουμενίτσας με τουριστικούς Πράκτορες των Σκοπίων Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Συλλήψεις φυγόποινων στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Συλλήψεις φυγόποινων στα Ιωάννινα και στην ΗγουμενίτσαΣυνελήφθησαν, σήμερα (25-05-2015) το πρωί, από αστυνομικούς των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, δύο φυγόποινοι, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν:

1. Στα Ιωάννινα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, ένας 28χρονoς ημεδαπός Ρομά, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας, ποινής φυλάκισης δεκαπέντε (15) μηνών, για κλοπή από κοινού.

2. Στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αλλοδαπών Ηγουμενίτσας, ένας 24χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα ενώ επιπλέον σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ποινής φυλάκισης τριών (3) μηνών και χρηματικής ποινής (1.500) ευρώ, για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.
Read More »
Συλλήψεις φυγόποινων στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα Συλλήψεις φυγόποινων στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 46χρονου Τον παρέσυραν με αυτοκίνητο τους

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 46χρονου
Τον παρέσυραν με αυτοκίνητο τους


Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίσθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιππιάδας σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 32 και 24 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλή και εξύβριση σε βάρος 46χρονου που έγινε προχθές (23-05-2015) το μεσημέρι στο χωριό Πέτρα Πρέβεζας, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη δράστης που αναζητείται.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι στο χωριό Πέτρα Πρέβεζας, οι τρεις δράστες αφού εξύβρισαν και απείλησαν 46χρονο ημεδαπό, τον παρέσυραν με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο αριστερό πόδι και χέρι ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο παθών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιππιάδας.
Read More »
Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 46χρονου Τον παρέσυραν με αυτοκίνητο τους Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 46χρονου Τον παρέσυραν με αυτοκίνητο τους Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Καρέ καρέ ο εντοπισμός 11,3 κιλών ηρωίνης στην Ηγουμενίτσα Αποκαλυπτικό Βίντεο από την κινητή μονάδα ανίχνευσης X-RAY

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Καρέ καρέ ο εντοπισμός 11,3 κιλών ηρωίνης στην Ηγουμενίτσα
Αποκαλυπτικό Βίντεο από την κινητή μονάδα ανίχνευσης X-RAY


Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, στην πύλη του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από προσωπικό της οικείας Λιμενικής Αρχής, 49χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού οχήματος με επικαθήμενο, διότι σε γενόμενο έλεγχο από στελέχη της κινητής μονάδας ανίχνευσης X-RAY του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, εντοπίστηκαν στην οροφή του τράκτορα και πίσω από την ταπετσαρία επένδυσης είκοσι (20) πακέτα, πιθανόν ηρωίνης, συνολικού μικτού βάρους έντεκα κιλών και διακοσίων ενενήντα γραμμαρίων (11,290 kg) περίπου. 

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί καρέ καρέ την επιχείρηση εντοπισμού των ναρκωτικών ουσιών:


Read More »
Καρέ καρέ ο εντοπισμός 11,3 κιλών ηρωίνης στην Ηγουμενίτσα Αποκαλυπτικό Βίντεο από την κινητή μονάδα ανίχνευσης X-RAY Καρέ καρέ ο εντοπισμός 11,3 κιλών ηρωίνης στην Ηγουμενίτσα Αποκαλυπτικό Βίντεο από την κινητή μονάδα ανίχνευσης X-RAY Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Δείτε ποιοι εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από τη Θεσπρωτία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Δείτε ποιοι εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από τη Θεσπρωτία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚΜε τη συμμετοχή 160 ψηφοφόρων, πραγματοποιήθηκε εχθές Κυριακή 24 Μαΐου, η ψηφοφορία για την Εκλογή αντιπροσώπων στο Συνέδριο και στους 3 Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας.

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκαν στο ΠΑΝΘΕΟΝ, στο Δήμο Φιλιατών στα γραφεία της Δημοτικής Οργάνωσης και στο Δήμο Σουλίου στα γραφεία του Φ.Ο.Π.

Από την Ηγουμενίτσα εκλέγονται και οι 5 υποψήφιοι:
 1. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
 2. ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
 3. ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 4. ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΤΖΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από τον Δήμο Σουλίου εκλέγονται και οι 4 υποψήφιοι:
 1. ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 2. ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 3. ΡΑΜΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τέλος από το Φιλιάτι εκλέγονται οι 2 από τους 4 υποψήφιους:
 1. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΤΣΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Read More »
Δείτε ποιοι εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από τη Θεσπρωτία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Δείτε ποιοι εκλέχθηκαν αντιπρόσωποι από τη Θεσπρωτία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενημερώθηκε ο Μάριος Κάτσης

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενημερώθηκε ο Μάριος Κάτσης


Με τους νέους Βουλευτές του Σύριζα Μπάρκα Κώστα, Γκαρά Ανατασία, Κάτση Μάριο και Αλέξανδρο Μεικόπουλο συναντήθηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου.

Κύρια θέματα της συζήτησης ήταν η ενημέρωση τους για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η προώθηση ρύθμισης για τη στήριξη δομών κοινωνικής οικονομίας και αγροτικών συνεταιρισμών.

Όπως τόνισε στη συνάντηση η Υπουργός ένα σοβαρό σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας ξεπερνά ένα μόνο Υπουργείο και οφείλει να απασχολήσει το σύνολο της κυβέρνησης. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση οφείλει αφενός να επανασχεδιάσει το παραγωγικό μοντέλο στην κατεύθυνσή της ενίσχυσης νέων κλάδων και κλάδων που έχουν παρακμάσει λόγω της κρίσης. Περαιτέρω, όπως τόνισε πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών κοινοτικών πόρων σε προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτούνται συνολικά όλες οι χώρες της ΕΕ με πόρους που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Είναι χαρακτηριστικό όπως τόνισε ο Κώστας Μπάρκας, ότι η Ελλάδα κατάφερε να αποσπάσει από κοινοτικούς πόρους μόλις 171 εκ. ευρώ για την διετία '14-15 σε σύνολο 3 δις ευρώ, ενώ είναι η πρώτη στις 28 χώρες της ΕΕ στους άνεργους νέους και μαζί με την Ισπανία βρίσκονται πολύ πάνω από τις υπόλοιπες (με το αντίστοιχο ποσοστό στην Γερμανία να μην φτάνει το 8%).

Από κοινού συμφώνησαν ότι τα προγράμματα voucher είναι πλήρως αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς εγκλωβίζουν τους νέους ανθρώπους στην προσωρινότητα μεταξύ γκρίζα ζώνης επισφάλειας και ανεργίας.

Περαιτέρω ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί ήδη στα προγράμματα αυτά και ειδικότερα όπως τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός α) αυξήθηκαν οι απολαβές των εργαζομένων στο ύψος του κατώτατου μισθού, β)αναγνωρίστηκε η πλήρης ασφάλιση(υγειονομική και συνταξιοδοτικη) γ)ακυρώθηκε προκειμένου να επανασχεδιαστεί δικαιότερα το σκανδαλώδες πρόγραμμα των 29-64 καθώς δίνονταν 5.400€ στα ΚΕΚ και μόλις 1.600€ στους εργαζόμενους για εργασία πέντε μηνών.

Όπως τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου, στόχος του Υπουργείου είναι να αλλάξουν ριζικά τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και να γίνουν συμβάσεις εργασίας 8μηνης ή 12μηνης διάρκειας, να κατοχυρώνουν οι εργαζόμενοι εργασιακά διακαιώματα και να συμμετάσχουν ενεργά στην επιμόρφωση (εφόσον είναι αναγκαία) ο ΟΑΕΔ-η τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα επιμελητήρια.

Τέλος και οι τέσσερις βουλευτές στήριξαν τις πρώτες προσπάθειες της Υπουργού αλλά όπως τόνισαν η κατεύθυνση της νέας Κυβέρνησης πρέπει να είναι η διασφάλιση σταθερών θέσεων απασχόλησης και η αναδιανομή πλούτου και εισοδημάτων υπέρ της νέας γενιάς . Ειδικότερα συμφώνησαν ότι πρέπει να καταργηθεί άμεσα ο ηλικιακός διαχωρισμός στις απολαβές των νέων κάτω των 25 ετών, να στηριχτούν οι νέες συνεταιριστικές δομές κοινωνικής οικονομίας και να δουλέψουν όλοι μαζί ένα άμεσο σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επιστρέψει στον τόπο η νεότητα και η δημιουργία με πρώτο και άμεσο στόχο την ανάκτηση της εργασίας.
Read More »
Για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενημερώθηκε ο Μάριος Κάτσης Για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενημερώθηκε ο Μάριος Κάτσης Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Ανακοίνωση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας.

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Ανακοίνωση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας.


Πριν από δύο χρόνια, αποφασίστηκε η μεταφορά του Τμήματος Ιχθυοκομίας − Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, στο Μεσολόγγι. Μαζί με άλλα τμήματα συγχωνεύτηκε στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της λειτουργίας του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας.

Παράλληλα αποφασίστηκε η λειτουργία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Ηγουμενίτσα σε μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν οι απώλειες από την δυσμενή εξέλιξη με τη μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας. Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν τότε η λειτουργία του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα δεν αναβαθμίστηκε.

Η προ διετίας απόφαση, για τη λειτουργία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Ηγουμενίτσα θα έπρεπε να συνοδεύεται και από την ποιοτική αναβάθμισή τους καθώς και από τη δημιουργία νέων καινοτόμων τμημάτων για την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή εκπαίδευσης στους φοιτητές. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα είναι το αίτημά μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλοι μας, αιρετοί και μη εκπρόσωποι της Ηπείρου πρέπει να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των σχολών των περιοχών μας υπό τον συντονισμό όποτε είναι αναγκαίο της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς να προκαλούμε εσωστρέφεια.

Αιτήματα για τη μεταφορά της έδρας του ενός ή του άλλου Τμήματος, δεν συνάδουν με την προσπάθεια συνολικής ανάπτυξης των ΤΕΙ Ηπείρου που πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Με αιτήματα αυτού του είδους, δεν εξυπηρετούμε ούτε τους φοιτητές, ούτε την Παιδεία. Προκαλούμε μόνο ένταση μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και συμβάλουμε στη δημιουργία κλίματος καχυποψίας.
Read More »
Ανακοίνωση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας. Ανακοίνωση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα, σχετικά με την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας. Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ TA ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΟ

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ TA ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΟΕίναι αλήθεια πως τα οικονομικά του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΑΚΠΠΟ, είναι πολύ περιορισμένα.
Φιλότιμη, λοιπόν, η προσπάθεια, τόσο του προέδρου Γεράσιμου Φουσέκη, όσο και του διοικητικού προσωπικού, να κατορθώσουν να λειτουργήσουν όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους, με όσο λιγότερη δαπάνη.
Όμως υπάρχουν και οι νόμοι του κράτους, που, για λόγους διαφάνειας και προστασίας των δικαιωμάτων των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών, δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Αυτοί οι νόμοι προβλέπουν τυπικούς χρόνους θεσμικής δημοσιότητας των διακηρύξεων-προκηρύξεων. 
Μέχρι, λοιπόν, να αλλάξουν οι νόμοι αυτοί και η επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες να γίνεται μέσω των Σόσιαλ-Μίντια, που σήμερα είναι και πολύ της μόδας, καλά θα κάνει το ΠΑΚΠΠΟ, να συμμορφώνεται με τους αυτούς. 
Όσο για τη δαπάνη, υπάρχουν και άλλες δίοδοι που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε περιορισμό.
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΙΤΑΝΗ
Read More »
ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ TA ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ TA ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΟ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Επισκέψημα για το κοινό, το Κέντρα Πληροφόρησης Καλαμά και Αχέροντα και το Περίπτερο Πληροφόρησης Στενών Αχέροντα στη Γλυκή

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Επισκέψημα για το κοινό, το Κέντρα Πληροφόρησης Καλαμά και Αχέροντα και το Περίπτερο Πληροφόρησης Στενών Αχέροντα στη Γλυκή

Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, έχει ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών «Στενά και Εκβολές Αχέροντα», «Στενά Καλαμά», «Δέλτα Καλαμά» και «Έλος Καλοδικίου» και η έδρα του βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του Νομού Θεσπρωτίας. Λειτουργεί δύο Κέντρα και ένα Περίπτερο Πληροφόρησης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Καλαμά που βρίσκεται στη Σαγιάδα (τηλ. 2664051430)
και το Κέντρο Πληροφόρησης Αχέροντα που βρίσκεται στην Αμμουδιά (τηλ. 2684041155) λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 9:00π.μ. με 14:00μ.μ.


Το Περίπτερο Πληροφόρησης Στενών Αχέροντα που βρίσκεται στη Γλυκή, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 9:00π.μ. με 14:00μ.μΣυνοπτικά ορισμένες δράσεις των Κέντρων Ενημέρωσης :
1. Προσέλκυση, υποδοχή και ξενάγηση επισκεπτών
2. Περιβαλλοντική ενημέρωση
3. Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία
4. Διακίνηση ενημερωτικού υλικού
5. Προβολή της προστατευόμενης περιοχής σε εθνικό επίπεδο
6. Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων εθελοντών
 
Στους χώρους των Κέντρων Ενημέρωσης ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα μέσω του εκθεσιακού και ενημερωτικού υλικού :
α) να γνωρίσει τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία τις περιοχής και να ενημερωθεί για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή του ποταμού Αχέροντα και Καλαμά.
β) να ενημερωθεί για τις περιοχές απόλυτης προστασίας και τα τοπία φυσικού κάλλους, για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και
γ) να πληροφορηθεί για τοποθεσίες με ιδιαίτερο πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Read More »
Επισκέψημα για το κοινό, το Κέντρα Πληροφόρησης Καλαμά και Αχέροντα και το Περίπτερο Πληροφόρησης Στενών Αχέροντα στη Γλυκή Επισκέψημα για το κοινό, το Κέντρα Πληροφόρησης Καλαμά και Αχέροντα και το Περίπτερο Πληροφόρησης Στενών Αχέροντα στη Γλυκή Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Είναι σοβαρή ένδειξη (για άλλους απόδειξη) ότι η επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με τους δημότες της, μέσω ανυπόγραφων δελτίων τύπου, μαρτυρά αδυναμίες με πολλές πιθανότητες.
- Μια πιθανότητα έχει να κάνει με την εξ αποστάσεως άσκηση των καθηκόντων του Δημάρχου.
Ενισχυμένη, ίσως, λόγω των συχνών απουσιών του Δημάρχου, για να βρίσκεται στην έδρα της ΠΕΔ (Ιωάννινα) της οποίας προεδρεύει.
- Μια άλλη πιθανότητα έχει να κάνει με την αδυναμία άσκησης κοινής πολιτικής, μεταξύ των άμεσων πολιτικών συνεργατών του Δημάρχου, δηλαδή των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων του Δήμου.
- Ακόμη, μια άλλη πιθανότητα έχει να κάνει τόσο με το κύρος όσο και την αποδοχή, από αυτούς τους συνεργάτες, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, ο οποίος και θεσμικά έχει δικαίωμα υπογραφής.
Ότι και να ισχύει από αυτά ή από όλα ή και από άλλα τινά, το θύμα είναι ο Δήμαρχος. Γιατί η εικόνα αυτή μαρτυρά την απόσταση στις σχέσεις Δημάρχου-Δημοτών Πολιτών.
Το βέβαιο είναι πως εικόνα αυτή οδηγεί σε διάλυση, όπως η πρόσφατη δημαρχιακή ιστορία διδάσκει. Άρα, αν ο Δήμαρχος Ιωάννης Λώλος δεν το έχει αντιληφθεί, ας σπεύσει να το προλάβει. Και το προσωπικό του θεσμικό κύρος να προστατέψει και την όποια διάλυση της δημαρχιακής του ομάδας να αποφύγει.
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΙΤΑΝΗ
Read More »
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5

Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015
Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της ΗγουμενίτσαςΤρεις (03) παράτυπα εισελθόντες αλλοδαποί συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στον επιβατικό σταθμό λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας, από στελέχη του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω, κατείχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω έγγραφα.
Read More »
Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Τρεις συλλήψεις στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαΐου 25, 2015 Rating: 5