thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


18 Μαΐου 2016

Δήμος Ηγουμενίτσας: Σε ιδιώτη η ανακύκλωση για 3+1 χρόνια
Σε διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προτίθεται να προβεί η Δημοτική Αρχή Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ηλία Λώλη, την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια στη συνέχεια, στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο.
Η εισήγηση για τον διαγωνισμό, αφορά τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών για τα έτη 2016-2019 και ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και του δικαιώματος προαίρεσης είναι 243.540 €.
Η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση Βασιλικό, στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων και την εν συνέχεια μεταφορά του αναλογούντος σε αυτόν υπολείμματος που θα προκύψει κατά τη διαλογή, στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. 
Στην εισήγησή του ο κ. αντιδήμαρχος αναφέρει πως ο ΣΜΑ Βασιλικού δεν είναι στην ουσία έτοιμος, αφού  απαιτείται να εγκατασταθεί, εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών ( π.χ κατασκευή ράμπας ή άλλης υποδομής στο χώρο του ΣΜΑ), όπως επίσης και ειδικός εξοπλισμός, όπως ανοιχτά containers συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 μ3 έκαστο αλλά και δύο επικαθήμενα ρυμουλκούμενα ανοιχτού τύπου containers συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 μ3 έκαστο.
Δεν αναφέρει όμως πουθενά στην εισήγησή του ο κ. Λώλης, εάν ο ΣΜΑ Βασιλικού έχει λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εάν ναι (οι πληροφορίες μας λένε πως όχι) σε τι στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσής του. 
Εμείς θα παρακολουθούμε στενά το θέμα και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να κυνηγάνε ξανά οι δημοσιογράφοι δημοτικά μηχανήματα σε παράνομη χωματερή, που στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ως παράνομος ΣΜΑ, υπόθεση για την οποία έχει κατατεθεί και μήνυση για μόλυνση περιβάλλοντος και η υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη.

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγηση του Αντιδημάρχου:


Η παρούσα εισήγηση αφορά στην έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας», για τα έτη 2016-2018 και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Αντικείμενο των εργασιών είναι η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ηγουμενίτσας από το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση Βασιλικού στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων και την εν συνέχεια μεταφορά του αναλογούντος σε αυτόν υπολείμματος που θα προκύψει κατά τη διαλογή, στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Επίσης υποχρέωση του αναδόχου θα είναι και η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού μεταφόρτωσης από τυχόν σκουπίδια ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο Δήμος μας αδυνατεί να εκτελέσει με ίδια μέσα τις ως άνω εργασίες διότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς σύμφωνα με την αριθ.23/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας:

· απαιτείται να εγκατασταθεί στο σταθμό μεταφόρτωσης, εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων υλικών ( π.χ κατασκευή ράμπας ή άλλης υποδομής στο χώρο του ΣΜΑ).

· Επίσης απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, όπως ανοιχτά containers συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 μ3 έκαστο (η φόρτο-εκφόρτωση των οποίων θα γίνεται με ειδικά οχήματα (τουλάχιστον ένα) με μηχανισμό τύπου γάντζου), ή

· δύο επικαθήμενα ρυμουλκούμενα ανοιχτού τύπου containers συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 40 μ3 έκαστο και ένα τουλάχιστον επικαθήμενο φορτηγό για τη μεταφορά των containers.

Κατόπιν των ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη:

· ότι ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών καθώς σύμφωνα με την από 24-03-2016 Σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε», η τελευταία συμφωνεί όπως καταβάλλει στο Δήμο για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών (αποβλήτων) συσκευασίας προς ΚΔΑΥ Ιωαννίνων, το ποσό των 33€ (πλέον ΦΠΑ) ανά μεταφερόμενο τόνο.

· Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας χώρων και δημοτικών κτιρίων, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.

· Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ και του ΠΔ.60/2007

· Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 περί συμβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

εισηγούμαστε

Α. Τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας με τίτλο: Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2016-2018 και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος.

Οι εργασίες και ο τρόπος εκτέλεσή τους περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 23/2016 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ηγουμενίτσας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 243.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) και του δικαιώματος προαίρεσης και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Κ.Α. 20.6162.30 «Μεταφορά Αποβλήτων Συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας» των προϋπολογισμών ετών 2016-2019 και συγκεκριμένα ως εξής: 

Β. Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ε του Ν.3852/2010 θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Γ. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Λώλης Ηλίας 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *