https://picasion.com/
https://picasion.com/
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 1

Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου 
Διαφωνούνε ριζικά µε τις μεθοδεύσεις και εναντιωνόμαστε στην τακτική της Κας Δηµάρχου αναφορικά με το προς συζήτηση θέα της ηµερησίας διατάξεως γιατί οι ενέργειες και χειρισμοί της Κας Δηµάρχου είναι μη σύννομες , αξιόποινες και σοβαρά βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δήμου Σουλίου .

Ειδικότερα επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1/ Παράνοµα η Κα Δήµαρχος Σουλίου και εν αγνοία του Δ.Σ προέβει στο συµβόλαιο αγοράς του οικοπέδου του πρώην Ειρηνοδικείου Παραµυθιάς χωρίς προηγούμενα να αποβληθεί από τμήµα αυτού ο αυθαίρετος κάτοχος του σε εμβαδόν 87,12 τ.μ όπως επισημάνθηκε από τον πωλητή ΤΑΥΠΕΔ και ήταν γνωστό στην Κα Δήµαρχο όπως προκύπτει και από την υπ, αριθμ. 218/2013 Απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου από την οποία αποφασίστηκε η διαγραφή από τα τέλη χρήσης πεζοδρομίου που είχαν επιβληθεί στον αυθαίρετο κάτοχο επί τμήµατος της αγορασθείσας έκτασης ' γιατί άνηκε στο Ελληνικό Δηµόσιο . Πριν συνταχθεί το συμβόλαιο αγοράς της συνολικα έκτασης θα έπρεπε προς το συμφέρον του Δήμου να ζητηθεί από τον πωλητή , από την νόµιμη εκπρόσωπο του αγοραστή Δήµου Σουλίου , δηλαδή την Κα Δήμαρχο η εκτέλεση του εκδοθέντος πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από τον πωλητή σε βάρος του αυθαίρετου κατόχου και στη συνέχεια η απόδοση της κατοχής της συνολικής αγοραζόμενης έκτασης στην κατοχή του Δήμου Σουλίου, ελεύθερης και χωρίς κανένα ελάττωμα.

2/ Γιατι η Κα Δήμαρχος δεν ζήτησε όπως όφειλε την αποδοση της αυθαίρετης κατεχόμενης έκτασης από τον αυθαιρετο κατοχο σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 7179 / 7/9/2015 συμβολαιογραφικής δήλωσης του η οποία συντάχθηκε εν αγνοία του Δηµοτικού Συµβουλίου και στην οποία δηλώνει αυτός ότι θα απομακρυνθεί από την κατεχόμενη δημοτική έκταση εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ηµερών από την όχληση του από την Δήµαρχο Σουλίου , ενέργεια στην οποία δεν προέβει µέχρι και σήμερα η Δήµαρχος Σουλίου. 
3/ Γιατί παράνοµα και προς βλάβην των συμφερόντων του Δήµου Σουλίου , δεν συμπεριλήφθηκε το αυθαίρετα καταληφθέν εδαφικό τµήµα στην εκπονηθείσα µελέτη για µετατροπή του αγορασθέντος πρώην Ειρηνοδικείου Παραµυθιάς σε Νηπιαγωγείο , σύµφωνα και µε την απόφαση περί αγοράς του Δηµοτικού Συµβουλίου στην οποία προβλέπεται η αγορά του συνόλου της συγκεκριμένης έκτασης με σκοπό αποκλειστικά την δηµιουργία Νηπιαγωγείου σκοπός ο οποίος δεν μπορεί εκ του νόµου να µεταβληθεί σε κάµια περιπτωση. Κατ, αυτόν τον τρόπο στερήθηκε της χρήσης ως προαυλίου χωρου, αφού δεν συμπεριλήφθηκε η καταληφθείσα έξταση στην μελέτη κατασκευή. Επισης σκοπημα κρυβει από το ίδρυμα Μελά που χρηματοδοτεί τη µελέτη δηµιουργίας νηπιαγωγείου στην αγορασθείσα έκταση το πραγματικό γεγονός ότι στην συνταχθείσα μελέτη δεν συμπεριλαμβάνεται και η παράνομα καταπατημένη έκταση.

4/ Γιατί δεν έλαβε χώρα καµιά δικαστική ενέργεια για την απόδοση της καταληφθείσας Δηµοτικής έκτασης αυτής στον Δήµο Σουλίου και την χρήση της για τον σκοπό για τον οποίο και αγοράστηκε µη επιτρεποµένης οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτής και μάλιστα παρά την ύπαρξη σχετικής γνωµοδότησης της Νοµικής συµβούλου του Δήµου Σουλίου , η οποία ζητήθηκε καθυστερηµένα από την Κα Δήμαρχο και υπό την πίεση των γεγονότων .

5/ Γιατί εν γνώσει της Κας Δηµάρχου και µε ανοχή της έλαβε χώρα εγκατάσταση παράνομη και αυθαίρετη στην παραπάνω έκταση από άλλο δημότη στον οποίο και μεταβιβάστηκε λειτουργούσα επιχείρηση από τον προηγούµενο αυθαίρετο κάτοχο της παραπάνω έκτασης κατά του οποίου μάλιστα δεν έγινε καμία δικαστική ενέργεια για την αποβολή του από την νέα αυθαίρετη κατοχή της έκτασης και την απόδοση του στον Δήµο Σουλίου και χρήση της για τον σκοπό για τον οποίο και αγοράστηκε δηλαδή αποκλειστικά για την δηµιουργία νηπιαγωγείου .

6/ Γιατί μέχρι σήμερα ουδεμία ενέργεια έγινε από την Κα Δήμαρχο σχετικά με τις αυθαίρετες πολεοδομικές κατασκευές και παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί στη συγκεκριμένη δηµοτική έκταση από την πολεοδομία Θεσπρωτίας. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πράξη τακτικισμού , υπεκφυγής της Κας Δηµάρχου και µετάθεσης των ευθυνών της για τις παράνοµες πράξεις και παραλήψεις της στο συγκεκριµένο θέµα µε σοβαρή µάλιστα και σκόπιµη καθυστέρηση προς το Δημοτικό Συµβούλιο και επιπρόσθετα είναι μη νόμιμη και αυθαίρετη η µετάθεση προσδιορισµού του ύψους του προστίµου από το Δηµοτικό Συµβούλιο προς την οικονοµική υπηρεσία που προτείνεται για λόγους προφανούς σκοπιµότητας.

Για να µην νοµιμοποιήσουµε τις παράνοµες πράξεις και παραλήψεις της Δημάρχου του Δή µου Σουλίου που είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για τα συμφέροντα του Δήμου αφού εκτος των άλλων συνιστούν και αξιοποινες ενέργειες, δηλώνουμε οτι δεν συμμετέχουμε στην σηζητηση και ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος.

Τέλος καλούµε τον Πρόεδρο και τον Γραµματέα του Δηµοτικού Συµβουλίου για την διαβίβαση των πρακτικών του Δη μοτικού Συµβουλίου προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσπρωτίας και τον Επιθεωρητή Δηµοσίας Διοικήσεως για να προβούν στις δικές τους νόμιμες ενέργειες .

Οι παρούσες απόψεις παρατηρήσεις µας , ζητάµε από την πρακτικογράφο του Δηµοτικού Συµβουλίου να συµπεριληφθούν αυτούσιες στα πρακτικά της Συνεδρίασης.


 
Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη: Καταγγελίες για μεθοδεύσεις και παρανομίες απο την δημοτική αρχή, στην διαχείριση του ειρηνοδικείου Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2017 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες