https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Άκυρο από την Αποκεντρωμένη στην απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τους ΣΜΑ

Άκυρο από την Αποκεντρωμένη στην απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τους ΣΜΑΝέα δεδομένα στην λειτουργία των ΣΜΑ δημιουργεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου η οποία με απόφασή της απέρριψε τις προσφυγές που είχαν ασκηθεί όμως μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο ακυρώνει την απόφαση του ΦΟΔΣΑ για την έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης που αφορούσε στην ανάθεση της υπηρεσίας «λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.

Πολιτικά η απόφαση της Αποκεντρωμένης μπορεί να θυμίζει σολομώντεια λύση ουσιαστικά όμως η ακύρωση της απόφασης δημιουργούν ζήτημα στον ΦΟΔΣΑ ο οποίος θα πρέπει να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας των ΣΜΑ.

Η Αποκεντρωμένη απορρίπτει τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί από τους Δήμους Ζίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας για τυπικούς λόγους καθώς εκτιμά ότι αφορούν στον διαγωνισμό και έπρεπε να κατατεθούν σε άλλο όργανο.

Ωστόσο αυτεπάγγελτα εξετάζει την απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ και προχωρά στην ακύρωσή της.

Μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά αναφέρει:

Στα πλαίσια αυτά ο ισχυρισμός του Συνδέσμου στο υπ’ αριθμ. 25/4-2-2021 έγγραφο έκθεσης απόψεων, προς αντίκρουση των σχετικών προτεινόμενων λόγων των κρινόμενων προσφυγών, ότι οφείλει να εξυπηρετήσει στο δίκτυο των ΣΜΑ το σύνολο των Δήμων – μελών του χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς να μπορεί να υπολογίζει μετά βεβαιότητας ποιές θα είναι οι ακριβείς ποσότητες που θα μεταφέρει έκαστος Δήμος και για το λόγο αυτό με τη διακήρυξη τίθεται ένα ανώτατο όριο σύμφωνα με τις πραγματικά παραγόμενες ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων, όπως προκύπτει από τα ζυγολόγια των ΧΥΤ και της ΜΕΑ, με παράλληλη πρόβλεψη στη διακήρυξη και στη μελέτη ότι η αμοιβή του αναδόχου θα διενεργείται για τις πραγματικά μεταφερόμενες ποσότητες, ήτοι σε ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα επιβάρυνσης κανενός Δήμου με περισσότερες ποσότητες από αυτές που πραγματικά θα μεταφέρονται, κρίνεται αβάσιμος.

Και τούτο αφενός διότι, όπως προαναφέρθηκε, οι όροι της διακήρυξης οφείλουν να προσδιορίζουν με ακρίβεια το ζητούμενο αντικείμενο του διαγωνισμού και αποτελούν τη βάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανάπτυξης ανταγωνισμού και της διαμόρφωσης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στον υπό κρίση διαγωνισμό με βάση την σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ποσότητα αποβλήτων που καθορίζεται στη διακήρυξη, η οποία όμως μελλοντικά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα μεταβληθεί (μειούμενη) σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο ΕΣΔΑ, αφετέρου δε διότι με την εγκριθείσα με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 34/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 «ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» περ. (δ) αυτής ορίζονται τα εξής: «Εφόσον οι συλλεγόμενες ετήσιες ποσότητες απορριμμάτων που έχουν προϋπολογιστεί με την παρούσα μειωθούν σε λιγότερο από 105.000τν συμμείκτων, τότε η αμοιβή του Αναδόχου θα αυξάνεται κατά 7,5% επί της προσφερθείσας τιμής μονάδας ( €/tn) για κάθε 10.000 τόνους μείωσης και μέχρι την ποσότητα των 105.000τν. Οι παραπάνω ποσότητες θα υπολογίζονται ανά μήνα (1/12 της ετήσιας ποσότητας) και μόνον για τους ΣΜΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία». Κατ’ αυτό τον τρόπο όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση των αποβλήτων που προβλέπεται με το ΕΣΔΑ, αλλά η προ πολογισθείσα με την εγκριθείσα μελέτη ποσότητα τίθεται και ως όριο, μείωση του οποίου και μέχρι της ποσότητας των 105.000 tn σύμμεικτων, συνεπάγεται αύξηση της αμοιβής του αναδόχου, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.
Άκυρο από την Αποκεντρωμένη στην απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τους ΣΜΑ Άκυρο από την Αποκεντρωμένη στην απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τους ΣΜΑ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 24, 2021 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.