Τελευταίες Ειδήσεις
recent

Ηγουμενίτσα: Πρόσληψη μιάς καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσει μία (1) θέση καθαριστή/ριας, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 15/09/2016 έως 15/06/2017, για το Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου (πρόκειται για τον καθαρισμό μίας-1- αίθουσας κλασσικού τμημάτος και μιας -1- αίθουσας ολοήμερου τμήματος, με τους ανάλογους κοινόχρηστους χώρους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.3577/2007, (ΦΕΚ 130/2007 τ. Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3699/02-10-2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Α΄), την υπ’ αριθ. 2/18254/0022/03-04-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 672/17-04-2008 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) για τον καθορισμό της αμοιβής των καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου, το Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4407 (Φ.Ε.Κ. 134/27-07-2016 ΤΕΥΧΟΣ Α’) με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ»,την υπ’ αριθ. 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β’), την υπ’ αριθ. Κ1/138816/30-08-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2759/01-09-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β’) με θέμα «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών» και την υπ’ αριθ. 99/05-09-2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 06/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 13/09/2016 και ώρα 14:00μμ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπήςστο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

3) Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

6) Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας

7) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2015.

Για την κατάταξη των υποψηφίων ισχύει κατά προτεραιότητα το κριτήριο της εντοπιότητας. Στις περιπτώσεις τέκνου πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, η μοριοδότηση αφορά μόνο όσους θεωρούνται ακόμη προστατευόμενα μέλη. Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα ληφθεί υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Η μοριοδότηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.

Η ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο siteτου Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Νηπιαγωγείου Μαργαριτίου.
vagelis a

vagelis a

Από το Blogger.