34.720€ για πετρέλαιο θέρμανσης στον ΟΛΗΓ

34.720€ για πετρέλαιο θέρμανσης στον ΟΛΗΓΟ Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια 35.000lt πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. 
Η προϋπολογισθείσα αξία είναι είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακοσίων είκοσι ευρώ (34.720,00€). 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΟΛΗΓ ΑΕ . 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συγκεκριμένα για το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του Ν. Θεσπρωτίας την ημέρα παράδοσης της περιοχής, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου (Επιβατικός Σταθμός Τ2 - Νέο Λιμάνι Ηγουμενίτσας), έως την Δευτέρα 9/11/2020 και ώρα 13:00μ.μ.
34.720€ για πετρέλαιο θέρμανσης στον ΟΛΗΓ 34.720€ για πετρέλαιο θέρμανσης στον ΟΛΗΓ Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Νοεμβρίου 07, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.